گنجینه ی ادب

بررسی زبان و ادبیات فارسی در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی

گنجینه ی ادب

گنجینه ی ادب بررسی زبان و ادبیات فارسی در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی

جزوه آموزشی

1.       ای پادشاه وجود ،خدا، تنها ستایش تو را می گویم که تو پاکی و خدای منی ؛ جز به همان راهی که تو به من نشان می دهی نمی روم[19]

2.       تنها  درگاه بزرگی تو را جست و جو می کنم تنها در پی فضل و بخشش تو هستم ؛ تنها ذکر یگانگی تو را می گویم چراکه سزاوار هستی[20]

3.       تو دانا و بزرگ و بخشنده و مهربانی ؛تو نشان دهنده فضل و بخششی و شایسته ستایش هستی[21]

4.       وصف تو را نمی توان گفت چرا که در فهم بشر جای نمی گیری؛شبیه تو را نمی توان یافت چرا که به تصور خیال بشر در نمی آیی.[22]

5.       تو ارجمندی و شکوه و دانش و یقین محضی ؛ تو نور و شادی و بخشش و جزای محضی [23]

6.       تو همه ی نهانی ها را می دانی تو همه ی عیب ها را می پوشانی ؛ تو همه ی افزونی ها را کم می کنی تو همه ی کمی ها را زیاد می کنی[24]

7.       همه وجود سنایی با لب و دندان ذکر یگانگی تو را می گوید امید که برای او  از آتش رهایی باشد.[25]

 

کاوه ی داد خواه

 

1.       چون  به آفریدگار غرور نشان داد شکست خورد و بدبخت شد[26]

2.       آن سخنگوی باشکوه و هوشیار چه نیکو گفت  وقتی پادشاه شدی برای بندگی تلاش کن[27]

3.       هر کس که به خداوند کفر ورزید و ناشکری کرد از هر سمت بیم و ترس به دلش راه می یابد[28]

4.       روزگار بر جمشید سیاه شد و فری که جهان از آن روشن بود از او دور شد[29]

5.       راه و رسم دانایان ایرانی به فراموشی سپرده شد و نام دیوصفتان در جهان زبانزد شد[30]

6.       هنر بی ارج و ارزش شد و جادوگری عزیز و ارجمند – راستی و پاکی به خفا رفت و بدی آشکار شد[31]

7.       دیو صفتان  به بدی و زشتی دست دراز کردند  و از نیکی و خوبی جز در خفا سخنی نبود[32]

8.       ضحاک جز بدآموزی و کشتن و غارت و سوزاندن چیزی نمی دانست

************

9.       همان لحظه ناگهان از کاخ شاه فریاد ستم کشیده ای عدالت خواه بلند شد

10.    فرد ستمدیده را نزد ضحاک خواندند و او را در کنار بزرگان نشاندند

11.    پادشاه با چهره غمگین و خشمگین به او گفت بگو از چه کسی ستم دیدی؟

12.    فریاد کشید و از ظلم و ستم شاه دست بر سر خود زد و گفت ای شاه من کاوه ی دادخواهم

13.    من آهنگر بی آزاری هستم که از شاه ستم های بسیار بر من وارد شد

14.    اگر تو شاه هستی یا پیکری چون اژدها داری(ماردوشی) باید در این باره قضاوت کنی

15.    اگر شاهی هفت کشور از آن توست چرا رنج و سختی برای ما مردم بیچاره است؟

16.    لازم است که در این باره به من حساب پس بدهی تا مردم جهان شگفت زده شوند

17.    تا از محاسبه ی تو آشکار شود که چگونه نوبت به فرزند من رسید

18.    آیا ماران تو در هر انجمن  تنها مغز فرزندان مرا باید بخورند؟[33]

19.    وقتی کاوه همه ی متن استشهادنامه را خواند فورا ً به سوی بزرگان کشور نگاه کرد

20.    فریاد زد ای یاران ضحاک دیو صفت که از خدای جهان نمی ترسید

21.    همه ی شما به سوی جهنم روی کرده اید و دل ها را به سخنان ضحاک خوش کرده اید

22.    من این استشهادنامه را امضا نمی کنم و هرگز از خشم پادشاه نمی ترسم

23.    فریاد کرد و لرزان از خشم از جای خود برخاست استشهادنامه را پاره کرد و زیر پا انداخت

24.    در حالی که فرزند عزیزش (هجدهم) پیش روی او حرکت می کرد از کاخ شاه فریاد کنان به سمت بازار بیرون آمد

25.    وقتی کاوه از نزد شاه بیرون آمد مردم شهر دور او جمع شدند[34]

26.    کاوه خروش و فریاد می کرد  و مردم را به عدالت و داد می خواند

27.    چرمی را که آهنگران هنگام کوبیدن پتک پشت پا را با آن می پوشانند [35]

28.    بر سر نیزه کرد و در همان لحظه بر اثر ازدحام مردم گرد و خاک بلند شد

29.    فریادکنان در حالی که نیزه به دست داشت می رفت و می گفت ای بزرگان خداپرست

30.    هر کس آرزوی فریدون دارد باید از اطاعت ضحاک سرپیچی کند

31.    برخیزید که این پادشاه شیطان است و در دل دشمن خداوند است[36]

32.    با آن چرم بی بهای و ناچیز دوست از دشمن شناخته شد

33.    مرد دلاور به پیش می رفت و سپاهی بزرگ دور او جمع شد

34.    کاوه خود می دانست پناهگاه فریدون کجاست حرکت کرد و مستقیم به آن سو رفت

35.    بر  پشت بام   و دروازه  هر کس از مردم شهر که چیزی از جنگیدن می دانست جمع شده بودند

36.    از دیوارها خشت و از بام ها سنگ – از کوچه شمشیر و تیر ..

37.    مانند قطره ی باران از ابر سیاه به سوی دشمن می بارید [طوری که] برای هیچکس جای ایستادن باقی نمانده بود

38.  در شهر همه ی جوانان مانند پیران ماهر در جنگ

39.  به سوی لشکر فریدون رفتند و از جادوی ضحاک آزاد شدند

سیاوش

1.       روحاني مشاوردر امور سلطنت به كاووس چنين گفت كه اين درد تو(رسوايي وتهمت سودابه به سياوش )پنهان نمي ماند.[37]

2.         موبد گفت اگر مي خواهي حقيقت آشكار شود بايد به آزمايش وامتحان سياوش يا سودابه بپردازي.[38]

3.       هرچند فرزند(سياوش)عزيز وارج منداست اما بدگماني نسبت به او دل شاه را آزرده خواهد كرد.[39]

4.       واز طرف ديگر شاه (كاووس) از سودابه (دختر شاه هاماوران)نگراني خاطر داشت.[40]

5.       وقتي كه سخن اينگونه رايج وشايع شد،گذشتن يكي از آن دو(سودابه وسياوش) از آتش لازم است

6.       راه ورسم روزگارچنين است كه بربي گناهان درگذشتن از آتش آسيبي نمي رسد[41]

7.       كي كاووس،سودابه را نزدخود خواند واورا با سياوش روبرو كرد[42]

8.       كاووس گفت دل وروح من از جانب هيچ يك از شما دونفر آسوده نمي شود وبه هردوي شما بدگمان ومشكوك هستم.[43]

9.       باشد كه آتش سوزان،موضوع را روشن ومشخص سازد وگناهكارراهرچه سريعتر رسوا كند.[44]

10.    سودابه فورا اين چنين جواب دادكه من درگفتار خودحقيقت را بيان مي كنم وراستگوهستم .[45]

11.    بايد سياوش را اصلاح وتنبيه كرد (جمله از زبان سودابه است)زيرا كه او بدكرده است وتباهي خود راخواسته است.[46]

12.    كي كاووس به پسرجوان (سياووش)گفت كه راي ونظرتو دراين موردچيست وچه دفاعي ازخود داري؟[47]

13.    سياوش در پاسخ به پدرش چنين گفت كه اي پادشاه با اين سخنان وتهمت ها عبور از آتش دوزخ براي من آسان گشت(تحمل آتش دوزخ از تحمل اين تهمت ها آسان تراست)[48]

14.    اگر قرار باشد از ميان كوهي از آتش بگذرم گذشتن ازاين آتش برايم آسان است.[49]

15.    وجود كاووس شاه از سوي فرزند خود وسودابه ي نيك نژاد مضطرب وناراحت شد.[50]

16.    اگر از اين دو نفر(سياوش وسودابه)يكي مرتكب كردار زشت وناشايست شده باشد بعد ازاين چه كسي مرا پادشاه مي نامد؛البته بعد از اين كسي مرا پادشاه نمي خواند(استفهام انكاري)[51]

17.    وقتي فرزند مثل خون من وزن مثل مغز من باشد هر دو مهم وحياتي وچنين كاري بكنند ديگر براي چه كسي كار خوب تمام مي شود؟(هيچ كس)[52]

18.    بهتر است كه از اين كار زشت وانديشه ي ناپسند دوري گزينم واز اين ماجراي دل آزارخودم را برهانم[53]

19.    آن فرمانده نيك گفتار چه خوب گفت كه با بي اعتمادي وسوظن پادشاهي كردن،كار درستي نيست[54]

20.    كي كاووس به وزير فرمود تا شتربان صدگله ي شتر از دشت بياورد.[55]

21.    شتران باركش به هيزم كشيدن مشغول شدند وهمه ي مردم ايران همه به تماشاي آنها رفتند[56]

22.    ساربان به سرعت وبا شتاب با صدكاروان شتر سرخ موي،هيزم آورد[57]

23.    هيزم زيادي به اندازه ي دوكوه در دشت قرار دارند ومردمان زيادي دسته جمعي به تماشا رفتند.[58]

24.    گذرگاه بين دوكوه هيزم به اندازه اي تنگ بود كه چهارنفر سوار به زحمت مي توانستند ازميان آن عبور كنند[59]

25.     درآن زمان ،راه ورسم شاهان در تشخيص خطاكار از درست كاراينگونه بود‍زيرا به اعتقادآنان،آتش پاك ومقدس بود وهرگز انسان هاي پاك را نمي سوزاند.[60]

26.    وسپس شاه (كي كاووس)به موبد دستور داد كه برروي چوب ها نفت سياه بريزند.

27.    دويست مردآتش افروز آمدند وبه هيزم ها آتش زدند ودرآن دميدند ودودزيادي بلند شد انگار كه روز به شب تاريك تبديل شد[61]

28.    با اولين دميدن درهيزم ها،همه جا بوسيله ي دودسياه وتاريک شد وبلافاصله پس از دود،شعله هاي آتش ،شعله ور گرديد.

29.    براثر شعله هاي آتش ،زمين از آسمان روشن تر ونوراني تر گشت ومردم جهان مي خروشيدندوآتش شعله ور مي شد.

30.    همه مردم حاضر در دشت غمگين شدند ودلشان به حال سياوش سوخت وبرچهره ي متبسم وشاداب او (سياوش)گريستند[62]

31.    سياوش درحاليكه كلاه خودي زرين برسرنهاده بودبه حضور پدركي كاووس آمد

32.    سياوش با آگاهي وبا پيراهني سفيد ولبي خندان ودلي پرازاميد،نزدپدر آمد

33.    سياوش براسب عربي سياه رنگ وتندرو سوار شده بود[63]

34.    همان طور كه رسم است بركفن،كافور پاشند سياوش نيزبرخودكافور پاشيده بودوخود را آماده مرگ كرده بود

35.    درآن موقع كه سياوش پيش كاووس باز آمد از اسب پايين آمد وبه او تعظيم كرد[64]

36.    سياوش صورت پدرش را شرمگين ديد (كاووس خجالت زده است) ومتوجه شدكه با او به نرمي وملايمت سخن مي گويد.[65]

37.    سياوش به او (كاوس ) گفت ناراحت واندوهگين مباش زيرا كه كار دنيا وروزگارچنين است.

38.    وجود من پر از شرم وحياست وانديشه اي كه در سردارم با ارزش است،اگر بي گناه باشم كه هستم براي من رهايي وجود دارد.

39.    واگر چنان چه براي من گناهي وجود داشته باشد. گناهكار باشم خداوند جهان آفرين مرا حفظ نمي كند (درآتش مي سوزم)[66]

40.    با ياري وكمك خداوند بخشنده ونيكي دهنده كه از اين آتش بزرگ همچون كوه،ترس واضطرابي نخواهم داشت[67]

41.    از مردم حاضر در دشت وشهر فرياد وخروش بلند شد ونصيب مردم جهان از اين كار غم واندوه شد[68]

42.    سياوش اسب سياه خود را به سرعت به حركت در آورد وناراحت وآزرده دل نشد وخود را براي جنگ با آتش (رفتن به درون آتش) آماده كرد.

43.    آتش از هر طرف شعله ور بود وزبانه مي كشيد وهيچ كس كلاه خود واسب سياوش را نمي ديد(هيچ اثري از سياوش نبود)

44.    مردم حاضر در دشت با چشمان پرازخون منتظر بودند كه سياوش چه زماني از آتش بيرون مي آيد[69]

45.    هنگامي كه سياوش را ديدنداز اين كه از آتش سالم بيرون آمد فرياد وخروش مردم بلند شد

46.    اسب ولباس سياوش چنان سالم وبي آسيب از آتش بيرون آمد كه گويي به جاي آتش گل ياسمن دركنار داشته است .بي گناهي سياوش با گذر از آتش برهمگان ثابت شد

47.    زماني كه لطف وبخشش خداوند پاك،شامل حال كشي باشد تاثير آتش وآب يكسان مي شود وآتش مثل آب سرد ودلپذير مي شود[70]

48.    زماني كه سياوش از آن همه آتش سالم بيرون آمد وبه دشت قدم نهاد همه ي مردم حاضر در دشت وشهر فرايد شادي سردادند

49.    سواران لشكر به هيجان آمدند وسياوش را تشويق كردند وهمه مردم حاضر در دشت به پاي او پول وسكه نثار مي كردند

50.    درميان مردم آن محل اعم از بزرگان وخردسالان شادماني بسياري وجود داشت. شادي مردم به خاطر سالم بيرون آمدن سياوش از آتش بود

51.    مردم به هم ديگر مژده مي دادندكه خداوند عادل سياوش بي گناه راموردعفو خودقرار داد.

52.    سودابه از شدت خشم وناراحتي موي سرش را مي كند واشك ازچشمان خودمي ريخت وبا ناخن هاي خود صورتش را مجروح مي كرد.[71]

53.    معنی  وقتي سياوش بي گناه به پيش پدر رفت ،اثري از دود وآتش وسوختگي وگردوخاك دراو وجود نداشت.

54.    كاووس ،سياووش را صميمانه ومحكم درآغوش گرفت واز رفتار وتصميم ناشايست خود عذرخواهي كرد.[72]

55.    كاووس شاه از اسب پايين آمد وبه محض پياده شدن كاووس،سپاهيان نيز از اسب هاي خود به نشانه ي احترام پايين آمدند

 

دریای کرانه ناپدید[73]

1.       عشق او مرا گرفتار کرد و تلاش فراوان برای رهایی از عشق او سودمند نشد.[74]

2.       عشق مانند دریایی بی نهایت است . ای انسان عاقل بدان که نمی توانی در دریای عشق شنا کنی. [ زیرا ساحل ندارد و راه عشق با عقل طی نمی شود][75]

3.       اگر مایلی عشق را به مرحله ی کمال برسانی و در عشق موفق باشی باید ناملایمات بسیاری را تحمل کنی .[76]

4.       در راه عشق ،زشتی ها ،بدی ها، تلخی ها را  باید زیبا و شیرین تصور کرد .[77]                  

5.       مانند اسب سرکش ،عصیان و نافرمانی کردم و نمی دانستم که تلاش برای رهایی باعث گرفتاری بیشتر می شود و کمند عشق تنگ تر می شود .[78]

مناظره ی خسرو با فرهاد

1.       نخست خسرو به فرهاد گفت : اهل کجایی؟ / فرهاد جواب داد : از پایتخت عشق و دوستی.

2.       خسرو گفت : در شهر شما مردم به چه صنعت و حرفه ای مشغول اند ؟  / جواب داد : اندوه عشق را به قیمت جان می خرند

3.       خسرو گفت : فروختن جان مرسوم نیست / جواب داد از عاشقان این کار عجیب نیست.

4.       گفت آیا تو از صمیم دل این گونه عاشق شده ای / جواب داد تو می گویی از دل اما من  از جان عاشق شده ام .

5.       خسرو گفت  عشق شیرین بر تو  چگونه است ؟ / گفت از جان شیرینم ارزشمندتر است. [79]

6.       خسرو گفت آیا او را هر شب مانند مهتاب تابنده و درخشان می بینی ؟/  گفت آری اگر خواب به چشم آید ولی خواب کجا بود؟[80]

7.       چه زمانی دل از محبت او پاک می کنی (فراموش می کنی ) / گفت زمانی که در خاک گور خوابیده باشم .

8.       اگر به خانه ی او راه پیدا کنی چه می کنی ؟ / گفت سر خود را به زیر پایش می اندازم .(جانم را فدایش می کنم )[81]

9.       اگر چشم تو را زخمی کند چه می کنی ؟ / گفت چشم دیگر خود را تقدیم او می کنم .[82]

10.    اگر کسی او را پیش از تو بدست آورد تو چه می کنی ؟ / گفت اگر مانند سنگ محکم باشد تیشه خواهد خورد (اورا به رنج و زحمت می اندازم ؛بد می بیند )[83]

11.    اگر تو به او نرسی (راهی به سوی او نیابی) چه می کنی ؟ گفت او مانند ماه است و شایسته است او را از دور تماشا کرد .[84]

12.    دوری از معشوق شایسته نیست ؟گفت انسان دیوانه بهتر است که از ماه دور باشد .[85]

13.    اگر او همه آن چه را که داری(تمام دارایی ات را) از تو بخواهد چه می کنی ؟گفت من با دعا و زاری این را از خدا می خواهم

14.    اگر او را با هدیه گرفتن سر خود خشنود ببینی  چه می کنی ؟گفت سر و جان من وامی است در نزد من که آن را به زودی ادا خواهم کرد.[86]

15.    خسرو گفت عشق محبت شیرین را از دل و طبع خود دور کن گفت از عاشقان و وارستگان این کار ساخته نیست.

16.    خودت را راحت کن چرا که  این عشق تو  بیهوده و نسنجیده است / گفت راحتی و آسایش در عشق  برای من حرام است .[87]

17.    برو و در درد عشق صبر و شکیبایی پیش گیر گفت شیرین جان من است و من بدون جان  چگونه می توانم شکیبایی کنم .[88]

18.    خسرو گفت کسی از صبر و شکیبایی دچار سر افکندگی نشده است / گفت : دل می تواند صبر و شکیبایی پیش گیرد حال آن که من دل خود را از دست داده ام .[89]

19.    خسرو گفت کار تو با این عشق و آشفتگی بسیار سخت و دشوار است گفت از عاشقی و مشتاقی چه کاری دل پذیرتر  است.

20.    خسرو گفت جان خود را در راه عشق از دست نده همین که دلت گرفتار اوست بس است جواب داد دل و جان من بدون معشوق برای من حکم دشمن است.

21.    خسرو گفت عشق شیرین را از دل خود دور کن فرهاد گفت شیرین جان من است من بدون جان چگونه می توانم زندگی کنم .[90]

22.    شیرین از آن من شد دیگراز او یاد مکن / جواب داد فرهاد بیچاره نمی تواند چنین کاری کند(از شیرین یاد نکند)

23.    اگر من به نظر عنایت به او نگاه کنم تو چه میکنی ؟ گفت جهان  را با آه نفرین خواهم سوزاند .[91]

24.    وقتی خسرو از مجاب کردن فرهاد ناتوان شد بیشتر پرسیدن را به مصلحت  تشخیص نداد .

25.    به یاران خود گفت ازمیان موجودات خاکی و آ بی کسی را به این حاضر جوابی ندیده ام .[92]

 

اکسیر عشق

1.       وقتی به کاشانه ی من آمدی از دیدنت چنان از خود بیخود شدم که احساس کردم جان می دهم .[93]

2.       منتظر بودم که کسی خبری از دوست برایم بیاورد . خود دوست آمد و با دیدنش ،از خود بیخود شدم[94]

3.       می پنداشتم که اگر او را ببینم ،درد اشتیاقم تسکین پیدا می کند . او را دیدم اما اشتیاقم بیشتر شد .[95]

4.       من هم چون شبنمی ناچیز در مقابل خورشید بودم و به مدد گرمای عشق توبه والاترین مرتبه رسیدم.[96]

5.       برای من میسر نشد که به پیش دوست بروم ،مدتی راه رسیدن و نزدیکی به دوست را با پا پیمودم ،مدتی هم این راه را از سر شوق گویی با سر پیمودم .[ بهر صورت تلاش من حاصلی نداشت ][97]

6.       سراپای وجودم چشم و گوش شد تا رفتن و سخن گفتن او را ببینم و بشنوم .[ منظور :تمام توجهم به معشوق بود][98]

7.       من نمی توانم لحظه ای محبوبم را نبینم ،بی توجهی به او و توجه به غیر او برایم غیر ممکن است زیرا او بود که چشم دل مرا برای دیدن حقیقت وزیبایی ،بینا کرد .[99]

8.       اگر در زندگی ام یک روز ،نه ،حتی یک لحظه ،بی یاد تو آرامش خاطر داشته ام ،می پذیرم که نسبت به تو وفادار نبوده ام [ لحظه ای تو را از یاد نبرده و جز به یاد تو آرامش نداشته ام][100]

9.       هم چون کسی که نیاز به شکار ندارد و صید ،خودش را به دام صیاد انداخته من هم خودم می خواستم که به محبوب دل ببازم[101]

10.    به من می گویند تو پیش از این سلامت بودی چرا بیمار و اندوهگین شدی ؟در پاسخ آنها می گوییم که پیش از این چهره ام مانند مس ،سرخ بود ولی بی ارزش بودم ،اکنون از اثر عشق ،هم چون زر ،زرد روی اما به راستی ارزشنمد شده ام[102]

 

دولت یار

1.       روز جدايي و شب دوري از يار به پايان رسيد فالي زده ام ستاره مساعد بود و كار به انجام رسيد.[103]

2.       آن همه ناز و افاده فصل پاييز عاقبت براثر آمدن باد بهار به پايان رسيد.[104]

3.       خدارا شكر كه به يمن بخت و اقبال گوشه ي كلاه گل تكبر و خودنمايي باد دي و جلال و قدرت خار به پايان رسيد.[105]

4.       صبح اميد را كه در پرده ي غيب منزوي بود بگو بيرون بيا كه كار شب سياه تمام شد.[106]

5.       آن آشفتگي و غم و اندوه دل كه  در شبهاي دراز با آن دست به گريبان بودم همه در سايه لطف و محبت گيسوي يار به پايان رسيد.[107]

6.       از بي وفايي روزگار هنوز باور ندارم كه به ياري بخت و اقبال دوست داستان غصه ما به پايان رسيده باشد.

7.       ساقي محبت كردي آرزو دارم هميشه قدحت پرشراب باشد زيرا با فكر و چاره انديشي تو حال پريشاني خمار به پايان رسيد.

8.       گرچه كسي حافظ را به حساب نياورد و به او اعتنايي نكرد شكر كه آن غم و اندوه فزون از شمار به پايان رسيد.

 

اشارت صبح

1.       برق در مقایسه با اشتیاق من جرقه ای بیش نیست/ شعله هم طفل ضعیفی است که بر نی سوار شده است.[108]

2.       آرزوي قدرت و ثروت  وشوكت  دو جهان  و تمام آرزو هاي دو عالم  در نظر من  هم  چون  غباري  بي ارزش است.[109]

3.       گل سرخ و لاله به دلیل خمیازه کشیدن (شکفته شدن ) زخمی (پرپر)می شوند . خوشی های این جهان جز خماری زودگذر چیز دیگری نیست .

4.       تا کی به زیبایی عاریه ای و ناپایدار این دنیا  می نازی؟ / ما و من (وجودهای عاریتی ) آیینه دارانی هستند که حسن محبوب ازلی را نشان می دهند و خود ناپایدارند.

5.       صبح، زود می گذرد و با رفتن خود به این حقیقت اشاره می کند /  که این گلستان دنیا   ، مثل خنده زودگذر و ناپایدار است .

6.       چون  اسیر دریای توهم  هستیم ،  تصور  می کنیم که به   حقیقت هستی دست یافته ایم ، در حالی  که هنوز  به ساحلی  بیشتر  نرسیده ایم. [110]

7.       ای شرر من و تو نباید  از هم غافل باشیم . چون  فرصت  و مجال  زندگی  کردن ما  کوتاه است.

8.                  ای بیدل ! انسان های  سست همت به عزت و مقام این دنیا بسیار فخر می کنند در حالی که جز ننگ چیزی نیست

مجنون و عیب جو

1.       روزی  شخص  عیب  جو و ظاهر بینی به  مجنون گفت :  که برای  خود زیبا رویی بهتر از لیلی پیدا  کن .[111]

2.       هر چند لیلی در نظر تو بسیار زیبا است  ولی در هر  عضو از اعضای زیبای او عیبی  وجود دارد .[112]

3.       مجنون  از سخنان  شخص   عیب  جو و ظاهر بین خشمگین شد و گفت .[113] 

4.       اگر با نگاهی  عاشقانه  به لیلی بنگری تنها زیبایی    لیلی به  چشمت می آید .  و عیب  او را نمی بینی . [114]

5.       تو که به  زلف و چهره ی لیلی می نگری  و ظاهر بین  هستی کیفیت  حسن  او را درک  نخواهی کرد .[115]  

6.       تو قد و قامت  لیلی را می بینی  و به ظاهر او توجه  می کنی  و لی مجنون  شکوه و  جلوه  ی ناز و کرشمه ی او را می بیند .[116]

7.       تو با  ظاهر بینی  به گیسوان  لیلی نگاه می کنی  ولی  مجنون   پیچ  و تاب  گیسوان او را می بیند .[117] 

8.       دل مجنون  از خنده ی شیرین  لیلی خون است و لی تو تنها لب و  دندان اورا می بینی ،  چگونه است . [118]

9.       آن  کسی که تو نام اورا لیلی نهاده ی   آن لیلی نیست  که آرام  و قرار  دل مرا ربوده و مرا  عاشق کرده . [119]

 

قلب مادر
موضوعات مرتبط: جزوه آموزشی زبان فارسی پیش

تاريخ : چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۸۸ | ۹:۳۱ قبل از ظهر | نویسنده : |

زبان فارسی 3

به نام خداوند جان و خرد

آزمون زبان فارسي 3               علوم تجربي و رياضي                سؤال نهايي             تاريخ امتحان 26/3/1381

 

الف : نگارش

1- مقاله ها از نظر شيوه ي نوشتن به چند گونه تقسيم مي شوند ؟ نام ببريد  ( سه گونه : تشريحي ، تحليلي ، تحقيقي)

2- عام ترين راه تشريح يك چيز چيست ؟ ( طرح پرسش هاي مختلف درباره ي ابعاد مختلف آن چيز )

3- نوع نگارش نوشته ي زير رل بنويسيد .

مدرسه دو طبقه بود و نوساز بود و در دامنه ي كوه تنها افتاده بود . يك فرهنگ دوست عمارتش رابنا كرده بود . تابلوي مدرسه هم حسابي بزرگ و خوانا از صد متري داد مي زد كه توانا بود هركه ............... . ( تشريحي )

4- روش هاي گرد آوري اطلاعات براي نوشتن زندگي نامه كدامند ؟

( 1- استفاده از اطلاعات شخصي 2- مطالعه ي آثار فردي كه زندگي نامه اش را مي نويسيم 3- پرسش از افراد مطّلع 4- استفاده از منابع كتابخانه اي مثل زندگي نامه ها ، دايره المعارف ها و ... )

5- بيت زير رل با مختصر جابجايي به نثر بازگرداني كنيد .

من از روييدن خار سر ديوار دانستم                 كه ناكس كس نمي گردد بدين بالا نشيني ها

( من از روييدن خار روي ديوار فهميدم كه آدم بي فرهنك با بالا نشيني و مقام ، با شخصيت نمي شود . )

6- جمله ي زير را كامل كنيد . امروزي كردن شعرو نثر را ................... مي گويند . ( بازگرداني )

7-  در نوشته ي زير نويسنده از كدام عوامل زيبايي آفريني بهره گرفته است ؟

گاه گاه شيهه ي چند اسب بي شكيب سكوت دشت را در هم مي شكست و سوسوي چند مشعل ، پرده ي سياه شب را مي دريد و پيش مي رفت . اين اسب ها و مشعل ها از آن كاروانياني بودند كه از جنب و جوش آنها پيدا بودكه تازه در اين صحرا پياده شده اند  و رشته اي ناگسستني قلب هايشان را به هم پيوند داده بود .

(تشبيه = پرده ي سياه شب )  ( واج آرايي /س / ،/ش/  ) ( ( كنايه = درهم شكستن : از بين بردن ) ( استعاره : رشته ي ناگسستني ، استعاره از ايمان و عشق ) ( مراعات نظير = اسب ، دشت ، مشعل ، كاروان ، صحرا ، شب )

8- در نمونه ي زير نويسنده از چه شيوه اي براي طنزپردازي استفاده كرده است ؟

ديدم ماشاءالله چشم بد دور ، آقا واترقّيده اند ، قدش درازتر و تك و پوزش كريه تر شده است . گردنش مثل گردن همان غاز مادر مرده اي بود ك همان ساعت در ديگ مشغول كباب شدن بود . ( بزرگ نمايي و اغراق در توصيف صورت و اندام و حالات يك فرد .)

9- شيوه ي تنظيم ( فهرست مقالات فارسي ) ايرج افشار را بنويسيد .          ( موضوعي )

 

 

ب : دستور

1- تعداد تكواژها و جمله هاي نوشته ي زير را به عدد بنويسيد .

اخترشناسي علمي است كه به مطالعه ي اجرام آسماني مي پردازد .

( دوجمله ، يك جمله ي مستقل مركب ) 18  تكواژ = اختر+ شناس+ ي + علم+ ي + است + شناسه ي تهي + كه + به + مطالعه + -ِ  + اجرام + -ِ + آسمان + ي + مي + پرداز+ -َد ) 

                                                                                                            

2- هسته ي گروه هاي زير را بيابيد و تعداد واژه هاي هر گروه را به عدد بنويسيد .

الف : اين پرسش ها ،  ( هسته = پرسش    ) ( تعداد واژه = دو واژه )   ب: دماي اجرام آسماني ( هسته = دما  ) ( تعداد واژه = پنج واژه    = دما + -ِ  + اجرام + -ِ + آسماني )

 

3- جاي خالي را با كلمه ي مناسب پركنيد .

بزرگترين واحد زباني ................... است كه از واحدهاي كوچكتري ساخته شده است . ( جمله ي مستقل مركب )

 

 

4- تعداد واژه هاي ( آن دو دفترچه ي دانش آموز ) را به عدد بنويسيد و هسته ي گوه اسمي را هم  مشخص كنيد .

( هسته = دفترچه )  ( واژه ها = پنچ واژه = آن + دو = دفترچه + -ِ + دانش آموز )

 

5- در عبارت زير نوع  افعال را از نظر ساختمان بنويسيد .

او با سخنان دلنشين خود ما را به آينده اميدوار كرد و به تلاش بيشتر واداشت

                                                 ساده                       پيشوندي

( كرد ، فل ساده است زيرا مي توان گفت ، اميدوار تر كرد . پس،  اميدوار مسند است . )

 

 

 

6- عبارت زير را با گذرا كردن افعالشان دوباره نويسي كنيد .

سال گذشته كه دوستانمان به كوهنوردي رفته بودند ، سنگ بزرگي از كوه غلتيد و به دره افتاد .

                                                           برده بودند           غلتاند        انداخت

سال گذشته كه دوستانمان را  به كوهنوردي برده بوند  ، باد ، سنگ بزرگي از كوه غلتاند و آن را  به دره انداخت  .

 

 

 

 

7- زمان ونوع افعال مشخص شده ي زير را بنويسيد .

گاندي از ابندا عادت كرد ، غربي هايي را كه بر كشورش حكم مي راندند ، دوست بدارد .

( كرد = ماضي ساده ، سوم شخص مفرد ) ( مي راندند = ماضي استمراري ، سوم شخص جمع ) ( دوست بدارد = مضارع التزامي ، سوم شخص مفرد )

8- نمودار جمله ي ( ما به فرهيختگان خود مي باليم ) را رسم كنيد .                                            جمله

                                                                                                                       نهاد                                 گزاره

 

                                                                                                                      متمم فعل                    فعل

           

  جمله ي سه جزئي با متمم                                                          ما                    به فرهيختگان خود                       مي باليم

9- در عبارت ( من علاقه ي او را به هنر نسبتاً خوب مي بينم ) يك مضافٌ اليه ، يك مفعول ، يك قيد و يك مسند مشخص كنيد .

 ( مضافٌ اليه = او )  ( مفعول = علاقه )   (قيد = نسبتاً ) ( مسند = خوب )

10- در توليد واحد زباني ( خرس بر درخت لانه مي سازد .) كدام قاعده رعايت نشده است ؟ ( قاعده ي معنايي )

11- محل تكيه در واژه ي ( مردان ) مشخص كنيد . ( هجاي پاياني = دان ) چون اسم است و تكيه در اسم و صفت روي هجاي پاياني قرار مي گيرد . )

12- ساخت واژه ي زير را مشخص كنيد  . افشانه   ( بن مضارع + پسوند = اسم )

                                                         ( افشان     +    ه     = افشانه)

 

13- كلمه ي مهندس را طوري به كار ببريد كه يك بار شاخص و يك بار هسته ي گروه اسمي قرار گيرد .

الف : به عنوان شاخص : مهندس جوادي،   مديرعامل شركت نفت است     ب: به عنوان هسته : جوادي ،  مهندسِ پتروشيمي است

14- يك جمله ي دو جزئي استثنائي بي فعل مثال بزنيد .  ( عيد شما مبارك )

 

 

 

پ : املا و بياموزيم

1-  املاي نادرست كلمات را در عبارت زير اصلاح كنيد

ما بايد غدر دوستان را بدانيم و از عَلَم و رنج آنان بكاهيم    ( قدر ، الم )

 

2- شكل درست همزه /ء/ را در كلمات زير بنويسيد .

الف : ل/ء/امت ( لئامت )                      ب: م / ء / اخذ         ( مآخذ )

 

3- چرا واژه ي آشنايان را به صورت ( آشنا ان ) نمي خوانيم و نمي نويسيم . ( زيرا واج پاياني كلمه ي آشنا ، مصوت است وعلامت جمع ان نيز با مصوت آغاز شده است . طبق قواعد واجي دو مصوت با هم در يك هجا نمي آيد و براي سهولت تلفظ بايد بين آن ها يك صامت ميانجي بيايد . ) 

 

4- حرف ( واو ) در واژه ي ( خواندن ) چه نام دارد ؟ ( واو معدوله )

 

5- نام فرايندهاي واجي واژه هاي زير را بنويسيد .

الف : اجراء                اجرا        ( كاهش )                        ب: خِ يابان                         خي يابان              ( افزايش )

 

6- عبارت زير به شيوه ي بلاغي است يا عادي ؟

رسيد مژده كه آمد بهار و سبزه دميد            ( بلاغي است زيرا اولاً شعر است و ثانياً به خاطر ضرورتهاي شعري اجزاي جمله جابجا شده است مثلاً فعل در آغاز جملهي اول  و نهاد در پايان آن  آمده است .)

 

7- در عبارت ( استعمال دخانيات اكيداً ممنوع است ) چند واژه ي دخيل وجود دارد ؟  ( 4 واژه ) استعمال ، دخانيات ، اكيداً ، ممنوع . )

 

 

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات زبان فارسی 3

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ | ۱۸:۱۳ بعد از ظهر | نویسنده : |

ادبیات 2

درس بیستم

1- در کدام گروه کلمه ها غلط املایی وجود دارد؟ فنّی 1383                 2

1) اذعان و اعتراف – ظهر ورقه – ذلّت و خواری

2) ظمایم و پیوست – مقدّس و با ابهّت – طنین و آهنگ

3) حرز و دعا – سعایت و سخن چینی – زلّت و لغزش

4) از حیث غرابت و شگفتی – حجّاری و شگفتی – حجّاری و سنگ تراشی – وهله ی اوّل

 

2) «تحفةالنظّار و غرایب الامصار» اثر کیست؟ فنّی 1380                      4

1) عبد الرزّاق کاشانی             2) رشیدالدّین میبدی              3) ذوالنّون مصری                4) ابن بطوطه

 

3- کتاب «به سوی اصفهان» از کیست؟ و مترجم آن کیست؟ هنر 1384                1

1) پیر لوتی – بدرالدّین کتابی                2) جیمز موریه – فرامرز سلیمانی

3) ابن بطوطه – محمّد علی موحّد                      4) لوول تامس – محمّد سعیدی

 

4- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟ زبان 1381              1

1) مسیل های مهیب، شگفتی و غرابت، وحله ی اوّل، ذخایر و ثروت ها

2) متحیّر و مبهوت، کار مطبوع، فشار و مضیقه، نقاب حزن انگیز ظلمت

3) خوش محضری، جرز خیس خورده، مشقّت و مذلّت، قالب و چارچوب

4) اهرام مصر، اشباح خیالی، مسئولان برگزاری مسابقه، تلألؤ آب

 

5- در کدام گزینه غلط املایی هست؟ انسانی 1380                4

1) به محض ورود به این محوّطه، دو نقش از این هیاکل غول آسا توجّه مرا جلب کرد.

2) لباس من طوری قالب بدنش درآمد که گویی درزی ازل به قامت ایشان دوخته بود.

3) در برابر هر انعطاف خالصانه ای، تواضعی مضاعف از خود بروز می داد.

4) توصیه می کرد خود را به تفکّر و تعمّل و استنباط عادت دهند.

 

درس بیست و یکم

1- نام نویسندگان «مرآةالبلدان، امیرارسلان، آتش خاموش، چمدان» به ترتیب کدام است؟ انسانی 1383        4

1) عزیز السّلطان – ناصر الملک – عبّاس خلیلی – طالبوف

2) مشیرالدّوله – معاون الملک – مشفق کاظمی – صادق هدایت

3) قوام الدّوله – ذکاءالملک – محمود دولت آبادی – جلال آل احمد

4) صنیع الدّوله – نقیب الممالک – سیمین دانشور – بزرگ علوی

 

2- کدام کتاب از جمله ی تألیفات محمّد حسن خان صنیع الدّوله (= اعتمادالسّلطنه) نیست؟ فنّی 1382        2

1) خیرات الحسان     2) سیر العباد الی المعاد                             3) مراةالبلدان                            4) مطلع الشّمس

 

3- معانیِ کلمه های «ملتزمین، اعاظم، التهاب، ادبار، افگار» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ هنر 1381                 1

1) همراهان، بزرگان، برافروختگی، پشت کردن، خسته

2) ضرورت ها، بزرگی ها، آتش افروزی، تهیدست، مجروح

3) دوستداران، بزرگداشت ها، شعله ی آتش، پافشاری، زخمی

4) همراهان، نگهبانان، رنج کشیدن، اصرار ورزیدن، آزرده

 

4- در کدام گزینه یکی از آثار محمّدحسن خان صنیع الدّوله مطرح شده است؟ انسانی 1380                        3

1) تحفةالنظّار و غرایب الامصار                                 2) تحفةالاخوان

3) مرآةالبلدان                                                                            4) هفت کشور

 

5- در عبارت «نایب السّلطنه در مجلس خنده کرده بود به وضع عرض و لهجه ی آن» مقصود از «عرض» چیست؟ آزاد فنّی 1381                  1

1) شکایت                               2) سر و وضع                           3) حرکات دست                      4) طرز ایستادن

 

6- نویسندگان آثار «مجمع دیوانگان، کلبه ی عمو تم، و الایّام» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ ریاضی 1384

1) صنعتی زاده – هریت بیچر استو – دکتر طه حسین

2) مشفق کاظمی – هریت بیچر استو – دکتر شریعتی

3) عبّاسعلی خلیلی – الکساندر دوما – دکتر اسلامی ندوشن

4) یحیی دولت آبادی – جان اشتاین بک – دکتر طه حسین

 

7- دکتر طه حسین در کتاب «الایّام» خود را با چه کسی مقایسه می کند؟ آزاد فنّی 1380                            2

1) ابن بطوطه                            2) ابوالعلای معرّی    3) شبلی                   4) ذوالنّون مصری

 

8- عبارت زیر، توصیف زندگی چه کسی است؟ سنجش 1382                 1

«هنوز نه سالش نشده بود که بیشتر ترانه ها و مرثیه ها و افسانه ها و حماسه های هلالی ها و بربرها و اوراد و ادعیه ی پارسیان و غزل های صوفیان را آموخت، علاوه بر این تمام قرآن را نیز حفظ کرد.»

1) دکتر طه حسین    2) محمود درویش    3) ابوالعلاء معرّی                     4) جبرا ابراهیم جبرا

 

درس بیست و دوم

1- در کدام گزینه، واو معیّت به کار رفته است؟ تجربی 1380                   4

1) آخر چه کنم من و چه بد کردم                                              تا بند مَلک بُوَد سزاوارم؟

2) امروز به غم فزون تر از دی                                      و امسال به نقد کمتر از پارم

3) بندی است گران به دست و پایم در                              شاید که بس ابله و سبک بارم!

4) ترسیدم و پشت بر وطن کردم                                                گفتم من و طالع نگونسارم

 

2- معنی صحیح همه ی واژه های «ضَیعت، حازم، حِرز، بحبوحه» به ترتیب کدام است؟ زبان 1382                             4

1) نیستی، استوار، آزمندی، میان                                                2) دارایی، ارادتمند، تفقّد، گرفتاری

3) روشنایی، گوارا، نگهبانی، آغاز                                            4) زمین زراعتی، هوشیار، تعویذ، وسط

 

3- معنی چند واژه در کمانک مقابل آن، نادرست، آمده است؟ انسانی 1384                                2

«خلنگ (علف و جارو)، رواق (پیشگاه خانه)، سعایت (تلاشگر)، سوفار (نوک فلزی تیر)، سهم (ترس)، صولت (هیبت)، عقار (آب و زمین)، لابه (التماس)، مجرّد (غیر مادّی)، قدح (کاسه)، هیمه (هیزم)، مینو (بهشت)

1) یک                     2) دو                       3) سه                      4) چهار

 

4- معنای کلمات «منحوس – مذموم – محظوظ – مخذول» به ترتیب کدام است؟ ریاضی 1383                                3

1) بدکار – پیوسته – لذّت – خواری                         2) ناپسند – زشتی – بهرمند – شوم

3) نامیمون – زشت – بهره ور – خوار                       4) بدخوی – بهره وری – نکوهیده - زبونی 

 

5- در همه ی ابیات به جز بیت ..... کلمه ای که به نحوی با نام زندان های مسعود سعد سلمان تشابه لفظی دارد به کار رفته است. هنر 1384             1

1) مردم گمان برند که من در حصار ری                مسعودم و ستاره ی سمد است رهنمای

2) داند خدای کامل سعادت بُوَد اگر                                  مسعودوار سر کنم اندر حصار نای

3) ای دل به صبر کوش که این نیز بگذرد              زین حبس هم مرنج که این نیز بگذرد

4) چون ذرّه هوا می کند ای ماه ز هر سو               دل ها به تو خورشید رخ غالیه گیسو

 

6- در کدام مصراع حرف «و» به معنی «همراهی» است؟ تجربی 1380                  3

1) کردیم گناهی و از کرده غافلیم                                    2) تو مو می بینی و مجنون پیچش مو

3) گفتم من و طالع نگونسارم                            4) سنگش به جو ماند و آبش ز جو رود

 

7- معنی «محبوسم و طالع است منحوسم»، «چیست؟ آزاد فنّی 1381                        2

1) در زندانم و با بخت بد درستیزم.                                            2) زندانی هستم و بخت با من یار نیست.

3) اسیر و زندانی بخت خویشم.                                 4) در زندان هستم و امید به یاری بخت مساعد دارم.

 

8- در بیت «امروز به غم فزون تر از دی / و امسال به نقد کمتر از پارم» چند مفهوم متضاد وجود دارد؟ آزاد انسانی 1381                        1

1) سه             2) یک                             3) دو                              4) چهار

 

9- کدام گزینه برای کامل کردن عبارت «حبسیّه یکی از موضوعات ادبیّات ........ است. در تاریخ ادبیّات فارسی تنی چند از شاعران چون مسعود سعد سلمان، .....، ملک الشّعرا بهار و ............، دارای حبسیّه هستند.» مناسب است؟ هنر 1380                   3

1) تعلیمی – سنایی – جلال الدّین مولوی                          2) حماسی – فردوسی – منوچهری

3) غنایی – خاقانی –  فرّخی یزدی                                             4) داستانی – نظامی – سعدی

 

10- حبسیّات مسعود سعد سلمان در چه قالبی سروده شده است؟ سنجش 1383                     1

1) قصیده                         2) مثنوی              3) ترکیب بند                     4) ترجیع بند

 

11- «کِلّه بستن» در بیت «صبحدم چون کِلّه بندد آه دود آسای من / چون شفق در خون نشیند چشم خون پالای من» یعنی: ....................... انسانی 1380                    2

1) چشم زدن                      2) خیمه زدن                      3) راه زدن             4) سر زدن

 

12- مفهوم بیت «صبحدم چون کِلّه بندد آه دود آسای من / چون شفق در خون نشیند چشم خون پالای من» چیست؟ هنر 1380              4

1) اگر سحرگاهان از آه و ناله پرهیز کنم، هنگام غروب، اشک خونین جاری خواهم ساخت.

2) بامدادان از بس که اشک خونین می زیرم، دیدگانم نور و روشنی خود را از دست می دهند.

3) چگونه می توانم از آغاز سپیده، ناله سر دهم، زیرا که دیگر چشمانم روشنی خود را از دست خواهند داد.

4) سپیده دمانی که آه و زاری می کنم از دیدگانم اشک خونین جاری می شود.

 

13- همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ............. بیت آغازین یک «حبسیّه» است. سنجش 1383                          4

1) به زندان قفس مرغ دلم چون شاد می گردد                                 مگر روزی که از این بند غم آزاد می گردد

2) نالم به دل چو نای من اندر حصار نای                           پستی گرفت همّت من زین بلند جای

3) صبحدم چون کِلّه بندد آه دود آسای من                         چون شفق در خون نشیند چشم خون پالای من

4) دلا تا کی در این زندان، فریب این و آن بینی                            یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی

 

14- عبارت: شبلی گفت: « اگر چنان بودی که آن کودک بدان نان تهی قناعت کردی، وی را سگِ هم چون خویشتنی نبایستی بود.» با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟ هنر 1385                     4

1) کسی خوشتر از خویشتن دار نیست                        که با خوب و زشت کسش کار نیست

2) هنرمند باشد به سان گهر                                        که هر کس مر او را خریدار نیست

3) تواضع بود با بزرگان ادب                                      بود با فرومایگان مکنت

4) من و گنج آزادگی بعد از این                                  زهی پادشاهی زهی سلطنت

 

15- مضمون و مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر، متفاوت است؟ ریاضی 1381                             4

1) يك كرشمه كرد با خود آن چنانک                               فتنه ای در پير و در بُرنا نهاد

2) شور و غوغايی بر آمد از جهان                                    حسن او چون دست در يغما نهاد

3) از خُمستان جرعه ای بر خاک ريخت                 جنبشی در آدم و حوا نهاد

4) برجهید و زود در سجده فتاد                          در زمان شه، تیغ قهر از کف نهاد

 

در عبارت «اندر آن مسجد کودکان به کتّاب بودند»، «کتّاب» یعنی:           4

1) کاتبان                          2) کتیبه                           3) کتابت                          4) مکتب

 

درس بیست و سوم

- در همه ی ابیات به جز بیت ............... آرایه ی اسلوب معادله مشهود است. هنر 1384                    3

1) آدمی پیر چو شد حرص جوان می گردد                   خواب در وقت سحرگاه گران می گردد

2) چه حاجت است به تحصیل علم عارف را                               ز خود برآمده را نردبان نمی باید

3) مرا چگونه نباشد حضور عیش و فراغ                    که زخم بر سر زخم است و داغ بر سر داغ

4) آن را که بُوَد مغز و خرد خاموش است                    از کاسه ی پُر، صدا نیاید بیرون

 

- در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ...............از آرایه ی «اسلوب معادله» استفاده شده است. علمی – کاربردی 1382                      3

1) وداع غنچه را گل نام کردند                                                  طرب را ماتم غم آفریدند

2) عیبِ پاکان، زود بر مردم هویدا می شود                          موی اندر شیر خالص زود پیدا می شود

3) نالم به دل چو نای من اندر حصار نای                           پستی گرفت همّت من زین بلند جای

4) دود اگر بالا نشيند ، كسر شأن شعله نيست                                  جای چشم ابرو نگيرد ، گرچه او بالاتر است

 

- در کدام بیت، اُسلوب معادله به کار رفته است؟ علمی – کاربردی 1382                 4

1) محبوس چرا شدم، نمی دانم                                                  دانم که نه دزدم و نه عیّارم

2) به دیدارت آرایش جان کنم                                                    ز من هر چه خواهی تو فرمان کنم

3) به زندان قفس مرغ دلم چون شاد می گردد                                              مگر روزی که از این بند غم آزاد می گردد

4) عیبِ پاکان، زود بر مردم هویدا می شود                          موی اندر شیر خالص زود پیدا می شود

 

-در کدام بیت، اُسلوب معادله به کار نرفته است؟ انسانی 1384                   2

1) ز سختگیری دوران چه باک عارف را                    ز قحط سال، هما بینوا نخواهد شد

2) نه غم و نه غم پرستم، ز غم زمانه رَستم                 که حریف او شدستم که درِ ستم ببستم

3) دلی که نیست خراشی در او زمین گیر است           زری که سکّه ندارد روان نمی باشد

4) در نگیرد صحبت زاهد به صافی مشربان                 زشت در یک دیدن از آیینه رو گردان شود

 

1- در کدام بیت، اُسلوب معادله، استفاده نشده است؟ فنّی 1383                1

1) دل خراب من دگر خراب تر نمی شود                            که خنجر غمت ازین خراب تر نمی زند

2) عیبِ پاکان، زود بر مردم هویدا می شود                          موی اندر شیر خالص زود پیدا می شود

3) عشق چون آيد  برد هوش  دل فرزانه را                          دزد دانا می كشد اوّل چراغ خانه را

4) آدمی پیر که شد حرص جوان می گردد                          خواب در وقت سحرگه گران می گردد

    

- در کدام بیت، اُسلوب معادله به کار نرفته است؟ ریاضی 1382                                1

1) در این بهار چنان روزگار افسرده است                                    که غیر شمع، گلی هیچ کس به سر نزند

2) حسن بیان مجوی ز ما دل شکستگان                                     از کاسه ی شکسته نخیزد صدا درست

3) بی كمالی های انسان از سخن پيدا شود                         پسته بی مغز  چون لب  وا كند رسوا شود

4) لازم پیری است صائب، برگ ریزان حواس                                   بیش ره نتوان گرفتن لشکر بشکسته را؟

 

- در همه ی ابیات به جز بیت ................، اسلوب المعادله وجود دارد. هنر 1382                             1

1) هر کس ز بوم رفت که آرد خبر از یار                                     باز آمد و از خویش چو من بی خبر افتاد

2) گرفت هر که کم خود، شود ز اهل کمال                                               تمام گشتن ماه از هلال معلوم است

3) مرا کیفیّت چشم تو کافی است                                                              ریاضت کش به بادامی بسازد

4) بی كمالی های انسان از سخن پيدا شود                         پسته ی بی مغز  چون لب  وا كند رسوا شود

 

- در همه ی ابیات به جز بیت ................، اسلوب المعادله وجود دارد.زبان 1381                             1

1) آینه گر نقش تو بنمود راست                                                  خود شکن آیینه شکستن خطاست

2) ریشه ی نخل کهن سال از جوان افزون تر است                       بیش تر دلبشتگی باشد به دنیا پیر را

3) روشندلان خوش آمدِ شاهان نگفته اند                                     آیینه عیب پوش سکندر نمی شود

4) صورت نیست در دل ما کینه ی کسی                                    آیینه هر چه دید فراموش می کند

 

2- زیب النّسا متخلّص به مخفی در سرودن شعر از کدام شاعر، بیشتر پیروی می کرد؟ فنّی 1382   4

1) حافظ               2) سعدی  3) سنایی غزنوی                  4) عرفی شیرازی

 

3) مفهوم بیت « بلبل از گل بگذرد چون در چمن بيند مرا / بت پرستی كی كند  گر بَرْهمن بيند مرا» د ر کدام گزینه، درست آمده است؟ زبان 1381      2

1) بت پرستان در برابر یکتا پرستان، ذلیل و زبون هستند.         

2) جذبه و جمال من از معبود برهمن، افزون تر است.

3) عقیده و ایمان من برتر از اعتقاد برهمن است.

4) می توانم عقیده ی برهمن را از بت پرستی به خدا پرستی تغییر دهم.

 

4- کدام گزینه از مفهوم بیت « دود اگر بالا نشيند ، كسر شأن شعله نيست / جای چشم ابرو نگيرد ، گرچه او بالاتر است» دریافت می شود؟ انسانی 1380                        3

1) انتصاب افراد نالایق به ماصب و مقامات اجتماعی، موجب نفی ارزش دیگران نیست.

2) ارتقای افراد جامعه به مقامات ارزشمند، بر اساس اصول و قواعد دقیق، صورت می گیرد.

3) مقامات و مناصب اجتماعی، نشان دهنده ی شایستگی واقعی و برتری دارندگان آن ها بر دیگران نیست.

4) هر فردی، لیاقت و ویژگی هایی دارد و همه باید در کسب کمال بکوشند.

 

5- در بیت «برو طواف دلی كن كه كعبه ی مخفی است / كه آن خليل بنا كرد و اين خدا خود ساخت» همه ی آرایه های ادبی زیر، به جز ....................، وجود دارد. فنّی 1380                  3

1) ایهام                            2) مراعات نظیر                   3) اسلوب معادله                  4) تلمیح

 

6) در بیت «در سخن مخفی شده ام مانند بو در برگ گل          / هر كه خواهد ديدنم گو در سخن بيند مرا»کدام کلمه ایهام دارد؟ هنر 1380                        2

1) سخن                           2) مخفی                          3) بو                               4) گل

 

7- در کدام گزینه، ارتباط معنایی میان دو مصراع، با اسلوب معادله مطابقت می کند؟ تجربی 1380             3

1) بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران                                 کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

2) صبحدم چون کلّه بندد آه دودآسای من              چون شفق در خون نشیند چشم خون پالای من

3) عشق چون اید برد هوش دل فرزانه را                دزد دانا می کشد اوّل چراغ خانه را

4) نالم به دل چو نای در حصار نای                                 پستی گرفت همّت من زین بلند جای

 

8- معنای کنایی کدام گزینه درست نیست؟ آزاد تجربی 1384                 4

1) چین بر جبین فکندن: ناراضی بودن و غمگینی                  2) هزار بادیه رفتن: از عهده ی مشکلات برآمدن

3) سر به گریبان کشیدن: اندیشیدن و به فکر فرورفتن             4) عنان را گران کردن: اختیار خود را از دست دادن

 

9- کدام شاعر معاصر فارسی گوی از شاعران برون مرزی نیست؟ آزاد 1383  4

1) محمّد علی عجمی             2) جلال اکرامی

3) محمّد اقبال لاهوری                       4) مهدی حمیدی

 

10- مفهوم بیت «عشق چون آيد  برد هوش  دل فرزانه را / دزد دانا می كشد اوّل چراغ خانه را» با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟ سنجش 1383                     1

1) هوش خردمند را عشق به تاراج بُرد                               من نشنیدم که باز، صید کبوتر شود

2) گر همه عالم ز لوح فکر بشویند                                               عشق نخواهد شدن که عشق نگین است

3) چو علم آموختی از حرص، آنگه ترس، کاندر شب                چو دزدی با چراغ اید گزیده تر برد کالا

4) می کند کار خرد، نفس چو گردید مطیع                         دزد چون شحنه (= داروغه) شود امن کند عالم را

 

11- توصیه شاعر، در بیت «برو طواف دلی كن كه كعبه ی مخفی است / كه آن خليل بنا كرد و اين خدا خود ساخت» چیست؟ سنجش 1383                        2

1) رازداری 2) مهربانی و دوستی 3) زیارت خانه ی خدا 4) پنهان نگه داشتن احسان

 

12- مفهوم بیت « دود اگر بالا نشيند، كسر شأن شعله نيست / جای چشم ابرو نگيرد، گرچه او بالاتر است» کدام است؟ سنجش 1382        2

1) سعدی از سرزنش غیر نترسد هیهات                              غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را

2) کس نیاید به زیر سایه ی بوم                                                 ور همای از جهان شود معدوم

3) رنگين سخنان در سخن خويش نهان اند                         از نكهت خود نيست به هر حال ، جدا گل

4) عیبِ پاکان، زود بر مردم هویدا می شود                          موی اندر شیر خالص زود پیدا می شود

 

13- با توجّه به اسلوب معادله ی موجود در بیت «عشق چون آيد  برد هوش  دل فرزانه را / دزد دانا می كشد اوّل چراغ خانه را» کدام کلمه، معادل «هوش» قرار گرفته است؟ سنجش 1382              2

1) خانه                            2) چراغ                           3) عشق                           4) فرزانه

 

14- مفهوم بیت «بی كمالی های انسان از سخن پيدا شود / پسته بی مغز  چون لب  وا كند رسوا شود» در کدام گزینه، آمده است؟ سنجش 1382                     3

1) پرگویی، دلیل نادانی است.                            2) رفتار نیک، ناشی از گفتار نیک است.

3) گفتار هر شخص، معرّف شخصیّت و خرد اوست.     4) ناتوانی های جسمانی، سبب قص در گفتار است.

 

15- کدام گزینه در توصیف ادبیّات برون مرزی فارسی درست نیست؟                     4

1) نفوذ استعمار انگلیس موجب بروز تفاوت در گونه های زبان فارسی شد.

2) در عصر حاضر جریان ادبی دری در افغانستان باقی مانده است.

3) امروزه ادبیّات تاجیک در ماوراءالنّهر رواج دارد.

4) زبان فارسی از دوره ی غزنوی تا صد سال پیش زبان اداری و درباری هند و پاکستان بوده است.

 

16- کدام یک از شاعران فارسی گوی تاجیکستان است؟                       2

1) سعادت ملوک تاش                        2) جلال اکرامی                  3) زیب النّسا                      4) فدایی هروی

 

درس بیست و چهارم

1- منظور شاعر در بیت «کجا می روی؟ ای مسافر، درنگی / ببر با خودت پاره ی دیگرت را»، از «پاره ی دیگر» چیست؟ سنجش 1384                    3

1) سجّاده  2) عضو جدا شده ی شهید                   3) خود شاعر                      4) مهر و تسبیح و انگشتر

 

2- مفهوم بیت «همان دستمالی که پولک نشان شد / و پوشید چشم ترت را» کدام است؟ سنجش 1382      4

1) همان دستمالی که صورت خود را با آن پوشاندی.

2) همان دستمالی که اشک های مرا با آن پاک کردی.

3) دستمالی را که از قطره های اشکت خیس شده بود پنهان کردی.

4) اشک هایت را با همان دستمال پاک کردی تا گریه ات را کسی نبیند.

 

3- در کدام عبارت آرایه ی مجاز، هست؟ زبان 1384               3

1) از دیگران حدیث جوانی شنیده ام                                 2) همچون بنفشه سر به گریبان کشیده ام

3) در سینه ام هزار خراسان نهفته است                  4) نالم به دل چو نای اندر حصار نی

 

4- کدام گزینه در مورد ادبیّات برون مرزی نادرست است؟                      4

1) در عصر حاضر جز دو جریان ادبی دری و تاجیکی جریانی برجسته باقی نمانده است.

2) زبان فارسی از دوره ی غزنوی تا حدود صد و پنجاه سال پیش زبان اداری و درباری هند و پاکستان بوده است.

3) نفوذ زبان انگلیسی تفاوت های فراوان در ساختار و واژگان زبان ایجاد کرده است.

4) بعد از روی کار آمدن کمونیست ها در تاجیکستان برای همیشه زبان فارسی در آن جا فراموش گردید.


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ | ۱۸:۱۲ بعد از ظهر | نویسنده : |

ادبیات 2

یک قدم بر سر وجود نهی                                           وان دگر در بر ودود نهی» با کدام بیت متناسب است؟ ریاضی 1385                            3

1) دریغا که از ماهرویان ندیدم                                   به جز بی وفایی و نامهربانی

2) کسی داند احوال پیران عشقش                                               که پیرانه سر کرده باشد جوانی

3) نشان خواهی از وی، ز خود بی نشان شو                                 که من زو نشان جُستم از بی نشانی

4) ز چشمی است چشم امیدم که هرگز                       به کس ننگرد از ره سر گرانی

 

17- مفهوم ابیات زیر به کدام گزینه، نزدیک تر است؟ ریاضی 1381                          1

«دو قدم بیش نیست این همه راه                  راه نزدیک شد سخن کوتاه

یک قدم بر سر وجود نهی                                           وان دگر در بر ودود نهی»

1) به سرّش ندا آمد که بایزید! اگر خواهی به ما رسی، خود را بر در بگذار و درآی.

2) سلام او در وقت صباح، مؤمنان را صبوح است.

3) الهی، اگر تو مرا خواستی من آن خواستم که تو خواستی.

4) بایزید بسطامی، یک شب در خلوت خانه ی مکاشفات، کمند شوق را درانداخت.

 

18- «هشتن»: ........... فنّی 1378                    2

1) پایداری                               2) رها کردن                            3) روی آوردن                         4) فراهم ساختن

 

19- معانی واژه های مشخّص شده در عبارت زیر، به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده است؟ سنجش 1383   1

«در زمان مصطفی(ع)، کافری را غلامی بود مسلمان، صاحب گوهر، سحری خداوندگارش فرمود که، تاس ها برگیر که به حمّام رویم.»

1) اصیل، کاسه های مسی                                         2) مالدار، کاسه های مسی

3) نژاده، وسایل بازی                                                4) گوهر فروش، وسایل بازی

 

20- کدام یک درون مایه کتاب «فیه ما فیه» را تشکیل نمی دهد؟                                3

1) مطالب اخلاقی                     2) مطالب اجتماعی   3) مطالب تعلیمی                      4) مطالب دینی

 

21- نام «مقدّمه ی قصیده با مضامینی چون عشق و یا توصیف طبیعت»، چیست؟ آزاد انسانی 1382                             3

1) مطلع                   2) مقطع  3) تغزّل                    4) تنه ی اصلی

 

کدام کتاب از آثار سنایی غزنوی نیست؟                      3

1) کارنامه ی بلخ                                      2) طریق التحقیق                      3) خوان اخوان                          4) حدیقةالحقیقه

 

......... شاعر وعارف بزرگ ایران در قرن ششم هجری، وی در ابتدا مدّاح غزنویان بود ولی از این کار توبه کرد و به عرفان روی آورد. از جمله آثار او «سیرالعباد الی المعاد» است.                            4

1) ناصر خسرو                          2) مولوی                                3) حافظ                  4) سنایی

 

درس چهاردهم

1- مفهوم بیت «نبیند مرا زنده با بند کس / که روشن روانم بر این است و بس» بر نفی ............. تأکید می کند. ریاضی 1383                              2

1) آزادگی                                2) ستم پذیری                          3) جوانمردی                            4) بیداد ستیزی

 

2- املای صحیح کلمه های به معانی «جویدن، زشت، طبع عالی داشتن، خواری، ترسناک» به ترتیب، کدام است؟ تجربی 1382                   1

1) مضغ – مذموم – مناعت – مذلّت – موحش           2) مضغ – مذموم – منائت – مزلّت – موحش

3) مظغ – مضموم – مناعت – مزلّت – موهش           4) مضق – مذموم – منائت – مذلّت – موهش

 

3- در کدام گروه کلمه ها، غلط املایی وجود دارد؟ زبان 1382 1

1) بی حوصلگی و اضطراب، خاستگاهِ اجتمائی، آذار و ایار، مؤکّد شده

2) مخذول ونالان، مرهم دلِ مجروح، خدای قضا گردان، زاهد و اهل صلاح

3) معذّب و گرفتار، مضغ و جویدن، سلاست روانی، نغمه های مهیّج قاریان

4) صولت و هیبت، مائده های زمینی، صله ی ارحام، نشاط و شعف

 

 4- املای درست کلمه ها، به معانیِ «زشت، برتری، فریب، پست شدن، بلند نظری» به ترتیب کدام است؟ زبان 1382                  3

1) مضموم، رجحان، خدعه، انحطات، منائت                             2) مذموم، رجهان، خدئه، انحطاط، منائت

3) مذموم، رجحان، خدعه، انحطاط، مناعت            4) مضموم، رجحان، خدعه، انحتاط، منائت

 

5- نویسنده ی کتاب «آزادی و تربیت» کیست؟ فنّی 1379                        4

1) غلامعلی حدّاد عادل                              2) زهرا کیا               3) مجتبی مینوی                       4) محمود صناعی

 

6- کلمه ی«مذموم» یعنی: ......... ریاضی 1364                                                 3

1) پیوسته 2) سرزنش                3) نکوهیده              4) همراه                               

 

7- مفهوم بیت «من آنم که در پای خوکان نریزم / مر این قیمتی لفظ درّ دری را» در کدام بیت آمده است؟ سنجش 1384                             3

1) خرد شاخی که شد درخت بزرگ                                           در بزرگیش سر سری منگر

2) بهرام که گور می گرفتی همه عمر                         دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

3) دانش و آزادگی و دین و مروّت                                              این همه را بنده ی درم نتوان کرد

4) می بهشت ننوشم ز جام ساقی رضوان                     مرا به باده، چه حاجت که مست بوی تو باشم

 

8- با توجّه به مفهوم بیت «من آنم که در پای خوکان نریزم / مر این قیمتی لفظ درّ دری را» شاعر به کدام ویژگی خود مباهات می کند؟ سنجش 1382  4

1) قدرت سخنوری و مدّاحی                                     2) دست نیالودن به مال حرام

3) توانایی خودش در سرودن قصاید                                            4) عدم اطاعت از زور و طغیان در برابر ستمگری

 

9- اصلی ترین دلیل سرباز زدن رستم از قبول پیشنهاد اسفندیار چیست؟                        2

1) پرهیز از عاقبت شوم              2) حفظ نام              3) در بند نام بودن                     4) پرهیز از کشتن شاهزاده

 

بیت «من آنم که در پای خوکان نریزم / مر این قیمتی درّ لفظ دری را» بر ارزش چه چیزی تأکید می کند؟      3

1) آزادگی                                2) مروارید قیمتی                                      3) فارسی دری                         4) ارزش سخن

درس پانزدهم

1- توضیح اصطلاحِ معماریِ «قاب» کدام است؟ انسانی 1385                   1

1) آسمانه و قوس بنا از طرف داخل که آن را از چوب سازند.

2) کاشی هایی که به شکل گیسوی بافته، پیچ پیچان به پایین کشیده شوند.

3) نوعی تزیین که اتاق ها و ایوان ها را به شکل برجسته یا پلّه پلّه گچ بری کنند.

4) بنایی ستون مانند بر دو جانبِ در ورودی ساختمان که به شکل زیبایی از بنِ دیوار تا بالا به عقب کشیده می شود.

 

2- معانی درست کلمات «مینا، افگار، بنان، ستوه» به ترتیب کدام است؟ تجربی 1383                                2

1) زیبا – مجروح – بازو – گریان                                              2) آبگینه – آزرده – انگشت – درمانده

3) بهشت – خسته – دست – ملول                                            4) آبگینه – کشته – ناخن – خسته

 

3- کدام گزینه، عبارت زیر را کامل می کند؟ هنر 1383                           4

«سه نقش دیگر نیز پر معنایند: یکی قاب بندی های محرابی شکل، دوم طرّه های کنار سر درها، .........»

1) رنگ ها نیز برای خود، عالمی دارند و همان کنایه ی مینو را در خود می نمایند.

2) جهانی شبیه به بهشت که در آن کوشیده شده است ناپیدا کران در محدود جای گیرد.

3) نوعی تزیین ساختمان که اتاق و ایوان ها را به شکل برجسته یا پلّه پلّه گچ بری می کنند.

4) کاشی هایی که به شکل گیسوی بافته، پیچ پیچان به پایین کشیده می شوند و غالباً در درون گلدان های مرمری جای می گیرند.

 

4- وصفِ اصطلاح ساختمانی «گوشواره» کدام است؟ انسانی 1383                          3

1) آن چه که به شکل خورشید مدوّر از فلزسازند و بالای قبّه و مانند آن نصب کنند.

2) نوعی تزیین ساختمان که اتاق ها و ایوان ها را به شکل برجسته یا پلّه پلّه، گچ بری کنند.

3) لُغازِ ساختمان یا بنایی ستون مانند که بر دو جانب در ورودی ساختمان از بن دیوار تا بالا به عقب کشیده می شود.

4) اتاقی در خانقاه که به خلوت و ریاضت سالکان و فقرا اختصاص داده می شد و گوشه و شاه نشین هم نامیده می شد.

 

5- «بنایی ستون مانند بر دو قالب در ورودی ساختمان که به شکل زیبایی از بن دیوار تا بالا به عقب کشیده می شود.» توضیح کدام واژه است؟ هنر 1382                              4

1) غرفه                    2) طُرّه                     3) زاویه   4) گوشواره

 

6- کدام گزینه برای کامل کردن عبارت «گمان می کنم که اسلیمی ها، گاه به شاخ گوزن شبیه می شوند و گاه به مار که هر دو از رمزهای باستانی اند و هر دو علامتِ ..........» مناسب است؟ انسانی 1380   1

1) باروری                               2) تباهکاری                            3) خشونت                               4) مهربانی

 

7- کدام واژه به معنی کنگره ای است که بر سر دیوار، از آجر یا کاشی سازند؟ ریاضی 1380       2

1) غرفه                    2) طُرّه                     3) گوشواره                             4) مقرنس

 

8- با توجّه به عبارت «تا نه تصوّر شود که آن ها را با جزمیّت بازگو کرده ام.» معنی «جزمیّت» چیست؟ تجربی 1380                   4

1) آسانی و سهولت   2) جهالت و نادانی    3) میل و رغبت                        4) قطعیّت و یقین

 

9- در کدام گزینه «تشخیص» به کار نرفته است؟ ریاضی 1375                4

1) کالبد بنا، مینایی است که روح ایران را در آن حبس کرده اند.

2) چه می خواهند بگویند این بوته ها و خط ها و اسلیمی ها که در هم می پیچند؟

3) دمدمه های اردیبهشت اصفهان آرام آرام از خواب بیدار می شود.

4) درخت ها از زر سُرخند و شاخه ها از مروارید و میوه های لذیذ بر آن ها روییده است.

 

10- در عبارت «احساس و استنباط من که با جزمیّت بیان کرده ام این است که معماری عصر صفوی می تواند به هر گونه غریزه و التحاب و اشتیاقی جواب بدهد.» املای کدام غلط است؟ فنّی 1376                      1

1) التحاب                                2) استنباط                                3) جزمیّت                                4) غریزه

 

درس شانزدهم

1- عبارت «حسودان تنگ نظر و عنودان بد گهر وی را به می و معشوق و لهو و لعب کشیدند.» با همه ی ابیات به جز بیت .......... قرابت معنایی دارد. ریاضی 1385                                2

1) بیاموزمت کیمیای سعادت                                    ز هم صحبت بد جدایی، جدایی

2) به هجران مرا سهل شد دادنِ جان                                            که سخت است دوری ز یاران جانی

3) مصاحب نباید مگر بهر راحت                                                چو زو رنج بینی نیاید به کاری

4) ز ناجنس بگریز اگر آفتاب است                                              تو را سایه خود بس، اگر یار خواهی

 

2- بیت «کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید / قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام» با مفهوم کدام بیت متناسب نیست؟ تجربی 1384                  3

1) نوشته، جاودان دیگر نگردد                            به رنج و کوشش از ما برنگردد

2) ز چرخ آمد همه چیزی نوشته                         نوشته با روان ما سرشته

3) مرا نصیب غم آمد به شادی همه عالم               چرا که از همه عالم ، محبّت تو گزیدم

4) ز چرخ آمد قضا نز کام مردم                          ازیرا بنده آمد نام مردم

 

3- «نماند از معاصی منکری که نکرد و مُسکری که نخورد» یعنی: ................... علمی – کاربردی 1382                 1

1) مرتکب هر گناهی شد و به هر کار ناپسندی اقدام کرد و از هر شرابی نوشید.

2) هر گناهی را انجام داد امّا از زشتکاری و شرابخواری پرهیز نمود.

3) از گناه و خطا اجتناب نمود و فعل بد مرتکب نشد و در پی شراب نرفت.

4) از گناهان زشت و ناپسند روی گردان نبود، امّا شرابخوری نکرد.

 

4- مفهوم عبارت «نماند از معاصی منکری که نکرد و مُسکری که نخورد» یعنی: ................ فنّی 1380                  3

1) انکار می کرد که گناهی از او سر زده است.                      2) گناه می کرد، امّا شراب نمی نوشید.

3) مرتکب هر گناهی شد.                                            4) هیچ کار خلاف شرع انجام نداد.

 

5- معنی بیت زیر چیست؟                   2

«دمی آب خوردن پس از بد سگال                       به از عمر هفتاد و هشتاد سال»

1) کمی آب خوردن بعد جنگ با انسان بد، از عمر زیاد لذّت بخش تر است.

2) یک لحظه زندگی پس از کشتن دشمن، از عمر زیاد لذّت بخش تر است.

3) عمر هفتاد و هشتاد ساله بهتر از درگیر شدن با آدم بد نهاد است.

4- آیا زندگی کردن بعد از دشمن، به از دست دادن عمر طولانی می ارزد.

 

6- معانی کدام گروه از کلمه ها، به ترتیب «خوار، شادمان، رخسار، بهانه جویی، دل جویی» است؟ انسانی 1381           1

1) مخذول، مشعوف، وجنه، تعلّل، تفقّد                  2) منحوس، محظوظ، طالع، استیصال، اشتلم

3) مخذول، محظوظ، وجنه، تعلّل، اشتلم                 4) منحوس، مشعوف، طالع، استیصال، تفقّد

 

7- معنی کدام گزینه با گزینه های دیگر متفاوت است؟ هنر 1368                        4

1) ذبح شده                       2) قربانی شده                    3) بسمل              4) نیم کشته

 

8- کدام کلمه ممال نشده است؟ فنّی 1383                        1

1) شخیص                        2) مزیح                           3) سلیح                           4) هلیم

 

9- معنی درست کلمه های «مضغ – مکیدت – مناعت – مذموم» به ترتیب، کدام است؟ انسانی 1382         2

1) جویدن – حیله گر – جلوگیری – ناپسند

2) جویدن – خدعه – بلند نظری – نکوهیده

3) هضم غذا – فریب – بلند نظری – نا درست

4) آسیا کردن غذا در زیر دندان – حیله – باز داشتن – پیوسته  

 

10- بیت «سعدیا گرچه سخن دان و مصالح گویی / به عمل کار برآید به سخن دانی نیست» با کدام بیت تناسب دارد؟ تجربی 1384                       4

1) بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است             بیار باده که بنیاد عمر بر باد است

2) گفتم این شرط آدمیّت نیست                         مرغ تسبیح گوی و من خاموش

3) می رسد از ذوق هر کاری به معراج کمال                        بر امید کارفرما کار کردن مشکل است     

4) قول نیاید به کار ، فعل بُوَد در شمار                  منکر گفتار شو ، امّت کردار باش

 

11- مفهوم جمله پایانی عبارت زیر چیست؟ فنّی 1382                             1

«دریغا که من بارها به همین ترتیب، در چاه ضلالت فروافتادگان را نجات داده بودم. ندانم که این بار تجربه صفرا فزود.»

1) این دفعه نمی دانم چرا تجربه نتیجه ی عکس داد.                    2) این بار به چه دلیل تجربه بی اثر بود.

3) چرا این بار تجربه باعث زحمت شد.                                      4) چرا این بار تجربه ی اندکی بخشید.

 

12- املای درست کلمه ها، به معانی «دریافت مفهوم چیزی، قطعیّت، برافروختگی، خوار» به ترتیب، در کدام گزینه آمده است؟ زبان 1381                 3

1) استنباط، جذمیّت، التهاب، مخزول                        2) اسطنبات، جزمیّت، التحاب، مخذول

3) استنباط، جزمیّت، التهاب، مخذول                        4) اسطنباط، جذمیّت، التحاب، مخذول

 

13- کدام واژه ها به ترتیب برای کامل کردن شعر زیر مناسب اند؟ انسانی 1385                          4

«..... خواهم ساخت / خواهم انداخت به ..... / دور ..... شد از این ..... غریب / که در آن هیچ کسی نیست که در ..... عشق / ..... را بیدار کند»

1) پارویی – آب – باید – شهر – کلبه ی – قهرمانان

2) پارویی – رود – خواهم – خاک – بیشه – ره نوردان

3) قایقی – رود – باید – شهر – خانه ی - ره نوردان

4) قایقی – آب – خواهم – خاک – بیشه ی – قهرمانان

 

14- معنی واژه های «بلامعارض، بنان، ترک، حازم» به ترتیب کدام است؟ فنّی 1383                  4

1) بی رقیب- دست ها – زره – هوشیار                     2) بی حاصل – انگشت ها – ترکش – گوارا

3) بی هدف – سرانگشت – کمند – تحلیل کننده       4) بی رقیب – انگشت – کلاه خود – دوراندیش

 

- معنی درست کلمه های « استیصال - سگالش - حازم - بنان » به ترتیب کدام است؟ هنر 1384

1) خیرخواهی – تفکّر – آماده – ناخن             2) درماندگی – اندیشه – هوشیار – انگشت             2

3) آگاهی – توصیه – ماهر – قلم                   4) ناچاری – مدح – دوراندیش – دست

 

- معنی صحیح کلمات «تعلّل – جزمیّت – سعایت – سحاب» به ترتیب کدام است؟هنر 1384

1) دردمندی – گمان – خجستگی – باد            2) دل سوزی – زاری – گشادگی – مه

3) دل جویی – فراوان – بدبختی – یاران          4) بهانه جویی – یقین – سخن چینی – ابر                4

 

درس هفدهم

1- عبارت «از پیشگامان تحوّل در شعر فارسی است، در تبریز به دنیا آمد و در استانبول به تحصیل پرداخت و به زبان های ترکی و فرانسه تسلّط داشت.» کدام شاعر را معرّفی می کند؟ زبان 1381                       2

1) ابوالقاسم لاهوتی                  2) تقی رفعت                            3) شمس کسمایی     4) طاهره صفّارزاده

 

2- همه ی شاعران زیر به جز .............، با سرودن اشعاری فارغ از قید تساوی مصراع ها و قافیه بندی های معمول و سنّتی، به ایجاد شیوه ای تازه در شعر فارسی، کمک کرده اند. تجربی 1380                  4

1) تقی رفعت                            2) جعفر خامنه ای                     3) شمس کسمایی     4) محمّدتقی بهار

 

3- کدام گزینه درباره شیوه ی شاعری نیمایوشیج صدق نمی کند؟ انسانی 1377         4

1) به یک معنی به رعایت قواعد عروضی معتقد بود.                    2) تساوی مصراع ها را لازم نمی دانست.

3) قافیه در شعر او، محدودیّت های شعر کلاسیک را ندارد.        4) شعر او فاقد هر گونه وزن عروضی بود.

 

4- فرق شعر «موج نو» با نثر در چیست؟ سنجش 1382                             3

1) قافیه                                    2) آهنگ                  3) تخیّل شعری                                        4) وزن عروضی

 

5- در مقایسه ی انواع شعر معاصر کدام گزینه درست نیست؟                      2

1) شعر آزاد (نیمایی) موزون است، امّا شعر سپید وزن ندارد.

2) در شعر آزاد جای قافیه مشخّص نیست، امّا در موج نو جای قافیه مشخّص است.

3) شعر سپید آهنگ دارد، امّا موج نو آهنگ ندارد.

4) شعر موج نو وزن ندارد، امّا شعر آزاد موزون است.

 

6- نیما در شعر زیر از چه سخن می گوید و منتظر چیست؟ تجربی 1380                    3

«خشک آمد کشتگاه من / در جوار کشت همسایه / قاصد روزان ابری، داروگ کی می رسد باران؟»

1) اِتمام خوشایند فصل برداشت محصول – فرصتی برای کاشت مجدّد

2) دستیابی به محصول ارزشمند و بی آفت – فرصت استفاده از محصول

3) استبداد حاکم بر جامعه ی خویش – آینده ای روشن

4) قحطی و قهر و غضب الهی با ظالمان – روزگار خوش گذشته

 

7- مقصود شاعر از «بر بساطی که بساطی نیست» چیست؟ آزاد تجربی 1381                              4

1) آرامش و آسودگی خاطر                                        2) تشویش و اضطراب شاعر

3) اوضاع مساعد                                                      4) نامساعد بودن اوضاع

 

8- از مهم ترین شاخصه های شعری «اخوان ثالث» است: ........... آزاد هنر 1381 1

1) احیای سنّت های حماسی و اساطیری کهن                             2) تجزیه و تحلیل شعر نیمایی

3) آمیختگی با مضامین عرفانی                                                  4) تصویرهای بدیع و بهره گیری از لغات عامیانه

 

9- در همه ابیات به جز بیت ........... متناقض نما موجود است.انسانی 1384                         3

1) هر کس که تو را به دوستی تکیه بر اوست                                              چون درنگری دشمن جان تو هم اوست

2) با من آمیزش او الفت موج است و کنار                                   دم به دم با من و پیوسته گریزان از من

3) تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی                                    گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

4) این مقرّر شد که هرگز نیست راحت در جهان                         راحتی گر هست در ترکِ امیدِ راحت است

 

10-کدام بیت عنوانِِ یکی از آثار طاهره صفار زاده را تداعی می کند؟ هنر 1383                          4

1) حق شب قدر است در شب ها نهان                                        تا کند جان هر شبی را امتحان

2) در نیابد حال پخته هیچ خام                                                    پس سخن کوتاه باید والسّلام

3) چون مزاج آدمی گل خوار شد                                                                زرد و بد رنگ و سقیم و خوار شد

4) شه حسام الدّین که نور انجم است                                         طالب آغاز سفر پنجم است

 

11- در کدام بیت، آرایه ی متناقض نما به کار نرفته است؟ انسانی 1383                                     3

1) زلف آشفته ی او موجب جمعیّت ماست                                 چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد

2) از خلاف آمد عادت بطلب کام که من                                    کسب جمعیّت از آن زلف پریشان کردم

3) زدیم در خم زلف گره گشای تو چنگ                                   که مفلسیم و نداریم هیچ دستاویز

4) گفتم که کفر زلفت گمراه عالم کرد                                     گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید

 

12- در همه ی ابیات به جز بیت .......... آرایه ی متناقض نما وجود دارد. ریاضی 1382                        2

1) من که دارم در گدایی گنجِ سلطانی به دست                           کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم؟

2) بازار گل فروش ندارد غمِ کساد                                                             یعنی رواجِ گریه ی ما کم نمی شود

3) ما هیچ متاعان، خجل از قدرِ رواجیم                                      در کشور ما رونق بازار کسادی است

4) با سر زلفِ تو مجموع، پریشانی دل                                        کو مجالی که یکایک همه تقریر کنم؟

 

13- در کدام بیت، آرایه ی متناقض نما (پارادوکس) مشهود است؟ انسانی 1382                        4

1) ای یوسف خوش نام ما، خوش می روی بر بام ما                     ای در شکسته جام ما، ای بر دریده دام ما

2) شب رفت، صبوح آمد، غم رفت، فتوح آمد                            خورشید درخشان شد تا باد چنین بادا

3) آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است                                              با دوستان مروّت، با دشمنان مدارا

4) خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند                                       ساقی بده بشارت رندان پارسا را

 

14-در کدام مصراع، آرایه ی «متناقض نما» به کار نرفته است؟ فنّی 1382                  4

1) کسبِِ جمعیت از آن زلفِ پریشان کردم                                  2) دولت فقر خدایا به من ارزانی دار

3) جامه اش شولای عریانی است                                                               3) باشد که باز ببینم دیدار آشنا را

 

15- با توجّه به شعر «که بار اوّل می آیی / و ذوالفقار را باز می کنی / و ظلم را می بندی» مفهوم دقیق «ذوالفقار را باز می کنی» در کدام گزینه آمده است؟ آزاد پزشکی 1384                     2

1) شمشیر علی (ع) را بر دست می گیری.                 2) به مبارزه علیه ظلم برمی خیزی.

3) اوّل برای اجرای عدالت می کوشی.                       4) قدرت حق را با شمشیر آشکار می کنی.

 

16- مفهوم شعر «از تهی سرشار / جویبار لحظه ها جاری است» چیست؟ 1380                        1

1) عمر، بیهوده و بی حاصل می گذرد.                      2) جوی ها و رودخانه ها خشک شده است.

3) رودخانه ها، بی فایده از میان مزارع می گذرند.      4) روزهای زندگی، از نشاط و شادمانی لبریز است.

 

کدام گزینه از پیشگامان شعر نیمایی نیست؟                 4

1) تقی رفعت                            2) جعفر خامنه ای     3) شمس کسمایی                     4) عارف قزوینی

درس هجدهم

1- با توجّه به نقد و تحلیل منظومه ی زیر، کدام گزینه، نادرست است؟ سنجش 1381                 3

«...... به کجا چنین شتابان / گون از نسیم پرسید

- دل من گرفته زین جا / هوس سفر نداری / ز غبار این بیابان؟

- همه آرزویم امّا / چه کنم که بسته پایم»

1) «غبار بیابان» کنایه از ستم و جوری است که به مردم می شود.

2) «گون» نماد انسانی دربند است که به خاطر ریشه دار بودن قادر به هجرت نیست.

3) «گون» از «نسیم» می خواهد که بماند و با جور و ستم مبارزه کند.

4) «نسیم» نماد انسانی در جستجوی حقیقت است که مانعی در برابر حرکت و هجرت خود نمی بیند.

 

2- سراینده ی مجموعه های شعرِ «در کوچه باغ های نشابور» و «از زبانِ برگ» کیست؟ علمی – کاربردی 1381        4

1) عبید رجب          2) پروین اعتصامی    3) محمّدرضا میرزاده عشقی      4) محمّدرضا شفیعی کدکنی

 

3- نظامی در کدام بیت، مانند منظومه ی زیر، به آیه ی «فتبارک الله احسن الخالقین» اشاره کرده است؟ تجربی 1383                   1

«خجسته باد نام خداوند / که نیکوترین آفریدگاران است / و نام تو / که نیکو ترین آفریدگانی»

1) بر صورت من ز روی هستی                                  آرایش آفرین تو بستی

2) بی یاد توام نفس نیاید                                                            با یاد تو یاد کس نیاید

3) ای هست کن اساس هستی                                    کوته ز درت دراز هستی

4) ای مقصد همّت بلندان                                                           مقصود دل نیازمندان

 

4- شاعر در منظومه ی زیر، به کدام فضیلت حضرت علی (ع) توجّه بیشتری داشته است؟ ریاضی 1382       3

«آه ای خدای نیمه شب های کوفه ی تنگ / ای روشنِ خدا در شب های پیوسته ی تاریخ / ای روح لیلة القدر / حتّی اِذا مَطلَع الفجر»

1) علم و ساده زیستی                2) ترحّم و دلسوزی  3) تهجّد و مناجات    4) شهادت و اکرام

 

5- مجموعه های «سرود رگبار» و «عبور» سروده ی کیست؟ هنر 1381                  4

1) حمید سبزواری    2) سلمان هراتی                         3) شمس کسمایی     4) موسوی گرمارودی

 

درس نوزدهم

1- «سایه ی عمر» نامِ مجموعه ی اشعار کدام غزل سرای معاصر است که شیوایی و روانی سخن سعدی در سروده هایش محسوس است؟ زبان 1385                     1

1) رهی معیّری                         2) هوشنگ ابتهاج                     3) ساعد باقری                         4) حمید سبزواری

 

2- در کدام بیت، کلمه ای به کار رفته است که با نام یکی از کتاب های هوشنگ ابتهاج تشابه لفظی دارد؟ تجربی 1358                               1

1) شبگیر ما در روز خیبر یاد بادا                                               قهر خدا در خشم حیدر یاد بادا

2) هر ذرّه ای این جا به سودا می خرامد                       هر قطره ای غرق تمنّا می خرامد

3) دانی که مردان مسافر کم شکیب اند                       گر در زمین گر در آسمان هر جا غریب اند

4) دیدم شبان خفته را تبدار دیدم                                                بر خفته ی شب شبروی بیدار دیدم

 

3- با توجّه به شماره ی ابیات، کدام دو بیت با هم، ارتباط معنایی دارند؟ ریاضی 1380                                2

1) سر گرگ باید هم اوّل برید                                    نه چون گوسفندان مردم درید

2) بسوزند چوب درختان بی بر                                   سزا خود همین است مر بی بری را

3) از جام عافیت می نابی نخورده ام                                            وز شاخ آرزو، گل عیشی نچیده ام

4) نه سایه دارم و نه بر بیفکنندم و سزاست                  اگر نه بر درخت تر کسی تبر نمی زند

1) یک و دو                             2) دو و چهار                           3) یک و چهار                         4) سه و چهار

 

4- کدام گزینه با این بیت «همخوان» است؟ آزاد فنّی 1380                       2

«با یاد نرگست سر سودایی از ملال / همچون بنفشه بر سر زانو نهاده ایم»

1) اشکم ولی به پای عزیزان چکیده ام                       خارم ولی به سایه ی گل آرمیده ام

2) با یاد رنگ و بوی تو ای نوبهار عشق                     هم چون بنفشه سر به گریبان کشیده ام

3) هم جان بدان دو نرگس جادو سپرده ایم                  هم دل بدان سنبل هندو نهاده ایم

4) عمری گذشت تا به امید اشارتی                                             چشمی بدان دو گوشه ی ابرو نهاده ایم

 

5- مفهوم بیت «با یاد نرگست سر سودایی از ملال / همچون بنفشه بر سر زانو نهاده ایم» با کدام بیت متناسب است؟ سنجش 1381                 4

1) چون ز نسیم می شود زلف بنفشه پر شکن                              وه که دلم چه یاد از آن عهدشکن نمی کند

2) چون خاک در هوای تو از پا فتاده ام                        چون اشک در قفای تو با سر دویده ام

3) اشکم ولی به پای عزیزان چکیده ام                       خارم ولی به سایه ی گل آرمیده ام

4) با یاد رنگ و بوی تو ای نوبهار عشق                     هم چون بنفشه سر به گریبان کشیده ام

 

6- چه کسانی به ترتیب منظومه های «سراب – سایه ی عمر – سرود رگبار – شبخوانی» را سروده اند؟ هنر 1383       2

1) علیرضا قزوه – سهراب سپهری – قیصر امین پور – اخوان ثالث

2) هوشنگ ابتهاج – رهی معیّری – موسوی گرمارودی – شفیعی کدکنی

3) مهرداد اوستا – هوشنگ ابتهاج – اخوان ثالث – نیما یوشیج

4) مهرداد اوستا – رهی معیّری – هوشنگ ابتهاج – شفیعی کدکنی

 

7- عبارت «شاعر معاصر است که در سال 1306 در رشت متولّد شد. وی از سال 1332 به شعر اجتماعی روی آورد و «سیاه مشق» یکی از آثار اوست» چه کسی را معرّفی می کند؟ فنّی 1383                        1

1) هوشنگ ابتهاج                                     2) طاهره صفّارزاده

3) محمّدحسن رهی معیّری                                        4) سیّد علی موسوی گرمارودی

 

8- کدام گزینه از حکایت زیر، دریافت نمی شود؟ تجربی 1382                                2

ذوالنّون مصری پادشاهی را گفت: «شنیده ام فلان عامل را که فرستاده ای به فلان ولایت، بر رعیّت درازدستی می کند و ظلم روا می دارد.» گفت: «روزی سزای او بدهم». گفت: «بلی، روزی سزای او بدهی که مال از رعبّت تمام ستده باشد. پس به زجر و مصادره از وی بازستانی و در خزینه نهی، درویش و رعیبت را چه سود دارد؟»

1) تأخیر در مجازاتِ حاکمان ستمگر، سبب تضییع حقوق صاحبان حق است.

2) مجازات و مصادره ی اموالِ حاکمان ظالم، برای اجرای عدالت، لازم و کافی است.

3) مصادره ی اموالِ حاکمان ظالم، برای اجرای عدالت، لازم و کافی است.

4) مجازات حاکمان متجاوز به حقوقِ مردم، بدون بازگرداندن اموال مردم به خودشان، نوعی بی عدالتی است.

 

9- مفهوم بیتِ «چه چشم پاسخ است از این دریچه های بسته ات / برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند» چیست؟ تجربی 1382                     4

1) درمان ناپذیری درد اشخاص نابینا                                 2) انتظار عکس العمل از آدم های ناشنوا

3) باورمندی به گشوده شدن روزنه های امید                        4) بیهودگی تلاش برای بیدار کردن مردم غافل

 

10- بیت «بسوزند چوب درختان بی بر / سزا خود همین است مر بی بری را» با کدام بیت، تناسب معنایی دارد؟ فنّی 1382                              4

1) ای سرو پای بسته به آزادگی مناز                                            آزاده من که از همه عالم بریده ام

2) گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم                           ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد

3) گذرگهی است پر ستم که اندرو به غیر غم                                   یکی صلای آشنا به رهگذر نمی زند

4) نه سایه دارم و نه بر بیفکنندم و سزاست                                  اگر نه بر درخت تر کسی تبر نمی زند

 

11- بیت «بسوزند چوب درختان بی بر / سزا خود همین است مر بی بری را» با کدام بیت، ارتباط معنایی دارد؟ ریاضی 1380                        3

1) از جام عافیت می نابی نخورده ام                                             و ز شاخ آرزو ، گل عیشی نچیده ام

2) ای سرو پای بسته به آزادگی مناز                                             آزاده من که از همه عالم بریده ام

3) نه سایه دارم و نه بر بیفکنندم و سزاست                                  اگر نه بر درخت تر کسی تبر نمی زند

4) دل خراب من دگر خراب تر نمی شود                            که خنجرغمت ازین خراب تر نمی زند

 

12- در بیت «نشسته ام در انتظار این غباربی سوار / دریغ کز شبی چنین سپیده سر نمی زند»، «در انتظار این غبار بی سوار» کنایه از چیست؟ آزاد تجربی 1384                 1

1) انتظار بیهوده و واهی داشتن.                                     2) انتظار بی اعتبار و ناشناخته را دنبال کردن.

3) انتظار تاریکی و ستمگری را کشیدن.                             4) منتظر یک حادثه ی پنهانی بودن.

 

13- کدام گزینه به مفهوم بیت زیر نزدیک تر است؟ آزاد ریاضی 1384        2

یکی از شب گرفتگان چراغ بر نمی کند                              کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند

1) کسی از اسیران بیدار نمی شود تا با چراغ هدایت به سوی آزادی برود.

2) کسی ظلمت ها را با چراغ هدایت از بین نمی برد و به فکر آزادی مردم نیست.

 3) کسی با چراغ هدایت از تاریکی نمی گذرد و به سوی آزادگی رهنمون نمی شود.

4) کسی از تیره بختان از ظلمت ها نمی گذرد و به فکر آزادی دیگران نیست.

 

14- کدام گزینه بیانگر بالاترین ناامیدی و غفلتی است که شاعر مطرح می کند؟ آزاد ریاضی 1384             3

1) در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند                                 2) یکی ز شب گرفتگان چراغ برنمی کند

3) دریغ کز شبی چنین سپیده سر نمی زند                          4) برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند

 

15- در کدام کلمه «اگر» به قرینه ی معنوی حذف شده است؟ آزاد ریاضی 1382                    3

1) چه چشم پاسخ است از این دریچه های بسته ات                2) در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند        

3) نه سایه دارم و نه بر بیفکنندم و سزاست                                   4) دریغ کز شبی چنین سپیده سر نمی زند

 

16- از کدام بخش بیت «نشسته ام در انتظار این غباربی سوار / دریغ کز شبی چنین سپیده سر نمی زند» مفهوم کنایی برمی آید؟ آزاد ریاضی 1380                    1

1) در انتظار غبار بی سوار نشستن                                                2) سپیده سر نزدن

3) سپیده نزدن در چنین شبی                                        4) در انتظار سپیده نشستن

 

17- معنی کنایی مصراع «یکی ز شب گرفتگان چراغ برنمی کند» در کدام گزینه آمده است؟ تجربی 1380    2

1) از این شب خفتگان، هیچ کس به صبح نمی اندیشد.

2) در این ظلمت اختناق کسی به فکر آزادی و رهایی نیست.

3) در این تاریکی کسی چراغی نمی افروزد.

4) در این سیاه بازار کسی به فکر درماندگان نیست.

 

18- دو مفهوم «درماندگی» و «شوق» ار کدام بیت استنباط می شود؟ سنجش 1384               2

1) اشکم ولی به پای عزیزان چکیده ام                              خارم ولی به سایه ی گل آرمیده ام

2) چون خاک درهوای تو از پا فتاده ام                              چون اشک در قفای تو با سر دویده ام

3) من جلوه ی شباب ندیدم به عمر خویش                                    از دیگران حدیث جوانی شنیده ام

4) از جام عافیت می نابی نخورده ام                                            و ز شاخ آرزو ، گل عیشی نچیده ام


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ | ۱۸:۱۱ بعد از ظهر | نویسنده : |

ادبیات 2

) مرا از آن خنده آمد و او را معزول کردم و عمارت به دیگری دادم و بدین لطیفه به مقصود رسیدند.

3) سال اوّل پیرایه های زنان فروختیم و سال دوم خانه ها، سال سیم زمین ها و ضیاءها و عقارها و دیه ها جمله خراب شد.

4) روزی حضرت روح الله می گذشت. ابلهی سخنی پرسید؛ بر سبیل تلطّف جوابش باز داد و آن شخص مسلّم نداشت و آغاز عربده و سفاحت نهاد.

 

13- مفهوم «از کوزه همان برون تراود که در اوست» با کدام گزینه تناسب معنایی دارد؟ تجربی 1387

1) هر که بر زیردستان نبخشاید، به جور زیردستان گرفتار آید.

2) حکیمی که با جهّال درافتد، باید که توقّع عزّت ندارد.

3) معصیّت از هر که وجود آید ناپسند است و از علما ناخوب تر.

4) زمین را از آسمان نثار است و آسمان را از زمین غبار.                               4

 

14- در کدام بیت به مفهوم رباعی زیر اشاره شده است؟ تجربی 1385                        4

«آنان که محیط فضل و آداب شدند                                             در جمع کمال شمع اصحاب شدند

ره زین شب تاریک نبردند برون                                  گفتند فسانه ای و در خواب شدند»

1) به طریقی روم که خوانندم                                     لاجرم آب خفته خوانندم

2) خواب نوشین بامداد رحیل                                    باز دارد پیاده را ز سبیل

3) ای بسا خواب کاو بُوَد دلگیر                                 وَ اصل آم دلخوشی است در تعبیر

4) چون من این قصّه چند کس گفتند                          هم در آن قصّه عاقبت خفتند

 

15- مفهوم رباعی زیر در کدام گزینه، ذکر شده است؟ سنجش 1382                        2

«آنان که محیط فضل و آداب شدند                                             در جمع کمال شمع اصحاب شدند

ره زین شب تاریک نبردند برون                                  گفتند فسانه ای و در خواب شدند»

1) بیهودگی حیات                    2) ناشناخته بودن راز هستی

3) بی فایده بودن علم و دانش     4) بی اعتنایی دانشمندان به زندگی

 

ضرب المثلِ «کُلّ اناءٍ یترشّح بما فیه» در توجیه مفهوم کدام گزینه آمده است؟                                2

1) مراد از نزول قرآن، تحصیل سیرت خوب است، نه ترتیل سورت مکتوب.

2) زمین را از آسمان نثار است و آسمان را از زمین غبار.

3) هر که در حال توانایی نکویی نکند، در وقت ناتوانی سختی بیند.

4) پارسا را بس اینقدر زندان                       که بود هم طویله ی رندان

درس دهم

1- عبارت «مشهورترین شاعر شاعر رمانتیک  قرن 19 فرانسه و از بزرگ ترین ادیبان و نویسندگان اجتماعی جهان است. از ده سالگی به شعر گفتن پرداخت و 25 سالگی، شاعری سرشناس بود. عضو فرهنگستان فرانسه و نماینده مجلس قانون گذاری بود و به دلیل مخالف با ناپلئون سوم، 20 سال در تبعید به سر برد.» کدام شخصیّت را معرفّی می کند؟ تجربی 1380                                4

1) آندره ژید                             2) آلن رنه لوساژ                      3) الکساندر دوما                      4) ویکتور هوگو

 

2- معنای درست کلمات «صبوح، برآهیختن، استیصال و اشباح» در کدام گزینه آمده است؟ آزاد ریاضی 1384

1) شوق بامدادی، فریاد کشیدن، ناچاری و وحشت ها

2) شوق و شادی، برکشیدن، ناگزیر و شومی ها

3) شوق و نشاط، بالا بردن، درماندگی و سایه ها                        3

4) پیمانه ی عشق، بالا بردن، ریشه داشتن و تاریکی ها

 

3- مهم ترین و مشهورترین اثر ویکتورهوگو چه نام دارد؟ سنجش 1384                    2

1) کارگران دریا                       2) بینوایان                                3) مردی که می خندد                               4) گوژپشت نتردام

 

4- اثر دیگر نویسنده «کارگران دریا» کدام است؟ سنجش 1382               3

1) آواز شهر                                              2) کلبه ی عمو تم

3) گوژپشت نتردام                    4) انگیزه ی نیکسون کشی و جشن انقلاب شیلی

 

مؤلف کتاب «مردی که می خندد» کیست؟                                1

1) ویکتور هوگو                      2) توماس کارلایل    3) ادموند گونکور    4) گوستاو لوبون

درس یازدهم

1- شهرت ویلیام سیدنی پورتر، بیشتر مرهون چیست؟ انسانی 1382                           1

1) داستان های کوتاه و احساساتی و نیمه واقع گرا که در آن ها اغلب به زندگی مردم فرودست جامعه می پردازد.

2) داستان های بلند و پرماجرا که در آن با استفاده از تخیّل قوی به تاریخچه ی سرزمین خود می پردازند.

3) به کار بردن آرایه های ادبی و علوم بلاغی و استفاده ی بدیع از موسیقی کلام که شنونده را خشنود می کند.

4) قطعه ی ادبی و سروده های دل انگیز و غیر واقعی که شنونده را دستخوش احساساتی می کند.

 

2- در داستان کوتاه «هدیه ی سال نو» از اُ.هنری، زن گیسوانش را فروخته تا زنجیر طلایی برای ساعت شوهرش تهیّه کند و مرد ساعتش را فروخته تا شانه هایی برای گیسوان همسرش فراهم کند؛ داستان مذکور، یادآور کدام بیت از مولوی است؟ هنر 1382                            3

1) بشنو از نی چون شکایت می کند                                                           از جدایی ها حکایت می کند

2) در نیابد حال پخته هیچ خام                                                    پس سخن کوتاه باید والسّلام

3) کوزه بود و آب می نامد (= نمی آمد) به دست                         یافت آب افتاد خود کوزه شکست

4) هر دو گون زنبور خورند از محل                                                           زین یکی شد نیش و زان دیگر عسل

 

3- کدام گزینه از آثار «اُ.هنری» است؟ فنّی 1380                     2

1) در بیابان های تبعید               2) راه های سرنوشت 3) ژیل بلاس            4) کارگران دریا

 

4- کدام کتاب، اثر «ویلیام سیدنی پورتر» نیست؟ سنجش 1383                3

1) آواز شهر                              2) اختیارات                              3) کارگران دریا                       4) راه های سرنوشت

 

5- در کدام گزینه، همه ی کتاب ها از تألیفات نویسنده ی معروف آمریکایی است که در اوایل قرن بیستم درگذشت و شهرت وی بیشتر مرهون داستان های کوتاه و احساساتی و نیمه واقع گرایانه ی اوست که در آن ها اغلب به زندگی مردم فرودست و طبقات پایین جامعه می پردازد؟ سنجش 1382                                2

1) قلب مغرب، آزادی و تربیت، آواز شهر                    2) راه های سرنوشت، آواز شهر، چرخ و فلک

3) راه های سرنوشت، آواز شهر، کارگران دریا           4) مائده های زمینی، آزادی و تربیت، چرخ و فلک

 

6- در کدام گزینه، آرایه ی «استعاره» به کار رفته است؟ علمی – کاربردی 1381      4

1) تنش چون بید لرزان بود.                       2) به سانِ یکی تیغ پولاد شد.

3) چو یک ماه شد، همچو یک ماه بود.      4) آبشاری طلایی بر شانه هایش ریخته بود.

 

7- عبارت زیر معرّف کیست؟ زبان 1383                                1

« سصت سال از عمر هشتاد و دو ساله ی خود را صرف نویسندگی کرد و در آثار خویش مشکلات زندگی آدمی را با عشقی سرشار به واقعیّت به تصویر کشید و به همین جهت جایزه ی نوبل را از آن خویش کرد. مائده های زمینی زاده ی نوبل را از آن خویش کرد. مائده های زمینی زاده ی شور و اضطراب جوانی نویسنده است».

1) آندره ژید                             2) اُ.هنری                                3) ویکتور هوگو                      4) فرانتس فانون

 

8- نویسنده در عبارت «برای من خواندن این که شن ساحل ها نرم است، کافی نیست، می خواهم پای برهنه ام این نرمی را حس کند.» کدام مورد را مهم تر می داند؟ فنّی 1383                     2

1) تجربه های دانایان                                 2) تجربه ی شخصی خود         

3) مطالعه ی نظرات دیگران                      4) آشنایی به علوم و فنون

 

9- نویسندگانِ آثار «الفیّه – مراتع بهشتی – تحفةالاخوان – انتقام» به ترتیب، کدام اند؟ ریاضی 1382           2

1) ابن مالک – جعفر خامنه ای – خاقانی شروانی – عبّاس خلیلی

2) ابن مالک – اشتاین بک – کمال الدّین عبدالرّزاق – عبّاس خلیلی

3) بیرونی – تقی رفعت – اقبال لاهوری – یحیی دولت آبادی

4) بیرونی – توماس کارلایل – بیدل دهلوی – یحیی دولت آبادی

 

10- مائده های زمینی، اثر کیست و مترجم یا مترجمان آن کیست؟ فنّی 1382                             4

1) ویکتور هوگو – حسینقلی مستعان                         2) پابلونردوا – فرامرز سلیمانی و احمد کریمی

3) اُ. هنری – عبدالحسین زرّین کوب                       4) آندره ژید – پرویز داریوش و جلال آل احمد

 

11- نویسنده ی عبارت «برای من خواندن این که شن ساحل نرم است، کافی نیست، می خواهم پای برهنه ام این نرمی را حس کند، معرفتی که قبل از آن احساسی نباشد، برای من بیهوده است.» به چه امری تأکید دارد؟ انسانی 1382                     4

1) سعی و سخت کوشی                                           2) احترام به عقاید دیگران

3) داشتنِ عاطفه ی قوی                                            4) روی آوردن به تجربه ی شخصی

 

12- آندره ژید در عبارتِ «برای من خواندن این که شن ساحل نرم است، کافی نیست، می خواهم پای برهنه ام این نرمی را حس کند، معرفتی که قبل از آن احساسی نباشد، برای من بیهوده است.» بر کدام گزینه تأکید دارد؟ هنر 1382                      2

1) عاطفه                  2) آزمایش                                3) دانش                                   4) عقیده

 

13- مؤلّف «تحفةالاخوان» کیست و در کدام قرن می زیست؟ سنجش 1383                             4

1) هندوشاه نخجوانی – دهم                      2) نظام الدّین عبدالله – هشتم

3) افضل الدّین بدیل خاقانی – ششم           4) کمال الدّین عبدالرّزاق کاشانی – دهم

 

14- محوری ترین پیام داستان «مهمان مرد انصاری در روزگار قحط» کدام است؟                       1

1) ایثار                                                     2) مهمان نوازی                       

3) اطاعت از رسول خدا                             4) همدلی و همراهی اعضای خانه

 

- عبارت «عمرش چهل و شش سال بود. سفرهای دور و دراز به کشورهای خارج کرد امّا از سفرهای او در ایران حاصل بیشت عاید شد زیرا ایران و فرهنگ آن را می شناخت و کتاب هایی در این زمینه نوشت که هم سفرنامه است، هم تحقیق اجتماعی، هم مطالعه ی زبان شناسی و هم آداب قومی، مائده های زمینی آندره ژید، را به فارسی ترجمه کرد.» شرح حال کیست؟ انسانی 1381                           2

1) بزرگ علوی        2) جلال آل احمد                      3) سیّد محمّد علی جمال زاده     4) عبدالحسین زرّین کوب

 

درس دوازدهم

1- جمله پایانی کدام بیت، خطاب به غیر معشوق ازلی است؟ زبان 1381                    1

1) هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن                    اگر خلاف کنم سعدیا! به سوی تو باشم

2) نه در این عالم دنیا که در آن عالم عقبی                                همچنان بر سر آنم که وفادار تو باشم

3) خاک بادا تن سعدی اگرش تو نپسندی                    که نشاید که تو فخر من و من عار تو باشم

4) به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم                    نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم

 

2-همه ی گزینه ها، به جز گزینه ی ............ از مفهوم بیت زیر دریافت می شود؟ فنّی 1379                                2

«در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم                     بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم»

1) پاکبازی                               2) تیزبینی                 3) خاکساری                           4) وفاداری

 

3- بیت «حدیث روضه نگویم، گل بهشت نبویم / جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم» با کدام بیت تناسب موضوعی دارد؟ آزاد انسانی 1376                     4

1) نه در این عالم دنیا که در آن عالم عقبی                                همچنان بر سر آنم که وفادار تو باشم

2) مرا نصیب غم آمد به شادی همه عالم                     چرا که از همه عالم محبّت تو گزیدم

3) من چه شایسته ی آنم که تو را خوانم و دانم            مگرم هم تو ببخشی که سزاوار تو باشم

4) هیچ از دنیا و عقبی نبود گوشه ی خاطر                                 که به دیدار تو شغل است و فراغ از دو جهانم

 

4- در کدام بیت، همه ی آرایه های «تشبیه، مراعات نظیر و تضاد» وجود دارد؟ تجربی 1382      3

1) ای صاحب کرامت، شکرانه ی سلامت                  روزی تفقّدی کن درویش بی نوا را

2) آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است                              با دوستان مروّت با دشمنان مدارا

3) سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد           دلبر که در کف او موم است سنگ خارا

4) دل می رود ز دستم، صاحبدلان خدا را                   دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

 

5- بیت «ای صاحب کرامت، شکرانه ی سلامت / روزی تفقّدی کن درویش بی نوا را» با کدام گزینه، قرابت معنایی دارد؟ زبان 1382                          3

1) بیهده تا کی زنم دست به سر از غمش                     دست من از کار شد، نوبتِ دست دعاست

2) هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی                 کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را

3) هر که فریادرس روز مصیبت خواهد                      گو در ایّام سلامت به جوانمردی کوش

4) رسم دهش ز همّت اهل جهان مخواه                       طفلند و دستشان به دهن آشناتر است

 

6- در بیت «به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم / به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم» کدام آرایه ی ادبی وجود ندارد؟ فنّی 1380                 4

1) ایهام                    2) تشبیه                   3) جناس  4) متناقض نما

 

7- در بیت «آیینه ی سکندر جام مِی است بنگر / تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا» منظور شاعر از «جام می» چیست؟ تجربی 1380                          3

1) آرزوی باطل                         2) ارزش و اعتبار دنیوی                            3) دل پاک عارف                     4) قدرت جسمانی

 

8- «ده روز مهر گردون افسانه است و افسون / نیکی به جای یاران، فرصت شمار یارا» یعنی: ........... علمی – کاربردی 1380                              4

1) روی کرد جهان، به انسان، سبب و انگیزه ی از یاد بردن دوستان است.

2) درباره ی دوستان احسان کن تا روزگار به تو مهر بورزد.

3) با توجّه به فریب کاری دنیا، بدی های دوستان را فراموش کن.

4) با توجّه به ناپایداری دنیا، از مقام و منزلت خود، برای نیکویی کردن به دوستان استفاده کن.

 

9- در کلمه ی قافیه ی کدام بیت، آرایه ایهام، به کار رفته است؟ علمی – کاربردی 1380                          3

1) از خمستان جرعه ای بر خاک ریخت                      جنبشی در آدم و حوّا نهاد

2) آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است                              با دوستان مروّت با دشمنان مدارا

3) آیینه ی سکندر جام مِی است بنگر                         تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا

4) یک کرشمه کرد با خود، آن چنانک                       فتنه ای در پیر و در برنا نهاد

 

10- در کدام بیت آرایه ی «ایهام» وجود ندارد؟ فنّی 1382                        2

1) امید هست که روی ملال در نکشد                        از این سخن که گلستان نه جای دلتنگی است

2) ای صاحب کرامت، شکرانه ی سلامت                  روزی تفقّدی کن درویش بی نوا را

3) به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم                     به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم

4) گفتم غم تو دارم، گفتا  غمت سرآید                      گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید

 

11-در کدام بیت، آرایه ی «ایهام» موجود نیست؟ فنّی 1383                    2

1) گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید                       گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید

2) سر گرگ باید هم اوّل برید                                    نه چون گوسفندانِ مردم درید

3) دی می شد و گفتم صنما عهد به جای آر                                گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست

4) امید هست که روی ملال درنکشد                         از این سخن که گلستان نه جای دلتنگی است

 

12- در همه ی ابیات زیر، به جز بیت ..........، ایهام وجود دارد؟ ریاضی 1380                    4

1) به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم                     به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم

2) چو رهّام گشت از کشانی ستوه                                              بپیچید زو روی و شد سوی کوه

3) دی می شد و گفتم صنما عهد به جای آر                                گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست

4) گفتم غم تو دارم، گفتا  غمت سرآید                      گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید

 

13- در کدام گزینه، آرایه ی ایهام به کار رفته است؟ ریاضی 1380                           3

1) گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست                              در و دیوار گواهی بدهد کاری هست

2) بد نامی حیات، دو روزی نبود بیش                        آن هم کلیم با تو بگویم، چه سان گذشت

3) به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم                     به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم

4) عطا از خلق جویی، گر او را مال ده گویی؟             به سوی عیب، چون پویی، گر او را غیب دان بینی؟

 

در بیت «حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم / جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم» شاعر خواهان چیست؟

1) بهشت                 2) گل                                     3) حوری                 4) خدا                     4

 

«را» در مصراع «دل می رود ز دستم صاحبدلان خدا را» : .......... است.                 2

1) حرف ربط                           2) حرف اضافه                         3) نشانه ی مفعول                     4) نشانه ی فکّ اضافه

 

با توجّه به بیت «هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن / اگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم» کدام گزینه برداشتی از بیت است؟ 3

1) سعدی خلافکار است.                                                                         2) سعدی خود را خودخواه می داند.

3) اگر سعدی دروغ بگوید خود را خودخواه می داند.                 4)سعدی در جهت معشوق قدم بر می دارد.

 

در بیت «به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم / به گفتگوی تو خیزم به جستجوی تو باشم» کدام نقش دستوری وجود ندارد؟                    3

1) یک قید                               2) دو متمم                               3) دو فعل پیشونددار                 4) یک مسند

 

مفهوم بیت «حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم / جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم» در کدام گزینه آمده است؟                              3

1) من به سراغ گل های بهشتی نمی روم.

2) من به دنبال فرشته های بهشتی نمی گردم.

3) منظور من بهشت و زیبایی های آن نیست من تو را می خواهم.

4) من فقط دوان دوان به سوی تو می آیم.

 

با نگرش به بیت «به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم / به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم» کدام دو گزینه درست است؟                                1

یک - من در خواب مرگ که برای من چون بیداری است در آرزوی تو هستم.

دو – اگر هزار سال به خواب مرگ باشم باز هم به امید بوییدن تو هستم.

سه – اگر هزار سال به خواب مرگ باشم به فکر سلامتی تو هستم.

چهار – من سلامتی را در بوییدن موی تو می دانم.

1) یک و دو                             2) دو و سه                               3) دو و چهار                           4) یک و چهار

درس سیزدهم

1- مفهوم بیت «ز یزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد / که خطّی کز خرد خیزد، تو آن را از بنان بینی» با کدام بیت متناسب است؟ انسانی 1384                  2

1) ز گِرد خوان نگونِ فلک طمع نتوان داشت                                               که بی ملامتِ صد غصّه یک نواله (لقمه) برآید؟

2) به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود                                              خیال باشد کاین کار بی حواله برآید

3) گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان                           بلا بگردد و کام هزار ساله برآید

4) حکایت شب هجران نه آن حکایت حالی است                        که شمّه ای ز بیانش به صد رساله برآید

 

2- عبارت «از شاعران بزرگ قرن ششم و نخستین کسی است که افکار و اصطلاحات عرفانی را با مضامین عاشقانه در هم آمیخته است و مسائل و موضوعات اجتماعی را به طور گسترده در شعر خویش مطرح می کند و نخستین بار قصاید و منظومه های خاصّی را به بحث در مسائل حکمی و عرفانی اختصاص داد.» معرّف کیست؟ زبان 1384     2

1) خاقانی شروانی                     2) سنایی غزنوی                       3) عطّار نیشابوری   4) نظامی گنجوی

 

3- به غیر از بیت .............. از همه ی ابیات زیر، ناپایداری و زوال حیاتِ مادّی، فهمیده می شود. فنّی 1383        4

1) که گر عرشی به فرش آیی و گر ماهی به چاه افتی                    وگر بحری، تهی گردی و گر باغی خزان بینی

2) سرِ اَلب ارسلان دیدی، ز رفعت رفته بر گردون                       به مرو آ تا کنون در گِل تنِ اَلب ارسلان بینی

3) بدین زور و زر دنیا، چو بی عقلان مشو غرّه                           که این آن نوبهاری نیست کِش بی مهرگان بینی

4) نه بر اوج هوا او را عقابی دل شکر یابی                                   نه اندر قعر بحر، او را نهنگی جان ستان بینی

 

4- مفهوم بیت «ز یزدان دان، نه از ارکان، که کوته دیدگی باشد / که خطّی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی» با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟ ریاضی 1382                       4

1) که حق مهربان است بر دادگر                                                ببخشای و بخشایش حق بنگر

2) چنان است در مهتری شرط زیست                         که هر کهتری را بدانی که کیست

3) شنیدم که در روز امّید و بیم                                  بدان را به نیکان ببخشد کریم

4) چه اندیشی از خود که فعلم نکوست                      از آن درنگ کن که توفیق از اوست

 

5- مفهوم تمام گزینه ها یکسان است مگر گزینه ی .............                              3

1) آیه ی کریمه ی «لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار»

2) پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست.

3) ز یزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد                         که خطّی کز خرد خیزد، تو آن را از بنان بینی

4) هر مخلوقی نشانی از خداست و هیچ مخلوقی او را هویدا نمی سازد.

 

6- بیت «جان گدازی اگر به آتش عشق / عشق را کیمیای جان بینی» با کدام بیت، تناسب معنایی دارد؟ انسانی 1382                    3

1) که گر عرشی به فرش آیی و گر ماهی به چاه افتی                    وگر بحری، تهی گردی و گر باغی خزان بینی

2) سرِ اَلب ارسلان دیدی، ز رفعت رفته بر گردون                       به مرو آ تا کنون در گِل تنِ اَلب ارسلان بینی

3) تو یک ساعت چو افریدون، به میدان باش، تا زان پس               به هر جانب که روی آری، درفش کاویان بینی

4) چه باید نازش ونالش، بر اقبالی و ادباری                                 که تا بر هم زنی دیده، نه این بینی، نه آن بینی

 

7- کدام گزینه از مفهوم بیت «بدین زور و زر دنیا، چو بی عقلان مشو غرّه / که این آن نوبهاری نیست کِش بی مهرگان بینی» دریافت نمی شود؟ هنر 1381                           3

1) هر ثروتی را فقر در کمین است.                                            2) هر قدرتی را زوالی در پی است.

3) هر دنیاداری از آفات غرور می پرهیزد.                    4) هر شکفتنی به افسرده می انجامد.

 

8- در کدام گزینه، آرایه ی «استعاره» به کار رفته است؟ هنر 1381                           1

1) دلا! تا کی در این زندان فریب این و آن بینی                           یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی

2) سرِ اَلب ارسلان دیدی، ز رفعت رفته بر گردون                       به مرو آ تا کنون در گِل تنِ اَلب ارسلان بینی

3) عطا از خلق چون جویی گر او را مال ده گویی                        به سوی عیب چون پویی گر او را غیب دان بینی

4) مسلمانان، مسلمانان، مسلمانی، مسلمانی                                 از این آیین بی دینان، پشیمانی، پشیمانی

 

9- مفهوم کامل بیت «عنان گیر تو گر روزی جمال درد دین باشد / عجب نبود که با ابدال، خود را هم عنان بینی» کدام است؟ ریاضی 1380                                3

1) اگر زیبایی های دین را به خوبی درک کنی، بدون شک از آن پیروی می کنی.

2) اگر متدیّن باشی، جای شگفتی نیست که فردی بی نظیر خواهی شد.

3) پیروی از شریعت، سبب رسیدن به پایگاه اولیای طریقت است.

4) غیرت و حمیّت دینی، سبب ترقّی و پیشرفت در امور دنیوی است.

 

10- مفهوم آیه ی «وَ ما رمیت و لکنّ الله رمی» در کدام گزینه آمده است؟ فنّی 1380                 3

1) عنان گیر تو گر روزی جمال درد دین باشد                            عجب نبود که با ابدال، خود را هم عنان بینی

2) عطا از خلق چون جویی گر او را مال ده گویی                        به سوی عیب چون پویی گر او را غیب دان بینی

3) ز یزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد                         که خطّی کز خرد خیزد، تو آن را از بنان بینی

4) اگر در باغ عشق آیی همه فرّاش دل یابی                                 و گر در راه دین آیی همه نقّاش جان بینی

 

11- مفهوم بیت «ز یزدان دان، نه از ارکان، که کوته دیدگی باشد / که خطّی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی» کدام مورد را نفی می کند؟ انسانی 1380                             2

1) تبعیض میان عناصر هستی و نفی ارزش آن ها                           2) بی تمیزی و گزینش فرع به جای اصل

3) بی دقّتی و بی توجّهی به پدیده ها                                                            4) گزینش آگاهانه دنیا به جای آخرت

 

12- سنایی در کدام بیت از دنیای مادّی سخن می گوید و آن را ناپایدار و گذرا معرّفی می کند؟ علمی – کاربردی 1382                              3

1) نه بر اوج هوا او را عقابی دل شکر یابی                                   نه اندر قعر بحر، او را نهنگی جان ستان بینی

2) اگر در باغ عشق آیی همه فرّاش دل یابی                                 و گر در راه دین آیی همه نقّاش جان بینی

3) چه باید نازش ونالش، بر اقبالی و ادباری                                 که تا بر هم زنی دیده، نه این بینی، نه آن بینی

4) جهانی، کاندرو هر دل که یابی، پادشا یابی                                             جهانی کاندرو هر جان که بینی، شادمان بینی

 

13- مفهوم کدام گزینه با دیگر گزینه ها، متفاوت است؟ علمی – کاربردی 1380                      1

1) اگر در باغ عشق آیی همه فرّاش دل یابی                                 و گر در راه دین آیی همه نقّاش جان بینی

2) بدین زور و زر دنیا، چو بی عقلان مشو غرّه                           که این آن نوبهاری نیست کِش بی مهرگان بینی

3) چه باید نازش ونالش، بر اقبالی و ادباری                                 که تا بر هم زنی دیده، نه این بینی، نه آن بینی

4) سرِ اَلب ارسلان دیدی، ز رفعت رفته بر گردون                       به مرو آ تا کنون در گِل تنِ اَلب ارسلان بینی

 

14- عبارت «خود را بر در بگذار و درآی» مفهوم کدام بیت است؟ تجربی 1383                       2

1) کهتری را که مهتری یابد                                      هم بدان چشم کهتری منگر

2) یک قدم بر سر وجود نهی                                      وان دگر در بر ودود نهی

3) به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم                     به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم

4) دی می شد و گفتم صنما عهد به جای آر                                گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست

 

- مفهوم عبارت «خود را بر در بگذار و درآی» در کدام بیت آمده است؟ سنجش 1383                               1

1) یک قدم بر سر وجود نهی                                      وان دگر در بر ودود نهی

2) بیا که قصر امل سخت سست بنیادست                   بیار باده که بنیاد عمر بر باد است

3) به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم                     به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم

4) ای سرو پای بسته به آزادگی مناز                                            آزاده من که از همه عالم بریده ام

 

- مفهوم عبارت «خود را بر در بگذار و درآی» در کدام بیت آمده است؟ سنجش 1383                               1

1) یک قدم بر سر وجود نهی                                      وان دگر در بر ودود نهی

2) اگر در باغ عشق آیی همه فرّاش دل یابی                 و گر در راه دین آیی همه نقّاش جان بینی

3) هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی                 کاین کیمیای هستی قارون کند گدا

4) به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم                     به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم

 

15- معنی «وَدود» در بیت « یک قدم بر سر وجود نهی / وان دگر در بر ودود نهی» چیست؟ فنّی 1382        2

1) آمرزنده                                2) بسیار مهربان                        3) توانا                     4) دوستی

 

16- مفهوم دو بیت «دو قدم بیش نیست این همه راه                   راه نزدیک شد سخن کوتاه


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ | ۱۸:۱۰ بعد از ظهر | نویسنده : |

ادبیات 2

- شاعر، در همه ی ابیات زیر، به جز .......... انسان را به عروج فرا می خواند.تجربی 1381                     1

1) از مه او مه شکافت ، دیدن او برنتافت                ماه چنان بخت یافت ، او که کمینه گداست

2) خود ز ملک برتریم ، وز ملک افزون تریم             زین دو چرا نگذریم ؟ منزل ما کبریاست

3) خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان                       کی کند این جا مُقام مرغ کز آن بحر خاست؟

4) هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست        ما به فلک می رویم ، عزم تماشا که راست ؟

 

11- در کدام گزینه آرایه ی تلمیح نیست؟ فنّی 1380              2

1) بوی خوش این نسیم از شکن زلف اوست                        شعشه ی این خیال زان رخ چون «والضّحا» ست

2) بخت جوان یار ما ، دادن جان کار ما                  قافله سالار ما فخر جهان مصطفاست

3) از مه او مه شکافت ، دیدن او برنتافت                ماه چنان بخت یافت ، او که کمینه گداست

4) آمد موج اَلَست ، کشتی قالب ببست                  باز چو کشتی شکست نوبت وصل و لقاست

 

درس هشتم

1- نام نویسندگان کتاب های «موش ها و آدم ها»، «کلبه ی عمو تم» و «آدم و خرچنگ ها» به ترتیب کدام است؟ تجربی 1382                    4

1) هریت بیچر استو، فرانتس فانون، خوزوئه دوکاسترو

2) جان اشتاین بک، فرانتس فانون، هریب بیچر استو

3) فرانتس فانون، جان اشتاین بک، هریب بیچر استو

4) جان اشتاین بک، هریت بیچر استو، خوزئه دوکاسترو

 

2- نویسنده ی کتاب «موش ها و آدم ها» کیست؟ تجربی 1381                 2

1) الکساندر دوما                      2) جان اشتاین بک    3) خوزئه دوکاسترو  4) فرانتس فانون

 

3- کدام گزینه از ویژگی های «ادب پایداری» است؟ آزاد فنّی 1380                           1

1) گونه ای از ادبیّات که ستایش آزادی و آزادگی است.

2) گونه ای از ادبیّات که دعوت به راستی، پاکی و تهذیب نفس می کند.

3) گونه ای از ادبیّات که بیانگر آرزوها و عواطف آدمی است.

4) رایج ترین و محبوب ترین نوع ادبی میان ملبت هاست.

 

4- املای کدام کلمه با توجّه به معنی مقابل آن غلط است؟ فنّی 1375                         1

1) مضاق: سلیقه                       2) معضله: دشوار

3) مضیقه: تنگنا                        4) مضحکه: کسی که مورد استهزای مردم قرار گیرد.

 

5- همه ی گزینه های زیر به جز گزینه ی ............. تعریفی مناسب از ادبیّات پایداری است. سنجش 1383

1) دعوت به مبارزه، ترسیم چهره ی بیدادگر و ستایش آزادی و آزادگی است.                               4

2) مرزهای قومی را می شکافد و مخاطب آن ژرفای وجدان عامّ بشری است.

3) چهره ی انسانی عامی دارد و چنین آثاری را نمی توان به صورت یک شعار مستقیم نگریست.

4) به هنگام ترسیم آشکار مختلف تضادهای زندگی انسان، در چارچوب اجتماعی خاصّی می گنجد.

 

درس نهم

1- در عبارت «فرشتگان سرودهای صلح و شادی را برای چوپانان می خواندند» مقصود از «سرودهای صلح و شادی» و «چوپانان» چیست؟ آزاد تجربی 1384                         3

1) وحی الهی، صالحان                             2) پیام خداوندی، اولیا

3) پیام الهی، رسولان                                4) وحی الهی، عالمان

 

2- منظور شاعر از «سایه های آبی» در شعرِ «... و از سایه های آبی، خارهای سرخ بر اجساد فرو می ریخت» چیست؟ سنجش 1380                            4

1) ستاره ها                               2) ابرها                                    3) درختان                                4) هواپیماها

 

3- کدام یک به «شاعر مقاومت فلسطین» شهرت دارد؟ سنجش 1384                       4

1) پابلو نرودا                             2) جبرا ابراهیم جبرا                  3) غسّان کنفانی                       4) محمود درویش

 

4- منظور محمود درویش، شاعر مقاومت فلسطین، از مصرع «نرون مرد، ولی رم نمرده است» چیست؟ سنجش 1383                  3

1) نام نیک نرون در کشور ایتالیا ماندگار شد.            2) استقلال ایتالیا، با جان فشانی نرون به دست آمد.

3) زوال پذیری اشغالگران و جاودانگی سرزمین قدس.                4) جاودانگی مردان تاریخ و شکست امپراطوران.

 

5- کدام گزینه از مفهوم منظومه ی زیر برنمی آید؟ سنجش 1382               1

«بر دهانش زنجیر بستند / دست هایش را به سنگ مردگان آویختند / و گفتند: تو قاتلی»

1) تبعید                                   2) اتّهام                                    3) شکنجه                               4) اختناق

 

6- «بر سبیل تلطّف جوابش بازداد و آن شخص مسلّم نداشت» یعنی: ............ سنجش 1382                 3

1) گفتار نغز او را مورد تردید قرار داد.                       2) مطمئن بود که پاسخ وی منطبق با واقعیّت باشد.

3) با نرمی ومهربانی به او پاسخ داد، ولی او نپذیرفت.   4) پاسخ نرم او، انگیزه ی عدم تسلیم وی به حق شد.

 

7- مفهوم کدام بیت با «کُلّ اناءٍ یترشّح بما فیه» نامتناسب است؟ انسانی 1383                             4

1) بد اصل گدا، چو خواجه گردد، نه نکوست                            مغرور شود نداند از دشمن دوست

2) پاک دامانی چو شمع و نور بارد از رخت                                 پاک دامانی دلیلش روی نورانی بود

3) می دهد ظاهر هر کس خبر از باطن او                                      رتبه ی پیرهن آری ز قبا معلوم است

4) آن که چو خرماست رفیقش مدان                                                           کاوست برون مغز و درون استخوان

 

8- ضرب المثلِ «کُلّ اناءٍ یترشّح بما فیه» با مفهوم کدام بیت متناسب است؟ انسانی 1385                             1

1) من مُجرمِ محبّت و دوزخ فراق یار                          و آه درون به صدق مقالم (گفتار) دلالت است

2) آمد بهار و خاطر من شد ملول تر                                             زیرا که باغ بی تو محلِّ ملالت است

3) گفتم که با تو صورت حالی بیان کنم                    دردا که حال عشق برون از مقالت است

4) گیرم به خون دیده نویسم رساله را                         کس را در آن حریم چه حدّ رسالت است

 

9- بیت «گر دایره ی کوزه ز گوهر سازند / از کوزه همان برون تراود که در اوست» با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟ زبان 1385                   2

1) عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را                      دزد دانا می کشد اوّل چراغ خانه را

2)گر درونت بد است گفتت بد                                  ور درون تو خوب گفتت خوب

3) باطنش همچو پشت آینه بود                                   ظاهر هر که صاف تر دیدم

4) از قضا آیینه ی چینی شکست                                                خوب شد اسباب خودبینی شکست

 

10- مفهوم بیت «گر دایره ی کوزه ز گوهر سازند / از کوزه همان برون تراود که در اوست» با همه ی ابیات به جز ابیات به جز بیت ........... به نحوی ارتباط معنایی دارد. هنر 1384                       1

1) ز خاکدان به فلک رخت گر کشم چه عجب                           صفای پیر طریقت دلیل راه من است

2) به پیش غیر چه پرسی ز حال پنهانم                                         که رازگوی دل من همین نگاه من است

3) زبان به شکوه از آن بسته ام به نزد کسان                                  که ترجمان غم و درد، اشک و آه من است

4) گرم ترانه ی جنگ صبوح نیست چه باک                                                نوای من به سحر آه خضر خواه من است

 

11- همه ی ابیات به جز بیت ................. مفهوم عبارت «از کوزه همان برون تراود که در اوست» را در بردارد. زبان 1383                               1

1) حلقه ی در از درون راز باشد بی خبر                                      مطلب دل را، زبان تقریر نتوانست کرد

2) از هر چه سبو پر کنی از سر و ز پهلوش                                   زان چیز برون آید و بیرون دهد آغاز

3) گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست                                    رنگ رخسار خبر می دهد از سرّ ضمیر

4) حال من دور از آن جمال مپرس                                                              رنگ و رویم ببین و حال مپرس

 

12- مفهوم «کُلّ اناءٍ یترشّح بما فیه» با کدام بیت تناسب دارد؟ زبان 1382  3

1) دل خانه ی خداست چو مصحف عزیز دار                                              زان پیش تر که میل شرابش کند خراب

2) به زیر چرخ دلِ شادمان نمی باشد                                                            گل شکفته در این بوستان نمی باشد

3) در پیش ما فتاده ست مستی و هوشیاری                                  در هر که هر چه باشد رفتار می نماید

4) از قضا آیینه ی چینی شکست                                                                خوب شد اسباب خودبینی شکست

 

- در کدام گزینه، غلط املایی نیست؟ فنّی 1380                       1

1) هر چند تدبیر در هنگام بلا فایده بیشتر ندهد، با این همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در دفع مکاید دشمن تأخیر صواب نبیند.


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ | ۱۸:۸ بعد از ظهر | نویسنده : |

ادبیات 2

در کدام بیت، هر سه آرایه ی «تشبیه، مراعات نظیر و تشخیص» به کار رفته است؟ هنر 1381                      4

1) ز دیده های ضعیف از محبّت احباب                       به چهره اشک فشانم که عازم سفرم

2) چو ابر آب فشانم ز دیده ی حسرت                         که رفت روز جوانی چو برق از نظرم

3) نجات آخرت را چاره گر باش                                                در این منزل ز رفتن باخبر باش

4) ببین، دور از تو، شاهانی که مردند                         ز مال و ملک شاهی، هیچ بردند؟

 

کدام تعریف درست است؟                                          4

1) مشبّه کلمه ای است که ابزار نشان دادن شباهت را ی نماید.

2) ایهام کسی را از گمان بدر آوردن است.

3) نمودار شباهت همان مبنای شباهت است.

4) مجاز یعنی به کار بردن یک کلمه در غیر معنی خود.

 

کدام پاسخ در تعریف قطعه صحیح است؟                    4

1) تمام مصراع های آن مقفی است.                                            2) مصراع اوّل و مصراع های زوج آن مقفی است.

3) مصراع های آن دو به دو مقفی است.                      4) مصراع های زوج آن مقفی است.

 

اشعار هم وزنی که هر بیتش قافیه ای جداگانه دارد چه نوع شعری است؟                 3

1) غزل                            2) قصیده             3) مثنوی              4) قصیده

 

کدام ترکیب «اضافه ی تشبیهی» است؟                1

1) قصر امل                       2) قصر بابل                      3) قصر خسرو                     4) قصر فیرزوه

 

کدام گزینه اضافه ی استعاری است؟                     4

1) زبانه ی شمع                  2) خار گل             3) خار غم             4) زبان شمع

 

کدام گزینه اضافه تشبیهی نیست؟                       1

1) شعله ی آتشین                2) شط خون                       3) شط مرگ                      4) شط نومیدی

 

درس اوّل

1- در همه ی گزینه ها، به جز گزینه ی ............، آرایه ی سجع مشهود است؟ ریاضی 1381                    3

1) صیّاد بی روزی، ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل، در خشک نمیرد.

2) نصیحت پادشاهان کردن، کسی را مسلّم بود که بیم سر ندارد یا امید زر.

3) با چندین فضیلت که دست راست را هست، خاتم در انگشت چپ می کنند.

4) ارادت بی چون، یکی را از تخت شاهی فرو آرد و دیگری را در شکم ماهی، نکو دارد.

 

2- کدام گزینه عنوانِ اثری منظوم از عطّار و اثری از خواجه عبدالله انصاری است؟ ریاضی 1378                1

1) الهی نامه                       2) اسرارنامه                       2) قلندرنامه                       4) محبّت نامه

 

3- در عبارت «به نام آن خدای که مهر او بلانشینان را کشتی نوح است.» «مشبّه» کدام است؟ آزاد پزشکی  4

1) بلانشینان                      2) کشتی                          3) نام                              4) مهر

 

4- در کدام گزینه، آرایه جناس وجود دارد؟ سنجش 1382                      1

1) سلام او در وقت صباح مؤمنان را صبوح است.

2) الهی، عذر ما بپذیر، برعیب های ما مگیر.

3) الهی، ترسانم از بدی خود، بیامرز مرا به خوبی خود.

4) ذکر او مرهم دل مجروح است و مر او بلانشینان را کشتی نوح است.

 

5- جاهای خالی عبارت: «سیّد محمّد حسین بهجت مشهور به ..... و متوفّا به سال ..... از شاعران معاصر که به تجدّد و نوآوری مضمون گرایشی محسوس دارد. وی در قالب غزل، زبانی ساده و همگانی دارد و سادگی و عمومی بودن زبان و تعبیر، از موجبات رواج و شهرت شعر او گردیده است. به گونه ای که شعر او برای همگان مفهوم و مأنوس و دارای حُسن تأثیر است و تازگی مضمون، صور خیال، تعبیر و حتّی قالب شعر دیوان او را از بسیاری شاعران هم نسل او متمایز کرده است.» با کدام گزینه، کامل می شود؟ تجربی 1384                      4

1) ادیب پیشاوری – 1359                   2) نسیم شمال – 1313                    

3) رهی – 1347                              4) شهریار – 1367

 

6- در همه ی گزینه ها، به جز گزینه ی .....................، آرایه ی تلمیح هست. انسانی 1381                    3

1) هوسکاری آن فرهاد مسکین                          نشان جوی شیر و قصر شیرسن

2) حدیث خسرو و شیرین نهان نیست                               وزان شیرین تر الحق داستان نیست

3) چنان نقش هوس بستم بر او پاک                                که عقل از خواندنش گردد هوسناک

4) اساس بیستون و شکل شبدیز                         همیدون در مداین کاخ پرویز

 

7- شهریار در شعر «همای رحمت» کدام بیت را عیناً از شعر حافظ، نقل کرده است؟ ریاضی 1380             4

1) به امید آن که شاید برسد به خاک پایت              چه پیام ها سپردم، همه سوز دل، صبا را

2) چه زنم چو نای هر دم، ز نوای شوق او دم؟                      که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا را

3) ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دلِ شب              غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا

4) همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی         به پیام آشنایی بنوازد آشنا را

 

- کدام بیت، سروده ی حافظ شیرازی است و شهریار، آن را در شعر «همای رحمت» عیناً به کار برده است؟ فنّی 1383   3

1) به امید آن که شاید برسد به خاک پایت              چه پیام ها سپردم، همه سوز دل، صبا را

2) چه زنم چو نای هر دم، ز نوای شوق او دم؟                      که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا را

3) همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی         به پیام آشنایی بنوازد آشنا را

4) ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دلِ شب              غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا

 

8- در کدام بیت آرایه ی «تلمیح، جناس و کنایه» به کار رفته است؟ آزاد ریاضی 1384              2

1) چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان              چو علی که می تواند که به سر برد وفا را؟

2) به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب               که علم کند به عالم شهدای کربلا را؟

3) نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت                      متحیّرم چه نامم شه ملک لافتی را؟

4) برو ای گدای مسکین در خانه ی علی زن                       که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

 

9- «چو تویی قضای گردان، به دعای مستمندان / که ز جان ما بگردان، ره آفت قضا را» یعنی: ............. هنر 1380      1

1) از آن جایی که تو تغییر دهنده ی پیشامدهای ناگوار هستی، به حق دعای بیچارگان، پیشامدهای بد را از ما دور بگردان.

2) چون تو می توانی، خواسته های بیچارگان را تغییر بدهی، پس بلاها را از وجود ما دور کن.

3) چون که دعای مسکینان می تواند سرنوشت را تغییر دهد، پس تو نیز قضا و قدر را از ما دور بگردان.

4) وقتی دعای مسکینان می تواند سرنوشت را تغییر دهد، پس تو هم سعی کن، مصیبت ها را از ما دور بکنی.

 

10- در عبارت و یا شعر، اشاره به آیات، احادیث، داستان ها، وقایع تاریخی و اساطیری معرّف چه آرایه ای است؟ آزاد انسانی 1383                4

1) ایهام                            2) استعاره             3) جناس                          4) تلمیح

 

11- «ز کوی غباری به من آر توتیا را»، «را» چگونه رایی است؟ آزاد پزشکی 1383                  2

1) نشانه ی مفعولی               2) حرف اضافه                    3) حرف ربط                      4) فکّ اضافه

 

12- با توجّه به معنی «را» کدام گزینه با دیگر گزینه ها تناسب ندارد؟                    1

1) که ز کویی او غباری به من آر توتیا را                2) چو علی که می تواند که به سر برد وفا را؟

3) که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را                  4) که به ما سوا فکندی همه سایه ی هم را

 

با توجّه به بیت «چه زنم چو نای هر دم ز نوای شوق او دم / که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را» همه ی گزینه ها به جز .............. قید است.

1) هر دم              2) دم                  3) خوشتر              4) چه                 2

 

با توجّه به مفهوم بیت «چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان / چو علی که می تواند که به سر برد وفا را» کدام صفت در باب علی (ع) صادق است؟               1

1) وفادارترین                      2) پاک بازترین                    3) دوست داشتنی ترین                       4) تواناترین

 

مفهوم مصراع «چو علی که می تواند که به سر برد وفا را» با کدام گزینه مناسب تر است؟                      4

1) برای وفاداری با سر بشتابد.                           2) بی وفایی رااز سر بدر کند.

3) رسم وفاداری را خاتمه دهد.                           4)شرط وفاداری را تماماً به جای آورد.

 

چرا شاعر در بیت زیر راجع به حضرت علی (ع) گفته است «نه بشر توانمش گفت»                  3

«نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت                        متحیّرم چه نامم شه ملک لافتی را؟»

1) زیرا از نظر جسمانی فوق العاده قوی بود.                         2) زیرا همیشه مشغول عبادت بود.

3) زیرا در مرتبه ای برتر از صالحان و بندگان خدا بود.              4) زیرا صاحب ذوالفقار و جوانی بی نظیر بود.

 

جمله ی مستقیم مصراع «چه زنم چو نای هر دم ز نوای شوق او دم» عبارت است از:                           3

1) ز نوای او چو نای دم چه زنم                         2) هر دم چه زنم ز نوای شوق او دم چو نای

3) هر دم ز نوای شوق او چو نای چه دم زنم                        4) هر دم چو نای چه دم ز نوای او زنم

 

شاعر در بیت زیر به کدام نکته تکیه کرده است؟                   3

«دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین                به علی شناختم من به خدا قسم خدا را»

1) خداشناسی         2) علی شناسی                    3) شناخت خدا توسّط علی                   4)شناخت علی توسّط خدا

 

درس دوم

1- تألیف کدام اثر حماسی را به «ویاسا» فرزانه ی هند نسبت می دهند؟ ریاضی 1382              1

1) مهابهاراتا                       2) رامایانا                          3)اِنه اید                           4) ایلیاد

 

2- کدام اثر حماسی، سروده ی «والمیکی» است و جزو کدام یک از انواع آثار حماسی است؟ هنر 1381                    1

1) رامایانا – طبیعی   2) رامایانا – مصنوع  3) مهابهاراتا – طبیعی            4) مهابهاراتا – مصنوع

 

3- کدام گزینه صحیح است؟ فنّی 1380    3

1) ایلیاد و ادیسه، حماسه ی مصنوعی است که آن را هومر یونانی سروده است.

2) حمله ی حیدری، حماسه ی طبیعی است که آن را باذل مشهدی سروده است.

3) خاوران نامه، حماسه مصنوعی است که آن را ابن حسام خوسفی سروده است.

4) مهابهارات، حماسه ی طبیعی است که آن را رامایانای هندی سروده است.

 

4- در کدام عبارت، آرایه ی «اغراق» وجود دارد؟ هنر 1383                   2

1) بیامد که جوید ز ایران نبرد                2) همی گرد رزم اندر آمد به ابر

3) همی برخروشید بر سان کوس                        4) برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس

 

5- در بیت «بر او راست خم کرد و چپ کرد راست / خروش از خم چرخ چاچی بخاست» به ترتیب، کدام آرایه به کار نرفته است و شاعر با استفاده از کدام آرایه، خواسته است حسّ خشونت را بیشتر، نشان دهد؟ هنر 1382                4

1) تضاد – نغمه ی حروف                   2) جناس تام – اغراق           

3) مراعات نظیر – اغراق                     4) حُسن تعلیل – واج آرایی

 

6- معنی «عنان را گران کردن» در بیت « کشانی بخندید و خیره بماند / عنان را گران کرد و او را بخواند» چیست؟ هنر 1380      1

1) متوقّف شدن                   2) حرکت کردن                  3) بی توجّه شدن                 4) سرپیچی کردن

 

7- مصراع «هماوردت آمد مشو باز جای» یعنی: ................ آزاد ریاضی 1384                       2

1) رقیب تو آماده ی رزم است رجز مخوان.              2) حریف و رقیب تو به میدان آمد، فرار مکن.

3) حریف و هم نبرد تو آماده است آسوده مباش.        3) هم نبرد تو به میدان کارزار آمد، خشمگین مشو.

 

8- نوع پرسش در کدام بیت «استفهام انکاری» است؟ آزاد تجربی 1381                 2

1) تو را در دل درخت مهربانی                           به چه ماند؟ به گلزار خزانی

2) به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ                                  سوار اندر آیند هر سه به جنگ؟

3) بدو گفت خندان که نام تو چیست؟                              تن بی سرت را که خواهد گریست؟

4) زین نمط بیهوده می گفت آن شبان                  گفت موسی: «با کی استت ای فلان»؟

 

9- در کدام واژه صنعت «ممال» دیده می شود؟ آزاد ریاضی 1382            1

1) سلیح               2) حبیب              3) سلیم               4) شهید

 

10- کدام آرایه ی ادبی در بیت «بشد تیز رُهّام با خُود و گبر / همی گرد رزم اندر آمد به گرد» مشهود نیست؟ سنجش 1384                     3

1) کنایه               2) جناس              3) تشبیه              4) تناسب

 

11- در کدام گزینه رنگی از تحقیر و تمسخر به چشم می خورد؟ سنجش 1381                      3

1) تو قلب سپه را به آیین بدار                من اکنون پیاده کنم کارزار

2) کشانی هم اندر زمان جان بداد                        چنان شد که گفتی ز مادر نزاد

3) بخندید رستم به آواز گفت                 که بنشین به پیش گران مایه جفت

4) ز قلب سپه اندر آشفت توس              بزد اسب کاید بر اشکبوس

 

12- در همه ی گزینه ها، به جز گزینه ی ..............، تهدید به مرگ است. سنجش 1380                       4

1) بدو گفت خندان که نام تو چیست؟                              تن بی سرت را که خواهد گریست؟

2) تهمتن چنین داد پاسخ که نام                                    چه پرسی، کزین پس نبینی تو کام

3) کشانی بدو گفت بی بارگی                            به کشتن دهی سر به یکبارگی

4) کشانی هم اندر زمان جان بداد                                    چنان شد که گفتی ز مادر نزد

 

کدام گزینه معنی مصراع دوم بیت «کشانی بخندید و خیره بماند / عنان را گران کرد و او را بخواند» است؟

1) ایستاد و گفت.                                         2) ایستاد و او را صدا زد.

3) رفت و او را خواند.                         4) تند تاخت و گفت.             2

 

بیت «چو سوفارش آمد به پهنای گوش / ز شاخ گوزنان برآمد خروش» کدام گزینه را در بر ندارد؟               4

1) تیر اندازی                      2) صدای کمان                   3) کشیدن کمان                  4) بلندی تیر

 

مفهوم بیت «چو سوفارش آمد به پهنای گوش / ز شاخ گوزنان برآمد خروش» با کدام گزینه متناسب تر است؟ انسانی 1380                      2

1) کمان را بمالید رستم به چنگ                         2) کمان را بزه کرد و اندر کشید

3) کمان بزه را به بازو فکند                                          4) کمان را بزه کرد زود اشکبوس

 

ویژگی های حماسه در کدام گزینه آمده است؟                      3

1) زمینه داستانی، نوآفرینی، پهلوانی، ابداع               2) زمینه داستانی، قهرمانی، وصف، عواطف

3) زمینه داستانی، قهرمانی، قومی و ملّی، خرق عادت  4) زمینه ی داستانی، قومی، احساسات، خرق عادت

 

درس سوم

1- «ز بس گرد از آن رزمگه بر دمید / تن هر دو شد از نظر ناپدید» یعنی: شدّت پیکار چنان بود که ............ زبان 1384 3

1) هر دو پهلوان، یکدیگر را در گرد و غبار، نمی دیدند.

2) هر دو پهلوان، یکدیگر را در تیرگی و تاریکی گم کردند.

3) طرفین مخاصمه، در تیرگی خاک و غبار، دیده نمی شدند.

4) طوفان سهمگین، طرفین مخاصمه را، زیر خاک پنهان کرد.

 

2- معنای بیت «چنان دید بر روی دشمن ز خشم / که شد ساخته کارش از زخم چشم» کدام است؟ هنر 1383                       4

1) نگاه خصمانه ای به روی دشمن کرد که دشمن را از ادامه ی کار باز داشت.

2) با نگریستن به روی حریف، فهمید که خصم بسیار خشمگین و خطرناک است.

3) دشمن را آن چنان عصبانی دید که حساب کار خود را کرد و روی برگرداند.

4) از روی خشم، چنان نگاهی به حریف کرد که کار خصم در اثر همان نگاه، به پایان رسید.

 

3- همه ی دلایل ارائه شده در گزینه ها برای مصنوع بودن حماسه ی حمله ی حیدری به جز دلیل ارائه شده در گزینه ی .............، درست است. سنجش 1383     4

1) تقلیدی از حماسه های طبیعی است.

2) شاعر به باز آفرینی حماسه پرداخته است.

3) عدم دخالت تدوین همه ی افراد یک ملّت در تدوین آن.

4) آفرینش حماسه از روایات شفاهی یک قوم از زمان های دور.

 

4- قافیه در کدام بیت نادرست است؟ سنجش 1382               4

1) به جز بازوی دین و شیر خدا              که شد طالب رزم آن اژدها

2) که ناگاه عمرو آن سپهر نبرد              برانگیخت ابرش برافشاند گرد

3) بر مصطفی بهر رخصت دوید             ازو خواست دستوری امّا ندید

4) سپر بر سر آورد شیر اله                                علم کرد شمشیر آن اژدها

 

5- معنی مقابل همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ..................... درست است. سنجش 1382                   1

1) ز هم رد نمودند هفتاد حرب: هفتاد زخم به یکدیگر وارد کردند.

2) بیامد به دشت و نفس کرد راست: به میدان جنگ آمد و ایستاد.

3) چنان دید بر روی دشمن ز خشم: نگاهی غضب آلوده به دشمن کرد.

4) برانگیخت ابرش برافشاند گرد: با سرعت اسب را به حرکت درآورد.

 

6- «چو ننمود رخ شاهد آرزو / به هم حمله کردند باز از دو سو» یعنی: ................... سنجش 1382                        4

1) هیچ کدام علّت جنگ و نتیجه ی آن را نمی دانستند.

2) به علّت گواهی نادرست، دوباره جنگ درگرفت.

3) آرزوی شهادت آنان را به میدان جنگ کشاند.

4) چون کامیاب و پیروز نشدند، به جنگ ادامه دادند.

 

کدام پاسخ را می توان به جای نقطه چین قرار داد تا معنی این بیت کامل شود.                      2

«در زمان انداخت شمشیر آن علی                                    کرد او اندر ...یش کاهلی»

1) غذا                             2) غزا                             3) غضا                            4) قضا

 

با توجّه به بیت زیر گزینه ی نادرست کدام است؟                   1

«شیر حقّم نیستم شیر هوا                                فعل من بر دین من باشد گوا»

1) «م» در حقّم: نهاد 2) «م» در نیستم: نهاد           3)فعل: نهاد           4) گوا: مسند

 

درس چهارم

1- «بچّه های آسمان» کدام یک از انواع ادبی محسوب می شود و نویسنده ی آن کیست؟ سنجش 1381

1) فیلمنامه، مجید مجیدی                                                         2) فیلمنامه، مهرجویی                               1

3) نمایشنامه، مخملباف                                                             4) نمایشنامه، میرباقری

 

2- عبارت «عبرت گیرید که من آن مَردم که بامداد مطبخ مرا هزار و چهارصد شتر می کشید و شبانگاه سگی برداشته و می برد!» با مفهوم کدام بیت متناسب نیست؟ تجربی 1385                           4

1) آن مصر مملکت که تو دیدی خراب شد                 و آن نیل مکرمت که شنیدی سراب شد

2) زمانه شکل دیگر گشت و رفت آن مهربانی ها        همه خونابه ی حسرت شده است آن دوست کامی ها

3) بر آن نسق نبوَد وضع روزگار که بود                     زمانه به رنگ دگر شد زمین به رنگ دگر

4) بر رغم روزگار به توفیق کردگار                          با سعد گشت نحسم و اندوه با طرب

 

3- مفهوم عبارت «اصبحتُ امیراً و امسیتُ اسیراً» با کدام بیت، متناسب نیست؟ انسانی 1384                       4

1) آن روزگار کو که مرا یار، یار بود                         دل بر کنار از این غمو او در کنار بود

2) روزم به آخر آمد و روزی نزاد نیز                                            زان گونه روزگار که آن روزگار بود

3) اکنون به داغِ صد غم و صد محنتم اسیر                  آن مرغ خوش دلی که تو دیدی پرید و رفت

4) امروز خنده طرح به گلزار می دهد                           آن روز شوم رفت که صائب ملال داشت

 

4- مفهوم کدام بیت با عبارت «اصبحتُ امیراً و امسیتُ اسیراً» متناسب است؟ هنر 1383                              2

1) مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد                        هُدهُد خوش خبر از طرف سبا باز آمد

2) شد اوجِ وصل بر من مسکین، حضیضِ هجر           دیشب سپهر بودم و امشب زمین شدم

3) نگارا بر سر کویت دلم را هیچ اگر بینی                 ز من دل خسته یادآور شبت خوش باد من رفتم

4) ناامید از روشنی دل به تاریکی مباش                       زان که شام هجر صبح وصالی در پی است

 

5- معانی مقابل همه ی جمله ها به جز جمله ی .............، درست است. سنجش 1383                       1

1) تا مردم زنده باشد، او را از قوت چاره نیست: برای ادامه ی حیات باید نیرومند و قوی شد.

2) هفتاد هزار سوار همه به هزیمت شدند: همه ی سواران او، شکست خوردند.

3) بفرمود تا او را به یوزبانان سپردند: یوزبانان را مأمور مراقبت و محافظت از او کردند.

4) سگی بیامد و سر در دیگ کرد، دهنش بسوخت، سبک برآورد: سگ به علّت سوختن دهنش، فوراً سرش را بالا کشید.

 

6- عبارت «عمرو بن لیث، به درِ بلخ شکسته شد و هفتاد هزار سوار او به هزیمت رفتند و چون او را به پیش امیر اسماعیل آوردند، بفرمود تا او را به یوزبانان سپردند.» با کدام بیت تناسب معنایی بیشتری دارد؟ سنجش 1382

1) جهان بگشتم و آفاق سر به سر دیدم                        نه مردمم اگر از مردمی اثر دیدم    1

2) ز روزگار و جهانم همین پسند آمد                         که زشت و خوب و بد و نیک بر گذز دیدم

3) کسی که تاج به سر داشت بامداد پگاه                     نمازم، ورا خشت زیر سر دیدم

4) بر این صحیفه ی مینا به خامه ی خورشید                              نگاشته سخنی خوش به آب زر دیدم

 

درس پنجم

1- در کدام گزینه، نام اثری دیگر از نویسندگانِ کتاب های «ورق پاره های زندان»، «روزگار سیاه» و «خوشه های خشم به ترتیب، مطرح شده است؟ انسانی 1384                                1

1) سالاری ها – انسان و اسرار شب – مراتع بهشتی

2) پروین دختر ساسان – غربزدگی – موش ها و آدم ها

3) سه قطره خون – انتقام – مدیر مدرسه

4) چشم هایش – تهران مخوف – جزیره ی سرگردانی

 

2- عنوان نخستین اتوپیای(آرمانشهر) ادب معاصر فارسی چیست و نویسنده ی آن کیست و جلد دوم تهران مخوف با چه عنوانی منتشر شده است؟ انسانی 1383                        3

1) تهران مخوف – مرتضی مشفق کاظمی – انتقام

2) شهرناز – یحیی دولت آبادی – مادام کاملیا

3) مجمع دیوانگان – عبدالحسین صنعتی زاده – یادگار شب

4) انسان و اسرار شب – عبّاس خلیلی – روزگار سیاه

 

3- کدام رمان، نخستین رمان فرانسوی محسوب می شود و نویسنده ی آن کیست؟ ریاضی 1383                                4

1) بینوایان – ویکتور هوگو                                      2) سه تفنگدار – الکساندر دوما

3) کنت مونت کریستو – الکساندر دوما                    4) ژیل بلاس – آلن رنه لوساژ

 

4- مضمون و درون مایه ی همه ی آثار زیر به جز ...............، درباره ی تیره روزی و وضع حقارت آمیز زنان است؟ زبان 1382                            4

1) روزگار سیاه نوشته ی عبّاس خلیل

2) تهران مخوف نوشته ی مشفق کاظمی

3) یادگار شب نوشته ی مرتضی مشفق کاظمی

4) سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ نوشته ی زین العابدین مراغه ای

 

5- نویسنده ی کدام اثر در برابر آن، درست معرّفی نشده است؟ فنّی 1383                    2

1) مجمع دیوانگان از صنعتی زاده                                               2) روزگار سیاه از بزرگ علوی

3) تهران مخوف از مشفق کاظمی                                               4) شهرناز از یحیی دولت آبادی

 

6- همه ی کتاب های زیر به جز ............. از نوع قصّه های عامیانه اند که برای ستایش خوبی ها، جوانمردی ها و بزرگ داشت خصایل نیک و فضیلت های اخلاقی به وجود آمده اند و به ظاهر هدفی جز سرگرم کردن خوانندگان و شنوندگان خود ندارند. سنجش 1383                             2

1) رستم نامه                            2) قابوس نامه                           3) اسکندر نامه                         4) امیر ارسلان

 

7- «امیر ارسلان» اثر کیست؟ هنر 1384                  3

1) عزیزالسلطان                        2) ذکاءالملک                          3) نقیب المماک                       4) معاون الملک

 

8- داستان کوتاه در ایران با کدام مجموعه، متولّد شد و نویسنده ی آن که بود؟ علمی – کاربردی 1381       2

1) سووشون – سیمین دانشور                   2) یکی بود یکی نبود – محمّد علی جمال زاده

3) کلیدر – محمود دولت آبادی                                4) سالاری ها – بزرگ علوی

 

9- مفهوم کنایی عبارتِ «پشت دستم را داغ کردم که تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع رتبه نگردم» با کدام بیت تناسب معنایی ندارد؟ انسانی 1385                          2

1) از بس که دست می گزم و آه می کشم                   آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خویش

2) داغ عشق تو ز اندازه ی ما افزون است                     دستی از دور بر آن آتش سوزان داریم

3) پیش آن چشم سیه دل می گدازد پشتِ دست           گرچه خط بسیار از این کافر، مسلمان کرده است

4) یابد چگونه راه در آن زلف، دستِ ما                      گر چه خط بسیار از این کافر، مسلمان کرده است

 

10- در عبارت «فردا آن روز به خاطرم آمد که دیروز یک دست از لباس های نودوز خود را با کلّیّه ی متفرّعات به انضمام ما یحتوی، به دست چلاق شده ی خودم از خانه بیرون انداختم» منظور از «مایحتوی» کدام است؟ زبان 1384                      3

1) یادداشت های نویسنده                                          2) اسناد و مدارک مربوط به خانه

3) کسی که لباس ها را پوشیده بود.                          4) پول هایی که در جیب لباس بود.

 

11- املای صحیح کلمه، برای پر کردن محلّ نقطه چین، در عبارت «در یک چشم به هم زدن گوشت و استخوان غاز، مراحل ........... و بلع و هضم و تحلیل را پیموده» کدام است؟ انسانی 1380                             1

1) مضغ                                   2) مزغ                                     3) مذغ                                    4) مظغ

 

12- «یکی از حضّار که کبّاده ی شعر و ادب می کشید، جلو رفته، جبهه ی شاعر را بوسید.» یعنی: ............ فنّی 1382      3

1) یکی از بینندگان که از شعر او خوشش آمده بود، پیش او رفت و صورتش را بوسید.

2) یکی از حاضران که چندان از شعر و شاعری درک درستی نداشت، جلوتر از همه پیشانی او را بوسید.

3) یکی از حاضران که ادّعای شعر و ادبیّات داشت، نزدیک رفت و پیشانی او را بوسید.

4) یکی از بینندگان که از شعر و ادب، آگاهی داشت، نزدیک او رفت و گونه اش را بوسید.

 

13- «خواستار چیزی بودن» مفهوم کنایی کدام عبارت است؟ زبان 1383  3

1) از چیزی در محظور گیر کردن                                             2) چین به صورت انداختن

3) کبّاده ی چیزی را کشیدن                                     4) در طریق سبعیّت گام برداشتن

 

14- معنای درست کلمات «سهم، مضغ، محظوظ، نصاب و تفقد» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ آزاد تجربی 1384                             2

1) قسمت، تنگنا، لذّت بردن، حدّ میانه و مهرورزی

2) ترس، خاییدن، بهره ور، حدّ معیّن از چیزی و دلجویی

3) ترس، جویدن، علاقه مندی، میزان و مهربانی

4) بهره، باب طمع، بهره وری، معیار چیزی، دل جوینده

 

15- در کدام گزینه لفظ دوم برای تأکید کلمه ی اوّل آمده است؟ آزاد تجربی 1382    3

1) محتواو درون مایه                                 2) شکل و قالب                       3) پرت و پلا                            4) درد و ورم

 

16- معنی واژه های «بقولات، بادی، صبوح، وجنه، درزی» در کدام گزینه درست آمده است؟ سنجش 1384

1) گندم و جو – آغاز – بامداد – چهره – خیّاط

2) سبزی و تره بار – شروع کننده – سحر – صورت – شکافته شده

3) سبزی و تره بار – آغاز – شراب صبحگاهی – رخسار – خیّاط               3

4) خوردنی ها – شروع کننده – صبح – خوار – خیّاط

 

17- محمّدعلی جمال زاده در سال 1274 ش. در خانواده ای روحانی به دنیا آمد. او نخستین مجموعه ی داستان های ........... ایرانی را تحت عنوان ............. در سال 1300 منتشر کرد به اعتبار همین کتاب، جمال زاده را آغازگر سبک واقع گرایی در نثر معاصر فارسی و پدر داستان نویسی دانسته اند. سنجش 1384 1

1) کوتاه – یکی بود یکی نبود                  2) کوتاه – قصّه ی ما به سر رسید

3) بلند – تلخ و شیرین                                               4) بلند – سر و ته یک کرباس

 

18- مفهوم کنایی «توطئه ی ما دارد می ماسد.» در کدام گزینه آمده است؟ سنجش 1381

1) طرح ما با شکست مواجه می شود.                        2) ما به هدف خود نمی رسیم.

3) مشکلی در طرح ما ایجاد شده است.                      4) نقشه ی ما دارد عملی می شود.                             4

 

19- در کدام گزینه، کنایه وجود ندارد؟ سنجش 1380

1) مهمان ها سخت در محظور گیر کرده و تکلیف خود را نمی دانند.                          1

2) در خوش زبانی و حرّافی و شوخی و بذله و لطیفه نوک جمع را چیده و مجلس آرای بلامعارض شده است.

3) یکی از حضّار که کبّاده ی شعر و ادب می کشید.

4) تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش.

 

20- در جمله ی «گوشت و استخوان غاز مادر مرده در کمرکش دوازده حلقوم و کُتل و گردنه ی یک دو جین شکم و روده، مراحل مضغ و بلع و هضم و تحلیل را پیمود ....» کدام واژه ها به ترتیب، به معنی «جویدن و پشته ی بلند» است؟ علمی – کاربردی 1381                     3

1) تحلیل – کمرکش                                2) کتل – هضم                        3) مضغ – کُتل                        4) بلع – گردنه

 

در عبارت «یکی از حضّار چنان محظوظ گردیده بود که جلو رفته جبهه ی شاعر را بوسید و از تخلّص او پرسید. گفت به اصرار ادیب پیشاوری که در اواخر عمر با بنده مألوف بودند «استاد» را اختیار کردم. خادم یک رأس غاز فربه و بِرشته در وسط میز گذاشت. مهمان ها سخت در محضور گیر کرده بودند.» چند غلط املایی وجود دارد؟ تجربی 1381

1) سه                                      2) چهار                   3) یک                                     4) دو                       1

 

در عبارت «در همان بحبوهه ی بخوربخور که منظره ی فنا و ذوال غاز خدا بیامرز، مرا به یاد بی ثباتی فلک بوقلمون و مردم دون و فریب جهان پتیاره و وقاهت این مصطفای بدقواره انداخته بود، صدای تلفن بلند شد. گفتم: وزیر داخله اِصرار دارد با شما صحبت مند و صدای کشیده ی آب نکشیده ای طنین انداز گردید.» چند غلط املایی هست؟ هنر 1381                                3

1) چهار                   2) دو                                       3) سه                                      4) یک

 

کدام گزینه در ردیف «قصّه های عامیانه» نیست؟                        4

1) سمک عیّار                          2) اسکندر نامه                         3) هزار و یکشب                                      4) جوامع الحکایات

 

درس ششم

1- معنی کدام گزینه نادرست است؟ آزاد ریاضی 1380                              2

1) مصاف: میدان جنگ                             2) لاور: دلاور                         3) بحبوحه: میان                      4) پتیاره: مهیب

 

2- «رجز خواندن» کنایه از چیست؟ آزاد هنر 1380                   3

1) دشنام دادن                           2) فریاد کشیدن                        3) خودستایی کردن                  4)تعریف کردن

 

3- همه ی کتاب ها، به جز کتاب ............ از آثار بزرگ علوی است. سنجش 1382                            4

1) چمدان                 2) سالاری ها                           3) چشم هایش                          4) آتش خاموش

 

4- کدام گزینه با معنای جمله ی «چه قدر همین خود تو، منو تلکه کردی» مطابقت دارد؟ سنجش 1381

1) چه قدر همین تو مرا خسته و اذیّت کردی.                              2) چه قدر خود تو مرا فریب دادی.                             4

3) همین تو باعث شدی که من بی چیز و فقیر شوم.    4) چه قدر توبا فریب و حیله از من پول گرفتی.

 

5- تأثیر کتاب «گیله مرد» از بزرگ علوی در کدام کتاب آل احمد دیده می شود؟                         4

1) روشنفکران                          2) غرب زدگی                         3) مدیر مدرسه                         4) از رنجی که می بریم

 

درس هفتم

1- نام نویسندگان کتاب های «روزگار سیاه، چمدان، جزیره ی سرگردانی، سیر حکمت در اروپا» به ترتیب کدام است؟ هنر 1382

1) بزرگ علوی – سیمین دانشور – عبّاس خلیل – محمّد علی فروغی

2) محمّدعلی فروغی – بزرگ علوی – سیمین دانشور – عبّاس خلیلی

3) عبّاس خلیلی – بزرگ علوی – سیمین دانشور – محمّد علی فروغی                        3

4) بزرگ علوی – محمّد علی فروغی – سیمین دانشور – عبّاس خلیلی

 

2- در کدام گزینه، املای همه ی کلمه ها به معانی «هیزم – آگاه باش – صدا و غوغا – بهره ور» صحیح است؟ انسانی 1382                       4

1) هیمه – هله – هُرّا – محظوظ                                                2) حیمه – حله – حُرّا – محضوظ

3) حیمه – هله – حُرّا – محظوظ                                               4) هیمه – حله – هُرّا – محظوظ

 

3- معنای کدام گزینه درست نیست؟ آزاد تجربی 1384                             1

1) هم عنان: همنشینی                                2) هیمه: خار و خاشاک

3) زلّت: لغزش و خطا                               4) نطع: فرش چرمی و بساط

 

4- با توجّه به متن داستان «سووشون» در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ............ از آرایه ی کنایه، استفاده شده است. سنجش 1383                   4

1) یکهو نگاه می کنی، می بینی رنگ شب پریده.

2) ای والله زن داداش، عجب روی ما را سفید کردی.

3) یکهو می بینی آفتاب تیغ کشید و میدان روشن شد.

4) تک و تنها می آید سی میدان دور میدان یواش یواش می گردد.

 

5- کدام گزینه درمورد درون مایه ی داستان «سووشون» نادرست است؟                      3

1) اوضاع بی نظم و پر از ستم جامعه ی استعمار زده ی فارس در جنگ جهانی دوم.

2) تأثیر حماسه های ملّی و دینی ایرانیان بر هم.

3) حماسه ی سیاوش و کشته شدن این جوان پاک.

4) ترکیب واقعه ی عاشورای حسینی و سوگ سیاوش

 

6- مفهوم عبارت «هر که آن جا نشیند که خواهد و مُرادش بود، چنانش کُشند که نخواهد و مرادش نبُوَد.» چه چیزی را نفی می کند؟ انسانی 1378                         4

1) سهل انگاری                       2) کج انیشی                            3) رفاه طلبی                             4) بلند پروازی

 

7- عبارت «هر که آن جا نشیند که خواهد و مُرادش بود، چنانش کُشند که نخواهد و مرادش نبُوَد.» با کدام بیت، ارتباط معنایی ندارد؟ انسانی 1383                       1

1) پاکیزه روی را که بُوَد پاکدامنی                                             تاریکی از وجود بشویدبه روشنی

2) هر کسی که توسنی کند او را کنند رام                   در دست روزگار بُوَد تازیانه ای

3) بسیار کس ز پای درآورد اسب آز                                           او را مگر نبود لگام و دهانه ای

4) پرواز کن ولی نه چنان دور از آشیان                       مَنمای فکر و آرزوی جاهلانه ای

 

8- مفهوم بیت «خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان / کی کند این جا مُقام مرغ کز آن بحر خاست؟» با کدام بیت متناسب نیست؟ تجربی 1385                             1

1) صبحدم چون کلّه بندد آه دودآسای من                   چون شفق در خون نشیند چشم خون پالای من

2) دلا تا کی در این زندان، فریب این و آن بینی           یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی

3) بلبل گلشن قدسم شده از جور فلک                        بی گنه بسته ی زندان و گرفتار قفس

4) باز خواهم به سوی مسکن عقبی رفتن                    چه کنم گلخن دنیا پس از اینم بس و بس

 

9- مفهوم بیت «خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان / کی کند این جا مُقام مرغ کز آن بحر خاست؟» کدام است؟ انسانی 1383                     3

1) به صوت خوش چو حیوان است مایل                     ز حیوان کم نشاید بودن ای دل

2) تن ز جان و جان ز تن مستور نیست                        لیک کس را دید جان دستور نیست

3) هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش                    باز جوید روزگار وصل خویش

4) کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید                       قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام

 


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ | ۱۸:۶ بعد از ظهر | نویسنده : |

ادبیات اول

اوّل

1- قطعه شعری است که:             4

1) وزنش یکی است ولی هر بیتش قافیه ای جداگانه دارد.

2) دارای دو بیت که هم وزن هستند ولی هم قافیه نیستند

3) مصراع های اوّل و دوم و چهارم آن هم قافیه هستند

4) از چند بیت هم وزن و هم قافیه ساخته و قافیه در مصراع اوّل بیت اوّل رعایت نمی شود.

 

این تعریف مربوط به کدامیک از انواع شعر است؟ «شعری است که ابیات آن همه بر یک وزنند، امّا هر بیت قافیه ی جداگانه دارد.»                           1

1) مثنوی                        2) رباعی                         3) غزل                          4) قطعه

 

كدام گزينه براي سرودن داستان‌ها و مطالب طولاني مناسب است؟                       3

1) قطعه                          2) غزل                          3) مثنوي                        4) چهار پاره

 

- كدام گزينه سجع ندارد؟

1) سپاس و آفرين ايزد جهان آفرين راست.      

2) هست كننده از نيستي ، نيست كننده پس از هستي.

3) گره گشاي هر بندي ، آموزنده‌ي هر پندي.    

4) به همه زباني نام او ستوده و گوش پند نيوشان آواز او شنوده.

 

3- استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی آن را چه می گویند؟                     4

1) ایهام                          2) تشبیه                         3) طباق                          4) مجاز

 

4-اصل داستان « خير و شر » از ………….است.

1) هفت پيكر نظامي                                  2) داستان‌هاي دل انگيز ادبيات فارسي                                                                  3) اسكندر نامه‌ي نظامي                                 4) داستان‌هاي دكتر زهرا كيا

 

5- کدام اثر مثنوی نیست؟              3

1) اسکندر نامه ی نظامی                2) بوستان سعدی              3) دیوان کبیر مولوی         4) شاهنامه ی فردوسی

 

6- كدام نوع انواع ادبي برحسب انديشه و محتوا نيست؟

1) حماسي                      2) تعليمي                       3) نمايشي                      4) مسجع و فنّي

 

7- معنی «دست یازیدن» چیست؟                4

1) دست به دست کردن     2) دست به کار شدن         3) دست دادن      4) دست دراز کردن

 

در بیت «چو شیران به کشتی درآویختند / ز تن خوی و خون ها همی ریختند» کدام رکن تشبیه محذوف است؟   3

1) ادات تشبیه                 2) مشبّهٌ به                      3) مشبّه             4) ادات تشبیه

 

در بیت «بدو گفت کاین بر من از من رسید / زمانه به دستِ تو دادم کلید» چند ضمیر وجود دارد؟          2

1) پنج                            2) شش                          3) هفت                          4) هشت

 

معنی «سرش خیره گشت» چیست؟              4

1) حیران شد.                                           2) مستأصل شد.

3) گستاخی کرد.                                       4) پریشان حال شد.

 

«چو سهراب شیر اوژن او را بدید / ز باد جوانی دلش بردمید» یعنی:                       4

1) آن پهلوان دلاور، دلش به حال سهراب سوخت.

2) پیری و ناتوانی حریف، سهراب شیرافکن را متأثر کرد.

3) سهراب از دیدن آن پهلوان نامدار بر خود لرزید.

4) سهراب دلاور به دیدن او از غرور جوانی به هیجان آمد.

 

«ز باد جوانی دلش بردمید» یعنی:                              1

1) از غرور جوانی به هیجان آمد.                               2) جوانی اش به یاد آمد.

3) از غرور جوانیش خشمگین شد.                             4) جوانی را به یاد او آورد.

 

مفهوم مصراع دوم بیت «خرامان بشد سوی آب روان / چنان چون شده باز جوید روان» چیست؟          3

1) گویا بعد از استراحت دوباره به راه افتاد.                   2) مثلِ بیماری که داروی شفا بخش یابد.

3) مانند مرده ای که زندگی را از سر گیرد.                   4) همچو تشنه ای که در جستجوی آب باشد.

 

معنا و مفهوم «همی خواست پیروزی و دستگاه / نبود آگه از بخشش هور و ماه» کدام است؟               4

1) آرزوی موفّقیّت و حشمت داشت امّا از تفرقه میان ماه و خورشید آگاه نبود.

2) همواره منتظر کامیابی و ثروتمندی بود امّا آگه نبود متعلّق به ماه و خورشید است.

3) دائماً ظفر و شوکت می خواست امّا از خورشید و ماه طلب می کرد.

4) آرزوی موفّقیّت و شکوه داشت امّا از قسمت و نصیب آسمانی بی خبر بود.

 

«قطران بر خود گرفت» يعني قطران :

1) به خودش آمد.              2) تعهّد كرد.                    3) براي خودش گرفت.                   4) بدقولي كرد.

 

8- درباره‌ي استعاره كدام گزينه نادرست است؟

1) استعاره همان تشبيه است.                                   2) در استعاره يك طرف تشبيه ذكر نمي‌شود.

3) استعاره نوعي تصويرسازي خيال انگيز است.             4) استعاره نوعي قالب شعر است.

 

9-با توجّه به بيت « در چراغ دو چشم او زد تيغ / نامدش كشتن چراغ دريغ » كدام گزينه واژه‌ي استعاره است؟

1) تيغ                            2) چشم                         3) چراغ                          4) دريغ

 

10-حكايت‌هايي كه نتيجه‌ي آن‌ها مي‌تواند سرمشقي براي موارد مشابه باشد ……………..گويند.

1) ضرب‌المثل                  2) قطعه‌ي ادبي                3) تمثيل                         4) داستان آموزنده

 

11-كدام گزينه اصلي‌ترين مسائل ادبيات پايداري نيست؟

1) ستايش آزادي و آزادگي                          2) تصوير افق يأس و تري از شكست                                             3) بيان بيدادگري‌ها                           4) دعوت به مبارزه و تحمّل سختي‌ها

 

12-كدام گزينه بهترين نمونه‌ي ادبيّات پايداري نيست؟

1) ادبيّات هشت سال دفاع مقدّس                 2) ادبيّات فلسطين       

3) ادبيّات آمريكاي لاتين                            4) ادبيّات نمايشي غرب

 

13- شاعر در شعر خط خورشيد با تعبير تابش نور از شرق چه چيزي را به تصوير مي‌كشد؟

1) بازگشت امام(ره) به وطن                                    2) رزمندگان

3) حمله‌مغولان                                        4) پايداري سلطان جلال‌الدين

 

14- مفهوم كنايي «سر مهتري زير گرد آورد» چيست؟               4

1) بزرگان را سر به زير آورد.                         2)مهتران فروتني كنند.

3)بزرگي را شرمنده كند.                              4)بزرگي را شكست دهد.

 

در مصراع «سر مهتري زير گرد آورد» کدام مفهوم مورد نظر است؟                        1

1) غلبه بر مسن تر از خود.                          2) شاهد مرگ پیری بودن.

3) گرد پیری بر سر و روی نشستن                4) اطاعت از پیران و بزرگان

 

15- در شعرزير كدام آرايه‌ي ادبي به كار نرفته است؟

«گرچه گاهي شهابي / مشق‌هاي شب آسمان را / زود خط مي‌زد و محو مي‌شد/ باز در آن هواي مه آلود / پاك كن‌هايي از ابر تيره / خط خورشيد را پاك مي‌كرد»

1) تشبيه                         2) مراعات نظير                            3) نماد                           4) سجع

 

16- كدام گزينه از آثار شهيد مرتضي آويني نيست؟

1) خان گزيده‌ها                2) ريشه در ابر                              3) روايت فتح                               4) سراب

17-شعر زير در چه قالبي سروده شده است؟

«گفته بودي كه چرا محو تماشاي مني؟ / و آن چنان مات كه يك دم مژه بر هم نزني! / مژه بر هم نزنم تا كه از دستم نرود / ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدني!»

1) شعر نو                        2) دو بيتي                       3) رباعی                         4) مثنوي

 

18-با توجّه به بيت «شبي را تا شبي با اشكري خرد / ز تن‌ها سر ز سرها خود افكند»

1) از سر شب تا آخر شب                2) شب تا صبح                3) يك‌ شبانه روز              4) هر شب

 

19-منظور از «باد پا» در بيت «چو لشكر گرد بر گردش گرفتند / چو كشتي بادپا در رود افكند» چيست؟

1) تيز رو                         2) پيك سريع                              3) اسب                          4) كشتي

 

20- مصرع «ز تن‌ها خون و خوي را فرو ريختند» يعني:             1

1) غرق خون و عرق بودند.                                      2) خون ريزي به پا كردند.

3) عرق از بدنشان به زمين مي‌ريخت.                                    4) غرق در اشك و خون بودند.

 

- مصرع «ز تن‌ها خون و خوي را فرو ريختند» يعني:                 1

1) غرق خون و عرق بودند.                                      2) غرق آب و عرق بودند.

3) عرق از سر و روی آنان می ریخت.                                    4) عادت به خون ریزی داشتند.

 

بیت «از این خویشتن کشتن اکنون چه سود؟ / چنین رفت و این بودنی کار بود» یعنی، اکنون:                         1

1) خودکشی سودی ندارد آن چه سرنوشت بود به وقوع پیوست.

2) خودکشی فایده ای نداشت تا دنیا بود چنین بود.

3) این خویشتن کشی چه سودی دارد باید دنبال کار خود رفت.

4) چرا باید خودکشی کرد چنین گفته اند هر چه باداباد.

 

«کنون گر تو در آب ماهی شوی / و یا چون شب اندر سیاهی شوی» یعنی هرگاه:                 1

1) بروی و پنهان شوی.                                          2) تو از این جا بروی و شبانه حرکت کنی.

3) چون ماهی به شنا و عیش بپردازی.                       4) مثل ماهی در آب روی و در آرامش شب به سر بری.

 

«سهراب» در بیت «چو خندان شد و چهره شاداب کرد / و را نام تهمینه، سهراب کرد» چه نقشی دارد؟              1

1) مسند                         2) بدل                           3) نهاد                           4) مفعول

«آب» و «م» در مصراع «همی آب شرمم به چهر آورد» چه نقشی دارند؟               4

1) مفعول – مضافٌ الیه آب                                     2) فاعل – مضافٌ الیه چهره

3) فاعل – مضافٌ الیه شرم                                     4) مفعول – مضافٌ الیه چهره

 

در مصراع «زدش بر زمین بر به کردار شیر»، «بر» پس از کلمه ی «زمین» بیان کننده ی کدام نشانه ی دستوری است؟                1

1) حرف اضافه: نشانه متمم فعل                               2) کسره ی اضافه برای اضافه کردن «زمین » به زدش

3) نشانه ی مفعول به جای «را»                               4)بیان کننده ی تأکید

 

کدام گزینه از دوره های شاهنامه ی فردوسی نیست؟                 1

1) قهرمانی                      2) اساطیری                     3) پهلوانی                       4) تاریخی

 

نام صنعت ادبی که در مصراع «سر مهتری زیر گرد آورد» آمده است، چیست؟                      1

1) کنایه                          2) استعاره                       3) ایهام                          4) مجاز

 

«بدو گفت کاین بر من از من رسید / زمانه به دستِ تو دادم کلید» یعنی:                2                     

1) تقدیر این بود که باعث مرگ تو بشوم.                    2) تقدیر چنین بود که به دست تو بمیرم.

3) دست روزگار راهگشای من است.                          4) گذشت زمان هر مشکلی را حل می کند.

 

در بيت «تو پور گو پيلتن رستمي / ز دستان سامي و از نيرمي» كدام گزينه به ترتيب نياكان سهراب را درست نشان مي‌دهد؟                                   4

1) رستم – زال – سهراب – سام                            2) زال – سهراب – سام – رستم

3) سام – سهراب – رستم – زال                            4) سهراب – رستم – زال – سام   

 

در بیت «بدو گفت سهراب کاین بدتری است / به آب دو دیده نباید گریست» موجب «بدتری» چیست؟             2

1) گفتن                          2) گریستن                      3) دیدن                         4) دوری جستن

 

کدام گزینه به معنی «توانگری» است؟                       2

1) غِنا                            2) غَنا                            3) غُنا                            4) قَفا

 

در بیت «چنین است رسم سرای درشت / گهی پشت بر زین، گهی زین به پشت» کدام آرایه ی لفظی دیده می شود؟

1) سجع                         2) قلب                           3) تکرار                          4) واج آرایی        3مشکوک

 

کدام گزینه «درام» را تعریف می کند؟                        3

1) تقلیدی از زندگی افراد پست اجتماع                       2) حداکثر دارای 4000 کلمه

3) نمایش آمیخته از کمدی و تراژدی                         4) نمایش یک ماجرای غم انگیز

 

بیت «کار پاکان را قیاس از خود مگیر / گر چه ماند در نبشتن شیر و شیر» کدام گزینه را نفی نمی کند؟              2

1) پاکی                          2) مقایسه                       3) نبشتن                                    4) همانندی

 

کتابی از قرن پنجم در 44 باب و شامل مسائل تربیتی است.                    4

1) پند نامه                      2) سیاست نامه                3) اخلاق ناصری              4) قابوسنامه

 

21- كتاب «مثل چشمه مثل رود» اثر كيست؟

1) قيصر امين پور              2) سهراب سپهري                        3) دكتر مهدي حميدي       4) محمّد رضا عبدالملكيان

 

22- كدام گزينه بر پايه‌ي محتوي و درون مايه نام گذاري شده است؟

1) مثنوي                        2) قطعه                          3) رباعي                         4) غزل

 

23- در كدام گزينه مفهوم كنايي به كار نرفته است؟

1) پر انديشه بودش دل و روي زرد                            2) بزن جنگ و بيداد را بر زمين

3) ز باد جواني دلش بردميد                                     4) زدش بر زمين بر به كردار شير

 

24- «ياد گرفتن» در عبارت زير با كدام گزينه مترادف است؟

«امّا پنج نهاني چون انديشه و يادگرفتن و نگاه داشتنو تخيّل و تميز و گفتار»

1) انديشه                        2) نگاه داشتن                  3) تميز                           4) تخيّل

25- با توجّه به مفهوم شعر كدام گزينه نامناسب است؟

«باز در آن هواي مه آلود / پاك كن‌هايي از ابر تيره / خط خورشيد را پاك مي‌كرد »زهره

1) مه آلود بودن به جو اختناق و فضاي ابهام آلود اشاره دارد.

2) منظور غلبه خون و شهادت بر ظلم و اختناق است.

3) پاك كن‌هايي از ابر تيره همان ايادي شاه ستمگر است.

4) شعر نااميدي از مبارزات را تداعي مي‌كند.

 

26- «رباعيّات خيام، منظومه‌ها نظامي و غزليّات سعدي» از كدام نوع ادبياتند؟

1) تعليمي                       2) حماسي                      3) نمايشي                      4) غنايي

 

27- شاعر در بيت «در آن تاريك شب مي‌گشت پنهان/ فروغ خرگه خوارزمشاهي»چه امري را ترسيم وتصوير مي‌كند؟

1) سقوط سلسله‌ي خوارزمشاهيان                             2) اقتدار سلطان جلال‌الدّين

3) پيروزي سپاهيان ايران                                        4) شكست ترك و تازيك

 

28- مفهوم بيت «ولي چندان كه برگ از شاخه مي‌ريخت / دو چندان مي‌شكفت و برگ مي‌كرد» در كدام گزينه آمده است؟

1) هر چه شاخه‌هاي درخت را مي‌شكست و بر زمين مي‌ريخت، باز درختان زيادي وجود داشت.

2) شاخه و برگ درختان را نبايد شكست ، چون دو برابر آن سبز خواهد شد.

3) ستم و ظلم نبايد كرد چون روز قيامت دو چندان بايد پاسخ گو بود.

4) هر سرباز مغولي كه بر خاك مي‌افتاد و كشته مي‌شد ، چندين نفر جاي او را مي‌گرفتند.

 

29- كتاب «نصاب الصبيان» اثر كيست و در چه موضوعي است؟

1)شيخ محمود شبستري –صرف و نحو                      2) شيخ محمود شبستري-آموزش اصطلاحات عرفاني

3)ابونصر فراهي- آموزش اصطلاحات عرفاني              4) ابونصر فراهي-صرف و نحو

 

30- عبارت «از سخن بي فايده دوري گزين كه سخن بي‌سود، همه زيان باشد.» كدام آرايه‌ي ادبي را دارد؟

1) تضاد                          2) تشبيه                         3) تشخيص                     4) استعاره

 

31- تمام گزينه‌ها به جز گزينه‌ي………درباره‌ي مطالعه‌ي آثار ادبي جهان درست است.

1) ما را با انديشه و احساس ديگر ملّت‌ها آشنا مي‌سازد.

2)تفاوت‌ها ، وجوه مشترك ، تأثيرگذاري‌ها را برما آشكار مي‌كند.

3) دايره‌ي واژگان را تنزّل مي‌دهد و توانايي نوشتن را شكوفا نمي‌كند.

4) چهره‌ها و آثار نويسندگان و شعراي بزرگ جهان را به ما مي‌شناساند.

 

32- اصطلاح «چارچار» در عبارت «خانمي مي‌گويد: چارچار است.» به كدام روزها گفته مي‌شود؟

1) نوزدهم تا بيست و دوم بهمن ماه                          2) اوّل تا هشتم بهمن ماه

3) هفتم تا چهاردهم بهمن ماه                                 4) دهم تا سيزدهم آبان ماه

 

33- بيت «نه كرسي فلك نهد انديشه زير پاي /  تا بوسه بر ركاب قزل ارسلان دهد» از كدام شاعر است؟

1) سعدي شيرازي             2) ظهير فاريابي                3) نظامي گنجه‌اي                        4) مولوي

 

34- داستان تمثيلي چگونه داستاني است؟

1) داستاني كه در آن ضرب‌المثل به كار رود.                           2) داستاني كه به شعر سروده شده است.

3) داستاني كه در قهوه‌‌خانه‌ها بازگو كنند.                                4) داستاني كه از زبان وحوش و پرندگان است.

 

35- معني مصراع «مقبل آن كز خداي گيرد پشت»كدام گزينه است؟

1) بدبخت كسي است كه به خداوند پشت كند.                                    2) بدبخت كسي است كه پشت به قبله بايستد.

3) خوشبخت كسي است كه خدا را فراموش نكند.                     4) خوشبخت آن كسي است كه از خداوند مدد جويد.

 

36- كدام لغت نادرست معني شده است؟

1) نهيب= آواز مهيب         2)ستيزه= دشمنی              3) اعزاز= گرامي داشتن                  4) اكرام= كريم‌تر

 

37- موضوع اصلي كدام ادبيّات «پيوند انسان با زندگي و طبيعت» است؟

1) تعليمي                       2) نمايشي                      3) غنايي                         4) حماسي

 

39- كدام لغت با بقيّه هم معني نيست؟

1) پور                            2) گو                             3) پهلوان                        4) گرد

 

40-كدام دو قالب شعر فارسي بر اساس شكل نام گذاري نشده‌اند؟

1) دوبيتي – رباعي           2) قصيده – رباعي            3) غزل – دوبيتي             4) غزل – قصيده

 

روزنامه ی «صور اسرافیل» به کدام دوره مربوط می شود؟                      2

1) پیش از مشروطیّت         2) دوره ی مشروطیّت        3) پس از دوره ی مشروطیّت           4) دوره ی اخیر

 

کدام گزینه درباره ی «علی اکبر دهخدا» صحیح است؟              1

1) «لغت فرس اسدی» را تصحیح کرد .                     2) «روح القوانین» را تصحیح و چاپ کرد .

3) فرهنگ فارسی به فرانسه را تألیف کرد .                  4) مدیر مسئول روزنامه ی صور اسرافیل در ایران بود .

 

کدام گزینه درباره ی «علی اکبر دهخدا» غلط است؟                 4

1) از نویسندگان روزنامه ی صور اسرافیل بود .             2) «امثال و حکم» و «چرند و پرند» از اوست .

3) «روح القوانین» را به فارسی درآورد .                      4) در قزوین به دنیا آمد و کودکی را در آن جا گذراند .

 

- با توجّه به بیت« بلندی از آن یافت کو پست شد/ در نیستی کوفت تا هست شد» ، «در نیستی کوبیدن» کنایه از

1) بی پول بودن               2) ترک هواهای نفسانی                 3) کسی در خانه نبودن                   4) درِ خانه را زدن              2

- « ز تن ها خوی و خون همی ریختند» یعنی:                         1

1)غرق خون و عرق بودند                                        2)غرق آب وعرق بودند

3)عرق از سر و روی آن می ریخت                            4)عادت به خونریزی داشتند            

 

......... شاعر و طنزنویس ، دارایی کتابی است مشتمل بر نوادر حکایات و لطایف به نام رساله دلگشا ، دیگر کتاب او مو.ش و گربه است ؟                    3

1) قائم مقام                    2) جلال آل احمد                         3) عبید زاکانی                 4) بهار

 

اوّلین شاعر طنزپرداز دوران معاصر است .                    1

1) نسیم شمال                 2) دهخدا                        3) پروین اعتصامی                        4) عبید زاکانی

 

- بیت: « از این خویشتن کشتن اکنون چه سود/ چنین رفت و این بودنی کار بود»یعنی:                     1

1) خودکشی سودی ندارد، آن چه سرنوشت است ، بودنی است .

2) خودکشی فایده ندارد، تا دنیا بود چنین بود .

3) این خویشتن کشتن چه سودی دارد باید دنبال کار خود رفت .

4) چرا باید خودکشی کرد، چنین گفته اند، هر چه بادا باد .

 

- « کنون گر تو در آب ماهی شود/ و یا چون شب اندر سیاهی شود» یعنی هر گاه:                            4

1) از پیش من بروی و دور شوی .                             2) تو از این جا بروی و شبانه حرکت کنی .

3) چون ماهی به شنا و عیش بپردازی .                      4) مثل ماهی در آب روی و در تاریکی محو شوی .

 

- گزینه نادرست با توجّه به بیت زیرکدام است؟                        3

«خرامان بشد سوی آب روان                                   چو جان رفته گویا بیابد روان»

1) خرامان : قید                2) روان اوّل : صفت                      3) روان دوم : قید              4) گویا : قید

 

- بیت: « خرامان بشد سوی آب روان / چنان چون شده باز جوید روان» چند قید دارد؟                       2

1) یک                           2) دو                             3) سه                            4) چهار

 

پروین اعتصامی از معروفترین شاعران معاصر کدام یک از گزینه های زیر در مورد او صادق نیست ؟

1) اندرزهای حکیمانه و تفکّرات وی مایه شگفتی است .

2) در سودن قصاید پیرو ناصر خسرو بوده است .

3) در مثنوی های پر ارزش و غزل ها پیرو سبک عراقی بوده است .

4) رباعی های او بسیار معروف است .                                    4

 

قابوس نامه را در سال 475 هـ . ق در 44 باب با نثری ساده و روشن برای فرزند برای فرزند خود نوشت تا او را با مسائل مختلف زندگی در آن دوره آشنا کند . نام نویسنده چیست ؟                                3

1) قابوس                        2) گیلانشاه                     3) عنصرالمعالی                4) اسکندر بن قابوس

 

از کارهای علمی ملک الشعرای بهار تصنیف کتاب .................... را می توان نام برد .               2

1) تاریخ سیستان              2) سبک شناسی               3) تاریخ بلعمی                 4) مجمل التواریخ و قصص

 

کدام تعریف در مورد شعر تعلیمی درست نیست ؟                       4

1) شعری است که قصد گوینده و سراینده آن تعلیم و آموزش است .

2) شعری است که مادّه ی اصلی آن علم و اخلاق و هنر است .

3) شعری است که حقیقت نیکی و زیبایی را بیان می کند .

4) شعری است که فقط از ادب و ادبیّات گفتگو به میان می آورد .

پيوسته سرافراز و شادكام باشيد

کیانیان

 

 


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ | ۱۷:۵۸ بعد از ظهر | نویسنده : |

ادبیات فارسی2

نام:                                                                 به نام خدا                                  دبیرستان

 

نام خانوادگی :                                                                                                 پایه ورشته : دوم تجربی و ریاضی

 

تاریخ :   9/3/85                درس: ادبیات  فارسی2           مدت :  70 دقیقه                  دبیرمربوطه:

 

 

 

 

 


                                                                   

 

 

 

الف) معنی شعر ونثر ( 6نمره)

 ابیات و عبارات زیر را به نثر ساده ی امروزی  برگردانید.

 

1- آثار شادی در وجناتش نمودار گردید.

2- بربساطی که بساطی نیست.

3- الهی ، عبدالله عمر بکاست.

4- آخر عاقبت ، اسبش را پی می کنند.

5- هماوردت آمد ، مشو باز جای

6- این تاس را لحظه ای بگیر تا دوگانه بگزارم.

7- از جام عافیت می نابی نخورده ام / وز شاخ آرزو گل عیشی نچیده ام .

8- فی الجمله نماند از معاصی منکری که نکرد ومسکری که نخورد

9- هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن/ اگر خلاف کنم سعدیا به سوی توباشم

10- برو طواف دلی کن که کعبه مخفی است/ که آن خلیل بنا کرد و این خدا خود ساخت

11- زیزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد/ که خطی کز خرد خیزد توآن را از بنان بینی

 


ب) لغت (2نمره)

  معنی لغات و عباراتی را که زیر آن ها خط کشیده شده بنویسید.

   

1- ماه ایارش آواز ماست.                                                          2- پلنگ را بالای نطعی  انداخته بودند.

3- نه جان دلم با مال می رویم                                                     4- عجب نبود که با ابدال خود را هم عنان بینی.

5- صو لت حیدری را دست مایه شادی کودکانه شان کردی .              6- با اونشاید پنجه دریقه افکندن

7- پس از پایان موعظه از هرسو رقعه ها به اوفرستادند.                   8- غرفه ها و گوشواره ها یاد آور تصویری هستند که از

                                                                                                    بهشت در ذهن ها بوده است.

 


ج) دانشهای ادبی (3نمره )

1- شهرت مسعود سعد سلمان در چیست؟

2- حمله حیدری چه نوع حماسه ای است؟

3- رابط میان تغزل و تنه اصلی قصیده چه نام دارد؟

4- اولین داستان کوتاه  درایران چه نام دارد؟ اثر چه کسی است؟

5- شعری که آهنگ دارد امّا وزن عروضی ندارد وجای قافیه ها درآن مشخص نیست چه نامیده می شود؟

6- مؤلّف آثار زیر را بنویسید.

       الاّیام :                                                       از زبان برگ :                                           کارنامه بلخ :

7- درابیات وعبارات زیر چه آرایه هایی وجود دارد؟

 الف) دولت فقر خدایا  به من ارزانی دار/ کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است

   ب) سعدی ا زسرزنش غیر نترسد هیهات/ غرقه درنیل چه اندیشه کند باران را .

   ج) نه خدا توانمش خواند ، نه بشر توانمش گفت/ متحّیرم چه نامم شه ملک لافتی را.

    

 د) خودآزمایی (4نمره)

1- «توقلب سپه را به  آیین بدار» یعنی چه ؟

2- درجمله ی «تپانچه را درکروج لای دسته های برنج پیدا کرد» مقصود از «کروج» چیست؟

3- درعبارت « برکشته های ما جز باران رحمت خود مبار» مقصوداز « کشته ها » چیست؟

4- « با چشمانی یتیم ندیدنت » یعنی چه ؟

5- درجمله « مردم این جزیره از اشراف فارس هستند» واژه « فارس» به چه معناست؟

6- چرا نویسنده  نقش کاشی ها را بهار منجمد نامیده است؟

7- مقصود از « باب دندان »  و « کمیتش لنگ بود» چیست؟

8- درعبارت « مبحث حروف اضافه» چه ایهامی وجود دارد؟

 9- « درانتظار غبار بی سوار نشستن » کنایه از چیست؟

10- منظور شاعر از « درسینه ام هزار خراسان نهفته است» چیست؟

11- مقصود از « کیمیای هستی » در مصراع « کاین کیمیای هستی قارون کند گدارا» چیست؟

 

 


ﻫ ) درک مطلب( 4نمره)

با توجه به ابیات وعبارات داده شده به سؤالات زیر پاسخ دهید.

                             شخص به هزار غم گرفتارم /  درهر نفسی به جان رسد کارم

                            خورده قسم اختران به پاداشم  /  بسته کمر آسمان به پیکارم

                            امروز به غم فزون ترم ازدی /   وامسال به نقد کمتر از پارم

                            بندی است گران به دست و پایم در /  شاید که بس ابله وسبک بارم

                            ترسیدم وپشت بر وطن کردم /  گفتم من  و طالع نگو نسارم

 

1- « کاربه جان رسیدن » درمصراع دوم بیت اول کنایه از چیست؟

2- درمصراع « گفتم من وطالع نگو نسارم » نوع  « واو»  را مشخص کنید؟

3- مقصود از بیت « خورده قسم اختران به پاداشم » چیست؟

4- مصراع « امسال به نقد کمتر از پارم » به چه معناست؟

5- شاعر علت گرفتاری خود را چه می داند؟

6- لغت « سبکبار» به چه معناست؟ دربیت چهارم چه معنایی دارد؟

 

    « از سایه های آبی ، خارهای سرخ براجساد به جا مانده  و طعمه ی عقاب و زاغ شده فرو ریخت

       آیا از سرزمین تو بود که فرشتگان سرودهای صلح وشادی انسان را برای چوپانان خواندند؟ »

 

7- منظور از « سایه های آبی»  و « خارهای سرخ» چیست؟

8- منظور از « سرودهای صلح وشادی » « چوپانان » چیست؟

 

    « به کجا چنین شتابان / گون از نسیم پرسید؟ »

 

9- « گون » و « نسیم » نماد چه کسانی هستند.                                                                                                 

 

 


 و)  شعر حفظی (1نمره)

 

        جاهای خالی را پرکنید.

1- از خمستان جرعه ای برخاک ریخت                   ................................................

 

2- خا ک موسیقی ......................می شنود  /  و صدای ...............................می آید در باد

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      موفّق باشید.

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوال ادبیات دوم

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ | ۱۷:۵۷ بعد از ظهر | نویسنده : |

زبان فارسی1

نام:                                                                 به نام خدا                                  دبیرستان

 

نام خانوادگی :                                                                                                 پایه ورشته :

 

تاریخ :  22/3/85                درس: زبان فارسی1            مدت :  70 دقیقه                  دبیرمربوطه:                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     الف : زبان شناسی ( 4 نمره )

      

1-     زبان را  تعریف کنید وشکل های مختلف یک زبان را نام ببرید؟                                                                                 1

 

2- واج شناسی را تعریف کنید.                                                                                                                            75/0

 

3- رابطه میان کلمات را مشخص کنید.

 

        نیک وشر..............                       جاندار و حشره ..................                         کتف  وشانه ....................             75/0

 

       4- زبان شناسی جدید را به نام زبان شناسی...................نیز می شناسند.

                                                                                                                                                                           25/0

       الف) سنتی                                  ب) همگانی یا ساخت گرا                                    ج) زبان شناسی علمی

 

 

      5- معنا شناسی چه کاربردی درزبان شناسی دارد؟                                                                                                       5/0

 

      6- یکی از مشکلات مطالعه ی زبان را بنویسید وراه حلّ آن را ذکر نمایید.                                                                        75/0

 

       ب: املا و بیاموزیم (3نمره)

                                                                                                                                                                           25/1

1-     املای کدام واژه نادرست است. صحیح آنرا بنویسید.

 

 تملغ وچرب زبانی –  اریض وطویل –  لطافط وظرافت –  نقایث اخلاقی –  قیافه ی معیوس

 

2-     جملات زیر را ویرایش کنید.

 

الف) درکتابخانه هم دانش آموزان سال اول مطالعه می کردند هم دانش آموزان سال دوم مطالعه می کردند.                               75/0

        ب) من تلفناً با دوستم تماس گرفتم .

        ج) ملّت ایران برعلیه رژیم سلطنتی قیام کرد.

 

3-     مفرد کلمات زیر را بنویسید.                                                                                                                             1

       

     اجانب(                )                  اعمال (                  )              مساجد (                  )              ادعّیه (                 )  

 

      ج : نگارش ( 5 نمره )

 

       1- تفاوت زبان علمی با ادبی چیست ؟                                                                                                                     75/0

 

       2- خط تحریری برای    نوشته های ما ......................... به شمار می رود.                                                                   25/0

 

       3- پیام های تبریک وتسلیت جزء کدام دسته از نامه ها است.                                                                                        25/0

    

       دوستانه                                                رسمی                                         خصوصی

 

 

4-     جمله های زیر را به زبان امروزی بازنویسی کنید.

 

چون به بصره رسیدیم ، از برهنگی وعاجزی به دیوار نگان ماننده بودیم وسه ماه بود که موی  سرباز نکرده بودیم .                     5/1

 

      از جای بشد                                                      مستعمل

 

      5- ................ عام ترین وصمیمانه ترین نوع  نوشتن است.                                                                                         5/0

 

      6- برای « معلّم خود »  یک نامه ی دوستانه بنویسید.                                                                                                  25/1

 

      7- جمله ی زیر را کوتاه کنید به طوری که مفهوم اصلی آن حفظ شود.                                                                              5/0

     (( درکارهای بزرگ ومهّمات باید با خردمندان وعقلا ، مشورت وهم اندیشی کرد.))

 

        د: دستور زبان ( 8 نمره )

                                                                                                                                     

1-     کدام یک از اسمهای زیر ساده ، مرکب یا مشتق اند؟                                                                                              75/0

         الف) سیما                                     ب) خنده                                ج) کاروانسرا                                                      

 

      2- هسته ی گروه ، اسمی زیر را مشخص کنید.                                                                                                          25/0

         ((همان دو دوست مهربان من ))

 

       3- واژه ی (( مولوی )) را با نقش نماهای ( کسره وحرف ندا ) درجمله های جداگانه به کارببرید.                                             1

 

       4- جمله ای بنویسید که درآن  واژه ی (( کتاب )) اسم جنس باشد.                                                                                  75/0

 

       5- جدول  زیر را کامل کنید .                                                                                                                               25/1

 

 

فعل

 

 

بن مضارع

 

ماضی نقلی

 

مضارع اخباری

 

صفت فاعلی

 

صفت لیاقت

 

 

خورد

 

 

 

 

 

 

 

 

       6- در نوشته ی زیر قید وانواع  آن را  تعیین کنید                                                                                                         1

       حرف های  آن روز معلّم ، واقعاً به علی نیرو داده بود.     

    

       7- واژه ی (( دلاورانه )) را به عنوان قید دریک جمله به کاربرید؟                                                                                 5/0

 

      8- درجمله های زیر به جای ضمیرهای شخصی جدا ، ضمیر پیوسته بیاورید  وبه جای ضمیرهای پیوسته ، ضمیرهای شخصی

       جدا به کار ببرید .                                                                                                                                               5/0

          کتابهای شما را به کتابخانه بردم .

          مادر هنوز لباسش را حاضر نکرده است .

                  

      9- نمودار گروه اسمی زیر را رسم کنید .                                                                                                                   1

                                                                همین دو خانه ی زیبا

                                                                                                                                                     

    10- خاص وعام بودن اسمهای زیر را ثابت کنید.                                                                                                           1

              افتخار=                                                  سوسن =                                 

 

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات زبان فارسی 1

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ | ۱۷:۵۶ بعد از ظهر | نویسنده : |

زبان فارسی 2

نام:                                                                 به نام خدا                                  دبیرستان

 

نام خانوادگی :                                                                                               پایه ورشته : دوم -  ریاضی و تجربی

 

تاریخ : 22/3/85                درس: زبان فارسی2           مدت : 75 دقیقه                  دبیرمربوطه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الف : زبان شناسی ( 4نمره )

 

1- چرا گوناگونی ها ی سبکی ، لهجه ای  و حتی گویشی به یگانگی زبان آسیب نمی رسانند؟                                               5/0

2- بین گفتار ونوشتار از نظر سابقه ی زمانی چه تفاوتی وجود دارد؟                                                                             5/0

3- هجای تکیه دار را در واژگان زیر مشخص کنید . ( جدای از کلمه بنویسید .)                                                               5/0

   الف -  دانش آموز    /      /                                                    ب -  بینا      /       /  

4- تولید کدام الگوی هجایی زیر غیر ممکن است؟ چرا ؟                                                                                            5/0

   الف - مصّوت + صامت                                                        ب -  صامت + مصّوت

5- درعبارت « علم ومعرفت عالی ترین کمال انسانی است» یک تکواژ صرفی ویک تکواژ اشتقاقی مشخص کنید.                   5/0

  الف – تکواژصرفی                                                               ب -  تکواژ اشتقاقی

6- نقش اصلی ساخت واژه ی اشتقاقی چیست؟ بنویسید .                                                                                             5/0

7- واژه ی « آدم » را واج نویسی کنید .                                                                                                                  5/0

8- خط  نوشتار به صورت .................. با زبان پیوند می خورند.                                                                             25/0

9- واژه ی « مدرسه » ازچند هجا تشکیل شده است؟ به تفکیک نشان دهید.                                                                    25/0

 


ب - املا وبیاموزیم ( 3نمره )

 

1- درعبارت زیر از واژه  های داخل پرانتز ، واژه ی مناسب را انتخاب کنید.                                                                 5/0

 « ( بنیان گذار  -  بنیان گزار ) مؤسسه ی خیریه ، اعضای ( سیاست گذاری  -  سیاست گزاری ) رامعرفی کرد.   

2- کدام گروه  واژگان زیر نادرست است؟ شکل درست آن ها را بنویسید.                                                                       5/0

  الف - قضا وپیکار              ب -  ازل وابد               پ- خواستگاه اجتماعی                  ت -  غالب وچیره 

3- کدام  واژه  در عبارت زیر ، کاربردش مناسب نیست ؟ چرا ؟                                                                                 5/0

      « مریم شاگرد ممتاز کلاس است . آن را از کودکی می شناسم .»

4- عبارت « بعید است که مسلمان کنیه توز باشد .» را کوتاه وبی فعل بنویسید                                                                 5/0

5- جمله ی « ابوعلی سینا دانشمند نامی ای در علوم عصر خود بوده است .» را به دوصورت ویرایش کنید.                          

    الف- ویرایش اوّل                                                               ب – ویرایش دوّم                                                    5/0

6- نوشتن « ه » پایانی به شکل «    » مربوط به خطّ تحریری است یا نسخ ؟                                                                  25/0

7- با توجه به درست بودن شکل املایی ( ارّابه -  عرّابه ) کدام رواج بیشتری دارد؟                                                        25/0

 


پ – نگارش ( 5 نمره )

 

1- قالب  و زبان نوشته ی  زیر را بنویسید.                                                                                                            5/0

 « مشدی حسن شروع کرد به دویدن . درحالی که آب از لبه ی سطل سرزیرمی کرد و می پاشید به لباسش یک ریز فریاد

   می کشید: دروغه ؛ گاو من در نمی ره ؛ دروغ می گی .»

2- شاعران ونویسندگان به چه منظوری از عنصر فضا سازی استفاده می کنند؟                                                               5/0

3- درعلوم پزشکی و فیزیک از کدام روش های تحیقیق بهره می گیرند .                                                                         5/0

4- انواع فهرست را نام ببرید و بنویسید کدام یک در آغاز تحقیق و کدام یک درپایان تحقیق می آید.                                        1

5- ازمیان شیوه های نقل مطالب از کتاب های مرجع ، دوشیوه را بنویسید.                                                                     5/0

6- درمقاله نویسی پس از پاک نویس وبازبینی نهایی ، چه چیزهایی را به آن ضمیه می کنیم .                                              5/0

7- مقاله ها از نظر هدف ومحتوا به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید .                                                                       5/0

8- برای آغا سخن یا هر نوشته ای چه مطالبی می تواند مؤثر ومناسب باشد ؟ ( دومورد کافی است )                                      5/0

9- گزارش یک مأمور از بازرسی بخش های یک کارخانه ، چه نوع گزارشی است ؟                                                      25/0

10-  گزارش  مأمور نیروی  انتظامی درباره ی یک پرونده ، ازنظر حجم چگونه است؟                                                   25/0

 

 

 

ت – دستور زبان فارسی ( 8 نمره )

 

الف – با توجه به عبارت زیر به پرسش ها پاسخ دهید :

  «  گاه باد سردی از جلگه می وزید . چند آهو ، می گذشتند زمان آن رسیده بود که به خانه بر گردیم .»

 

1- زمان وکاربرد فعل« می وزید » را بنویسید .                                                                                                       5/0

2- ساختمان فعل جمله ی آخر را بنویسید .                                                                                                             25/0

3- درعبارت یک قید مشخص کرده و نوع آن را بنویسید.                                                                                           5/0

4- یک فعل کمکی درعبارت مشخص کنید.                                                                                                           25/0

5- از فعل جمله ی اوّل یک اسم مشتق ...................... ویک صفت فاعلی ...................... بسازید .                                  5/0

6- در عبارت یک جمله ی هسته ...................... ویک جمله ی وابسته ......................مشخص کنید .                               5/0

7- نقش دستوری  واژگان « باد» ............. و « خانه » .............. را بنویسید.                                                               5/0

    ب -  درگروه اسمی زیر هسته ونوع وابسته ها را به تفکیک بنویسید. ( هرمورد 25/0)                                                   1                    

             « این دو دانش آموز ایرانی

 

   پ -  ساختمان واژگان زیر را بنویسید.                                                                                                                1

      1- ریشه (        )              2- گوشه گیر (         )             3- قدردان (          )            4- بزرگتر(          )

 

  ت -  ازمیان ترکیب ها ی زیر، ترکیب های اضافی را مشخص کرده ، نوع اضافات را بنویسید.                                         1

     1- منظره ی دیدنی              2- راننده ی اتوبوس              3- سخن سنجیده                  4- گل نسترن

 

  ث -  درعبارت « مردم ایران ، حافظ را لسان الغیب می خوانند .» به پرسش های زیر پاسخ دهید.                                       1

    1- عبارت چند جزئی است ؟  با ذکر اجزا                        2- فعل جمله را با توجه جمله مجهول کنید.

 

  ح -  با توجه به عبارت « توپکاپی ا زداشتن این آثار برخود می بالد.» به پرسش پاسخ دهید.

 

   1- نوع ضمیر « خود » را بنویسید....................... و مرجع آن را مشخص کنید ..............................                          5/0

   2- زمان و وجه فعل جمله را بنویسید.                                                                                                                 5/0

  

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       پیروز و سربلند باشید


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات زبان فارسی 2

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ | ۱۷:۵۶ بعد از ظهر | نویسنده : |

ادبیات فارسی3

1)کدام یک از آثار حمید سبزواری است؟

1)سرود سپید                         2)برزیگران دشت خون     

3)ازادی مجسمه                     4)شاه لیر

2)با نگ جرس را کدام شا عر سروده است ؟

1)پرویز خرسند        2)علیر ضا قزوه         3)حمید سبزواری             4)علی مؤذّنی

3)در سروده ها ی حمید سبزواری:

1)می توان پیوند میان انقلاب اسلامی و مبا رزات و پایداری مردم فلسطین را دید .

2)می توان کربلا و صحنه ی ایستادگی پاک بازی و دفاع از آرمان های مقدّس را حس کرد.

3)ریشه های شکست آدمی را در اندیشه و کردار خود او جستجو می کند .

4) انقلاب و پیوندی که با فرهنگ قرآ نی و اسلامی دارد حس می شود .

4)قالب شعر بانگ جرس اثر حمید سبزواری چیست؟

1)مثنوی بلند            2)مثنوی کوتاه               3)دو بیتی               4) رباعی

5)این مصرع کنایه از چیست؟          (پادر رکاب راهوار خویش دارند)

1)آماده ی حرکت و هجوم هستند .                         2)همواره مطیع رهبر خود هستند .

3)پا را در رکاب خود می کنند .                            4)رکاب باعث تند روی می شود .

6)ره دراز است در بیت (گاه سفر آمد برادر ره دراز است):

1)طولانی و پر خطر بودن راه                                        2)وقت گیر بودن راه

3)طولانی بودن راه                                                   4)نامتناهی بودن راه

7)تا بوسه گاه وادی ایمن برانیم منظور از« وادی ایمن » :

!)سرزمین عشق                             2)سرزمین فلسطین           

3) سرزمین کربلا                           4) سرزمین سوریه        

8)در این بیت کدام آرایه نیست؟   

« وادی پر از فرعونیان و قبطیان است      موسی جلودار است و نیل اندر میان است »

1)تلمیح                  2)استعاره                           3)تناسب                   4)کنایه

9)بیت زیر چند جمله دارد؟

« جانان من برخیز و آهنگ سفر کن                 گر تیغ بارد گو ببارد جان سپر کن »

1)سه                    2)چهار                               3)پنج                      4)شش

10)معنای کدام گزینه غلط است؟

1)جولان= بلندی های سوریه                        2)رحیل= کوچ        

3)فرض بودن=احتمال دادن                         4)راهوار= تند رو

11)در عبارت (ازجاهت اندیشه کردم اکنون در چاهت دیدم) بین دو کلمهی(جاهت)و(چاهت)کدام صنعت ادبی به کار رفته است؟ ( آزاد 63)

1)جناس ناقص                                       2)جناس مرکب                 

3)جناس خط                                         4)جناس تام             

12)نوع جناس در بیت (صبحدم ناله ی قمری شنو از طرف چمن / تافراموش کنی محنت دور قمری ) کدام است؟    ( آزاد 66 )

1)تام                    2)زاید                   3)ناقص                    4)اشتقاق

13)نام صنعت لفظی در دو  کلمه (آزاد)و (آزار) چیست؟(آزاد 73)                                                                 

1)جناس                2)سجع                   3)ترصیع                  4)تضمین

14)کدام دو کلمه نمی توانند به عنوان ( جناس) به کار روند؟(سراسری75)                                                        

1)شرار و سواد           2)جوی جود          3)روان و روان           4)رسید و رشید

15)در با ره ی بیت روبرو کدام گزینه درست نیست؟    (این سخا شاخی است از سرو بهشت / وای او کز کف چنین شاخی بهشت)

1)جناس تام           2) قافیه مجنس           3)مقفی است         4)بیت دارای ردیف است

16)در همه ی گزینه بجز گزینه .....جناس وجود دارد؟ (سراسری75)                                                              

1)ای زبان تو بس زیانی بس مرا                     2)که از وی گزیرت بود یا گریز   3)گفت ای یحیی بیا در من گریز                          4)یاد یاران یار را میمون بود

 

 

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوال ادبیات سوم

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ | ۱۷:۵۴ بعد از ظهر | نویسنده : |

زبان فارسی 3

به نام خداوند جان و خرد

آزمون زبان فارسي 3               علوم تجربي و رياضي                سؤال نهايي             تاريخ امتحان 26/3/1381

 

الف : نگارش

1- مقاله ها از نظر شيوه ي نوشتن به چند گونه تقسيم مي شوند ؟ نام ببريد  ( سه گونه : تشريحي ، تحليلي ، تحقيقي)

2- عام ترين راه تشريح يك چيز چيست ؟ ( طرح پرسش هاي مختلف درباره ي ابعاد مختلف آن چيز )

3- نوع نگارش نوشته ي زير رل بنويسيد .

مدرسه دو طبقه بود و نوساز بود و در دامنه ي كوه تنها افتاده بود . يك فرهنگ دوست عمارتش رابنا كرده بود . تابلوي مدرسه هم حسابي بزرگ و خوانا از صد متري داد مي زد كه توانا بود هركه ............... . ( تشريحي )

4- روش هاي گرد آوري اطلاعات براي نوشتن زندگي نامه كدامند ؟

( 1- استفاده از اطلاعات شخصي 2- مطالعه ي آثار فردي كه زندگي نامه اش را مي نويسيم 3- پرسش از افراد مطّلع 4- استفاده از منابع كتابخانه اي مثل زندگي نامه ها ، دايره المعارف ها و ... )

5- بيت زير رل با مختصر جابجايي به نثر بازگرداني كنيد .

من از روييدن خار سر ديوار دانستم                 كه ناكس كس نمي گردد بدين بالا نشيني ها

( من از روييدن خار روي ديوار فهميدم كه آدم بي فرهنك با بالا نشيني و مقام ، با شخصيت نمي شود . )

6- جمله ي زير را كامل كنيد . امروزي كردن شعرو نثر را ................... مي گويند . ( بازگرداني )

7-  در نوشته ي زير نويسنده از كدام عوامل زيبايي آفريني بهره گرفته است ؟

گاه گاه شيهه ي چند اسب بي شكيب سكوت دشت را در هم مي شكست و سوسوي چند مشعل ، پرده ي سياه شب را مي دريد و پيش مي رفت . اين اسب ها و مشعل ها از آن كاروانياني بودند كه از جنب و جوش آنها پيدا بودكه تازه در اين صحرا پياده شده اند  و رشته اي ناگسستني قلب هايشان را به هم پيوند داده بود .

(تشبيه = پرده ي سياه شب )  ( واج آرايي /س / ،/ش/  ) ( ( كنايه = درهم شكستن : از بين بردن ) ( استعاره : رشته ي ناگسستني ، استعاره از ايمان و عشق ) ( مراعات نظير = اسب ، دشت ، مشعل ، كاروان ، صحرا ، شب )

8- در نمونه ي زير نويسنده از چه شيوه اي براي طنزپردازي استفاده كرده است ؟

ديدم ماشاءالله چشم بد دور ، آقا واترقّيده اند ، قدش درازتر و تك و پوزش كريه تر شده است . گردنش مثل گردن همان غاز مادر مرده اي بود ك همان ساعت در ديگ مشغول كباب شدن بود . ( بزرگ نمايي و اغراق در توصيف صورت و اندام و حالات يك فرد .)

9- شيوه ي تنظيم ( فهرست مقالات فارسي ) ايرج افشار را بنويسيد .          ( موضوعي )

 

 

ب : دستور

1- تعداد تكواژها و جمله هاي نوشته ي زير را به عدد بنويسيد .

اخترشناسي علمي است كه به مطالعه ي اجرام آسماني مي پردازد .

( دوجمله ، يك جمله ي مستقل مركب ) 18  تكواژ = اختر+ شناس+ ي + علم+ ي + است + شناسه ي تهي + كه + به + مطالعه + -ِ  + اجرام + -ِ + آسمان + ي + مي + پرداز+ -َد ) 

                                                                                                            

2- هسته ي گروه هاي زير را بيابيد و تعداد واژه هاي هر گروه را به عدد بنويسيد .

الف : اين پرسش ها ،  ( هسته = پرسش    ) ( تعداد واژه = دو واژه )   ب: دماي اجرام آسماني ( هسته = دما  ) ( تعداد واژه = پنج واژه    = دما + -ِ  + اجرام + -ِ + آسماني )

 

3- جاي خالي را با كلمه ي مناسب پركنيد .

بزرگترين واحد زباني ................... است كه از واحدهاي كوچكتري ساخته شده است . ( جمله ي مستقل مركب )

 

 

4- تعداد واژه هاي ( آن دو دفترچه ي دانش آموز ) را به عدد بنويسيد و هسته ي گوه اسمي را هم  مشخص كنيد .

( هسته = دفترچه )  ( واژه ها = پنچ واژه = آن + دو = دفترچه + -ِ + دانش آموز )

 

5- در عبارت زير نوع  افعال را از نظر ساختمان بنويسيد .

او با سخنان دلنشين خود ما را به آينده اميدوار كرد و به تلاش بيشتر واداشت

                                                 ساده                       پيشوندي

( كرد ، فل ساده است زيرا مي توان گفت ، اميدوار تر كرد . پس،  اميدوار مسند است . )

 

 

 

6- عبارت زير را با گذرا كردن افعالشان دوباره نويسي كنيد .

سال گذشته كه دوستانمان به كوهنوردي رفته بودند ، سنگ بزرگي از كوه غلتيد و به دره افتاد .

                                                           برده بودند           غلتاند        انداخت

سال گذشته كه دوستانمان را  به كوهنوردي برده بوند  ، باد ، سنگ بزرگي از كوه غلتاند و آن را  به دره انداخت  .

 

 

 

 

7- زمان ونوع افعال مشخص شده ي زير را بنويسيد .

گاندي از ابندا عادت كرد ، غربي هايي را كه بر كشورش حكم مي راندند ، دوست بدارد .

( كرد = ماضي ساده ، سوم شخص مفرد ) ( مي راندند = ماضي استمراري ، سوم شخص جمع ) ( دوست بدارد = مضارع التزامي ، سوم شخص مفرد )

8- نمودار جمله ي ( ما به فرهيختگان خود مي باليم ) را رسم كنيد .                                            جمله

                                                                                                                       نهاد                                 گزاره

 

                                                                                                                      متمم فعل                    فعل

           

  جمله ي سه جزئي با متمم                                                          ما                    به فرهيختگان خود                       مي باليم

9- در عبارت ( من علاقه ي او را به هنر نسبتاً خوب مي بينم ) يك مضافٌ اليه ، يك مفعول ، يك قيد و يك مسند مشخص كنيد .

 ( مضافٌ اليه = او )  ( مفعول = علاقه )   (قيد = نسبتاً ) ( مسند = خوب )

10- در توليد واحد زباني ( خرس بر درخت لانه مي سازد .) كدام قاعده رعايت نشده است ؟ ( قاعده ي معنايي )

11- محل تكيه در واژه ي ( مردان ) مشخص كنيد . ( هجاي پاياني = دان ) چون اسم است و تكيه در اسم و صفت روي هجاي پاياني قرار مي گيرد . )

12- ساخت واژه ي زير را مشخص كنيد  . افشانه   ( بن مضارع + پسوند = اسم )

                                                         ( افشان     +    ه     = افشانه)

 

13- كلمه ي مهندس را طوري به كار ببريد كه يك بار شاخص و يك بار هسته ي گروه اسمي قرار گيرد .

الف : به عنوان شاخص : مهندس جوادي،   مديرعامل شركت نفت است     ب: به عنوان هسته : جوادي ،  مهندسِ پتروشيمي است

14- يك جمله ي دو جزئي استثنائي بي فعل مثال بزنيد .  ( عيد شما مبارك )

 

 

 

پ : املا و بياموزيم

1-  املاي نادرست كلمات را در عبارت زير اصلاح كنيد

ما بايد غدر دوستان را بدانيم و از عَلَم و رنج آنان بكاهيم    ( قدر ، الم )

 

2- شكل درست همزه /ء/ را در كلمات زير بنويسيد .

الف : ل/ء/امت ( لئامت )                      ب: م / ء / اخذ         ( مآخذ )

 

3- چرا واژه ي آشنايان را به صورت ( آشنا ان ) نمي خوانيم و نمي نويسيم . ( زيرا واج پاياني كلمه ي آشنا ، مصوت است وعلامت جمع ان نيز با مصوت آغاز شده است . طبق قواعد واجي دو مصوت با هم در يك هجا نمي آيد و براي سهولت تلفظ بايد بين آن ها يك صامت ميانجي بيايد . ) 

 

4- حرف ( واو ) در واژه ي ( خواندن ) چه نام دارد ؟ ( واو معدوله )

 

5- نام فرايندهاي واجي واژه هاي زير را بنويسيد .

الف : اجراء                اجرا        ( كاهش )                        ب: خِ يابان                         خي يابان              ( افزايش )

 

6- عبارت زير به شيوه ي بلاغي است يا عادي ؟

رسيد مژده كه آمد بهار و سبزه دميد            ( بلاغي است زيرا اولاً شعر است و ثانياً به خاطر ضرورتهاي شعري اجزاي جمله جابجا شده است مثلاً فعل در آغاز جملهي اول  و نهاد در پايان آن  آمده است .)

 

7- در عبارت ( استعمال دخانيات اكيداً ممنوع است ) چند واژه ي دخيل وجود دارد ؟  ( 4 واژه ) استعمال ، دخانيات ، اكيداً ، ممنوع . )

 

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات زبان فارسی 3

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ | ۱۷:۵۴ بعد از ظهر | نویسنده : |

زبان فارسی 3

زبان فارسی 3

 

الف: زبانشناسي : ( 4 نمره )

 

1) قواعدي كه به ما كمك مي كند تا بتوانيم از تركيب تكواژها يا واژههاي مناسب ، گروه هاي اسمي ، قيدي و فعلي مناسب توليد كنيم ، به .............................. معروف اند. (5/0)

 

2) كدام يك از قواعد تركيب كمك مي كند تا هر جمله اي را در جايگاه خود به كار بريم ؟ (5/0)

 

3) الگوها ي هجايي واژه ي ( اصيل ) را بنويسد. ( 5/0)

 

4) ( آهنگ ) جمله در جمله هايي كه با قيدهاي پرسشي همراه اند ...................... است ، به جز( آيا) و (هيچ )كه در اين صورت ( آهنگ ) جمله ....................... است .  (5/0)

 

5) ( تكيه ) در كدام يك از واژه هاي زير نمي تواند  مميز معنايي باشد؟ (5/0)

الف – گويا               ب- آبي              ج-  ولي            د- ديوار

 

6) درنگ ميان وا‍ژه اي را با مثالي نشان دهيد. ( مكث را در آن مشخص كنيد) (5/0)

 

7) به نظر شما تفاوت اصلي واحدهاي زبر زنجيره اي زبان با واحدهاي زنجيره اي زبان (مثل گروه هاي اسمي يا فعلي كه در محورهاي جانشيني و هم نشيني قرار ميگيرند) در چيست  ؟ (5/0)

 

ب- دستور : ( 8 نمره )

 

-          با توجه به عبارت زير به سوالات 8 الي 13 پاسخ دهيد.

-           

( دوستم اين خانه ي كوهستاني را براي خود خريد كه آرامش داشته باشد. )

 

8) جمله ي مستقل را مشخص كنيد و بگوييد ساده است يا مركب . ( 5/0)

 

 

9) عبارت فوق از چند تكواژ تشكيل شده است ؟ حتما تعداد را ذكر كنيد.( 5/0)

 

 

10) عبارت فوق چند وا‍ژه است ؟ حتما تعداد را ذكر كنيد. ( 5/0)

 

 

11) زمان فعل ها ي جمله را مشخص كنيد. ( 5/0)

 

 

12) يك تكواژ وابسته ي تصريفي و يك تكواژ وابسته ي اشتقاقي در عبارت مشخص كنيد. ( 5/0)

 

صفحه ي دوم

 

13)  براي  چه نوع تكواژ ي است ؟ (5/0)

 

14) اگر نهاد ما اسم جمع كاروان باشد ، فعل ( .....................  ) مي آيد و اگر نهاد ما اسم مبهم هر يك  باشد ، فعل جمله

( ............................. ) است . (1)

 

15) در جمله ي ( خيلي تلاش كردم با او تماس بگيرم اما نتوانستم . ) نوع حذف را مشخص كنيد و جمله را بدون حذف دوباره بنويسيد. ( 5/0)

 

 

 

16) فعل ( گرفتن ) را با كمك  تغيير معنا در كاربرد فعل ، در دو مثال  يك بار به صورت گذرا به مفعول و يكبار به صورت ناگذر بكار بريد. ( 5/0)

 

 

با توجه به متن زير به سوالات پاسخ دهيد.

 

حضرت علي  در صدر اسلام به اين دين گرويد. وي  نوشتن خط كوفي را فرا گرفت و براي نوشتن قرآن آن را استفاده كرد. ما حضرت علي را اسوه ي شجاعت و شهامت مي خوانيم .

 

17) دو جمله اي را كه زير آن خط كشيده شده است زير نمودار ببريد و اجزاي آن را مشخص كنيد و بگوييد چند جزيي هستند. (2)

 

18) ساخت فعل هاي جملاتي را كه زير آن ها خط كشيده نشده است ،مشخص كنيد. ( با ذكر دليل ) (1)

 

 

پ- نگارش : ( 5نمره )

 

19) اين جملات را ويرايش كنيد و دوباره بنويسيد.

- مسكو مايل به انجام طرح خلع سلاح هسته اي اوكراين بود. ( 5/0)

 

 

- نتايجي كه امروز به دست آمد را گزارش مي كنم . ( 5/0)

 

 

 

20) مقاله ها از نظر شيوه ي نوشتن به چند گونه تقسيم مي شوند ؟ نام ببريد. (1)

 

صفحه ي سوم

 

21) دو روش از روش هاي گرد آوري اطلاعات را نام ببريد. ( 1)

 

 

 

22) در بازنويسي به چه نكاتي بايد توجه كرد؟ ( 2 مورد)  (1)

 

 

 

23) اين جمله از نظر ويرايشي چه مشكلي دارد؟ ( حسن به برادرش گفت كه مقاله اش منتشر شده است ) (5/0)

 

 

 

24) اين بيت را بازگرداني كنيد. ( 5/0)

اگر هوشمندي به معني گراي                   كه معني بماند نه صورت به جاي

 

ت- املا و بياموزيم : ( 3نمره )

 

 

25) فاصله ي ميان واژه اي چيست ؟ (5/0)

 

 

26)رابطه ي  دو واژه ي ( روان و روان ) را با دو معناي مختلف چه مي گويند؟ ( 25/0)

 

 

27)  پركاربردترين نشانه ي جمع فارسي چيست ؟ (25/0)

 

 

28) چرا واژه ي ( آشنايان ) را مانند ( دوستان ) به صورت ( آشنا ان ) نمي خوانيم و نمي نويسيم ؟ ( 5/0)

 

 

29) (ان ) در واژه ها ي( بهاران) و ( گيلان) چه مفاهيمي  دارد؟ (5/0)

 

 

30) اشتباهات املايي را بيابيد و تصحيح كنيد. (1)

 

ايجاز و اطناب – معادل و هم تراز- صياق مطلب – سبز و نقض –امر مطاع – وحله ي اول – مكث و درنگ

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات زبان فارسی 3

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ | ۱۰:۵۱ قبل از ظهر | نویسنده : |

عربی3

رديف

 

   سؤالات آزمون پاياني نيمسال اوّل      درس عربي3 رشته ي انساني

بارم

1

الف

ب

ج

د

تَرجِم الْعبارات التالية إلي الفارسيّة.

قالَ: سلامٌ عَلَيْكَ، سَأسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إنَّهُ كانَ بي حَفِيّاً.

يا مَنْ أرْجوهُ‌لِكُلِّ خَيْرٍ وَ آمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ‌ شَرٍّ.

سَأعيشُ رَغْمَ الدّاءِ وَالْأعْداءِ كَالنَّسْرِ فَوْقَ الْقِمَّةِ الشَّمّاءِ.

الْعَسَلُ يُسَكِّنُ السُّعالَ الْمُزْعِجَ وَ الْآلامَ الْمَفاصِلِ.                                    

 

75/

75/

75/

75/

 

 

 

 

 

2

أكْمِلِ التّرجمةَ.          فَإذا أَرَدْتَ الْاِبْتِسامَ لِلْحَياةِ ، فَحارِبِ التَّشاؤُمَ وَالْيأسَ.

                          پس هنگامي كه خواستي به زندگي لبخند بزني، …………………………………………………………...................

5/0

3

اُكْتُبْ ما طُلِبَ مِنْكَ.                               بالْفارسيَِّةِ   =<            مُنَشِّط:                قاصِم:

                                                       بِالْعربيّــةِ   =<           موفّقيّت:              آموختن:

                                                         بِالْمُتضادّ   =<              الْعُسْر:                 فَقيـر:

5/1

4

عَرِّبْ جملةً:      الف: ما بايد در درس هايمان بسيار تلاش كنيم.     

                         ب: اسلام مسلمانان را به يادگيري دعوت مي كند.

1

 

5

عَيِّنِ التّرجمةَ الدَّقيقةَ.

الف: لَقَدْ ذَوَّقَكُم ابْنُ أبي طالبٍ الْجُرْأةَ.      1- مسلّماً پسر ابوطالب شما را با جرأت به ذوق آورد.

                                                     2- مسلّماً پسر ابوطالب مزه ي جرأت را به شما چشانيده است.

ب: عِظْ نَفْسَكَ قَبْلَ أنْ‌يَعِظُكَ الدَّهْـرُ.      1- پند واندرز نفس قبل ازموعظه ي روزگارِ توست.

                                                                    2- خودت را اندرزونصيحت كن قبل از اين كه روزگار تورانصيحت كند.

ج: تُسْتخْدَمُ الْأمْثالُ احْتِرازاًمِنَ الْأطنابِ. 1- ضرب المثل ها براي پرهيز ازطولاني كردن سخن به كارگرفته مي شوند.

                                                                    2- استخدام افراد نمونه براي پرهيز از سخن طولاني است.

75/

6

اُكْتُبْ مَعْني الْكَلِماتِ الَّتي أُشيرُ إلَيْها بِخَطٍّ.

الف: وَ هُوَ الشَّهْـرُالَّذي فَرَضْتَ صِيامَهُ عَلَيَّ .

ج: مُلِئَ تاريخُ صَدْرِالْإسْلامِ بِنَماذِجَ مِثالِيَّةٍ مِنَ النِّساءِ .    

د: إنَّ لِكُلِّ مَأمومٍ إماماً يَقْتَدِي بِهِ وَ يَسْتَضي ءُ بِنورِعِلْمِهِ

 

25/1

5

صَحِّحِ الْأخْطاءَ فِي التـّرجمةِ

الف: كانَ نابِلْيونُ يَقولُ : أُصِبْتُ بِالْفَشَلِ مِراراً حَتَّي تَعَلَّمْتُ طَريقَ الْإفْشالِ.

 ناپلئون مي گويد: يك بار دچار شكست شدم تا راه شكست دادن را ياد گرفتم.

ب: كانَ دَورُ الطُّلّابِ مُتميِّزاً فِي الْحَرْبِ الْمَفْروضَةِ.

نقش رزمندگان در جنگ فرضي مشخّص و برجسته بود.

ج: مَنْ ذاقَ حُلْوَ الْحَياةِ وَ مُرَّها ، لايَسْتَسْلِمُ لِلصُّعوباتِ.

كيست كه تلخ و شيرين زندگي را چشيده باشد و در مقابل سختي ها تسليم نشده باشد ؟

5/1

6

عَيِّنْ نوعَ الْمُشْتَقِّ.                  مِسْطَرَة:                          حُسْنَي:                     

5/0

7

عَيِّن الْإعْرابَ التَّقديري.

                              الف: مَنْ طَلَبَ الْعُلی سَهِرَ اللَّيالي.             ب: الدُّنيا مَزرَعَةُ الْآخِـرَةِ.

 

5/0

8

عَيِّن الْفاعِلَ.                   الف: أحْسِنْ إلَي والِدَيْكَ.                      ب: اِرْجِعي إلَي رِبِّكِ .                     

5/0

 

عَيِّنِ اسمَ المنسوبَ  وَ الْمُصَغَّرَ .

                                                              الضَّبابُ قُطَيْرَةٌ مائِيـَّةٌ صَغيرَةٌٌ مُنْتَشِرَةٌ فِي الْهَواءِ.                

5/0

9

غَيِّرالْعِبارَةَ عَلي حَسَبِ الْمُبْتَدأ .

هُوَ يَقولُ الْحَقَّ وَ يُطيعُ والِدَيْـهِ .   =<    أنْتُنَّ   ...........................................................................

75/

 

10

عَيِّن الْأفعالَ الْمُعْتَلَّةَ وَاذْكُرْ نوعَها.          

                           الف: وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبديلاً.                  ب: لاتَكُنْ مِمَّنْ يَرْجوُ الْآخِرَةَ بِغَيْرِالْعَمَلِ .                                              

5/1

11

أكْمِلِ الْفراغاتِ.            

ماضي

مضارع

أمر مخاطب

مصدر

أَوْجَدَ

 

أَوْجِدْ

 

 

يَتَعالَی

 

تَعالِي

1

12

 اِقْرَأالْحديثَ ، ثُمَّ :               قال عليٌّ ، عليه السّلامُ : «..وَ إنَّ قَوْماًعَبَـدوااللهَ شُـكْراً ، فَتِلْكَ عِبادَةُ الْأحْـرارِ.»

 الف: تَرْجِمِ الحديثَ.                                    

 ب: عَيِّن المفعول له .

 

 

 شَكِّلِ الْكلمات الّتي اُشيرُ إلَيْها بِخَطٍّ.

                                                الف: لا تِجارة كَالْعَمَلِ الصّالِح.              ب: سوء التَّدْبيـرِ مِفْتاحُ الْفَقْـر .  

1

13

 عَيّنِ «المفعولَ به» ، «المفعول فيه» وَ «المفعول مطلق» في العباراتِ التّالِيَةِ.

   سُبْحانَ الله، اولئكَ يُقيمونَ صَلاةَ اللّيْلِ ، يَعيشُ الْبَخيلُ عَيْشَ الْفُقَراءِ ،وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرتيلاً، الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ   

                                              

5/1

 

 

 

 

 یک نمونه سوال دیگر

عربی 3 دی ماه 85 ( رشته انسانی)

1-  ترجم العبارات التالیه الی الفارسیه المالوفه : ( 3 نمره )                      اقرا النص بدقه ثم صحح ترجمته .  ( 1 نمره )

« نحن قدمنا الجواهر الثمیته من الشبان فی الحرب المفروضه حتی استطعنا ان نقف امام هجوم الاعداء فندعو الله ان یوفقنا لحفظ امانه اصدقائنا الشهدا و تحقق

امالهم فی بناء مجتمع سعید علی اساس الحق و العداله »

ما گوهرهای گران قیمتی از جوانانمان را در جنگ تحمیلی تقدیم کردیم تا بتوانیم در برابر هجوم دشمنان بایستیم پس خدا را دعا می کنیم که ما را در حفظ

 امانت دوستان شهید و محقق ساختن آرمان های آنها در ساختن جامعه ای سعادتمند بر اساس عدالت موفق کند .

 

3-  الف) ترجم الکلمتین :  ( 1 نمره )

الی الفارسیه : ضبحّر                          الی العربیه : آلودگی

ب) اکتب الکلمه المطلوبه :                   (مترادف ) النجاح :                                     (متضاد) الفارغ :

 

4-  انتخب الصحیح : ( 1 نمره )

الف)   نحرص علی مصاحبه الاخیار حرصاً .

    به همنشینی با نیکان بسیار مشتاقیم .                                                            به همنشینی بسیار با نیکان  مشتاقیم

ب) « اذا قری القرآن فاستمعواله »

   وهرگاه قرآن خوانده شود به آن گوش سپارید .                  وهرگاه قرآن می خوانید به آن گوش سپارید

ج‌)  « ان الارض یرثها عبادی الصالحون »             

   براستی زمین را بندگان صالحم به ارث برند .                     یقیناً بندگان صالحش آن زمین را به ارث برند .

د) عین الخطا :

اتقوا مواضع التهم = از ورودی به تهمتگاه ها بپرهیزید .         لا یقع فی السوء الافاعله = فاعل آن در بدی نمی افتد .

 

5-  عرب العبارات التالیه :  ( 5/1 نمره )

الف) با بدبینی مبارزه کن تا موفق شوی .                                     ب) مومن به خاطر شرم از خدا گناه را ترک می کند .

 

6- اقرا النص التالی ثم اجب عن الاسئله التالیه : ( 5/1 نمره )

« الانسان یواجه فی حیاته الشدائد فیحتاج الی الفرح حتی یبتسم للحیاه و لا یتضجر منها و یکون اقدر علی العمل و اجدر لقبول المسوولیه و اکثر استعداداً

للمواجهه الشدائد و هو حینئذ یقوم بامور عظیمه تنفع المجتمع کله . »

الف) ماذا یفعل الانسان المبتسم ؟                                 ب) کیف یصبح الانسان اذا ابتسم للحیاه ؟                  ج) من یفعل امورا عظیمه فی الدنیا ؟

 

7-  الف) عین اسم الفعل الناقص و خبره :      العینبه لیست من صفات المومن .  ( 2 نمره )

ب) عین الموصول وصلته :        تواصغوا لمن طلبتم منه العلم .

ج) صحح الاخطاء :      و من طلب العلی سهراللیالی

د) صغ الاسم المنسوب من « ماء » و الاسم المصغر من « قطره »

 

8- استخرج الافعال المعتله و اذکر نوعها : ( 1 نمره )

قصر الامال فی الدنیا تفز     فدلیل العقل تقصیر الامل

( و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا )

 

9- الف) اجعل الافعال فی مکانها المناسب :  ( 2  نمره )                                    یعشن – دعت – ادع – اهتدی

للغائبه

للمخاطب

للغائبات

للمخاطبه

 

 

 

 

ب) اذکر مصادر هذه الافعال .   «انزوی»             « تلقی »

ج) ضع فی الفراغ الفعل المناسب :

هم ................... ربهم . ( یناجی )

اللهم « ................... لنا من لدنک رحمه »  ( فعل امر من « وهب » )

 

10-  استخرج المفعول المطلق و نوعه والمفعول له :  ( 5/1 نمره )

-                  جلس بهلول مسند الرشید جلوس الملوک فضربه خدمه تادیبا له !!

-                  افعل الخیر حبا فی الخیر .

-                  « انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس  اهل البیت و یطهرکم تطهیرا »

 

11-  میز الصفه و البدل و عطف البیان و التاکید و نوعه و المعطوف بحروف العطف فی العبارات التالیه : ( 5/1 نمره )

-                  لا تجالس الجاهل بل العالم .

-                  ( السابقون السابقون اولئک المقربون )

-                  ( انک لتهدی الی صراط مستقیم صراط الله )

-                  خرجت هذه اللغه عن حدود شبه الجزیره العربیه .

 

12- شکل ما اشیر الیه بخط : ( 1 نمره )

-                  بین تبذیر و بخل رتبه و کلا هذین ان زاد قتل .

-                  بقدر الکد تکتسب المعالی .

 

13- عین الاعراب و التحلیل و الصرفی للکلمات التی اشیر الیه بخط : ( 2 نمره )

تعصی الاله و انت تظهر حبه                       هذا محال فی القیاس بدیعموضوعات مرتبط: قواعد عربی ونمونه سوال

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ | ۱۰:۵۱ قبل از ظهر | نویسنده : |

زبان فارسی 3

1

- املاي كداميك از گروه كلمات زير نادر است ؟

« پاي گسسته عنان – مفاساي عوارض – هول و وحشت- تعملات عميق –ستاره ي صها – دوران نقاهت –محيط توفان زا – هيئت كريه – انتساب و وابستگي – مغني و چاه كن – طاقه ي پارچه – دناعت همت – هله ي قصيب- ظن سلاح- صاحت خاطر – سبيه و دختر – الطاف الوهيت – وحله ي اول – بغ كرده و غمگين – سياق مطلب- هرس شاخه ها – محبط جبرئيل – شهرت و صيت – سنا و تبجيل »

 

2

-صامت  «ميانجي  » را در كلمات زير مشخص نماييد :

                                «پروانگان –    خانه اي –  نياكان -  ترشيجات- روستايي »

 

3

- پسوند «‌ ان »در هريك از كلمات زير چه مفهومي دارند ؟

                          « پائيزان – مردان – كوهان – بهاران – سپاهان – بامدادان  »

4

- نام « فرايند واجي » را در هريك از واژه هاي زير بنويسيد :

                          « املا – شمبه – دس كش – شپره – دس گيره »

5

- در جمله هاي زير غلط هاي املايي را بيابيد و شكل درست آنها را بنويسيد :

الف)- مقدم بازديد كننده گان عزيز را گرامي مي داريم . ب)- مجلس شوراي اسلامي بوجه سال جاري را تصويب كرد.

 

6

 - انتخاب صحيح كداميك از واژه هاي « اَلَم »  و  « عَلَم »  مي تواند نقطه چين بيت زير را تكميل كند ؟

                    « هريك از ما مسيح عالمي است            هر......... در كف ما مرهمي است . »

 

7

- چرا كاربرد قيد « بي شك  » در جمله ي زير نادرست است ؟

                « بي شك قطره قطره ي باران از ابرهاي آسمان فرو مي ريزد .  »

8

- هريك از جملات زير چه « آهنگي » دارند؟

  الف)- دوستم به مدرسه مي رود .    ب)- در شهر شما باران مي بارد ؟   ج)- او خيلي بر انجام اين كار تأكيد داشت.

   د)- هيچ به آينده انديشيده اي ؟    هـ )- از نمايشگاه ديدن كردم .

9

- واژه ي هاي مشخص شده در كدام جمله ها با توجه به معني آنها درست  هستند ؟

 الف)- هر فردي بايد قوانين دولت متبوعش را بپذيرد.    ب)- استاد درآن شرايط دچار تعلم روحي عميقي گرديده بود.                              ج)- آنچه در اين صفحات مستور است نتيجه ي افكار من است. د)- پدرش از انتصاب او به عنوان مدير شاد شد.

 

10

- عبارت زير به شيوه ي« بلاغي » است يا « عادي » ؟ چرا ؟

                         « رسيد مژده كه آمد بهار  و سبزه دميد .‌»

 

11

- انتخاب صحيح كداميك از واژه هاي «عمارت»  و  « امارت »  مي تواند نقطه چين عبارت زير را تكميل كند ؟

« چه شود اگر گويي علي(ع) را خلع كرديم و معاويه ........... داديم تا معاويه مرتورا هرچه خواهي بدهد؟ »

 

12

-        در كداميك از واژه هاي زير « فرايند واجي ادغام  » صورت گرفته است ؟

                                     « يگانه – مهميز – شپّره – ليكن »

13

- املاي كداميك از واژه هاي زير غلط است ؟ شكل درست آن را بنويسيد :

                                  « ذوزنقه – ديده گان – علي رغم  »

 

 

نمونه سوال ادبیات 3

 

بسمه تعالي

نمونه سؤالات نهايي زبان فارسي تخصصي (3) سوم علوم انساني - ( خرداد ماه سنوات قبل )

 تهيه و تنظيم :     علی کریمی

 

1

- الگوي هجايي واژه ي « ابر » را بنويسيد :

 

2

-كدام قاعده در گروه اسمي « كوتاه ديوار خانه » رعايت نشده است ؟  صورت قانونمند آن را بنويسيد:

 

3

- يك فرهنگ نگار كدام صورت از كلمات زير را مداخل اصلي قرار مي دهد ؟

                       درختي – درختان – درخت ها – درخت

 

4

-          در واژگان ذهني زبان براي هر واژه دست كم سه نوع اطلاع ذخيره شده است، آنها را نام ببريد :

 

5

-          هريك از كلمات زير با استفاده از كدام روش ساخته شده است ؟

         الف) – ساف:                        ب) – كارخانه :                ج)- گزارش :

 

6

- در هريك از موارد زير ، از كدام نقش زبان استفاده شده است ؟

الف)-  باغبان گر پنج روزي صحبت گل بايدش              بر جفاي خار هجران صبر بلبل بايدش

ب)-  در خلوت و به آرامي با خود گفتن .

ج)- خطاب به دوستمان : « راستي فردا امتحان برگزار نمي شود .»

 

7

-          براي هريك از موارد زير ،  يك نمونه  ذكر نماييد :

الف)- واژه اي  كه با حفظ معني قديم  معناي جديد پذيرفته است: (            )

ب)- واژه اي  كه به طور كامل متروك شده است :  (             )

 

8

- كدام بخش زبان ، بيش از هر بخش ديگر زبان از انواع تغيير و تحول فرهنگي تأثيرمي پذيرد ؟

 

9

- اساسي ترين« نقش زبان‌» چيست ؟

 

10

-كداميك از قواعد تركيب زبان فارسي، مانع از ساخت تركيب زير مي شود؟شكل قانونمند آن را بنويسيد:

                                           « مي شود  زمين  اين  آباد  »

 

11

-          اگر در مقابل سؤال «آيا امروز درس خوانده اي ؟»  پاسخ دهيم : « هوا سرد نيست .»

الف) كدام قاعده ي تركيب رعايت نكرده ايم ؟                               ب)- پاسخ  قانونمند سؤال بالا را بنويسيد :

 

12

- دو نمونه صورت تصريفي را براي واژه ي « دويد » بنويسيد :

 

13

-          براي واژه ي « گذشتن » دو كلمه ي مترادف با  بار معنايي متفاوت بنويسيد :

 

14

-كداميك از واژه هاي زير در گذشته وجود داشته است ولي امروز با تغيير در حوزه ي معنايي به كار مي رود ؟

                                 « مزخرف – آزفنداك – گاو »

 

15

- در روش اشتقاق براي ساختن واژه ي جديد ، چگونه عمل مي شود؟

 

16

-          كداميك از نقش هاي زبان در بيت زير نمود بيشتري يافته است ؟

    « من كه از آتش دل چون خم مي در جوشم            مهر بر لب زده خون مي خورم و خاموشم »

 

17

-          چرا توليد واحد هاي زباني زير غير ممكن است ؟

الف)- تو ، تو را در آينه ديده اي ؟            ب)- درخت اين كوچك سبز .       

 

18

- نام كامل علامت اختصاري « اتكا » را بنويسيد :

 

19

-          هريك از واژه هاي زير مشمول كداميك از وضعيت هاي چهار گانه ي تحولات معنايي زبان هستند ؟

            الف)- مُلَطَفه :                            ب) - يخچال :

 

20

- الگوي هجايي واژه ي « اشك » را بنويسيد :

 

21

- با استفاده از كدام نقش زبان مي گوييم جمله ي « غذا انسان مي خورد » صادق نيست ؟

 

22

- يك جمله بنويسيد كه هدف آن، ايجاد حس همدلي و همزباني باشد :

 

23

- نظام دستوري به دو بخش تقسيم مي شود ، آن ها را نام ببريد :

 

24

-          در واژه ي «گياهان » وند تصريفي را مشخص كنيد :  در فرهنگ لغت كدام صورت آن، مدخل اصلي واقع مي شود؟

 

25

- در تركيب « سير و گرسنه » ، معناي كلمه ي  «سير »   را با توجه به چه رابطه اي در مي يابيم ؟

 

26

-          عبارت زير كامل كنيد:

« از ميان صورت هاي مختلف  هر واژه  ،صورت رايج تر را .............. و بقيه را .............. مي نامند .»

 

27

-          « قاعده ي نحوي » را با ذكر يك مثال توضيح دهيد :

 

28

- پرداختن به چگونگي گرد آوري ، تدوين  و ضبط واژه ها ، مربوط به كدام سطح واژگان است ؟

 

29

-          هريك از واژه هاي زير مشمول كداميك از وضعيت هاي چهار گانه ي تحولات معنايي زبان هستند ؟

   الف)- آچار :                                                      ب)- سپر :

 

30

- با فعل « بريد » دو جمله بسازيد كه فعل آن ها هريك   با بار معنايي متفاوتي به كار رفته باشد   :

 

 

31

- در جمله ي «  چوپانان آسمان آبي را رسانيد »  كدام قاعده ي تركيب زباني رعايت نشده است؟ صورت قانونمند آن را بنويسيد:

 

32

- در جمله ي «  من ، من را در آينه ديدم  »  كدام قاعده ي تركيب زباني  رعايت نشده است؟

 

33

- تغيير  تكيه روي كدام واژه سبب تغيير معنايي عبارت زير مي شود ؟

« ولي دانش آموز بايد بداند كه با تلاش و پيگيري مستمر مي توان به نتيجه رسيد. »

 

34

- آهنگ هريك از جملات زير چگونه است ؟

       الف)- چنين شتابان به كجا مي روي ؟                              ب)- هيچ به زندگي انديشيده اي ؟

 

35

- در بيت زير واژه اي را بيابيد كه هم معناي قديم خود را حفظ كرده است و هم معناي جديد گرفته است:

           «   دريا دلان راه سفر در پيش دارند                پا در ركاب راهوار خويش دارند »

 

36

- چه عاملي سبب مي گردد كه هر فارسي زبا ن قواعد واجي زبان خود را بداند ؟

 

37

- منظور از « ذخيره هاي زباني » چيست ؟

 

38

- چرا واج هاي  / ت/   و    / د /  نمي توانند بدون فاصله در كنار يكديگر قرار بگيرند؟

 

39

- يك گروه اسمي مناسب بر اساس الگوي  زير بسازيد :

            «  صفت + اسم + نقش نماي كسره + ضمير »                                     .....................................................

 

40

-استفاده از كدام واژه هاي زير نادرست است ؟    چرا ؟

                       «    كاش – وَتْدْ – پِچْشْ – درد  »

بسمه تعالي

نمونه سؤالات نهايي زبان فارسي تخصصي (3) سوم علوم انساني - ( خرداد ماه سنوات قبل )

 تهيه و تنظيم :     علی کریمی

1

- الگوي هجايي واژه ي « ابر » را بنويسيد :

2

-كدام قاعده در گروه اسمي « كوتاه ديوار خانه » رعايت نشده است ؟  صورت قانونمند آن را بنويسيد:

3

- يك فرهنگ نگار كدام صورت از كلمات زير را مداخل اصلي قرار مي دهد ؟

                       درختي – درختان – درخت ها – درخت

4

-          در واژگان ذهني زبان براي هر واژه دست كم سه نوع اطلاع ذخيره شده است، آنها را نام ببريد :

5

-          هريك از كلمات زير با استفاده از كدام روش ساخته شده است ؟

         الف) – ساف:                        ب) – كارخانه :                ج)- گزارش :

6

- در هريك از موارد زير ، از كدام نقش زبان استفاده شده است ؟

الف)-  باغبان گر پنج روزي صحبت گل بايدش              بر جفاي خار هجران صبر بلبل بايدش

ب)-  در خلوت و به آرامي با خود گفتن .

ج)- خطاب به دوستمان : « راستي فردا امتحان برگزار نمي شود .»

7

-          براي هريك از موارد زير ،  يك نمونه  ذكر نماييد :

الف)- واژه اي  كه با حفظ معني قديم  معناي جديد پذيرفته است: (            )

ب)- واژه اي  كه به طور كامل متروك شده است :  (             )

8

- كدام بخش زبان ، بيش از هر بخش ديگر زبان از انواع تغيير و تحول فرهنگي تأثيرمي پذيرد ؟

9

- اساسي ترين« نقش زبان‌» چيست ؟

10

-كداميك از قواعد تركيب زبان فارسي، مانع از ساخت تركيب زير مي شود؟شكل قانونمند آن را بنويسيد:

                                           « مي شود  زمين  اين  آباد  »

11

-          اگر در مقابل سؤال «آيا امروز درس خوانده اي ؟»  پاسخ دهيم : « هوا سرد نيست .»

الف) كدام قاعده ي تركيب رعايت نكرده ايم ؟                               ب)- پاسخ  قانونمند سؤال بالا را بنويسيد :

12

- دو نمونه صورت تصريفي را براي واژه ي « دويد » بنويسيد :

13

-          براي واژه ي « گذشتن » دو كلمه ي مترادف با  بار معنايي متفاوت بنويسيد :

14

-كداميك از واژه هاي زير در گذشته وجود داشته است ولي امروز با تغيير در حوزه ي معنايي به كار مي رود ؟

                                 « مزخرف – آزفنداك – گاو »

15

- در روش اشتقاق براي ساختن واژه ي جديد ، چگونه عمل مي شود؟

16

-          كداميك از نقش هاي زبان در بيت زير نمود بيشتري يافته است ؟

    « من كه از آتش دل چون خم مي در جوشم            مهر بر لب زده خون مي خورم و خاموشم »

17

-          چرا توليد واحد هاي زباني زير غير ممكن است ؟

الف)- تو ، تو را در آينه ديده اي ؟            ب)- درخت اين كوچك سبز .       

18

- نام كامل علامت اختصاري « اتكا » را بنويسيد :

19

-          هريك از واژه هاي زير مشمول كداميك از وضعيت هاي چهار گانه ي تحولات معنايي زبان هستند ؟

            الف)- مُلَطَفه :                            ب) - يخچال :

20

- الگوي هجايي واژه ي « اشك » را بنويسيد :

21

- با استفاده از كدام نقش زبان مي گوييم جمله ي « غذا انسان مي خورد » صادق نيست ؟

22

- يك جمله بنويسيد كه هدف آن، ايجاد حس همدلي و همزباني باشد :

23

- نظام دستوري به دو بخش تقسيم مي شود ، آن ها را نام ببريد :

24

-          در واژه ي «گياهان » وند تصريفي را مشخص كنيد :  در فرهنگ لغت كدام صورت آن، مدخل اصلي واقع مي شود؟

25

- در تركيب « سير و گرسنه » ، معناي كلمه ي  «سير »   را با توجه به چه رابطه اي در مي يابيم ؟

26

-          عبارت زير كامل كنيد:

« از ميان صورت هاي مختلف  هر واژه  ،صورت رايج تر را .............. و بقيه را .............. مي نامند .»

27

-          « قاعده ي نحوي » را با ذكر يك مثال توضيح دهيد :

28

- پرداختن به چگونگي گرد آوري ، تدوين  و ضبط واژه ها ، مربوط به كدام سطح واژگان است ؟

29

-          هريك از واژه هاي زير مشمول كداميك از وضعيت هاي چهار گانه ي تحولات معنايي زبان هستند ؟

   الف)- آچار :                                                      ب)- سپر :

30

- با فعل « بريد » دو جمله بسازيد كه فعل آن ها هريك   با بار معنايي متفاوتي به كار رفته باشد   :

 

31

- در جمله ي «  چوپانان آسمان آبي را رسانيد »  كدام قاعده ي تركيب زباني رعايت نشده است؟ صورت قانونمند آن را بنويسيد:

32

- در جمله ي «  من ، من را در آينه ديدم  »  كدام قاعده ي تركيب زباني  رعايت نشده است؟

33

- تغيير  تكيه روي كدام واژه سبب تغيير معنايي عبارت زير مي شود ؟

« ولي دانش آموز بايد بداند كه با تلاش و پيگيري مستمر مي توان به نتيجه رسيد. »

34

- آهنگ هريك از جملات زير چگونه است ؟

       الف)- چنين شتابان به كجا مي روي ؟                              ب)- هيچ به زندگي انديشيده اي ؟

35

- در بيت زير واژه اي را بيابيد كه هم معناي قديم خود را حفظ كرده است و هم معناي جديد گرفته است:

           «   دريا دلان راه سفر در پيش دارند                پا در ركاب راهوار خويش دارند »

36

- چه عاملي سبب مي گردد كه هر فارسي زبا ن قواعد واجي زبان خود را بداند ؟

37

- منظور از « ذخيره هاي زباني » چيست ؟

38

- چرا واج هاي  / ت/   و    / د /  نمي توانند بدون فاصله در كنار يكديگر قرار بگيرند؟

39

- يك گروه اسمي مناسب بر اساس الگوي  زير بسازيد :

            «  صفت + اسم + نقش نماي كسره + ضمير »                                     .....................................................

40

-استفاده از كدام واژه هاي زير نادرست است ؟    چرا ؟

                       «    كاش – وَتْدْ – پِچْشْ – درد  »

 

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات زبان فارسی 3

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ | ۱۰:۴۹ قبل از ظهر | نویسنده : |

تاریخ 2

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 

پرسشنامه ي کتاب

 تاریخ ادبیّات ایران و جهان ( 2 )

 سال سوّم متوسطه

رشته ی ادبیّات و علوم انسانی

 د رس اول

 ( در آمدی برعصر حافظ ، دوران شکوه و شکایت )

 1 ـ پیامدهای فتنه ی مغول را در فکر واندیشه و زندگی اجتماعی بنویسید.(5/1)

2 ـ آثار حمله ی مغول را در قلمرو ادبیات بیان کنید . (5/1 )

3 ـ سبب تشتت و پراکندگی فرهنگی در زمان حکومت ایلخانان چه بود؟ ( 5/0 )

4 ـ فترت و هرج و مرجی که در عصر حافظ در قلمرو ذوق و اندیشه ملاحظه می شود .  بازتاب چیست ؟ ( 5/0 )

5 ـ علت آزادی مذاهب در عصر حافظ چه بود؟ ( 5/0 )

6 ـ شاهرخ میرزا در عرصه ی هنر و فرهنگ اسلامی چه نقشی داشته است؟ توضیح دهید. (1)

7 ـ بایسنقر میرزا به چه هنری علاقه ی خاص داشت و این علاقه سبب پدید آمدن چه    آثاری گشت ؟ ( 5/0 )

8 ـ وضع زبان و فرهنگ را در عصر حافظ شرح دهید . (1 )

9 - چرا در عصر حافظ ، قالب قصیده از رواج افتاد؟ (1 )

10 ـ عمده ترین موضوع ها و مضامین قصیده در عصر حافظ را بیان کنید . (5/2)

11 ـ تقلید در شعر عصر حافظ به دو صورت جلوه کرده است ، آن دو را بیان کنید . (1 )

12 ـ شعر عصر حافظ در مقایسه با دوره های قبل ، از نظر محتوا چه وضعی داشت ؟ (1)

13 ـ سه مورد خاصی را که از نظر محتوایی در اشعار عصر حافظ پدید آمد ، نام ببرید . (75/0)

14 ـ دو شاعر توانا در زمینه ی طنز و انتقاد اجتماعی از عصر حافظ را نام ببرید . (5/0 )

15 ـ زبان شعر در عصر حافظ چه کیفیتی داشت؟ (1)

16 ـ « عارفی از سلسله ی سوختگان » عنوان کدام شاعر است ؟ ( 5/0 )

17 ـ فخرالدین عراقی علاوه بر « عراقی » به چه نسبت های دیگری خوانده می شد؟ (5/0)

18 ـ آشنايی با کدام عارفان بزرگ در روحیه و عقاید عراقی تأثیر گذاشت ؟(5/0)

19 ـ مهمترین آثار فخرالدین عراقی را نام ببرید . ( 75/0 )

20 ـ نام دیگر کتاب عشاق نامه چیست و این کتاب در چه زمینه ای است؟ (75/0)

21 ـ حدیقه ی سنایی با کدام اثر فخرالدین عراقی هم وزن است؟ (25/0)

22 ـ موضوع کتاب لمعات عراقی چیست؟ (5/0)

23 ـ اشعه اللّمعات از کیست و در چه زمینه ای است؟ (75/0)

24 – شعرو نثر عراقی چگونه است ؟ ( 2‌ )

  درس دوم ( خواجوی کرمانی ، نخل بند شاعران )

1 ـ وجود دو شاعر پر آوازه ، یعنی سعدی و حافظ پیش از خواجو و پس از وی چه تأثیری برای نام و آوازه ی خواجو داشت ؟ (5/0)

2 ـ خواجوی کرمانی در عالم شعر به چه عنوانی شهرت یافت ؟ چرا ؟ ( 5/0)

3 ـ در باره ی تأثیر خواجوی کرمانی برسبک حافظ توضیح دهید . (1)

4 ـ دیوان خواجو به چند بخش تقسیم می شود ؟ نام ببرید . ( 5/0 )

5 ـ « خمسه ی خواجو » شامل کدام مثنوی های اوست ؟ 25/1 )

6 ـ مناظره های خواجوی کرمانی را نام ببرید . (5/1 )

7 ـ قصاید « خواجوی کرمانی » چه موضوعات و مسائلی را در بر دارد؟ ( 25/1 )

8 ـ خواجو در قصیده و غزل و حماسه و داستان غنایی کدام شاعران را سر مشق قرار داده است ؟ ( 1 )

9 ـ ابن یمین در عصر کدام سلسله می زیست و چه مذهبی داشت ؟ ( 5/0 )

10 ـ ابن یمین به خاطر سرودن چه نوع اشعاری و در چه مضامینی نام بردار گشته است ؟ ( 1 )

11 ـ موضوع قصیده های ابن یمین چیست؟ ( 5/0)

12 ـ غزل های « ابن یمین » چه مضمونی دارد؟ ( 5/0 )

13 ـ در دو بیت زیر از « ابن یمین » ، کدام ویژگی ستوده شده است؟ ( 5/0 )

دو قرص نان اگر از گندم است اگر از جو / دو تای جامه اگر کهنه است اگر از نو

هــزار بـار نـکــوتر به نـزد ابـن یـمـین / ز فـرّ ممـلکت کی قـباد و کی خسرو

14 ـ سبک شعری « سیف فرغانی » را توضیح دهید . ( 1 )

15 ـ « سیف فرغانی » قصاید و غزل های خود را در جواب و استقبال کدام شاعران سروده است ؟ ( 1 ) 

16 ـ « سیف فرغانی » از قالب قصیده به چه منظور بهره برده است؟ ( 1 )

17 ـ پیام دو بیت زیر از سیف فرغانی را بیان کنید . (5/0)

من نی ام شاعر که مدح کس کنم هر شاه را/از برای حـق نعـمت پـنددادم این قَـدَر

خیر و شرّ کس نگفتم از هوای طـبع و نفس / مدح و ذمّ کس نکردم از برای سیم و زر

18 ـ این توضیح در باره ی کیست؟« شاعرونویسنده ی طنزپردازوشوخ طبع سده ی هشتم که درقزوین زاده شد.» (5/0)

19 ـ چرا به عبید لقب « زاکانی » داده اند ؟ ( 5/0 ) 

20 ـ ذوق و هنر عبید زاکانی در چیست و چگونه جلوه گر می شود؟ ( 1 )

21 ـ اشعار و آثار عبید به چه بخش هایی تقسیم می شود ؟ ( 5/0 )

22 ـ اشعار جدی عبید تحت چه عنوانی از او برجای مانده است ؟ ( 5/0 )

23 ـ چه نوع آثاری چهره ی ادبی عبید را در بین سایر شاعران ممتاز ساخته است ؟    ( 25/0 )

24 ـ مهمترین اثر طنزآمیز منظوم عبید چه نام دارد ؟ ( 25/0)

25 ـ منظومه ی « موش و گربه » ی عبید از نظر زبان و بیان چگونه اثری است؟ (1)

26 ـ آثار طنزآمیز منثور عبید را نام ببرید . ( 1)

27 ـ طنز های عبید زاکانی چه ویژگی هایی دارد؟ (1 ) 

28 ـ علت تندی و گزندگی زبان طنز عبید را بیان کنید . ( 1 )

 29 ـ عبید برای پرداختن هزلیّات خود به کدام شاعران نظر داشته است ؟ ( 5/0 )

30 ـ بیت زیر به کدام ویژگی « موش و گربه » ی عبید اشاره دارد؟ (5/0)

غرض از موش و گربه بر خواندن        مدّعا فهم کن پسر جانا.

 درس سوم ( حافظ ، رند فرزانه ی شیراز )

1 ـ « رند فرزانه ی شیراز » کیست ؟ ( ص. 22 )

2 ـ خواجه شمس الدین محمد شیرازی را به چه نام و لقبی می شناسیم ؟ ( ص. 22 )

3 ـ در باره ی تأثیر قرآن و معارف آن بر ذهن و زبان حافظ توضیح دهید . ( ص. 23 )

4 ـ کدام یک از پادشاهان معاصر حافظ با او به حرمت رفتار می کرد ؟ ( ص. 23 )

5 ـ در دیوان حافظ مقصود از محتسب کیست و چرا حافظ وی را به این نام خوانده است؟ ( صص. 23 و 24 )

6 ـ حافظ به خاطر سرودن چه نوع شعری شهرت دارد؟در سرودن آن چه کسانی را سرمشق خود قرار داده است ؟ ( ص. 24 )

7 ـ چرا حافظ را « خاتم شعرای ایران » می دانند ؟ ( ص. 24 )

8 ـ در مورد لحن حافظ و شیوه ی مبارزه ی او با نا به سامانی های جامعه توضیح دهید . ( ص. 24 )

9 ـ حافظ در موضوع غزل چه شیوه ی خاصی را پدید آورد ؟ ( ص. 24 ) 

10 ـ در باره ی نحوه ی نگاه و نگرش حافظ به زندگی توضیح دهید . ( ص. 23 )

11 ـ غزل های اجتماعی حافظ چه ویژگی هایی دارد؟ ( ص. 24 )

12 ـ دو نمونه از بهترین نسخه های دیوان حافظ و شرح های نوشته شده بر آن را نام ببرید . ( ص. 24 ) 

13 ـ یک غزل از حافظ و سعدی را با هم مقایسه کنید و در باره ی سبک ، زبان و درون مایه ی آن دو گفت و گو کنید .

14 ـ فرهنگ شهر هرات در روزگار جامی چه وضعی داشت ؟ ( ص. 26 )

15 ـ مثنوی های هفت اورنگ جامی را با ذکر موضوع هر یک نام ببرید . ( ص. 27 )

16 ـ آثار منثور جامی را نام ببرید . ( ص. 27 )

17 ـ کدام اثر جامی به پیروی از گلستان سعدی نوشته شده است؟ ( ص. 27 )

18 ـ اشعه اللّمعات از کیست و موضوع آن چیست؟ ( ص. 27 )

19 ـ جامی هفت اورنگ را به تقلید از چه کتابی سروده است ؟ ( ص. 27 )

 ( بخش دوم ـ عصر خواجه رشید الدین )

درس چهارم ( در آمدی بر عصر خواجه رشیدالدین یا دوره ی اوج تاریخ نویسی )

1 ـ دلایل رونق تاریخ نویسی را در دوران حاکمیت مغول و تیمور بنویسید.(ص. 32)

2 ـ شیوه ی نویسندگی در عصر خواجه رشیدالدین چگونه بود؟ ( ص. 32 )

3 ـ علت تأثیر گذاری زبان عربی در زبان فارسی و ساختمان دستوری آن در دوره ی    صفوی چه بوده است؟ ( ص. 33 )

4 ـ تاریخ جهان گشا اثر کیست؟ ( ص. 33 )

5 ـ موضوع تاریخ جهان گشا چیست؟ ( ص. 33 )

6 ـ در باره ی ویژگی نثر تاریخ جهان گشا توضیح دهید . ( صص. 33 و 34 )

7 ـ « رَبعِ رشیدی » را چه کسی و در کجا تأسیس کرد؟ ( ص. 34 )

8 ـ مهم ترین اثر تألیفی خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی چه نام دارد؟(ص. 34) 

9 ـ جامع التواریخ از نظر نوع نثر چه ویژگی هایی دارد؟ ( ص. 34 )

10 ـ تاریخ جهان گشا را از نظر نوع نثر و سبک نویسندگی با تاریخ بیهقی مقایسه کنید .

  ( بخش سوم ـ عصر صائب )

درس پنجم ( درآمدی بر عصر صائب یا دوره ی غزل گویی و مضمون آفرینی )

1 ـ وضع عمومی شعر در عصر صفوی چگونه بود؟ ( ص. 37 )

2 ـ مناطق عمده رشد و پرورش زبان و ادب فارسی در ایران و خارج از آن ، در عصر صائب کدامند؟ ( صص . 37 و 38 )

3 ـ زبان فارسی در دوره ی صفویان چه موقعیت و جایگاهی داشت؟ ( صص. 37 و 38 )

4 ـ چه عواملی سبب مهاجرت شاعران ایرانی به هند شد؟ ( ص. 38 )

5 ـ واکنش شاه تهماسب صفوی در برابر قصیده ی مدحی محتشم کاشانی چگونه بود؟ ( ص. 38 )

6 ـ علت رشد شعر و ادب فارسی در نزد سلاطین بابری هند را بنویسید . ( ص. 38 )

7 ـ چه عاملی در عصر صائب سبب از رونق افتادن زبان و ادب فارسی در هند شد؟ ( ص. 39 )

8 ـ روی کار آمدن حکومت شیعه مذهب صفوی چه تأثیراتی در ادبیات ، به ویژه در شعر فارسی گذاشت؟ ( ص. 39 )

9 ـ در عصر صائب ، قالب عمده ی شعر و موضوع آن چه بود و چه تفاوتی با گذشته داشت؟ ( ص. 39 )

10 ـ با توجه به ویژگی های شعری عصر صائب ، بیت زیر را بررسی کنید . ( ص. 39 )

جان می رسد به لب ، منِ شیرین کلام را          تا حرف تلخی از دهنِ یار می کشم

11 ـ جان بخشی را که از ویژگی های پر کاربرد شعری در عصر صائب است ، با ذکر نمونه توضیح دهید . ( ص. 39 )

12 ـ ویژگی های سبک شعر را در عصر صائب بیان کنید . ( ص. 39 و 41 )

13 ـ بیت زیر را از دید ویژگی های شعری عصر صائب ، بررسی کنید . ( ص. 41 )

بخیه ی کفشم اگر دندان نما شد عیب نیست   خنده می آرد همی بر هرزه گردی های من

14 ـ در بیت زیر ، کدام یک از ویژگی های شعری عصر صائب دیده می شود؟ توضیح دهید . ( ص. 41 )

اظهار عجز در بر ظالم روا مدار              اشک کباب موجب طغیان آتش است

15 ـ مثنوی های وحشی بافقی را نام ببرید و بگویید که در این مثنوی ها،وحشی از کدام شاعر پیروی کرده است. ( ص. 42 )

16 ـ مثنوی ناتمام فرهاد و شیرین را چه کسی سرود؟ این مثنوی را چه کسی کامل کرد ؟ ( ص. 42 )

17 ـ بیشترین شهرت شاعری وحشی بافقی مرهون سرودن چه نوع اشعاری است؟ ( ص. 42 )

18 ـ پدر مرثیه سرایی در ادب فارسی کیست و علت شهرت او چیست؟ ( ص. 43 )

19 ـ بیت های زیر از ترکیب بند فدایی مازندرانی انتخاب شده است . آن ها را از نظر سبک و زبان و ساختار با سروده ی محتشم مقایسه کنید . ( صص. 46 و 54 )

پرسیدم از هلال که قدّت چرا خم است؟              گفـتا خمـیدنِ قـَدَم از بـارِ ماتم است

گفتم به چرخ بهرِ چه پوشـیده ای کبود               آهی کشید و گفت که ماهِ مُحرّم است . . .

20 ـ شاعری محتشم کاشانی دارای دو رویه است ، آن دو رویه را بیان کنید . ( صص. 46 و 47 ) 

21 ـ مجموعه ی غزلیات محتشم کاشانی چه نام دارد و زمینه ی اصلی آن چیست؟ ( ص. 47 )

 درس ششم ( کلیم همدانی ، آفریننده ی معنا و مضمون )

1 ـ کلیم در کجا و از چه کسی عنوان ملک الشعرایی گرفت؟ ( ص. 48 )

2 ـ کدام اثر مثنوی از کلیم کاشانی به یادگار مانده است؟ ( ص. 48 )

3 ـ چه عواملی سبب برجستگی غزل های کلیم کاشانی و شهرت وی شده است؟ ( ص. 48 )

4 ـ خلاق المعانی ثانی لقب کیست؟ چرا به وی این لقب را داده اند؟ ( ص. 48 )

5 ـ مثنوی های صائب را نام ببرید . ( ص. 50 )

6 ـ دشواری شعر صائب به چه سبب است؟ ( ص. 51 )

7 ـ شاهکار شاعری صائب چه نوع شعری است و چه محتوایی دارد؟ ( ص. 51 ) 

8 ـ یک غزل از سبک عراقی را با غزلی از شاعران سبک هندی مقایسه کنید .

9 ـ دو اثر منثور بیدل را نام ببرید . ( ص. 52 )

10 ـ دو مثنوی از آثار بیدل را نام ببرید . ( ص. 52 )

11 ـ بیش ترین شهرت بیدل در قلمرو فرهنگ فارسی مدیون چه نوع اشعار اوست؟ ( ص. 52 )

12 ـ ویژگی غزل ها و سایر شعرهای بیدل را بنویسید . ( ص. 52 )

13 ـ کدام شاعران را می توان « پهلوان شاعران سبک هندی » و « شهسوار سخن پارسی » دانست؟ ( ص. 52 )  

 ( بخش چهارم ـ عصر قائم مقام )

درس هفتم ( درآمدی بر عصر قائم مقام ، یا مرحله ی انتقال به ساده نویسی )

1 ـ در عصر قائم مقام نثر فارسی چه مرحله ای را طی کرد؟ ( ص. 57 )

2 ـ نثر فارسی در اواخر دوره ی خواجه رشیدالدین چگونه بود؟ ( ص. 57 )

3 ـ کتاب درّه ی نادره از کیست؟ این اثر نماینده ی چه نوع نثری است؟ ( ص. 57 )

4 ـ چه عواملی سبب بیماری و فساد سبک نویسندگی پارسی در عصر قائم مقام شد؟ ( ص. 57 )

5 ـ پایه ی نثر ساده در ایران از چه عصری نهاده شد؟ ( ص. 57 )

6 ـ چه کسی در دوره ی قاجاریه سبک تازه ای در نویسندگی فارسی پدید آورد؟ او چه لقبی از فتحعلی شاه قاجار گرفت؟ (ص. 57 )

7 ـ منشآت از کیست و به شیوه ی کدام کتاب معروف نوشته شده است؟ ( ص. 58 )

8 ـ ویژگی های نثر قائم مقام را ذکر کنید . ( ص. 58 )

9 ـ به چه عللی سبک نویسندگی قائم مقام مورد توجه نویسندگان واقع شد؟ ( ص. 58 )

10 ـ عواملی را که سبب تحوّل نثر فارسی و رواج ساده نویسی پس از قائم مقام شد ، بنویسید . ( ص. 58 )

11 ـ در عصر قائم مقام چه کسانی اسلوب ساده نویسی غربی را در زبان فارسی پیشنهاد کردند؟ ( ص. 59 )

12 ـ چند اثرِ عصر قائم مقام را که سرمشق ساده نویسی بوده اند ، نام ببرید . ( صص. 59 و 60 و 61 )

13 ـ نویسنده ی کتاب حاجی بابا اصفهانی کیست و هدف او از نوشتن این اثر چه بوده است؟ ( ص. 59 )

14 ـ چه کسی کتاب حاجی بابا اصفهانی را به فارسی ترجمه کرد؟ ( ص. 59 )

15 ـ علل توفیق و شهرت کتاب حاجی بابا اصفهانی در میان خوانندگان فارسی چه بود؟ ( ص. 59 )

16 ـ سفر نامه نویسی از چه دوره ای در ایران رواج یافت؟ ( ص. 59 ) 

17 ـ مسالک المحسنین چه نوع اثری است و موضوع آن چیست؟ ( صص. 59 و 60 )

18 ـ مؤلف کتاب مسالک المحسنین کیست؟ ( ص. 60 )

19 ـ « سیاحت نامه ی ابراهیم بیک » از کیست و چگونه اثری است؟  ( ص. 60 )

20 ـ « حسب حال » به چه نوع نوشته هایی گفته می شود؟ در این باره تحقیق کنید . ( ص. 60 )

21 ـ کدام نویسنده ی عصر قائم مقام در مخالفت با دولت رضاشاه ، با سید حسن مدرّس هماهنگی داشت؟

22 ـ نام دیگر کتاب شرح زندگانی من چیست؟ ( ص. 61 )

23 ـ مقصود عبدالله مستوفی از نوشتن کتاب شرح زندگانی من ، چه بود؟ ( ص. 61 )

24 ـ شرح زندگانی من چگونه اثری است؟ ( ص. 61 )

  ( بخش پنجم ـ عصر هاتف )

درس هشتم ( درآمدی بر عصر هاتف یا دوره ی انصراف از سبک هندی )

1 ـ عصر هاتف به چه دوره ای معروف است؟ ( ص. 64 )

2 ـ چرا در عصر هاتف ، تازگی و ابتکار در میان شاعران دیده نمی شود؟ (صص. 64 و 65 )

3 ـ در مورد وضع کلی شعر و شاعری در عصر هاتف توضیح دهید . ( ص. 65 ) 

4 ـ چرا شاعران مستعد از شیوه ی شاعری معمول در عصر صائب دل خوشی نداشتند؟ ( ص. 65 )

5 ـ انجمن ادبی مشتاق در کدام شهر تأسیس شد؟ (ص. 65 )

6 ـ پیشگامان انجمن ادبی مشتاق چه کسانی بودند و در چه راهی تلاش می کردند؟( ص. 65 )

7 ـ کار انجمن مشتاق از چه جهت اهمیت دارد؟ ( ص. 65 )

8 ـ در عصر هاتف کدام نوع شعر ( قالب ) رواج بیش تری داشت؟ ( ص. 65 )

9 ـ شاعران عصر هاتف در غزل و قصیده از چه کسانی پیروی می کردند؟ ( ص. 65 ) 

10 ـ در باره ی موضوع غزل در عصر هاتف و تفاوت آن با غزل عصر حافظ و مولانا توضیح دهید . ( صص. 65 و 66 )

11 ـ چرا در عصر هاتف ، تحوّل شگرفی در فضای شعر فارسی پدید نیامد؟ ( ص. 66 )

12 ـ چرا مضمون قصاید در این دوره ، بیش تر مناقب و مراثی اهل بیت است؟ ( ص. 66 )

13 ـ تقلید در عصر هاتف چه وضعی داشت؟ ( ص. 66 )

14 ـ پیشاهنگ شیوه ی نوین در عصر هاتف که بود؟ ( ص. 66 ) 

15 ـ سید محمد علی مشتاق که بود؟ شیوه ی شاعری او را توضیح دهید .( صص. 66 و 67 )

16 ـ مشتاق اصفهانی در شیوه ی نوین خود ، طریقه ی کدام شاعر را بازآفرینی کرد؟ ( ص. 67 )

 درس نهم ( آذر بیگدلی ، شعر شناس دیرپسند )

1 ـ قصاید و غزلیات آذر بیگدلی بیش تر بر شیوه ی کدام شاعران بود؟ ( ص. 69 )

2 ـ مثنوی معروف آذر بیگدلی چه نام دارد؟ ( ص. 69 )

3 ـ آتشکده از کیست و موضوع آن چیست؟ ( ص. 69 )

4 ـ آذر بیگدلی چرا به « آذر دیر پسند » معروف شده است؟ ( ص. 69 )

5 ـ « شاعر ترجیع بند » کیست؟ ( ص. 70 )

6 ـ پیشاهنگ سبک بازگشت و شاخص ترین سخنور عصر هاتف کدام شاعران بودند؟ ( ص. 70 )

7 ـ اخوانیات به چه نوع شعری گفته می شود؟ در این باره تحقیق کنید . ( ص. 70 )

8 ـ شاهکار سخنوری هاتف کدام شعر اوست؟ ( ص. 71 )

9 ـ در مورد مضمون و لحن ترجیع بند هاتف اصفهانی توضیح دهید . ( صص. 71 و 72 )

10 ـ میرزا عباس بسطامی در شعر خود از چه تخلص هایی استفاده کرد؟ ( ص. 74 ) 

11 ـ هنر فروغی در چه نوع شعری جلوه گر شده است؟ سرمشق وی در این کار چه کسانی بوده اند؟ ( ص. 74 )

  ( بخش ششم ـ عصر صبا )

درس دهم ( درآمدی بر عصر صبا یا دوره ی بازگشت ادبی )

1 ـ عصر صبا به چه دوره ای معروف است؟ ( ص. 78 )

2 ـ وضع شعر و ادب را در دوره ی اول عصر ناصری توضیح دهید . ( ص. 78 )

3 ـ چرا در عصر صبا ، توجّه علما و خواص به شعر فزونی گرفت و گرایش طبقات پایین و پیشه وران نسبت به آن کاهش یافت؟ ( ص. 79 )

4 ـ نویسنده ی کتاب « براهین العجم » کیست ؟ وی این کتاب بر اساس موازین و اصول چه کتابی نوشته است ؟ ( ص. 79 )

5 ـ وجود کتاب براهین العجم در عصر صبا ، بیانگر چه مسئله ای است؟ ( ص. 79 )

6 ـ کدام مجتهدان بزرگ در عصر صبا به شعر و شاعری پرداختند ؟ آثار و تخلص هر یک را ذکر کنید . ( ص. 79 )

 7 ـ وضع تصوّف و شعر صوفیانه در عصر صبا چگونه بود؟ ( ص. 80 )

8 ـ در عصر صبا چه تغییر مهمی در تغییر جغرافیایی حوزه ی شعر و ادب پدید آمد ؟ ( ص. 80 )

9 ـ شاعر عصر نادری که بود ؟ وی چه کتاب هایی را نوشت ؟ ( ص. 80 )

10 ـ در زمان فتحعلی شاه چه تحولاتی در شعر و شاعری پدید آمد ؟ چرا ؟ ( ص. 80 )

11 ـ معروف ترین شاعران دربار فتحعلی شاه ( انجمن خاقان ) کدامند ؟ ملک الشعرای آنان کیست ؟ ( ص. 80 )

12 ـ شاعران عصر صبا بر چند گروه بودند ؟ توضیح دهید. ( ص. 81 )

13 ـ در عصر صبا وضع کلی شعر و شاعری چگونه بود ؟ ( ص. 81 )

14 ـ در عصر صبا کدام قالب های شعری بیش تر مورد توجّه بود؟ ( ص. 81 )  

15 ـ مقصود جمله ی « شعر این دوره ( عصر صبا ) شعری آفاقی و عینیت گراست » را توضیح دهید . ( ص. 82 )

16 ـ شعر عصر صبا از نظر مضمون و محتوا ، چگونه بود؟ ( ص. 82 )

17 ـ در باره ی ادبیات حماسی در عصر صبا توضیح دهید . ( ص. 82 )

18 ـ « پرچمدار بازگشت ادبی » کیست ؟ ( ص. 83 )

19 ـ آثار صبا ی کاشانی را نام ببرید . ( ص. 83 )

20 ـ موضوع کتاب خداوند نامه چیست؟ این کتاب جزو کدام یک از انواع ادبی به شمار می آید؟ ( ص. 82 )

21 ـ موضوع کتاب عبرت نامه چیست؟ این کتاب به تقلید از کدام اثر نوشته شده است؟ ( ص. 83 )

22 ـ صبا چه کتابی را به تقلید از بوستان سعدی سرود ؟ ( ص. 83 )

23 ـ شهنشاه نامه ی صبا چه کتابی است ؟ ( ص. 83 )  

24 ـ سبک شعر و ویژگی شاعری « فتحعلی خان صبا » را توضیح دهید . ( ص. 83 )

 درس یازدهم ( نشاط اصفهانی و گنجینه ی نظم ونثر )

1 ـ نشاط اصفهانی در دربار فتحعلی شاه چه وضعی داشت ؟ ( ص. 85 )

2 ـ مجموعه آثار منظوم و منثور نشاط با چه عنوانی گردآوری شده است ؟ ( ص. 85 )

3 ـ در باره ی ویژگی غزلیات و قصاید نشاط اصفهانی توضیح دهید . ( صص. 85 و 86 )

4 ـ شیوه ی زندگی وصال شیرازی چگونه بود؟ ( ص. 87 )

5 ـ آثار شعری وصال شیرازی را نام ببرید . ( صص. 87 و 88 )

6 ـ در باره ی مثنوی سرایی وصال شیرازی توضیح دهید . ( صص. 87 و 88 )

7 ـ مثنوی بزم وصال از کیست و به پیروی از کدام اثر پدید آمده است؟  ( صص. 87 و 88 )

8 ـ قصیده و غزلیات وصال چگونه بود ؟ ( ص. 88 )  

9 ـ آثار یغمای جندقی به چه سبب دارای اهمیّت و ارزش است؟ ( ص. 89 )

10 ـ چه نوع اشعاری از یغمای جندقی برجای مانده است ؟ ( ص. 89 )

11 ـ در مورد شیوه ی نویسندگی و ویژگی نثر یغمای جندقی توضیح دهید . ( ص. 89 )

12 ـ « پهلوان میدان قصیده سرایی » کیست ؟ ( ص. 90 )

13 ـ قاآنی در اوایل کار با چه تخلصی شعر می گفت ؟ ( ص. 90 )

14 ـ حاجی میرزا آقاسی چه لقبی به قاآنی داد ؟ ( ص. 90 ) 

15 ـ در باره ی سبک شاعری و مضامین شعری میرزا حبیب قاآنی توضیح دهید . ( ص. 91 )

16 ـ قاآنی چه کتابی را به شیوه ی گلستان سعدی نوشت ؟ ( ص. 91 )

17 ـ با مراجعه به کتاب پریشان قاآنی یک حکایت آن را از نظر شیوه ی بیان و سبک با حکایتی از گلستان سعدی مقایسه کنید . ( ص. 91 ) 

  ( بخش هفتم ـ عصر بیداری )

درس دوازدهم ( درآمدی بر عصر بیداری یا دوران نهضت مشروطه )

1 ـ در آستانه ی مشروطه چه عواملی سبب دگرگونی چهره ی فرهنگی جامعه ی ایران شد؟ ( صص. 94 و 95 )

2 ـ چگونه اندیشه ی غرب گرایی در جامعه ی ایرانی زمینه ی رشد و پرورش پیدا کرد؟ ( ص. 95 )

3 ـ علمای شیعه چه تأثیری بر حرکت های اجتماعی عصر قاجار داشتند ؟ ( ص. 95 )

4 ـ استبداد صغیر چه دوره ای است ؟ ( ص. 96 )  

5 ـ وجه مشخّصه ی شعر و ادب عصر بیداری را نسبت به ادبیات کهن توضیح دهید . ( ص. 96 )

6 ـ ویژگی های شعر عصر بیداری را بیان کنید . ( صص. 96 و 97 ) 

7 ـ شعر عصر بیداری از نظر ساخت فنّی ـ یعنی زبان وموسیقی ـ چه خصوصیتی دارد؟ توضیح دهید . ( ص. 97 )

8 ـ تخیل و قالب شعری در عصر بیداری چه وضعی داشت ؟ ( ص. 97 )

9 ـ شعر و ادب عصر بیداری از نظر محتوا و درون مایه چه خصوصیاتی داشت؟ ( ص. 97 )

10 ـ برجسته ترین درون مایه های شعر عصر بیداری را نام ببرید . ( ص. 98 )

11 ـ در مورد مفهوم آزادی در شعر و ادب عصر بیداری توضیح دهید؟ ( ص. 98 )

12 ـ در باره ی مفهوم وطن در ادبیات عصر بیداری توضیح دهید . ( ص. 98 )

13 ـ چه چیزهایی باعث شد که تعلیم و تربیت نوین مورد توجه قرار گیرد؟ ( ص. 98 )

14 ـ مقصود از ادبیات کارگری یا ادبیات محرومان در عصر بیداری چیست؟ ( صص. 98 و 99 )

15 ـ در مورد مهم ترین حوزه های جغرافیای شعر و ادب عصر بیداری توضیح دهید . ( ص. 99 )

16 ـ بعد از تهران ، کدام شهر دیگر از نظر سیاسی و مطبوعاتی از سایر شهرها گرم تر بود ؟ ( ص. 99 )

17 ـ به چه دلایلی تبریز بعد از تهران گرم ترین شهر سیاسی و مطبوعاتی کشور بود ؟ ( ص. 99 ) 

 درس سیزدهم ( چهره های شعر دوره ی بیداری 1 )

1 ـ شاعران دوره ی بیداری به چند گروه عمده تقسیم می شود ؟ آنها را نام ببرید . ( صص. 101 و 112 )

2 ـ دو تن از برجسته ترین شاعران سنّت گرای دوره ی بیداری را نام ببرید . ( صص. 101 و 103 و 108 )

3 ـ ادیب الممالک فراهانی چه عنوانی را برای تخلص شعری خود برگزید؟ چرا ؟ ( ص. 101 )

4 ـ چه کسی لقب « ادیب الممالک » را به میرزا محمد صادق امیری داد؟ ( ص. 101 )

5 ـ ادیب الممالک فراهانی سردبیر چه روزنامه ای بود ؟ ( ص. 102 )

6 ـ شیوه ی شاعری ادیب الممالک را به ویژه در قصیده توضیح دهید . ( ص. 102 )

7 ـ چه عواملی فهم اشعار ادیب الممالک فراهانی را برای عموم دشوار می سازد ؟ ( ص. 102 )

8 ـ مضامین شعری ادیب الممالک فراهانی را چه موضوعاتی تشکیل می دهد؟ ( ص. 102 )

9 ـ  « شاعر آزادی » کیست ؟ ( ص. 103 )

10 ـ پدر ملک الشعرای بهار که بود ؟ ( ص. 103 )

11 ـ چه کسی به محمد تقی بهار لقب « ملک الشعرایی » داد ؟ ( ص. 103 )

12 ـ بهار در مشهد دست به انتشار چه روزنامه هایی زد ؟ ( ص. 104 )

13 ـ بهار در تهران چه مجلّه ای را تأسیس کرد ؟ ( ص. 104 )

14 ـ آثار تحقیقی بهار را نام ببرید ؟ ( ص. 105 )

15 ـ بهار کدام آثار کهن ایران را تصحیح کرد ؟ ( ص. 105 )

16 ـ در مورد محتوای سروده های بهار توضیح دهید . ( صص. 105 و 106 )

17 ـ ویژگی قصاید ملک الشعرای بهار را بنویسید . ( ص. 106 )

18 ـ در باره ی میهن دوستی محمدتقی بهار توضیح دهید . ( ص. 106 )

19 ـ دهخدا در انتشار چه روزنامه ای دست داشت و در آن با چه کسی به همکاری پرداخت ؟ ( ص. 109 )

20 ـ دهخدا در استانبول به انتشار چه روزنامه ای همت گماشت ؟ ( ص. 109 )

21 ـ مهم ترین آثار ادبی دهخدا را نام ببرید . ( ص. 109 )

22 ـ کتاب « چرند و پرند » دهخدا چه ویژگی هایی دارد ؟ ( ص. 109 )

23 ـ مهم ترین آثار تحقیقی دهخدا کدامند ؟ هر یک را توضیح دهید . ( ص. 110 )

24 ـ با مراجعه به درس مشروطه ی خالی از کتاب ادبیات سال اول ، ویژگی های نثر دهخدا در کتاب چرند و پرند را بررسی و بیان کنید .

25 ـ مسمّط « یاد آر ز شمع مرده » از کیست و به چه منظوری سروده شده است؟ ( ص. 110 )

 درس چهاردهم ( چهره های شعر دوره ی بیداری 2 )

1 ـ چرا سید اشرف الدین گیلانی را می توان « شاعر مردم در عصر بیداری » نامید ؟ ( ص. 112 )

2 ـ سید اشرف الدین گیلانی دست به انتشار چه روزنامه ای زد؟ این روزنامه در کجا و با چه سبکی انتشار یافت؟( ص. 112 )

3 ـ ویژگی عمده شعر و سبک شاعری نسیم شمال چیست؟ توضیح دهید . ( ص. 113 )

4 ـ سید اشرف الدین در سرودن اشعار نسیم شمال از مضامین چه روزنامه و اشعار کدام شاعر الهام می گرفت ؟ ( ص. 113 )

5 ـ شعر ناله ی مرغ اسیر از عارف قزوینی را با شعر مرغ گرفتار بهار ـ که در کتاب ادبیات سال اول خوانده اید ـ مقایسه کنید .

6 ـ عارف قزوینی در چه هنر هایی دست داشت ؟ ( ص. 115 )

7 ـ ویژگی های شعری عارف قزوینی را بنویسید . ( ص. 116 )

8 ـ در باره ی تصنیف سازی عارف و امتیاز بزرگ تصنیف های او توضیح دهید . ( ص. 116 )

9 ـ میرزاده ی عشقی چه روزنامه ای را و در کدام شهر دایر کرد ؟ ( ص. 117 )

10 ـ چرا میرزاده ی عشقی منظومه ی جمهوری نامه را سرود ؟ ( ص. 118 )

11 ـ روزنامه ی قرن بیستم را چه کسی دایر کرد ؟ این روزنامه چه سرنوشتی داشت ؟ ( ص. 118 )

12 ـ مضامین شعر میرزاده ی عشقی را بیان کنید . ( ص. 118 )

13 ـ در مورد ویژگی زبان وبیان و موضوع سروده های میرزاده عشقی توضیح دهید . ( ص. 118 )

14 ـ با توجه به کدام شعر ، عشقی را سنت شکن و پیشوای سبک جدید دانسته اند ؟ ( ص. 118 )

15 ـ چرا در عصر بیداری ، نیازهای عامّه ی مردم بیش تر در شعر جلوه گر شد؟ ( ص. 120 )

16 ـ کدام یک از شاهزادگان شاعر قاجار همسو با سایر شاعران مردمی به سرودن اشعاری در حمایت از مردم و محرومان و فرودستان پرداخت ؟ ( ص. 120 )

17 ـ چگونگی زندگی و مرگ فرّخی یزدی را شرح دهید . ( صص. 121 و 122 )

18 ـ فرخی یزدی به انتشار چه روزنامه ای همت گماشت و در آن چه چیز هایی نوشت ؟ ( ص. 121 )

19 ـ محتوا و مایه ی اصلی غزل های فرخی یزدی را بنویسید . ( ص. 122 )

20 ـ شعر گل های چیده از ادبیات ( 3 ) را با شعر جان فدای آزادی ، از نظر موضوع و محتوا و زبان و بیان مقایسه کنید .

 ( بخش هشتم ـ عصر نیما )

درس پانزدهم ( درآمدی بر عصر نیما ، یا دوره ی نوگرایی )

1 ـ کدام حوادث مهمّ تاریخی جریان نوگرایی را شتاب بخشیدند ؟ ( صص. 125 و 126 )

2 ـ چرا بحث کهنه و نو در روزنامه ها و مطبوعات دوره ی نوگرایی مطرح شد ؟ ( ص. 126 ) 

3 ـ در جریان بحث میان کهنه و نو در دوره ی نوگرایی ، سنّت گرایان برای پیش گیری از یک انقلاب تهاجمی بر ضد سنّت ها چگونه عمل می کردند ؟ ( ص. 126 )

4 ـ عنوان سعدی نو به کدام شاعر اختصاص یافت ؟ چرا ؟ ( ص. 127 )

5 ـ چرا شاعرانی مانند عشقی ، لاهوتی و ایرج میرزا نتوانستند راهی نو در شعر معاصر فارسی بگشایند ؟ ( ص. 127 )

6 ـ انجمن ادبی دانشکده در چه زمانی و در کجا شکل گرفت و اساس فعالیّت آن چه بود ؟ ( ص. 128 )

7 ـ نخستین نظریه پرداز شعر نو نیمایی که بود و در جریان پیکار کهنه و نو در دوره ی نوگرایی چه نقشی داشت؟(ص. 128)

8 ـ سه تن از پیشگامان شعر نو نیمایی را نام ببرید . ( ص. 129 )

9 ـ در دوره ی نوگرایی چه کسی نخست بار اشعاری در قالب چهارپاره سرود ؟ این نوع سروده چه ویژگی هایی داشت ؟ ( ص. 129 )

10 ـ حلقه ی اتصال پیشگامان شعر نیمایی که بود ؟ مرکز عمده ی آنان و سنگرشان را نام ببرید . ( ص. 130 )

11 ـ نیما با سرودن کدام شعرش در عرصه ی ادب نوین فارسی ظهور کرد ؟ ( ص. 131 )

 درس شانزدهم ( افسانه ، بیانیه ی شعر نیمایی )

1 ـ نخستین منظومه ی نیما چه نام داشت و در چه قالبی سروده شد ؟ ( صص. 132 و 133 )

2 ـ با مراجعه به درس « پیر مرد چشم ما بود » ، از ادبیّات سال اوّل ، نظر جلال آل احمد را در باره ی نیما بنویسید .

3 ـ کدام منظومه ی نیما را می توان « بشارت دهنده ی شعر نیمایی » دانست ؟ ( ص. 133 )

4 ـ نام اصلی نیما چیست ؟ وی در کجا زاده شد ؟ ( ص. 133 )

5 ـ چه کسی نیما را به شعر و شاعری تشویق نمود ؟ ( ص. 133 )

6 ـ نیما در آغاز نوجوانی به چه شیوه ای شعر می سرود ؟ ( ص. 134 )

7 ـ محمد ضیاء هشترودی در کتاب منتخبات آثار ، کدام منظومه ی نیما را تحت چه عنوانی آورد ؟ ( ص. 134 ) 

8 ـ بخشی از افسانه ی نیما نخستین بار در چه روزنامه ای به چاپ رسید ؟ ( ص. 135 )

9 ـ در سال 1301 شمسی در چند زمینه ی ادبیات معاصر (شعر ، داستان کوتاه ، رمان و نمایش نامه) آثار مهمّی به وجود آمد . آن ها را ذکر کنید . ( ص. 135 )

10 ـ در مورد قالب و محتوای « افسانه » ی نیما توضیح دهید . ( ص. 137 )

11 ـ ویژگی های « افسانه » ی نیما را بیان کنید . ( صص. 137 و 138 )

12 ـ کتاب « ارزش احساسات » اثر کیست ؟ ( ص. 138 )

13 ـ چند قطعه ی تمثیلی و طنزآلود از نیما یوشیج را نام ببرید . ( ص. 139 )

14 ـ چرا سال 1316 شمسی را سال حرکت کامل شعر فارسی به سوی مرحله ای تازه می دانند ؟ ( ص. 139 )

15 ـ شعر ققنوس از نظر شکل و بیان و درون مایه چه خصوصیتی دارد ؟ ( صص. 139 و 140 )

16 ـ کدام شعر نیما را می توان « کنایه ای از سرگذشت خود شاعر » دانست ؟ ( ص. 140 )

17 ـ مفهوم دگرگونی از دیدگاه نیما را شرح دهید . ( ص. 141 )

18 ـ مقصود از این سخن که « نیما شعر را نوعی زیستن می دانست » چیست ؟ ( ص. 141 )

19 ـ مقصود از عبارت « شاعر باید دیدن را جایگزین شنیدن کند » ، چیست ؟ در این باره توضیح دهید . ( ص. 141 )

20 ـ عقیده ی نیما را در باره ی وزن و قافیه در شعر بنویسید . ( ص. 141 )

21 ـ شعر نیمایی با شعر سپید چه تفاوتی دارد ؟ در این باره تحقیق کنید .

 درس هفدهم ( ادامه ی شعر سنّتی در عصر نیما )

1 ـ آیا ظهور شعر نو نیمایی تزلزلی در ستون اصلی شعر سنّتی فارسی پدید آورد ؟ ( ص. 143 )

2 ـ شعر سنتی در عصر نیما در میان چه گروه هایی رواج یافت ؟ ( ص. 143 )

3 ـ شعر سنّتی عصر نیما از نظر قالب و صورت و مضامین چگونه بود ؟ ( ص. 143 )

4 ـ دو جریان اصلی شعر سنّت گرای معاصر را از نظر محتوا ، بیان کنید . ( ص. 144 )

5 ـ جلوه های گوناگون جریان نخست شعر سنّت گرای معاصر را بیان کنید . ( صص. 144 و 145 و 146 )

6 ـ تحوّل شعر سنّت گرای عصر نیما نسبت به عصر بیداری چگونه بود ؟ علّت این تحوّل را توضیح دهید . ( ص. 146 )

7 ـ چه عواملی باعث شد که پروین اعتصامی به سرودن شعر تشویق گردد ؟ ( صص. 146 و 147 )

8 ـ شیوه ی تلفیقی و سبک قصاید پروین اعتصامی را شرح دهید . ( ص. 147 )

9 ـ مناظره به چه نوع شعری گفته می شود ؟ ( ص. 147 )

10 ـ مضامین سروده های پروین اعتصامی ابتکاری است یا تقلیدی ؟ توضیح دهید . ( ص. 147 )

11 ـ در مورد شیوه ی مناظره ی پروین و شخصیّت های مناظرات او توضیح دهید . ( ص. 147 )

12 ـ در باره ی نگرش اجتماعی پروین اعتصامی و چگونگی بازتاب مسائل روزگار در شعر او توضیح دهید . ( ص. 148 )

13 ـ شعر « متاع جوانی » پروین از کتاب ادبیات سال اول را با غزل « نقد جوانی » مقایسه کنید .

14 ـ قطعه ی « سپیدار و تبر ( شاخ بی بر ) » را مورد بررسی قرار دهید و در باره ی زبان و بیان و محتوای آن گفت و گو کنید . ( صص. 149 و 150 )

15 ـ نام اصلی شهریار چیست ؟ ( ص. 150 )

16 ـ آرامگاه شهریار در کجاست ؟ ( ص. 151 )

17 ـ قطعات زیبای نیمایی شهریار را نام ببرید ؟ ( ص. 151 ) 

18 ـ اشعار نیمایی شهریار از نظر مضمون چه ویژگی هایی دارند ؟ ( ص. 151 )

19 ـ شهریار شعر « پیام به انشتین » در چه قالبی و با چه موضوعی سروده است ؟ ( ص. 151 )

20 ـ چرا شهریار را « شاعر شکوه روستا » یا « شاعر حیدر بابا » خوانده اند ؟ ( ص. 151 )

21 ـ بهترین اشعار شهریار در چه قالبی است ؟ وی در سرودن این نوع از اشعارش از تجربیات کدام شاعران بهره مند شده است ؟ ( ص. 152 )

22 ـ شعر « همای رحمت » را از کتاب ادبیّات (2) از نظر قالب ، سبک و زیبایی های ادبی بررسی کنید . ( ص. 153 )

23 ـ شعر « چه خواهد بودن » را با غزل حافظ با مطلع زیر مقایسه کنید . ( صص. 153 و 154 ) 

خوش تر از فکر می و جام چه خواهد بودن             تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن

 درس هجدهم ( امیری فیروزکوهی )

1 ـ در مورد تأثیرپذیری امیری فیروز کوهی از صائب توضیح دهد . ( ص. 157 )

2 ـ امیری فیروز کوهی سبک صائب را چه می نامید؟ ( ص. 157 )

3 ـ امیری فیروز کوهی کدام قالب های شعری را نیکو می سرود؟ ( ص. 157 )

4 ـ امیری فیروز کوهی قصیده را به چه شیوه ای می سرود و از کدام شاعران پیروی می کرد؟ ( ص. 157 )

5 ـ محمد حسن معیری با چه تخلصی غزل می سرود؟ ( ص. 158 )

6 ـ در شعر رهی لطافت و روانی غزل . . . . و نازک خیالی سبک . . . . درهم آمیخته است . ( ص. 159 )

7 ـ شیوه ی شاعری و سبک شعری رهی معیری را شرح دهید . ( ص. 159 )

8 ـ هنر عمده ی رهی در سرودن چه نوع اشعاری است؟ ( ص. 159 )

9 ـ امضای مستعار رهی در فکاهیاتش چه بود؟ ( ص. 159 )

10 ـ مراحل شعر و شاعری حمیدی شیرازی را بیان کنید . ( ص. 161 )

11 ـ مهم ترین اثر نثر حمیدی شیرازی چه نام دارد؟ ( ص. 161 )

12 ـ آثار و تألیفات منثور حمیدی شیرازی را نام ببرید؟ ( ص. 161 )

13 ـ شغل اصلی حمیدی شیرازی چه بود ؟ ( ص. 161 ) 

14 ـ سبک شعر حمیدی شیرازی را توضیح دهید . ( ص. 161 )

15 ـ حمیدی شیرازی چه نظری نسبت به نیما و شیوه ی شعری او داشت؟ ( ص. 162 )

16 ـ قطعه ی در امواج سند حمیدی شیرازی در چه قالبی و با چه موضوعی سروده شده است؟ ( 162 ) 

17 ـ در باره ی زبان و لحن و محتوای شعر « قوی زیبا » حمیدی توضیح دهید . ( ص. 163 )

18 ـ نام اصلی مهرداد اوستا چیست ؟ ( ص. 164 )

19 ـ موفق ترین اثر ادبی مهرداد اوستا در شیوه ی نو نیمایی چه نام دارد ؟ ( ص. 164 )

20 ـ مهرداد اوستا اشعارش را در چه قالب هایی می سرود ؟ توضیح دهید. ( ص. 165 )

21 ـ آثار مهرداد اوستا را نام ببرید . ( ص. 164 )

22 ـ غزل « از درد سخن گفتن » را از کتاب ادبیات( 3 )  مورد بررسی قراردهید و در مورد خصوصیّات ادبی و سبکی آن گفت و گو کنید . 

 قسمت دوم

تاریخ ادبیّات جهان

درس نوزدهم ( ادبیّات اروپا در قرن بیستم )

( جنگ های جهانی / مکتب های نوین ادبی )

1 ـ پنداشت اندیشه وران قرن نوزدهم نسبت به قرن آینده چه بود و چرا محقّق نشد ؟ ( ص. 169 و 170 )

2 ـ واژه ی کلیدی ادبیّات قرن بیستم چیست ؟ آن را توضیح دهید . ( ص. 170 )

3 ـ از علل طرح ادعای مدرن بودن هنر و ادبیات قرن بیستم چند عنصر را ذکر کنید. ( ص. 170 )

4 ـ چرا کار مورخان ادبیات در ترسیم طرحی روشن از نیمه ی نخست سده ی بیستم دشوار است ؟ ( ص. 170 )

5 ـ مکتب دادائیسم در چه سالی ظهور کرد ؟ هنرمندان پیرو این مکتب از چه چیزی دم می زدند؟ ( ص. 171 )

6 ـ دادائیسم چه نوع مکتبی بود ؟ ( ص. 171 )

7 ـ چه مکتبی زمینه را برای ظهور مکتب اصیل و انسانی سوررئالیسم آماده کرد؟ ( ص. 171 )

8 ـ بنای مکتب سوررئالیسم بر چه چیزی استوار است ؟ ( ص. 171 )

9 ـ وهم گرایان ( سوررئالیسم ها ) از نظریات چه کسی در روان کاوی بهره می گرفتند ؟ ( ص. 171 )

10 ـ بهترین اثری که چهار چوب مکتب وهم گرایی را به نمایش می گذارد ، چیست و اثر کیست ؟ ( ص. 171 )

11 ـ « شعر ، بیان کتمان است » . این سخن « رولان بارت » ، منتقد فرانسوی را شرح دهید . ( ص. 171 و 172 )

12 ـ علّت ناامیدی و یأس فلسفی انسان معاصر چیست ؟ ( ص. 172 )

 درس بیستم ( دادائیسم و سوررئالیسم )

1 ـ در دایره المعارف بریتانیکا در باره ی مکتب دادا چه آمده است؟ ( ص. 173 )

2 ـ دادائیست ها در مورد « نظام » چه نظری دارند؟ ( ص. 174 )

3 ـ نماد گرایان ( سمبولیست ها ) به چه چیزی معتقد بودند؟ ( ص . 174 )

4 ـ چرا مکتب سوررئالیسم بنیان نهاده شد؟ ( 174 )

5 ـ مکتب دادا را چه کسی طرح ریزی کرد؟ دادائیست ها چه مجلاتی را منتشر می کردند؟ ( ص. 174 ) 

6 ـ تفاوت دادائیسم و سوررئالیسم را بنویسید . ( ص. 174 )

7 ـ توصیه ی دادائیست ها به نویسندگان چه بود ؟ ( ص. 174 )

8 ـ مکتب سوررئالیسم را چه کسانی بنا نهادند ؟ ( صص. 174 و 175 )

9 ـ ستون فقرات سوررئالیسم کیست ؟ ( ص. 175 )

10 ـ چه عاملی جوهره ی سوررئالیسم بود؟ ( ص. 175 )

11 ـ واژه ی سوررئالیسم را نخست بار چه کسی و با چه هدفی به کار گرفت ؟ ( ص. 175 )

12 ـ نخستین کتاب سوررئالیستی چه نام دارد و اثر کیست ؟ ( ص. 175 )

13 ـ بنیان گذاران مکتب سوررئالیسم در چه اندیشه ای بودند و چه هدفی داشتند؟ ( ص. 175 )

14 ـ مواد مرام نامه ی سوررئالیسم را در باره ی ادبیّات به اختصار بیان کنید . ( صص. 175 و 176 )

15 ـ از چهره های مشهور مکتب سوررئالیسم نام دو تن را بنویسید . ( ص. 177 )

16 ـ فدریکو گارسیا لورکا اهل چه کشوری است و اساس شعر او بر چه قالبی است ؟ ( ص. 177 )

17 ـ لویی آراگون شیفته ی کدام شاعر بزرگ ایرانی است ؟ ( ص. 177 )

18 ـ نمادگرایان( سمبولیست ها )را در فرهنگ و ادب ایرانی با چه گروهی می توان مقایسه کرد؟توضیح دهید .( ص. 177 )

19 ـ در شعر « فانوس خیس » عناصر سوررئالیستی را نشان دهید . ( ص. 177 )

 درس بیست و یکم ( پست مدرنیسم یا فرا نو گرایی )

1 ـ کتاب « انحطاط غرب » اثر کیست و پیام نویسنده در آن چیست ؟ ( ص. 179 )

2 ـ مفهوم پست مدرنیسم را اولین بار چه کسی به کار برد ؟ ( ص. 179 )

3 ـ در فرهنگ « امریکن هری تیج » در برابر واژه ی « پست مدرنیسم » چه آمده است ؟ ( ص. 180 )

4 ـ پست مدرنیسم یعنی چه ؟ ( ص. 180 )

5 ـ عناصر سازنده ی دوران مدرن یا ماقبل پست مدرن را بیان کنید . ( ص. 180 )

6 ـ اصول پست مدرنیسم را بیان کنید . ( ص. 180 )

7 ـ چند تن از نویسندگان پست مدرن غرب را نام ببرید . ( ص. 181 )

8 ـ مهم ترین نمایش نامه ی پست مدرن ساموئل بکت که شهرت او را عالم گیر کرد ، چه نام دارد ؟ ( ص. 181 )

9 ـ شاهکار ویلیام فاکنر در رمان نویسی چه نام دارد ؟ این کتاب به چه روشی بیان می شود ؟ ( ص. 182 )

10 ـ ویلیام فاکنر در چه سالی جایزه ی نوبل گرفت ؟ ( ص. 182 ) 

11 ـ چرا ویلیام فاکنر را بزرگ ترین رمان نویس آمریکایی بین دو جنگ جهانی می دانند ؟ ( ص. 182 )

12 ـ مهم ترین آثار ارنست همینگوی را نام ببرید. ( ص. 182 )

13 ـ داستان « پیر مرد و دریا » اثر کیست و علّت توجّه نقّادان به آن چیست ؟ ( ص. 182 )

14 ـ پیام همینگوی در کتاب « زنگ ها برای که به صدا در می آیند » چیست ؟ ( صص. 182 و 183 ) 

15 ـ بزرگ ترین شاعر انگلیسی زبان سده ی بیستم کیست ؟ ( ص. 183 )

16 ـ منظومه بلند و مشهور تی. اس. الیوت چه نام دارد؟ مضمون این شعر چیست ؟ ( ص. 183 )

17 ـ کدام آثار داستانی جیمز جویس به او شهرت و اعتبار جهانی بخشیده است ؟ ( ص. 183 )

18 ـ جیمز جویس در رمان نویسی چه ابتکارها و بدعت هایی از خود نشان داده است ؟ ( صص. 183 و 184 )

19 ـ آلبر کامو در چه سالی جایزه ی نوبل گرفت ؟ ( ص. 184 )

20 ـ آثار مهم آلبر کامو را نام ببرید . ( ص. 184 )

21 ـ ویژگی عمده ی آثار کامو را بنویسید . ( ص. 184 )

22 ـ کدام رمان های کافکا نشان دهنده ی نبوغ و توانایی او در رمان نویسی است ؟ ( ص. 184 )

23 ـ داستان های کافکا چه ویژگی هایی دارد ؟ بنویسید . ( ص. 184 )

24 ـ مهم ترین و مشهورترین اثر کافکا چه نام دارد و موضوع آن چیست ؟ ( ص. 185 )

25 ـ آثار هرمان هسه چه ویژگی خاصی دارد ؟ علت این امر چیست ؟ ( ص. 185 )

26 ـ آثار هرمان هسه را نام ببرید . ( ص. 185 )

27 ـ هرمان هسه در چه سالی جایزه نوبل گرفت ؟ ( ص. 185 )

 درس بیست و دوم ( گذری برادبیات جهان عرب »

1 ـ چرا در میان اعراب جاهلی هنرهایی مانند معماری ، مجسمه سازی و نقاشی جایگاهی نداشت ؟ ( ص. 186 )

2 ـ تنها هنر عرب چیست ؟ ( ص. 186 ) 

3 ـ ویژگی های شعر جاهلی را بیان کنید . ( ص. 187 )

4 ـ چه نوع قصایدی را « معلّقات » می گفتند ؟ ( ص. 187 )

5 ـ چرا پس از ظهور اسلام ، شعر و شاعری دچار رکود شد ؟ ( صص. 187 و 188 )

6 ـ مُخضرم به چه گروهی گفته می شد؟ ( ص. 188 )

7 ـ سرآمد شاعران مُخضرم کیست ؟ اشعار او چه ارزشی دارد ؟ چرا ؟ ( ص. 188 )

8 ـ چه عواملی باعث شد که دوره ی عباسی به دوران طلایی اسلامی مبدل شود ؟ ( ص. 188 )

9 ـ چرا ادب دوره ی عباسی را ادب مولّد یا محدث می نامند ؟ ( ص. 189 )

10 ـ فضای کلی حاکم بر شعر گذشته ی عرب چگونه بود ؟ ( ص. 189 )

11 ـ چه عواملی سبب بروز نهضت علمی و فرهنگی جدید و نوعی بازگشت ادبی در ادبیّات عرب شد ؟ ( ص. 190 )

12 ـ کلاسیک های نو یا مقلدان چه کسانی بودند ؟ ( ص. 190 )

13 ـ در باره ی شاعران « بلاد مَهجَر » و درون مایه ی شعری آنان توضیح دهید . ( ص. 191 )

14 ـ چه عاملی سبب شد تا مسئله ی « تعهد » برای نخستین بار در ادبیّات و هنر عرب مطرح شود . ( ص. 191 )

15 ـ ویژگی های شعر امروز عرب را بنویسید . ( ص. 191 )

16 ـ شعر نو عربی برای رهایی از الگوهای نامتغیر شعر سنتی چه چیزهایی را کنار گذاشت ؟ توضیح دهید ؟ ( ص. 192 )

17 ـ در شعر عرب چه کسی را می توان با نیما یوشیج مقایسه کرد ؟ ( ص. 192 )

18 ـ نازک الملائکه مجموعه مقالات انتقادی خود را در چه کتابی گرد آورد ؟ ( ص. 193 )

19 ـ نازک الملائکه چه عقایدی در مورد شعر آزاد داشت ؟ ( ص. 193 )

 درس بیست و سوم ( تراژدی فلسطین و شعر نو عرب )

1 ـ نخستین شعری که در آن چهره ی ستم دیده ی آوارگان فلسطین به تصویر کشیده شده است ، از کیست ؟ ( ص. 195 )

2 ـ شعر فلسطین از 1917 تا 1948 چه ویژگی هایی داشت ؟ ( ص. 196 )

3 ـ شکست ژوئن 1967 باعث پدید آمدن چه اشعاری گشت ؟ ( ص. 197 ) 

4 ـ چند تن از شاعران پیشگام را که در ایجاد شعر مقاومت نقش داشته اند ، نام ببرید . ( ص. 197 )

5 ـ مسائل مهم شعر فلسطین را به اختصار بیان کنید . ( صص. 197 و 198 و 199 )

6 ـ چرا سال 1967 را در ادبیّات عرب باید نقطه ی عطفی به شمار آورد ؟ ( ص. 198 )

7 ـ در اشعار پس از 1948 فلسطین چه موضوع هایی در سطحی گسترده مطرح می شود ؟ ( ص. 198 )

8 ـ شعر پیش از 1948 عرب با اشعار بعد از این تاریخ چه تفاوت هایی دارد؟ ( ص. 198 )

 درس بیست و چهارم ( ادبیّات داستانی معاصر عرب )

1 ـ دو جریان اصلی دوران جدید ادبیّات داستانی عرب را نام ببرید . ( ص. 200 )

2 ـ نویسندگان ادبیات داستانی معاصر عرب برای روشن کردن اذهان مردم و برای از میان بردن احساس حقارت و عادت به ستم پذیری در نزد آنان ، به بازگو کردن چه چیزهایی پرداختند؟ ( ص. 200 )

3 ـ دو اثر مهم سلیم بستانی را نام ببرید . ( ص. 200 )

4 ـ جرجی زیدان را معرفی کنید و چند اثر او را نام ببرید . ( صص. 200 و 201 )

5 ـ در مورد درون مایه ی قصه های عرب توضیح دهید . ( ص. 201 )

6 ـ یکی از نخستین نویسندگان داستان کوتاه در مصر را نام ببرید و دو ضعف عمده ی آثار او را بنویسید . ( ص. 202 )

7 ـ درون مایه ی بیش تر قصه های منفلوطی را بیان کنید . ( ص. 202 )

8 ـ آثار مشهور منفلوطی را ذکر کنید . ( ص. 202 )

9 ـ جبران خلیل جبران چه انجمنی را در آمریکا به راه انداخت ؟ ( ص. 203 )

10 ـ مشهورترین آثار جبران خلیل جبران را نام ببرید . ( ص. 203 ) 

11 ـ جبران خلیل جبران در آثارش ، چه دوره هایی را از جهت اندیشه از سر گذرانده است ؟ ( ص. 203 )

12 ـ ویژگی قصه های جبران خلیل جبران را بنویسید . ( ص. 204 )

13 ـ موضوع اساسی ادبیات واقع گرا ( رئالیست ) و اجتماعی عرب چیست ؟ ( ص. 204 )

14 ـ نزار قبانی ، شاعر توانای عرب شکست 1967 اعراب چه می داند ؟ توضیح دهید . ( ص. 204 )

15 ـ نخستین قدم های داستان نویسی به سبک نوین عراق را چه کسی و با نوشتن چه کتابی برداشت ؟ ( ص. 204 ) 

16 ـ کدام رمان نویس عرب جایزه ی نوبل ادبی را دریافت کرد ؟ آن چه در باره ی او می دانید ، بنویسید . ( ص. 205 )

17 ـ آثار نجیب محفوظ چه ویژگی خاصی داشت ؟ ( ص. 205 )

18 ـ مهم ترین آثار محفوظ کدامند ؟ نام ببرید . ( ص. 205 )

19 ـ مهم ترین تفاوت شیوه ی داستانی نجیب محفوظ و یوسف ادریس را بیان کنید . ( ص. 205 )

20 ـ آثار مهم یوسف ادریس را نام ببرید . ( ص. 206 )

21 ـ برخی نقادان یوسف ادریس ، ارزش کارهای او را در میان قصه نویسان در چه حد می دانند ؟ ( ص. 206 )

22 ـ غالی شکری نویسنده ، نقاد و متفکر معاصر عرب در باره ی غاده السّمان چه نظری دارد ؟ ( ص. 206 )

23 ـ نخستین واکنش فلسطینیان در برابر فشارهای اسرائیل بر نوار غربی فلسطین در چه کتابی دیده می شود ؟ ( ص. 207 )

24 ـ درون مایه ی اساسی بیش تر قصه های فلسطینی بعد از اشغال اسرائیل چیست ؟ ( ص. 207 )

25 ـ در مورد شخصیت های قصه های فلسطینی توضیح دهید . ( ص. 207 )

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوال تاریخ ادبیات

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ | ۱۰:۴۹ قبل از ظهر | نویسنده : |

تاریخ ادبیات2

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 

پرسشنامه ي کتاب

 تاریخ ادبیّات ایران و جهان ( 2 )

 سال سوّم متوسطه

رشته ی ادبیّات و علوم انسانی

 د رس اول

 ( در آمدی برعصر حافظ ، دوران شکوه و شکایت )

 1 ـ پیامدهای فتنه ی مغول را در فکر واندیشه و زندگی اجتماعی بنویسید.(5/1)

2 ـ آثار حمله ی مغول را در قلمرو ادبیات بیان کنید . (5/1 )

3 ـ سبب تشتت و پراکندگی فرهنگی در زمان حکومت ایلخانان چه بود؟ ( 5/0 )

4 ـ فترت و هرج و مرجی که در عصر حافظ در قلمرو ذوق و اندیشه ملاحظه می شود .  بازتاب چیست ؟ ( 5/0 )

5 ـ علت آزادی مذاهب در عصر حافظ چه بود؟ ( 5/0 )

6 ـ شاهرخ میرزا در عرصه ی هنر و فرهنگ اسلامی چه نقشی داشته است؟ توضیح دهید. (1)

7 ـ بایسنقر میرزا به چه هنری علاقه ی خاص داشت و این علاقه سبب پدید آمدن چه    آثاری گشت ؟ ( 5/0 )

8 ـ وضع زبان و فرهنگ را در عصر حافظ شرح دهید . (1 )

9 - چرا در عصر حافظ ، قالب قصیده از رواج افتاد؟ (1 )

10 ـ عمده ترین موضوع ها و مضامین قصیده در عصر حافظ را بیان کنید . (5/2)

11 ـ تقلید در شعر عصر حافظ به دو صورت جلوه کرده است ، آن دو را بیان کنید . (1 )

12 ـ شعر عصر حافظ در مقایسه با دوره های قبل ، از نظر محتوا چه وضعی داشت ؟ (1)

13 ـ سه مورد خاصی را که از نظر محتوایی در اشعار عصر حافظ پدید آمد ، نام ببرید . (75/0)

14 ـ دو شاعر توانا در زمینه ی طنز و انتقاد اجتماعی از عصر حافظ را نام ببرید . (5/0 )

15 ـ زبان شعر در عصر حافظ چه کیفیتی داشت؟ (1)

16 ـ « عارفی از سلسله ی سوختگان » عنوان کدام شاعر است ؟ ( 5/0 )

17 ـ فخرالدین عراقی علاوه بر « عراقی » به چه نسبت های دیگری خوانده می شد؟ (5/0)

18 ـ آشنايی با کدام عارفان بزرگ در روحیه و عقاید عراقی تأثیر گذاشت ؟(5/0)

19 ـ مهمترین آثار فخرالدین عراقی را نام ببرید . ( 75/0 )

20 ـ نام دیگر کتاب عشاق نامه چیست و این کتاب در چه زمینه ای است؟ (75/0)

21 ـ حدیقه ی سنایی با کدام اثر فخرالدین عراقی هم وزن است؟ (25/0)

22 ـ موضوع کتاب لمعات عراقی چیست؟ (5/0)

23 ـ اشعه اللّمعات از کیست و در چه زمینه ای است؟ (75/0)

24 – شعرو نثر عراقی چگونه است ؟ ( 2‌ )

  درس دوم ( خواجوی کرمانی ، نخل بند شاعران )

1 ـ وجود دو شاعر پر آوازه ، یعنی سعدی و حافظ پیش از خواجو و پس از وی چه تأثیری برای نام و آوازه ی خواجو داشت ؟ (5/0)

2 ـ خواجوی کرمانی در عالم شعر به چه عنوانی شهرت یافت ؟ چرا ؟ ( 5/0)

3 ـ در باره ی تأثیر خواجوی کرمانی برسبک حافظ توضیح دهید . (1)

4 ـ دیوان خواجو به چند بخش تقسیم می شود ؟ نام ببرید . ( 5/0 )

5 ـ « خمسه ی خواجو » شامل کدام مثنوی های اوست ؟ 25/1 )

6 ـ مناظره های خواجوی کرمانی را نام ببرید . (5/1 )

7 ـ قصاید « خواجوی کرمانی » چه موضوعات و مسائلی را در بر دارد؟ ( 25/1 )

8 ـ خواجو در قصیده و غزل و حماسه و داستان غنایی کدام شاعران را سر مشق قرار داده است ؟ ( 1 )

9 ـ ابن یمین در عصر کدام سلسله می زیست و چه مذهبی داشت ؟ ( 5/0 )

10 ـ ابن یمین به خاطر سرودن چه نوع اشعاری و در چه مضامینی نام بردار گشته است ؟ ( 1 )

11 ـ موضوع قصیده های ابن یمین چیست؟ ( 5/0)

12 ـ غزل های « ابن یمین » چه مضمونی دارد؟ ( 5/0 )

13 ـ در دو بیت زیر از « ابن یمین » ، کدام ویژگی ستوده شده است؟ ( 5/0 )

دو قرص نان اگر از گندم است اگر از جو / دو تای جامه اگر کهنه است اگر از نو

هــزار بـار نـکــوتر به نـزد ابـن یـمـین / ز فـرّ ممـلکت کی قـباد و کی خسرو

14 ـ سبک شعری « سیف فرغانی » را توضیح دهید . ( 1 )

15 ـ « سیف فرغانی » قصاید و غزل های خود را در جواب و استقبال کدام شاعران سروده است ؟ ( 1 ) 

16 ـ « سیف فرغانی » از قالب قصیده به چه منظور بهره برده است؟ ( 1 )

17 ـ پیام دو بیت زیر از سیف فرغانی را بیان کنید . (5/0)

من نی ام شاعر که مدح کس کنم هر شاه را/از برای حـق نعـمت پـنددادم این قَـدَر

خیر و شرّ کس نگفتم از هوای طـبع و نفس / مدح و ذمّ کس نکردم از برای سیم و زر

18 ـ این توضیح در باره ی کیست؟« شاعرونویسنده ی طنزپردازوشوخ طبع سده ی هشتم که درقزوین زاده شد.» (5/0)

19 ـ چرا به عبید لقب « زاکانی » داده اند ؟ ( 5/0 ) 

20 ـ ذوق و هنر عبید زاکانی در چیست و چگونه جلوه گر می شود؟ ( 1 )

21 ـ اشعار و آثار عبید به چه بخش هایی تقسیم می شود ؟ ( 5/0 )

22 ـ اشعار جدی عبید تحت چه عنوانی از او برجای مانده است ؟ ( 5/0 )

23 ـ چه نوع آثاری چهره ی ادبی عبید را در بین سایر شاعران ممتاز ساخته است ؟    ( 25/0 )

24 ـ مهمترین اثر طنزآمیز منظوم عبید چه نام دارد ؟ ( 25/0)

25 ـ منظومه ی « موش و گربه » ی عبید از نظر زبان و بیان چگونه اثری است؟ (1)

26 ـ آثار طنزآمیز منثور عبید را نام ببرید . ( 1)

27 ـ طنز های عبید زاکانی چه ویژگی هایی دارد؟ (1 ) 

28 ـ علت تندی و گزندگی زبان طنز عبید را بیان کنید . ( 1 )

 29 ـ عبید برای پرداختن هزلیّات خود به کدام شاعران نظر داشته است ؟ ( 5/0 )

30 ـ بیت زیر به کدام ویژگی « موش و گربه » ی عبید اشاره دارد؟ (5/0)

غرض از موش و گربه بر خواندن        مدّعا فهم کن پسر جانا.

 درس سوم ( حافظ ، رند فرزانه ی شیراز )

1 ـ « رند فرزانه ی شیراز » کیست ؟ ( ص. 22 )

2 ـ خواجه شمس الدین محمد شیرازی را به چه نام و لقبی می شناسیم ؟ ( ص. 22 )

3 ـ در باره ی تأثیر قرآن و معارف آن بر ذهن و زبان حافظ توضیح دهید . ( ص. 23 )

4 ـ کدام یک از پادشاهان معاصر حافظ با او به حرمت رفتار می کرد ؟ ( ص. 23 )

5 ـ در دیوان حافظ مقصود از محتسب کیست و چرا حافظ وی را به این نام خوانده است؟ ( صص. 23 و 24 )

6 ـ حافظ به خاطر سرودن چه نوع شعری شهرت دارد؟در سرودن آن چه کسانی را سرمشق خود قرار داده است ؟ ( ص. 24 )

7 ـ چرا حافظ را « خاتم شعرای ایران » می دانند ؟ ( ص. 24 )

8 ـ در مورد لحن حافظ و شیوه ی مبارزه ی او با نا به سامانی های جامعه توضیح دهید . ( ص. 24 )

9 ـ حافظ در موضوع غزل چه شیوه ی خاصی را پدید آورد ؟ ( ص. 24 ) 

10 ـ در باره ی نحوه ی نگاه و نگرش حافظ به زندگی توضیح دهید . ( ص. 23 )

11 ـ غزل های اجتماعی حافظ چه ویژگی هایی دارد؟ ( ص. 24 )

12 ـ دو نمونه از بهترین نسخه های دیوان حافظ و شرح های نوشته شده بر آن را نام ببرید . ( ص. 24 ) 

13 ـ یک غزل از حافظ و سعدی را با هم مقایسه کنید و در باره ی سبک ، زبان و درون مایه ی آن دو گفت و گو کنید .

14 ـ فرهنگ شهر هرات در روزگار جامی چه وضعی داشت ؟ ( ص. 26 )

15 ـ مثنوی های هفت اورنگ جامی را با ذکر موضوع هر یک نام ببرید . ( ص. 27 )

16 ـ آثار منثور جامی را نام ببرید . ( ص. 27 )

17 ـ کدام اثر جامی به پیروی از گلستان سعدی نوشته شده است؟ ( ص. 27 )

18 ـ اشعه اللّمعات از کیست و موضوع آن چیست؟ ( ص. 27 )

19 ـ جامی هفت اورنگ را به تقلید از چه کتابی سروده است ؟ ( ص. 27 )

 ( بخش دوم ـ عصر خواجه رشید الدین )

درس چهارم ( در آمدی بر عصر خواجه رشیدالدین یا دوره ی اوج تاریخ نویسی )

1 ـ دلایل رونق تاریخ نویسی را در دوران حاکمیت مغول و تیمور بنویسید.(ص. 32)

2 ـ شیوه ی نویسندگی در عصر خواجه رشیدالدین چگونه بود؟ ( ص. 32 )

3 ـ علت تأثیر گذاری زبان عربی در زبان فارسی و ساختمان دستوری آن در دوره ی    صفوی چه بوده است؟ ( ص. 33 )

4 ـ تاریخ جهان گشا اثر کیست؟ ( ص. 33 )

5 ـ موضوع تاریخ جهان گشا چیست؟ ( ص. 33 )

6 ـ در باره ی ویژگی نثر تاریخ جهان گشا توضیح دهید . ( صص. 33 و 34 )

7 ـ « رَبعِ رشیدی » را چه کسی و در کجا تأسیس کرد؟ ( ص. 34 )

8 ـ مهم ترین اثر تألیفی خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی چه نام دارد؟(ص. 34) 

9 ـ جامع التواریخ از نظر نوع نثر چه ویژگی هایی دارد؟ ( ص. 34 )

10 ـ تاریخ جهان گشا را از نظر نوع نثر و سبک نویسندگی با تاریخ بیهقی مقایسه کنید .

  ( بخش سوم ـ عصر صائب )

درس پنجم ( درآمدی بر عصر صائب یا دوره ی غزل گویی و مضمون آفرینی )

1 ـ وضع عمومی شعر در عصر صفوی چگونه بود؟ ( ص. 37 )

2 ـ مناطق عمده رشد و پرورش زبان و ادب فارسی در ایران و خارج از آن ، در عصر صائب کدامند؟ ( صص . 37 و 38 )

3 ـ زبان فارسی در دوره ی صفویان چه موقعیت و جایگاهی داشت؟ ( صص. 37 و 38 )

4 ـ چه عواملی سبب مهاجرت شاعران ایرانی به هند شد؟ ( ص. 38 )

5 ـ واکنش شاه تهماسب صفوی در برابر قصیده ی مدحی محتشم کاشانی چگونه بود؟ ( ص. 38 )

6 ـ علت رشد شعر و ادب فارسی در نزد سلاطین بابری هند را بنویسید . ( ص. 38 )

7 ـ چه عاملی در عصر صائب سبب از رونق افتادن زبان و ادب فارسی در هند شد؟ ( ص. 39 )

8 ـ روی کار آمدن حکومت شیعه مذهب صفوی چه تأثیراتی در ادبیات ، به ویژه در شعر فارسی گذاشت؟ ( ص. 39 )

9 ـ در عصر صائب ، قالب عمده ی شعر و موضوع آن چه بود و چه تفاوتی با گذشته داشت؟ ( ص. 39 )

10 ـ با توجه به ویژگی های شعری عصر صائب ، بیت زیر را بررسی کنید . ( ص. 39 )

جان می رسد به لب ، منِ شیرین کلام را          تا حرف تلخی از دهنِ یار می کشم

11 ـ جان بخشی را که از ویژگی های پر کاربرد شعری در عصر صائب است ، با ذکر نمونه توضیح دهید . ( ص. 39 )

12 ـ ویژگی های سبک شعر را در عصر صائب بیان کنید . ( ص. 39 و 41 )

13 ـ بیت زیر را از دید ویژگی های شعری عصر صائب ، بررسی کنید . ( ص. 41 )

بخیه ی کفشم اگر دندان نما شد عیب نیست   خنده می آرد همی بر هرزه گردی های من

14 ـ در بیت زیر ، کدام یک از ویژگی های شعری عصر صائب دیده می شود؟ توضیح دهید . ( ص. 41 )

اظهار عجز در بر ظالم روا مدار              اشک کباب موجب طغیان آتش است

15 ـ مثنوی های وحشی بافقی را نام ببرید و بگویید که در این مثنوی ها،وحشی از کدام شاعر پیروی کرده است. ( ص. 42 )

16 ـ مثنوی ناتمام فرهاد و شیرین را چه کسی سرود؟ این مثنوی را چه کسی کامل کرد ؟ ( ص. 42 )

17 ـ بیشترین شهرت شاعری وحشی بافقی مرهون سرودن چه نوع اشعاری است؟ ( ص. 42 )

18 ـ پدر مرثیه سرایی در ادب فارسی کیست و علت شهرت او چیست؟ ( ص. 43 )

19 ـ بیت های زیر از ترکیب بند فدایی مازندرانی انتخاب شده است . آن ها را از نظر سبک و زبان و ساختار با سروده ی محتشم مقایسه کنید . ( صص. 46 و 54 )

پرسیدم از هلال که قدّت چرا خم است؟              گفـتا خمـیدنِ قـَدَم از بـارِ ماتم است

گفتم به چرخ بهرِ چه پوشـیده ای کبود               آهی کشید و گفت که ماهِ مُحرّم است . . .

20 ـ شاعری محتشم کاشانی دارای دو رویه است ، آن دو رویه را بیان کنید . ( صص. 46 و 47 ) 

21 ـ مجموعه ی غزلیات محتشم کاشانی چه نام دارد و زمینه ی اصلی آن چیست؟ ( ص. 47 )

 درس ششم ( کلیم همدانی ، آفریننده ی معنا و مضمون )

1 ـ کلیم در کجا و از چه کسی عنوان ملک الشعرایی گرفت؟ ( ص. 48 )

2 ـ کدام اثر مثنوی از کلیم کاشانی به یادگار مانده است؟ ( ص. 48 )

3 ـ چه عواملی سبب برجستگی غزل های کلیم کاشانی و شهرت وی شده است؟ ( ص. 48 )

4 ـ خلاق المعانی ثانی لقب کیست؟ چرا به وی این لقب را داده اند؟ ( ص. 48 )

5 ـ مثنوی های صائب را نام ببرید . ( ص. 50 )

6 ـ دشواری شعر صائب به چه سبب است؟ ( ص. 51 )

7 ـ شاهکار شاعری صائب چه نوع شعری است و چه محتوایی دارد؟ ( ص. 51 ) 

8 ـ یک غزل از سبک عراقی را با غزلی از شاعران سبک هندی مقایسه کنید .

9 ـ دو اثر منثور بیدل را نام ببرید . ( ص. 52 )

10 ـ دو مثنوی از آثار بیدل را نام ببرید . ( ص. 52 )

11 ـ بیش ترین شهرت بیدل در قلمرو فرهنگ فارسی مدیون چه نوع اشعار اوست؟ ( ص. 52 )

12 ـ ویژگی غزل ها و سایر شعرهای بیدل را بنویسید . ( ص. 52 )

13 ـ کدام شاعران را می توان « پهلوان شاعران سبک هندی » و « شهسوار سخن پارسی » دانست؟ ( ص. 52 )  

 ( بخش چهارم ـ عصر قائم مقام )

درس هفتم ( درآمدی بر عصر قائم مقام ، یا مرحله ی انتقال به ساده نویسی )

1 ـ در عصر قائم مقام نثر فارسی چه مرحله ای را طی کرد؟ ( ص. 57 )

2 ـ نثر فارسی در اواخر دوره ی خواجه رشیدالدین چگونه بود؟ ( ص. 57 )

3 ـ کتاب درّه ی نادره از کیست؟ این اثر نماینده ی چه نوع نثری است؟ ( ص. 57 )

4 ـ چه عواملی سبب بیماری و فساد سبک نویسندگی پارسی در عصر قائم مقام شد؟ ( ص. 57 )

5 ـ پایه ی نثر ساده در ایران از چه عصری نهاده شد؟ ( ص. 57 )

6 ـ چه کسی در دوره ی قاجاریه سبک تازه ای در نویسندگی فارسی پدید آورد؟ او چه لقبی از فتحعلی شاه قاجار گرفت؟ (ص. 57 )

7 ـ منشآت از کیست و به شیوه ی کدام کتاب معروف نوشته شده است؟ ( ص. 58 )

8 ـ ویژگی های نثر قائم مقام را ذکر کنید . ( ص. 58 )

9 ـ به چه عللی سبک نویسندگی قائم مقام مورد توجه نویسندگان واقع شد؟ ( ص. 58 )

10 ـ عواملی را که سبب تحوّل نثر فارسی و رواج ساده نویسی پس از قائم مقام شد ، بنویسید . ( ص. 58 )

11 ـ در عصر قائم مقام چه کسانی اسلوب ساده نویسی غربی را در زبان فارسی پیشنهاد کردند؟ ( ص. 59 )

12 ـ چند اثرِ عصر قائم مقام را که سرمشق ساده نویسی بوده اند ، نام ببرید . ( صص. 59 و 60 و 61 )

13 ـ نویسنده ی کتاب حاجی بابا اصفهانی کیست و هدف او از نوشتن این اثر چه بوده است؟ ( ص. 59 )

14 ـ چه کسی کتاب حاجی بابا اصفهانی را به فارسی ترجمه کرد؟ ( ص. 59 )

15 ـ علل توفیق و شهرت کتاب حاجی بابا اصفهانی در میان خوانندگان فارسی چه بود؟ ( ص. 59 )

16 ـ سفر نامه نویسی از چه دوره ای در ایران رواج یافت؟ ( ص. 59 ) 

17 ـ مسالک المحسنین چه نوع اثری است و موضوع آن چیست؟ ( صص. 59 و 60 )

18 ـ مؤلف کتاب مسالک المحسنین کیست؟ ( ص. 60 )

19 ـ « سیاحت نامه ی ابراهیم بیک » از کیست و چگونه اثری است؟  ( ص. 60 )

20 ـ « حسب حال » به چه نوع نوشته هایی گفته می شود؟ در این باره تحقیق کنید . ( ص. 60 )

21 ـ کدام نویسنده ی عصر قائم مقام در مخالفت با دولت رضاشاه ، با سید حسن مدرّس هماهنگی داشت؟

22 ـ نام دیگر کتاب شرح زندگانی من چیست؟ ( ص. 61 )

23 ـ مقصود عبدالله مستوفی از نوشتن کتاب شرح زندگانی من ، چه بود؟ ( ص. 61 )

24 ـ شرح زندگانی من چگونه اثری است؟ ( ص. 61 )

  ( بخش پنجم ـ عصر هاتف )

درس هشتم ( درآمدی بر عصر هاتف یا دوره ی انصراف از سبک هندی )

1 ـ عصر هاتف به چه دوره ای معروف است؟ ( ص. 64 )

2 ـ چرا در عصر هاتف ، تازگی و ابتکار در میان شاعران دیده نمی شود؟ (صص. 64 و 65 )

3 ـ در مورد وضع کلی شعر و شاعری در عصر هاتف توضیح دهید . ( ص. 65 ) 

4 ـ چرا شاعران مستعد از شیوه ی شاعری معمول در عصر صائب دل خوشی نداشتند؟ ( ص. 65 )

5 ـ انجمن ادبی مشتاق در کدام شهر تأسیس شد؟ (ص. 65 )

6 ـ پیشگامان انجمن ادبی مشتاق چه کسانی بودند و در چه راهی تلاش می کردند؟( ص. 65 )

7 ـ کار انجمن مشتاق از چه جهت اهمیت دارد؟ ( ص. 65 )

8 ـ در عصر هاتف کدام نوع شعر ( قالب ) رواج بیش تری داشت؟ ( ص. 65 )

9 ـ شاعران عصر هاتف در غزل و قصیده از چه کسانی پیروی می کردند؟ ( ص. 65 ) 

10 ـ در باره ی موضوع غزل در عصر هاتف و تفاوت آن با غزل عصر حافظ و مولانا توضیح دهید . ( صص. 65 و 66 )

11 ـ چرا در عصر هاتف ، تحوّل شگرفی در فضای شعر فارسی پدید نیامد؟ ( ص. 66 )

12 ـ چرا مضمون قصاید در این دوره ، بیش تر مناقب و مراثی اهل بیت است؟ ( ص. 66 )

13 ـ تقلید در عصر هاتف چه وضعی داشت؟ ( ص. 66 )

14 ـ پیشاهنگ شیوه ی نوین در عصر هاتف که بود؟ ( ص. 66 ) 

15 ـ سید محمد علی مشتاق که بود؟ شیوه ی شاعری او را توضیح دهید .( صص. 66 و 67 )

16 ـ مشتاق اصفهانی در شیوه ی نوین خود ، طریقه ی کدام شاعر را بازآفرینی کرد؟ ( ص. 67 )

 درس نهم ( آذر بیگدلی ، شعر شناس دیرپسند )

1 ـ قصاید و غزلیات آذر بیگدلی بیش تر بر شیوه ی کدام شاعران بود؟ ( ص. 69 )

2 ـ مثنوی معروف آذر بیگدلی چه نام دارد؟ ( ص. 69 )

3 ـ آتشکده از کیست و موضوع آن چیست؟ ( ص. 69 )

4 ـ آذر بیگدلی چرا به « آذر دیر پسند » معروف شده است؟ ( ص. 69 )

5 ـ « شاعر ترجیع بند » کیست؟ ( ص. 70 )

6 ـ پیشاهنگ سبک بازگشت و شاخص ترین سخنور عصر هاتف کدام شاعران بودند؟ ( ص. 70 )

7 ـ اخوانیات به چه نوع شعری گفته می شود؟ در این باره تحقیق کنید . ( ص. 70 )

8 ـ شاهکار سخنوری هاتف کدام شعر اوست؟ ( ص. 71 )

9 ـ در مورد مضمون و لحن ترجیع بند هاتف اصفهانی توضیح دهید . ( صص. 71 و 72 )

10 ـ میرزا عباس بسطامی در شعر خود از چه تخلص هایی استفاده کرد؟ ( ص. 74 ) 

11 ـ هنر فروغی در چه نوع شعری جلوه گر شده است؟ سرمشق وی در این کار چه کسانی بوده اند؟ ( ص. 74 )

  ( بخش ششم ـ عصر صبا )

درس دهم ( درآمدی بر عصر صبا یا دوره ی بازگشت ادبی )

1 ـ عصر صبا به چه دوره ای معروف است؟ ( ص. 78 )

2 ـ وضع شعر و ادب را در دوره ی اول عصر ناصری توضیح دهید . ( ص. 78 )

3 ـ چرا در عصر صبا ، توجّه علما و خواص به شعر فزونی گرفت و گرایش طبقات پایین و پیشه وران نسبت به آن کاهش یافت؟ ( ص. 79 )

4 ـ نویسنده ی کتاب « براهین العجم » کیست ؟ وی این کتاب بر اساس موازین و اصول چه کتابی نوشته است ؟ ( ص. 79 )

5 ـ وجود کتاب براهین العجم در عصر صبا ، بیانگر چه مسئله ای است؟ ( ص. 79 )

6 ـ کدام مجتهدان بزرگ در عصر صبا به شعر و شاعری پرداختند ؟ آثار و تخلص هر یک را ذکر کنید . ( ص. 79 )

 7 ـ وضع تصوّف و شعر صوفیانه در عصر صبا چگونه بود؟ ( ص. 80 )

8 ـ در عصر صبا چه تغییر مهمی در تغییر جغرافیایی حوزه ی شعر و ادب پدید آمد ؟ ( ص. 80 )

9 ـ شاعر عصر نادری که بود ؟ وی چه کتاب هایی را نوشت ؟ ( ص. 80 )

10 ـ در زمان فتحعلی شاه چه تحولاتی در شعر و شاعری پدید آمد ؟ چرا ؟ ( ص. 80 )

11 ـ معروف ترین شاعران دربار فتحعلی شاه ( انجمن خاقان ) کدامند ؟ ملک الشعرای آنان کیست ؟ ( ص. 80 )

12 ـ شاعران عصر صبا بر چند گروه بودند ؟ توضیح دهید. ( ص. 81 )

13 ـ در عصر صبا وضع کلی شعر و شاعری چگونه بود ؟ ( ص. 81 )

14 ـ در عصر صبا کدام قالب های شعری بیش تر مورد توجّه بود؟ ( ص. 81 )  

15 ـ مقصود جمله ی « شعر این دوره ( عصر صبا ) شعری آفاقی و عینیت گراست » را توضیح دهید . ( ص. 82 )

16 ـ شعر عصر صبا از نظر مضمون و محتوا ، چگونه بود؟ ( ص. 82 )

17 ـ در باره ی ادبیات حماسی در عصر صبا توضیح دهید . ( ص. 82 )

18 ـ « پرچمدار بازگشت ادبی » کیست ؟ ( ص. 83 )

19 ـ آثار صبا ی کاشانی را نام ببرید . ( ص. 83 )

20 ـ موضوع کتاب خداوند نامه چیست؟ این کتاب جزو کدام یک از انواع ادبی به شمار می آید؟ ( ص. 82 )

21 ـ موضوع کتاب عبرت نامه چیست؟ این کتاب به تقلید از کدام اثر نوشته شده است؟ ( ص. 83 )

22 ـ صبا چه کتابی را به تقلید از بوستان سعدی سرود ؟ ( ص. 83 )

23 ـ شهنشاه نامه ی صبا چه کتابی است ؟ ( ص. 83 )  

24 ـ سبک شعر و ویژگی شاعری « فتحعلی خان صبا » را توضیح دهید . ( ص. 83 )

 درس یازدهم ( نشاط اصفهانی و گنجینه ی نظم ونثر )

1 ـ نشاط اصفهانی در دربار فتحعلی شاه چه وضعی داشت ؟ ( ص. 85 )

2 ـ مجموعه آثار منظوم و منثور نشاط با چه عنوانی گردآوری شده است ؟ ( ص. 85 )

3 ـ در باره ی ویژگی غزلیات و قصاید نشاط اصفهانی توضیح دهید . ( صص. 85 و 86 )

4 ـ شیوه ی زندگی وصال شیرازی چگونه بود؟ ( ص. 87 )

5 ـ آثار شعری وصال شیرازی را نام ببرید . ( صص. 87 و 88 )

6 ـ در باره ی مثنوی سرایی وصال شیرازی توضیح دهید . ( صص. 87 و 88 )

7 ـ مثنوی بزم وصال از کیست و به پیروی از کدام اثر پدید آمده است؟  ( صص. 87 و 88 )

8 ـ قصیده و غزلیات وصال چگونه بود ؟ ( ص. 88 )  

9 ـ آثار یغمای جندقی به چه سبب دارای اهمیّت و ارزش است؟ ( ص. 89 )

10 ـ چه نوع اشعاری از یغمای جندقی برجای مانده است ؟ ( ص. 89 )

11 ـ در مورد شیوه ی نویسندگی و ویژگی نثر یغمای جندقی توضیح دهید . ( ص. 89 )

12 ـ « پهلوان میدان قصیده سرایی » کیست ؟ ( ص. 90 )

13 ـ قاآنی در اوایل کار با چه تخلصی شعر می گفت ؟ ( ص. 90 )

14 ـ حاجی میرزا آقاسی چه لقبی به قاآنی داد ؟ ( ص. 90 ) 

15 ـ در باره ی سبک شاعری و مضامین شعری میرزا حبیب قاآنی توضیح دهید . ( ص. 91 )

16 ـ قاآنی چه کتابی را به شیوه ی گلستان سعدی نوشت ؟ ( ص. 91 )

17 ـ با مراجعه به کتاب پریشان قاآنی یک حکایت آن را از نظر شیوه ی بیان و سبک با حکایتی از گلستان سعدی مقایسه کنید . ( ص. 91 ) 

  ( بخش هفتم ـ عصر بیداری )

درس دوازدهم ( درآمدی بر عصر بیداری یا دوران نهضت مشروطه )

1 ـ در آستانه ی مشروطه چه عواملی سبب دگرگونی چهره ی فرهنگی جامعه ی ایران شد؟ ( صص. 94 و 95 )

2 ـ چگونه اندیشه ی غرب گرایی در جامعه ی ایرانی زمینه ی رشد و پرورش پیدا کرد؟ ( ص. 95 )

3 ـ علمای شیعه چه تأثیری بر حرکت های اجتماعی عصر قاجار داشتند ؟ ( ص. 95 )

4 ـ استبداد صغیر چه دوره ای است ؟ ( ص. 96 )  

5 ـ وجه مشخّصه ی شعر و ادب عصر بیداری را نسبت به ادبیات کهن توضیح دهید . ( ص. 96 )

6 ـ ویژگی های شعر عصر بیداری را بیان کنید . ( صص. 96 و 97 ) 

7 ـ شعر عصر بیداری از نظر ساخت فنّی ـ یعنی زبان وموسیقی ـ چه خصوصیتی دارد؟ توضیح دهید . ( ص. 97 )

8 ـ تخیل و قالب شعری در عصر بیداری چه وضعی داشت ؟ ( ص. 97 )

9 ـ شعر و ادب عصر بیداری از نظر محتوا و درون مایه چه خصوصیاتی داشت؟ ( ص. 97 )

10 ـ برجسته ترین درون مایه های شعر عصر بیداری را نام ببرید . ( ص. 98 )

11 ـ در مورد مفهوم آزادی در شعر و ادب عصر بیداری توضیح دهید؟ ( ص. 98 )

12 ـ در باره ی مفهوم وطن در ادبیات عصر بیداری توضیح دهید . ( ص. 98 )

13 ـ چه چیزهایی باعث شد که تعلیم و تربیت نوین مورد توجه قرار گیرد؟ ( ص. 98 )

14 ـ مقصود از ادبیات کارگری یا ادبیات محرومان در عصر بیداری چیست؟ ( صص. 98 و 99 )

15 ـ در مورد مهم ترین حوزه های جغرافیای شعر و ادب عصر بیداری توضیح دهید . ( ص. 99 )

16 ـ بعد از تهران ، کدام شهر دیگر از نظر سیاسی و مطبوعاتی از سایر شهرها گرم تر بود ؟ ( ص. 99 )

17 ـ به چه دلایلی تبریز بعد از تهران گرم ترین شهر سیاسی و مطبوعاتی کشور بود ؟ ( ص. 99 ) 

 درس سیزدهم ( چهره های شعر دوره ی بیداری 1 )

1 ـ شاعران دوره ی بیداری به چند گروه عمده تقسیم می شود ؟ آنها را نام ببرید . ( صص. 101 و 112 )

2 ـ دو تن از برجسته ترین شاعران سنّت گرای دوره ی بیداری را نام ببرید . ( صص. 101 و 103 و 108 )

3 ـ ادیب الممالک فراهانی چه عنوانی را برای تخلص شعری خود برگزید؟ چرا ؟ ( ص. 101 )

4 ـ چه کسی لقب « ادیب الممالک » را به میرزا محمد صادق امیری داد؟ ( ص. 101 )

5 ـ ادیب الممالک فراهانی سردبیر چه روزنامه ای بود ؟ ( ص. 102 )

6 ـ شیوه ی شاعری ادیب الممالک را به ویژه در قصیده توضیح دهید . ( ص. 102 )

7 ـ چه عواملی فهم اشعار ادیب الممالک فراهانی را برای عموم دشوار می سازد ؟ ( ص. 102 )

8 ـ مضامین شعری ادیب الممالک فراهانی را چه موضوعاتی تشکیل می دهد؟ ( ص. 102 )

9 ـ  « شاعر آزادی » کیست ؟ ( ص. 103 )

10 ـ پدر ملک الشعرای بهار که بود ؟ ( ص. 103 )

11 ـ چه کسی به محمد تقی بهار لقب « ملک الشعرایی » داد ؟ ( ص. 103 )

12 ـ بهار در مشهد دست به انتشار چه روزنامه هایی زد ؟ ( ص. 104 )

13 ـ بهار در تهران چه مجلّه ای را تأسیس کرد ؟ ( ص. 104 )

14 ـ آثار تحقیقی بهار را نام ببرید ؟ ( ص. 105 )

15 ـ بهار کدام آثار کهن ایران را تصحیح کرد ؟ ( ص. 105 )

16 ـ در مورد محتوای سروده های بهار توضیح دهید . ( صص. 105 و 106 )

17 ـ ویژگی قصاید ملک الشعرای بهار را بنویسید . ( ص. 106 )

18 ـ در باره ی میهن دوستی محمدتقی بهار توضیح دهید . ( ص. 106 )

19 ـ دهخدا در انتشار چه روزنامه ای دست داشت و در آن با چه کسی به همکاری پرداخت ؟ ( ص. 109 )

20 ـ دهخدا در استانبول به انتشار چه روزنامه ای همت گماشت ؟ ( ص. 109 )

21 ـ مهم ترین آثار ادبی دهخدا را نام ببرید . ( ص. 109 )

22 ـ کتاب « چرند و پرند » دهخدا چه ویژگی هایی دارد ؟ ( ص. 109 )

23 ـ مهم ترین آثار تحقیقی دهخدا کدامند ؟ هر یک را توضیح دهید . ( ص. 110 )

24 ـ با مراجعه به درس مشروطه ی خالی از کتاب ادبیات سال اول ، ویژگی های نثر دهخدا در کتاب چرند و پرند را بررسی و بیان کنید .

25 ـ مسمّط « یاد آر ز شمع مرده » از کیست و به چه منظوری سروده شده است؟ ( ص. 110 )

 درس چهاردهم ( چهره های شعر دوره ی بیداری 2 )

1 ـ چرا سید اشرف الدین گیلانی را می توان « شاعر مردم در عصر بیداری » نامید ؟ ( ص. 112 )

2 ـ سید اشرف الدین گیلانی دست به انتشار چه روزنامه ای زد؟ این روزنامه در کجا و با چه سبکی انتشار یافت؟( ص. 112 )

3 ـ ویژگی عمده شعر و سبک شاعری نسیم شمال چیست؟ توضیح دهید . ( ص. 113 )

4 ـ سید اشرف الدین در سرودن اشعار نسیم شمال از مضامین چه روزنامه و اشعار کدام شاعر الهام می گرفت ؟ ( ص. 113 )

5 ـ شعر ناله ی مرغ اسیر از عارف قزوینی را با شعر مرغ گرفتار بهار ـ که در کتاب ادبیات سال اول خوانده اید ـ مقایسه کنید .

6 ـ عارف قزوینی در چه هنر هایی دست داشت ؟ ( ص. 115 )

7 ـ ویژگی های شعری عارف قزوینی را بنویسید . ( ص. 116 )

8 ـ در باره ی تصنیف سازی عارف و امتیاز بزرگ تصنیف های او توضیح دهید . ( ص. 116 )

9 ـ میرزاده ی عشقی چه روزنامه ای را و در کدام شهر دایر کرد ؟ ( ص. 117 )

10 ـ چرا میرزاده ی عشقی منظومه ی جمهوری نامه را سرود ؟ ( ص. 118 )

11 ـ روزنامه ی قرن بیستم را چه کسی دایر کرد ؟ این روزنامه چه سرنوشتی داشت ؟ ( ص. 118 )

12 ـ مضامین شعر میرزاده ی عشقی را بیان کنید . ( ص. 118 )

13 ـ در مورد ویژگی زبان وبیان و موضوع سروده های میرزاده عشقی توضیح دهید . ( ص. 118 )

14 ـ با توجه به کدام شعر ، عشقی را سنت شکن و پیشوای سبک جدید دانسته اند ؟ ( ص. 118 )

15 ـ چرا در عصر بیداری ، نیازهای عامّه ی مردم بیش تر در شعر جلوه گر شد؟ ( ص. 120 )

16 ـ کدام یک از شاهزادگان شاعر قاجار همسو با سایر شاعران مردمی به سرودن اشعاری در حمایت از مردم و محرومان و فرودستان پرداخت ؟ ( ص. 120 )

17 ـ چگونگی زندگی و مرگ فرّخی یزدی را شرح دهید . ( صص. 121 و 122 )

18 ـ فرخی یزدی به انتشار چه روزنامه ای همت گماشت و در آن چه چیز هایی نوشت ؟ ( ص. 121 )

19 ـ محتوا و مایه ی اصلی غزل های فرخی یزدی را بنویسید . ( ص. 122 )

20 ـ شعر گل های چیده از ادبیات ( 3 ) را با شعر جان فدای آزادی ، از نظر موضوع و محتوا و زبان و بیان مقایسه کنید .

 ( بخش هشتم ـ عصر نیما )

درس پانزدهم ( درآمدی بر عصر نیما ، یا دوره ی نوگرایی )

1 ـ کدام حوادث مهمّ تاریخی جریان نوگرایی را شتاب بخشیدند ؟ ( صص. 125 و 126 )

2 ـ چرا بحث کهنه و نو در روزنامه ها و مطبوعات دوره ی نوگرایی مطرح شد ؟ ( ص. 126 ) 

3 ـ در جریان بحث میان کهنه و نو در دوره ی نوگرایی ، سنّت گرایان برای پیش گیری از یک انقلاب تهاجمی بر ضد سنّت ها چگونه عمل می کردند ؟ ( ص. 126 )

4 ـ عنوان سعدی نو به کدام شاعر اختصاص یافت ؟ چرا ؟ ( ص. 127 )

5 ـ چرا شاعرانی مانند عشقی ، لاهوتی و ایرج میرزا نتوانستند راهی نو در شعر معاصر فارسی بگشایند ؟ ( ص. 127 )

6 ـ انجمن ادبی دانشکده در چه زمانی و در کجا شکل گرفت و اساس فعالیّت آن چه بود ؟ ( ص. 128 )

7 ـ نخستین نظریه پرداز شعر نو نیمایی که بود و در جریان پیکار کهنه و نو در دوره ی نوگرایی چه نقشی داشت؟(ص. 128)

8 ـ سه تن از پیشگامان شعر نو نیمایی را نام ببرید . ( ص. 129 )

9 ـ در دوره ی نوگرایی چه کسی نخست بار اشعاری در قالب چهارپاره سرود ؟ این نوع سروده چه ویژگی هایی داشت ؟ ( ص. 129 )

10 ـ حلقه ی اتصال پیشگامان شعر نیمایی که بود ؟ مرکز عمده ی آنان و سنگرشان را نام ببرید . ( ص. 130 )

11 ـ نیما با سرودن کدام شعرش در عرصه ی ادب نوین فارسی ظهور کرد ؟ ( ص. 131 )

 درس شانزدهم ( افسانه ، بیانیه ی شعر نیمایی )

1 ـ نخستین منظومه ی نیما چه نام داشت و در چه قالبی سروده شد ؟ ( صص. 132 و 133 )

2 ـ با مراجعه به درس « پیر مرد چشم ما بود » ، از ادبیّات سال اوّل ، نظر جلال آل احمد را در باره ی نیما بنویسید .

3 ـ کدام منظومه ی نیما را می توان « بشارت دهنده ی شعر نیمایی » دانست ؟ ( ص. 133 )

4 ـ نام اصلی نیما چیست ؟ وی در کجا زاده شد ؟ ( ص. 133 )

5 ـ چه کسی نیما را به شعر و شاعری تشویق نمود ؟ ( ص. 133 )

6 ـ نیما در آغاز نوجوانی به چه شیوه ای شعر می سرود ؟ ( ص. 134 )

7 ـ محمد ضیاء هشترودی در کتاب منتخبات آثار ، کدام منظومه ی نیما را تحت چه عنوانی آورد ؟ ( ص. 134 ) 

8 ـ بخشی از افسانه ی نیما نخستین بار در چه روزنامه ای به چاپ رسید ؟ ( ص. 135 )

9 ـ در سال 1301 شمسی در چند زمینه ی ادبیات معاصر (شعر ، داستان کوتاه ، رمان و نمایش نامه) آثار مهمّی به وجود آمد . آن ها را ذکر کنید . ( ص. 135 )

10 ـ در مورد قالب و محتوای « افسانه » ی نیما توضیح دهید . ( ص. 137 )

11 ـ ویژگی های « افسانه » ی نیما را بیان کنید . ( صص. 137 و 138 )

12 ـ کتاب « ارزش احساسات » اثر کیست ؟ ( ص. 138 )

13 ـ چند قطعه ی تمثیلی و طنزآلود از نیما یوشیج را نام ببرید . ( ص. 139 )

14 ـ چرا سال 1316 شمسی را سال حرکت کامل شعر فارسی به سوی مرحله ای تازه می دانند ؟ ( ص. 139 )

15 ـ شعر ققنوس از نظر شکل و بیان و درون مایه چه خصوصیتی دارد ؟ ( صص. 139 و 140 )

16 ـ کدام شعر نیما را می توان « کنایه ای از سرگذشت خود شاعر » دانست ؟ ( ص. 140 )

17 ـ مفهوم دگرگونی از دیدگاه نیما را شرح دهید . ( ص. 141 )

18 ـ مقصود از این سخن که « نیما شعر را نوعی زیستن می دانست » چیست ؟ ( ص. 141 )

19 ـ مقصود از عبارت « شاعر باید دیدن را جایگزین شنیدن کند » ، چیست ؟ در این باره توضیح دهید . ( ص. 141 )

20 ـ عقیده ی نیما را در باره ی وزن و قافیه در شعر بنویسید . ( ص. 141 )

21 ـ شعر نیمایی با شعر سپید چه تفاوتی دارد ؟ در این باره تحقیق کنید .

 درس هفدهم ( ادامه ی شعر سنّتی در عصر نیما )

1 ـ آیا ظهور شعر نو نیمایی تزلزلی در ستون اصلی شعر سنّتی فارسی پدید آورد ؟ ( ص. 143 )

2 ـ شعر سنتی در عصر نیما در میان چه گروه هایی رواج یافت ؟ ( ص. 143 )

3 ـ شعر سنّتی عصر نیما از نظر قالب و صورت و مضامین چگونه بود ؟ ( ص. 143 )

4 ـ دو جریان اصلی شعر سنّت گرای معاصر را از نظر محتوا ، بیان کنید . ( ص. 144 )

5 ـ جلوه های گوناگون جریان نخست شعر سنّت گرای معاصر را بیان کنید . ( صص. 144 و 145 و 146 )

6 ـ تحوّل شعر سنّت گرای عصر نیما نسبت به عصر بیداری چگونه بود ؟ علّت این تحوّل را توضیح دهید . ( ص. 146 )

7 ـ چه عواملی باعث شد که پروین اعتصامی به سرودن شعر تشویق گردد ؟ ( صص. 146 و 147 )

8 ـ شیوه ی تلفیقی و سبک قصاید پروین اعتصامی را شرح دهید . ( ص. 147 )

9 ـ مناظره به چه نوع شعری گفته می شود ؟ ( ص. 147 )

10 ـ مضامین سروده های پروین اعتصامی ابتکاری است یا تقلیدی ؟ توضیح دهید . ( ص. 147 )

11 ـ در مورد شیوه ی مناظره ی پروین و شخصیّت های مناظرات او توضیح دهید . ( ص. 147 )

12 ـ در باره ی نگرش اجتماعی پروین اعتصامی و چگونگی بازتاب مسائل روزگار در شعر او توضیح دهید . ( ص. 148 )

13 ـ شعر « متاع جوانی » پروین از کتاب ادبیات سال اول را با غزل « نقد جوانی » مقایسه کنید .

14 ـ قطعه ی « سپیدار و تبر ( شاخ بی بر ) » را مورد بررسی قرار دهید و در باره ی زبان و بیان و محتوای آن گفت و گو کنید . ( صص. 149 و 150 )

15 ـ نام اصلی شهریار چیست ؟ ( ص. 150 )

16 ـ آرامگاه شهریار در کجاست ؟ ( ص. 151 )

17 ـ قطعات زیبای نیمایی شهریار را نام ببرید ؟ ( ص. 151 ) 

18 ـ اشعار نیمایی شهریار از نظر مضمون چه ویژگی هایی دارند ؟ ( ص. 151 )

19 ـ شهریار شعر « پیام به انشتین » در چه قالبی و با چه موضوعی سروده است ؟ ( ص. 151 )

20 ـ چرا شهریار را « شاعر شکوه روستا » یا « شاعر حیدر بابا » خوانده اند ؟ ( ص. 151 )

21 ـ بهترین اشعار شهریار در چه قالبی است ؟ وی در سرودن این نوع از اشعارش از تجربیات کدام شاعران بهره مند شده است ؟ ( ص. 152 )

22 ـ شعر « همای رحمت » را از کتاب ادبیّات (2) از نظر قالب ، سبک و زیبایی های ادبی بررسی کنید . ( ص. 153 )

23 ـ شعر « چه خواهد بودن » را با غزل حافظ با مطلع زیر مقایسه کنید . ( صص. 153 و 154 ) 

خوش تر از فکر می و جام چه خواهد بودن             تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن

 درس هجدهم ( امیری فیروزکوهی )

1 ـ در مورد تأثیرپذیری امیری فیروز کوهی از صائب توضیح دهد . ( ص. 157 )

2 ـ امیری فیروز کوهی سبک صائب را چه می نامید؟ ( ص. 157 )

3 ـ امیری فیروز کوهی کدام قالب های شعری را نیکو می سرود؟ ( ص. 157 )

4 ـ امیری فیروز کوهی قصیده را به چه شیوه ای می سرود و از کدام شاعران پیروی می کرد؟ ( ص. 157 )

5 ـ محمد حسن معیری با چه تخلصی غزل می سرود؟ ( ص. 158 )

6 ـ در شعر رهی لطافت و روانی غزل . . . . و نازک خیالی سبک . . . . درهم آمیخته است . ( ص. 159 )

7 ـ شیوه ی شاعری و سبک شعری رهی معیری را شرح دهید . ( ص. 159 )

8 ـ هنر عمده ی رهی در سرودن چه نوع اشعاری است؟ ( ص. 159 )

9 ـ امضای مستعار رهی در فکاهیاتش چه بود؟ ( ص. 159 )

10 ـ مراحل شعر و شاعری حمیدی شیرازی را بیان کنید . ( ص. 161 )

11 ـ مهم ترین اثر نثر حمیدی شیرازی چه نام دارد؟ ( ص. 161 )

12 ـ آثار و تألیفات منثور حمیدی شیرازی را نام ببرید؟ ( ص. 161 )

13 ـ شغل اصلی حمیدی شیرازی چه بود ؟ ( ص. 161 ) 

14 ـ سبک شعر حمیدی شیرازی را توضیح دهید . ( ص. 161 )

15 ـ حمیدی شیرازی چه نظری نسبت به نیما و شیوه ی شعری او داشت؟ ( ص. 162 )

16 ـ قطعه ی در امواج سند حمیدی شیرازی در چه قالبی و با چه موضوعی سروده شده است؟ ( 162 ) 

17 ـ در باره ی زبان و لحن و محتوای شعر « قوی زیبا » حمیدی توضیح دهید . ( ص. 163 )

18 ـ نام اصلی مهرداد اوستا چیست ؟ ( ص. 164 )

19 ـ موفق ترین اثر ادبی مهرداد اوستا در شیوه ی نو نیمایی چه نام دارد ؟ ( ص. 164 )

20 ـ مهرداد اوستا اشعارش را در چه قالب هایی می سرود ؟ توضیح دهید. ( ص. 165 )

21 ـ آثار مهرداد اوستا را نام ببرید . ( ص. 164 )

22 ـ غزل « از درد سخن گفتن » را از کتاب ادبیات( 3 )  مورد بررسی قراردهید و در مورد خصوصیّات ادبی و سبکی آن گفت و گو کنید . 

 قسمت دوم

تاریخ ادبیّات جهان

درس نوزدهم ( ادبیّات اروپا در قرن بیستم )

( جنگ های جهانی / مکتب های نوین ادبی )

1 ـ پنداشت اندیشه وران قرن نوزدهم نسبت به قرن آینده چه بود و چرا محقّق نشد ؟ ( ص. 169 و 170 )

2 ـ واژه ی کلیدی ادبیّات قرن بیستم چیست ؟ آن را توضیح دهید . ( ص. 170 )

3 ـ از علل طرح ادعای مدرن بودن هنر و ادبیات قرن بیستم چند عنصر را ذکر کنید. ( ص. 170 )

4 ـ چرا کار مورخان ادبیات در ترسیم طرحی روشن از نیمه ی نخست سده ی بیستم دشوار است ؟ ( ص. 170 )

5 ـ مکتب دادائیسم در چه سالی ظهور کرد ؟ هنرمندان پیرو این مکتب از چه چیزی دم می زدند؟ ( ص. 171 )

6 ـ دادائیسم چه نوع مکتبی بود ؟ ( ص. 171 )

7 ـ چه مکتبی زمینه را برای ظهور مکتب اصیل و انسانی سوررئالیسم آماده کرد؟ ( ص. 171 )

8 ـ بنای مکتب سوررئالیسم بر چه چیزی استوار است ؟ ( ص. 171 )

9 ـ وهم گرایان ( سوررئالیسم ها ) از نظریات چه کسی در روان کاوی بهره می گرفتند ؟ ( ص. 171 )

10 ـ بهترین اثری که چهار چوب مکتب وهم گرایی را به نمایش می گذارد ، چیست و اثر کیست ؟ ( ص. 171 )

11 ـ « شعر ، بیان کتمان است » . این سخن « رولان بارت » ، منتقد فرانسوی را شرح دهید . ( ص. 171 و 172 )

12 ـ علّت ناامیدی و یأس فلسفی انسان معاصر چیست ؟ ( ص. 172 )

 درس بیستم ( دادائیسم و سوررئالیسم )

1 ـ در دایره المعارف بریتانیکا در باره ی مکتب دادا چه آمده است؟ ( ص. 173 )

2 ـ دادائیست ها در مورد « نظام » چه نظری دارند؟ ( ص. 174 )

3 ـ نماد گرایان ( سمبولیست ها ) به چه چیزی معتقد بودند؟ ( ص . 174 )

4 ـ چرا مکتب سوررئالیسم بنیان نهاده شد؟ ( 174 )

5 ـ مکتب دادا را چه کسی طرح ریزی کرد؟ دادائیست ها چه مجلاتی را منتشر می کردند؟ ( ص. 174 ) 

6 ـ تفاوت دادائیسم و سوررئالیسم را بنویسید . ( ص. 174 )

7 ـ توصیه ی دادائیست ها به نویسندگان چه بود ؟ ( ص. 174 )

8 ـ مکتب سوررئالیسم را چه کسانی بنا نهادند ؟ ( صص. 174 و 175 )

9 ـ ستون فقرات سوررئالیسم کیست ؟ ( ص. 175 )

10 ـ چه عاملی جوهره ی سوررئالیسم بود؟ ( ص. 175 )

11 ـ واژه ی سوررئالیسم را نخست بار چه کسی و با چه هدفی به کار گرفت ؟ ( ص. 175 )

12 ـ نخستین کتاب سوررئالیستی چه نام دارد و اثر کیست ؟ ( ص. 175 )

13 ـ بنیان گذاران مکتب سوررئالیسم در چه اندیشه ای بودند و چه هدفی داشتند؟ ( ص. 175 )

14 ـ مواد مرام نامه ی سوررئالیسم را در باره ی ادبیّات به اختصار بیان کنید . ( صص. 175 و 176 )

15 ـ از چهره های مشهور مکتب سوررئالیسم نام دو تن را بنویسید . ( ص. 177 )

16 ـ فدریکو گارسیا لورکا اهل چه کشوری است و اساس شعر او بر چه قالبی است ؟ ( ص. 177 )

17 ـ لویی آراگون شیفته ی کدام شاعر بزرگ ایرانی است ؟ ( ص. 177 )

18 ـ نمادگرایان( سمبولیست ها )را در فرهنگ و ادب ایرانی با چه گروهی می توان مقایسه کرد؟توضیح دهید .( ص. 177 )

19 ـ در شعر « فانوس خیس » عناصر سوررئالیستی را نشان دهید . ( ص. 177 )

 درس بیست و یکم ( پست مدرنیسم یا فرا نو گرایی )

1 ـ کتاب « انحطاط غرب » اثر کیست و پیام نویسنده در آن چیست ؟ ( ص. 179 )

2 ـ مفهوم پست مدرنیسم را اولین بار چه کسی به کار برد ؟ ( ص. 179 )

3 ـ در فرهنگ « امریکن هری تیج » در برابر واژه ی « پست مدرنیسم » چه آمده است ؟ ( ص. 180 )

4 ـ پست مدرنیسم یعنی چه ؟ ( ص. 180 )

5 ـ عناصر سازنده ی دوران مدرن یا ماقبل پست مدرن را بیان کنید . ( ص. 180 )

6 ـ اصول پست مدرنیسم را بیان کنید . ( ص. 180 )

7 ـ چند تن از نویسندگان پست مدرن غرب را نام ببرید . ( ص. 181 )

8 ـ مهم ترین نمایش نامه ی پست مدرن ساموئل بکت که شهرت او را عالم گیر کرد ، چه نام دارد ؟ ( ص. 181 )

9 ـ شاهکار ویلیام فاکنر در رمان نویسی چه نام دارد ؟ این کتاب به چه روشی بیان می شود ؟ ( ص. 182 )

10 ـ ویلیام فاکنر در چه سالی جایزه ی نوبل گرفت ؟ ( ص. 182 ) 

11 ـ چرا ویلیام فاکنر را بزرگ ترین رمان نویس آمریکایی بین دو جنگ جهانی می دانند ؟ ( ص. 182 )

12 ـ مهم ترین آثار ارنست همینگوی را نام ببرید. ( ص. 182 )

13 ـ داستان « پیر مرد و دریا » اثر کیست و علّت توجّه نقّادان به آن چیست ؟ ( ص. 182 )

14 ـ پیام همینگوی در کتاب « زنگ ها برای که به صدا در می آیند » چیست ؟ ( صص. 182 و 183 ) 

15 ـ بزرگ ترین شاعر انگلیسی زبان سده ی بیستم کیست ؟ ( ص. 183 )

16 ـ منظومه بلند و مشهور تی. اس. الیوت چه نام دارد؟ مضمون این شعر چیست ؟ ( ص. 183 )

17 ـ کدام آثار داستانی جیمز جویس به او شهرت و اعتبار جهانی بخشیده است ؟ ( ص. 183 )

18 ـ جیمز جویس در رمان نویسی چه ابتکارها و بدعت هایی از خود نشان داده است ؟ ( صص. 183 و 184 )

19 ـ آلبر کامو در چه سالی جایزه ی نوبل گرفت ؟ ( ص. 184 )

20 ـ آثار مهم آلبر کامو را نام ببرید . ( ص. 184 )

21 ـ ویژگی عمده ی آثار کامو را بنویسید . ( ص. 184 )

22 ـ کدام رمان های کافکا نشان دهنده ی نبوغ و توانایی او در رمان نویسی است ؟ ( ص. 184 )

23 ـ داستان های کافکا چه ویژگی هایی دارد ؟ بنویسید . ( ص. 184 )

24 ـ مهم ترین و مشهورترین اثر کافکا چه نام دارد و موضوع آن چیست ؟ ( ص. 185 )

25 ـ آثار هرمان هسه چه ویژگی خاصی دارد ؟ علت این امر چیست ؟ ( ص. 185 )

26 ـ آثار هرمان هسه را نام ببرید . ( ص. 185 )

27 ـ هرمان هسه در چه سالی جایزه نوبل گرفت ؟ ( ص. 185 )

 درس بیست و دوم ( گذری برادبیات جهان عرب »

1 ـ چرا در میان اعراب جاهلی هنرهایی مانند معماری ، مجسمه سازی و نقاشی جایگاهی نداشت ؟ ( ص. 186 )

2 ـ تنها هنر عرب چیست ؟ ( ص. 186 ) 

3 ـ ویژگی های شعر جاهلی را بیان کنید . ( ص. 187 )

4 ـ چه نوع قصایدی را « معلّقات » می گفتند ؟ ( ص. 187 )

5 ـ چرا پس از ظهور اسلام ، شعر و شاعری دچار رکود شد ؟ ( صص. 187 و 188 )

6 ـ مُخضرم به چه گروهی گفته می شد؟ ( ص. 188 )

7 ـ سرآمد شاعران مُخضرم کیست ؟ اشعار او چه ارزشی دارد ؟ چرا ؟ ( ص. 188 )

8 ـ چه عواملی باعث شد که دوره ی عباسی به دوران طلایی اسلامی مبدل شود ؟ ( ص. 188 )

9 ـ چرا ادب دوره ی عباسی را ادب مولّد یا محدث می نامند ؟ ( ص. 189 )

10 ـ فضای کلی حاکم بر شعر گذشته ی عرب چگونه بود ؟ ( ص. 189 )

11 ـ چه عواملی سبب بروز نهضت علمی و فرهنگی جدید و نوعی بازگشت ادبی در ادبیّات عرب شد ؟ ( ص. 190 )

12 ـ کلاسیک های نو یا مقلدان چه کسانی بودند ؟ ( ص. 190 )

13 ـ در باره ی شاعران « بلاد مَهجَر » و درون مایه ی شعری آنان توضیح دهید . ( ص. 191 )

14 ـ چه عاملی سبب شد تا مسئله ی « تعهد » برای نخستین بار در ادبیّات و هنر عرب مطرح شود . ( ص. 191 )

15 ـ ویژگی های شعر امروز عرب را بنویسید . ( ص. 191 )

16 ـ شعر نو عربی برای رهایی از الگوهای نامتغیر شعر سنتی چه چیزهایی را کنار گذاشت ؟ توضیح دهید ؟ ( ص. 192 )

17 ـ در شعر عرب چه کسی را می توان با نیما یوشیج مقایسه کرد ؟ ( ص. 192 )

18 ـ نازک الملائکه مجموعه مقالات انتقادی خود را در چه کتابی گرد آورد ؟ ( ص. 193 )

19 ـ نازک الملائکه چه عقایدی در مورد شعر آزاد داشت ؟ ( ص. 193 )

 درس بیست و سوم ( تراژدی فلسطین و شعر نو عرب )

1 ـ نخستین شعری که در آن چهره ی ستم دیده ی آوارگان فلسطین به تصویر کشیده شده است ، از کیست ؟ ( ص. 195 )

2 ـ شعر فلسطین از 1917 تا 1948 چه ویژگی هایی داشت ؟ ( ص. 196 )

3 ـ شکست ژوئن 1967 باعث پدید آمدن چه اشعاری گشت ؟ ( ص. 197 ) 

4 ـ چند تن از شاعران پیشگام را که در ایجاد شعر مقاومت نقش داشته اند ، نام ببرید . ( ص. 197 )

5 ـ مسائل مهم شعر فلسطین را به اختصار بیان کنید . ( صص. 197 و 198 و 199 )

6 ـ چرا سال 1967 را در ادبیّات عرب باید نقطه ی عطفی به شمار آورد ؟ ( ص. 198 )

7 ـ در اشعار پس از 1948 فلسطین چه موضوع هایی در سطحی گسترده مطرح می شود ؟ ( ص. 198 )

8 ـ شعر پیش از 1948 عرب با اشعار بعد از این تاریخ چه تفاوت هایی دارد؟ ( ص. 198 )

 درس بیست و چهارم ( ادبیّات داستانی معاصر عرب )

1 ـ دو جریان اصلی دوران جدید ادبیّات داستانی عرب را نام ببرید . ( ص. 200 )

2 ـ نویسندگان ادبیات داستانی معاصر عرب برای روشن کردن اذهان مردم و برای از میان بردن احساس حقارت و عادت به ستم پذیری در نزد آنان ، به بازگو کردن چه چیزهایی پرداختند؟ ( ص. 200 )

3 ـ دو اثر مهم سلیم بستانی را نام ببرید . ( ص. 200 )

4 ـ جرجی زیدان را معرفی کنید و چند اثر او را نام ببرید . ( صص. 200 و 201 )

5 ـ در مورد درون مایه ی قصه های عرب توضیح دهید . ( ص. 201 )

6 ـ یکی از نخستین نویسندگان داستان کوتاه در مصر را نام ببرید و دو ضعف عمده ی آثار او را بنویسید . ( ص. 202 )

7 ـ درون مایه ی بیش تر قصه های منفلوطی را بیان کنید . ( ص. 202 )

8 ـ آثار مشهور منفلوطی را ذکر کنید . ( ص. 202 )

9 ـ جبران خلیل جبران چه انجمنی را در آمریکا به راه انداخت ؟ ( ص. 203 )

10 ـ مشهورترین آثار جبران خلیل جبران را نام ببرید . ( ص. 203 ) 

11 ـ جبران خلیل جبران در آثارش ، چه دوره هایی را از جهت اندیشه از سر گذرانده است ؟ ( ص. 203 )

12 ـ ویژگی قصه های جبران خلیل جبران را بنویسید . ( ص. 204 )

13 ـ موضوع اساسی ادبیات واقع گرا ( رئالیست ) و اجتماعی عرب چیست ؟ ( ص. 204 )

14 ـ نزار قبانی ، شاعر توانای عرب شکست 1967 اعراب چه می داند ؟ توضیح دهید . ( ص. 204 )

15 ـ نخستین قدم های داستان نویسی به سبک نوین عراق را چه کسی و با نوشتن چه کتابی برداشت ؟ ( ص. 204 ) 

16 ـ کدام رمان نویس عرب جایزه ی نوبل ادبی را دریافت کرد ؟ آن چه در باره ی او می دانید ، بنویسید . ( ص. 205 )

17 ـ آثار نجیب محفوظ چه ویژگی خاصی داشت ؟ ( ص. 205 )

18 ـ مهم ترین آثار محفوظ کدامند ؟ نام ببرید . ( ص. 205 )

19 ـ مهم ترین تفاوت شیوه ی داستانی نجیب محفوظ و یوسف ادریس را بیان کنید . ( ص. 205 )

20 ـ آثار مهم یوسف ادریس را نام ببرید . ( ص. 206 )

21 ـ برخی نقادان یوسف ادریس ، ارزش کارهای او را در میان قصه نویسان در چه حد می دانند ؟ ( ص. 206 )

22 ـ غالی شکری نویسنده ، نقاد و متفکر معاصر عرب در باره ی غاده السّمان چه نظری دارد ؟ ( ص. 206 )

23 ـ نخستین واکنش فلسطینیان در برابر فشارهای اسرائیل بر نوار غربی فلسطین در چه کتابی دیده می شود ؟ ( ص. 207 )

24 ـ درون مایه ی اساسی بیش تر قصه های فلسطینی بعد از اشغال اسرائیل چیست ؟ ( ص. 207 )

25 ـ در مورد شخصیت های قصه های فلسطینی توضیح دهید . ( ص. 207 )

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوال تاریخ ادبیات

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ | ۱۰:۴۷ قبل از ظهر | نویسنده : |

قواعد

اسم های جامد و مشتق

 

***جامد: ازكلمه ی ديگرگرفته نشده است.

مصدري:مي توان ازآنهامشتق ساخت (تمامي مصادر)

وزن هاي مشهور: فََعل (ضَرب)،فِعل (عِلم)، فُعل (شُغل)، فُعُول(جُلُوس)، فَعَلان(جَوَلان)

فُعلان(غُفران) فِعلان(هجران) و... + مصادرثلالي مزيد

غيرمصدري:نمي توان ازآنهااسم مشتق ساخت.مانند:الّّدار،القلم، الجِدار، السِّلاح و...

***مشتق : ازكلمه ی ديگرگرفته شده است. معناي وصفي وريشه ی فعلي دارد.   مشتقّات عبارتند از:

1)اسم فاعل (= ‌‌‌‍‍صفت فاعلي درفارسي) درثلاثي

 

مجّرد: بروزن فاعل           - حذف حروف مضارعه وقراردادن « ﻣُ »

مزيد:از فعل مضارع مزيد     - مكسور(ــِ) كردن عين الفعل (حرف ماقبل آخر)

2) اسم مفعول(= صفت مفعولي در فارسي) درثلاثي

 

مجّرد: بروزن مفعول              - حذف حروف مضارعه وقراردادن "ُ"

مزيد: فعل مضارع مزيد       - مفتوح (ــَ) كردن عين الفعل (حرف ماقبل آخر)

3) صفت مشبهه:دلالت برصفتي نسبتا ثابت٫ دائمي ودروني  فاعل دارد

الف :اوزان مشهور

فَِعْل :سَهْل صَعْب شَيْخ

فِعْل :صِفْر(خالي)- خِمل(خالص)- دِلف(شجاع دلير)

فُعْل:صُلب(محكم)- حُرّ(آزاد)-حُسن- حُلو(شيرين)

فَعَل:حَسَن(نيكو)- يَبَس(خشك)- بَطََل(قهرمان)- صَمَد(بی نياز)

فَعِل:خَشِن- فَرِحِ(شادماني)- حَذِر(بيمناك)

فَعيل:كريم- شريف- بخيل- حَزين(غمگين) بصير

فَعول:غَيور(باغيرت)

فَعال:جَبان(ترسو)- ]حَصان(باعفّت)- رَزان(باوقار)  برای مؤنّث[

فُعال:شُجاع

فَيْعل:سَيِِّد-مَيِِّت

فُعْلان:حُسبان(حساب شده)

فعْلان(اگرمؤنّثش فُعْلَی باشد:(غضبان-غضبی)-عطشان-عَطشی)-(جَوعان-جَوعی)

ب:أفعل وصفي  بروزن أفْعََل

كه دلالت دارندبر      رنگ مؤنّث:بيضاء٫حمراء٫سوداء٫صفراء       مذكّر:ابيض، أحمر، أسود، أصفر، فَعْلاء

                                      عيبمذكّر:أبكم(لال)٫أصمّ(کر)٫أعمی(کور)٫أبله       مؤنّث: بكماء، صمّاء، عمياء، بلهاء


موضوعات مرتبط: قواعد عربی ونمونه سوال

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ | ۱۰:۴۶ قبل از ظهر | نویسنده : |

نمونه سوال

ادبیات3

الف ) معني و مفهوم شعر و نثر

بيت ها و عبارتهاي زير را به نثر روان برگردانيد ؟

1 ـ هوا گرگ و ميش بود .

2 ـ بايد در بوته ي آزمايش گذاشته شود .

3 ـ خرد را مكن با دل اندر مغاك .

4 ـ تا بار امانت در سفت جان كشد .

5 ـ كبوتران اشارت او را امام ساختند و راه بتافتند .

6 ـ يار بي پرده از در و ديوار                   در تجلي است يا اولي الابصار

7 ـ بوسهل زوزني بر خشم خود طاقت نداشت و بر خويشتن مي ژكيد .

8 ـ دست هوا به رشته ي جان بر ، گره زده ست                نزد گره گشاي هوا مي فرستمت

9 ـ نبشته آمد و به توقيع مؤكد گشت و مبشران برفتند .

10 ـ پرده ي ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفه ي روزي به خطاي منكر نبرد .

11 ـ راز ، نهان دار و خمش ور خمشي تلخ بود                 آن چه جگر سوزه بود باز جگر سازه شود

2 ـ معني  لغت

معني واژگان مشخص شده را بنويسيد ؟

1 ـ خبط و خطايم با خودم بود .

2 ـ شاهد آن روضه ي فيروزه فام .

3 ـ فرض است فرمان بردن از حكم جلودار .

4 ـ خلق كرد انسان را از علق .

5 ـ طعمه ي شراره هاي سيال خود كرد .

6 ـ از وظايف داديار پي گيري جنحه و جنايت است .

7 ـ زين نمط بيهوده مي گفت آن شبان .

8 ـ عقل خود را از فرط استيصال از دست مي دهد .

3 ـ پ ) دانش هاي ادبي

1 ـ « جامي » كدام كتابش را به تقليد از گلستان نوشت ؟

2 ـ مجموعه ي شعر « ماه نو و مرغان آواره » سروده ي كيست ؟

3 ـ وجود سيمرغ ، ديو سفيد و اسفنديار رويين تن در شاهنامه ، به كدام زمينه ي حماسه اشاره دارد ؟

4 ـ « عطار نيشابوري »‌ شاعر و عارف چه قرني است ؟

5 ـ نوع نثر هر يك از آثار زير را بنويسيد ؟

الف ) مرزبان نامه

ب ) قابوس نامه

6 ـ معمول ترين شيوه هاي روايت داستان چگونه است ؟

7 ـ نويسنده ي هر يك از آثار زير را نام ببريد ؟

الف ) بخاراي من ، ايل من

ب ) نجواي جنون

8 ـ در بيت زير ، دو آرايه ي ادبي مشخص كنيد ؟

چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان ؟                چه باك از امواج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان ؟

4 ـ           ت ) درك مطلب

1 ـ در عبارت زير مفهوم تركيب كنايي مشخص شده را بنويسيد ؟

خود گنبد چنگي به دل نمي زد . لخت و آجري با گله به گله سوراخ هايي براي كفترها .

2 ـ با توجه به عبارت زير ، مقصود از « اين كوه » و «اين آشنا »‌چيست ؟

مكه يك كوه تاريخي دارد و اين كوه يك آشناي صميمي . اين كوه را از مكه و اين آشنا را از آن بگيريد ، ديگر چيزي باقي نمي ماند جز يك مشت افسانه ي درهم و برهم .

3 ـ با توجه به مصراع «  كفي راد دارد ، دلي پر زداد » از نظر رستم ، انسان خوب چه صفاتي دارد ؟

4 ـ بيت زير ، به كدام يك از مراحل عرفان اشاره دارد ؟

آن كه شد هم بي خبر هم بي اثر                          از ميان جمله او دارد خبر

5 ـ با توجه به بيت « اميد ها در دام حرمان درد مي شد / بازار گرم عاشقي ها سرد مي شد » منظور از مصرع دوم چيست ؟

6 ـ مفهوم قسمت مشخص شده را در عبارت« كباب يخ كرد ، از دهن ميفته » بنويسيد ؟

7 ـ با توجه به بيت هاي : مرا در دل درخت مهرباني             به چه ماند ؟ به سرو بوستاني

                                  نه شاخش خشك گردد روز سرما             نه برگش زرد گردد روز گرما

                                       نسوزد جان من يكباره در تاب كه اميدت زند گه گه بر او آب

الف ) چرا شاعر مهرباني را به درخت سرو مانند كرده است ؟

ب ) در بيت سوم ، چه عاملي سبب مي شود تا شاعر بتواند سختي هاي راه عشق را تحمل كند ؟

5 ـ           ث ) خودآزمايي

1 ـ با توجه به بيت زير ، شاعر چه چيزي را شرط دستيابي به كيمياي عشق مي داند ؟

جان گدازي اگر به آتش عشق                عشق را كيمياي جان بيني

2 ـ در بيت « وادي پر از فرعونيان و قبطيان است / موسي جلودار است و نيل اندر ميان است » مراد از « فرعونيان » و « نيل »‌ چيست ؟

3 ـ در شعر زير ، مقصود شاعر از « لب ديوار دل » چيست ؟ چرا اين تعبير به كار برده شده است ؟

شب ، دو صف از ياكريم / بال به بال نسيم / از لب ديوار دلت / پر كشيد

4 ـ دو پيام محوري داستان « گاو » را بنويسيد ؟

5 ـ مفهوم كلي بيت « بر دل موسي سخن ها ريختند / ديدن و گفتند به هم آميختند » را بيان كنيد ؟

6 ـ در عبارت « من اين نپذيرم و در عهده ي اين نشوم » جمله ي « در عهده ي اين نشوم »‌چه مفهومي دارد ؟

7 ـ در بيت زير مقصود شاعر از « دل ابري » و « چشم باراني » چيست ؟

به پاس يك دل ابري ، دو چشم باراني                 پر است خلوتم از يك حضور نوراني

8ـ با توجه به عبارت زير مفهوم « تاج » و « خسوف هاي كژيم » را بنويسيد ؟‌

ولادت كه روزگاري از گوهر نور بود / به سوي بلوغ مي خزد و آنگاه كه تاج بر سرش نهادند / خسوف هاي كژيم شكوهش را به ستيز بر مي خيزند .

ج ) شعر حفظي

بيت هاي زير را كامل كنيد:

1 ـ خانه ي دل ما را از كرم عمارت كن               …………………………………………  

2 ـ گر پر از لاله ي ……………… بود دامن كوه                 مرو از راه كه آن خون دل ……………است .

معني و مفهوم شعر و نثر  :

بيت ها وعبارت هاي زير را به نثر روان برگردانيد .

 1 ـ از شنيدن اسم شهر قند در دلم آب مي شد .

2 ـ  اهمال جانب من جايز نشمري .

3 ـ به باد افره اين گناهم مگير .

4 ـ سررشته ي امور از دستمون رفت .

5 ـ خسوف هاي كژخيم شكوهش  را به ستيز بر مي خيزند .

6‌ ـ جان گدازي اگر به آتش عشق                   عشق را كيمياي جان بيني

7 ـ به قهر يك قبضه ي خاك از روي جمله ي زمين بر گرفت .

8 ـ زرين قبا ، زره زن از ابر سحر گهي    كان جا چو پيك بسته قبا ، مي فرستمت

9 ـ بو نصر را بگوي امروز درستم و در اين دو سه روز ، بار داده ايد كه علت و تب تمامي زايل شد .

10 ـ پرده ي ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفه ي روزي به خطاي منكر نبرد.

11 ـ هر كه شدت حلقه ي در زود برد حقه ي زر                  خاصه كه در باز كني محرم دروازه شود

 ب ) معني لغت

معني واژگان مشخص شده را بنويسيد ؟

1 ـ طي دو سه لمحه همه چيز به خاكستر تبديل شد .

2 ـ رستم به الحاح از شاهزاده مي خواهد .

3 ـ از هر كران بانگ رحيل آيد به گوشم .

4 ـ خرد را مكن با دل اندر مغاك .

5 ـ زاغي بر درختي گشن خانه داشت .

6 ـ پيرمرد با مباهات به تصديقم مي نگريست .

7 ـ چون كه موسي اين عتاب را از حق شنيد .

8 ـ رخت خوداز باغ به راغي كشيد .

پ ) خود آزمايي

1 ـ در بيت زير به كدام اعتقاد عاميانه اشاره شده است ؟

دوباره پلك دلم مي پرد نشانه ي چيست ؟                       شنيده ام كه كسي مي آيد به مهماني

2 ـ مقصود از عبارت « مرا نيز از عهده ي لوازم رياست بيرون بايد آمد و مواجب سيادت را به ادا رسانيد . » چيست ؟

3 ـ با توجه به بيت زير ، چرا شاعر « دل هاي شكسته » را خوش آهنگ تر مي داند ؟

بشكن دل بي نواي ما را اي عشق                         اين ساز شكسته اش خوش آهنگ تر است

4 ـ مفهوم « غماز بودن خاك » در بيت زير چيست ؟

آب چه دانست كه او گوهر گوينده شود ؟                      خاك چه دانست كه او غمزه ي غمازه شود ؟

5 ـ در شعر زير « تاگور » به چگونه انسان هايي اشاره دارد ؟

آنان كه فانوسشان را / بر پشت مي برند ،  / سايه هاشان پيش پايشان مي افتد !

6 ـ با توجه به شعر « آفتاب / خار و خس مزرعه ي چشم تو » چرا شاعر آفتاب را خار و خس چشم جانباز مي داند ؟

7 ـ از عبارت « مشتي رند را سيم دادند كه سنگ زنند» چه پيامي  را دريافت مي كنيد ؟

8 ـ نويسنده ي « گل دسته ها و فلك » چه ايهام لطيفي را در انتخاب عنوان داستان به كار گرفته است ؟

ت ) دانش هاي ادبي

1 ـ « جمال الدين عبدالرزاق اصفهاني » شاعر چه قرني است ؟

2 ـ « پنج داستان » اثر كدام نويسنده است ؟

3 ـ نام ديگر كتاب « منطق الطير » چيست ؟

4 ـ اثر معروف « نجم الدين دايه » چه نام دارد ؟

5 ـ لحن و زاويه ي ديد داستان « گل دسته ها و فلك » چگونه است ؟

6 ـ موضوع اصلي عرفان چيست ؟  و با ظهور كدام شاعر ، عرفان موضوع عمده ي شعر شاعران شد ؟

7 ـ در بيت زير دو آرايه ي ادبي مشخص كنيد ؟

كنار نام تو لنگر گرفت كشتي عشق                     بيا كه ياد تو آرامشي است طوفاني

8 ـ در بيت زير شاعر از چه آرايه اي براي خلق صحنه ي حماسي استفاده كرده است ؟

خروش آمد از باره ي هر دو مرد                         تو گفتي بدريد دشت نبرد

ت) درك مطلب

1 ـ در بيت زير مراد از مرغ« سحر» و « پروانه »‌ چيست ؟       

اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز                       كان سوخته را جان شد و آواز نيامد

2 ـ مصراع دوم بيت « بيامد چنان تا لب هيرمند / همه دل پر از باد و لب پر زند » بيانگر چه حالتي است ؟

3 ـ جمله ي « امير از آن جهان آمده »‌ در عبارت زير كنايه از چيست ؟

امير از آن جهان آمده ، به خيمه فرود آمد و جامه بگردانيد .

4 ـ مفهوم كلي جمله ي « از گزند داس درو گر وقت / هيچ روينده را زنهار نيست . » چه مي باشد ؟

5 ـ در بيت « باز گشت و دفتر خود را بازكرد / وصف او بر قدر فهم آغاز كرد » منظور از « دفتر خود را باز كرد » چيست ؟

6 ـ در بيت « تا به جايي رساندت  كه يكي /  از جهان و جهانيان بيني » به كدام اصل مهم عرفاني اشاره شده است ؟

7 ـ مقصود از « گران جاني » و « چالاكي » در بيت « ما بري از پاك و ناپاكي همه / از گران جاني و چالاكي همه » چيست ؟

8 ـ با توجه به عبارت زير به پرسش ها پاسخ دهيد ؟

چون كار دل به اين كمال رسيد ، گوهري بود در خزانه ي غيب كه آن را از نظر خازنان پنهان داشته بود .

الف ) مقصود از « گوهر » چيست ؟                                ب ) « خازنان »‌ چه كساني هستند ؟

ج ) شعر حفظي

بيت هاي زير را كامل كنيد ؟

1 ـ بي وفا نگار من ، مي كند به كار من               ………………………………………  

2 ـ همچو ……… بگشا چشم و ببين كاندر خاك                    چند روي چو گل و قامت چون ……………  است ؟

------------------------------------             

الف ) معني و مفهوم شعر و نثر

اشعار و عبارات زير را با نثر ساده و روان معني كنيد ؟

1 ـ تخم خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته .

2 ـ مرا نام بايد كه تن مرگ راست .

3 ـ خويشتن را ضيعتكي حلال خرند و فراخ تر بتوانند زيست .

4 ـ فلان را من فرو گرفتم .

5 ـ بازگشت و دفتر خود باز كرد                         وصف او بر قدر فهم آغاز كرد .

6 ـ مردي صفاي صحبت آيينه ديده         از روزن شب شوكت ديرينه ديده

7 ـ هم در ن آآآاآآآآآاآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ”اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااآآآن پابرهنه جمعي را                 پاي بر فرق فرقدان بيني

8 ـ آيين طريق از نفس پير مغان يافت       آن خضر كه فرخنده پي اش نام نهادند

ب ) معني واژگان

معني واژه هاي مشخص شده رابا توجه به جمله ي آنها بنويسيد ؟

1 ـ جبه اي داشت حبري رنگ با سياه مي زد.

2 ـ در سر تاسر قلمرو خود چاووش در داد .

3 ـ متعنين يوناني ، چزيره هاي كوچك اختصاصي در اين دريا دارند .

 

4 ـ الطاف الوهيت و حكمت ربوبيت به سرملايكه فرو مي گفت .

5 ـ عصاره ي تاكي به قدرت او شهد فايق شده .

6 ـ در وي شكاري بسيار و اختلاف صيادان آنجا متواتر .

پ ) درك مطلب

1 ـ منظور از تركيب مشخص شده چيست ؟

از خون و گل و شكوفه ، تابوت شهيد                 بر موج بلند دست ها  رنگين بود

2 ـ منظور از جمله ي آخر عبارت زير چيست ؟

دور طويله مي دويد و شلنگ مي انداخت .

3 ـ شعر زير توصيف چيست ؟

شب دو صف از ياكريم / بال به بال نسيم / از لب ديوار دلت / پر كشيد .

4 ـ منظور كلي از مصراع « پنبه اي اندر دهان خود فشار » چيست ؟

ت ) دانش هاي ادبي

1 ـ يك اثر بزرگ و جاودان نثر عرفاني را بنويسيد؟

2 ـ چه نوع نوشته اي مطمئن ترين راه براي آگاهي يافتن از زندگي و انديشه شاعران و نويسندگان است ؟

3 ـ درون مايه ي ادبيات  پايداري چيست ؟

4 ـ درباره ي شيوه ي روايت « داناي كل » توضيح دهيد ؟

5 ـ در هر بيت دو آرايه ي ادبي نشان دهيد ؟

الف ) بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران              كز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران

ب ) ديدم شبان خفته را تبدار ديدم                                   بر خفته ي شب شبروي بيدار ديدم

ث ) خود آزمايي ها

1 ـ با توجه به رباعي زير ، دل محصول چه چيزي است ؟

از شبنم عشق خاك آدم گل شد                         صد فتنه شور در جهان حاصل شد

سر نشتر عشق بررگ روح زدند              يك قطره فرو چكيد و نامش دل شد

2 ـ با توجه به بيت زير ، خداوند سبب امر به عبارت را چه مي داند ؟

من نكردم امر نا سودي كنم                    بلكه تا بر بندگان جودي كنم

3 ـ جمله ي « نامه ي برادر با من همان كرد كه شعر و چنگ رودكي با امير ساماني » به چه ماجرايي اشاره دارد ؟

4 ـ دو نمونه از كتاب « سيره » قديمي و جديد را معرفي كنيد .

5 ـ منظور از بيت زير چيست ؟

هنوز مي شنود آن صداي محزون را                     دلم به روشني آيه هاي قرآني

6 ـ مقصود كلي شاعر از بيت زير چيست ؟

قابيليان بر قامت شب مي تنيدند               هابيليان بوي قيامت مي شنيدند .

7 ـ مصراع « همه دل پر از باد و لب پر ز پند » بيانگر چه حالتي است ؟

8 ـ در بيت زير مقصود از « نامه ي سر به مهر » چيست ؟

اين سر به مهر نامه بدان مهربان رسان        كس را خبر مكن كه كجا مي فرستمت .

الف ) معني و مفهوم شعر و نثر

اشعار و عبارات زير را معني كنيد ؟

1 ـ از بس ميل گرفت ، نصف تنش لمس شد .

2 ـ ناوي ده بياوردند يكي بزرگتر از جهت نشست امير و جامه ها افكندند .

3 ـ صياد شادمان شد و گرازان به تگ ايستاد.

4 ـ يك روز دنيايي به روم چشم داشت و از آن چشم مي زد .

5 ـ چنين پاسخ آوردش اسفنديار                         كه چندين چه گويي چنين نابه كار

6 ـ دريا دلان راه سفر در پيش دارند         پا در ركاب راهوار خويش دارند .

7 ـ يار بي پرده از در و ديوار                   در تجلي است يا اولي الابصار

8 ـ ما بري از پاك و ناپاكي همه                         از گراني جاني و چالاكي همه

ب ) معني واژگان

معني واژه هاي مشخص شده را با توجه به جمله هاي آن ها بنويسيد ؟

1 ـ استاد صورتگر ، تمثالي نيم رخ از شمايل ما بسازه .

2 ـ چيز هاي مقدسي را كه محمد ( ص ) براي ترويج  واشاعه ي آن ها تلاش مي كرد .

3 ـ زاغي در آن حوالي بر درخت بزرگ گشن خانه داشت .

4 ـ عزرائيل بيامد و به قهر يك قبضه خاك از روي جمله ي زمين برداشت .

5 ـ اطفال شاخ را به قدوم موسم ربيع كلاه شكوفه بر سر نهاده .

6 ـ هم حركاتش متناسب به هم               هم خطواتش متقارب به هم .

پ ) درك مطلب

1 ـ منظور از « معاملت » در عبارت زير چيست ؟

يكي از صاحب دلان در بحر مكاشفت مستغرق شده ، آن گه كه از اين معاملت باز آمد .

2 ـ منظور نويسنده از جمله ي « لطف عشق در جنونه » چيست ؟

3 ـ منور كلي از مصراع « جامد را بدريد و آهي كرد تفت » چيست ؟

4 ـ منظور گوينده از عبارت زير چيست ؟

از شنيدن اسم شهر قند در دلم آب مي شد .

ت ) دانش هاي ادبي

1 ـ منظومه ي « ويس ورامين » در كدام حوزه ي ادب فارسي قرار مي گيرد ؟

2 ـ ققنوس در منطق الطير عطار نماد چيست ؟

3 ـ  دو ويژگي از ويژگي هاي حماسه را بنويسيد ؟

4 ـ وزن رباعي معادل چيست ؟

5 ـ در نقد لغوي ملاك نقد چيست ؟

6 ـ نويسنده ي آثار زير چيست ؟

پنج داستان ـ اتللو

7 ـ دو آرايه در بيت زير نشان دهيد ؟

تيز رو و تيز دو  و تيز گام                       خوش روش و خوش پرش و خوش خرام

ث ) خودآزمايي ها

1 ـ در بيت زير منظور از « تقصير » چيست ؟

بنده همان به كه ز تقصير خويش                         عذر به درگاه خداي آورد .

2 ـ در داستان « گل دسته ها و فلك » نويسنده چه ايهام لطيفي را در انتخاب عنوان داستان به كار گرفته است ؟

3 ـ درباره ي اصطلاح « انهدام نيرو » توضيح دهيد ؟

4 ـ در مصراع « تو را در دل درخت مهرباني » مقصود از « تو » كيست ؟

5 ـ مقصود از بيت زير چيست ؟

روي كسي سرخ نشد بي مدد لعل لبت                 بي تو اگر سرخ بود ، از اثر غازه شود

6 ـ نثر ديباچه ي گلستان ، جزء كدام نوع نثراست ؟ چرا ؟

7ـ در بيت زير چرا شاعر دل هاي شكسته را خوش آهنگ تر مي داند ؟

بشكن دل بي نواي ما را اي عشق                                     اين سازشكسته اش خوش آهنگ تر است

8 ـ شاعر در بيت زير چه چيزي را شرط دست يابي به كيمياي عشق مي داند ؟

جان گدازي اگر به آتش عشق                عشق را كيميا ي جان بيني

------------------------------- 

معني و مفهوم شعر و نثر

اشعار و عبارات زير را با نثر ساده و روان معني كنيد :

1 ـ فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردين بگسترد .

2 - به باد افره اين گناهم مگير

3 ـ گذاشتن اين كلاه دمده ي سر به باد ده ، چه معنا دارد ؟

4 ـ اين مرد بزرگ و دبير كافي به نشاط قلم در نهاد .

5 ـ چه خوش روزي بود روز جدايي                    اگر با وي نباشد بي وفايي

6 - دست دركش كرد با آتش به هم                   خويشتن گم كرد با او خوش به هم

7 ـ ديد يكي عرصه به دامان كوه                                     عرضه ده مخزن پنهان كوه

8 ـ تو از حوالي اقليم هر كجا آباد                                    بيا كه مي رود اين شهر رو به ويراني

ب ) معني واژگان

معني واژه هاي مشخص شده را با توجه به جمله ي آنها بنويسيد ؟

1 ـ بازش بخواند ، باز اغراض كند .                     5 ـ با تنهايي اين كوه مراوده مي كند .

2 - عقدي همه كافور                                         6 ـ اين نمط بيهوده مي گفت آن شبان

3 ـ دستاري نيشابوري ماليده                                7 ـ طنين و رعشه ي صداي كسي در آن است .

4 ـ رخت خود از باغ به راغي كشيد .                   8 ـ تا بار امانت مردانه و عاشقانه در سفت جان كشد .

پ ) درك مطلب

1 ـ منظور از« رسيده نو » در مصراع «‌تواندر زمانه رسيده نويي » چيست ؟

2 ـ منظور از تركيب مشخص شده چيست ؟

امير از آن جهان آمده به خيمه فرود .

3 ـ در مصراع « از هر كران بانگ رحيل آيد به گوشم » منظور از بانگ رحيل چيست ؟

4 ـ در بيت زيرمنظور از مصراع دوم چيست ؟

اين سر به مهر نامه را بدان مهربان رسان                كس را خبر مكن كه كجا مي فرستمت

ت ) دانش هاي ادبي

1 ـ ادبيات عرفاني در كدام حوزه ي ادب فارسي قرار مي گيرد ؟

2 ـ عمده شهرت هاتف در شعر در چيست ؟

3 ـ موضوع داستان « بخاراي من ، ايل من » چيست ؟

4 ـ نويسنده آثار زير را بنويسيد ؟

آنا كارنينا ـ نون والقلم

5 ـ در نقد اخلاقي ، ملاك بررسي چيست ؟

6 ـ در هربيت دو آرايه ادبي نشان دهيد ؟

الف ) نه اي دل تو كمي از باغباني                       نه مهر تو كم است از گلستاني

ب ) بر قدم او قدمي مي كشيد                وز قلم او قلمي مي كشيد

ث ) خود آزمايي ها

1 ـ منظور از عبارت « شمار آن به قيامت مرا بايد داد » چيست ؟

2 ـ در بيت زير منظور از « فرعونيان و موسي » چيست ؟

وادي پر از فرعونيان و قبطيان است                                  موسي جلو دار است و نيل اندر ميان است

3 ـ درباره اصطلاح « پاتك » توضيح دهيد ؟

4 ـ در شعر زير مقصود از « تاج » چيست ؟

ولادت كه روزگاري از گوهر نور بود / به سوي بلوغ مي خزد و آن گاه كه تاج بر سرش نهادند

5 ـ تاگور در اين بخش از شعر خود « آنانكه فانوسشان را بر پشت مي برند ، سايه هايشان پيش پايشان مي افتد » چه كساني را در نظر دارد ؟

6 ـ منظور شاعر از مصراع دوم بيت زير چيست ؟

نسوزد جان من يك باره در تاب                         كه اميدت زند گه گه بر او آب

7 ـ مرجع ضمير هاي « وي » و « ش » را در بيت زير مشخص كنيد ؟

در فشان لاله در وي چون چراغي                        وليك از دود او بر جانش داغي

8 ـ با توجه به درس « نوروز » ، منظور از «‌مادر » در عبارت « مادر خويش از ياد مي برد » چيست ؟

----------------------------------- 

الف ) معني ابيات و عبارات زير را به فارسي روان معني كنيد :

1 ـ « امير را يافتم بر زبر تخت نشسته ، پيراهن توزي ، مخنقه در گردن ، عقدي همه كافور . »

2 ـ فردا كه گل زخم ها را عشاق شاهد بگيرند                  واحسرتا نيست اي دل ، زخمي گواه من و تو

3 ـ تو پرتو صفايي ، از آن بارگاه انس                                     هم سوي بارگاه صفا مي فرستمت

4 ـ عقيدت ارباب مودت بدين  خصلت پسنديده در موالات تو صافي تر گردد .

5 ـ تو داني كه بيداد كوشد همي                                            همي  جنگ و مردي فروشد همي                                        

6 ـ مي شود از باغ نگاهت ،  هنوز  /يك سبد از  ميوه ي خورشيد/ چيد.

7 ـ پا به راه طلب نه از ره  عشق

8 ـ تا بار امانت در سفت  جان كشد .

9 ـ گفت اين پروانه در كاراست بس .

10 ـ تويي بهانه ي آن ابرها كه مي گريند .

11 ـ اين چه ژاژ است و چه كفر است و فشار .

ب ) با توجه به ابيات و عبارات زير معني لغات مشخص شده را بنويسيد ؟

12 ـ معني لغت معين شده در عبارت « و وظيفه ي روزي به خطاي منكر نبرد . » چيست ؟

13 ـ « شما اسم مدرسه را گذاشته ايد ، وزارت صنايع مستظرفه كه البته وزيري هم در كابينه نداره .......»

14 ـ  سراسر كتاب بيهقي مشحون است از گفت و گوهاي اشخاص با يكديگر .

15 ـ آري ، زمان فره جواني را مي پژمرد .

16 ـ هم حركاتش متناسب به هم                         هم خطواتش متقارب به هم

17 ـ هر ماه چندين بارو هر سال يك ماه پيوسته با تنهايي اين كوه مرواده مي كرد .

18 ـ باز زين و برگ را بر گرده ي كهرها و كرندها   نهادند .

19 ـ طي دو سه لمحه همه چيز را به خاكستر تبديل كرد .

ج ) درك مطلب

20 ـ اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز                            كان سوخته را جان شد و آواز نيامد

ـ مراد از « مرغ سحر » و « پروانه » چيست ؟

21 ـ دربيت : چو نزديك گشتند پير و جوان                     دو شير سرافراز و دو پهلوان

ـ كدام زمينه ي حماسه به وضوح ديده مي شود ؟

22 ـ منظور از« روزه به دهن» در عبارت مقابل چيست ؟ علف نايافت و ستوران لاغر و مردم روزه به دهن ، در راه .

23 ـ در عبارت مقابل منظور از « پاپي مي شد » مدير مدام پاپي مي شد و هي داد مي زد .

24 ـ مفهوم كلي عبارت « بيهقي نويسنده اي است چيره دست كه عنان قلم را در اختيار داشته و به اقتضاي حال آن را به گردش در مي آورده است »‌ چيست ؟

25 ـ مفهوم كلي شعر زير را بنويسيد ؟

ماه / روشني اش را / در سراسر آسمان / مي پراكند / و لكه هاي سياهش را براي خود نگه مي دارد .

26 ـ در دو بيت زير چه مضمون مشتركي ديده مي شود ؟

كسي كه نقطه ي آغاز هر چه پرواز است              تويي كه در سفر عشق خط پاياني

كنار نام تو لنگر انداخت كشتي عشق                   بيا كه ياد تو آرامشي است طوفاني

27 ـ كنايه ي معين شده را معني كنيد ؟

از شنيدن اسم شهر قند در دلم آب مي شد .

28 - با توجه به بيت به سوال پاسخ دهيد ؟ « من نكردم خلق تا سودي كنم / بلكه تا بر بندگان جودي كنم »

ـ خداوند سبب خلقت به عبادت را چه مي داند ؟

29 ـ عبارت معين شده كنايه از چيست ؟

جبرئيل گفت : خداوندا ! تو دانا تري خاك تن در نمي دهد .

د ) دانش هاي ادبي

30 ـ در عبارت ..... « وبه شكر اندرش مزيد نعمت  » كدام آرايه ي ادبي ديده مي شود ؟

31 ـ در بيت : « جانان من برخيز و بر جولان برانيم                        زان جابه جولان تا خط لبنان برانيم » دو آرايه ي ادبي بيابيد ؟

32 ـ در بيت « صبح دو مرغ رها / بي صدا / صحن دو چشمان تو را ترك كرد . » در قسمت مشخص شده كدام آرايه ي ادبي ديده مي شود ؟

33 ـ زبان غزل واره هاي « شكسپير » چگونه است ؟

34 ـ نثر كتاب « بخاراي من ، ايل من » چگونه است ؟ اين داستان نوشته ي كيست ؟

35 ـ منظور از زاويه ي ديد چيست ؟

36 ـ سفرنامه ها از چه لحاظ ارزش و اهميت دارند ؟ دو مورد ذكر كنيد ؟

هـ ) خودآزمايي

37 ـ آيا داستان « گل دسته ها و فلك » داستاني نمادين است ؟ چرا ؟

38 ـ آيا مي توان شعر « بانگ جرس » سروده ي حميد سبزواري را نوعي حماسه دانست ؟ چرا ؟

39 ـ در مصراع « ولادت كه روزگاري از گوهر نور بود » چرا شاعر ولادت را از گوهر نور مي داند ؟

40 ـ مقصود از « سر به مهر نامه » در مصراع « اين سر به مهر نامه بدان مهربان رسان » چيست ؟

41 ـ در عبارت : « نوروز تجديد خاطره ي خويشاوندي انسان با طبيعت است هر سال اين فرزند فراموشكار ، مادر خويش را از ياد مي برد. » منظور از مادر چيست ؟

42 ـ در بيت « شود آسان ز عشق كاري چند / كه بود نزد عقل بس دشوار » تقابل ميان چه چيزهايي ديده مي شود ؟

43 ـ  منظور از نوش و نيش در عبارت زير چيست ؟

« شخصيت رستم در اين داستان تركيبي است از نوش و نيش . »

44 ـ پيام محوري داستان « گاو » را بنويسيد ؟

و ) حفظ شعر

45 ـ با كلمات مناسب جاهاي خالي بيت زير را كامل كنيد ؟

هر كاو شراب …………………  روزي چشيده باشد                       داند كه سخت باشد …………………   اميدواران

46 ـ بيت زير را كامل كنيد ؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام خرداد 1387ساعت 12:6  توسط جعفر رودسرابی  | 


ادبیات فارسی3

الف ) با توجه به عبارات زيرمعني لغات مشخص شده را بنويسيد ؟

1 ـ « اين قدر  مهمل گفت كه سر رشته ي امور از دستمون رفت »

2 ـ ..... پس رقعتي نوشت ........

3 ـ انس مردانه با شمشير آخته به سوي ميدان نبرد مي رفت .

4 ـ آري ، زمان فره جواني را مي پژمرد .

5 ـ در تند باد ريشه برانداز زمان ها خلود بخشيم .

6 ـ هر ماه چندين بار ، و هر سال يك ماه ، پيوسته با تنهايي اين كوه مراوده مي كند .

7 ـ يار بي پرده از در و ديوار                   در تجلي است يا اولي الابصار

8 ـ تا شما در اين آينه نقش هاي بوقلمون بينيد .

ب ) معني ابيات و عبارات زير را به نثر ساده و روان بنويسيد ؟

9 ـ « باد صبا دروغ زن است و تو راست گوي      آن جا به رغم باد صبا مي فرستمت »

10 ـ ... جال باز كشيد و حبه بينداخت و در كمين بشست . ساعتي بود ... »

11 ـ ... و از بسياري نكت چيزي را كه در او كراهيتي نبود مي فرستاد فرود سراي ... »

12 ـ حسنك پيدا آمد ، بي بند ، جبه اي داشت. حبري رنگ با سياه مي زد خلق گونه »

13 ـ خورده است خدا ز روي تعظيم                    سوگند به روي همچو ماهت

14 ـ « كفي راد دارد ، دلي پر ز داد »

15 ـ اميد ها در دام حرمان درد مي شد                 بازار گرم عاشقي ها سرد مي شد

16 ـ بسيار مني كرد .

17 ـ چارق و پاتابه ، لايق مر تو راست .

18 ـ « جملگي ملايكه را انگشت تعجب در دندان تحير بماند »

19 ـ سر به جيب مراقبت فرو برده است .

ج ) دانش هاي ادبي

20 ـ دو نمونه ي خرق عادت را در شاهنامه فردوسي نام ببريد ؟

21 ـ لحن داستان « كباب غاز » چگونه است ؟

22 ـ ادبيات عرفاني در حوزه ي كدام نوع ادبي جا مي گيرد ؟

23 ـ فيلنامه ي كمال الملك اثر كيست ؟

24 ـ دو ويژگي نثر « جلال آل احمد » را بنويسيد ؟

25 ـ شهرت عمر خيام در سرودن چه نوع قالب شعري است ؟

26 ـ در بيت زير بين چه واژه هايي جناس وجود دارد ؟ نوع جناس را مشخص كنيد ؟

27 ـ با توجه به بيت زير كدام كلمه ايهام دارد ؟ آن را توضيح دهيد ؟

راز ، نهان داروخمش ور خمشي تلخ بود              آن چه جگر سوزه بود باز جگر سازه شود

د ) درك مطلب

28 ـ در بيت « اي مرغ سحر ! عشق ز پروانه بياموز                         كان سوخته را جان شد و آواز نيامد »

ـ مراد از « جان شدن و بر نيامدن آواز »‌چيست ؟

29 ـ منظور از « لب ديوار دل » در بيت « شب دو صف از ياكريم / بال به بال نسيم / از لب ديوار دلت پر كشيد . » چيست ؟

30 ـ در عبارت « ولادت كه روزگاري از گوهر نور بود ، به سوي بلوغ مي خزد » منظور از « به سوي بلوغ مي خزد » چيست ؟

31 ـ منظور از كلمات مشخص شده در بيت زير چيست ؟

آنان كه فانوسشان را /  بر پشت مي برند / سايه هاشان پيش پايشان مي افتد .

32 ـ با توجه به ابيات « گفت اين پروانه در كار است و بس                        كس چه داند ؟ اين خبر دار است و بس

                              آن كه شد هم بي خبر هم بي اثر                    از ميان جمله او دارد خبر »                      

ـ عاشق واقعي كيست ؟

33 ـ مفهوم مصراع مقابل را بنويسيد ؟      مردي تذرو كشته را پروازداده

34 ـ با توجه به بيت : دل هر ذره را كه بشكافي     آفتابيش در ميان بيني » منظور از آفتاب چيست ؟

هـ ) خود آزمايي

35 ـ پيام محوري داستان گاو چيست ؟

36 ـ چرا داستان « گل دسته ها و فلك » داستاني نمادين است ؟

37 ـ چرا داستان رستم و اسفنديار  را تراژدي مي خوانيم ؟

38 ـ منظور شاعر از مصراع دوم بيت زير چيست ؟

با دلي از درد گرفتار او                رفت به شاگردي رفتار او

39 ـ در داستان ققنوس اين پرنده نماد چيست ؟

40 ـ در بيت « بشكن دل بي نواي ما را اي عشق                اين ساز ، شكسته اش خوش آهنگ تر است »

ـ شاعر چرا دل هاي شكسته را خوش آهنگ تر مي داند ؟

41 ـ مقصود نويسنده از عبارت « پس از عزيمت رضاشاه ، كه قبلا رضا خان بود ، و بعدا هم رضا خان شد .... » چيست ؟

42 ـ با توجه به بيت زير شاعر به كدام ويژگي پيامبر اشاره دارد ؟

تو براي وصل كردن آمدي                     ني براي فصل كردن آمدي »

و ) حفظ شعر

43 ـ ……………………………                               بر دل بهايي نه ، هر بلا كه بتواني

44 ـ پيش صاحب نظران ………… باد است               بلكه آن است …………… كه ز ملك آزاد است .

------------------------------------------- 

الف ) با توجه به عبارت هاي زير معني لغات مشخص شده را بنويسيد ؟

ـ و تخم خرمايي به به تربيتش نخل باسق گشته .                ـ خود ايدر زماني درنگ آوريم

ـ بانگ و هزاهز و غريو برخاست                                                 ـ انس با شمشير آخته بهسوي ميدان نبرد مي رفت

ـ پر و بالش به سان اخگر پاره هاي زرين برق مي زد                     ـ همه گبر و برگستوان چاك چاك

- كه چندين بپيچم كه اسفند يار                                      ـ طي دو سه لمحه همه چيز به خاكستر تبديل شد

ب ) درك مطلب

1 ـ در بيت زير « مرغ سحر » و « پروانه » نماد چه كساني هستند ؟

اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز                                    كان سوخته را جان شد و اواز نيامد

2 ـ در جمله ي زير منظور از « فرش زمردين » چيست ؟

فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردين بگسترد.

3 ـ در بيت « وادي پراز فرعونيان و قبطيان است     موسي  جلو دار است و نيل اندر ميان است » منظور از كلمات مشخص شده كيستند ؟

4 - مفهوم اين عبارت چيست ؟

امير از آن جهان آمده به خيمه فرود آمد

5 ـ در سروده كوتاه زير شاعر چه كساني را ملامت مي كند؟

« آنان كه فانوسشان را به پشت مي برند سايه هايشان پيش پايشان مي افتد.»  

6 ـ مفهوم عبارت هاي مشخص شده را بنويسيد

ولادتت كه روزگاري از گوهر نور بود / به سوي بلوغ مي خزد / خسوف هاي كژ خيم  شكوهش را به ستيز بر مي خيزند

7 ـ مفهوم كنايي « پا در ركاب داشتن » و «سر گرا ن ديدن »را بنويسيد .

8 ـ مفهوم« موكد گشتن نبشته به توقيع » چيست ؟

دانش هاي ادبي

1ـ  بارزترين آرايه را در ابيات زير بنويسيد ؟

ـ ايزد كه رقيب جان خرد كرد                 نام تو رديف نام خود كرد

ـ خروش آمد از باره هر دو مرد               تو گفتي بدريد دشت نبرد

2 ـ شيوه ي نثر هر يك از آثار مقابل را بنويسيد ؟

قابوس نامه                               گلستان سعدي

3 ـ نام نويسندگان آثار زير را بنويسيد ؟

شبلي در آتش                                        دن كيشوت                   هاملت                

4 ـ چه كسي فيلنامه ي «گاو» را ساخت ؟

5 ـ دو ويژگي نثر « جلال آل احمد » را بنويسيد ؟

6 ـ « تاريخ مسعودي » نام ديگر كدام اثر برجسته ي فارسي است ؟

7 ـ در عبارت مقابليك تشبيه بليغ اضافي ---------

--------------------------------------------               

خودآزمايي

1 ـ در بيت‌:«  كه ايرانيان به كشتن دهيم    خودم در جهان تاج  بر سر نهيم »

ـ تاج نماد چيست ؟

2 ـ در بيت « جانان من اندوه لبنان كشت ما را                   بشكسته داغ دير ياسين پشت ما را »

ـ مراد از « داغ دير ياسين » چيست ؟

3 ـ در عبارت مقابل منظور از « لمس شد » يعني چه ؟   نصف تنش لمس شد .

4 ـ نويسنده ي « گل دسته ها و فلك » چه ايهام لطيفي را در انتخاب عنوان داستان به كار گرفته است ؟

5 ـ « ققنوس » در داستان « سيلويا تانزدوارنر » نماد چيست ؟

6 ـ با توجه به بيت زير به سؤال پاسخ دهيد ؟ « آفتاب خار و خس مزرعه ي چشم تو »

ـ چرا شاعر آفتاب را خار و خس چشم جانباز مي داند .

7 ـ مصراع « همه دل پر از باد و لب پر ز پند » بيانگر چه حالتي است ؟

8 ـ ضمير « م » در مصراع « به باد افره اين گناهم مگير » چه نقشي دارد ؟

9 ـ در عبارت زير منظور از شلنگ مي انداخت چيست ؟

ـ مشدي حسن ديوانه وار دور طويله مي دويد و شلنگ مي انداخت .

معني عبارت ها و ابيات زير را به نثر ساده و روان بنويسيد ؟

« ... .. و از بسياري نكت چيزي را كه در او كراهيتي نبود مي فرستاد فرود سراي »

« حسنك پيدا آمد بي بند ، جبه اي داشت حبري رنگ با سياه مي زد خلق گونه »

« سر بر جيب مراقبت فرو برده . »

« پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد . »

ـ فراموش كردي تو سگزي مگر                         كمان و برو مرد پرخاشخر

ـ ز نيرنگ زال بدين سان درست                         و گرنه كه پايت همي گور جست

مه طاسك گردن سمندت                       شب طره پرچم سياهت

ـ يعني كليم آهنگ جان سامري كرد .

ـ شب ، دو صف از ياكريم از لب ديوار دلت پر كشيد .

حفظ شعر

چه مبارك سحري بود چه ……………………                 آن شب قدر كه اين …………………  دادند .

با ساربان بگوييد احوال آب چشمم                                         تا بر شتر نبندد …………………………… 

------------------------------------  

الف ) با توجه به عبارت معني لغات معين شده را بنويسيد ؟

1 ـ و تخم خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته .

2 ـ بترس از جهاندار يزدان پاك              خرد را مكن با دل اندر مغاك

3 ـ هست در هر ثقبه آوازي دگر                         زير هر آواز او رازي دگر . . .

4 ـ پرو بالش به سان اخگر پاره هاي زرين برق مي زد .

5 ـ آن جا به رغم باد صبا مي فرستمت .

6 ـ ... رسيدگي به خلاف و خيانت ، پي گيري جنحه و جنايت .

7 ـ هر چند كه ملائكه در آدم تفرس مي كردند نمي دانستند كه . . . .

8 ـ عاقبت از خامي خود سوخته               رهروي كبك نياموخته

ب ) معني ابيات و عبارات زير را به نثر روان و ساده بنويسيد ؟

1 ـ پرده ي ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد .

2 ـ فراموش كردي تو سگزي مگر                                  كمان و بر مرد پرخاشخر

3 ـ پيكان را ايستانيده بودند كه از بغداد آمده اند

4 ـ غرض من آن است كه تاريخ پايه اي بنويسم و بنايي بزرگافراشته گردانم .

5 ـ دست هوا به رشته ي جان بر، گره ز دست       نزد گره گشاي هوا مي فرستمت .

6 ـ كبوتران اضطرابي مي كردند و هر يك خود را مي كوشيد .

7 ـ و بدين گونه بودن خويش را به عنوان  يك ملت ، در تند باد ريشه برانداز زمان ها خلود مي بخشيم .

8 ـ يار بي پرده از در و ديوار                   در تجلي است يا اولي الابصار

9 - به قهر يك قبضه ي خاك از روي جمله زمين بر گرفت .

10 ـ من اين نپذيرم و در عهده ي اين نشوم .

11 ـ نگويم كه مرا سخت دربايست نيست .

ج ) دانش ها ي ادبي

1 ـ شرح زير مربوط به كدام نوع از انواع نثر مي باشد ؟

در اين نوع نثر ، سجع هاي متوالي ، لغات و تركيبات و اصطلاحات دشوار و تكلفات فراوان به گونه ي افراطي به كار رفته اند .......

2 ـ دو نمونه ي خرق عادت را در شاهنامه ي فردوسي نام ببريد ؟

3 ـ كتاب « آنا كارنينا » نوشته ي كدام نويسنده ي روسي است ؟

4 ـ اثر معروف « نجم الدين دايه » چه نام دارد ؟

5 ـ در كدام يك از ابيات زير آرايه ي حسن تعليل وجود دارد ؟

الف ) به پاس يك دل ابري دو چشم باراني / پر است خلوتم از يك حضور نوراني

ب ) بشكن دل بي نواي ما را اي عشق / اين ساز ، شكسته اش خوش آهنگ تر است .

ج ) تويي بهانه ي آن ابرها كه مي گوند / بيا كه صاف شود اين هواي باراني

6 ـ كدام نوع ادبي ، بيانگر احساسات شخصي انسان است ؟

7 ـ در بيت زير ، چه آرايه اي ( لفظي ) به كار رفته است ؟

« تنگ است ما را خانه ، تنگ است          بر جاي ما بيگانه ننگ است اي برادر »

8 ـ چه كسي فيلم « گاو » را ساخت ؟

خود آزمايي

1 ـ در بيت : كه ايرانيان را به كشتن دهيم                          خود اندر جهان تاج بر سر نهيم

تاج نماد چيست ؟

2 ـ در بيت « دست در كش كرد با آتش به هم                  خويشتن گم كرد با او خوش به هم » مرجع ضمير او چه كسي است ؟

3 ـ با توجه به بيت پاسخ دهيد :

جان گدازي اگر به آتش عشق / عشق را كيمياي جان بيني / به نظر شاعر چه چيز به جان آدمي ارزش و اعتبار مي بخشد .

4 ـ در بيت « جانان من اندوه لبنان كشت ما را                   بشكست داغ دير ياسين پشت ما را »

ـ مراد از « داغ دير ياسين » چيست ؟

5 ـ مقصود از بيت زير چيست ؟

« بر دل موسي سخن ها ريختند                ديدن و گفتن به هم آميختند »

6 ـ با توجه به عبارت « ناگاه صيادي بد حال خشن جامه ، جالي بر گردن و عصايي در دست ، روي بدان درخت نهاد .... »

ـ نويسنده صياد را چگونه توصيف نموده است ؟

7 ـ با توجه به بيت « جان يك نفس درنگ ندارد ، گذشتني است   ورنه بدين شتاب چرا مي فرستمت »

ـ چرا شاعر در فرستادن پيك شتاب دارد ؟

8 ـ مقصود از عبارت زير چيست ؟

شاهين تيز بال افقها بودم زنبور طفيلي شدم و به كنجي پناه بردم .

9 ـ با توجه به بيت به سؤ الات مطرح شده پاسخ دهيد :

« يعني كليم آهنگ جان سامري كرد       اي ياوران بايد ولي را ياوري كرد »

ـ منظور از « كليم آهنگ جان سامري كرد » چيست ؟

ـ منظور از « ولي » در مصراع دوم چيست ؟

10 ـ « اسفنديار او را پير كانا مي خواند » « كانا » يعني چه ؟

11 ـ در عبارت مقابل منظور از « لمس شد » چيست ؟                    نصف تنش لمس شد .

و ) درك مطلب

1 ـ با توجه به عبارت « پرده ي ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفه روزي به خطاي منكر نبرد . » كدام صفات خداوند توصيف مي شود ؟

2 ـ مفهوم عبارت مقابل را بنويسيد ؟ ( سردي استاد از سنگيني نفسش پيدا ست . )

3 ـ منظور از تركيب مشخص شده در بيت زير چيست ؟

تو پرتو صفايي ، از آن بارگاه انس                       هم سوي بارگاه صفا مي فرستمت

4 ـ مفهوم كلي شعر زير را بنويسيد ؟

كاريز خوش دارد خيال كند / كه رودها / تنها براي اين هستند / كه به او آب برسانند !

5 ـ در دو بيت زير چه مضمون مشتركي ديده مي شود ؟

ـ كسي كه نقطه ي آغاز هر چه پرواز است                       تويي كه در سفر عشق خط پاياني

ـ كنار نام تو لنگر انداخت كشتي عشق                 بيا كه ياد تو آرامشي است طوفاني

6 ـ منظور از تركيب مشخص شده در عبارت زير چيست ؟

امپراتوري هاي بزرگ هم مانند آدم ثروتمند معمولا از سوء هاضمه مي ميرند .

7 ـ با توجه به بيت به سوال زير پاسخ دهيد ؟

بي سراپاي گداي آنجا را / سر ز ملك جهان گران بيني

ـ منظور از سر گران ديدن چيست ؟

8 ـ « ما سرمون از پشت هم چشم داره » كنايه از چيست ؟

هـ ) حفظ شعر

قسمت هاي خالي ابيات زير بنويسيد ؟

1 ـ با ……………  بگويد احوال آب چشمم                                  تا بر شتر نبندد ………… به روز باران

2 ـ چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبي                           ……………………………………..………  

-----------------------------------  

الف ) با توجه به عبارات معني لغات معين شده را بنويسيد ؟

1 ـ هر نفسي كه فرو مي رود ممد حيات است .

2 ـ خود ايدر زماني درنگ مي آوريم .

3 ـ معلم مي گفت كراهت دارد اسم خدا را با دست چپ نوشتن .

4 ـ « بانگ و هزاهز  و غريب برخاست »

5 ـ عقل خود را از فرط استيصال از دست مي دهد و نمي داند چه كند .

6 ـ آواز خوش هزار  تقديم تو باد .

7 ـ شاهين تيز بال افق ها بودم و زنبوري طفيلي شدم به كنجي پناه بردم .

8 ـ چو او را بر تخت خلافت نشانم جمله او را سجود كنيد . 

ب ) معني ابيات و عبارات زير را به نثر روان و ساده بنويسيد ؟

9 ـ خورده است خدا زروي تعظيم                                   سوگند به روي همچو ماهت

10 ـ  ز نيروي اسپان و زخم سران                        شكسته شد آن تيغ هاي گران

11 ـ باز گشت و دفتر خود باز كرد                      وصف او در قدر فهم آغاز كرد

12 ـ هنوز مي شنود آن صداي محزون را                         دلم به روشني آيه هاي قراني

13 ـ آب چه دانست كه او گوهر گوينده شود                خاك چه دانست كه او غمزه ي غمّازه شود 

14 ـ « اگر به طوع و رغبت نيايد به اكراه واجبار برگير وبياور »

15 ـ نبشته آمد و به توقيع مؤكد گشت .

16 ـ « اين بوسهل مردي امام زاده و محتشم و فاضل بود ، اما شرارت وزعارتي در طبع وي موكد شده ولا تبديل لخلق ا…

17ـ … جال باز كشيد و حبه بينداخت و در كمين بنشست . ساعتي بود …

ج ) دانش هاي ادبي

18 ـ دو نمونه نثر « مرسل » نام ببريد .

19 ـ روش نقل داستان هاي « كليله ودمنه » چگونه است ؟

20‌ـ لحن داستان كباب غاز چگونه است ؟

21 ـ آثاري نظير « گلشن راز » و « كشف المحجوب » و « رساله ي قشيريه» در كدام حوزه ي ادبي مي گنجد ؟

22 ـ  چه آرايه اي به زيبايي مصراع دوم بيت زير افزوده است ؟

« كنار نام تو لنگر انداخت كشتي عشق                 بيا كه ياد تو آرامشي است طوفاني »

23 ـ قافيه و رديف را در رباعي زير مشخص  نماييد ؟ 

« بر دوش زمانه ، لحظه ها سنگين بود                               خورشيد و زمين و آسمان ، غمگين بود

از خون و گل و شكوفه ، تابوت شهيد                             بر موج بلند دست ها ، رنگين بود »         

24 ـ درون مايه ي ادبيات پايداري چيست ؟

----------------------------------- 

خودآزمايي

25 ـ با توجه به بيت زير به سوال پاسخ دهيد ؟

« آفتاب ، خار و خس مزرعه ي چشم تو »

ـ  چرا شاعر ، آفتاب را خار و خس چشم جانباز مي داند ؟

26 ـ منظور شاعر از مصراع دوم بيت زير چيست ؟

با دلي از درد گرفتار او                رفت به شاگردي رفتار او

27 ـ  مفهوم كنايه ي زير چيست ؟

خود گنبد « چنگي به دل نمي زد »

28 ـ مصراع « همه دل پر از باد و لب پر ز پند » بيانگر چه حالتي است ؟

29 ـ در بيت زير منظور از « بي دل » و « بي نشان » چيست ؟

گر كسي وصف او ز من پرسد                بي دل از بي نشان چه گويد باز

30 ـ  در داستان « گاو »‌شخصيت اصلي داستان كيست و زاويه ي ديد داستان چگونه است ؟

31 ـ مصراع اول بيت زير اشاره به چه كسي و چه موضوعي دارد ؟

نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت                       به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

و ) درك مطلب

32 ـ در عبارت « هر گه كه يكي از بندگان گنهكار پريشان روزگار دست انابت به اميد حاجت به درگاه حق ـ جل و علا ـ بردارد ايزد تعالي در او نظر نكند بازش بخواند » منظور از ضمير « ش » كيست ؟

33 ـ منظور از عبارت مشخص شده چيست ؟

« در اين عصر نو كه اعلي حضرت اصول نويني بنا مي كنند ، حقا رسم تازه اي است كه ملوك ، مددكار ملك الموت باشند . 

34 ـ مفهوم كلي شعر زير را بنويسيد ؟

آ نان كه فانوسشان را / بر پشت مي برند / سايه هاشان پيش پايشان مي افتد .

35 ـ با توجه به بيت « سنگين شد اي دل ، دل من ، بار گناه من و تو                       صبح  آمد اما نشد صبح ، شام سياه من و تو »

ـ منظور از « صبح آ مد ، اما نشد صبح ، شام سياه من و تو » چيست ؟

36 ـ مفهوم كنايي مصرع مقابل چيست ؟             « نبندد مرا دست ، چرخ بلند »

37 ـ منظور از مصرع دوم بيت زير چيست ؟

بر راستي بال نظر كرد و چنين گفت :                            امروز ، همه روي جهان زير پر ماست »

38 ـ با توجه به ابيات زير به سوالات پاسخ دهيد ؟

از شبنم عشق خاك آدم گل شد                                     صد فتنه و شور در جهان حاصل شد

سر نشتر عشق بر رگ روح زدند                                     يك قطره فرو چكيد و نامش دل شد

الف ) قالب شعر چيست ؟

ب ) دل حاصل چيست ؟

د ) حفظ شعر

جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد ؟

همچو ………… بگشا چشم و ببين كاند خاك                      چند روي چو گل و قامت چون ………… است .

قسمت خالي بيت را بنويسيد ؟

…………………………………                               اجر صبري است كزان شاخ نباتم دادند

----------------------------------

الف ) لغات و تركيبات مشخص شده ي زير را معني كنيد ؟

1 ـ منت خداي را عزوجل كه طاعتش موجب قربت است .

2 ـ اين قدر مهمل گفت كه سر رشته ي امور از دستمون رفت »

3 ـ بيهقي گاه نيز در عين كمال ايجاز حق مطلب را ادا كرده است .

4 ـ هميشه سبز و نغز و آبدار است                        تو پنداري كه هر روزش بهار است

5 ـ كبوتران فرمان وي بكردند و دام بر كندند و سر خويش گرفت .

6 ـ   اين ره ، آن زاد راه و آن منزل                      مرد راهي اگر بيا و بيار

ب ) ابيات و عبارات زير را به نثر روان گزارش كنيد ؟

1 ـ بو سهل زوزني بر خشم خود طاقت نداشت ، برخاست . نه تمام و بر خويشتن مي ژكيد .

2 ـ وقت است تا برگ سفر بر باره بنديم              دل بر عبور از سد خار و خاره بنديم

3 ـ آفتاب خار و خس مزرعه ي چشم تو /  آبشار / موج فرو خفته اي از خشم تو

4 ـ كبوتران اشارت او را امام ساختند و راه بتافتند .

5 ـ بر بال عقاب آمد آن تير جگر دوز                 وز ابر مر او را به سوي خاك فرو كاست

6 ـ اين سر نه سامان پذيرد و ين غم نه پايان پذيرد                        يك نيم شب پر نگيرد تا مرغ آه من و تو

ج ) درك مطلب

1 ـ گفت : « به خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم ، دامني پر كنم هديه ي اصحاب را چون برسيدم ، بوي گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت »

دامنم از دست برفت يعني چه ؟

2 ـ مفهوم بيت زير را بنويسيد :

در هر نفسي كه مي تپي اي دل من                                  يادت نرود اجازه از عشق بگير 

3 ـ با توجه به بيت به سؤال پاسخ دهيد : تا به جايي رساندت كه يكي  /  از جهان و جهانيان بيني

شاعر در اين بيت به چه چيز اشاره مي كند ؟

4 ـ با توجه به بيت به سؤالات مطرح شده پاسخ دهيد :

« دريا دلان راه سفر در پيش دارند                    پادر ركاب راهور خويش دارند »

 ـ      مراد از « دريا دلان » چه كساني هستند ؟

ـ      مراد از « پا در ركاب راهور خويش دارند » چيست ؟

 د ) خود آزمايي 19 / 10 / 1379

1 ـ آيا داستان « گل دسته ها وفلك » داستاني نمادين است ؟چرا ؟

2 ـ در عبارت زير منظور از جمله ي « در عهده ي اين نشوم » چيست ؟

 « من اين نپذيرم و در عهده ي اين نشوم »

3 ـ منظور از «  روزه به دهن  » در عبارت زير چيست ؟

 « علف نايافت و ستوران لاغر و مردم روزه به دهن ، در راه » 

 4 ـ با توجه به « جهان قرآن مصور است / و آيه ها در آن /  به جاي آنكه بنشينند ، ايستاده اند / درخت يك مفهوم است .....  »

 ـ   درخت يك مفهوم است يعني چه ؟   

5 ـ با توجه به بيت به سؤالات مطرح شده پاسخ دهيد :

« وادي پر از فرعونيان و قبطيان است                        موسي جلو دار است و نيل اندر ميان است »

ـ  مراد از « فرعونيان » چه كساني هستند ؟

ـ  مراد از « نيل اندر ميان است » چيست ؟

6 ـ مراد از « نامه ي سر به مهر » در « اين سر به مهر نامه بدان مهربان رسان » چيست ؟

7 ـ در بيت « بشكن دل بي نواي ما را اي عشق                اين ساز ، شكسته اش خوش آهنگ تر است »

ـ شاعر چرا دل هاي شكسته را خوش آهنگ تر مي داند ؟

8 ـ با توجه به بيت زير به سؤال پاسخ دهيد :

« جان گدازي اگر به آتش عشق                      عشق را كيمياي جان بيني »

ـ شاعر چه چيزي را شرط دست يابي به كيميا ي عشق مي داند ؟

هـ ) دانش هاي ادبي

1 ـ نوع نثر گلستان سعدي چگونه است ؟

2 ـ كدام منظومه ي غنايي همواره سرمشق شاعران بزرگ براي سرودن داستان هاي عاشقانه بوده است ؟

3 ـ زبان « خاقاني » در سرودن قصيده و غزل چگونه بوده  است ؟

4 ـ كتاب «‌كوير » نوشته ي كدام نويسنده است ؟

5 ـ عرفان در آغاز كدام قرن و با ظهور كدام شاعر موضوع عمده ي اشعار شاعران گرديد ؟

6 ـ در عبارت زير يك شبكه ي مراعات نظير پيدا كنيد .

« درختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در بر گرفته »

7 ـ در بيت زير دو آرايه ي ادبي بيابيد ؟

« مردي نهان با روح هم پيمان نشسته                            مردي به رنگ نوح در طوفان نشسته »

..................... 

اللف ) معني و مفهوم شعر ونثر

ـ اشعار و عبارات زير را با نثر ساده و روان معني كنيد .

1 ـ خرد را مكن با دل اندر مغاك .

2 ـ اين ستيزه روي در كار ما به جد است .                 

3 ـ ناگاه آن ديدند كه چون آب نيرو كرده بود و كشتي پر شده ، نشستن و دريدن گرفت .

4 ـ اطفال شاخ را به قدوم موسم ربيع كلاه شكوفه بر سر نهاده .  

5 ـ بيهقي مي گويد : « احمق كسي باشد كه دل در اين گيتي غدار و فريفتگار بندد و نعمت و جاه و ولايت او را به هيچ چيز شمرد »

6 ـ قابيليان بر قامت شب مي تنيدند                          هابيليان بوي قيامت مي شنيدند

7 ـ گاه سفر شد باره بر دامن برانيم                          تا بوسه گاه وادي ايمن برانيم

8 ـ زرين قبا زره زن از ابر سحر گهي                      كان جا چو پيك بسته قبا مي فرستمت

ب ) معني واژگان

 معني واژه هاي مشخص شده را با توجه به جمله ي آنها بنويسيد .

1 ـ عقل خود را از فرط استيصال از دست مي دهد .

2 ـ مدير مدام پاي مي شد و هي داد مي زد .

3 ـ ققنوس همچنان آرام و بي اعتنا و موقر و متواضع بود .

4 ـ گهي از خار او دستش خليده .

5 ـ نادره كبكي به جمال تمام                 شاهد آن روضه ي فيروزه فام

6 ـ پيرمرد از داخل كازيه ي روي ميز يك پاكت كهنه را برداشت .

7 ـ باز زين و برگ را بر گرده ي كهرها و كرندها نهادند و سرگرم تاخت و تاز شدند .

ج ) درك مطلب

1 ـ منظور از « مرغ » و « صحن» در قطعه ي زير چيست ؟

ـ صبح دو مرغ رها / بي صدا / صحن دو چشمان تو را ترك كرد .

2 ـ قطعه شعر زير دربردارنده ي چه پيامي است ؟

 ماه / روشني اش را در سراسر آسمان / و لكه هاي سياهش را براي خود نگه مي دارد .

3 ـ شاعر در بيت « اي طاق نهم رواق بالا                          بشكسته ز گوشه ي كلاهت » به چه نكته اي درباره ي پيامبر اسلام اشاره دارد ؟

 4 ـ از عبارت « مشتي رند را سيم دادند كه سنگ زنند » چه چيزي برداشت مي كنيد ؟

دانش هاي ادبي

1 - در عبارت زير آرايه هاي سجع و جناس را مشخص كنيد ؟

فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردين بگسترد و دايه ي ابر بهاري را فرمود تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد

2 ـ اين «آرايه » مناسب ترين وسيله براي آفريدن صحنه هاي حماسي است . نام آن را بنويسيد؟

3 ـ  شكل هند سي رباعي چگونه است آن را نشان دهيد؟

4 ـ نويسنده ي آثار زير را بنو يسيد؟

الف ) هملت                                                                 ب ) جنگ و صلح

 5 ـ كتاب (( پله پله تا ملاقات خدا )) از كدام مولوي شناس بزرگ روزگار ماست؟

6 ـ (( جامي )) كدام اثرخود را به تقليد گلستان سعدي نوشته است؟

7 ـ  نمونه اي از « خرق عادت » در داستان رستم و اسفنديار بنويسيد ؟

8 ـ دو مورد از مهم ترين عناصر داستان را نام ببريد ؟

9 ـ اصلي ترين موضوع عرفان چيست ؟

هـ ) خودآزمايي ها

1 ـ در بيت زير منظور از « تقصير » چيست ؟

بنده همان به كه ز تقصير خويش                         عذر به درگاه خداي آورد

2 ـ معادل امروزي « بپيچم » را در بيت زير بنويسيد ؟

كه چندين بپيچم كه اسفنديار                  مگر سر بپيچاند از كار زار

3 ـ در بيت زير مقصود شاعر از « فرعونيان » چه كساني و « موسي » كيست ؟

وادي پر از فرعونيان و قبطيان است                      موسي جلو دار است و نيل اندر ميان است

4 ـ مفهوم كلي اين بيت چيست ؟

شمع جويي و آفتاب بلند                         روز بس روشن و تو در شب تار

5 ـ « تاگور » در اين بخش از شعر خود « آنان كه فانوسشان را بر پشت مي برند ، سايه هايشان پيش پايشان مي افتد » چه كساني را در نظر دارد ؟

6 ـ پيام شاعر در مصراع دوم بيت زير چيست ؟

نسوزد جان من يك باره در تاب                         كه اميدت زند گه گه براو خواب

7 ـ در بيت « دوباره پلك دلم مي پرد نشانه ي چيست        شنيده ام كه مي آيد كسي به مهماني »

ـ « پلك دلم مي پرد » اشاره به كدام باور عاميانه دارد ؟

8 ـ در عبارت زير چرا نويسنده ابليس را اعور ( يك چشم ) مي داند ؟

« هر چند ملايكه در آدم تفرس مي كردند ، نمي دانستند كه اين چه مجموعه اي است تا ابليس بر تلبيس يك باري گِردِ او طواف مي كرد و بدان يك چشم ، اعورانه بدو در مي نگريست »

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوال ادبیات سوم

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ | ۱۰:۴۵ قبل از ظهر | نویسنده : |

مصادر بی قاعده

مصادر بي قاعده زبان فارسي با بن مضارع آن ها

 

 

مصدر

بن مضارع

مصدر

بن مضارع

آزمودن

آزما،آزماي

انداختن

انداز

آزردن

آزار

اندودن

اندا،انداي

آسودن

آسا،آساي

انگاشتن

انگار

آشفتن

آشوب

انگيختن

انگيز

آغشتن

آغار

باختن

باز

آفريدن

آفرين

بخشودن

بخشا،بخشاي

آگندن

آگين

بردن

بر

آمدن

آ،آي

بستن

بند

آموختن

آموز

بودن

باش

آميختن

آميز

بيختن

بيز

آوردن

آور،آر

پالودن

پالا

آويختن

آويز

پختن

پز

آهيختن(آهختن)

آهيز

پذيرفتن

پذير

افراختن

افراز

پرداختن

پرداز

افراشتن

افراز

پنداشتن

پندار

افروختن

افروز

پيمودن

پيما،پيماي

افزودن

افزا،افزاي

پيوستن

پيوند

 

 

 

 

افشردن

افشار

تاختن

تاز

انباشتن

انبار

تافتن

تاب

توختن

توز

ساختن

ساز

جَستن

جه

سپردن

سپار

چيدن

چين

ستدن(ستادن)

ستان

جُستن

جو

ستودن

ستا،ستاي

خاستن

خيز

سرودن

سرا،سراي

خفتن

خسب،خواب

سفتن

سنب

دادن

ده

سوختن

سوز

داشتن

دار

شتافتن

شتاب

دانستن

دان

شدن

شو

درودن

درو

شستن

شو،شوي،شور

دوختن

دوز

شكستن

شكن

دوختن

دوش

شمردن

شمار،شمر

ديدن

بين

شناختن

شناس

ربودن

ربا،رباي

شنفتن

شنو

رَستن

رَه

شنيدن

شنو

رُستن

رُو

غنودن

غنو

رشتن

ريس

فرمودن

فرما،فرماي

رُفتن

روب،رو

فروختن

فروش

رَفتن

رو

فريفتن

فريب

 

 

 

 

زدن

زن

فشردن

فشار

زدودن

زدا،زداي

كاستن

كاه

كاشتن

كار

گشتن

گرد

كردن

كن

گشودن

گشا،گشاي

كِشتن

کار

گفتن

گو،گوي

كوفتن

كوب

گماشتن

گمار

گداختن

گداز

مردن

مير

گذاشتن

گذار

نگاشتن

نگار

گرفتن

گير

نواختن

نواز

گريختن

گريز

نمودن

نما،نماي

گزيدن

گزين

هشتن

هل

گسستن

گسل

يافتن

ياب

گسيختن

گسل

 

 

 


موضوعات مرتبط: نکته ها

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ | ۶:۲۲ قبل از ظهر | نویسنده : |

زبان فارسی 2

زبان فارسی۲

نام:                                       باسمه تعالی                                                       تاريخ امتحان:....../10/85

نام خانوادگی:             آموزش وپرورش                                               مدّت امتحان: 75دقیقه

کلاس:                            دبیرستان طراح سؤال:   کریمی

نام دبیر:                      امتحان درس:    زبان فارسی 2                                         نيمسال اول /رشته:تجربی وریاضی    

ردیف                                                                                 صفحه یک                               بارم          

الف:

1-

 

 

 

2-

 

3-

4-

5-

6-

 

7-

8-

 

 

ب:

1-

 

 

2-

نگارش(5 نمره)

گونه زبان ونوع نوشته ي زير را  بنويسيد.

«ای فکر دور پرواز من!بال های عقاب آسایت را از پرواز باز دار وتوای کشتی تند رو خیال من !همین جا لنگر انداز.»                                                                 

فضا سازي يعني چه وچرا نويسندگان از عنصر فضا سازي استفاده مي كنند؟

 

براي تحقيق در مورد يك بناي تاريخي از كدام يك از روشهاي تحقيق استفاده مي كنيم ؟

در هر كتابخانه چند نوع برگه وجود دارد؟نام ببريد.

در زبان محاوره كلمات………….مي شود .

اگر عنوان نوشته اي «روشن تر از خاموشي »باشد،از كدام راه براي تعيين عنوان نوشته استفاده شده است؟

 

طرح در نوشته هاي كوتاه ……….ودر نوشته هاي بلند………و مکتوب مي باشد .

عبارت زير را ويرايش كنيد.

رزمندگان اسلام ساير شهرهاي ديگر را فتح کردند و بسيجيان دلاور دشمنان را نابود ومقداري را به اسارت گرفتند.و هدف آنها جلب رضاء خداوند بود.

دستور(8نمره)

در جملات زير نقش كلماتي را كه زير آنها خط كشيده شده است ،بنويسيد.

  الف:بولدزرچي جهاد خاك ريز  مي زد.         ب:مردم به او پهلوانمی گفتند.

    ج:مادر کودک راغذا داد.

براي جمله هاي زير، فعل هايي باشناسه مناسب بياوريد.

الف:مريم هميشه درس (خواندن)

ب:ديروزاستكان ها از دستم رها(شدن)وبر زمين (افتادن)

 

 

                                                                                                        

 

5/.

 

 

1

 

5/.

75/.

25/.

5/.

 

5/.

 

1

 

 

75/.

 

 

75/.

 

نام:                                              باسمه تعالی                                     تاريخ امتحان:....../10/85

نام خانوادگی:                   آموزش وپرورش                                        مدّت امتحان: 75دقیقه

کلاس:                                   دبیرستان طراح سؤال:   کریمی

نام دبیر:                              امتحان درس:    زبان فارسی 2                          نيمسال اول /رشته تجربی وریاضی   

ردیف                                                                                           صفحه دو                             بارم          

3-

 4-

 

 

5-

 

 

6-

 

 

7-

 

8-

 ج:

1-

2-

3-

 

 

در متن زير جمله ها را بيابيد ونمودار ساده ي هر جمله را رسم كنيد،سپس نهاد جداوپيوسته هر جمله را مشخّص كنيد.                     «دشمن برده ي ماشين است وتوماشين را درخدمت ايمان گرفته اي.»

 در جملات زير زمان افعال را مشخّص كنيد.

الف:دعا مي كنم كه گل هاي انديشه شما خرمن خرمن بشكفد.

ب:فقط پاهايش باد كرده بود واز زني سخن مي گفت.

جمله هاي زير را مجهول كنيد.

الف:او بسیاری از درس های کتاب زبان فارسی را خوانده است ..

ب:من نتيحه كاررا به شما خواهم گفت.

از فعل «خورده ایم»با حفظ شخص،ماضي مستمر،ماضي بعيد،مضارع اخباري ومضارع التزامي بسازيد.

فعل

ماضی مستمر

ماضی بعید

مضارع اخباری

مضارع التزامی

خورده ایم

 

 

 

 

وجه افعال مشخّص شده را بنويسيد.

گاهي جمله هایي ساخته مي شود كه تنها با آهنگ خيزان پرسشي مي شوند بدون آنكه كلمه اي پرسشي بيايد.

در عبارت زيرفعلهاي ساده،مركب وپيشوندي رامشخّص كنيد.

«او به باغجه مي نگريست ودر حال فکرکردن بودكه ناگهان برادرش او راصدا زد و اواز ترس از جايش برخاست .»

 زبان شناسي:(4نمره)

دو کلمه از زبان های دیگر مثال بزنید که بین شکل گفتاری  و نوشتاری آنها تفاوت وجود داشته باشد.

تمایز زبان وگفتار را با جدول ضرب مقایسه کنید.

آيا گوناگوني هاي سبكي ولهجه اي وحتي گويشي به يگانگي زبان آسيبي مي رساند يا نه؟چرا؟

 

2

 5/.

 5/1

 

 

1

 

5/.

 1

 5/.

1

1

نام:                                                      باسمه تعالی                                             تاريخ امتحان:....../10/85

نام خانوادگی:                           آموزش وپرورش                                               مدّت امتحان: 75دقیقه

کلاس:                                         دبیرستان

نام دبیر:                                    امتحان درس:    زبان فارسی 2                                    نيمسال اول    

   ردیف                                               صفحه سه

                                                                                                                                             بارم          

4-

5-

 

د:

1-

 

 

2-

 

3-

 

4-

زبان یکی ازتوانا یی های.ذهن انسان است. حال آن که گفتار فقط .........................این توانایی است .

تفاوت های میان گفتار ونوشتار را بنویسید .(دو مورد کافی است .)

 

املا وبیاموزیم(3 نمره)

کدام یک از جمله های زیر درست است ؟چرا؟

الف:  کتاب چشمه ی روشن به وسیله ی غلام حسین یوسفی نوشته شده است .

ب:غلام حسین یوسفی کتاب چشمه ی روشن را نوشته است.

چرا عبارت« شب لیلة القدر»حشو (زاید) دارد؟

 

کلمه ی عربی «املاء» را به شکل مضاف در جمله ای به کار ببرید.

 

از میان گروه کلمات زیر غلط ها را بیابید و درست آن ها را بنویسید .

  اعتلا و ارتقا-اسرار والتماس –عجز ولابع –متواضع و فروتن-ماه آزار- حدّنساب- مناعت طبع –اسیر وگرفتار

 

                                                                                                     پیروز وشادکام باشید.

5/.

1

 

 

1   

 

 

5/.

 

5/.

 

1

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات زبان فارسی 2

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ | ۶:۲۱ قبل از ظهر | نویسنده : |

ادبیات2

1ـ تعداد واج‌هاي همه‌ي كلمات زير با هم برابر هستند به جز . . .

1) آدم

2) دانش

3)استاد

4) كلاه

 

 2ـ نوع ساخت كدام واژه با بقيه متفاوت است؟

1) گلدان

2) موسيقي‌دان

3) نمكدان

4) قلمدان

 

3ـ كدام واژه «مشتق ـ مركب» است؟

1) نوروز

2) پنج‌شنبه

3) قرآن‌خواني

4) شاهنامه

 

4ـ در گروه اسمي روبه‌رو هسته‌ي گروه اسمي كدام است؟ «پنجمين همايش بزرگداشت انديشمندان جامعه»

1) همايش

2) بزرگداشت

3) انديشمندان

4) جامعه

 

5ـ در همه‌ي گزينه‌ها به جز گزينه‌ي . . . . . . . . غلط املايي وجود دارد.

1) يكي از آن لعين‌ها لباس قضب بر تن كرده مي‌آيد.

2) پشت آسياب كشت سيفي اربابي است.

3) خودش سواره است و آن اسير قريب بي‌كس پياده مي‌آيد.

4) از براي يك دانه‌ي محقّر چندين مذلت مي‌كشي.

 

6ـ در كدام گزينه غلط املايي ديده مي‌شود؟

1) بيكار و سلندر ـ ترجيح و برتري ـ خاستگاه اجتماعي ـ خواب‌گذار دانا

2) مرهم دل مجروح ـ هزيمت و شكست ـ مضغ و جويدن ـ اسباب و اثاث

3) براعت استهلال ـ بيت معمور ادب ـ امارت و فرمانروايي ـ عمارت و ساختمان

4) الغاي بردگي ـ خوان نعمت بي‌دريغ ـ حازم و دورانديش ـ ماه آزار

 

7ـ معني واژه‌هاي «مكيدت ـ صولت ـ سعايت ـ حرز» به ترتيب كدام است؟

1) مكر ـ حمله ـ سعي و كوشش ـ تعويذ

2) خدعه ـ هيبت ـ سخن چيني ـ بازوبند

3) حيله‌گر ـ شكوه ـ غيبت كردن ـ شكيبايي

4) تلاش ـ ظاهر ـ سخن‌چيني ـ دعا

 

8ـ معني واژه‌هاي «ابدال ـ سماط ـ زلّت ـ مينو» به ترتيب كدام است؟

1) همانندها ـ صورت ـ خواري ـ شيشه

2) نيكمردان ـ سفره ـ لغزش ـ بهشت

3) مراد حق ـ صبور ـ خطا ـ باغ  

4) غافلان ـ سفره ـ پستي ـ زيبا

 

9ـ منظور از «كيمياي هستي» در بيت زير چيست؟

« هنگام تنگدستي، در عيش كوش و مستي كاين كيمياي هستي قارون كند گدارا»

1) عيش و مستي

2) تنگ دستي

3) درويشي و خرسندي

4) كوشش و تلاش

 

10ـ «چو ننمود رخ شاهد آرزو        به هم حمله كردند باز از دو سو» يعني:

1) هيچ كدام علت جنگ و نتيجه‌ي آن را نمي‌دانستند.

2) به علّت گواهي نادرست جنگ در گرفت.

3) آرزوي شهادت آنان را به ميدان جنگ كشاند.

4) چون كامياب و پيروز نشدند به جنگ ادامه دادند.

 

11ـ «چو تويي قضاي گردان به دعاي مستمندان  كه ز جان ما بگردان ره آفت قضا را» يعني:

1) از آنجايي كه تو تغيير دهنده‌ي پيشامدهاي ناگوار هستي، به حق دعاي بيچارگان پيشامدهاي بد را از ما دور كن.

2) چون تو مي‌تواني كه خواسته‌هاي بيچارگان را تغيير بدهي، پس بلاها را از وجود ما دور كن.

3) چون كه دعاي مسكينان مي‌تواند سرنوشت را تغيير بدهد پس نيز قضا و قدر را از ما دور كن.

4) وقتي دعاي مسكينان مي‌تواند سرنوشت را تغيير بدهد، پس تو هم سعي كن، مصيبت‌ها را از ما دور بكني.

 

12ـ كدام گزينه با مفهوم بيت زير قرابت دارد؟

« ثوابت باشد اي داراي خرمن        اگر رحمي كني بر خوشه چيني»

1) زن‌هاي خوشه‌چين به قطار كنار مزرعه نشسته‌اند و سرشان به طرف مزرعه است.

2) زن‌هاي خوشه‌چين دو تا جوال با خود مي‌آورند و آن را پر مي‌كنند.

3) زري و يوسف مي‌آيند به سراغ خوشه‌چين‌ها، جوال‌هاي آن‌ها پر است.

4) شلخته درو كنيد تا چيزي گير خوشه‌چين‌ها بيايد.

 

13ـ مقصود از واژه‌هاي مشخص شده در عبارت روبه‌رو به ترتيب كدام است؟ «و از سايه‌هاي آبي، خارهاي سرخ فروريخت»

1)درختان ـ ميوه

2) آسمان ـ باران

3) هواپيما ـ بمب و موشك

4) ابرها ـ رگبار

 

14ـ مقصود شاعر از «بربساطي كه بساطي نيست» چيست؟

1) آرامش و آسودگي خاطر

2) تشويش و اضطراب شاعر

3) اوضاع مساعد

4) نامساعد بودن اوضاع

 

15ـ بيت زير با كدام يك از گزينه‌ها ارتباط معنايي دارد؟

« اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب    گر ذوق نيست تو را كژ طبع جانوري»

1) كهتري را كه مهتري يابد

 

هم بدان چشم كهتري منگر

2) دانش و آزادگي و دين و مروّت

 

اين همه را بنده‌ي درم نتوان كرد

3) به صوت خوش چو حيوان است مايل

 

ز حيوان كم نشايد بودن اي دل

4) كم گوي و گزيده گوي چون دُر

 

تا ز اندك تو جهان شود پر

1ـ در كدام گزينه «تناقض» ديده نمي‌شود؟

1) بر بساطي كه بساطي نيست

2) ساقي بده بشارت رندان پارسا را

3) خارم ولي به سايه‌ي گل آرميده‌ام

4) صداي سكوت در سرسرا پيچيده بود

2ـ در بيت «صد هزاران دام و دانه است اي خدا ما چو مرغان حريصي بي‌نوا» كدام آرايه به كار نرفته است؟

1) تشبيه

2) استعاره

3) تناسب

4) تضاد

3ـ در همه‌ي گزينه‌ها به جز گزينه‌ي . . . . . . اسلوب معادله وجود دارد.

1) عشق چون آيد برد هوش دل فرزانه را

 

دزد دانا مي‌كشد اول چراغ خانه را

2) رنگين سخنان در سخن خويش نهان‌اند

 

از نكهت خود نيست به هر حال جدا گل

3) بيستون بر سر راه است مباد از شيرين

 

خبري گفته و غمگين دل فرهاد كنيد

4) حسن بيان مجوي ز ما دل شكستگان

 

از كاسه‌ي شكسته نخيزد صدا درست

4ـ در كدام گزينه آرايه‌هاي «تشبيه، تلميح، ايهام» به كار رفته است؟

1) در سخن مخفي شدم مانند بو در برگ گل

 

هر كه خواهد ديدنم گو در سخن بيند مرا

2) طومار ندامت است طبع من

 

حرفي است هر آتشي ز طومارم

3) برو طواف دلي كن كه كعبه‌ي مخفي است

 

كه اين خليل بنا كرد و او خدا خود ساخت

4) دري كه به باغ بينش ما گشوده‌اي

 

هزار بار خيبري تر است

5ـ در كدام بيت همه‌ي آرايه‌هاي «تشبيه، مراعات نظير، تضاد» وجود دارد؟

1) اي صاحب كرامت شكرانه‌ي سلامت

 

روزي تفقّدي كن درويش بي‌نوا را

2) آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است

 

با دوستان مروّت با دشمنان مدارا

3) سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد

 

دلبر كه در كف او موم است سنگ خارا

4) دل مي‌رود ز دستم صاحبدلان خدا را

 

دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا

6ـ كدام گزينه تلميح به آيه‌ي قرآن ندارد؟

1) آمد موج الست كشتي قالب ببست

 

باز چو كشتي شكست نوبت وصل ولقاست

2) چنين گفت پيغمبر راست گوي

 

ز گهواره تاگور دانش بجوي

3) آسمان بار امانت نتوانست كشيد

 

قرعه‌ي فال به نام من ديوانه زدند

4) ارجمند گرداننده‌ي بندگان از خواري، در پاي افكننده‌ي گردن كشان از سروري

7ـ كدام آرايه‌ي ادبي در بيت «بشد تيز رهام با خود و گبر      همي گرد رزم اندر آمد به ابر» مشهود نيست؟

1) اغراق

2) جناس

3) تشبيه

4) مراعات نظير

8ـ در همه‌ي گزينه‌ها به جز گزينه‌ي . . . . . . دو آرايه‌ي تشبيه و استعاره وجود دارد.

1) شركه آن ديد دشنه باز گشاد

 

پيش آن خاك تشنه رفت چو باد

2) در چراغ دو چشم او زد تيغ

 

نامدش كشتن چراغ دريغ

3) چشم تشنه چو كرده بود تباه

 

آب نا داده كرد همت راه

4) قطره‌ي دانش كه بخشيدي ز پيش

 

متصل گردان به درياهاي خويش

 

9ـ سراينده‌ي كدام بيت شهريار نيست؟

1) همه شب در اين اميدم كه نسيم صبحگاهي

 

به پيام آشنايي بنوازد آشنا را

2) ز نواي مرغ يا حق بشنو كه در دل شب

 

غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهريارا

3) چه زنم چو ناي هردم ز نواي شوق اودم

 

كه لسان غيب خوش‌تر بنوازد اين نوا را

4) به اميد آن كه شايد برسد به خاك پايت

 

چه پيام‌ها سپردم همه سوز دل صبا را

10ـ همه‌ي گزينه‌ها از آثار خواجه عبداله انصاري هستند به جز گزينه‌ي:

1) زادالمسافرين

2) زادالعارفين

3) مناجات نامه

4) رساله‌ي دل و جان

1ـ موضوع كدام كتاب، ادبيات پايداري و مقاومت در برابرستم داخلي و خارجي نيست؟

1) خوشه‌هاي خشم، جان اشتاين بك

2) آدم‌ها و خرچنگ‌ها نوشته خوزوئه دو كاسترو

3) سال پنجم الجزاير نوشته فرانتس فانون

4) راههاي سرنوشت نوشته ويليام سيدني

 

2ـ كدام شاعر ايراني، مناظره‌ي ميان «گوهر و اشك» را تحت تأثير «قطرات سه گانه» اثر شاعر ايتاليايي «تريللو» سروده است؟

1) پروين اعتصامي

2) دكتر مهدي حميدي

3) عارف قزويني

4) محمد تقي بهار

 

3ـ «راه بئر سبع» درباره‌ي فاجعه فلسطين اثر كيست؟

1) اثل مانين: نويسندة انگليسي

2) غسان كنفاني: نويسنده معاصر معرب 

3) فرانتس فانون، نويسنده‌ي معاصر الجزاير

4) محمود درويش، شاعر فلسطيني

4ـ نخستين كسي كه افكار و مضامين عرفاني را با مضامين عاشقانه در هم آميخته است، كيست؟

1) حافظ

2) مولوي

3) عطار

4) سنايي

5ـ در همه گزينه‌ها بجز گزينه‌ي . . . . . . ايهام مشهود است.

1) اميـد هـسـت كــه روي مـلال در نكـشـد     از اين سخن كه گلستان نه جاي دلتنگي است

2) دل مـي‌رود ز دستم صاحبـدلان خــدا را دردا كـه راز پــنهان خواهــد شــد آشــكـارا

3) دي مي‌شد و گفتم صنما عهد به جاي آر گفـتا غـلطي خواجه در اين عهـد وفا نيـســت

4) گفـتم غـم تـو دارم گفـتا غـمت سـرآيد    گفتم كـه مـاه مــن شـو، گفـتـا اگر بــرآيـــد

6ـ در مصراع «نه من سبوكش اين دير رند سوزم و بس» ديررند سوز كنايه از چيست؟

1) افراد زرنگ

2) دنيا

3) درويشان

4) مردم لاابالي

7ـ در بيت زير همه آرايه‌ها‌ي ادبي بجز . . . . . . وجود دارد؟

«برو طواف دلي كن كه كعبه مخفي است  كه آن خليل بنا كرد و اين خدا خود ساخت»

1) ايهام

2) مراعات نظير

3) اسلوب معادله

4) تلميح

8ـ اگر بيت زير اولين بيت از يك منظومه باشد آن منظومه در كدام قالب شعري سروده شده است؟

«چو بانگ رعد خروشان كه پيچد‌اندركوه    جهان پر است ز گلبانگ عاشقانه‌ي ما»

1) غزل

2) قطعه

3) قصيده

 4) مثنوي

9ـ به اشعاري كه در زندان سروده مي‌شود چه مي‌گويند؟

1) شكوائيه

2) حبسيّه

3) چهار پاره

4) ترسائيه

10ـ ضمير «م» در مصراع اول بيت زير چه نقشي دارد؟

«تا مگر يك نفسم بوي تو آرد دم صبح          همه شب منتظر مرغ سحر خوان بودم»

1) متمم

2) مسنداليه

3) مفعول

4) مضاف‌اليه

 

 


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ | ۶:۲۰ قبل از ظهر | نویسنده : |

حذفیات و

حذفيات دروس رشته ادبيات متوسطه

حذفیّات دروس ادبیّات فارسی مقطع متوسطه

حذفیّات دروس ادبیّات فارسی مقطع متوسطه

الف) ادبیات فارسی 3 ( غیر علوم انسانی) پایه سوم
درس 11: قسمت دوم، سه پرسش از تولستوی از صفحه 92 تا 96
درس 18: قاصدك، از صفحه 140 تا 149
درس 20: از پاریز تا پاریس از صفحه 158 تا 164
ب) زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی)، پایه سوم
كلیه نمونه‌ها به ترتیب عبارت است از: صفحات 51 تا 55 (عدل - موزه كلمانسو) - 129 و 130 (قبض آب)‌درس 23: اسناد و نوشته‌های حقوقی از 166 تا 180
پ) زبان و ادبیات فارسی 1 و 2، پیش دانشگاهی
درس 9: نفحات صبح سعدی از صفحه 48 تا 49
درس 10: راه بی نهایت حافظ از صفحه 52 تا 54
درس 20: قسمت اول به بلبل از صفحه 101 تا 103
درس 22: قسمت دوم شعر تسلی خاطر جامی از صفحه 130 تا 131
درس 24: افشین و بودلف از صفحه 142 تا 150
درس 30: صدای پای آب، از «چشم‌ها را باید شست» صفحه 199 تا 200
ت) ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی)، پایه تدریس سوم
درس 6: دیوار از صفحه 37 تا 44
درس 13: در سبب عید نوروز از صفحه 91 تا 94
درس 17: قسمت دوم «در سایه خورشید» صفحه 113 و 114
درس 19: قسمت دوم «چند شهر كویری» از صفحه 126 تا 129
درس 28: قسمت دوم «شولم شولم» صفحه 179
درس 29: قصیده بهار از صفحه 187 و 188
ث) زبان فارسی 3 (تخصصی انسانی) پایه سوم
كلیه نمونه‌ها به ترتیب عبارت است از: صفحات 118 تا 122 (هندی و هندی تر - آرش) و 130 تا 135 (اسفندیار در چشم پزشكی - قبض آب)
درس 20: از صفحات 145 تا 148 املای برخی از كلمات
درس 24: اسناد و نوشته‌های حقوقی از صفحه 175 تا 188

ج) ادبیات فارسی 2، پیش دانشگاهی
درس 4: زاغ و مار از صفحه 24 تا 26، درس 7: نسیم سحر حافظ از صفحه 40 تا 43، درس 12: دو كبوتر، ‌دو پنجره از صفحه 92 تا 102، درس 17: قسمت دوم، داستان یك ضرب المثل از صفحه 141 تا 143
چ) تاریخ ادبیات ایران و جهان (1)، پایه دوم، حذف نمونه‌ها از كتاب 

  

 بارم بندي درس زبان و ادبيات فارسي (عمومي)پیش دانشگاهی

ريز مواد آزمون

نيمسالي

جبراني

خود آزمايي (درك مطلب 5/2تا3 ، درك معني ومفهوم متن 5/2تا4 ، محتواي درآمدها 1 و نكات بلاغي 1تا2) 

8

10

معني ومفهوم نثر وشعر

4

6

تاريخ ادبيات وسبك شناسي

2

3

حفظ شعر

1

1

جمع

15

20

       توضيحات : موارد زير براي مطالعه آزاد مي باشد.

           درس 9: نفحات صبح سعدي از صفحه 48 تا 49

          درس 10: راه  بي نهايت حافظ از صفحه 53 تا 54

          درس 20: قسمت اول به بلبل از صفحه 101تا 103

          درس 22: قسمت دوم شعر تسلي خاطر جامي از صفحه 130

          درس 24: افشين و بودلف از صفحه 142تا150

       درس 30: صداي پاي آب –از «چشم‌ها را بايد شست، جور ديگر ... »صفحة199و200

بارم بندي درس ادبيات فارسي (1)پیش دانشگاهی رشته علوم انساني 

ريزمواد آزمون 

نيمسالي 

جبراني 

قافيه 

5/2 

3 

عروض 

6 

9 

نقد ادبي 

5/6 

8 

جمع 

15 

20 

بارم بندي درس ادبيات فارسي(2)پیش دانشگاهی رشته علوم انساني

ريز مواد آزمون

نيمسالي

جبراني

خود آزمايي (درك مطلب 5/2تا3 درك معني ومفهوم متن 5/2تا4 ،محتوايي درآمدها1ونكات بلاغي 1تا2) 

8

10

معني ومفهوم نثر وشعر

4

6

تاريخ ادبيات وسبك شناسي

2

3

حفظ شعر

1

1

جمع

15

20

           توضيحات :موارد زير براي مطالعه آزاد مي باشد.

          درس 4: زاغ و مار از صفحه 24 تا 26

          درس 7: نسيم سحر حافظ از صفحه 40 تا 43

         درس 12: دو كبوتر، دو پنجره از صفحه 92 تا 102

         درس 17: قسمت دوم، داستان يك ضرب‌المثل از صفحه 141 تا 143

 

بارم بندي و بودجه بندي كتاب هاي ادبيات فارسي دوره متوسطه

بارم بندي و بودجه بندي كتاب هاي ادبيات فارسي (1)،(2)و(3) عمومي و تخصصي 

جدول بودجه بندي تدريس كتاب هاي ادبيات فارسي در نوبت اول و دوم

نام كتاب

درس هاي نوبت اول

درس هاي نوبت دوم

ادبيات فارسي (1)

1 تا  11

12  تا 24

ادبيات فارسي (2)

1  تا  11

12  تا  24

ادبيات فارسي (3) عمومي

1  تا  11

12  تا  25

ادبيات فارسي (3) علوم انساني

1  تا  12

14  تا  30

  ارزشيابي پاياني كتاب هاي ادبيات فارسي (3)عمومي وتخصصي

موضوع 

نوبت اول 

نوبت دوم  و شهريور 

بيان معني شعر و نثر 

6 

6 

معني لغت 

2 

2 

درك مطلب 

4 

4 

دانش هاي ادبي 

3 

3 

خود آزمايي 

4 

4 

حفظ شعر 

1 

1 

جمع 

20 

20 

تذكر مهم: مطالب زير براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شده است

ادبيات فارسي (3) عمومي : 

- درس 11: قسمت دوم، سه پرسش از تولستوي از صفحه 92 تا 97

ـ درس 18: قاصدك، از صفحه 140 تا 150    
  
ـ درس 20: از پاريز تا پاريس از صفحه 158 نا 165

ادبيات فارسي (3) تخصصي : 

ـ درس 6: ديوار از صفحه 37 تا 44       

ـ درس 13: در سبب عيد نوروز از صفحه 91 تا 94

ـ درس 17: قسمت دوم « سايه‌ي خورشيد»  صفحه 113 و114

ـ درس 19: قسمت دوم «چند شهر كويري» از صفحه 126 تا 129

ـ درس 28: قسمت دوم «شولم شولم»  صفحه 179

ـ درس 29: قصيده‌ي بهار  صفحه‌ي 187 و188               

تذ كرات :

 1_ براي معني شعر ونثر 6 نمره در سيزده مورد انتخاب شود(دو مورد 1 نمره ، دو مورد 75/0 ، سه مورد 5/0 وچهار مورد25/0 نمره) .توضيح آن كه در طرح سؤال به ارزش هر سؤال در مقايسه با نمره ي آن سؤال توجه شود .

2_ از طرح لغات خارج از جمله پرهيز شود .

3_ مقصود از درك مطلب، دادن يك مطلب از درس هاي كتاب و طرح چند سؤال از محتواي آن است .

 4_مقصود از دانش هاي ادبي ، تاريخ ادبيات (1 نمره) ،بياموزيم (1 نمره) و در آمد درس ها (1 نمره) است توضيح آن كه منظور از تاريخ ادبيات تمام نكات مربوط به تاريخ ادبيات است كه درجاي جاي كتاب آمده است . در بخش "بياموزيم " نيز بر نكات تشخيصي و كاربردي تكيه شود .

5-در  طرح  سؤال  سعي شود علاوه بر استفاده از خود آزمايي هاي  كتاب  از  نمونه هاي مشابه نيز استفاده شود .  

بارم بندي درس آرايه هاي ادبي

الف - ارزشيابي مستمر :      
  تمرين هاي كتاب (6 نمره) - پرسش هاي شفاهي (5 نمره) -شركت در فعاليت هاي كلاسي (3 نمره) -آزمون كتبي (5 نمره) - تهيه ي دفتر (1 نمره)

ب-  ارزشيابي پاياني

شماره دروس

نوبت اول

نوبت دوم  و  شهريور

1

5/0

5/1

2

5/0

3

5/0

4

5/0

5

5/0

6

5/0

7

5/0

8

5/2

2

9

2

10

2

5/2

11

2

12

2

13

5/1

3

14

2

15

5/2

16

-

5/0

17

-

1

18

-

5/1

19

-

2

20

-

1

21

-

1

22

-

1

23

-

1

24

-

1

25

-

5/0

26

-

5/0

جمع

20

20

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: نکته ها

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ | ۶:۱۹ قبل از ظهر | نویسنده : |

معنی شعر حفظی و..

آورده اند ها و معنی شعر های حفظی نیم سال دوم کلاس اول دبیرستان

آورده اند كه ....       صفحه 109

فتحعلي شاه قاجار گاه گاهي شعر مي سرود ، روزي شاعر دربار را به قضاوت درباره ي شعرش خواند. شاعر كه شعر را نپسنديده بود ، بدون واهمه نظر خود را بيان كرد . فتحعلي شاه دستور داد تا او را به طويله ببرند و در رديف چارپايان به چراخور طويله ببندند . شاعر مدتي آن جا بود تا آن كه شاه دوباره او را طلبيد و از نو شعر را برايش خواند . سپس پرسيد: حالا چطور است ؟

شاعر بدون آن كه جوابي دهد راه خروج را پيش گرفت . شاه پرسيد : كجا مي روي ؟ گفت : به طويله !

از سعدي تا آراگون از دكتر جواد حديدي معاصر

 آورده اند كه ...    صفحه 127

بافنده اي در خانه ي دانشمندي امانتي نهاد ، چند روزي گذشت . به آن نيازمند شد . نزد او رفت ديد كه بر در خانه ي خود بر كرسي تدريس نشسته و تعدادي از شاگردان جلو او به صف نشسته اند . گفت : اي استاد به آن امانت نيازمندم .

(استاد)گفت : مدتي بنشين تا از تدريس فارغ شوم . بافنده نشست . مدت تدريس طولاني شد و (بافنده ) عجله داشت . عادت دانشمند آن بود كه به هنگام تدريس ، سرخود را تكان مي داد. بافنده تصور كرد كه تدريس همان سرتكان دادن است .

گفت : اي استاد برخيز ( كارمرا انجام بده ) و تا برگشتن خود ، مرا جانشين خود كن تا به جاي تو سرتكان دهم . تو امانتي مرا بياور زيرا عجله دارم .

دانشمند وقتي اين سخن را شنيد خنديد و گفت : فقيه (دانشمند) شهر در مجلس درس عمومي خود لاف مي زند كه پيدا و نهان علوم را مي داند و جواب هرچه را كه از او بپرسي آن است كه با دست خود اشاره مي كند يا سرش را تكان مي دهد.

پيام : در مذمت مدعيان علم و ادعاي علم كردن  . / نظر سطحي عوام درباره علما .

بهارستان  عبدالرحمن جامي . قرن نهم                    (كتابي است كه جامي آن را به تقليد از گلستان نوشته است )

 

شعر حفظي                   هر جا كه تويي تفرج آن جاست .    ص 128         غزل از سعدي

قافيه :         صحرا ، جا ، را ، پيدا ، خارا ، سودا ، دانا ، دريا 

رديف : ست  (در مصراع اول و مصراع دوم بيت دوم تبصره 8 است كه قافيه و رديف در يك واژه است . طبق كتاب عروض و قافيه پيش دانشگاهي ) . (كتاب عرض و قافيه مخفف فعل بودن (ام ، اي ، ايم ، ايد، اند ) را الحاقي گرفته است و است را الحاقي به حساب نياورده است . )

1- بوي گل و صداي آواز پرندگان بلند شد و زمان شادماني و روز تفريح در دشت و صحراست .

تناسب : گل و مرغ و صحرا

2- پاييز همچون فرش كننده اي برگ افشاني مي كند (برگ ها را بر زمين مي افشاند)

باد صبا مانند تصويرگري چمن را آراسته مي كند.

(ارتباط طولي (زماني) بين بيت اول و دوم نيست . بيت اول بهار و بيت دوم (مصراع اول ) پاييز است . ارتباط معنايي را از اين جهت در نظر بگيريم كه شاعر مي گويد بهار است و طبيعت زيباست اما براي من هيچ جذبه اي ندارد تنها هرجا تو باشي ، باغ من آن جاست . )

آرايه : تشبيه بليغ : فراش خزان ، نقاش صبا

3- ما ميل تماشا و رفتن به باغ و بوستان نداريم (بلكه ) هرجا تو باشي گردش گاه ما آنجاست .

آرايه : سر مجاز از ميل و رغبت

4- مي گويند : نگاه كردن به روي زيبا رويان نهي شده است (آري چنين است ) اما نه اين نظري كه ما داريم . آرايه : خوبان استعاره از زيبارويان – تكرار : واژه ي نظر

5- در چهره ي زيباي تو راز آفرينش خداوند بي مانند مثل آب درون شيشه آشكار است .

آرايه : تشبيه مركب          بي چون صفت جانشين است

6- هر انساني كه نشانه مهر و محبت تو در وجودش تاثير نگذارد مثل سنگ خاراست .

آرايه : جناس : مهر – مهر    ، تشبيه : آدمي مثل سنگ خاراست (كه مهر تو در وجودش بي تاثير باشد)

7- آتش عشقي كه در وجود ما شعله ور است سرانجام روزي تمام وجود ما را مي سوزاند و خاكستر  مي كند .

آرايه : (تر و خشك : تضاد) (ديگ سود ا: تشبيه ) سوزد و آتش : تناسب    تر و خشك  : مجاز وجود ما

در گذشته تري و خشكي را نيز جزء مزاج ها مي دانسته اند .

8- مي گويند ناليدن بي حد واندازه سعدي مخالف انديشه داناست .

بيت تخلص

9- انسان آسوده اي كه بر ساحل دريا نشسته است از غرقه ما بي خبر است .

بيت تمثيل ، آرايه : غرقه و كنار و دريا : مراعات

آورده اند كه ...          ص 143

روزي از دوران پيري صحبت مي كردند . نورالدين جهانگير ، چهارمين پادشاه گوركاني هند(قرن 11 هجري )  ، فوراً ( في البداهه : سخني يا شعري كه از روي قريحه بدون انديشه قبلي گفته شود) گفت : چرا پيران مجرب خميده حركت مي كنند ؟

نورجهان فوراً پاسخ داد : به دنبال جواني خود در زير خاك مي گردند .

اقتباس از شعر :         خميده پشت از آن گشتند پيران جهان ديده      /     كه اندر خاك مي جويند ايام جواني را

 

 

شعر حفظي    از نيما يوشيج  ص165

شب هنگام منتظر آمدن تو هستم ، در آن زماني كه سايه ها در شاخ و برگ درخت تلاجن رنگ سياهي پيدا مي كنند و از آن تيرگي شب ، نا اميدان و خستگان اندوه زده و غمگين اند : (ولي در هر حالت ) من منتظر توام .

به هنگام شب در آن لحظه كه دره ها مانند ماران مرده ي خفته برجايند .

در آن نوبت (دفعه ) كه نيلوفر با دستان خود به پاي سروكوهي دام مي پيچد .

(نيلوفر چون به دور درخت مي پيچد آن را به انساني تشبيه كرده كه با دستان شاخه هاي خود مثل دامي اطراف سرو را احاطه مي كند و مي پيچد.

چه مرا ياد كني و چه نكني در هر حالت من تو را از ياد نمي برم و به انتظار آمدن تو هستم .

تلاجن : درختي است جنگلي با ارتفاع زياد.

شعر نمادين است . تو مورد خطاب شاعر آزادي و مظاهر آن مي تواند باشد .

چشم به راه بودن : كنايه از منتظر بودن

تشبيه : دره ها چون ماران مرده

تشخيص : دست نيلوفر    پاي سرو كوهي

كنايه : دام بستن : گرفتار كردن

قافيه : فراهم ، راهم ، نمي كاهم ، راهم

سروكوهي نماد آزادگان مي تواند باشد كه گرفتار و محبوس اند

آورده اند ها و معنی شعر های حفظی ادبیات سال سوم رشته ریاضی و تجربی

آورده اند كه ...    صفحه ي 22                    از كليله و دمنه نصرا... منشي باب 8 ( باب بوف و زاغ)

پارسايي براي قرباني كردن گوسفندي خريد. در راه طايفه ي دزدان او را ديدند . طمع كردند و با يك ديگر قرار گذاشتند كه او را فريب دهند و گوسفند را از او بگيرند . پس يك نفر (از آنان) پيش او آمد و گفت : اين سگ را كجا مي بري ؟ ديگري گفت : آيا اين مرد قصد شكار دارد كه (قلاده ي ) سگ در دست گرفته است ؟ سومي با او هم صدا شد و گفت : او در لباس صالحان است اما زاهد و پرهيزگار به نظر نمي آيد ، زيرا پارسايان با سگ بازي نمي كنند و دست و لباس خود را از تماس با سگ حفظ مي كنند .

به همين شيوه چيزهايي (سخناني) مي گفتند تا شكي به دل زاهد افتاد و خود نيز به شك و ترديد افتاد و گفت كه ممكن بوده است كه فروشنده ي اين (حيوان) جادوگر بوده است و چشم بندي و جادو كرده است . خلاصه گوسفند را گذاشت و رفت و آن جماعت گرفتند و بردند .

آرايه : سگ مجاز از قلاده ي سگ (سطر چهارم)  درجمله = خلاصه ، متهم گردانيد = كنايه (به شك و ترديد افتاد) .  با توجه به نتيجه اي كه در خود كليله از اين داستان گرفته شده است : « اين مثل بدان آوردم تا مقرر گردد به حيلت و مكر ما را قدم در كاري بايد نهاد ، و آن گاه خود نصرت هر آينه روي نمايد.»

پيام آن : رسيدن به هدف با مكر و حيله،  القاي انديشه ي  فريب كاري .

آورده اند كه ...    صفحه ي 46     از گلستان سعدي باب چهارم (درفوايد خاموشي )

         يكي از شاعران پيش امير دزدان رفت و شعري در ثنا و ستايش او خواند. (امير) دستور داد تا لباس او را بكنند و او را از ده بيرون كنند . شاعر بيچاره برهنه در سرما مي رفت . سگها به دنبال او دويدند . خواست سنگي بردارد و سگها را از خود براند . زمين در اثر سرما يخ بسته بود . عاجز و درمانده شد . گفت : اين ها چه مردمان حرام زاده اي هستند ، سنگ را بسته اند و سگ ها را رها كرده اند .

امير از دور ديد و شنيد و خنديد و گفت : اي فرزانه (اي بسيار دانا) ، از من چيزي بخواه . گفت : لباس خود را مي خواهم اگر آن ها را به من ببخشي و لطف كني .

شعر : آدمي به خير و نيكويي ديگران اميدوار مي باشد ، من به خير تو اميدي ندارم ، دست كم به من شري نرسان  .

آرايه : سنگ ، سگ : جناس افزايشي  بسته و گشاده : تضاد ، بركنند و كنند :  بنا بر نظريه برخي ادبا جناس دارد بدون احتساب پيشوند ، پيام : هرسخن جايي و هر نكته مكاني دارد . عاقبت ثناگويي برنا مردمان .    بيت ارسال المثل است .

آورده اند كه ...      حكايتي از گلستان سعدي « حكايت 28 از باب اول در سيرت پادشاهان » صفحه ي58                                                                       

          درويشي گوشه نشين (وارسته از تعلقات دنيا) گوشه ي صحرايي نشسته بود. پادشاهي از كنار او (از كنار گوشه ي عزلت او ) عبور كرد.درويش– از آن جا كه لازمه ي ملك  قناعت (= قناعتي كه مثل پادشاهي مي باشد) است سربلند نكرد و به او توجهي نكرد. پادشاه – نيز از آن جا كه لازمه ي وقار و شكوه سلطنت است – رنجيده خاطر شد و گفت : اين گروه صوفيان مثل حيوانات اند و لياقت و انسانيت ندارند . وزير به نزد درويش آمد و گفت : اي جوان مرد ، پادشاه زمين از كنار تو گذشت ، چرا تعظيم نكردي و شرط ادب را به جا نياوردي ؟ درويش گفت : به پادشاه بگو ، توقع و انتظار تعظيم و خدمت از كسي داشته باش كه از تو انتظار نعمت و مالي داشته باشد و نكته ي ديگر ، بدان كه پادشاهان براي حفظ و نگهداري رعيت و مردم پادشاه شده اند (پادشاهي خود را از قبل نگهداشت مردم دارند ) نه اينكه مردم آمده اند تا از پادشاهان اطاعت كنند .

پادشاه نگهدار و محافظ درويش است هرچند كه آسايش و آرامش در سايه ي شكوه دولت پادشاه حاصل مي شود.

(همان طور كه ) گوسفند براي چوپان و درخدمت او نيست بلكه چوپان و شغل چوپاني براي خدمت و محافظت گوسفند به وجود آمده است .  (اسلوب معادله )

گفتار و سخن درويش در نظر پادشاه استوار و سنجيده آمد ، گفت : از من خواهش و درخواستي بكن . گفت مي خواهم كه بار ديگر مايه ي زحمت من نشوي .

گفت : اندرزي به من بده . گفت  : اكنون كه قدرت و نعمت در اختيار داري مردم را درياب (يا لحظه ها را درياب) زيرا دولت و قدرت و پادشاهي يك جا نمي ماند و از دستي به دست ديگر مي رسد .

دكتر خزاعلي مجرد را به معني عاري از آلودگي و علايق دنيوي آورده است .

از آن جا : به علت آن كه / سطوت : خشم و صولت و شكوه

خرقه پوشان : كنايه از اهل تصوف خرقه تنها متاع دنيوي است كه درويش در اختيار دارد.

سلطان روي زمين : در قديم ، هر ملتي بر اثر غرور قومي چنان مي پنداشت كه پادشاه كشور وي ، سلطان روي زمين و قبله ي عالم است .

قالب شعر: قطعه    فر : جلال و شكوه و زيبايي و نور و با فره و فرخ و فرخنده هم ريشه است . غالباً فر را به تشديد تلفظ مي كنند . ولي فر مشدد لفظي عربي = فرار كردن و گريختن است و البته درشعر آن را مشدد خواندن به ضرورت و اقتضاي وزن شعر است .

بيت دوم تمثيل

 عبارت همي خواهم كه دگر باره زحمت من ندهي نظير گفتار ديو ژانوس حكيم است ، مي گويند : اسكندر به ديدار وي آمد . او در خم منزل كرده بود . اسكندر خواست با او گفتگو كند وي خودداري كرد. اسكندر گفت : از من حاجتي بخواه . گفت : مي خواهم ميان من و آفتاب حايل نشوي . (درجمله ي : آن همي خواهم   آن : مفعول   و جمله ي بعد از همي خواهم مرجع آن مي باشد.

بيت : هست و دست : جناس   پيام بيت : ناپايداري قدرت    پيام حكايت : ترك علايق و عزلت و آزادگي و شجاعت .  آرايه تكرار و واج آرايي .

شعر حفظي   ص 59      وقت سحر  

قالب شعر       غزل از حافظ  وزن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن بحر: رمل مثمن مخبون  محذوف

در بيشتر ابيات در ركن اول اختيار وزني فاعلاتن به جاي فعلاتن آمده است .

نوع ادبي : غنايي (عرفاني )  نوع توصيف   نمادين

1- ديشب سحرگاهان از اندوه تعلقات دنيوي مرا آزاد كردند و در آن تاريكي شب ، آب زندگي جاوداني عشق و معرفت را به من دادند.

آرايه : تناسب : ظلمت شب با آب حيات زيرا چشمه ي آب حيوان درون ظلمات است .

2- با تابش نور ذات حق مرا از بند خودپرستي آزاد كردند و از جام تجلي صفات شراب معرفت به من نوشاندند.

تجلي صفات: جلوه گر شدن صفات حق بر مخلوق .

مصراع اول تلميح به آيه ي 143 سوره ي اعراف «ولما جاء موسي لميقاتنا و كلمه ربه قال رب ارني ... »

چون موسي با هفتاد نفر بزرگان قومش كه انتخاب شده بودند وقت معين به وعده گاه ما آمد و خدا با وي سخن گفت موسي عرض كرد كه خدايا خود را به من آشكار بنما كه تو را مشاهده كنم . خدا در پاسخ او فرمود كه مرا تا ابد نخواهي ديد و ليكن در كوه بنگر اگر كوه به جاي خود برقرار تواند بود تو نيز مرا خواهي ديد . پس آن گاه كه نور تجلي خدا بركوه تابش كرد كوه را متلاشي ساخت و موسي بيهوش افتاد ... »

ابتدا شعشعه انوار ذات الهي را ديدم كه هم چنان كه موسي را در كوه طور از خود بيخود كرده بود مرا هم از خود بيخود ساخت و آن گاه صفات الهي بر قلبم تجلي كرد كه هم چون باده اي سكر آور بود.

3- چه بامداد فرخنده و چه شامگاه خجسته اي بود آن شب قدر ( آن شب مراد) كه برات و فرمان آزادي از قيد خودخواهي را به من دادند.

( شب قدر از شب هاي متبرك است و مناسبت آن با برات دادن : رسم سلاطين چنين بوده كه در اين شب هركس از رعايا خراج خود را داده باشد نوشته اي به اين مضمون كه خراج را تماماً داده است به او مي داده اند و آن را برات مي گفته اند . قول ديگر آن است كه خداوند در اين شب امر به نوشتن براتي براي خلاصي مومنان از آتش دوزخ مي دهد . )

4- بعد از اين روي من به سوي آينه اي خواهد بود كه جمال معشوق در آن نمودار است ، زيرا در آن جا از جلوه ي ذات الهي به من خبر دادند.

يعني براي پي بردن به ذات معشوق بايد به جمال او توجه داشت زيرا جمال هركس آيينه اي است كه ذات او در آن تجلي مي كند .

در نظر عارف چون سراسر جهان مصنوع دست خالق است ، از چگونگي صانع خود حكايت دارد ، مثل هر مصنوعي نمودار ميزان قدرت و روش كار صانع خويش است و عارف بايد با تامل در اين آينه به اوصاف معشوق پي برد. پس جهان آيينه ي وصف جمال معشوق است . مي گويد بعد از اين روي خود را منحصراً به سوي اين آيينه مي كنم و به تامل در آن مي پردازم .

آيينه ي وصف جمال مي تواند دل عارف نيز باشد .

آرايه : آيينه استعاره از دل عارف يا سراسر هستي است كه چون آيينه اي جمال حق را وصف مي كند )     « و» در مصراع اول به معني« به ، با» و حرف اضافه است .

5- اگر به مراد دل رسيدم و شاد شدم شگفت نيست ، زيرا سزاوار اين شادي و كامروايي بودم و اين ها را محبوب به عنوان صدقه (زكات ) به من ارزاني داشت .

زكات : خلاصه چيزي ،  در فقه آن چه به حكم شرع به درويش و مستحق دهند.

يعني من استعداد و شايستگي طي مراحل عالي را داشتم و به اين توفيق رسيدم ، پس عجيب نيست .

منظور از اين ها در اين بيت : 1- نجات از غصه      2- آب حيات    3- بيخود شدن از شعشعه ي پرتوذات

4- دادن باده ي تجلي صفات 5- شادي و كامروايي .

6-فرشته خوش خبر آن روز به من مژده رسيدن به اين دولت و اقبال را داد كه در برابرجور و جفاي او به من صبر و پايداري عطا كردند .

مقصود اين كه بر اثر صبر و تحمل در برابر مشكلات راه عشق بود كه سرانجام  به مقصود رسيدم .

7- اين همه شيريني كه از كلام من تراوش مي كند مزد شكيبايي ورزيدن بر محنت هاي عشق و طلب است كه به سبب تحمل آن ها به من شاخ نبات مقصود را بخشيدند .

آرايه : شهد و شكر كنايه از سخنان شيرين   صبر : ايهام تناسب دارد ، معني مورد نظر  1- تحمل و شكيبايي   2- معني دوم حنظل يا هندوانه ي ابوجهل است كه ميوه ي بسيار تلخي است و با كلمات شهد وشكر تناسبي از نوع تضاد برقرار مي كند( ايهام تضاد)

توضيحاتي درباره ي شاخ نبات :

1- شاخ نبات: آن چه به صورت شاخ (= شاخه ) در كوزه هاي نبات بر رشته ها بسته شود. اما در اين غزل استعاره است براي معبود و محبوب شيرين حركات . (درجستجوي حافظ از ذوالنور)

2- در فرهنگ آتند راج شاخ نبات نام معشوقه ي حافظ ذكر شده است .

3- شاخ نبات : شاخه ي گياه ، شاخه نباتات . شاخ نبات را غالب شارحان نام زني دانسته اند . دكتر زرين كوب مي نويسد : نام اين زن را افسانه هاي بعد شاخ نبات خوانده اند اما آن شاخ نبات كه در شعر حافظ به آن اشارت ها هست ، يك نام نيست ، كنايه است از هر معشوق شيرين كه وصل او مي تواند كام عاشق را شيرين بدارد .

4- گرچه هنوز در عصر ما نبات خانم به عنوان نام يك زن شناخته مي شود ، ولي به گمان نگارنده (حسينعلي هروي ) شاخ نباتي كه در بيت آمده با شاخه گياه – نباتات – مناسبت معني دارد و مراد از آن همان قلم ني است كه با آن مي نويسند ، پس شاخه گياه است ، نه نام يك زن . مي گويد اينكه سخن من تا اين حد شيرين شده بدين جهت است كه دركار نوشتن شتاب زدگي نكرده ام پس اجر خود را كه كلام شيرين است از اين شاخه نبات – قلم خود – دريافت داشته ام مقايسه شود با :

كلك حافظ شكرين ميوه نباتي ست به چين        كه در اين باغ نبيني ثمري بهتر از اين

در اين بيت نيز شاعر كلك خود را نبات يعني گياه ني معرفي كرده است .(شرح حافظ از حسينعلي هروي)

5- اراده ي استوار حافظ و دعاهاي شب زنده داران سحر خيز بود كه مرا از گرفتاري غم و اندوه روزگار نجات داد.

يعني اين توفيقي كه در سير مراحل عرفاني به دست آوردم بر اثر همت و پشتكار خودم و نيز دعاي اهل دل بوده است .

بند غم : تشبيه

منابع : حافظ خطيب رهبر و شرح غزلهاي حافظ از حسين علي هروي

آورده اند كه ...    ص 79

حكايتي از كتاب روضه ي خلد از مجد خوافي (قرن هشتم ) اين كتاب ، يكي از كتاب هايي است كه به تقليد از گلستان سعدي نوشته شده است .

يكي در جنگ احد حضور داشت ، گفت بسياري از ياران پيامبر در اين جنگ شهيد شدند ، آب برداشتم و اطراف تشنگان مي گشتم (درمتن حكايت شناسه ي اين فعل به قرينه لفظي حذف شده است .) تا ببينم چه كسي هنوز جان دارد ( رمقي از حيات در او باقي است .) سه تن از ياران را زخمي يافتم ، از تشنگي        مي ناليدند . وقتي آب به نزديكي يكي از آنان بردم ، گفت : به آن مجروح ديگر بده زيرا از من تشنه تر است . به نزد دومي بردم او نيز به سومين مجروح اشاره كرد و سومي نيز به اولي اشارت نمود . به نزد اولي برگشتم از تشنگي مرده بود ، به نزد دومي و سومي رفتم ، آنان نيز فوت كرده بودند .(جان دادن كنايه از مردن )

زندگي جوان مردان به اين شيوه بوده است كه جان خود را از روي جوان مردي مي بخشيدند و به اتفاق و همراهي با هم ، براي نجات و زندگي يكديگر ، مرگ خود را بر مي گزيدند .

قالب شعر : قطعه        پيام : ايثار و از خود گذشتگي

شعر حفظي   صفحه 80         روز وداع ياران

 قالب : غزل     شعر از سعدي     وزن مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مستعفلن فعولن مستفعلن فعولن )

بحر مضارع مثمن اخرب  ( وزن دوري )

نوع ادبي : غنايي ( عاشقانه )  توصيف : تخيلي     اين شعر در شروع شدن با فعل متاثر از معلقه ي امروالقيس سروده شده است .

1- اجازه بده تا مانند ابر بهاري گريه كنم زيرا در روز خداحافظي ياران از شدت ناراحتي حتي سنگ نيز  مي نالد و مي گريد .

آرايه : واج آرايي ، تشبيه ، تشخيص (استعاره ي مكنيه ) اغراق

2- هركسي روزي شراب جدايي چشيده باشد و طعم جدايي را حس كرده باشد مي داند كه جدايي اميدواران (كساني كه به هم اميد بسته اند ) سخت و طاقت فرسا خواهد بود .

آرايه : تشبيه بليغ (شراب فرقت )  واج آرايي ش

3- به شتربان احوال چشم گريان مرا بگوييد تا در روزي چنين باراني (روزي كه من چنين مي گريم كه گويي از آسمان سيل مي بارد !) كجاوه بر شتر نبندند . = آماده و مهياي سفر نشود .

آرايه : مراعات نظير ، تشبيه  پنهان و مضمر (اشك به باران ) اغراق  واج آرايي « ا »

4- در چشم هاي ما اشك حسرت گذاشتند (ما را گريان و حسرت زده كردند ) مانند چشم گنهكاران كه در قيامت گريان است .

آرايه : تشبيه    نوع را : فك اضافه        واج آرايي « ا »     

نكته ي جالب در واج آرايي مصراع اول بيت 1 و3 و4 اين است كه هرجا بحث گريستن است شاعر با واج «ا» صنعت نغمه ي حروف مي سازد تا  تداعي گر هاي هاي گريه باشد.

5- اي صبح شب زنده داران ، جانم از انتظار به لب آمد (طاقتم به سر رسيد ) از بس كه مانند شب  روزه داران تاخير كردي و نيامدي .

آرايه : تشخيص ، تشبيه

هم مضمون با اين بيت ها ( ازسعدي )

به چه دير ماندي اي صبح كه جان من برآمد       بزه كردي و نكردند مؤذنان صوابي

يا

شب عاشقان بيدل چه شبي دراز باشد                تو بيا كز اول شب در صبح باز باشد

6- چندين رنج و حكايتي كه تاكنون از ماجراي عشق تو بر شمرده ام حتي به اندازه ي يكي از هزاران اندوه دلم نيز نبوده است . آرايه : اغراق

7- اي سعدي . اين عشق و محبت در طي روزگاران طولاني به دل من نشسته است . پس نمي توان آن را به راحتي از دل بيرون كرد مگر روزگاران درازي از آن بگذرد .

آرايه ها : تكرار  ، كنايه   = مهر بردل نشستن  : علاقه مند و عاشق شدن .      واج آرايي : ن

8- چه قدر براي تو ( از رنج خود = رنج فراق ) حكايت كنم ، شرح آن به همين اندازه كافي است ، بقيه ي آن را جز به غمگساران (كساني كه رنج و غم انسان را مي زدايند ) نمي توان به كس ديگري گفت .

آرايه : واج آرايي

آورده اند كه ...     صفحه  98         حكايتي از اخلاق الاشراف نوشته عبيد زاكاني   طناز قرن هشتم

       مرگ بزرگي از ثروتمندان – كه در ثروت ، قارون روزگار خود بود – فرا رسيد ، از ادامه ي زندگي نا اميد شد . فرزندان خود را كه بچه هاي خاندان بخشش و سخاوت بودند ! حاضر كرد و گفت : اي فرزندان ، روزگاري دراز براي جمع آوري ثروت زحمت سفر و حضر تحمل كردم (حضر متضاد سفر) و گلوي خود را با پنجه ي گرسنگي فشار دادم .( گرسنگي كشيدم ) تا توانستم اين چند سكه ي طلا را بيندوزم . برحذر باشيد (از بي مبالاتي ) يا مراقب باشيد (زنهار : صوت تحذير و تنبيه ) و از نگهباني و مراقبت آن غفلت نكنيد و به هيچ وجه آن را خرج نكنيد و مطمئن باشيد كه خداوند ، طلا (مجازاً مال و ثروت ) را عزيز و گرامي خلق كرده است پس هركس آن را خوار و بي مقدار بشمارد ، خوار و ذليل   مي شود ، اگر كسي به شما بگويد كه پدرتان را در خواب ديدم كه خوراك گوشت مي خواهد (كه برايش فاتحه دهيد) برحذر باشيد و فريب مكر ان را نخوريد زيرا من چنين نگفته ام و مرده غذا نمي خورد. (حتي) اگر من خود نيز در خواب به شما ظاهر شدم (به خواب شما آمدم) و همين را از شما به التماس بخواهم به آن توجه نكنيد ، زيرا آن خواب ، كابوس و روياي پريشان ناميده مي شود ، احتمالاً شيطان اين خواب را در نظر شما آورده است . من چيزي را كه در طول زندگي خود نخورده ام در مرگ خود آرزوي آن رانمي كنم . اين سخن را گفت و جان به نگهبان جهنم تسليم كرد . (كنايه : مردو به جهنم رفت)

نكات: (اكابر جمع مكسر اكبر ، بزرگي كه قارون ...  : تشبيه و تلميح : جگرگوشگان كنايه از فرزندان

طفلان خاندان كرم : طنز و تهكم      سفر و حضر : تضاد ، سر پنجه گرسنگي : استعاره مكنيه . (عزيز و خوار) و (زندگي و مردگي )تضاد : پيام : تحقير و مذمت خست و مال دوستي 

شعر حفظي       شراب روحاني     صفحه 109

قالب غزل از شيخ بهايي (قرن 10 و11 )

وزن : فاعلات مفعولن   فاعلات  مفعولن   (وزن دوري ) بحر  مقتضب مثمن مطوي مقطوع .

نوع ادبي : غنايي (عرفاني) نوع توصيف : نمادين

1- اي ساقي ، از آن شراب روحاني و معنوي (شراب معرفت و عشق ) جامي به من بده تا لحظه اي از اين حجاب تاريك نفس آسوده شوم .

 آرايه ها : مراعات (ساقي و شراب) ، شراب استعاره از عشق و معرفت . حجاب ظلماني استعاره از اطوار نفس . ساقي : استعاره از واسطه ي رساندن فيض الهي .

ساقي : در ادبيات عرفاني بر معاني متعدد اطلاق شده است گاه كنايه از فيض مطلق خداست . و گاه بر ساقي كوثر اطلاق شده و به استعاره از آن مرشد كامل يا پير طريقت نيز اراده كرده اند .

2- گيسوي پريشان او را ديدم و با خود گفتم اين همه پريشاني مايه ي حيرت من شده است .

نشانه ي جمال او را ديدم ، اين جمال سبب حيرت بيشتري در من شد ، هرچه به وصال نزديك تر شدم حيرت من بيشترشد. پريشاني برسرپريشاني،جمال برجمال به من رخ نمودو مرا دچار حيرت بيشتر نمود.

اين بيت بيانگر يكي از مفاهيم عميق عرفاني است . طره ي پريشان تجلي حق است . تجلي : ظاهر شدن ، روشن شدن ، جلوه كردن . تجلي سه قسم است : تجلي ذات ، تجلي صفات ، تجلي افعال . براي اطلاع بيشتر به شرح گلشن راز از لاهيجي و فرهنگ اصطلاحات عرفاني از سجادي و مرصادالعباد مي توان رجوع كرد.

3- نگار و محبوب بي وفاي من به روزگار و كارمن خنده هاي پنهاني و عشوه هاي مخفيانه مي كند .

عاشق از شدت شوق ادب را رها مي كند : بي وفا نگار من . اما اين بي ادبي عين ادب است . خنده ي معشوق براي جذب عاشق است . خنده ي زير لبي معشوق به اين معني است كه مي گويد اي عاشق تو شايسته ي راه ما نيستي ولي در عين حال رهايت نيز نمي كنيم . و با اين كار آتش شوق عاشق را تيزتر  مي كند .

4- همه ي هستي و ايمان خود را به يك نگاه باختيم و به اين باخت رضايت داريم ، اي دل در قمار عشق حقيقتاً ندامت و پشيماني وجود ندارد.

مصراع دوم : استفهام انكاري ، آرايه : تشبيه (قمارعشق)   دل مجاز از انسان ، مراعات : باختن و قمار .  دل باختن : كنايه از عاشق شدن .

5- خانه ي دل ما را با لطف و بخشش خود آبادان كن تا قبل از آن كه اين خانه (دل) نابود شود .

آرايه : تشبيه خانه ي دل / خانه در مصراع دوم استعاره از دل .

6- ما تيره روزان شايسته ي چيزي جزبلا نيستيم، پس هربلايي را كه مي تواني بردل من (شاعر) وارد كن .

بلا: مصيبت ، امتحان در نزد سالكان يعني امتحان دوستان به انواع بلاها كه هرچند بلا بربنده قوت پيدا كند ، قربت زياده شود . بلا لباس اوليا و غذاي انبياست .  متناسب با اين بيت:

هركه در اين بزم مقرب تر است        جام بلا بيشترش مي دهند

شبلي خطاب به خداوند مي گويد: همه تو را به خاطر نعمت هايت دوست دارند و من به خاطر بلاهايت و ... (فرهنگ اصطلاحات عرفاني – سجادي  ص199 )

آورده اند كه ... ص 110

حكايت اول از تذكره ي دولتشاه سمرقندي قرن نهم .

از سلطان سنجر در آن وقت كه به دست غزها (اقوام مهاجم ) گرفتار شده بود ، پرسيدند : به چه علت پادشاهي به اين پهنا و آباداني كه داشتي ، اين گونه از بين رفت ؟

گفت : مشاغل و كارهاي بزرگ را به دست مردم حقير سپردم و كارها و پست هاي حقير را به دست مردم بزرگ ، مردم حقير و ناتوان ، توانايي انجام كارهاي بزرگ را نداشتند و مردم بزرگ نيز از انجام كارهاي حقير عار داشتند و آن ها را دور از شان خود مي دانستند و به دنبال انجام دادن آن نرفتند .

در نتيجه هردو كار از بين رفت و ضعف و سستي به مملكت راه يافت و كارهاي لشكري (مربوط به ارتش) و كارهاي كشوري (مربوط به امور كشور داري ) هردو رو به نابودي و فساد گذاشت .

پيام : سپردن هر مسئوليت به اهلش و عاقبت عدم سياست و حكومت داري صحيح )

حكايت دوم  از لطايف الطوايف (كتابي در 14 باب نوشته ي فخرالدين علي كمال الدين حسين واعظ متخلص به صفي ازواعظان مشهور هرات – تاليف اين كتاب در سال 939 هجري در غرجستان اتفاق افتاد.)

فرد بي ادبي ، مطابق منش خود رفتار مي كرد (بي ادبي مي كرد / گران جان : كسي كه جان ناهموارش مثل باري بر او و روحش سنگيني مي كند ، كنايه از آدم فرومايه و پست ) شخص شريف و ظريفي اورا سرزنش كرد . فرمايه گفت : چه كار كنم ؟ سرشت مرا چنين آفريده اند . گفت : گل وجود(سرشت) تو خوب و زيبا آفريده شده است  امابه خوبي تحت تعليم و تربيت قرار نگرفته است . (گران جان مي خواهد از آفرينش ايراد بگيرد و بي معرفتي خود را گردن آن بيندازد و از گردن خود ساقط كند و فردنكته سنج نيز به ظرافت ايراد را به خود او برمي گرداند . )

آب و گل : مجازاً وجود  ، كم لگد خورده : كنايه (تعليم نيافته )  پيام : اهميت تربيت و تعليم .

آورده اند كه ... ص 124  حكايتي ديگر از روضه ي  خلد مجد خوافي  قرن 8

شخصي بسيار بدهكار شده بود . او را نزد فرد سخاوتمندي راهنمايي كردند . فرد مقروض او را در بازار پيدا كرد كه با درهمي (سكه اي) معامله مي كرد و بر سر دانه اي (ذره اي) چانه مي زد ، برگشت . (از درميان گذاشتن گرفتاري خود منصرف شد )

با خود انديشيد كه : تو كه براي سكه اي اينقدر چانه مي زني چگونه كسي مي تواند از تو انتظار كرم و بخشش داشته باشد ؟

شخص سخاوتمند متوجه شد كه آن فرد براي كاري نزدش آمده است ، به دنبالش رفت و گفت : براي چه كاري آمده اي ؟ گفت : براي هر كاري آمده بودم ، بيهوده بود. آن فرد به غلام خود اشاره اي كرد ، كيسه اي محتوي هزار سكه ي طلا به او داد. مرد متعجب شد ، گفت : آن كارت (چانه زدنت) چه بود و اين بذل و بخششت چه ؟ گفت : آن جا معامله بود و اين كار ، نشانه ي جوانمردي است . سستي كردن در معامله پاداشي ندارد و انسان با آن منتي بر كسي ندارد ولي به تاخير انداختن اين كار ، دور از جوانمردي و مردانگي است . اهمال : فروگذاشتن ، سستي كردن      امهال : مهلت دادن ، زمان دادن  صنعت جناس قلب كه البته با توجه به كتاب ادبيات 3 صنعت جناس (مثل بنات نبات ) كرمي و درمي : جناس (صره = هميان = بدره = كيسه ) صنعت سجع نيز در برخي عبارات ديده مي شود .  پيام : هركاري بايد در موقعيت مقتضي خود انجام شود.

آورده اند كه ...     حكايتي از اسرارالتوحيد نوشته ي محمد بن منور   قرن 6       ص 147

         زماني بافنده اي به وزارت رسيده بود . هر روز صبح زود بر مي خاست و كليد بر مي داشت و در خانه (دراتاقي ) را باز مي كرد و تنها (به تنهايي) داخل آن جا مي رفت و مدتي در آن جا مي ماند . پس بيرون مي آمد و نزد سلطان مي رفت . به امير (ماجرا را) خبردادند كه چه مي كند . امير به اين فكر افتاد كه در آن خانه چيست ؟

        روزي ناگهان (بدون خبر قبلي ، يك مرتبه ) به دنبال وزير وارد خانه شد . گودالي در آن خانه ديد مانند گودالي كه بافندگان دارند ، وزير خود را (نيز) ديد كه پاي خود را درون گودال برده است . امير به او گفت كه اين چيست ؟ وزير گفت : اي امير ، اين همه دولت ، ثروت و مقام كه من دارم همه از آن امير است (متعلق به امير است ) ما گذشته ي خود را فراموش نكرده ايم كه چه كاره بوده ايم ! هر روز به ياد خود مي آورم كه به اشتباه نيفتم (فكر كنم كه جد اندر جد وزير بوده ام! ) امير انگشتري  سلطنت را از انگشت بيرون آورد و گفت : بگير و در انگشت كن . تا امروز وزير بوده اي از اين به بعد امير خواهي بود.

پيام : بس واضح است : قدرت نبايد غرورآفرين باشد طوري كه انسان گذشته ي خود را فراموش كند . مشابه اين حكايت در كتاب تاريخ بيهقي جلد 2(تصحيح دكتر خطيب رهبر) در مورد يعقوب ليث آمده است (ص 397 و 398 )

آورده اند كه ...    حكايتي از سندبادنامه      ظهيري سمرقندي       ق :7   (صفحه 163)

        شتري و گرگي و روباهي به جهت هم نشيني و همراهي با هم مسافرت كردند و با آنان به عنوان آذوقه ي سفر قرص ناني بيشتر همراه نبود . وقتي مدتي رفتند و خستگي و رنج سفر به آنان اثر كرد ، كنار ساحل آبي (نهري) نشستند و بين آنان بر سر گرده ي نان دعوا و مرافعه پيش آمد . تا عاقبت قرار گذاشتند كه هركدام زودتر متولد شده است (كهنسال تر است ) در خوردن نان از ديگران سزاوارتر باشد . گرگ گفت : قبل از آن كه خداوند والامرتبه اين جهان را بيافريند ، مادرم هفت روز قبل از آن مرا زاييد ! روباه گفت : راست مي گويي ، من آن شب در آن جا حاضر بودم و چراغ براي شما گرفته بودم و به مادرت در تولد تو ياري مي رساندم ! اشتر وقتي گفتگوهاي گرگ و روباه را بدين گونه شنيد ، گردن دراز كرد و نان را گرفت و خورد و گفت : هركس مرا ببيند ، حقيقتاً متوجه مي شود كه من از شما بسيار مسن تر (بزرگ تر) هستم و بيشتر از شما دنيا ديده ام  و بيشتر بار تحمل كرده ام .

پيام : عاقبت لاف زدن و گزاف گويي

شعر حفظي    ملك سليمان   غزلي از خواجوي كرماني     قرن 8   ص 164

وزن : فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن   بحر : رمل مثمن مخبون  محذوف     نوع ادبي : غنايي – تعليمي

ب 1 : در نظر صاحب نظران (اهل بينش – عرفا) پادشاهي سليمان مثل باد است (گذرا است ) بلكه سليمان واقعي كسي است كه از قيد و بند پادشاهي آزاد باشد.

ملك سليمان برباد بودن ايهام دارد : حكمروايي سليمان بر باد- برباد رفتن سرير او

درشعر حافظ نيز اين نمونه هست – (حافظ خرمشاهي جلد اول شرح غزل 36 بيت 2 ص 322 )

بادت به دست باشد اگر دل نهي به هيچ           در معرضي كه تخت سليمان رود به بـــــاد

جايي كه تخت و مسند جم مي رود به باد         گر غم خوريم خوش نبود به كه مي   خوريم       حافظ

     بيت تلميح دارد

ب 2- آن كه مي گويند دنيا بر آب بنا شده است ، اي خواجه (اي بزرگ) بدان توجه نكن زيرا اگر به حقيقت نگاه كني مي بيني كه برباد بنا شده است . (سست و بي ارزش است)

آرايه : مراعات ، اشاره (تلميح) به اعتقاد گذشتگان راجع به استقرار دنيا (زمين) بر شاخ گاو و در نهايت كه مي گويند همه ي اينها بر فراز سنگ پشتي يا يك ماهي بر آب قرار دارد.

ب 3- به اين روزگار كه مثل پيرزن عشوه گري است دلباخته و علاقه مند نشو زيرا اين روزگار (دنيا) مثل عروسي است كه به عقد دامادهاي بسياري درآمده است (پيمانش دائمي نيست و بي وفاست )

آرايه : پيرزن دهر  : تشبيه / عروس و داماد : مراعات / اين (دنيا ) را به عروس تشبيه كرده / مصراع دوم تمثيل  .  مضمون اين بيت را حافظ چنين آورده است : (حافظ از اين غزل در وزن و قافيه پيروي كرده است .)

مجو درستي عهد از جهان سست نهاد        كاين عجوزه عروس هزار داماد است

و از جلال الدين همايي مي خوانيم :

مهمان سراست خانه ي دنيا كه اندرو      يك روز اين بيايد و يك روز او رود

ب 4 – خاك بغداد در مرگ خلفا مي گريد ( بر بي وفايي دنيا كه حتي به خلفا نيز وفا نكرده است ) و اگر چنين نبود ، پس اين رودخانه اي كه در بغداد جاري شده از كجا آمده و منشاء آن چيست ؟

آرايه : اغراق ، تشخيص    حسن تعليل (زيرا علت  روان بودن رود چيز ديگري است ) تكرار (بغداد )

ب5- اگر دامنه ي كوه را مي بيني كه مملو از لاله هاي شاداب و خوش آب و رنگ است از آن راه عبور مكن وفريب مخورزيرا آن لاله ها درحقيقت خون دل فرهاداست(ازخون دل فرهاداين لاله ها رسته است)

آرايه: تلميح به داستان فرهادو شيرين / مراعات : كوه و فرهاد   مرو از راه : كنايه    تشبيه (خون دل به لاله )

ب6- مثل نرگس چشمان خود را باز كن و ببين كه چه قدر چهره هاي مثل گل و قامت هاي مثل شمشاد خوابيده است .(مرده است )

آرايه : مراعات : نرگس ، گل ، شمشاد / چشم ، روي و قامت / تشبيه روي به گل ، قامت به شمشاد / تشخيص مثل نرگس چشم بازكن براي نرگس چشم قائل شده است .

ب7- بر در اين دنيا كه مثل كاروان سرايي كهنه است خيمه ي انس برپا مكن (بدان دل نبند كه ناپايدار است) زيرا پايه و اساس آن سست است .

آرايه : خيمه نزن كنايه از اقامت نكن . خيمه ي انس : تشبيه ، كهنه رباط : تركيب وصفي مقلوب : رباط كهنه استعاره از دنيا . اساسش بي بنياد است : پارادوكس (متناقض نما )

ب8- خواجو نصيبي جز غم و اندوه از جهان ندارد. خوشا به حال كسي كه از قيد و بند دنيا آزاد و رهاست.

آرايه: تضاد ، نوع را : مالكيت (تبديل فعل )

از جهان آزاد بودن كنايه از ترك تعلقات مادي كردن .

 


موضوعات مرتبط: شرح ومعنی شعر حفظی وآورده اند که

تاريخ : دوشنبه سوم فروردین ۱۳۸۸ | ۶:۵۹ قبل از ظهر | نویسنده : |

نمونه سوال

نام و نام خانوادگـﯽ :                                « باسمه تعالـﯽ »                                  نام دبير :

نيم سال اول                         امتحان عربـﯽ سال دوم رشته ﻯ رياضـﯽ- تجربـﯽ                 20 /10/ 84  

كلاس :                                            دبيرستان              زمان :80 دقيقه

 

 

 

 

 

 

 


1. للترجمة :                                                                                                                      بارم

 الف) اللهم ألــْهـِمْـنا طاعَتـَكَ وَ جَنـِّـبـْنا مَعْصيتك .                                                                             5/0

 

  ب) الذي صادَقَ الأخيارَ فـَهُوَ منهم و الذي صادقَ الأشرارَ نـَحْـسَبـُهُ واحداً منهم .                                         5/0

 

  ج) أطلبُ مِـن شـَبابـِنا التــّمَسّكَ بالاستقلال و الحُرّية و القِـيَم الإنسانية .                                                    5/0

 

   د) ذَهَبَ عليّ (ع) مَحْزوناً إلـﯽ دار الحكومة و حَمَلَ زنبيلاً فيه طعامٌ .                                                     5/0

 

  هـ) أصْـلُ العا لـَم ِ سِـرٌّ غامِـضٌ و الآية ُ تـُخـْبـِرُ العالـَمينَ عَن حَقيقة ِ هذا الأمر .                                         5/0

 

   و) اُطلـُبِ العلمَ و لا تـَكـْسَـلْ فـَما                     أبـْعَدَ الخَيـْرَ علـﯽ أهل ِ الكَسَـل                                       5/0

 

 2. املأ الفراغ للكلمات :                                                                                                          1

                اِنـْفَصَلَ   بالفارسية   ..............                               گرسنگـﯽ  بالعربية   ................

                الكوكب   الـمُرادف   ..............                               المَحْزون  المتضاد   ............... 

3. للتعريب :                                                                                                                       1

                مردان مجاهد از وطن اسلامـﯽ دفاع مـﯽ كنند .              

4. عين الصحيح في الترجمة :                                                                                                  5/1

 الف) دو حريص سير نمـﯽ شوند : طالب علم و طالب دنيا .        مَـنهومان ِ ......... : طالبُ علم ٍ و طالبُ دنيا.

          لا يَـشـْبـَعونَ                       لا يَـشـْبـَعان

 

  ب) ذ ُقْ يا علي ! هذا جَزاءُ مَن نـَسِـيَ المَساكينَ .                                                                

          اﻯ علـﯽ بچش . اين جزاﻯ كسـﯽ است كه بيچارگان و يتيمان را فراموش كرده است .

          اﻯ علـﯽ بچش . اين جزا و پاداش بيچارگان و يتيمان است .

 

  ج) هؤلاء الطالباتُ مُجتهداتٌ .         

          اين ها دانش آموزان كوشا هستند .                     اين دانش آموزان كوشا هستند .

     

                                                          « صفحه ﻯ دوم »                                                     بارم

5 . صَحّح الأخطاء في الترجمة :                                                                                               5/1

  الف) كيفَ أحْدَثـَتْ قطراتُ الماء ِ ثـُقـْباً في الصّخرة ؟  

       چگونه قطره ﻯ آب سوراخـﯽ در صخره ايجاد مـﯽ كند ؟

  ب) كَثــُرَ عَجَبـُهم حينَ أخَذَ النبي(ص) يَدَ الفَلاح ِ بـِيـَدِهِ الكَريمة .        

       تعجب او افزون شد هنگامـﯽ كه پيامبر(ص) دست صحابه را با دست بزرگوار خويش گرفت .

  ج) في يوم ٍ مِـنَ الأيام قالَ بلبلٌ للصَّـقـْر : أنا أتـَعَجَّبُ مِـن حالي و حالِـكَ .

      در روزﻯ از روزها بلبل به شاهين گفت : من از حال تو تعجب مـﯽ كنم .

6 . عين المعارف و أنواعها :                                                                                                    1

                                    وَ نـُنـَزِّلُ مِـنَ القرآن ِ ما هُـوَ شِـفاءٌ وَ رَحْمَة ٌ للمؤمنينَ .

 

 7 . عـين الكلمات التي لها علامات فرعية و اذكر أنواعها :                                                                  2

     الف) اِرْحَمْ أباكَ وَ أمَّـكَ العَجوزيْن ِ .

      ب) أينَ الطالبُ بـِدَم ِ المَقـتول ِ بـِكربلاء ؟

      ج) خَـلـَقَ اللهُ السّـمواتِ السّـبـْعَ .

 

 8 . أكمل الفراغ :                                                                                                               5/1  

    الف) حَكَمَ ......... ( القاضيُ – قاض ٍ – قاضٌ )       

     ب) اُنصُـرْ ........... المظلومَ . ( أخوك – أخاك – أخيك )

     ج) في الحياةِ ......... غامِـضٌ . ( سرّاً - سرٌّ – السرُّ )

      د) .......... تـَكْذِبُ تـُشاهِـدُ نـَتـيجة َ كِـذبـِها . ( التي – الذي – الذين )

     هـ) .......... د افـَعْـنا مِـنْ عِـزّةِ الإسلام ِ في الحَرْب . (أنا – أنتَ – نحن )

      و) رأيتُ ............ في الشارِع ِ . ( طِـفلـَين ِ – طِـفلان ِ – طِـفلٌ )

 9 . صحح الأخطاء في الإعراب :                                                                                              5/1

 

    الف) ألـّفَ المُسْـلمينَ رَسائلاً . 

 

     ب) ناوَلـَهُ الإمامٌ (ع) مِـن ذلك الدَّ راهِـم ِ .

 

     ج) الناسَ لا يُحِـبّـونَ الرّاضي عَـن نفسِهِ .

 

 

                                                        « صفحه ﻯ سوم »                                                       بارم

 10 . اقرأ النص التالي ثم أجب عن الأسئلة :        

    موسـﯽ يَقولُ في نفسِه : ماذا نفعلُ ؟ آثارُ أيـْدي الذئـبِ مَشْهودة ٌ في سَرِقـَةِ النـِّعاج ِ  .  فـَسا رَ  نـَحْوَ المزرعة  .

عندئذ شاهَـدَتــْهُ ليلـﯽ أخْتـُه و قالتْ لـَهُ : « هذا المُعْـتدي الذي سَرَقَ نـِعاجَنا قـَويّ ٌ . فاحْـذَرْ مِـنْ أذَﻯ هذا الحَيَـوان .»

فـَوَضَعَ موسـﯽ فـَخّـا ً في طريق ِ الذئبِ فـَوَقـَعَ الحَيوانُ في الفَـخّ . أخَذَهُ موسـﯽ و أشـْعَـلَ ذنـَبَهُ .

  الف ) ما ذا قالتْ ليلـﯽ لأخيها موسـﯽ ؟                                                                                       5/0

    ب) كيف أخذَ موسـﯽ الذئبَ ؟                                                                                                5/0     

    ج) ما ذا فَعَلَ موسـﯽ بَعْدَ أخْذِ الذئب ؟                                                                                       5/0

     د) عَـيّـن فعلاً مزيداً و اذكر بابَـه .                                                                                         5/0

 11 . شَكـّـلْ ما أشيرَ إليه بخطٍ :                                                                                                 1

 

   الف) حَـفِـظتُ آيات مِـن القرآن .                                              ب) الأعداء قـَتـَلوا الأطفالَ في فلسطين .  

 12 . عين الإعراب التقديري و المحلي :                                                                                       1

  الف ) أخَذَ الرّاعي عَصا هُ .

  

    ب) أ ُحِـبّ هَذِهِ الغَـزالة َ .

 

13 . الف) للإعراب ممّا تحته خط :                                                                                             1

                                                القاضي أخذ حق المظلوم ِ مِـنَ الظالم .

 

          القاضي :                                                           أخذ :

           حق :                                                               الظالم :

 

       ب) للتحليل الصرفي :                                                                                                      1

          قاضي :

          أخذ :

          حق :

          ظالم :

  نرجو لكن النجاح الدائم

       خرمي - حقيقي

 


                              


موضوعات مرتبط: قواعد عربی ونمونه سوال

تاريخ : دوشنبه سوم فروردین ۱۳۸۸ | ۶:۵۸ قبل از ظهر | نویسنده : |

نمونه سوال

                                                              باسمه تعالـﻰ

  سؤالات امتحانات هماهنگ كشورﻯ درس عربـﻰ(1)                 ساعت شروع   8صبح       مدت امتحان  80 دقيقه

                    نظام سالـﻰ- واحدﻯ                                                       تاريخ امتحان 8/3/1380

 سال اول دوره متوسطه در نوبت دوم سال تحصيلـﻰ80- 79                اداره كل سنجش و ارزشيابـﻰ تحصيلـﻰ

_____________________________________________________________________

نام و نام خانوادگـﻰ :                                                                              كلاس:                     نمره

_____________________________________________________________________

1.     للترجمة : ( چهار عبارت از پنج عبارت زير را ترجمه كنيد.)

  الف) نبعث رسولاً مع هدايا إلـﻰ حاكم الحبشة و نطلب منهم تسليم المهاجرين.                                   75/0

  ب) يشجع القرآن الناس علـﻰ الاستفادة من الطيبات التي تضمن سلامةالأبدان.                                  75/0

  ج) وزعوا الماء عليهم و علينا بالتساوي و غداً يأتي الفرج .                                                      75/0

  د) يا عباد الله توبوا                      فهو كهف التائبينا                                                          75/0

  ه) فماذا تركت الطبيعة للفراشة الصغيرة ، ابنتها الجميلة؟                                                         75/0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2. عين الصحيح :                                                                                                          2

    الف) تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الحديث.

        خوب گوش كردن را ......... همانطور كه خوب صحبت كردن را ............

       بياموز- آموختـﻰ                      مـﻰ آموزﻯ - آ موختـﻰ                   بياموز – مـﻰ آ موزﻯ

    ب) من عذب لسانه كثر إخوانه .

      هر كسـﻰ زبانش شيرين باشد برادرانش (دوستانش) زياد مـﻰ شوند.

      هر كس زبانش ديگران را عذاب دهد برادرانش(دوستانش) پراكنده مـﻰ شوند.

    ج) أو لئك الذين صدقوا و أولئك هم المتقون .

    آنان كسانـﻰ اند كه راست گفتند و آنان همان پرهيزگارانند.

     آ نان كه راست مـﻰ گويند همان پرهيزگارانند.

    د) آيه ﻯ ( لن تنالوا البر حتـﻰ تنفقوا مما تحبون ) در كدام مورد سخن مـﻰ گويد؟

    دوست داشتن                      ترحم                               نيكـﻰ كردن                   انفاق كردن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3.  الف(ترجم كلمتين من هذه الكلمات : ( تنها دو كلمه از كلمات زير را ترجمه كنيد.)                               1

    الشفيق:                            أشجع:                      الممرضات :                    احتفال:

      ب) اكتب الكلمة المطلوبة:

   متضاد «كافر» :                                             مترادف «ثوم» :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4. أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة :                                                                                          75/1

    الف) وعد الله ...........  بالنصر. ( المؤمنُ- المؤمن ِ – المؤمنَ )

    ب) ............. المؤمنون ولا يكذبون أبداً. ( يصدق – يصدقون – يصدقان )

    ج) أحسن إلـﻰ .......... كما أحسن الله إليك . ( الناسُ – الناسَ – الناس ِ )

    د) .............. دخلوا في بلادي ففي أمن و راحة . ( الذينَ – الذي – التي )

    ه) هما ............. عن خق المظلوم . ( تدافع – يدافعان – تدافعون )

    و) اسم موصول ......... براﻯ كلمه ﻯ مفرد مذكر و اسم موصول ........ براﻯ كلمه ﻯ جمع مؤ نث بكار مـﻰ رود .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5. للتعريب: ( يكـﻰ از دو جمله ﻯ زير را به عربـﻰ بر گر دانيد .)                                                   1

     اويس براﻯ ديدار پيامبر(ص) به مدينه مـﻰ رود .

    مؤمنان در كارها به خدا توكل مـﻰ كنند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6. الف) أكمل الفراغ بالضمير المناسب :                                                                                 2

     .............. مشغولون بمطالعة درسـ ........ و ......... تفكرون في الامتحان .

    ما مشغول مطالعه ﻯ درسمان هستيم و شما به امتحان فكر مـﻰ كنيد .

      ب) أ كمل الجمله الثانية:

   الطالبة المجتهدة هي التي تنجح في درسها . = الطالب المجتهد هو ....................... في درسـ ...... .

     ج) أكمل إحدﻯ الجملتين بالصيغة المناسبة : ( يكـﻰ از دو جمله ﻯ زير را با صيغه ﻯ مناسب فعل كامل كنيد.)

   يا أيها النبي ............. الكفار و المنافقين . (فعل أمر من « جهد » من باب مفاعلة)

  ............. أ ويس عن موضع الشمس . ( فعل مضارع من « فتش» من باب تفعيل )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  7. الف) عين المبتدأ و الخبر : ( در يكـﻰ از جملات زير مبتدا و خبر را مشخص سازيد .)                        2

     شرف المكان بالمكين .                                   خير الأمور أوسطها .

   

      ب) اجعل احدﻯ الجملتين جملة فعلية : ( يكـﻰ از دو جمله ﻯ اسميه ﻯ زير را تبديل به جمله ﻯ فعليه نماييد .)

    المؤمنون يأ مرون بالمعروف .                        التلميذتان ساعدتا أمهما .

      ج) ترجم العبارة و عين نوع الخبرين فيها :

    يا كميل ، العلم خير من المال ، العلم يحرسك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  8 . عين نوع المشتقات التي أشير إليها بخط :    قال زكريا (ع) : المنكرات شائعة وأنا شيخ كبيرالسن .           1    

 

 

 9. اجعل الكلمات التي تحتها خط في الجدول و اذكر حركتها :   هو وجد طريقة لحل هذه المشكلة .                  1

كلمه

حركت

مثال

مثال

معرب

مبنـﻰ

________

هو

مبنـﻰ بر فتح

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10 . الف) صحح الأخطاء في الإعراب :              العاقلُ يَغـْتـَنـِـمُ الفرصة َ في الحياةِ .                            2

         العاقل = فاعل ومرفوع            الفرصة = مفعول و مجرور         يغتنم = فعل ماضٍ منصوب

       ب) للتحليل الصرفي : ( يكـﻰ از دو كلمه ﻯ زير را تجزيه كنيد.)

        العاقل =                                                        يغتنم =

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11. عين إعراب الكلمات التي تحتها خط :          أرسل أهلُ الكوفة الرسائلَ لدعوة الإمام (ع) .                   75/0

 

مبتدأ

خبر

فاعل

مفعول به

مجرور بحرف جر

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12. اقرأ النص و أجب عن الأسئلة :                                                                                       5/2

   حضر الولد لصلاه الجمعة و حينما شاهد أمير المؤمنين (ع) يتروح بكمه قال لوالده : أمير المؤمنين (ع) يشعر

بالحر الشديد . ولكن والده صورله في جوابه مشهداً من حياة فاطمة (س) .              

   الف) ماذا عمل أمير المؤمنين (ع) أثناء الصلاة ؟

    ب) ماذا عمل الوالد في جواب ولده ؟

    ج) شكل ما أشيرإليه بخط في النص .

    د) ترجم إحدﻯ الكلمتين : ( ترجمه ﻯ يكـﻰ از دو كلمه ﻯ زير را با توجه به متن بنويسيد .)

         كمّ :                                                    يشعر:     

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                جمع نمره       20

 

 

                                                           « پاسخنامه »

1.     الف) فرستاده اﻯ را با چند هديه بسوﻯ پادشاه حبشه مـﻰ فرستيم و از آنها مـﻰ خواهيم هجرت كنندگان را(به ما) بدهند.

       ب) قرآن مردم را به استفاده از پاكيزه هايي تشويق مـﻰ كند كه ضامن سلامتـﻰ اندام است .

       ج) آب را بر آنها و برما بطور مساوﻯ تقسيم كنيد و فردا گشايشـﻰ خواهد شد (خواهد آمد ) .

       د) اﻯ بندگان خدا توبه كنيد زيرا كه او پناه توبه كنندگان است .

       ه) پس طبيعت چه چيزبراﻯ پروانه ﻯ كوچك ، دختر زيبايش ، گذاشته ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2. الف) گزينه ﻯ سوم    ب) گزينه ﻯ اول   ج) گزينه ﻯ اول      د) گزينه ﻯ چهارم        هر مورد 5/0 نمره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3. الف) الشفيق = مهربان ، دلسوز        أشجع = شجاع تر، شجاع ترين

           الممرضات = پرستاران زن        احتفال = جشن ، مراسم              هر مورد 25/0 ( 5/0 نمره انتخابـﻰ )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  3. ب) متضا د كا فر = مؤمن                مترادف ثوم = فوم                                   هر مورد 25/0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4. الف) المؤمنَ             ب) يصدق                   ج) الناس ِ

     د) الذين                   ه) يدافعان                    و) الذي ، اللاتي                         هر مورد 25/0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5. يذهب أويس إلـﻰ المدينة لزيارةالرسول (ص) .           يتوكل المؤمنون علـﻰ الله في الأمور .       1 نمره انتخابـﻰ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6. الف) نحن ، نا ، أنتم                                  ب) الذي ، ينجح ، ــه                    هر مورد 25/0   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   6. ج) جاهِـد ، يُـفَـتـِّشُ                                                                               5/0 نمره انتخابـﻰ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

  7. الف) مبتدأ = شرف      خبر = بالمكين      /    مبتدأ = خير           خبر = أ وسط     هر مورد 25/0 (انتخابـﻰ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  7. ب) يأ مر المؤمنون بالمعروف .     ساعدت التلميذتان أمهما .                     انتقال فعل به ابتداﻯ جمله 25/0

                                                                                                مفرد آوردن فعل پس از انتقال 25/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  7. ج) اﻯ كميل ، علم بهتر از ثروت است ، علم از تو محافظت مـﻰ كند .                             ترجمه 5/0

          خير = خبر مفرد          يحرسك = خبر جمله ﻯ فعليه                                        هر مورد 25/0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  8 . المنكرات = اسم مفعول مزيد باب افعال         شائعة = صفت مشبهه بر وزن اسم فاعل  

       شيخ = صفت مشبهه                              كبير = صفت مشبهه                              هر مورد 25/0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

  9. وجد = مبنـﻰ ، مبنـﻰ بر فتح                   مشكلة = معرب ، مجرور                           هر مورد 25/0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  10. الف) العاقل = مبتدا                 الفرصة = منصوب            يغتنم = مضا رع ، مرفوع      هر مورد 25/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  10. ب) عاقل = اسم ، مفرد ، مذكرحقيقـﻰ ، مشتق ( صفت مشبهه بر وزن فاعل ) ، معرب .

            يغتنم = فعل ، مضارع ، للغائب ، مزيد ثلاثي من باب افتعال ، متعد ٍ ، معرب .     هر كلمه ﻯ انتخابـﻰ 1نمره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  11 . اهل = فاعل              الرسائل = مفعول به            دعوة = مجرور بحرف جر     هر مورد 25/0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  12 . الف ) هو تروح بكمه أثناء الصلاة .               ب) صور له مشهداً من حياة فاطمة (س) .

                هر مورد 5/0 ( 25/0 نمره براﻯ ماضـﻰ بودن فعل در نظر گرفته مـﻰ شود. )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  12 . ج) الولدُ – أميرَ – أميرُ – حياة ِ                                                              هر مورد 25/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  12 . د) كمّ = آستين                 يشعر = احساس مـﻰ كند                                 يكـﻰ از دو كلمه 5/0

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              باسمه تعالـﻰ

سؤالات امتحانات هماهنگ كشورﻯ درس عربـﻰ (1)                      ساعت شروع  8 صبح   مدت امتحان 80 دقيقه

                     نظام سالـﻰ - واحدﻯ                                                 تاريخ امتحان 4/6/1380

سال اول دوره ﻯ متوسطه نوبت شهريور سال تحصيلـﻰ 80 – 79      اداره ﻯ كل سنجش و ارزشيابـﻰ تحصيلـﻰ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام و نام خانوادگـﻰ :                                                كلاس :                                                  نمره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.     للترجمة : ( چهار عبارت از پنج عبارت زير را ترجمه كنيد . )                

الف) اللبن غذاء كامل و علماء التغذية يعتبرونه أفضل المواد الغذائية .                                          75/0

 ب) أنا أعرف ما ذا أعمل ، هو يفرح بزيارة بنته فاطمه (س) .                                                  75/0

 ج) نحن علـــّقـْنا كل قسم من اللحم في ناحية ٍ و هو أخبرَنا بالنتيجة .                                            75/0

 د) لما سمع الحر كلام الإمام أقبل علـﻰ القوم وقال لهم : أتقاتلون هذا الرَّجُـل؟                                  75/0

 ه) لقد رأيتَ أشكالاً مختلفة من الحيا ة خلال سفرك . فما أجمل شيءٍ رأيتـَه ؟                                  75/0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2. عين الصحيح :                                                                                                                2

     الف) لا تحقروا من الخير شيئاً .                        چيزﻯ از خير را .........

       كوچك نمـﻰ شماريد.                       كوچك نمـﻰ شماريم .                 كوچك نشماريد .

     ب) ربنا أفرِغ ْ علينا صبراً و ثبت أقدامنا .

       پروردگارا بر ما صبر فرو ريز و گامهاﻯ ما را استوار ساز .

       پروردگارا به ما صبر نازل شد و گامهاﻯ ما استوار گرديد .

    ج) الغريق يتشبث بكل حشيشة .

    كسـﻰ كه به هر گياهـﻰ خشك چنگ زند غرق مـﻰ شود .     فرد در حال غرق به هر گياه خشكـﻰ چنگ مـﻰ زند .

    د) آيه ﻯ « كل نفْسٍ بما كسبتْ رهينة » كدام مفهوم را مـﻰ رساند ؟

    نكوهش شرط بندﻯ               مسؤوليت انسان نسبت به اعمالش             بازيچه قرار ندادن جان انسان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3. الف) ترجم كلمتين من هذه الكلمات : ( تنها دو كلمه از كلمات زير را ترجمه كنيد . )                             1

     تـَفَـضَّـلْ =                      المثالي =                        الكُحول =                          النهج =

     ب) اكتب الكلمة المطلوبة :

         متضاد « باهظ » :                                           گردن ( بالعربية ) :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4. أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة :                                                                                              75/2

   الف) لماذا لا تبحثون عن ............. لهذه المشكلة ؟ ( حلٍ- حلاً – حلٌ )

  ب) المؤمنات ............... بأموالهنَّ و أنفسهنَّ في سبيل الله . ( يجاهدن – تجاهدن – تجاهدون )

  ج) الأطباء .............. البصل في علاج بعض الأمراض . ( يستعمل – يستعملون – تستعملان )

  د) نطلب .............. البلاد للبحث حول هذا الأمر . ( علماءَ – علماءُ – علماء ِ )

  ه) نطلب من الحاكم تسليم ........... ذهب إلـﻰ هناك . ( الذين – الذي – التي )

  و) هنگام اتصال فعل به ضمير «ي » ميان آنها ..................... آورده مـﻰ شود . مثل : ....................

  ز) فاعل در جملات عربـﻰ ................ فعل مـﻰ آ يد .

 ح) اعراب جمله و شبه جمله ................. مـﻰ باشد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  5 . للتعريب : ( يكـﻰ از دو جمله ﻯ زير را به عربـﻰ برگردانيد . )                                                      1

      فرصت را براﻯ يادگيرﻯ غنيمت شماريد .                

     مسلمانان براﻯ كارﻯ در مسجد جمع شدند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6. الف) أكمل الفراغ بالضمير المناسب :                                                                                      2

         قال لـ..... قارونُ : .......... مفسدون . اتركوا قصر......... .

         قارون به آنها گفت : شما مفسد هستيد . كاخ مرا ترك كنيد .

     ب) أكمل الجملة الثانية :

         الذي  يد رس و يعمل يمكن له النجاح .  =  ..............  .............. و يعملون يمكن لـ....... النجاح .

    ج) أكمل إحدﻯ الجملتين بالصيغة المناسبة : ( يكـﻰ از دو جمله ﻯ زير را با صيغه ﻯ مناسب فعل كامل كنيد . )

         الحفلة ............. لتعيين التلميذ المثالي . ( فعل ماضٍ من « عـقـد » من باب انفعال )

         أ نتِ .............. الفقراء . ( فعل مضارع من « سعـد » من باب مفاعلة )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  7. الف) عين المبتدأ و الخبر : ( در يكـﻰ از جملات زيرمبتدا و خبر را مشخص سازيد . )                           2

     السمكُ منَ الأطعمةِ اللذيذة ِ .                                 هذه عاقبة ُ المُـكَـذِّبينَ .

      ب) اجعل إحدﻯ الجملتين جملة اسمية : ( يكـﻰ از دو جمله ﻯ فعليه ﻯ زير را تبديل به جمله ﻯ اسميه نماييد..)

    ذكَرََ الأطباء للثوم ِ أربعين فائدةً .                                 تـَعْـطفُ المُـمَـرِّضا تُ علـﻰ المَـرضـﻰ .

     ج) ترجم العبارة و عين نوع الخبرين فيها :                 

    الخيرُ منه ( المتقي) مأمول و الشر منه مأمون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  8 . عين نوع المشتقات التي أشير إليها بخط:                                                                                1

                                                      أيها  العا لـِـم  الجليل ليس لنا مدرسة مناسِـبة .       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 9. عين المعرب والمبني من الكلمتين اللتين تحتهما خط :                                                                     5/0

     ( دو كلمه اﻯ كه زير آنها خط كشيده شده معرب هستند يا مبنـﻰ؟)               

                                                                                 العاقلُ منْ وعظـَتـْه التجاربُ .    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  10 . الف) أكمل الفراغ في إعراب الجملة التالية :                     يَجْعـَلُ العلمُ الإنسانَ أقربَ إلـﻰ الله ِ .          75/2

        يجعل = فعل ......... و الجملة ............                        العلم = فاعل و .............

        الإنسان = ............ و ................                            الله = ............... بحرف جر   

        ب) للتحليل الصرفي : ( يكـﻰ از دو كلمه ﻯ زير را تجزيه كنيد . )         

       مُختـلِـف =                                                           تـَعَـجَّـبَ =

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  11 . اقرأ النص ثم أجب عن الأسئلة :                                                                                       2

     أسلم أويس و لكن ما شاهد النبي (ص) . في يوم من الأيام كلم والدته في هذا الموضوع فسمحت له أمه بأن

 يسافر إلـﻰ المدينة لزيارة الرسول (ص) ولكن اشترطت أن يرجع قبل غروب الشمس فذهب أويس إلـﻰ المدينة

 ولكن لم يقدر زيارة حبيبه لأنه (ص) كان في سفر إلـﻰ مكانٍ قريبٍ .

  الف) ما هو شرط والدة أويس ؟

  ب) لماذا لم يقدر أويس زيارة الرسول (ص) ؟

  ج) شكل ما أشير إليه بخط في النص .

  د) ترجم إحدﻯ الكلمتين : ( ترجمه ﻯ يكـﻰ از دو كلمه ﻯ زير را با توجه به متن بنويسيد . )

     أسْـلـَمَََ =                                                         كـَلـَّمَ = 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                 جمع نمره       20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             « پاسخنامه »

1.     الف) شير غذايي كامل است و دانشمندان علم تغذيه آن را بهترين ماده ﻯ غذايي بشمار مـﻰ آورند .

ب) من مـﻰ دانم چه كنم ، او با ديدن ( ملاقات ) دخترش فاطمه (س) شاد مـﻰ شود .

ج) ما هر قسمتـﻰ از گوشت را در محلـﻰ آويختيم ( آويزان كرديم ) و او نتيجه را به ما خبر داد .

        د) وقتـﻰ حر سخن امام را شنيد بسوﻯ گروه پيش رفت و به آنها گفت : آيا با اين مرد مبارزه مـﻰ كنـيد؟

        ه) مسلماً گونه هاﻯ متفاوتـﻰ را اززندگـﻰ در بين سفرت ديده اﻯ . پس زيبا ترين چيزﻯ كه ديدﻯ چيست ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2. الف) گزينه ﻯسوم      ب) گزينه ﻯ اول       ج) گزينه ﻯ دوم          د) گزينه ﻯ دوم

                                                                                                             هر مورد 5/0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3. الف) تفضل = بفرما          المثالي = الگو ، نمونه        

           الكحول = الكل           النهج = راه روشن و آشكار                               هر مورد انتخابـﻰ 25/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  3 . ب) باهظ ≠ رخيص                   گردن = عنق                                             هر مورد 5/0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4. الف) حلٍ                    ب) يجاهدن                 ج) يستعملون                 د) علماءَ           

      ه) الذي                      و) نون وقايه – عَلـَّمَـني   ز) بعد از                   ح ) محلـﻰ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5 . نغتنم الفرصة للتعلم .                            اجتمع المسلمون لأمرٍ في المسجد .         جمله ﻯ انتخابـﻰ 1 نمره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6. الف) هم – أنتم – ي                  ب) الذين – يدرسون – هم                   ج) انـْعَـقـَدَتْ -  تـُساعـِدينَ

                                                                          هرمورد از قسمتهاﻯ الف و ب 25/0 ، مورد ج  5/0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  7. الف) السمك = مبتدا                         من الأطعمة = خبر ، شبه جمله

           هذه = مبتدا                             عاقبة = خبر مفرد                     هر مورد از جمله ﻯ انتخابـﻰ 25/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  7. ب) الأطباءُ ذ َكَـرُوا للثوم أربعين فائدة .                          الممرضاتُ يَعْـطِـفـْـنَ علـﻰ المرضـﻰ .

                          انتقال فعل به بعد از مبتدا 25/0 ، مطابقت خبر( فعل) با مبتدا 25/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  7. ج) خوبـﻰ از او ( فرد پرهيزكار ) در اميد است و بدﻯ از او در امان .

          مأ مول و مأ مون = هر دو خبر مفرد هستند .                                 ترجمه  5/0 ، ذكر هر خبر 25/0

 

 8 . العالم = صفت مشبهه بر وزن اسم فاعل            جليل = صفت مشبهه

     مدرسة = اسم مكان                                    مناسبة = اسم فاعل مزيد ازباب مفاعلة            هر مورد 25/0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9 . عاقل = معرب                                        من = مبنـﻰ                                           هر مورد 25/0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10. الف) يجعل = فعلٌ مضارعٌ و مرفوعٌ والجملة فعلية         العلم = فاعل و مرفوع

            الإنسان = مفعول و منصوب                             الله = مجروربحرف جر                  هرمورد 25/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  10 . ب) مختلِف = اسم ، مفرد ، مذكر مجازﻯ ، مشتق (اسم فاعل از باب افتعال ) ، معرب .

             تـَعََجَّـبَ = فعل ماضٍ ، للغائب ، مزيد ثلاثي من باب تفعّـل ، لازم ، مبني علـﻰ الفتح .

                                                                                                              كلمه ﻯ انتخابـﻰ 1 نمره 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11 . الف) أ ن يرجع قبل غروب الشمس .                          ب) لأنه (ص) كان في سفرٍ إلـﻰ مكان قريب .

        ج) أويسُ - النبيَّ                                                 د) أ سلم = اسلام آورد   ؛     كـَـلَّـم = صحبت كرد

                                                                                                           هر مورد 5/0 نمره     

       


موضوعات مرتبط: قواعد عربی ونمونه سوال

تاريخ : دوشنبه سوم فروردین ۱۳۸۸ | ۶:۵۷ قبل از ظهر | نویسنده : |

زبان وادبیات فارسی 2

 پیش دانشگاهی

 

باسمه تعالی                                                                      تعداد صفحه

                                                        اداره آموزش و پرورش                                                   تاریخ امتحان:

                                                          دبیرستان                                                                   نام دبیر:

نام و نام خانوادگی:..........................            نام پدر:  .............................    نیمسال:               

   رشته: ریاضی و فیزیک              پایه: پیش دانشگاهی

سوال درس:زبان و ادبیات فارسی(2)                                                              مدت پاسخگویی به سوالات:70 دقیقه 

نمره

متن سوالات

سوال

 

 

 

 

 

 

 

0/5

0/5

0/5

0/5

 

الف:خودآزمایی و درک مطلب

با توجه به ابیات زیر به پرسش ها پاسخ دهید

پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت                                       شب مانده بود و جرئت فردا شدن نداشت

بسیار بود درآن برزخ کبود                                                   اما دریغ زهره ی دریا شدن نداشت

درآن کویر سوخته،آن خاک بی بهار                                        حتٌی علف اجازه زیبا شدن نداشت

دلها اگر چه صاف ولی از هراس سنگ                                    آینه بودو میل تماشا شدن نداشت

 

 منظور شاعر از«تو» در مصراع اول چه کسی است؟                                                    

   کدام بیت دارای آرایه ی پارادوکس می باشد؟

 منظور از «برزخ کبود» چیست؟

در بیت سوم منظور از«علف» چیست؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1

1-2

1-3

1-4

 

5/0

منظور شاعر از«کلید گنج مروارید» در مصراع «کان کلید گنج مروارید او گم شد» چیست؟

 

5

25/0

نقش دستوری« خسته» در عبارت«نه کشته ای بر جای نهاد و نه خسته، به شهر خود بازگشته اند» چیست؟

 

6

5/0

از تعبیر کنایی «برای کسی خواب دیدن» چه موقع استفاده می شود؟

 

7

5/0

برای اصطلاح«از کار آوردن » معادل دیگری بنویسید

 

8

5/0

عبارت «لکٌه می دویدم» یعنی چه؟

 

9

5/0

مولانا از دانشمندی وبیش مندی کدام را برتر می داند؟

 

10

5/0

با توجه درس «اورازان» مردم ده به کولی ها چه نامی داده بودند؟

 

11

25/0

عبارت«...  آن چه در کویر می روید،گز و تاق است،این درختان بی باک و صبور وقهرمان که علی رغم کویر، بی نیاز از آب و خاک و بی چشم داشت نوازشی ..........»چه نوع توصیفی است؟

 

12

1

«اسب سیاه» و «لؤلؤتر» در بیت زیر استعاره از چیست؟

« ابر بهاری زدور اسب برانگیخته                     وزسم اسب سیاه لؤلؤتر ریخته»

 

13

1

«ورم» و «کافور» در بیت زیر استعاره از چیست؟

«تا درد و ورم فرو نشیند                                 کافور برآن ضماد کردند»

 

14

5/0

عبارت « از بیرون شهر طرابلس هیچ خانه نیست، مگر مشهدی دو سه» یعنی چه؟

 

15

5/0

ب: معنی و مفهوم شعر و نثر

شیخ بو عبدالله بشکست و با خویش رسید.

 

1

5/0

سهل است چغزی و صعوه ای نیز بر روی آب می رود.

 

2

5/0

هرگونه اهانت و ایذا را با خونسردی و کم زنی مقابله می کرد.

 

3

5/0

خر گم شده  را بخواند کای یار                          اینک خر تو، بیار افسار

 

4

5/0

پدرم از بام افتاده بود، ولی دست از کمر برنمی داشت.

 

5

5/0

همه ذرات نمازم متبلور شده است.

 

6

5/0

این عیار مهر و کین مرد و نامرد است.

 

7

5/0

درخانه هم بی دشت نبودم

 

8

25/0

پ: سبک شناسی و تاریخ ادبیات

در مکتب ادبی « ناتورالیسم» (طبیعت گرایی) اصلی ترین شرط نویسندگی چیست؟

 

1

5/0

« یکی قطره باران» یادنامه چه کسی است؟

 

2

25/0

« گوته» شاعر آلمانی، دل بسته ی شعر و اندیشه ی کدام شاعر ایرانی است؟

 

3

5/0

کدام یک از انواع ترجمه بیشتر به گیرنده پیام «خواننده» توجه می کند؟

 

4

25/0

شعر سپید یا« شعر منثور» محصول کدام دوره، از شعرهای عصر نیمایی است؟

 

5

25/0

کتاب« پله پله تا ملاقات خدا» اثر کیست؟

 

6

5/0

شعر حفظی:

اگر زخلق ملامت و گر--------------------------------------

                                                                کشیدم از تو کشیدم ،شنیدم از تو شنیدم

1

5/0

  می تراود مهتاب------------------------------------------                           مانده پای --------------------------------------

 

 

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات پیش دانشگاهی

تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۷ | ۷:۱۹ قبل از ظهر | نویسنده : |

زبان وادبیات فارسی 2

بسمه تعالی

شماره داوطلب :  ....................

   

      نام :................            نام خانوادگی:.........................

  سوالات امتحانی درس : زبان و ادبیات فارسی( عمومی 2)     رشته : انسانی                                                                                                                                                             

  تاریخ امتحان :   5/3/87            شروع : ...............              زمان :  75 دقیقه                                                                               

 

ردیف

سوالات

بارم

الف )

خود آزمایی و درک مطلب (8 نمره)

1- با توجه به بیت : « بر گل تر عندلیب ، گنج فریدون زده است     لشکر چین در بهار ، خیمه به هامون زده است »

الف-منظور از«گنج فریدون » چیست؟

ب-شاعر در مصراع دوم چه تصویر زیبایی را به کار برده است؟

2- منظور از «کافور» در بیت زیر چیست؟

«تا درد و ورم فرو نشیند                کافور برآن ضماد کردند»

3- با توجه به متن زیر، دو ویژگی نثر ناصرخسرو را برشمارید.

«چون از آن جا بگذشتیم ؛ به صحرایی رسیدیم که همه نرگس بود شکفته ؛ چنان که تمامت آن صحرا سپید می نمود از بسیاری نرگس ها »

4- با توجه به نوشته های زیر به سوالات پاسخ دهید .

«این نخلستان خاموش و پرمهتاب که هر گاه مشت خونین و بی تاب قلبم را در زیر باران های غیبی سکوتش می گیرم و نگاههای اسیرم را هم چون پروانه های شوق در این مزرع سبز آن دوست شاعرم رها می کنم ، ناله های گریه آلود آن روح دردمند و تنها را می شنوم .»

الف- دکتر علی شریعتی به توصیف چه چیز پرداخته است؟

ب- نوع توصیف آن را مشخص کنید؟

پ- «مزرع سبز» به کدام شعر حافظ اشاره دارد؟

5- مفهوم کنایی عبارت مشخص شده را بنویسید.

« در حدود پنجاه سال پیش با گیلیاردی ها بر سر آب دعوایی کردند و با بیل سر یکی از آنها را چاک دادند و هنوز که هنوز است ، میانشان شکراب است

6- در عبارت : « آن کس شیخ را گفت : خدایت در بهشت کناد ! شیخ گفت : نباید ، ما را بهشت نباید با مشتی لنک و لوک و درویش » یک مجاز بیابید و معنای حقیقی آن را بنویسید.

7- با توجه به عبارت زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

« مرغ چون از زمین بالا پرد ، اگرچه به آسمان نرسد این قدر باشد که از دام دور باشد. همچنین اگر کسی درویش شود و به کمال نرسد این قدر هست که از زمره خلق و اهل بازار ممتاز باشد.»

الف- کدام واژه تمثیلی است برای رسیدن به کمال؟

ب- مقصود نویسنده از« اهل بازار» چیست؟

8- عبارت مشخص شده در جمله «خاله ام بر خلاف مادرم که کم سخن و خشک بود و از دایره ی مسائل روزمّره و مذهبیّات خارج نمی شد، وی از مباحث مختلف حرف می زد.» به چه معنی است ؟

9- نوع نوشته زیر را مشخص کنید.

« در آمد میرزا از مجلس مشق که از هر شاگردی یک تومان ماهانه می گرفت ، منتهی به ماهی پنج شش تومان می رسید و از دو سه خانه ای که برای مشق دادن می رفت ، هشت نه تومان عایدی داشت.»

 

 

 

0.5

0.5

0.5

 

0.5

 

 

 

 

 

 

0.25

0.25

0.25

0.5

 

 

0.5

 

 

 

 

0.25

0.25

 

0.5

 

0.25

 

 

« ادامه سوالات در صفحه دوم »

 

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات پیش دانشگاهی

تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۷ | ۷:۱۸ قبل از ظهر | نویسنده : |

پاسخ خودازمایی زبان فارسی 2

پاسخ خود آزمايي زبان فارسي (2)

خودآزمايي درس اول  ( زبان و گفتار )  صفحه 6

1 با توجه به متن درس مي توان گفت كه توانش زباني، ثابت و غير قابل تغيير است و هيچ گونه خطا و اشتباهي در آن اتفاق نمي افتد . بلكه خطا و اشتباه در گفتار رخ مي دهد . قواعد شطرنج نيز مثل توانش زباني ثابت و غير قابل تغيير است اما خود بازي شطرنج مانند گفتار است كه امكان خطا و اشتباه در آن بسيار است .

2 افرادي كه از قدرت گفتار محروم اند وقتي كه مي خواهند از زبان استفاده كنند ، به جاي كمك گرفتن از نمود آوايي زبان ( گفتار ) از نمود حركتي استفاده مي كنند يا رفتارهاي غير زباني از خود نشان مي دهند . يا ارتباط افراد كرولال ازطريق نمودحركتي است و با اين روش مقصود همديگر را درك مي كنند .

3 الف)  تمايز زبان و گفتار به ما كمك مي كند تا بدانيم كه خطا و اشتباه فقط در گفتار رخ مي دهدولي رفع واصلاح آن به وسيله زبان صورت مي گيرد .     ب) افراد كر و لال نيز از توانايي ذهني زبان برخوردارند و به هنگام استفاده از آن به جاي  نمود آوايي يا گفتار ازنمود حركتي كمك مي گيرند .    ج)براساس اين تمايز نشان مي دهيم كه چرا گوناگوني لهجه اي و گويشي به يگانگي زبان آسيبي وارد نمي رسانند. علت اين امر آن است كه گوناگوني ياد شده به گفتار مربوط است نه به زبان .

4 - . زيرا اين كلمات فارسي هستند و به كار بردن كلمات فارسي به همراه « يت »مصدر ساز عربي، صحيح نيست .به جاي آن مي توان آشنايي ( آشنا بودن يا شدن ) ، خوبي ( خوب بودن ) ، ايراني ( ايراني بودن ) به كار برد .

خود آزمايي درس دوم  ( جمله ) صفحه 11 و 12

1-                                                                                                                                                                              انس بن مالك مي گويد .

                                                         نهاد                                گزاره

                                                                             مفعول               فعل

                                          انس بن مالك        جمله ي بعد         مي گويــَد

                                                نهاد جدا                                          نهاد پيوسته

نهاد جدا (انس بن مالك ) ونهاد پيوسته(ـَـ د)مطابقت دارند .

تذكر : فعل« مي گفت »،4 جزئي است ولي اگر به معني « روايت كردن » باشد مثل جمله بالا 3« جزئي مفعولي» است چون مخاطب اصلي ندارد كه نياز به متمم داشته باشد .« مفعول» مي گويد جمله ي «بعد از آن »است.

                                    روزي رسول اكرم (ص) به خانه ي مادرم آمدند

                           رسول اكرم (ص )                                  آمدند

                             نهاد جدا                                            نهاد پيوسته

  در اين جمله ،‌ نهاد پيوسته و جدا مطابقت ندارند وعلت آن احترام به پيامبر(ص) است .( 2 جزئي )

                  برادر كوچكم ، ابو عمير          سخت دل تنگ و اندوهگين             بود  ф

                     نهاد جدا       بــدل                                    مسند                           نهاد پيوسته

 نهاد جدا(برادر كوچكم ) ونهادپيوسته(ф) مطابقت دارند . (سه جزئي مسندي )

           حضرت رسول (ص)                       علت دل تنگي برادرم را               از ما           پرسيدند .

                      نهاد جدا                                   مفعول                                 متمم                  نهاد پيوسته

نهاد جدا و پيوسته مطابقت ندارند ، علت آن احترام به پيامبر(ص) است.( چهار جزئي مفعولي متممي )

مادر        جمله بعد         ــــ             گفت    ф                           ابو عمير          پرنده ي زيبايي      داشت ф

 نهاد جدا       مفعول       متمم            فعل   نهاد پيوسته                نهاد جدا             مفعول               فعل      نهاد پيوسته

نهاد جدا وپيوسته مطابقت دارند . (چهار جزئي مفعولي متممي )               نهاد جدا وپيوسته مطابقت دارند .( سه جزئي مفعولي )

غالبا با آن سرگرم مي شد .                                                          اينك آن پرنده  مرده است .

ــ           سرگرم               مي شد ф                                                  نهاد جدا              ф نهاد پيوسته

نهاد جدا        مسند               فعل نهادپيوسته                      نهاد جدا وپيوسته مطابقت دارند .(دوجزئي )

نهاد جدا(ابو عمير محذوف)  ونهاد پيوسته مطابقت دارند . (سه جزئي مسندي )                                                       

      رسول اكرم (ص)      اندوهگين      گرديدند .  نهاد جدا و نهاد پيوسته مطابقت ندارند . علت آن احترام به پيامبر(ص) است

     نهاد جدا                  مسند              فعل نهاد پيوسته           (سه جزئي مسندي )

 

2 علي ومسعود با هم به دبيرستان رفتند . (نهاد :جمع شناسه: جمع )نهاد با شناسه مطابقت دارد .

-                      بسياري از انسان ها از نظر رنگ ونژاد و زبان با هم اختلاف دارند اما از نظر اصل انسان بودن با هم مشترك هستند . ( نهاد: جمع شناسه : جمع )  ←نهاد با شناسه مطابقت دارد .

-                      در قرن چهارم هجري ، ملت ايران با تكيه بر زبان وفرهنگ خود درخت تازه اما اصيلي را پروردند . ( نهاد، ملت: اسم جمع است شناسه مي تواند مفرد يا جمع بيايد .) كه در آب وهواي اسلام پرورش يافته بود . (نهاد: درخت  ،مفرداست ،شناسه هم مفرداست . ) نهاد با شناسه مطابقت دارد .

-                      ملتي كه طالب استقلال سياسي باشد/ باشند  به زبان مادري خود سخن مي گويد/مي گويند  . ( نهاد: ملت، اسم جمع است  در اين حالت شناسه مي تواند مفرد يا جمع باشد )

-                      ما وفرد وسي با وجود هزار سال فاصله ي زماني با زبان پيوندهاي مشترك داريم . (نهاد :جمع  ←شناسه :جمع  ) شناسه: با نهاد مطابقت دارد .

-                      با ديگران چنان رفتار كن(فعل امر،دوم شخص مفرد شناسه фاست  (كه دوست داري ديگران با تو رفتار كنند . ( نهاد :جمع شناسه: جمع) نهاد با شناسه مطابقت دارد .

-                      كتاب ها از دستم رها شد و بر زمين افتاد . ‌( مطابقت ندارد زيرا نهاد غير جاندار است وشناسه مي تواندهم مفرد وهم جمع باشد )

-                      امير با دوستش جمعه ها به كوه نوردي مي رود . ( نهاد : مفرد شناسه : مفرد  ) شناسه با نهاد مطابقت دارد .

   3-  زبان يك توانايي ذهني است در حالي كه گفتار نمود آوايي اين توانايي ذهني مي باشد .  هر گونه خطا واشتباه در گفتار رخ مي دهد وبه وسيله ي زبان اصلاح ورفع مي گردد.همه ي انسان ها حتي افراد كر ولال داراي اين توانايي ذهني (زبان ) هستند اما درگفتار با هم فرق دارند،زيرا افراد لال به جاي استفاده از نمود آوايي،از نمود حركتي كمك مي گيرند.قواعد زبان ثابت است وتغيير نمي كند ولي گفتارمتغير است.

خود آزمايي درس سوم  (ويرايش ) صفحه 17 و 18

1 تيم ملي ايران به رهبري مربي خوب خود با اجراي شش بازي پي در پي ،‌ آن را به سود خود به پايان برد .تيم مقابل كه روحيه ي خوبي نداشت ، بر خلاف تصور تماشاگران شكست خورد ، مربيان اين تيم قبلاً نشست هايي براي ارزيابي تيم هاي مقابل داشتند .

- غلام محمدخان طرزي افغاني ، دو قطعه شعر گفته بود : يكي در مدح امير عبدالرحمان خان ،ديكتاتور خشن وتندخوي افغان و ديگري در مدح رقيب او . او هر دو قطعه را درجيب خود گذاشته بود . روزي كه قرار بود شعر را درحضور او بخواند ، دست در جيب كرد وقصيده را بيرون آورد اما از بخت بدش قصيده ي مربوط به رقيب او را بيرون آورد . خواست بخواند كه به تته پته افتاد . امير متوجه اين نكته شد . او را به پيش خود خواند وكاغذ را از او گرفت . چون از ماجرا مطلع شد فرمان هاي  لازم را صادر كرد . طبق دستور او دو ديوار كوتاه به موازات هم ساختند وشاعر بينوا را ميان دو ديوار گذاشتند و گروهي مأمور شدند ، تا او را بيازارند .

-               چگونه مي توان عليه گذشته ي افرادي كه نمي شناسيم ، عمليات قانوني انجام دهيم  و موضوع را به طور دقيق ارزيابي كنيم ؟ اين كارهم  مستلزم شناخت و هم مستلزم صرف وقت فراوان است . در غير اين صورت تجسس در كارديگران جايز نيست .

-               رفتن به نمايشگاه و برگشت از آن ، مدت زيادي طول نكشيد ولي در همان زمان كم، از غرفه هاي زيادي ديدار كردم كه بسيار جالب توجه بود . يك دوره  شاهنامه خريدم زيرا اين اثر، شناسنامه ي ملت ايران و سند مليت ماست كه بايد آن را حفظ كرد وخواند واز پندهاي آن عبرت گرفت . هم چنين ديوان پروين اعتصامي شاعر معاصر ايران را نيز خريدم . سپس در غرفه هاي ديگر گشت و گذاري انجام دادم و در پايان از نمايشگاه خط وخوشنويسي كه در كنار نمايشگاه بر پا شده بود باز ديد كردم و آثار نفيس و هنرمندانه را كه چشم نواز بودند ، ملاحظه كردم وازديدن آن ها  لذت بردم . . . .    

2 رستم در شاهنامه ، پهلواني قوي توصيف شده است / رستم در شاهنامه ،پهلوان قوي و قدرتمندي توصيف شده است .

-                      او دلايلي كافي براي سخن خود ارائه داد . / او دلايل كافي و كاملي براي سخن خود ارائه داد .

-                      در كنار آن خط ، خطي موازي بكشيد. / دركنار آن خط ، خط موازي و بلندي بكشيد .

 

 

خود آزمايي درس چهارم   ( جمله و اجزاي آن ) صفحه 22

1 الف )  زندگي هدف دار   آرزوي آزاد مردان    است  (سه جزئي مسندي گزاره

              گروه اسمـي             مسند                      فعل

ب  )          رستم چهره اي محبوب و ملّي دارد . ( سه جزئي با مفعول )

پ )           سهراب خود را به او مي شناساند . ( چهار جزئي با مفعول ومتمم )

ت )           مطالب اضافي در اين درس نمي گنجد .   ( سه جزئي با متمم )

ث )           زبان شناسان زبان را يك نظام مي دانند . ( چهار جزئي با مفعول ومسند )

 

                    نهاد                                                                گزاره

                                                           مفعول                    مسند                    فعل

                    گروه اسمي                گروه اسمي               گروه اسمي             گروه فعلي

                 زبان شناسان                        زبان را                   يك نظام                مي دانند

 2 - الف ) زندگي هدف دار در سايه ي آزادي و عدالت ، آرزوي آزاد مردان است .

       ب ) رستم در ميان ايرانيان ، چهره اي محبوب و ملّي دارد .

      پ ) سهراب از روي صداقت و سادگي ، خود را به  او مي شناساند .

      ت ) مطالب اضافي براي آموزش بيش تر ، در اين درس نمي گنجد .

      ث ) زبان شناسان ، از ابتداي تاريخ زبان شناسي علمي ، زبان را يك نظام مي دانند .

خود آزمايي درس پنجم  ( انواع نوشته ) صفحه 28 و 29

1-

 

زبان

قالب

موضوع

بيان

مخاطب

نوشته اول

ادبي

زندگي نامه

اجتماعي

جدي

عام

نوشته دوم

مطبوعاتي /علمي

گزارش / مقاله

علمي فرهنگي

جدي

عام

نوشته سوم

اداري

نامه

فرهنگي

جدي

خاص

2 هر دانش آموز به تناسب ذوق و استعداد و توانايي خود از زبان كودكانه استفاده كند .

يكي بود يكي نبود. روزي روزگاري دو نفر با هم مسافرت مي كردند . يكي از آن ها به نام خير آدم خوب و مهرباني بود . او دو تكه جواهر گران قيمت همراه خود داشت اما نفر دوم آدم دزد وبدجنسي بود . نام او شر بود . او مي دانست خير دوتكه جواهر گران قيمت همراه خود دارد، به خاطر همين دنبال فرصتي مي گشت تا اين گوهرهاي ارزشمند را از چنگ او خارج كند . خير و شـر دربيـابان گرم وسـوزاني به سفر خود  ادامه مي دادند . خير كه خيلي تشنه مي شد ، در طول سفرمرتب آبي كه همراه خود داشت مي خورد تا اين كه تمام شد . بعداز مسافتي كه درصحرا به جلو رفتند ، خير تشنه شد . هرچه تحمل كرد فايده نبخشيد . به ناچـار از شر خواسـت به او آب بـدهد . شر كه دنـبال فرصت مي گشت ابتدا  از دادن آب خود داري كرد . خير به او گفت : دو گوهر گران قيمت خود رابه تو مي دهم اما او قبول نكرد ( دنباله ي داستان به عهده دانش آموزان است .)

3 مي گذرد/ مي گذرند ، دارد / دارند ، برمي خيزيم ، مي دهيم ، برمي گردد / برمي گردند . (فعل مي تواند هم مفرد و هم جمع باشد؛ زيرا نهاد غير جاندار است ) بازمي ايستد ، شود / شوند ( فعل مي تواند هم مفرد وهم جمع باشد زيرا نهاد غير جاندار است )نمي آيد يا نمي آيند    ( چون نهاد غير جاندار است فعل مي تواند هم مفرد و هم جمع باشد ) بيفشانيم ، دروكنيم .         4- فعاليت دانش آموزي است

خود آزمايي درس ششم  ( خط ونوشتار )  صفحه 32

1-              زيرا در گذشته شكل گفتاري و نوشتاري اين واژه ها مثل هم بوده است و اما به مرور زمان شكل گفتاري آن ها از شكل نوشتاري فاصله گرفته و تغيير يافته است وصورت مكتوب باقي مانده است  و امروز به همان شكل گفتاري گذشته نوشته مي شود بدون آن كه تغييري در آن داده شود. همچنين سهولت تلفظ باعث تغيير در نمود آوايي شده ولي نوشتار به حال خود باقي مانده است .

 

خواهر

خوردن

خواستار

خوابيدن

گفتار ي

خاهر(xahar)

خردن(xordan)

خاستار (xast-ar)

خابيدن (xabidan)

نوشتاري

خواهر(xowahar) 

خوردن(xowardan)

خواستار(xowastar)

خوابيدن (xowabidan)

                               

2 در زبان هايي مثل انگليسي وعربي نيز كلماتي وجود دارد كه بين صورت گفتاري و نوشتاري آن ها تفاوت وجود دارد ؛ مثال :

خورشيد= (اشمس) الشّمس                                                كارد  (نايف )kinfe                          دانش(نولج)knowledge

   صبح = ( ولفجر) والفجر                                                     اين (ديس)this                             جهان(ورد)World

 ستارگان =(كنجوم ) كالنّجوم                                               سگ  (داگ)Dog                            هشت(ايت)  Eight

بالاخره = ( بلخره ) بالاخره                                                   درس (لسن)lessen

3 الف ) زبان و گفتار را در خانه و پيش افراد خانواد  ياد مي گيريم وبـراي گفتن زحمتي نمي كشـيم  اما خـط ونوشتار را در مدرسـه و نـزد معـلم مي آموزيم . وبراي نوشتن ، ناگزيريم زحمت زيادي بكشيم .

 ب ) زبان وگفتار ريشه در ذات و طبيعت انسان دارد حال آن كه خط ونوشتار ذاتي و طبيعي انسان نيست وريشه در اجتماع وفرهنگ او دارد .

پ ) انسان همواره از نعمت زبان و گفتار بر خوردار بوده است . اما خط ونوشتار پديده اي بسيار تازه است .

ت) گفتار آني است و ناپايدار. يعني دريك زمان گفته مي شود وآثارش از بين مي رود اما نوشتار پايدار است .

ت‌)                   خط و نوشتار به طور مستقيم وبه واسطه ي گفتار با زبان پيوند مي خورد .

ث‌)                   خط و نوشتار هم مانند گفتار در معرض خطا واشتباه و تنّوع و گوناگوني است .

خودآزمايي هاي درس هشتم ( گروه فعلي و ويژگي هاي آن ) صفحه 46

1-

فعل

زمان

كاربرد

وجه فعل

به سر مي برًد

ماضي استمراري

براي بيان كار درگذشته به طور  پيوسته

خبري

مي آمد

ماضي استمراري

براي بيان كار درگذشته به طور  پيوسته

خبري

مي خواند

ماضي استمراري

براي بيان كار درگذشته به طور  پيوسته

خبري

گفت

ماضي ساده

براي بيان كار در گذشته به طور كامل

خبري

پيدا خواهم كرد

آينده

براي بيان كار درآينده

خبري

خواهم بست

آينده

براي بيان كار درآينده

خبري

ديد

ماضي ساده

براي بيان كار درگذشته به طور كامل

خبري

مي گفتند

ماضي استمراري

براي بيان كار درگذشته به طور  پيوسته

خبري

شده است

ماضي نقلي

براي بيان كاري كه درگذشته انجام گرفته واثر ونتيجه آن مورد نظر است .

خبري

2 خط و نوشتار خاستگاه فرهنگي و اجتماعي دارد و ساخته خود انسان است و انسان براي يادگيري آن بايد زحمت بكشد و در مدرسه وكلاس ونزد معلم ، آن را ياد بگيرد زيرا خط ونوشتار بنابه ضرورت هاي اجتماعي وفرهنگي اختراع شده است وبر زبان وگفتار افزوده گرديده اسـت . بـنابراين خط ونوشتار به طور مستقيم به واسطه ي گفتار با زبان پيوند مي خورد به اين معني كه ما نخست زبان را به صورت گفتاردر

مي آوريم و آن گاه گفتار را به كمك خط به شكل نوشتار مي نويسيم .  خط ونوشتار پديده اي تازه است و به همين دليل نمي تواند بخش اصلي گفتار به شمار رود . از آن جا كه نوشتار نمود ديداري زبان است در اين جا نيز مثل گفتار هر اشتباهي كه رخ دهد مربوط به نوشتار است نه زبا ن. از سوي ديگر انسان براي آن كه  گفتار را تثبيت كند دست به ابداع و اختراع خط زده است با توجه به اين كه هميشه در طول زمان بين شكل گفتاري زبان وشكل نوشتاري آن فاصله ايجاد مي شود افراد ناگزيرند كه نوشتار و خط را در مدرسه و نزد معلم ياد بگيرند.

3 از دوستم نامه اي آمد .           -   چرا غايب شده است ؟            -   با تاكسي به خانه رفتم .       -  چرا به مدرسه نيامدي ؟

خودآزمايي درس نهم  ( طرح نوشته ،  مواد لازم نوشته )  صفحه 52

1 فعاليت دانش آموزي است .        

احسان

 2- والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه . « سوره ي توبه ، آيه ي 100 »

        وكساني كه از اطاعت خداونيكي پيروي كردند خداوند از آن ها خشنود است و آن ها از خدا راضي مي گردند.

-                      ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربي . « سوره ي نحل ، آيه ي 90»

        همانا خدواند فرمان به عدل واحسان مي دهد وبه بذل وعطاي خويشاوندان امر مي كند .

-                      هل جزاء الاحسان الا احسان .« سوره ي الرحمن ، آيه ي 60»   آيا پاداش نيكويي و احسان جز  نكويي واحسان  است ؟

-                      لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا .« سوره بقره ، آيه ي 83»       به جز خداي را نپرستيد و به پدر ومادر نيكي كنيد .

-                      واعبدوا الله و لاتشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا .« سوره ي نسا، آيه 36 »

      خداي يكتا را بپرستيد و هيچ چيزي را شريك وي نگيريد ونسبت به پدر ومادر نيكي كنيد .

      امثال و حكم صفحه ي 86ج 1 :         احسان همه خلق را نوازد            آزادان را چو بنده سازد      الانسان عبيد الاحسان .

بدي رابـدي سـهل بـاشــد جـــزا                                اگر مــردي احــسن الــي مـن اســــا                « سعدي »

عدو را به جاي خسك زر بـــريز                                كــه بخـشـش كنـد كنـد دنـدان تيــز                        «سعدي »

نه اين ريسمان مي برد با منـــش                                 كه احسـان كمـندي اسـت درگـردنش

3- اعتلا و ارتقاي مقام آن شخصيت علمي دور از انتظار نبود .

4- شكل كشيده ي « س » و « ش » مخصوص خط تحريري است و همه جا نمي توان آن رابه كار برد .

گروه اول : چ، ج، خ، ح      گروه دوم : ر،ز،ژ       گروه سوم : س،ش      گروه چهارم : ه،ي   مثل : راسخ ، سن ، سي ، سهام و

5 فعاليت دانش آموزي است . 

خود آزمايي درس دهم  ( ويژگي هاي فعل )  صفحه 56 و 57

1-                     نامه خوانده مي شود / نامه فرستاده مي شود / نامه برده مي شود / نامه ديده مي شود / نامه آورده مي شود .

2-                     

فعل

معلوم

مجهول

مي نويسد

علي نامه را مي نويسد

نامه نوشته مي شود

بنويسد

علي نامه را بنويسد

نامه نوشته شود

دارد مي نويسد

علي نامه را دارد مي نويسد

نامه دارد نوشته مي شود

خواهد نوشت

علي نامه را خواهد نوشت

نامه نوشته خواهد شد

نوشته است

علي نامه را نوشته  است

نامه نوشته شده است

نوشته بود

علي نامه را نوشته بود

نامه نوشته شده بود

داشت مي نوشت

علي نامه را داشت مي نوشت

نامه داشت نوشته مي شد

مي نوشت

علي نامه را مي نوشت

نامه نوشته مي شد

نوشته باشد

علي نامه را نوشته باشد

نامه نوشته شده باشد

3-                    جمله نمونه :فردا نامه نوشته خواهد شد .

قيد

جمله مجهول

يك ساعت بعد

يك ساعت بعد ، نامه نوشته خواهد شد .( نوشته مي شود )

همين حالا

همين حالا نامه نوشته مي شود.

تا چهار  پنج روزديگر

تا چهار پنج روز ديگر نامه نوشته خواهد شد.( نوشته مي شود )

پارسال

پارسال نامه نوشته شد .(نوشته شده بود )

پيش از آمدن شما

پيش از آمدن شما نامه نوشته شده بود .( نوشته شد ، نوشته شده است .)

فردا صبح

فردا صبح نامه نوشته خواهد شد .( نوشته مي شود )

هفته آينده

هفته آينده نامه  نوشته خواهد شد.( مي شود )

قبلا

قبلا نامه نوشته  شده است  .(شده بود،نوشته شد )

تا چنددقيقه ي ديگر

تا چند دقيقه ي ديگر نامه نوشته خواهد شد. (مي شود )

بعدا

بعدا نامه نوشته خواهد شد.( مي شود )

ديروز

ديروز نامه نوشته شد.( شده است ، شده بود)

4-                   شاه مردم بي گناه را گروه گروه به گلوله مي بست .

-                      امام خميني حكومت ستم شاهي را بر انداخت .

-                      آيا ايرانيان باز هم شاهكارهايي هم چون شاهنامه ي فردوسي خواهند سرود ؟

-                      جوانان ايران در سايه ي تلاش و از خود گذشتگي و عشق به هم نوع ، پرچم علم و فضايل اخلاقي را در سراسر دنياخواهند افراشت .

-                      غلامحسين يوسفي ،كتاب چشمه ي روشن را در نقد و تحليل نمونه هايي از شعر فارسي نوشت .

-                      اعتياد بسياري از استعدادها را كشته است .  

خود آزمايي درس يازدهم  ( عنوان ، شروع و پايان نوشته )  صفحه 64 و 65

1 پاسخ خودآزمايي هاي 1 تا 3 به عهده ي خود دانش آموزان است .

4- حافظ نامه ( بهاء الدين خرمشاهي ) / پله پله تا ملاقات خدا، با كاروان حلّه، سر ني و بحر دركوزه   ( عبدالحسين زرين كوب ) / سووشون

( سيمين دانشور) / مقاله ياد ياران ( در مجله ي رشد ادب فارسي به قلم دكتر ذوالفقاري ) / ديداري با اهل قلم و چشمه ي روشن  ( دكتر غلامحسين يوسفي ) / از پاريز تا پاريس ( دكترباستاني پاريزي )

5-

فعل

ماضي التزامي

ماضي مستمر

مضارع مستمر

بگويم

گفته باشم

داشتم مي گفتم

دارم مي گويم

رفته اي

رفته باشي

داشتي مي رفتي

داري مي روي

بينديش

انديشيده باشي

داشتي مي انديشيدي

داري مي انديشي

خواهم بست

بسته باشم

داشتم مي بستم

دارم مي بندم

ديد

ديده باشد

داشت مي ديد

دارد مي بيند

گرفت

گرفته باشد

داشت مي گرفت

دارد مي گيرد

6 چگونه پيروز شدن خود را به تو خواهم گفت .

-                      انبياي الهي در برابر ظالمان قيام كردند و پيام حق را به گوش آن ها رسانيدند .

 خود آزمايي درس دوازدهم  (ساختمان فعل ) صفحه  72 و 73 

1 ( مي خواست : ساده )1 ، (برآورد : پيشوندي ) 2، ( نمي توانست : ساده ) 3، (مي كوشيد : ساده )4 ،

( بود : ساده ) 5، ( كند : ساده )6 ، (كرد : فعل ساده )7 ، ( در اين جمله واژه ي آگاه مسندو جمله  چهار جزئي است ) ، ( گفت : ساده )8   ( شده اي : ساده )9 ، ( داري : ساده ) 10، ( گفت : ساده ) 11، ( گرفته بود : ساده ) 12، ( شدم : ساده )13 ، ( است : ساده ) 14 (است: ساده )15

2 معلمان ، جوانان را از زيان هاي خانمان سوز اعتياد آگاه مي كنند .  ( 4 جزئي مفعولي و مسندي ) آگاه مسند

دانشمندان چراغ دانش را هميشه فروزان مي كنند . ( 4 جزئي مفعولي و مسندي ) فروزان مسند

 مهتاب ، همه جا را روشن كرد . ( 4 جزئي مفعولي مسندي ) روشن مسند   مادر غذا را زود حاضر كرد . ( 4 جزئي مفعولي مسندي )  3 مادر در تربيت اين كودك رنج برد .(ساده ) رنجي برد ، رنج بسيار  برد      - حميد براي آماده كردن اين مقاله زحمت كشيد .( ساده ) زحمت زيادي كشيد ، زحمت ها كشيد  - او گذشته ها را فراموش كرد . (مركب )      

      - در كلاس باز شده است .( ساده ) بازتر شده است    - كودك از پشت پنجره فرياد مي زند . (ساده )   فرياد بلند مي زند ، فرياد ها مي زند ، فريادي مي زند    - احمد پيش آمد(ساده) پيش تر آمد (2جزئي)          - او به سؤالات جواب داد .( ساده ) جوابي داد ، جواب ها داد          معتاد با اين عادت زشت به خود ستم مي كند .( ساده ) ستم ها مي كند ، ستمي مي كند .           4 دليلش اين است كه يكي از دو كلمه اي كه همراه هستند ، تداعي كننده ي مفهوم كلمه ي ديگري است و نيازي به طرح هر دو كلمه با هم نيست مگر آن كه بين آن ها « و » بيايد .    سير گردش روزگار: كلمه ي «سير» خود به معني « گردش » است       5- صعود به بالا ، سقوط به پايين ، كمدي خئده آور، محاصره از هر سو ، صداع سر، دوباره بازخواني ، روغن چرب ، استمداد طلبيدن ، يخ خنك ، رود اروند رود ، شب ليله القدر ، نيم رخ صورت ، ريسك خطر ناك ، الي تاهفت شب ، لذا به اين دليل ، در سال هاي نخستين صدر اسلام ، مفيد فايده ، مثمر ثمر ، درخت نخل خرما

خود آزمايي درس سيزدهم  ( بايدها و نبايدهاي املايي 2 ) صفحه 79

1 تشديد مياني كاملاً محسوس است . گذاشتن تشديد در كلماتي كه تشديد مياني دارند ، لازم است. مانند ؛ ارّه ، نقّاش ،بنّا .

همچنين گذاشتن تشديد براي كلماتي كه « تشديد پاياني » دارند ، لازم است ؛ به شرط اين كه پس از حرف مشدد يك مصوت باشد . مانند او سد ساخت .( درست )، او سدّ ساخت . ( نادرست )، بر حقّم ( درست )، بر حقم ( نادرست ) ، حقّ من ، حقّ و باطل ، سدّ راه ،خطّ زيبا      2 چون ممكن است با حرف همزه اشتباه گرفته شود . علاوه بر آن باعث سهولت در گفتار و نوشتار مي شود .           3 در خطّ عربي در همه حال بايد نوشته شود ، اما در خطّ فارسي فقط در مواردي بايد رعايت شود كه نگذاشتن آن ابهام ايجاد مي كند .          از طرف ديگر مد (ّ~) در عربي براي ايجاد كشش وزيبايي آهنگ به كار رفته مي شود و جنبه ي زيبا شناختي دارد يعني اصولا به حوزه ي قرائت مربوط مي شود كه بعد از مصوت بلند مي آيد درفارسي (~ ) خود يك واج است كه تنها برمصوت بلند «ا» قرار مي گيرد.

خود آزمايي درس چهاردهم  ( روش تحقيق 1 ) صفحه 86

 خودآزمايي هاي 1 و 2 ، فعاليت دانش آموزي اند .

3-فعل

جمله معلوم

جمله مجهول

خواهد گرفت

بهزاد كتاب را خواهد گرفت.

كتاب گرفته خواهد شد.

خريده بود

بهزاد كتاب را خريده بود .

كتاب خريده شده بود .

گرفته بود

بهزاد كتاب را گرفته بود.

كتاب گرفته شده بود .

گرفته است

بهزاد كتاب را گرفته است .

كتاب گرفته شده است .

مي خرد

بهزاد كتاب را مي خرد .

كتاب خريده مي شود .

مي ديد

بهزاد كتاب را مي ديد .

كتاب ديده مي شد .

4 – ويرايش : تا كنون متفكران ايراني ابتكارات علمي فراواني را انجام داده اند 

1 كودكي خردسال مي خواست 3 جزئي مفعولي       2 بوته ي ذرتي را از زمين برآورد 3جزئي متممي  مفعولي

3 اما نمي توانست 3 جزئي مفعولي    4 هرچه مي كوشيد 2 جزئي   5 آن بوته برجاي خود استوار بود 3 جزئي مسندي        

6- او بوته ذرت را از زمين كند . 4 جزئي مفعولي متممي   

7- كودك با شادماني بسيار پدرش را از حاصل كوشش خود آگاه كرد 4 جزئي مفعولي ومسندي (آگاه: مسند،حاصل كوشش خود :متمم مسند ، با شادماني بسيار : متمم قيدي است . )   8- پدرش گفت 4 جزئي مفعول ومتممي (جمله ي بعد از گفت مفعول ، به او متمم  محذوف است )  9- آري ؛ توهم مردي شده اي 3 جزئي مسندي     

10- نيرويي داري 3 جزئي مفعولي           11- آن طفل خردسال با غرور در پاسخ پدر گفت : 4 جزئي مفعولي و متممي (با غرور: قيد ، در پاسخ پدر : متمم قيدي ، به پدر : متمم محذوف ، جمله ي بعد از گفت مفعول است . ) 

13 سرانجام من غالب شدم 3 جزئي مسندي   14- اين تصوير ذهني كودك بيان شاعرانه زيبايي است . 3 جزئي مسندي

15- كه حاصل بيداري آن طفل نسبت به گوشه اي از ارتباط هاي انسان وطبيعت است . 3 جزئي مسندي (اين تصوير ذهني كودك : گروه اسمي ،نهاد )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


موضوعات مرتبط: پاسخ خود آزمایی

تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۷ | ۲۰:۰ بعد از ظهر | نویسنده : |
<< مطالب جدیدتر         مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.