گنجینه ی ادب
بررسی زبان و ادبیات فارسی در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی  
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان
پيوندهای روزانه
طراح قالب

باسمه تعالی

سوالات آزمون میان ترم زبان فارسی پیش دانشگاهی فروردین ماه 88

1- " دیده از دیدار آفرینش فرو بستن" کنایه از چیست؟

الف) کوری ب) مردن ج) بی توجهی به خلقت د) بی اعتنایی به مادیات

2- عناصر طبیعی( باران ،ژاله ،گل) در شعر کدام شاعر در مفهوم نمادین به کار رفته است ؟

الف ) نیما ب) منوچهری ج) عنصری د) فرخی سیستانی

3- دلپذیر ترین توصیف وتصویر نگاری عناصر طبیعی در شعر کدام شاعر دیده می شود ؟

الف) هاتف ب) نظامی ج) سعدی د) عنصری

4- نظامی در توصیف کدام یک از حالات زیر مهارت بیشتری داشته است ؟

الف) رویارویی پهلوانان ب) شور عاشقانه ج)مجالس بزم د)عناصر طبیعی

5- وصف شور عاشقانه ووجد عارفانه ولحظه های هجران ووصل در اشعار کدام دو شاعر بیش تر جلوه گر است ؟ الف) حافظ ومولانا ب)عنصری ومنوچهری ج)فرخی وبهار د)سعدی وفردوسی

6- چه توصیفاتی بر تشبیه ومقایسه بنا نهاده شده اند ؟

الف) تخیلی ب)واقعی ج)تخیلی واقعی د)نمادین

7- امیل زولا به لحاظ طرز توصیف ، از برجسته ترین چهره های ادبی کدام مکتب است ؟

الف) سمبلیک ب)ناتورالیسم ج)کلاسیک د)رمانتیسم

8- کرده گلو پرزباد در مصراع " کرده گلو پرزبادقمری سنجاب پوش " چه حالتی را توصیف می کند ؟

الف) صدا در گلوی خود فرو خوردن ب)با صدای بلند نغمه سرایی کردن ج)آماده شدن برای خواندن د)حالت غرور وتکبر داشتن

9- منظور از " چوک " در مصراع " چوک زشاخ درخت خویشتن آویخته " کدام پرنده است ؟

الف) زاغ ب)شباویز ج)عندلیب د)قمری

10- دربیت " ابر بهاری زدور اسب برانگیخته وز سم اسب سیاه لولو تر ریخته " منظور از اسب سیاه و لو لو تر به ترتیب کدام است ؟

الف) ابر – باران ب)ابر – رنگین کمان ج)باد – ابر د)رعد - برق

11-معنای کدام واژه درست است ؟

الف) نحل – مورچه ب)مرقع – نوشته شده ج)ثمین – گران بها د)زی – طریقه

12- معنی " بیخته" چیست ؟

الف) آویخته ب)صاف کرده ج)آمیخته د)آراسته

13- در بیت زیر همه ی آرایه ها به کار رفته جز..................

گویی بط سفید جامه به صابون زده است کبک دری ساق پای در قدح خون زده است

الف) حسن تعلیل ب)لف ونشر ج)استعاره د)تشخیص

14- در مصراع " بر گل تر عندلیب گنج فریدون زده است " مقصود از گنج فریدون چیست ؟

الف) پناه گرفتن ب) نغمه سرایی ج)آشیانه گرفتن د) آرام گرفتن

15- در کدام گزینه " تشخیص " هست ؟

الف) زمی زاردیبهشت گشته بهشت برین ب)گشت نگارین تذرو پنهان در مرغزار

ج) لاله سوی جویبار خرگه بیرون زده است د)چوک زشاخ درخت خویشتن آویخته


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ شنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۱ ] [ ۵:۵۲ قبل از ظهر ] [ ]
- همه ی آرایه ها در بیت زیر به کار رفته جز ..............

ای دیو سپید پای در بند ای گنبد گیتی ای دماوند

الف) ترصیع ب)تلمیح ج)تشخیص د)استعاره

17- منظور از شیر سپهر واختر سعد در بیت زیربه ترتیب کدام است ؟

باشیرسپهر بسته پیمان با اختر سعد کرده پیوند

الف) آفتاب – مشتری ب) آفتاب – کیوان ج)کیوان – مشتری د)مشتری – کیوان

18- آوند یعنی :

الف) معلق ب)طراوت ج)فریاد د)ارامش

19- " چند " در بیت "ای مشت زمین بر آسمان شو بر وی بنواز ضربتی چند " چیست ؟

الف) قید پرسشی ب)قید مبهم ج)صفت مبهم د)صفت پرسشی

20- املای کدام کلمه غلط است ؟

الف) ضیعت : زمین زراعتی ب)سماط: صف ج)قصور : عیب د)ظماد کردن : مرهم نهادن

21- منظور شاعر از سوخته جان در بیت زیر کیست ؟

پنهان مکن آتش درون را زین سوخته جان شنو یکی پند

الف) کوه دماوند ب)عاشق ج)خود او د) مردم ستم دیده

22- معنی فند چیست ؟

الف) هنر ب) مکر ج)پند د) رنگ

23- معنی درست " معجر- مرعوب - کور سو " به ترتیب کدام است ؟

الف) پیراهن – نا خالص – نا بینا ب)رو سری – ترسیده - نور اندک

ج) آتشدان – پوشیده – احوال د)گذرگاه – آشفته - ناامید

24- اورند به کدام معنی نیامده است ؟

الف) تخت پادشاهی ب)حیله وفریب ج)شان وشوکت د)شکوه وفر

25- املای کدام واژه غلط است ؟

الف) مقری – خواننده ب)ارقند – خشمگین ج)مهجور – دور افتاده د)غرامت – تاوان

26- با توجه به مفهوم بیت " برکن زبن این بنا که باید ازریشه بنای ظلم برکند " فعل مصراع دوم کدام است ؟

الف) باید برکند ب)برکند ج)بنای ظلم برکند د)ظلم برکند

27- معنی " بر رود " در " مبلغی بر باروی شهر بررود " چیست ؟

الف) سرریز شود ب)فرو رود ج)هدر رود د)بگیرد

28- با توجه به معنی املای کدام واژه درست است ؟

الف) حصین – استوار ب) دحشت – حیرت ج) صخره – ریشخند د) قریو – هیاهو

29- معنای کدام واژه غلط است ؟

الف) خامل – بی قدر ب)طیره – سبکی ج) پاژه – پایدار د) عنا – رنج

30- مشرعه یعنی :

الف) جای نوشیدن آب ب)بادبان کشتی ج)در ورودی معبد د)دستگیره ی در

31- شاعر بزرگ وقصیده سرای قرن پنجم کدام است ؟

الف) شیخ بهایی ب)ناصر خسرو ج) فخر الدین اسعد گر گانی د) جلال الدین مولوی

32- املای کدام کلمه غلط است ؟

الف) مغلول – بسته شده ب)ایجاذ – سخن کوتاه کردن ج)نز هتگه – تفرج گاه د)نشئت – سر خوشی

33- معنای کدام کلمه درست است ؟

الف) نعت – خصلت ب)هتاک – یاوه گو ج)نشئت – تراوش د) اورنگ – نگران

34- در کدام گزینه " حس آمیزی" به کار رفته است ؟

الف) لطافت گل در زیر انگشتان تشریح می پژمرد ب)آسمان هم نژاد کویر شد

ج) آن عالم پر شگفتی وراز ، سرایی سرد شد د) آ سمان فریبی آبی رنگ شد

35- "عواید " یعنی :

الف) نتایج ب) زیان ها ج) منافع د) اموال

36- در کدام جمله ضمیر شخصی با مرجه خود هم نقش است ؟

الف) همه سرشان را می تراشند ب) کولی ها فقط در تابستان پیداشان می شود

ج) در امامزاده که اهالی معصوم زاده اش می نامند گچ به کار برده اند

د) بناهای عمومی ده یکی همین معصوم زاده است و بعد حمام ده که با گون گرمش می کنند

37-" دانشگاه های من " حسب حال کدام نویسنده است ؟

الف) امیل زولا ب) ماکسیم کورکی ج)دکتر طه حسین د) آلفونس دوده

38- موضوع کدام کتاب ، حسب حال است ؟

الف) یکی بود یکی نبود ب)سووشون ج)سر نی د)بدایع الوقایع

39- مولف کتاب " الایام " کیست ؟

الف) دکتر زرین کوب ب)دکتر طه حسین ج)سید محمد امین د)میرزا طاهر تنکابنی

40- یکی قطره باران زابری چکید " یاد نامه ای در باره ی کدام نویسنده ی معاصر را به یاد می آورد ؟

الف) احمد آرام ب)محمد پروین گنابادی ج)دکتر زریاب خویی د)دکتر یوسفی

41- کدام اثر شرح حال امام محمد غزالی است ؟

الف) شرح زندگانی من ب)صفیر سیمرغ ج)فرار از مدرسه د)جست وجو در تصوف

42- کدام کتاب در شرح حال مولانا نوشته شده است ؟

الف) از کوچه ی رندان ب)پله پله تا ملاقات خدا ج)فرار از مدرسه د)یکی قطره باران

43- مولف " اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابو سعید " کیست ؟

الف) ابو سعید ابو الخیر ب)عطار نیشابوری ج)عبد الرحمان جامی د)محمدبن منور

44- مفهوم عبارت " بی خویشتن نشسته بود ، خواجه وار وپای بگرد کرده " توصیف چگونه فردی است ؟

الف) اندوهگین ب)بیمار ج) فروتن د) مغرور

45- با توجه به معنی ، املای کدام کلمه درست است ؟

الف) ازار – شلوار ب) عاذر – از ماه های رومی ج)عذار – پوزش د) عزار – رخسار

46- معنی کدام واژه غلط است ؟

الف) ورنایان – جوانان ب) متصوفه – صوفیان ج) مقامران – والا مقامان د) ازار – شلوار

47- با توجه به عبارت " سهل است ، چغزی و صعوه ای نیز بر روی آب می رود " معنی چغز چیست ؟

الف) سنجاقک ب)قور باغه ج)ماهی د)مار آبی

48-" به قول مردمان خطی به وی فرو نتوان کشید " معادل کدام اصطلاح امروزی است ؟

الف) برچسب زدن به کسی ب)سر کیسه کردن مردمان ج)مردم را به چیزی نگرفتن د) همه را سر وته یک کرباس دانستن

49- با کاروان حله را مولف کدام کتاب تالیف کرده است ؟

الف) اعیان الشیعه ب) بامداد اسلام ج) آزادی مجسمه د) کارنامه ی سفر چین

50- در کدام ترکیب غلط املایی وجود ندارد ؟

الف) واقعات قرایب ب)سلابت شریعت ج) مخاطب معاند د) حصار عبوص

51- معنی کدام کلمه نادرست است ؟

الف) تبتل – دگر گونی ب) تضرع – زاری ج)تهجد – شب زنده داری د)تفقد – دلجویی

52- معنی " خشک دستی " با توجه به عبارت " تنگ عیشی او ناشی از خست وخشک دستی نبود " چیست؟

الف) بخل ب) ریا ج) طمع د) قناعت

53- " به تقریبی " در عبارت " مشایخ دیگر هر کدام به تقریبی حاضر می شدند " یعنی چه ؟

الف) به وقتی ب) به صورتی ج) به تنهایی د) به مناسبتی

54- املای کدام کلمه درست است ؟

الف) ظیف – مهمان ب) تبطل – از جهان بریدن ج) ذندیق – بی دین د) حضیض – پستی

55- آزادی مجسمه اثر کدام نویسنده ی معاصر است ؟

الف) غلامحسین مصاحب ب)محمد علی اسلامی ندوشن ج) رسول پرویزی د) جلال آل احمد

56- در کدام گزینه یکی از دو حرف نزدیک به هم حذف شده است ؟

الف) سر خورده ب) ره نورد ج) شیر خوارگی د) کبوده

57- در کدام ترکیب آرایه ی تضاد وجود دارد ؟

الف) سایه ی گیسوی نگار ب) این چرخ کج مدار ج) این شیخ همیشه شاب د) آن بی بها ناسزاوار پوست

58- شبیه بودن سخن سعدی به همه وبه هیچ کس شبیه نبودن کدام ویژگی کلام اوست ؟

الف) دشوار ومصنوع بودن ب) سهل وممتنع بودن ج) موزون ومسجع بودن د)کوتاهی عبارات

59- در عبارت " کز عشق نبوده هرگزم بهر " ؛ (م) چه نقشی دارد ؟

الف) متمم ب) مفعول ج) مضاف الیه د) نهاد

60- در بیت " خر گم شده را بخواند کای یار اینک خر تو بیار افسار " کلمه ی خر در مصراع دوم با کدام آرایه ی ادبی مطابقت دارد ؟

الف) تناقض ب) استعاره ج) تشخیص د) حس آمیزی


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ شنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۱ ] [ ۵:۵۱ قبل از ظهر ] [ ]
1_ در كدام مصراع متناقض نما به كار رفته است؟

1_سحر از سپيده چشمان تو مي شكفد              2_ خشك آمد كشتگاه من

3_جامه اش شولاي عرياني است                   4_يكي صلاي آشنا به رهگذر نمي زند

2_ در بيت «بلند آسمان پيش قدرت خجل / تو مخلوق و آدم هنوز آب و گل» چه آرايه اي آمده است؟

1_تناقض           2_ ايهام تناسب                3_ تلميح                     4_ تضاد

3- فروش اول هر كاسب معادل است با:

1- كسب                   2- نقد                   3- دشت              4- رزق

4- در اين بيت كدام آرايه آمده است؟ كرامت كن دروني درد پرورد / دلي در وي درون درد و برون درد

1_تشخيص           2_ تشبيه            3_ مجاز              4_ واج آرايي

5_ معاني درست كلمات«واضع،مورب،لهب،سهو » به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟

1- سازنده،خميده،شعله،خطا                     2- آشكار،برآمده،غارت،فراموشي

3- بنيان گذار،خميده،پناه،خطا                  3- آشكار ،برآمده،بازي،آسان

6- نقش «كه» در كدام گزينه متفاوت است؟

1_ ما را فراقتي است كه جمشيد جم نداشت                2_ چند نشيني كه خواجه كي به در آيد

3_ آري نداشت غم كه غم بيش و كم نداشت                 4_ دست به كاري زنم كه غصه سر ايد

7_ كدام گزينه درست است؟نگران با من استاده سحر / صبح مي خواهد از من / كز مبارك دم او اورم اين قوم به جان باخته را بلكه خبر            

   1_اين قوم . . . : مفعول       2_ نگران : نهاد      3_صبح : نهاد         4_ مبارك دم او : نهاد

8_كدام گزينه سه هجایی است؟   

 1_ شبا هنگام                 2_ نيلگون          3_ شيرين               4- پرورش

9_كدام گزينه سه جزيي با مفعول مي سازد؟

۱_ سرودن             2_ چرخيدن                  3_ باليدن               4_ وزيدن

10_ كدام صفت مشتق است؟

۱_ هنر پيشه                2_ هنر دوست                  3_ هنر مند               4- هنر جو

11_ «يكي فسرده» چه نقشي دارد:     عاشقي را يكي فسرده بديد

1_ نهاد                        2_ مفعول                          3_ متمم                             4_ مسند

12_ اولين و آخرين مجموعه شعري سهراب به ترتيب . . .  است

1_ مرگ رنگ/ ماهيچ ما نگاه                           2- زندگي خواب ها / شرق اندوه

3_ شرق اندوه / ما هيچ ما نگاه                          4- آوار آفتاب / صداي پاي آب

13_ كلمه ملت در جمله زير به چه معناست؟« كتب خانه چند ملت بشست»

1_ مردم            2_ جمعيت           3_ دين                4_ كشور

14_ معني كدام واژه نادرست است ؟

۱_ صفه:ايوان      2_ موزه: پاي افزار   3_ صفله:پست             4: صفدر:دلير

 15_ اين جمله با كدام گزينه قرابت معنايي دارد؟«طمع دنائت آورد و آبرو ببرد»

1- طمع مبرد از رخ مرد آب                                             2- قناعت هر كه كرد آخر غني شد

3- آبي كه آبرو ببرد در گلو مريز                                       4- باشد به قدر همت تو اعتبار تو

16_ نخستين اثر نيما . . .  بود: 

  1 _ افسانه              2- ققنوس        3_ قصه رنگ پريده                4_ غراب

17_ در كدام گزينه تعبير عاميانه آمده است؟

1- من نمازم را پي تكبيرهالاحرام علف مي خوانم          2- همه ذرات نمازم متبلور شده است

3- من وضو با تپش پنجره ها مي گيرم                    ۴ـ تكه ناني دارم خرده هوشي ،سر سوزن ذوقي

18- در بيت:«زد بانگ كه كيست حاضر امروز/ كز عشق نبوده خاطر افروز «مسند اليه» كدام است؟

1- حاضر                  2- بانگ                 3- كه «كيست  »                    ۴- عشق

19- مولف « خمسه المتحيرين» كيست؟

۱- جامي              ۲ - عليشير نواي           ۳ - ميرزا رضا كلهر            4- بيدل دهلوي

20- اين بيت با كدام بيت قرابت معنايي دارد:مجو درستي عهد از جهان سست نهاد/كاين عجوزه عروس هزار داماد است

1- بر كام دل بــــــه گردش ايــــــــام دل مبند                كاين چـــــــــــرخ كج مدار نـــه بر آرزو رود

2-مهمان سراست خانــــــــه دنيا كـــــه اندر او                يــــك روز اين بيايـــــــد و يك روز او رود

3- همچو نرگس بگشا چشم و ببين كاندر خاك              چند روي چو گل و قامت چون شمشاد  است

4- آنكــــه گويند كه بر آب نهاده است جهان                 مشنو اي خواجه كه تا در نگري بر باد است

21- مفهوم كدام گزينه با بيت زیر متناسب است  ؟

«خاك سيه بر سر او كز دم تو تازه نشد/يا همگي رنگ شود يا همه آوازه شود»

۱-راز نهان دار و خموش ور خموشي تلخ بود// آن چه جگر سوزه بود باز جگر سازه شود

2- هر كه زند حلقه در فزود برد حقه زر //   خاصه كه در باز كني ، محرم دروازه شود

3- هين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود// وا رهد از حد جهان بي حد و اندازه شود

4- روي كسي سرخ نشد بي مدد لعل لبت  // بي تو اگر سرخ بود ف از اثر غازه شود 

22- «قصه هاي دوشنبه» اثر :  

   1 - رابيندرانات تاگور        2- گوته             3- آلفونس دوده                 4- الكساند دوما

23- در كدام عبارت شاخص آمده است؟

1-  سر لشگر ،عموي حسين است                         2- ايشان استاد ادبيات هستند

3- حاج آقا به حج رفتند                                      4- ستوان محمدي ترفيع گرفت

34- در بيت : تا رفتنش ببينم و گفتنش بشنوم » كدام آرايه آمده است؟

1- ايهام                        2- لف و نشر                 3- اسلوب معادله                     4- تشخيص

25-  آرايه كدام گزينه نادرست است؟

1- كاين چرخ كج مدار نه بر آرزو رود=ايهام                   2- سر به جيب قناعت فرو نبرد=كنايه

3- اي گل به دست مال هوس پيشگان مرو=استعاره           4- فردابه سوي درگه او با چه رو رود=ايهام

26- مفهم بيت در كدام گزينه آمده است؟صدف وار گوهر شناسان راز /دهان جز به لؤلؤنكردند باز

1-پرورده گويي          2- راز داري                3- گوهر شناسي                     4- خاموش بودن

27- مفرد «صحابه » كدام است؟

1- اصحاب         2- صاحب              3- صاحبان                  4- مصحف

28- مرا نمي هلند» يعني:

1- به من رحم نمي كنند  2- مرا اسوده نمي گذارند 3- از من راضي نيستند 4- مرا رها نمي كنند

29- املاي «گزاردن» در كدام معني نادرست است؟

1- به جاي آوردن          2- پرداخت كردن                 3- ايجاد كردن              4- تعبير خواب كردن

30- جاي اصلي ضمير «ش» كجاست؟«گفت بابا مگر به خانه ماش مي برند»

1- به كلمه بابا       2- به كلمه خانه        3- به فعل مي چسبد      4-  در همان كلمه ما درست است

31- در كدام گزينه به شيوه نويسندگي توجه مي شود؟

1- مرزبان نامه         2- عقل سرخ                   3- مقامات حميدي                  4- تذكره الاوليا

32- كدام گزينه نام آوا نيست؟

۱- غلغل         2- چك چك                  3- خرت خرت              4- چلچله

33- كدام گزينه از نويسنده «اورازان» نيست؟

1- مدير مدرسه         2- آزادي مجسمه         3- نون والقلم                 4- سرگذشت كندوها

34- در همه ی گزينه ها به جز . . .  استعاره آمده است.

1- هرگز زدلش نزاده دردي                        2- ني جور بتان كشيده هرگز

3- اينك خر تو بيار افسار                            4- كز عشق نبوده هرگزم بهر

35- در كدام گزينه متناقض نما آمده است؟

1- بگذر ز عهد سست و سخن هاي سخت خويش    2- بگذر زعهد سست و سخن هاي سخت خويش

3- بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران                          4- دولت فقر خدايا به من ارزاني دار

36- كدام واژه از نظر تعداد تكواژ وابسته متفاوت است؟

1- جنوبي                2- خردمند                       3- دانشمند                       4- كمانك

37- هسته كدام گروه اسمي نادرست است؟

1- اين پرسش ها : پرسش                       2- تاريخچه جهان : تاريخ

3- شاخه هاي تخصصي : شاخه                4- مشاهده اجرام آسماني: مشاهده

38- نگارش كدام جمله درست است؟

1- مس سر و پا از اعمال وضو است                 2- همه به احسن مي گفتند

3- او در يك منزل اسجاره اي زندگي كرد         4- او از سمت خود استعفا داد

39- كدام گزينه وابسته وابسته نيست؟

1- دو جلد كتاب      2- رنگ سبز يشمي          3- زشتي و نابساماني جامعه         4- كتاب تاريخ پرويز

40- عناصر ساختمان كدام واژه متفاوت است؟

 1- خود بين   2- خود خواه       3- خود محور   4- خود پسند

41- كدام گزينه پسوند مكان ندارد؟

۱- گيلان         2- علفزار         4-  جويبار              4- برگ ريزان

42- در كدام گزينه تشبيه نيامده است؟

۱ - مادري دارم بهتر از برگ درخت             2- دوستاني بهتر از برگ درخت  

 3- دشت سجاده من                           4- سنگ از پشت نمازم پيداست

43_ در اين عبارت كدام آرايه نيامده است:

«و خدايي كه در اين نزديكي است لاي اين شب بوها پاي آن كاج بلند»

44- نوع اضافه «جامه خواري/پرده گمراهي» در كدام گزينه آمده است؟

1- تشبيهي – تشبيهي       2- - تشبيهي- استعاري   

3- استعاري – استعاري      4- استعاري- تشبيهي

45- بر خود مي ژكيد يعني:    

1- فرياد مي كشيد               2- زير لب دعا مي خواند

3- زير لب غرولند مي كرد       4- از دست خود عصباني بود

46- املاي كدام كلمه نادرست است؟

1- مشهون:سرشار                  2- غدار :فريبكار     

3- زعارت : بد خويي                4- اطناب طولاني سخن گفتن

47-« حسان عجم »لقب كدام شاعر است ؟

۱- نظامي          2- سنايي         3- مولوي         4- خاقاني

48- كدام اثر عطار به نثر است؟

1- منطق الطير    2- الهي نامه         3- مصيبت نامه        4- تذكره الاوليا

49- اين شخصيت « واقع بيني» را اصلي ترين شرط نويسندگي مي داند.

1- گوته             2-  ويكتور هوگو                         3- ايل زولا                4- دانته

50- كدام گزينه چهار جزيي با مفعول و مسند نيست؟

1- نور شمع اتاق را روشن مي سازد           2- هيتلر يهوديان را اعدام كرد

   3 - ابر هواي شهر را تاريك كرد               4- مردم سعدي را سراينده بوستان مي دانند  


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ ۲۰:۵۲ بعد از ظهر ] [ ]
کدام یک ازصفت های ذیل پیشین نیست ؟

الف: صفت عالی        ب-صفت پرسشی        ج- صفت بیا نی       د- صفت مبهم

2-هسته ی گروه اسمی مقابل کدام است ؟   (( هر هفت روز هفته ))

الف: هفت               ب-  هر                     ج- هفته               د-  روز

3-کدام گزینه بن مضارع نمی باشد ؟

الف – خور               ب- دان                     ج- گرفت              د- سوز

4- گزینه اشتباه را مشخص کنید .

الف شکسته:صفت مفعولی                   ب-آسمانی:صفت نسبی                                    ج : گوینده:صفت مفعولی                      د: گریان  :صفت فاعلی

5-کدام گزینه موصوف وصفت می باشد ؟

الف-کتاب جغرافیا    ب- پیراهن من        ج-آسمان آبی        د-ستاره زهره

6-در کدام گزینه ((این)) صفت اشاره نیست ؟

الف - این را من آوردم .                          ب- این مطلب را خوب بفهم.

ج- من این کتاب را پیدانکردم.                  د-  این حرفها برای من مهم نیست.

7-گزینه درست را مشخص کنید .

 الف- مستعمل:کارگردان          ب : علی هذا:غیرمستقیم                                           ج-درمقطع کنونی:درحال حاضر     د-علی کل حل: به هیچ صورت

8-زبان هرچه ساده تر وبی تکلف تر باشد  ............... جلوه می کند .

الف –سخت تر        ب-صمیمی تر          ج- حشو                  د-مترادف

9-کدام یک از موارد ذیل از اصول ساده نویسی نیست ؟

الف-همان گونه که سخن می گوییم بنویسیم .               ب- ازجملات بلند استفاده نکنیم.

ج-ازابهام وکلی گویی دوری کنیم .                                د- ازآرایه های ادبی استفاده کنیم .

10-کدام یک از جمع های ذیل امروزه معنی مفرد می دهد ؟                                   الف :اسرا      ب-لیالی       ج- مراسم      د- وقایع

11- (( از بررسی در سه ایالت اسلامی وپنج شهر مهم به این نتیجه می رسیم ....... ))

 ** باتوجه به جمله ی بالا کدام وابسته ی پیشین در این جمله وجود ندارد ؟                    الف-صفت شمارشی   ب- صفت اشاره   ج-صفت مبهم     د-صفت  بیانی   

     ۱۲- وظیفه ی وابسته ها.................................است .                                                                                                                                         بیان صفات پیشین  ب- توضیح ویژگی های هسته  ج- نقشی ندارند.  د : توضیح صفات پسین

13-تعداد صفات پیشین ................ و صفات پسین ................تا است.

الف-6-5             ب-5-6                 ج-6-6                   د- 5-5

14-کدام یک از گزینه های ذیل نمی تواند صفت مبهم واقع شود؟

الف- فلان           ب-هیچ                  ج-همه                   د-چه

15-کدام مورد از ویژگی های خط تحریری می باشد ؟

الف-شکل کلمات درآن واضح وبرجسته است .   ب- یادگیری آن آسان است .

ج-برای چاپ کتاب و مطبوعات مناسب است.    د-برای ما خط معیار به شمار می رود.

16-چرا کاربرد کلماتی مانند ((خواص ها و اخبارها )) نادرست است؟

الف-زیرا عربی هستند.                  ب-زیراجمع هستند ونباید دوباره جمع بسته شوند.

ج-زیرامعنی مفرد می دهند.             د-زیرا ((ها))نشانه جمع عربی است.

17-زبان شناسان برای رفع مشکل تغییر وتحول زبان چه اندیشیدند ؟

الف-یکی از گویش ها ((گویش معیار ))راانتخاب می کنند . ب-عامل زمان را کنارمی گذارند.  ج-زبان شناسی تاریخی را به کار می گیرند.   د- از زبان شناسی سنتی استفاده می کنند .

18-مطالعه درمورد گذشته ی زبان راکدام شاخه از زبان شناسی  بر عهده دارد ؟

الف-زبان شناسی جدید  ب-زبان شناسی تاریخی ج- زبان شناسی همگانی  د-زبان شناسی علمی 

19-کدام مورد با بقیه متناسب نیست؟

الف- زبان شناسی جدید  ب- ساخت گرا    ج – سنتی      د - همگانی

20-مفرد جمع های ((ادلّه –تجّار)) به ترتیب در کدام گزینه آمده است  ؟

الف-دلالت-تاجر     ب-دلیل –تاجر      ج –دلالت- تجارت      د-دلیل- تجارت                                                                                                                                                                            

21- درتوصیف نویسنده بایدضمن بهره مندی ازهنر............،.............. کافی درذهن داشته باشد.

الف-مشاهده-الفاظ    ب-الفاظ-مشاهده   ج-نوشتن-دیدن    د-نوشتن-کلمات

22-........و....... مواد توصیف را می سازند .

الف-واژگان متناسب-حواس پنج گانه           ب-تجربه های حسی-واژگان مناسب

ج-حواس پنج گانه-تجربه های حسی وعاطفی   د-وصف جزيیات-عناصرخیال انگیز

23-درکدام گزینه ذیل غلط املایی وجود ندارد؟

الف- حرم آفتاب    ب- ادبیات تأثیرگزار      ج- ریاحین و گل ها    د-زینت بخش اظحار

24-درکدام گزینه غلط املایی مشاهده می شود؟                                                                                                                            الف-قیافه ی معیوس    ب- خار مغیلان    ج- القا وتفهیم   د- متحیّرو مبهوت

25-جمع مکسّرواژه های ((زمان-رأی-دعا))به ترتیب درکدام گزینه آمده است؟                                         

 الف - ازمنه- آراء-ادعیه                 ب- زمان ها –آرایه-دعاها                                   ج- زمان ها- آراء-ادعیه                د- ازمنه-آراء- ادعا 

26-کدام یک از گزینه های ذیل اسم مشتق نمی باشد؟                                                                                                                               الف-آویزه               ب- زاغچه       ج- هوش           د-پاسبان                                ۲۷-کدام یک از گزینه های ذیل عام نیست؟     الف-سنگ   ب- شمع    ج-پول د-مریخ

28-در کدام یک از موارد ذیل رعایت نقش نمای اضافه الزامی نیست؟

الف-توپ بازی       ب-اسب سواری       ج-کتاب من        د-لب تشنه

29-کدام یک از موارد ذیل از راه های شناخت اسم نمی باشد؟

الف- می توان آن را جمع بست.          ب-می توان به دنبال آن ((ی))نکره آورد.

 ج-می توان آن را از جمله حذف کرد.    د-می توان قبل از آن (این وآن )آورد.

30-کدام گزینه در مورد مقایسه نادرست است؟

الف-یکی از راه های پروراندن معانی است ب-حدومرز دو یا چند مفهوم را بهتر و دقیق تر بیان می کند. ج-بین دوامربااعتباری گوناگون می آید.د-غرض از آن بیان شباهت ها وتفاوتها است.

31-کدام وندهای صرفی اسم مشتق نمی سازند؟

الف- نشانه های جمع-  وند صفت فاعلی          ب-((ی))نکره و نشانه های جمع

ج- نقش نمای اضافه-  ((ی))نکره                     د- وند صفت مفعولی- وند صفت فاعلی

32-..........نکره می شود .   .............جمع بسته نمی شود .                                      الف-اسم خاص –اسم مرکّب                 ب-اسم  عام -اسم مشتق

ج-اسم عام –اسم خاص                       د-اسم خاص –اسم عام

33-درجمله ی ((من ، کتاب خریدن را  دوست دارم .))کتاب چه نوع اسمی می باشد؟

الف -اسم معرفه          ب- اسم نکره        ج- اسم جنس          د-اسم مشتق     

34-کاربرد کدام یک  از کلمات ذیل درست می باشد ؟

الف – گا هاً                  ب-شخصاً                  ج-زباناً           د-تلفناً

35-کدام یک ازفعل های ذیل ناگذر می باشد ؟                                                    الف-دوخت    ب- بود  ج-برخاست     د-نازید  

36- کدام یک از گزینه ها ، گذراشده ی فعل های ((پرید - دوید)) می باشد؟

الف-پراند- دواند     ب- پرانید – دوانید       ج-پریده اند- دویده اند        د-گزینه الف وب

37-ملاک تشخیص فعل ............  است؟

الف- جمع یامفردبودن آن   ب-گذریاناگذربودن آن                                                         ج-معلوم یامجهول بودن آن  د-کاربرد آن درجمله

38- کدام یک از گزینه ها در مورد ویژگی های زبان ادبی صحیح نمی باشد ؟

الف – به آفرینش آثار ادبی اختصاص دارد .  ب- مخاطب را به هم حسی و واکنش وا می دارد .

ج – برای انتقال مستقیم مفاهیم دقیق به کار می رود.  د-نویسنده از آرایه های ادبی برای توصیف و بیان عواطف بهره می گیرد.

39- کدام یک از گزینه ها در مورد ویژگی های زبان علمی صحیح نمی باشد ؟

الف –در نوشته علمی هر لفظی به معنای روشن و حقیقی خود به کار رفته است .

ب – هیچ یک از آرایه ها و زیبایی های ادبی در آن دیده نمی شود .

ج- برای انتقال مستقیم مفاهیم دقیق علمی به کار می رود .

د- در آن چند پهلو نوشتن به طوری که بتوان از هر کلمه برداشت های گوناگونی کرد اشکالی ندارد.

40- کدام گزینه از نظر املایی درست می باشد .

الف – تشکّر و سپاس گذاری     ب – نامه مزبور          ج – وحله ی اوّ ل       د – تلاتم دریا

41- زمان و نوع کدام یک از افعال ذیل درست می باشد .

الف- می روم: مضارع التزامی       ب: رفته ام: ماضی بعید                                          ج– می رفتم : ماضی استمراری    د:رفته بودم : آینده

42 – زمان و نوع دو فعل ( خواهم رفت ..،... بروم ) به ترتیب ........و........... می باشد .

الف –  آینده... مضارع التزامی ب -  مضارع التزامی .....آینده                                        ج- ماضی نقلی ...مضارع اخباری  د-مضارع اخباری...ماضی نقلی

43- کدام گزینه نادرست است ؟

الف – شناس  = بن ماضی  ب – شناخت = بن ماضی                                                    ج - شناخته = صفت مفعولی    د- شناختن = مصدر

44- سوم شخص مفرد همه ی  ماضی ها شناسه ندارد  غیر از ماضی ...................

الف – ماضی التزامی   ب – ماضی بعی دج – ماضی ساده  د – ماضی استمراری

45- ................... همیشه همراه فعل می آید و شخص هر فعل را معین می کند .

الف – بن فعل              ب – نهاد                ج – گذر           د – شناسه

46 – در روش ساخت  کدام یک از زمان های ذیل صفت مفعولی وجود ندارد .

الف – ماضی استمراری         ب – ماضی نقلی         ج – ماضی بعید          د ماضی التزامی

47 – همه ی گزینه ها  بجز گزینه ی ............ از ویژگی های فعل به شمار نمی رود ؟

الف – گذر           ب – شخص         ج –زمان            د – صفت مفعولی

48 – کدام گزینه از نظر نگارش صحیح است ؟

الف – تحقیقات      ب – سفارشات        ج – پیشنهادات       د – گرایشات

49- در کدام گزینه غلط املایی دیده نمی شود ؟

الف –لذّت بخش و تأثیر گذار   ب – تهی دست و مفلص                                                ج – نامه و تومار                  د – ازلال و گمراهی

50- کدام گزینه از نظر املایی نادرست است ؟

الف – سفاهت و نادانی    ب – انیس و مونس   ج – ابتر و ناقص   د – بزل و بخشش

51- به کمک املای تقریری کدام یک از مهارت های ذیل را کسب نمی کنیم ؟

الف – گوش کردن         ب – دیدن      ج – بیان کردن      د – نوشتن

52 – مهم ترین ویژگی زبان انسان چیست ؟

الف – گستردگی        ب – دو ساختی بودن     ج – پیچیدگی        د – تغییر و تحول دائمی  

53 – به کمک کدام ویژگی زبان می توانیم  جملات نامحدود بسازیم  ؟

الف – نا به جایی      ب – دو ساختی     ج – زایایی      د – تغییر و تحول  دائمی

54 – به شکلی اززبان گفته می شودکه درجاوموقعیّت معیّنی به کار می رود .

الف-لهجه                          ب- گویش        ج-گویش اجتماعی         د- گونه

55-به کمک کدام ویژگی زبان می توانیم درباره ی چیزهایی حرف بزنیم که اکنون حاضر نیستندیااصلاً وجودندارند .

الف-زایایی        ب-نابه جایی             ج-دوساختی              د-تغییروتحوّل دائمی

56-به شکلی اززبان گفته می شودکه فقط درتلفّظ باهم فرق دارند .

الف-گویش           ب-لهجه                   ج-  گونه              د-دوساختی بودن

57 – رعایت نشانه های نگارشی یکی ازکارهایی است که در ویرایش .........انجام می گیرد .

الف-ویرایش تخصصی       ب-ویرایش فنی          ج-ویرایش زبانی       د-ویرایش ساختاری

58-این ویرایش مربوط به جنبه های دستوری واملایی می باشد .

الف-ویرایش زبانی-ساختاری       ب-ویرایش فنی     ج- ویرایش تخصص     د- ویرایش ظاهری

59-قید در هرجای جمله باشد جزئی از اجزای............. است .                                         الف-نهاد    ب-گزاره     ج- شناسه         د- فعل    

60-درکدام یک ازگزینه ها مفعول وجود ندارد .

الف-مدیر آموزشگاه مارا نشناخت.                ب-متصّدی موزه جوانی بود سی ساله.

ج- تجربه های بسیاری ازسفربرگرفتیم.         د- پیام تبریکی به معلّم خود بنویسید .   


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ ۲۲:۴۳ بعد از ظهر ] [ ]

تست زبان وادبيات فارسي

1) در همه ي گزينه ها به جز گزينه ي . . . . . غلط املايي هست.

1- جاي ثواب آن باشدکه به طريق تعاون قوّتي کنيدتادام ازجاي برگيريم.

2- ايشان حقوق مرا به طاعت ومناصحت بگذاردند وبه معونت و مظاهرت ايشان از دست صيّاد بجستم.

3- در وقت فراغ موافقت اَولي تر،والّا طاعنان مجال وقيعت يابند وبايد که مواجب سيادت را به ادا رسانيد.

4- اهمال جانب من جايز نشمري واز ضمير بدان رخصت نيابي و ثِقَط دوستان به کرم عهد تو بيفزايد.

2) « واردي است از خداوند بر دل سالک که او را از گذشته و آينده غافل مي گرداند.» و « امور خارق العاده است که به سبب عنايت خداوندي از صوفي کامل صادر مي شود.»  به ترتيب توضيح کدام اصطلاحات «عُرفا وصوفيه» است؟

1- وقت – کرامت  2- همّت – کرامت   - وقت –  فتوح            4- فتوح - همّت          

3) در کدام گزينه غلط املايي هست؟

1- روامدار که سر به دنبال هوس بگذارم ودرظلمات جهل وضلال بيقوله از شاهراه بازنشناسم.

2- اطرافيان من مسحور بازي هاي او بودند من درست نمي ديدم اشباحي به چشم مي خورد.

3- در ميان شهر مسجدي آدينه پاکيزه وحصين ودر ساحت مسجد قبّه اي است ودر پاژه ي آن مشرعه اي ساخته است.

4- وقتي به حيّي از احياي عرب فرازرسيدم سياهي ديدم مغلول ومسلسل بر در خيمه افکنده اند اندر آفتاب.

4) معني درست واژه هاي « اِزار – با سِق – کَش – وقيعت – جُنحه » به ترتيب در کدام گزينه آمده است؟

1- چهره ورخسار ، برگزيده وبرتر ، آغوش وبغل ، سرزنش وبدگويي ، اسب يدک

2- لُنگ ، بلند ، خوش وخرّم ، سرزنش وبد گويي ، گناه وبزه

3- چهره ورخسار ، برگزيده وبرتر ، آغوش وبغل ، سرزنش وبدگويي ، بال وجناح لشکر

4- لُنگ ، بلند ، خوش وخرّم ، غيرت ، اسب يدک

5) معني درست واژه هاي « صبوح – سهم – بادي – غِرّه – سِگال » به ترتيب در کدام گزينه آمده است؟

1- بامداد ، ترس و وحشت ، بيابان ، مغرور ،بدانديش     2- شراب صبحگاهي ، ترس ، آغاز ، گول خورده ، بدانديش

3- شراب بامدادي ، ترس ، آغاز ، گول خورده ، انديشه 4- صبح زود ،بهره ، بيابان

 بي آب وعلف ، سرکش ،انديشه

6) نام درست نويسندگان يا سُرايندگان آثار زير به ترتيب در کدام گزينه آمده است؟

« روزگار سياه – تلخ وشيرين – از رنجي که مي بريم – سيرالعباد الي المعاد – جام جهان بين »

1- عبّاس خليلي ،محمّدعلي جمال زاده ، جلال آل احمد ، سنايي غزنوي ، محمّدعلي اسلامي نُدوشن

2- مشفق کاظمي ، محمّدعلي جمال زاده ، جلال آل احمد ، سنايي غزنوي ، جلال رفيع

3- مشفق کاظمي ، بزرگِ علوي ، جلال آل احمد ، عطّار نيشابوري ، محمّدعلي اسلامي نُدوشن

4-  عبّاس خليلي ، بزرگِ علوي ، صنعتي زاده ، خاقاني شرواني ، جلال رفيع

7) کدام يک از شخصيّت هاي زير در داستان نبرد « رستم واسفنديار » حضور ندارد؟

1-  زال                    2-  نوش آذر              3-  زواره            4-  توس

 8) نوع نثر همه ي گزينه هاي زير به جز گزينه ي . . . . .  يکسان است.

1- تاريخ جهانگشا   2- کليله ودمنه           3- مناجات نامه           4- گلستان

9) همه ي گزينه ها به جز گزينه ي . . . . . درست است.

1- « انه ايد» اثري حماسي است که شاعر در آن خود به ابداع وابتکار پرداخته است.

2- داستان هاي عاشقانه را در ادب فارسي با شعر نمايشي در ادب اروپا مي توان برابر دانست.

3- اوج شکوفايي شعر اَخَوان در مجموعه ي « زمستان » نمايان است.

4- سبک شعري « مهرداد اوستا » منتسب به سبک خراساني است.

10) در کدام يک از گزينه هاي زير، هر سه آرايه ي « تشبيه – ايهام تنا سب – حسن تعليل » هست؟

1- برو طواف دلي کن که کعبه ي مخفي است که آن خليل بنا کرد و  اين خدا خود ساخت

2- درفــشان  لالــــــه در وي چــــون چـراغي  وليـــک از دود او بـــر جــــــــــانش داغي

3- چـــون خــاک در هـــواي تو از پا فتاده ام    ــون اشـــک در قفاي تـو با سر دويده ام

4- آيينه ي ســکنــدر جــام مــــي  است بنگر  تــا بــر تــو عــرضه دارد احــوال مُلک دارا

11- درهمه ي گزينه ها به جز گزينه ي . . . . . آرايه ي « متناقض نما » مشهود است.

1- زلف آشفته ي او موجب جمعيّت ماستون چنين است پس آشفته ترش بايد کرد

2- مــا هيچ مــتاعان خــجل از قدر رواجيم    در کــشور ما رونـــق بـازار کــسادي است

3- مضمون سرنوشت دو عالم جز ايـن نبود  کان سر که خاک ره شد از آسمان گذشت

4- زديم در خم زلف گره گشاي تو چنگ      کـــه مفلسيــم و نــداريــم هــيچ دستاويـز

12) در کدام يک از ابيات زير،هر چهار آرايه ي « تشبيه – تلميح – تشخيص – جناس » وجود دارد؟

1- اي صبح دم،ببين که کجا مي فرستمت        نزديــک آفتاب وفـــا مــــي فـــرستمت

2- يا رب  اين آتش که بر جان  من است        ســرد کـــن زان سان که کردي بر خليل

3- وادي  پُر  از  فرعونيان  و قبطيان  است   موسي جلودار است ونيل اندر ميان است

4- اي  هدهد صبا   به  سبا    مي فرستمت   بنگــر کـــه از کجا به کجا مي فرستمت

13) کدام يک از گزينه هاي زير به ويرايش نياز ندارد؟

1- برخي مدرسه ها از امکانات خوب آزمايشگاهي ورايانه اي برخوردار هستند.

 2- پيشنهاد گروه پژوهش در جلسه ي امروز مجمع مطرح و به تصويب همه ي اعضا رسيد.

3- گزارشي که هم اکنون به دست ما رسيده است را براي شما مي خوانم.

4- بازرسين آژانس بين المللي انرژي اتمي از تأسيسات هسته اي نطنز بازديد کردند.

14) جايگاه تکيه در واژه هاي «نشسته اند – هوشمندانه – بخوانيد – خيمه شب بازي – خواهند ديد »  به ترتيب در کدام گزينه آمده است؟

1- ماقبل پاياني ، پاياني ، آغازي ، پاياني ، ماقبل پاياني     2- پاياني ، پاياني ، آغازي ، ماقبل پاياني ، پاياني

3- پاياني ، ماقبل پاياني ، آغازي ، ماقبل پاياني ، آغازي 4- ماقبل پاياني ،ماقبل پاياني ، آغازي ، پاياني ، پاياني

15) کدام يک از مصدرهاي زير مي تواند جمله هاي چهارجزيي با«مفعول متمّم» ،«مفعول ومسند» و«متمّم ومسند» بسازد؟

1-  پختن     2- ناميدن   3- گفتن               4- پنداشتن

16) در کدام يک از گزينه هاي زير، هر سه نوع واژه ي «مشتق» ، «مرکّب» و « مشتق – مرکّب » وجود ندارد؟

1- دست يابي به چنين دانشي جز از راه درس وبهره گرفتن از معلّم واستمرار در فراگيري،امکان پذير نيست.

2- معناشناسي کوششي است براي پي بردن به اين نکته که اهل زبان چگونه منظور هم ديگر را مي فهمند.

3- در روزگار ما  تمامي کتابخانه ها ي  دنيا به اين سيستم اطّلاع رساني مجهّز شده اند.

4- با بزرگ نمايي و اغراق در توصيف چهره،حالات وخصايص انساني مي توان يک نوشته را طنزآميز کرد.

17- کدام يک از جمله هاي زير از نوع وتعداد اجزاي اصلي،با جمله هاي ديگر متفاوت است؟

1) مردم گاه و بي گاه به مناسبت پيروزي ورزشکاران کشورمان در کوچه ها وخيابان ها مراسم جشن وشادماني برپامي کنند.

2) به دليل نگارش کتاب هاي علمي به زبان عربي،غربيان بسياري ازدانشمندان قديم ايراني را به اشتباه دانشمندعرب مي شناسند.

3) اسفنديار به سبب غرور رويين تني وزور پهلواني خودش را هم طراز  رستم مي بيند.

4) لسان الغيب، حافظ،در آن اوضاع نابه سامان اجتماعي اين قلب شناسي را از که آموخته بود؟

18- عبارت زير به ترتيب از چند « تکواژ » و چند « واژه »  تشکيل شده است؟

   « توجّه خاورشناسان فرنگي به بعضي از آثار فارسي موجب شده است که خود ما نيز به کشف مجدّد آن ها دست يابيم.»

1)  35 – 25             2)  34 – 24           3) 36 – 25                       4) 33 – 24

19- مفهوم بيت : « پرستش زمستي است در کيش مهر          برون اند  زين جرگه هشيارها» با کدام يک ازگزينه ها،تنا سب معنايي ندارد؟

1) عقل کجا پي برد شيوه ي سوداي عشق      بــازنيابـي به عقل سرّ معمّاي عشق

2) هــوش خــردمنـد را عـشـق به تاراج بر           من نشينـدم که باز صيد کبوتر شود

3) عــقـل سـلـطـان قـادر خـوشـخـوســت           آن کـه سـايه خداش گويند اوست

4) آن گه که عشق دست تطاول دراز کرد          مـعـلـوم شودکه عقل ندارد کفايتي

20- با توجّه به بيت هاي داده شده،کدام مفهوم پيشنهادي نادرست است؟

1) آسايــش دو گيتي تفسير اين دو حرف است      بـا دوستـان مـروّت ، بـا دشـمـنـان مـدارا               (حُسن خُلق)

2) سرکش مشو که چون شمع از غيرتت بسوزد    دلبر که در کف او موم است سنگ خارا     (قدرت مطلق عاشق)

3) ده روزه مـهـر گـردون افـسانـه است وافسون   نـيـکـي بـه جـاي ياران فرصت شمار يارا          (اغتنام فرصت)

4) اي صـاحـب کـرامـت شـکـرانـه­ي سـلامـت  روزي تـفـقّـدي کـن درويـش بـينــوا را              (درويش نوازي)

21- در کدام گزينه شاعر از خلوص نيّت خود در عبادت خداوند سخن مي گويد؟

1) سنگ از پشت نمازم پيداست   2) من نمازم را پيِ تکبيره الا حرام علف مي خوانم.

3) همه ي ذرّات نمازم پيداست           4) من وضو با تپش پنجره ها مي گيرم.

22- مفهوم عبارات زير با کدام يک از گزينه هاي زير تنا سب معنايي دارد؟

   « ابليس را چون در دل آدم بار ندادند و دست رد به رويش باز نهادند،مردود همه ي جهان گشت.»

1) مــدّعــي خــواسـت که آيد به تماشاگه راز  ست غيب آمد و بر سينه ي نامحرم زد

2) عقــل مـي­خـواست کزان شعله چراغ افروزد    بــرق غيرت بدرخشيد و جهان برهم زد

3) جلوه اي کرد رُخت ديد ملک عشق نداشت     عين آتش شد از اين غـيرت و برآدم زد

4) آسمــان بـــار امـانــت نـتـوانـسـت کـشـيـد      قـــرعـه­ي کــار بـه نـام مـن ديوانه زدند

23- مفهوم بيت « منش بايد از مرد چون سرور است             اگر بُرز و بالا ندارد رواست » ازمتن کدام داستان «گلستان» دريافت مي شود؟

1) طوطي وزاغ  2) شهزاده ي قصيرجثّه    3) زاهد رياکار       4) بازرگان کيش

24- مفهوم همه ي گزينه هاي زير به جز گزينه . . . . .  با هم تناسب و نزديکي معنايي دارند.

1) که يکي هست و هيچ نيست جز او           وَحــــــدَ هُ لا الـــــهَ اِلّا هـــــــــو

2) چو نيکو بنگري در اصل اين کــار               هم او بيننده،هم ديده است وديدار

3) تا به جـايـي رسـانـدت کـه يـکــي             از جــهــان وجــهـانــيــان بــيــني

4) گـر بـــه اقـلـيـم عـشـق روي آري            هــمــه آفـــاق گــلـستــان بــيـني

25- مفهوم « غم » در کدام گزينه با گزينه هاي ديگر متفاوت است؟

1) جــان بـهر غم است و بي غم امکان نبود       هــــر جــان کـــه در او غـم نبود جان نبود

2) غم مي خوريم و هيچ شکايت نمي کنيم      ما را چه غم  زغم که غمت غمگسار ماست

3) غـمـش را غـيـر دل ســـرمـنـزلـي نيست  ولـــــي آن هـــــم نــصــيب هر دلي نيست

4) غـــم آمــد،غــصّه آمــد،مــاتــم آمــد       خــــدا را ايــــن مـيــان کــم دارم امــشب

26- در بيت زير كدام آرايه ادبي به كار نرفته است؟

  اين كه گاهي مي­زدم بر آب و آتش خويش را             روشني در كار مردم بود مقصودم چو شمع »

1) كنايه                     2) تشبيه               3) تلميح                   4) تضاد

27- در كدام بيت « تشبيه، استعاره،‌ جناس، مراعات النظير و ايهام تناسب » ديده مي­شود ؟

1) گويند روي سرخ تو سعدي كه زرد كرد   اكـسيــر عــشـق بـر مسم افتاد و زر شدم

2) چــون شبنــم اوفــتـاده بُــدم پيش آفتاب  مهرم بـه جـان رسيـد و به عيّوق بر شدم

3) در اين شب سياهم گم گشـت راه مقصود   از گوشه­اي برون آي اي كوكب هدايت

4) هنگام تنگ دستي درعيش كوش و مستي كايـن كـيمياي هستي قارون كند گدا را

28-- در كدام گزينه « ايهام تناسب » وجود دارد ؟

1) خــداي چــو ابــروي زيباي دلگشاي تو بست       گـشـاد كــار مـن انـدر كـرشـمـه­هـاي تو بست

2) چه شب است يارب امشب كه ستاره­اي برآمد        كـه دگــر نـه عـشق خـورشيد و نه مهر ماه دارم

3) صـبـحـدم مــرغ چمـن با گل نوخواسته گفت           ناز كم كن كه در اين باغ بسي چون تو شكفت

4) به جز آن نرگس مستانه كـه چــشمش مـرساد       زيــر ايـن گــنبد فـيروزه كـسي خوش ننشست

29- در همه گزينه­ها به جز گزينه­ي ............ آرايه­ي « حس­آميزي » به كار رفته است ؟

1) آهنگ لطيف و پر جلال تو براي دنياي ناچيز ما خيلي زياد است.

2) گوش من غرق شنيدن صداي شيرين تو شده است.

3) اين صدا، طنين طبيعي و زمزمه­اي سوزان و خدايي است.

4) يك گوش واحد است كه اين هر دو صدا را مي­شنود.

30- در همه­ي گزينه­ها به جز گزينه­ي ........... آرايه­ي « تناقض » هست ؟

1) از خـلاف آمد عادت بطلب كام كه من    كــسب جـمـعيّت از آن زلــف پـريشان كردم

2) چو آدمي به يكي مار شد برون ز بهشت    ميان كــژدم و مــاران تـــو را امــــان ز كـجا

3) دولــت فـقر خـدايـا بـه مـن ارزانـي دار       كاين كرامت سبب حشمت و تمكين من است

4) گــوش تـرحّمـي كـو كـز ما نظر نپوشد        دســـت غــريــق يـعنـي فـريـاد بـي صــدايــم

31- عبارتِ « در سال 1312 قمري در همدان ولادت يافت، بعدها در سال 1339 ه.ق روزنامه­ي قرن بيستم را داير كرد. در سال 1303 شمسي به دست عمّال رژيم وقت، ترور شد. » كدام شخصيت ادبي و فرهنگي را معرّفي مي­كند؟

1) فرّخي يزدي           2) عارف قزويني          3) سيّد اشرف الدين قزويني          4) ميرزاده عشقي

32- عبارت زير وصف كدام كتاب است؟

« اين كتاب از نمونه­هاي كمياب و خواندني خاطره­نويسي يا حسب­حال است، منظور نويسنده از نوشتن اين كتاب تشريح اوضاع اجتماعي به­ويژه روشن ساختن طرز جريان كارهاي دولتي و اداري ايّام زندگي خود بوده است»

1) شرح زندگاني من         2)سياحت­نامه ابراهيم بيگ    3) منشآت قائم مقام     4) سرگذشت حاجي باباي اصفهاني

33- سراينده­ي منظومه­ي تمثيلي « سلامان و ابسال » كه حاوي اشارات اخلاقي و عرفاني است، كه بود ؟

1) خواجوي كرماني             2) عبدالرحمان جامي         3) وحشي بافقي          4) اميرخسرو دهلوي

34- كدام منظومه­ي عطّار نيشابوري به صورت مجموعه­اي از قصّه­هاي گوناگون كوتاه و مبتني بر گفت و شنود پدري با پسران خود است كه بيهوده در جست­و­جوي چيزهايي برآمده­اند كه حقيقت آن با آن چه عامّه­ي مردم از آن مي­فهمند تفاوت دارد؟

1) مختارنامه     2) الهي­نامه      3) مصيبت­نامه            4) منطق­الطّير

35- نويسنده­ي رساله­ي تمثيلي و ادبي « لغت موران » چه كسي است ؟

1) نجم­الدين رازي              2) مجدالدّين بغدادي       3) محمدبن منّور                   4) شهاب­الدين يحيي سهرودي

36- « او بر خلاف فرّخي به جاي روي آوردن به تغزّل، بيشتر به وصف مي­پردازد يا قصايد خود را بي مقدمه آغاز مي­كند. » كدام شاعر را معرّفي مي­كند  ؟

1) اسدي توسي     2) منوچهري         3) عنصري          4) خاقاني

37- در كدام گزينه حروف قافيه، به صورت « مصوّت + صامت + صامت » است ؟

1) به خُردي بخورد از بزرگان قفا               خدا دادش اندر بزرگي صفا

2) به جهان خرّم از آنم كه جهان خرّم از اوست    عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست3

3) مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو   يادم از كشته خويش آمد و هنگام درو

4) نكونام و صاحب­دل و حق­پرست                 خطّ عارضش خوش­تر از خطّ دست

38- در كدام گزينه « اختيار وزني » وجود دارد ؟

1) در شــعـر مـپيچ و در فـــــن او               چون اكذب اوست احسن او

2) اي­نــام تــو بـهـتـريـن سـرآغاز                بـي نـام تــو نامه كي كنم باز

3) يــك دستـه گــــل دمـاغ پرور                 از خـــرمــن صــد گـياه بهتر

4) مي­كوش به هر ورق كه خواني                   كــان دانـش را تـمــام دانـي

39- كدام بيت بر وزن « رجز مثمّن سالم » سروده شده است ؟

1) چـنـدان كــه گـفـتـم غــم بــا طـبيبان   درمــان نـكـــــردنــد مـسـكــيـن غــريــبـان

2) در رفتن جان از بدن گويند هر نوعي سخن    من خود به چشم خويشتن ديدم كه جانم مي­رود

3) جــهان فــرتـوت بـاز جـواني از سر گرفت بــــه ســر زيـاقـوت سـرخ، شـقـاق افـسر گرفت

4) دايـم گـل ايـن بـستـان شـاداب نــمي­مـاند دريـــاب ضـعـيفـان را در وقــت تـــوانــــايــي

40- وزن كدام مصراع از اركان متناوب تشكيل شده است؟

1) اي ساربان آهسته ران كارام جانم مي­رود     2) غمت در نهان­خانه­ي دل نشيند

3) به تو حاصلي ندارد غم روزگار گفتن 4) تو همچون گل ز خنديدن لبت با هم نمي­آيد

41- كدام متقد ادبيات را محصول «زمان» ، «محيط اجتماعي»، و «نژاد» مي­داند ؟

1) عزراپوند   2) كالريچ        3) لوكنت دوليل          4) هيپوليت تن

42- سبك كدام شاعر را مي­توان «سبك والا» خواند ؟

1) مولوي          حافظ            3) سعدي        4) صائب

43- شاعر در بيت « به سوزي ده كلامم را روايي   /   كز آن گرمي­كند آتش گدايي »چه درخواست و آرزويي دارد؟

1) لحني ملايم و دلپذير  2) سخني ساده و بي پيرايه 3) كلامي مؤثّر وشورانگيز         4) كلامي موزون و واژگاني فاخر

44- مفهوم بيت « پرويز كنون گم شد زان گم شده كمتر گوي /  زرّين تره كو برخوان؟ رو  «كم تركوا»  برخوان» كدام است؟

1) زوال سلطنت و مرگ و نابودي قدرتمندان حقيقي است و قابل تأمّل و عبرت آموز.

2) درباره­ي فقدان خسروپرويز و تشريفات دربار او گفتني زياد است.

3) سؤال درباره­ي علّت نابودي خسروپرويز و سفره پر نعمت او شنيدني است.

4) مرگ شاهان مقتدر، به دليل علاقه­ي آنان به زراندوزي فراموش شدني است.

45-« عشا» در عبارت « فراغت با فاقه نپيوندد و جمعيّت در تنگ دستي صورت نبندد؛ يك تحرمه­ي «عِشا» بسته و ديگري منتظر «عَشا» نشسته، هرگز اين بدان كي مي­ماند؟» به ترتيب به معني ............ و ........... است.

1) نماز ديگر – خوراك شبانگاه              2) خوراك شبانگاه – نماز خفتن

3) خوراك شبانگاه - نماز ديگر            4) نماز خفتن - خوراك شبانگاه

46- كدام گزينه براي مفهوم عبارت « رشته گران فطرت را در كارگاه تكوين بر تلوين يك سر سوزن خطا نباشد » مناسب نيست؟

1) در كارگاه هستي اندك خطايي وجود ندارد.      2) انسان­ها به صورت فطري سر سوزني اشتباه نمي­كنند.

3) در آفرينش موجودات هيچ خطايي صورت نرفته است.    قانون هستي بدون نقص و كاستي است.

47- مفهوم  بيت « با عقل گشتم همسفر يك كوچه راه از بي كسي /  شد ريشه ريشه دامنم از خار استدلال­ها » با كدام گزينه تناسب معنايي دارد ‌؟

1) آن را كه عقل و همّت وتدبير و راي نيست    خوش گفت پرده­دار كه كس در سراي نيست

2) عقــل ديـوانـه شـد آن سلسله­ي مشكين كو   دل زمـا گـوشه گــرفت ابروي دلدار كجاست

3) بـا چـرخ مـكـن حـوالـه كـانـدر ره عــقـل    چــــرخ از تـو هــزار بـار بيچـاره­تـــر اسـت

4) بــــه سـرّ عـشـق كـجـا پـي بـرند اهل خرد   مـــــگـر كـنند فــرامـوش آنــــچــــه دانستند

48- در كدام گزينه «عاشق، قهر و عتاب خود را در مقابل ناسپاسي و قدرناشناسي معشوق» نشان مي­دهد ؟

1) تــو چنين خانـــه كـن و دل شكن اي باد خزان    گر خود انصاف كني مستحق نفريني

2) نـــي مـحـزون مــــگر از تـربــت فـرهـاد دميد   كـه كند شكوه ز هجران لب شيريني

3) مـن مــگر طـالع خــود در تـــو تـوانــم ديـدن        كـــه تــوام آيـنه بــخت غـبارآگيني

4) هر شب از حسرت ماهي من و يك دامن اشك     تو هم اي دامن مهتاب پُر از پــرويني

49- در همه­ي ابيات زير به جز بيت ....... شاعر به « خوداتّهامي و خود نكوهي» روي آورده است.

1) در بـــرگ ريــز بــاغ زهرا برگ كرديم        زنـــجير خــواييديم و صبر مرگ كرديم

2) از پــا حـسيـن افـتـاد و مـا بـر پـاي بوديم   زيــنب اسيـــري رفت و ما بر جاي بوديم

3) روزي كه در جام شفق مُل كرد خورشيد      بر خشك چوب نيزه­ها گُل كرد خورشيد

4) از دســت مـا بـر ريگ صحرا نطع كردند        دســت عَلَــم خــدا را قــطع كـــردنــــد

50- منظور از «طاير قدس» در بيت « همّتم بدرقه­ي راه كن اي طاير قدس/     كه دراز است ره مقصد و من نو سفرم» كدام است ؟

1) انسان كامل كه ضرورتاً بايد همراه نوسفران باشد.

2) انديشه­ي متعالي كه آدمي را از خاك به افلاك مي­رساند.

3) پرنده­اي كه در جهان معنوي و بهشت عَدن تعلّق دارد.

4) هماي سعادت كه سايه­اش بر سرِ هر كه بيفتد، او را به مقام والاي دنيوي مي­رساند.

51- مقصود از «يگانگي» در بيت « جان كه دور از يگانگي باشد   /   دان كه چون مرغ خانگي باشد» چيست ؟

1) تنهايي   2) عشق                3) اخلاص             4) معشوق

52- در حكايت زير، نظر جامي درباره­ي ديوانِ آن شاعر چه بود ؟

«شاعري مُهمل­گو پيش جامي مي­گفت : « چون به خانه­ي كعبه رسيدم ديوان شعر خود را از براي تيمّن و تبرّك در حجرالاسود ماليدم» جامي گفت : « اگر در آب زمزم مي­ماليدي بهتر بود » »

1) بايد آن اشعار با آب مقدّس، متبرّك و ارزشمند مي­شد. ) بايد چنان اشعاري،‌توشه­ي آخرتِ آن شاعر مي­شد.

3) اگر آن ديوان شعر، از بين مي­رفت، بهتر بود.     4) بايد در كنارِ چاه زمزم نهاده مي­شد تا هر كسي از آن فيضي ببرد.

53- در عبارت « چو مهرگان درآمد و اسير در رسيد و شاه سفرم و حمامم و اقحوان در دم شد، انصاف از نعيم جواني بستدند و داد از عنفوان شباب بدادند.» املاي كدام كلمه غلط است؟

1) عنفوان          2) حمامم          3) اقحوان      4) اسير

54- معاني درست واژه­هاي « مهبّ، عِقد، جرّار، ناو » به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟

1) محل وزش باد، روي بند، گزنده، كشتي جنگي   2) محل وزش باد، گردن­بند، انبوه، درّه­ي پر آب و علف

3) ترسناك، دست­بند، راهزن، نيزه­ي كوچك  4)    عشق ورزيدن، گردن­بند، شادمان، دشت سرسبز

55- معني واژه­هاي «مُعارض، ذرع، مناعت و مخذول» به ترتيب كدام است؟

1) رقيب، گز، طبع عالي داشتن، زبون گرديده        2)  رقيب، گز، طبع عالي داشتن، زبون كننده

3) رقيب، كاشتن، طبع عالي داشتن، زبون كننده        4) پهن و گسترده، گز، طبع عالي داشتن، زبون گرديده

56- در همه گزينه­ها بيش از يك غلط املايي وجود دارد به جز گزينه­ي ..........

1) دو قباله نوشته بودند همه­ي اسباب وضياء حسنك را به جمله از جهت سلطان، وي اقرار كرد به فروختن آن به طوع و رقبت

2) چون حسنك بيامد خواجه برپاي خاست، همه اگر خواستند يا نه بر پاي خواستند. بوسهل بر خشم خود طاقت نداشت برخواست نه تمام

3) والي حرص و علي رايض و بسيار پياده از هر دستي، وي را به طارم بردند و سپس بيرون آوردند و به حرس باز بردند.

4) حسنك عاقبت تَهوّر و تَحدّي خود كشيد. امير چنان كه لجوجي و زُجرت وي بود، گفت بدين خليفه­ي خرفت شده ببايد نوشت كه من از بَهر قهر عباسيان انگشت در كرده­ام.

57- با توجه به معني، در كدام مجموعه غلط املايي ديده نمي­شود؟

1) فراست:زيركي – تعب:رنج – دها:زيركي – آغاليدن: برانگيختن بر ضد كسي

2) مرتسم:نقاشي شده – مروح:آرام بخش – حيز:جاومكان – سراف:دلال

3) قَضبان:خشمناك – بياض:پاك­نويس – فسحت:گشادگي خاطر – طيش:خشم

4) نقاهت:سلامتي – الهاح:پافشاري – هول:وحشت – مُعد:آماده

58- در كدام گزينه غلط املايي ديده مي­شود؟

1) ملك تا اتباع خويش نشناسد از خدمت ايشان انتفاعي نتواند گرفت و در اصطناع ايشان مثال نتواند داد.

2)‌ جواب­هاي نيكو وثناهاي بسيار فرمود و با او الفي تمام گرفت، اگر چنين باشد مار را اين جا مقام ثواب نباشد.

3) چون دمنه بدب كه شير در تقريب گاو چه ترحيب مي­نمايد گفت همت بر فراق شير مقصور گردانيدم و در نصيب خويش غافل بودم

4) دمنه از اغراي شير بپرداخت خواست گاو را هم ببيند و او را هم بر باد نشاند. گفت شنزبه را بينم و از مضمون ضمير او تنسمي كنم.

59- در عبارت « آن شجاع صفدر صدّيق كه هم در غايت سوز و اشتياق بود و هم در شدّت لهب فراغ، جدّ و جهدي عزيم داشت و او را تسانيف بسيار است و فصاحتي و بلاغتي و فراصتي كه كسي را نبود »، چند غلط املايي وجود دارد؟

1) 3             2) 1                       3) 4                       4) 3

60- نويسنده­ي آثار « حدائق السحر، كتاب احمد، تجارب السلف و روزگار سياه » در كدام گزينه آمده است؟

1) رشيدالدين وطواط – ملا احمد نراقي – هندوشاه نخجواني – عباس خليلي

2) رشيدالدين وطواط – عبدالرحيم طالبوف – هندوشاه نخجواني – عباس خليلي

3) رشيدالدين وطواط – ملا احمد نراقي – هندوشاه نخجواني – بزرگ علوي

4) رشيدالدين وطواط – عبدالرحيم طالبوف – هندوشاه نخجواني – بزرگ علوي

61- از غزل­سرايان معاصر و متولد 1304 ه.ش است. از آثار او مي­توان به مجموعه شعرهاي «صلاي غم، مثنوي شباهنگ و شراب آفتاب» اشاره كرد؟

1)‌ سهيل محمودي      2) مشفق كاشاني             3) غلامرضا قدسي                 4) زكريا اخلاقي

62- به معناي اشاره كردن به چشم و ابروست و در زبان فارسي به معناي معما و نشانه يا اشارت پنهان است.

1) كنايه          2) تشبيه               3) ماده تاريخ              4) رمز

62- به جز گزينه­ي .......... در بقيه­ي گزينه­ها رديف، مشبه است.

1) از بس كه سر به خانه­ي هر كس فرو برد       سرد و گران بي مزه شد مهمان برف

2) گشتند نا اميد همه جانور ز جان             با جان كوهسار چو پيوست جان برف

3) گر قوتم بدي ز پي قرص آفتاب            بربام چرخ رفتمي از نردبان برف

4)‌ از روي خاك سر به ميان سما كشيد   آن خنگ باد پاي گسسته عنان برف

63- با توجه به بيت « برق با شوقم، شراري بيش نيست/شعله، طفل ني سواري بيش نيست » كدام گزينه نادرست مي­باشد؟

1)‌ مراعات النظير بين برق و شرار و شعله       2) تشبيه برق به شرار

3)‌ طفل ني سوار=كنايه از ناتواني و ضعف       4) شعله استعاره از تعلّقات دنيايي

64- در بيت « اگر راز راز جهان باز كن كه آسان كند باده دشوارها » كدام آرايه ادبي وجود ندارد؟

1) كنايه              2) مجاز                    3) تضاد                    4) جناس

65- كدام بيت وادي «طلب» را معرفي مي­كند؟

1) هشت جنت نيز اين­جا مرده­اي است             هفت دوزخ همچو يخ افسرده­اي است

2)‌ ملك اين­جا بايدت انداختن                       ملك اين­جا بايدت درباختن

3)‌ صد هزاران سايه­ي جاويد، تو                     گم شده بيني ز يك خورشيد تو

4)‌ عاقبت انديش نبود يك زمان                     دركشد خوش خوش بر آتش صد جهان

66- مفهوم كدام بيت با آيه­ي «وما رميت اذ رميت ولكن الله رمي» تناسب دارد؟

1) گرچه تير از كمان گذرد                     از كمان­دار بيند اهل خرد

2) ماري تو كه هر كه را ببيني بزني          يا بوم كه هر كجا نشيني بكني

3) زورت ار پيش مي­رود با ما                    با خداوند غيب دان نرود

4) كس نياموخت علم تير از من                   كه مرا عاقبت نشانه نكرد

67- مفهوم كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟

1) هر چه رود بر سرم چون تو پسندي رواست  بنده چه دعوي كند حكم خداوند راست

2) گر كشي ور جرم بخشي روي و سر برآستانم   بنده را فرمان نباشد هرچه فرمايي برآنم

3) گر بزنندم به تيغ در نظرش بي دريغ      ديدن او يك نظر صد چو منش خون بهاست

4) گر بنوازي به لطف ور بگذاري به قهر       حكم تو بر من روان، زجر تو بر من رواست

68- كدام گزينه با ضرب المثل «آب رفته به جوي باز نمي­گردد» هيچ تناسبي ندارد؟

1) امروز بكش چو مي­توان كشت                    كاتش چو بلند شد جهان سوخت

2) شرط عقل است صبر تيرانداز                     كه چو رفت از كمان نيايد باز

3) نكته­ي كان جست ناگه از زبان                  همچو تيري دان كه آن جست از كمان

4) بس پند كه بود آن­گه در تاج سرش پيدا    صد پند نو است اكنون در مغز سرش پيدا

69- بيت « هر كسي از ظنّ خود شد يار من     از درون من نجست اسرار من » با مفهوم كدام گزينه تناسبي ندارد؟

1)‌ محرم اين هوش جز بيهوش نيست   مر زبان را مشتري چون گوش نيست

2) كِرا در جهان خوي زشت يا نكوست    به هر كس گمان آن برد كان­در اوست

3) هر كه نقش خويش را ببيند به آب      باران و گازُر، آفتاب

4) در ره عشق نشُد كس به يقين محرم راز    ر كسي بر حَسَبِ فكر گماني دارد

70- « چو بخت جلوه نكردي مگر ز موي سپيدم » يعني :

1)‌ مانند بخت در زمان پيري در كنار من نبودي.

2) مانند بخت، ضعف و ناتواني مرا در زمان ظاهر شدن سفيدي مو، فراموش كردي و به ياريم نپرداختي.

3) چون بخت و اقبال هستي كه در هنگام پيري و فرسودگي به سراغ من آمده­اي.

4) چون بخت در موهاي سپيد من خود را آشكار ساختي.

71- «سخت بند» در بيت زير اشاره به چه زمينه­اي نمي­تواند داشته باشد؟

          « بر ژرف دهانت سخت­بندي                بربسته سپهر ديو پر فَند »

1) برف­هاي سپيد نشسته بر قله­ي دماوند    2) اشاره به دهان­دوزي شاعران از طرف حكمرانان زمان شاعر

3) اشاره به سكوت مردم در برابر استبداد   4) اشاره به خاموش بودن آتشفشان كوه دماوند

72- عبارت « پروردگارا به تو پناه مي­برم كه از آنچه نمي­دانم، سخن بگويم » از نظر معنايي به كدام بيت زير نزديك­تر است؟

1) تا مرد سخن نگفته باشد                 عيب و هنرش نهفته باشد

2) سخندان پرورده پير كهن                بينديشد آنگه بگويد سخن

3) به اندازه­ي بود بايد نمود                 خجالت نبرد آنكه ننمود و بود

4) فراوان سخن باشد آگنده گوش                   نصيحت نگيرد مگر در خموش

73- مصراع دوم بيت « باورم نيست ز بدعهدي ايّام هنوز ...... » كدام گزينه مي­باشد؟

1) نخوت باد دي و شوكت خار آخر شد   2) قصّه­ي غصه كه در دولت يار آخر شد

3) عاقبت در قدم باد بهار آخر شد          4) همه در سايه­ي گيسوي نگار آخر شد

74- کدام گزینه با بیتِ « این مدعیّان در طلبش بی­خبرانند    کان را که خبر شد خبری باز نیامد » هم مفهوم نیست؟

1) هر کس ز بَرَم رفت که آرد خبر از یار باز آمد و از خویش چون بی خبر افتاد

2) آن که شد هم بی­خبر هم بی­اثر                 از میان جمله او دارد خبر

3) تا نگردی بی خبر از جسم و جان                کی خبر یابی ز جانان یک زمان

4) خواهم ز پس پرده­ی تقوا به در افتم   چندی به زبانِ همه کس چون خبر افتم

75- مفهوم بیت « تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند         به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک» در کدام گزینه آمده است؟

1) شد یکی پروانه تا قصری زدور                    در فضای قصر جست از شمع نور

2) پر زنان در پرتو مطلوب شد              شمع غالب گشت و او مغلوب شد

3) بازگشت و دفتر خود باز کرد            وصف او بر قدر فهم آغاز کرد

4) بازگشت او نیز و مشتی راز گفت                 از وصال شمع شرحی باز گفت

76- معنی کدام گزینه نادرست است؟

1) مر اکرام ضیف را امیر بیامد تا با من موافقت کند : امیر آمد تا به نشانه­ی احترام به میهمان غذا را با من بخورد.

2) میانشان شکرآب است : بین آنها اختلاف و کدورت وجود دارد.

3) شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید : نامرتّب درو کنید تا گدایان هم نفعی ببرند.

4) خود نیز در خواب با شما نمایم : خودم هم شما را در خواب ببینم.

77- مفهوم بیت « واعظان کاین جلوه بر محراب و منبر می­کنند          چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند» در کدام گزینه آمده است؟

1) گفت : رو صبح آی، قاضی نیمه شب بیدار نیست

2) گفت : هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست

3) گفت : والی از کجا در خانه­ی خمّار نیست

4) گفت : جُرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست

78- در همه گزینه ها به جز گزینه­ی .......... مفهوم « ناپایداری دنیا و عمر» وجود دارد.

1) لاله و گل زخمی خمیازه­اند          عیش این گلشن خماری بیش نیست

2) برق با شوقم شراری بیش نیست            شعله طفل نی سواری بیش نیست

3) می رود صبح و اشارت می کند              کاین گلستان خنده واری بیش نیست

4) ای شرر! از همرهان غافل مشو             فرصت ما نیز باری بیش نیست

 79- جاي خالي را با گزينه مناسب پر كنيد.

    طره­ي پريشانش ديدم و به دل گفتم / اين همه پريشاني بر سر ............. »

1)  پشيماني                        2)  پريشاني                         3) زلفش                            4) پريشانش

80- معني واژه­هاي « باسق، قسيم، رباط، پتياره، مكاس » به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟

1) كوتاه – صاحب جمال – ميدان – هواپيما – چانه­زدن           2) بلند – صاحب جمال – كاروانسرا – زشت – چانه­زدن

3) بلند – خوش اندام – كاروانسرا – زشت – چانه­زدن              4) نخل - صاحب جمال – كاروانسرا – زشت – سكه

81-  معني واژه­هاي « پس افكند ، غو ، صفّه ، سورت ،  حادي » به ترتيب كدام است؟

1) ميراث – دشمني – سايبان – حادثه – رهنما                    2) عقب مانده – بانگ – جايگاه – روي­كرد – كوتاهي

3) دورافتاده – دادوفرياد – پيشگاه – تيزي – ترساننده              4) ميراث – خروش – ايوان – تندي – سرود خوان

82- املاي همه­ي گزينه­ها به جز گزينه­ي ............ با توجه به معناي آن درست است؟

1) دها = زيركي  2) فراق = دوري 3) ضيعت = زمين زراعي          4) ذِلّت = لغزش

83- در متن زير املاي كدام گزينه نادرست است؟

« وقتي به حيّي از احياي عرب فراز رسيدم و به دارِ ضيفِ اميري نزول كردم، سياهي ديدم مقلول و مسلسل، شفقتي بر دلم پديد آمد.

1) احيا          2) ضيف                  3) مقلول                            4) نزول

84- در بيت « وزين دختر شاه هاماوران / پر انديشه گشتي به ديگر كران » « دختر شاه هاماوران» كيست؟ و معني «به ديگر كران» چيست ؟

1)  سودابه – از سوي ديگر   2) جريره – از طرف ديگر  3)  كتايون – از سوي ديگر       4) فرنگيس – از طرف ديگر

85-  كدام عبارت نياز به ويرايش دارد؟

1) شاعر با يادآوري خاطرات گذشته مناعت طبع خويش را مي­ستايد.

2)  كليات لايحه­ي بودجه در جلسه­ي امروز مطرح و تصويب شد.

3) كودكي به تالاسمي مبتلا شده بود و از كم خوني قابل توجهي برخوردار بود.

4) يكي از راه­هاي ساخت طنز كش­دار كردن يك موضوع يا ماجراست.

86- عبارت «ارائه­ي روش­هاي مطلوب به منظور هماهنگ كردن خدمات و فعاليت­هاي كتاب­خانه­هاي كشور، جهت تسهيل مبادله­ي اطلاعات امري ضروري است » به ترتيب چندتكواژ و چند واژه دارد؟

1) 41-29       2) 41-27       3) 45-28          4) 39-29

87-اگر هر يك از اجزاي اصلي تشكيل دهنده­ي عبارت «در دوره­ي اسلامي، از همان قرن­هاي نخستين هجري، از يك سو ترجمه­ي عربي آثار علمي و فلسفي يونان در دسترسي ايرانيان قرار گرفت » به تنهايي مورد بررسي قرار گيرد، جايگاه درست تكيه­ها كدام است؟

1) پاياني – پاياني – پاياني 2) آغازي – آغازي- آغازي 3) آغازي – پاياني – آغازي       4) آغازي – پاياني - پاياني

88- در كدام عبارت، هر سه نوع واژه­ي « مشتق، مركب، مشتق- مركب » دريافت مي­شود.

1) دانشِ گسترده، ژرف و نظام يافته در باره­ي زبان رسمي و معيار

2) نوآوري­هاي كاذب در آثار قلمي سرايندگان خام است و نويسندگان بي تجربه

3) كهنه­گرايي، عربي مآبي و به كار بردن بي دليل واژه­ها بيگانه

4) امكان بهره گرفتن از معلم و استمرار در فراگيري دروس

89- كدام اثر ازتاليفاتِ دكتر محمدعلي ندوشن نيست ؟

1) آن روزها      2) جام جهان بين     3) آواها و ايماها         4) صفيرسيمرغ

90- عبارت زير، وصف ويژگي سبكي چه كسي است؟

« در غزل او مسائل اجتماعي با بيان غناييو بر اساس «من» گسترده و اجتماعي شاعر مطرح مي­شود و با مسائل خصوصي از قبيل مرثيه دوست يا فرزند، مباحث فلسفي، هجو، طنز، وصف طبيعت و تغزّل و .......... به هم مي­آيند و در يك زمينه­ي كلّي عرفاني سير مي­كند »

1) سعدي           2) حافظ             3) سنايي                           4) مولوي

91- در همه گزينه­ها به جز گزينه­ي ............. آرايه تلميح وجود دارد؟

1) ز يــزدان دان نه از اركـان كـه كــوته ديدگي باشد     كــه خـطّي كـز خرد خيزد تو آن را از بنان بيني

2) تو يك ساعت چو افريدون به ميدان باش تازان پس     به هرجانب كـه رو آري درخـش كـــاويان بيني

3) عطا از خلق چون جــويي گر او را مـال ده گــويي     به سوي عيب چون پويي گر او را غيب دان بيني

4) كه گر عرشي به فـرش آيي، وگر ماهي به چاه افتي     وگر بحري تهي گردي و گـر بـاغي خــزان بيني

92- در كدام بيت، هر سه آرايه­ي كنايه، تشبيه و متناقض نما وجود دارد؟

1) كـنار نـام تــو لـنگر گــرفت كـشتي عشق    بيــا كـــه يــاد نـام توآرامشي است طوفاني

2) پيش صاحب نظران ملك سليمان باد است     بلكه آن است سليمان كه ز ملك آزاد است

3) خـيمه­ي انـس مـزن بــر در اين كهنه رباط   كــه اساسش هــمه بي موقع و بي بنياد است

4) بـشكـن دل بـي نـــواي مـا را اي عــشــق      اين ســـاز شكسته­اش خوش آهنگ­تر است

93- حديث « من عَرَفَ الله كلَّ لِسانُهُ » با كدام بيت ارتباط معنايي كمتري دارد؟

1) عـــاشــقان كــشتگان مـعشوق­اند             بــرنيايــد ز كـشتـگـــــــــــان آواز

2) اين مدعيان در طلبش بــي­خبرانند             كــان را كه خبر شد خبري باز نيامد

3) اگر كسي وصف او ز مـن پــرسد                بـــــــي دل از بي نشان چه گويد باز

4) اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز               كان سوخته را جان شد و آواز نيامد

94- مفهوم كدام بيت با بقيه متفاوت است؟

1) بــهـــرام كـــه گـــور مـي­گـرفتي همه عمر    ديـدي كـه چـگــونه گــور بهرام گرفت

2) ســــر آلـپ ارسلان ز رفعت رفته بر گردون   بمرو آ تا كنون در گل تن آلپ ارسلان بيني

3) دلا تا كي در اين زندان فريب اين و آن بيني   يكي زين چاه ظلماني برون شو تا جهان بيني

4) بـس پنــد كـه بـود آ­ن­گه در تاج سرش پيدا   صــد پند نو است اكنون در مغز سرش پنهان

95- بيت « اشكم ولي به پاي عزيزان چكيده­ام / خارم ولي به سايه گل آرميده­ام » با كدام بيت ارتباط معنايي دارد؟

1)  مـحترم دار دلم، كاين مگس قندپرست      تــا هـوا خـواه تـو شـد فــرهمايــي دارد

2)  هــركـه شد حلقه زر زود برد حقّه­ي زر       خاصه كه در واز كني محرم دروازه شود

3) قطره­ي آبي كه دارد در نظر گوهر شدن        از كـــنار ابــــر تــا دريـا تــنزّل بـايدش

4) تـا نـگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي    گـوش نـامحرم نباشد جاي پيغام سروش

96- معني عبارت « بازش بخواند، باز اعراض كند » در كدام گزينه آمده است؟

1) او را صدا مي­كند تا برگردد، امّا او خودداري مي­كند.

2) در رحمت خداوند باز مي­شود، اما انسان نمي­رود و خودداري مي­كند.

3) دوباره او را صدا مي­زند و دوباره توبه مي­كند.

4) دوباره او را صدا مي­زند اما او روي برمي­گرداند و توجهي به او نمي­كند.

97- مفهوم همه ابيات به جز گزينه­ي ............. يكي است؟

1) نبرّم از تو اي اميد اي نگارين           كه تا از من نبرّد جان شيرين

2) مـــن ترك وصـال تو نگويم            الا بــه فــراق جســم و جانم

3) مــن مُهــــره­ي مهر تو نريزم                   الا كــه بــريزد استـخـوانـــم

4) اگـــر چه تلخ باشد فرقت يار                    در او شيــريـن بود اميد ديدار

98- كدام عبارت « سهل و ممتنع » بودن كلام سعدي را نشان مي­دهد ؟

1) سخنش به سخن همه شبيه است و به هيچ كس شبيه نيست، و احدي نتوانسته مانند او حرف بزند.

2) اين صافي سحّار اوست كه سخن را مي­پالايد و ارتقا مي­دهد.

3) سعدي براي من به منزله­ي شيرآغوز بود براي طفل كه پايه عضله و استخوان بندي او را مي­نهد.

4) اين شيخ هميشه شاب پيرترين و جوان­ترين معلم كه هم هيبت آموزگار دارد و هم مهر يك پرستار.

99- مفهوم كدام گزينه با ديگر گزينه­ها متفاوت است؟

1) تــامل كنان در خـطا و ثواب           بــه از ژاژ خايـان حـاضـــر جـواب

2) كــم آواز هرگز مبيني خجل           جويي مشك بهتر كه يك توده گل

3) درون دلـت شهربند است راز            نــــــگر تـا نـبيند درِ شـهــــــــر باز

4) صدف وار گوهر شناسان راز             دهــــان جـز بـه لـؤلـؤ نـكـردند بـاز

100- حرف «نه» در كدام گزينه با ديگر گزينه­ها متفاوت است؟

1) نه هركه برافروخت دلبري داند. 2) نه آيا بايد شكر كني كه باز، تو راكبي و او مركوب

3) نه هرچه به قامت مهتر، به قيمت بهتر            4) گفت: نه، من خود پشيمان از آن

101 مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات متفاوت است؟

1) چــه فـرهـادها مــــرده در كـوه­ها             چــــه حــلاج­ها رفـــته بـــــردارها

2) بـه يـاد خــم ابـــروي گـــل­رخان             بــكــش جـــام در بــزم مـي­خوارها

3) بــه خــون خــود آغشته و رفته­اند             چـــــه گـــل­هاي رنگين به جوبارها

4) با صبا در چمن لاله سحر مي­گفتم               كه شهيدان كه­اند همه خونين كفنان

102- در متنِ « سربازان اين مردِ غامري به شهر انبار درآمده و مرزبانان را از جايگاه­هاي خويش رانده­اند و غارتگران، پشتواره­ها از مال  مسلمانان بسته، نه كشته­اي برجاي نهاده و نه خسته، به شهر خود بازگشته­اند. اگر از اين پس مردِ مسلماني از غم و چنين حادثه­اي بميرد، چه جاي ملامت كه در ديده­ي من شايسته­ي چنين كرامت است » چه كسي شايسته­ي چنين كرامت است ؟

1) مرد مسلماني كه از غم چنين حادثه­اي بميرد.

2) غارتگران كه پشتواره­ها از مال  مسلمانان بسته.

3) مرزباناني كه از جايگاه­هاي خويش رانده­ شدند.

4) مسلماناني كه به دست غارتگران كشته شده­اند.


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ ] [ ۲۰:۱۴ بعد از ظهر ] [ ]

باسمه تعالی زبان فارسی 2 سال چهارم کلیه ی رشته ها اسفند 89 نام ونام خانوادگی ..........

1-"   دانشگاه های من "  حسب حال کدام نویسنده است ؟

الف)  امیل زولا             ب) ماکسیم کورکی              ج)دکتر طه حسین            د) آلفونس دوده

2- موضوع کدام کتاب ، حسب حال است ؟

الف)  یکی بود یکی نبود            ب)سووشون               ج)سر نی               د)بدایع الوقایع

3- مولف کتاب " الایام " کیست ؟

الف)  دکتر زرین کوب             ب)دکتر طه حسین         ج)سید محمد امین         د)میرزا طاهر تنکابنی

4- یکی قطره باران زابری چکید " یاد نامه ای در باره ی کدام نویسنده ی معاصر را به یاد می آورد ؟

الف)  احمد آرام            ب)محمد پروین گنابادی             ج)دکتر زریاب خویی            د)دکتر یوسفی

5- کدام اثر شرح حال امام محمد غزالی است ؟

الف)  شرح زندگانی من           ب)صفیر سیمرغ         ج)فرار از مدرسه          د)جست وجو در تصوف

6- کدام کتاب در شرح حال مولانا نوشته شده است ؟

الف)  از کوچه ی رندان           ب)پله پله تا ملاقات خدا          ج)فرار از مدرسه      د)یکی قطره باران

7- مولف " اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابو سعید " کیست ؟

الف)  ابو سعید ابو الخیر           ب)عطار نیشابوری           ج)عبد الرحمان جامی             د)محمدبن منور

8- مفهوم عبارت " بی خویشتن نشسته بود ، خواجه وار وپای بگرد کرده " توصیف چگونه فردی است ؟

الف)  اندوهگین           ب)بیمار                    ج) فروتن                        د) مغرور

9- با توجه به معنی ، املای کدام کلمه درست است ؟

الف)  ازار شلوار         ب) عاذر از ماه های رومی          ج)عذار پوزش          د) عزار رخسار

10- معنی کدام واژه غلط است ؟

الف)  ورنایان جوانان        ب) متصوفه صوفیان       ج) مقامران والا مقامان        د)  ازار شلوار

11- با توجه به عبارت " سهل است ، چغزی و صعوه ای نیز بر روی آب می رود " معنی چغز چیست ؟

الف)   سنجاقک           ب)قور باغه         ج)ماهی               د)مار آبی

 12-"  به قول مردمان خطی به وی فرو نتوان کشید " معادل کدام اصطلاح امروزی است ؟

الف)  برچسب زدن به کسی   ب)سر کیسه کردن مردمان   ج)مردم را به چیزی نگرفتن   د) همه را سر وته یک کرباس دانستن

13- با کاروان حله  را مولف کدام کتاب تالیف کرده است ؟

الف)  اعیان الشیعه          ب) بامداد اسلام          ج) آزادی مجسمه               د) کارنامه ی سفر چین

14- در کدام ترکیب غلط املایی وجود ندارد ؟

الف)  واقعات قرایب               ب)سلابت شریعت           ج) مخاطب معاند               د)  حصار عبوص

15- معنی کدام کلمه نادرست است ؟

الف)  تبتل دگر گونی         ب) تضرع زاری         ج)تهجد شب زنده داری           د)تفقد دلجویی

16- معنی " خشک دستی " با توجه به عبارت " تنگ عیشی او ناشی از خست وخشک دستی نبود " چیست؟

الف)  بخل           ب) ریا             ج) طمع               د) قناعت

17- " به تقریبی " در عبارت " مشایخ دیگر هر کدام به تقریبی حاضر می شدند " یعنی چه ؟

الف)   به وقتی          ب) به صورتی            ج) به تنهایی                  د) به مناسبتی

18- املای کدام کلمه درست است ؟

الف)  ظیف مهمان        ب) تبطل از جهان بریدن          ج) ذندیق بی دین         د) حضیض پستی

19-  آزادی مجسمه اثر کدام نویسنده ی معاصر است ؟

الف)  غلامحسین مصاحب       ب)محمد علی اسلامی ندوشن      ج) رسول پرویزی         د) جلال آل احمد

20- در کدام گزینه یکی از دو حرف نزدیک به هم  حذف شده است ؟

الف)  سر خورده          ب) ره نورد             ج) شیر خوارگی            د) کبوده

21- در کدام ترکیب آرایه ی تضاد وجود دارد ؟

الف)  سایه ی گیسوی نگار    ب) این چرخ کج مدار ج) این شیخ همیشه شاب    د) آن بی بها ناسزاوار پوست

22- شبیه بودن سخن سعدی به همه وبه هیچ کس شبیه نبودن کدام ویژگی کلام اوست ؟

الف)  دشوار ومصنوع بودن    ب) سهل وممتنع بودن      ج) موزون ومسجع بودن         د)کوتاهی عبارات

23- در عبارت " کز عشق نبوده هرگزم بهر " ؛ (م) چه نقشی دارد ؟ الف)  متمم      ب) مفعول       ج) مضاف الیه                 د) نهاد

24- در بیت " خر گم شده را بخواند کای یار   اینک خر تو بیار افسار " کلمه ی خر در مصراع دوم با کدام آرایه ی ادبی مطابقت دارد ؟ الف)  تناقض                   ب) استعاره              ج) تشخیص                   د) حس آمیزی

 

   25- مفهوم عبارت «بي خويشتن نشسته بود خواجه وار و پاي بگرد کرده» وصف چگونه فردي است؟

1) اندوهگين 2) بيمار 3) فروتن 4) مغرور  

   26- مؤلف «پله پله تا ملاقات خدا» کيست؟

1) دکتر غلامحسين يوسفي 2) دکتر عبدالحسين زرين کوب 3) اقبال لاهوري 4) عباس اقبال آشتياني  

   27- نويسنده کدام يک از زندگي نامه ها و شرح احوال بزرگان علم و ادب دکتر عبدالحسين زرين کوب نيست؟

1) پله پله تا ملاقات خدا 2) پیرگنجه در جستجوي ناکجا آباد 3) غزالي نامه 4) فرار از مدرسه  

   28- کدام گزينه درباره کتاب«اسرار التوحيد مقامات شيخ ابوسعيد» نادرست است؟

1) اين کتاب درباره شيخ ابوسعيد است و در سه باب فراهم آمده است 2) نواده ي ابوسعيد به نام محمدبن منور، آن را تأليف کرده است 3) نمونه اي زيبا از شرح حال نويسي است 4) شيخ ابوسعيد آن را براي ارشاد خلق و تهذيب اخلاق ايشان ، نوشته است  

   29- کدام عبارت از نظر املايي بدون غلط است؟

1) از زندگي به قدر ضرورت تمتع مي برد 2) او در طريق تبطل و انقطاع،خويشتن را از «خود» خالي کرده بود
3) در زبان فارسي اهدي نتوانسته است مانند او حرف بزند 4) اين صافي صحار اوست که سخن را مي پالايد
 

   30- در کدام ترتيب غلط املايي وجود ندارد؟

1) واقعات قرايب 2) سلابت شريعت 3) مخاطب معاند 4) حصار عبوص  

   31- کدام پاسخ صحيح است؟

1) مغازي ازواقدي 2) الغارات از قاضي ابرقو 3) قصص الانبيا از ميرزا طاهر تنکابني 4) اعيان الشيعه از ابوسحاق ثقفي  

   32- مؤلف کتاب «الايام» کيست؟

1) دکتر عبدالحسين زرين کوب 2) دکتر طه حسين 3) سيدمحمد امين 4) ميرزا طاهر تنکابني  

   33- «کم زني» در جمله ي «هر گونه اهانت وايذار را با خونسردي کم زني مقابله مي کرد» چيست؟

1) بدگماني 2) بي توجهي 3) مهرباني 4) هوشياري  

   34- معني «کم زني» در جمله ي در هر گونه اهانت و .... را با خونسردي و کم زني مقابله مي کرد» چيست؟

1) خوشرويي 2) بزرگواري 3) ريشخند 4) بي توجهي  

   35- کدام گزينه از عبارت «اگر چه صحبت را بر خلوت ترجيح مي داد، باز عزلت را از صحبت کساني که در قيد تعلقات باقي مانده بودند، بهتر مي ديد» دريافت نمي شود؟

1) روي آوردن و ميل به افت و خيز با همنوعان وارسته 2) ترجيح تنهايي به همراهي و همنشيني با دنيا دوستان
3) برتري نهادن انزوا و گوشه نشيني، از دوستي با فرزندانگان 4) اجتناب از معاشرت با دلبستگان حيات مادي
 

36- مفهوم جمله ي «با تسليم به طريقت ، پاي ارواح از دام تعلق خاک مي دهيد» چيست؟

1) اظهار عجز و ناتواني، آدمي را از گرفتاري به دست زورمندان نجات مي بخشيد 2) روي آوردن به راه خداشناسي، روح انساني را به از وابستگي جهان مادي آزاد مي کرد 3) پذيرفتن مخاطرات سفر، به جسم و روح آدمي نشاط و اعتماد مي بخشيد
4) سر فرود آوردن به اهل سير وسلوک ، آدمي را از علايق مادي و معنوي آزاد مي کرد
 

   37- محتواي کدام کتاب «حسب حال» است؟

1) الايام 2) بريد السعاده 3) عقل سرخ 4) سير الملوک
38- کدام گزينه براي کامل کردن عبارت زير، مناسب است؟
«سيره و مغازي، گزارش زندگي و جنگ هاي پيامبر اسلام (ص) است و از انواع مشهور آن مي تان به ... اشاره کرد.
1) لباب الالباب محمد عوفي 2) با کاروان ... دکتر عبدالحسين زرين کوب 3) رجال ماقماني 4) سیره رسوال الله  عباس زریاب
39- معني «خشک دستي» در عبارت «اين تنگ عيشي براي او نوعي رياضت نفساني بوده ناشي از خمت و خشک دستي نبود» چيست؟ 1) بخل 2) ريا 3) طمع 4) قناعت
40- کدام کتاب در شرح حال مولانا نوشته شده است؟
1) از کوچه ي رندان 2) پله پله تا ملاقات خدا 3) فرار از مدرسه 4) يکي قطره باران
41- عبارت «به قول مردمان خطي به وي فرو نتوان کشيد» معادل کدام اصطلاح امروزي است؟
1) به گفته ديگران نمي شود او را از دور خارج کرد 2) با حرف مردم نمي شود به او برچسب زد
3) به قول مردم نمي شود اعتمادکرد 4) با فتواي مردم نمي شود او را نابود کرد
* باتوجه به متن زير به سؤالهاي شماره 42 و 43 پاسخ دهيد. آورده اند که شيخ ما ابوسعيد- قدس ال..روح العزيز. روزي در نيشابور روي اسب نشسته بود و جمع متصوفه در خدمت او. به بازار فرو مي راند ، جمعي ... مي آمدند، برهنه، هر يکي از ارپاي چرمين پوشيده و يکي را برگردن گرفته مي آوردند. چون پيش شيخ رسيدند شيخ پرسيد که در اين کيست؟ گفتند: «امير ... است» شيخ او را گفت که «اين اميري به چه يافتي؟ گفت: « اي شيخ به راست باختن و پاک باختن» شيخ نعره اي بزد و گفت: «راست باز و پاک باز و اميرباش».
42- شيوه تعليم شيخ چگونه بوده است؟
1) بهره گيري مثبت از هر سخن و عمل ناپسند 2) تشويق و تحريک گناهکاران براي رسيدن به اهدافشان
3) برخورد خشونت آميز و فرياد کشيدن بر سرگناهکاران 4) نهي از منکر به روش مستقيم
43- کدام گزينه دريافت مي شود؟
1) پاسخ امير ... به شيخ طنز آميز و اهانت آميز بود 2) صداقت و اخلاص، عامل اصلي ترقي و تعالي است
3) همراهان شيخ، جمعي از برنايان و مسکينان بودند 4) مخاطب شيخ، يکي از اميران و فرمانروايان محلي بوده است
44- با توجه به عبارت «گفت ، سهل است ، چغري و صعوه اي نيز بر روي آب مي رود» معني «چغره » چيست؟ 
1) سنجاقک 2) قورباغه 3) ماهي 4) مار آبي
45- «ياران را از اين که تکيه بر فتوح و نذور اهل خير نمايند، تخديرشان مي نمود» يعني ...
1) از مريدان مي خواست که خلق الله را از ثروت اندوزي و اسراف ورزي ، دور کنند 2) دوستان خود را از دلبستگي به گرفتن هداياي نيکوکاران، برخورد مي داشت 3) مردم را از دادن هديه و .... به ياران خود باز مي داشت. 4) ديگران را از وابستگي ها و مال اندوزي ها و کسب ثروت ، منع مي کرد
46- در کدام گزينه، به ترتيب ، نام اثري از «ابواسحاق ثقفي» و «ابواسحاق نيشابوري» آمده است؟
1) الغارات- قصص العلما 2) الغارات- قصص الانبياء 3) اعيان الشيعه ، سيرت رسول الله 3) سيره رسول الله- مغازي
 

 

 

 

.


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۹ ] [ ۱۹:۲۸ بعد از ظهر ] [ ]
- همه ی آرایه ها در بیت زیر به کار رفته جز ..............

ای دیو سپید پای در بند                     ای گنبد گیتی ای دماوند

الف)  ترصیع               ب)تلمیح               ج)تشخیص                   د)استعاره

17- منظور از شیر سپهر واختر سعد در بیت زیربه ترتیب کدام است ؟

باشیرسپهر بسته پیمان            با اختر سعد کرده پیوند

الف)  آفتاب – مشتری                 ب) آفتاب – کیوان          ج)کیوان – مشتری        د)مشتری – کیوان

18- آوند یعنی :

الف)  معلق                ب)طراوت              ج)فریاد             د)ارامش

19- " چند " در بیت "ای مشت زمین بر آسمان شو   بر وی بنواز ضربتی چند "  چیست ؟

الف)  قید پرسشی               ب)قید مبهم              ج)صفت مبهم              د)صفت پرسشی

20- املای کدام کلمه غلط است ؟

الف)  ضیعت : زمین زراعتی     ب)سماط: صف        ج)قصور : عیب          د)ظماد کردن : مرهم نهادن

21- منظور شاعر از سوخته جان در بیت زیر کیست ؟

پنهان مکن آتش درون را    زین سوخته جان شنو یکی پند

الف)  کوه دماوند          ب)عاشق          ج)خود او               د) مردم ستم دیده

22- معنی فند چیست ؟

الف)  هنر             ب) مکر                 ج)پند                  د) رنگ

23- معنی درست " معجر- مرعوب   - کور سو " به ترتیب کدام است ؟

الف)  پیراهن – نا خالص – نا بینا                       ب)رو سری – ترسیده -  نور اندک 

ج) آتشدان – پوشیده – احوال                          د)گذرگاه – آشفته  - ناامید

24- اورند به کدام معنی نیامده است ؟

الف)  تخت پادشاهی           ب)حیله وفریب             ج)شان وشوکت               د)شکوه وفر

25- املای کدام واژه غلط است ؟

الف)  مقری – خواننده               ب)ارقند – خشمگین          ج)مهجور – دور افتاده        د)غرامت – تاوان

26- با توجه به مفهوم بیت " برکن زبن این بنا که باید ازریشه بنای ظلم برکند " فعل مصراع دوم کدام است ؟

الف)  باید برکند           ب)برکند           ج)بنای ظلم برکند              د)ظلم برکند

27- معنی " بر رود " در " مبلغی بر باروی شهر بررود " چیست ؟

الف)  سرریز شود           ب)فرو رود                ج)هدر رود                    د)بگیرد

28- با توجه به معنی املای کدام واژه درست است ؟

الف)  حصین – استوار         ب) دحشت – حیرت             ج) صخره – ریشخند        د) قریو – هیاهو

29- معنای کدام واژه غلط است ؟

الف)  خامل – بی قدر           ب)طیره – سبکی           ج) پاژه – پایدار                 د) عنا – رنج

30- مشرعه یعنی :

الف)  جای نوشیدن آب         ب)بادبان کشتی         ج)در ورودی معبد                   د)دستگیره ی در

31- شاعر بزرگ وقصیده سرای قرن پنجم کدام است ؟

الف)  شیخ بهایی          ب)ناصر خسرو            ج) فخر الدین اسعد گر گانی            د) جلال الدین مولوی

32- املای کدام کلمه غلط است ؟

الف)  مغلول – بسته شده      ب)ایجاذ – سخن کوتاه کردن   ج)نز هتگه – تفرج گاه      د)نشئت – سر خوشی

33- معنای کدام کلمه درست است ؟

الف)  نعت – خصلت            ب)هتاک – یاوه گو          ج)نشئت – تراوش          د) اورنگ – نگران

34- در کدام گزینه " حس آمیزی"  به کار رفته است ؟

الف)  لطافت گل در زیر انگشتان تشریح می پژمرد               ب)آسمان هم نژاد کویر شد

ج) آن عالم پر شگفتی وراز ، سرایی سرد شد                        د) آ سمان فریبی آبی رنگ شد

35- "عواید " یعنی :

الف)  نتایج                     ب) زیان ها                   ج) منافع                 د) اموال

36- در کدام جمله ضمیر شخصی با مرجه خود هم نقش است ؟

الف)  همه سرشان را می تراشند             ب) کولی ها فقط در تابستان پیداشان می شود

ج) در امامزاده که اهالی معصوم زاده اش می نامند گچ به کار برده اند

د) بناهای عمومی ده یکی همین معصوم زاده است و بعد حمام ده که با گون گرمش می کنند

37-"   دانشگاه های من "  حسب حال کدام نویسنده است ؟

الف)  امیل زولا             ب) ماکسیم کورکی              ج)دکتر طه حسین            د) آلفونس دوده

38- موضوع کدام کتاب ، حسب حال است ؟

الف)  یکی بود یکی نبود            ب)سووشون               ج)سر نی               د)بدایع الوقایع

39- مولف کتاب " الایام " کیست ؟

الف)  دکتر زرین کوب             ب)دکتر طه حسین         ج)سید محمد امین         د)میرزا طاهر تنکابنی

40- یکی قطره باران زابری چکید " یاد نامه ای در باره ی کدام نویسنده ی معاصر را به یاد می آورد ؟

الف)  احمد آرام            ب)محمد پروین گنابادی             ج)دکتر زریاب خویی            د)دکتر یوسفی

41- کدام اثر شرح حال امام محمد غزالی است ؟

الف)  شرح زندگانی من           ب)صفیر سیمرغ         ج)فرار از مدرسه          د)جست وجو در تصوف

42- کدام کتاب در شرح حال مولانا نوشته شده است ؟

الف)  از کوچه ی رندان           ب)پله پله تا ملاقات خدا          ج)فرار از مدرسه      د)یکی قطره باران

43- مولف " اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابو سعید " کیست ؟

الف)  ابو سعید ابو الخیر           ب)عطار نیشابوری           ج)عبد الرحمان جامی             د)محمدبن منور

44- مفهوم عبارت " بی خویشتن نشسته بود ، خواجه وار وپای بگرد کرده " توصیف چگونه فردی است ؟

الف)  اندوهگین           ب)بیمار                    ج) فروتن                        د) مغرور

45- با توجه به معنی ، املای کدام کلمه درست است ؟

الف)  ازار – شلوار         ب) عاذر – از ماه های رومی          ج)عذار – پوزش          د) عزار – رخسار

46- معنی کدام واژه غلط است ؟

الف)  ورنایان – جوانان        ب) متصوفه – صوفیان       ج) مقامران – والا مقامان        د)  ازار – شلوار

47- با توجه به عبارت " سهل است ، چغزی و صعوه ای نیز بر روی آب می رود " معنی چغز چیست ؟

الف)   سنجاقک           ب)قور باغه         ج)ماهی               د)مار آبی

 

48-"  به قول مردمان خطی به وی فرو نتوان کشید " معادل کدام اصطلاح امروزی است ؟

الف)  برچسب زدن به کسی           ب)سر کیسه کردن مردمان                                                          ج)مردم را به چیزی نگرفتن              د) همه را سر وته یک کرباس دانستن

49- با کاروان حله  را مولف کدام کتاب تالیف کرده است ؟

الف)  اعیان الشیعه          ب) بامداد اسلام          ج) آزادی مجسمه               د) کارنامه ی سفر چین

50- در کدام ترکیب غلط املایی وجود ندارد ؟

الف)  واقعات قرایب               ب)سلابت شریعت           ج) مخاطب معاند               د)  حصار عبوص

51- معنی کدام کلمه نادرست است ؟

الف)  تبتل – دگر گونی         ب) تضرع – زاری         ج)تهجد – شب زنده داری           د)تفقد – دلجویی

52- معنی " خشک دستی " با توجه به عبارت " تنگ عیشی او ناشی از خست وخشک دستی نبود " چیست؟

الف)  بخل           ب) ریا             ج) طمع               د) قناعت

53- " به تقریبی " در عبارت " مشایخ دیگر هر کدام به تقریبی حاضر می شدند " یعنی چه ؟

الف)   به وقتی          ب) به صورتی            ج) به تنهایی                  د) به مناسبتی

54- املای کدام کلمه درست است ؟

الف)  ظیف – مهمان        ب) تبطل – از جهان بریدن          ج) ذندیق – بی دین         د) حضیض – پستی

55-  آزادی مجسمه اثر کدام نویسنده ی معاصر است ؟

الف)  غلامحسین مصاحب       ب)محمد علی اسلامی ندوشن      ج) رسول پرویزی         د) جلال آل احمد

56- در کدام گزینه یکی از دو حرف نزدیک به هم  حذف شده است ؟

الف)  سر خورده          ب) ره نورد             ج) شیر خوارگی            د) کبوده

57- در کدام ترکیب آرایه ی تضاد وجود دارد ؟

الف)  سایه ی گیسوی نگار    ب) این چرخ کج مدار ج) این شیخ همیشه شاب    د) آن بی بها ناسزاوار پوست

58- شبیه بودن سخن سعدی به همه وبه هیچ کس شبیه نبودن کدام ویژگی کلام اوست ؟

الف)  دشوار ومصنوع بودن    ب) سهل وممتنع بودن      ج) موزون ومسجع بودن         د)کوتاهی عبارات

59- در عبارت " کز عشق نبوده هرگزم بهر " ؛ (م) چه نقشی دارد ؟

الف)  متمم         ب) مفعول             ج) مضاف الیه                 د) نهاد

60- در بیت " خر گم شده را بخواند کای یار   اینک خر تو بیار افسار " کلمه ی خر در مصراع دوم با کدام آرایه ی ادبی مطابقت دارد ؟

الف)  تناقض                   ب) استعاره              ج) تشخیص                   د) حس آمیزی


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ جمعه سیزدهم اسفند ۱۳۸۹ ] [ ۱۷:۷ بعد از ظهر ] [ ]

 

به نام خدا زبان فارسی 2پیش دانشگاهی  بهمن 89 نام ونام خانوادگی :...............

1- «ارغند» يعني ... 1) افسون 2) آويزان 3) خشمگين 4) زهرآگين   

 2- «اورند» به کدام معني ، نيامده است؟  1) سپاه و لشگر 2) حيله و فريب 3) شأن و شوکت 4) فر و شکوه

 3- «چند» در بيت «اي مشت زمين بر آسمان شو/ بروي بنواز ضربتي چند» چيست؟

1) قيد پرسشي 2) قيد مبهم 3) صفت مبهم 4) صفت پرسشي  

4- کدام کلمه از نظر ساخت با بقيه فرق دارد؟ 1) شير افکن 2) پس افکند 3) شيراوژن 4) بادپيما

 5- با توجه به مفهوم بيت «برکن ز بن اين بنا که بايد/از ريشه بناي ظلم بر کند» فعل مصراع دوم کدام است؟

1) بايد برکند 2) برکند 3) بناي ظلم برکند 4) ظلم برکند

6- منظور ملک الشعراي بهار، از «کافور بر آن ضماد کردند» چيست؟ تا درد و ورم فرونشيند / کافور بر آن ضماد کردند

 1) جاري شدن آب باران بر روي کوه 2) ريزش برف بر کوه 3 ) سايش و فرسايش کوه 4) گرد و غبار نشسته بر کوه

  7- «آوند» يعني... 1) معلق 2) طراوت 3) فرياد 4) آرامش  

 8-) منظور شاعر از «سوخته جان» در بيت «پنهان مکن آتش درون را / زين سوخته جان شنو يکي پند» کيست؟

 1) کوه دماوند 2) عاشق 3) خود او 4) مردم ستمديده

9- ملک الشعراي بهار در ابيات زير از قصيده دماونديه، به جز بيت ... از مبارزه با استبداد و اختناق حاکم بر جامعه، سخن گفته است.

 ازآتش دل برون فرستم   برقي که بسوزد آن دهان بند 2) بگراي چو اژدهاي گرزه / بخروش چو شرزه شير ارغند 3) تا چشم بشر نبيندت روي / بنهفته به ابر چهر دل بند4) من بند دهانت برگشايم / ور بگشايند بندم از بند  

10- املاي کدام کلمه درست نيست؟ 1) صفه : ايوان 2) سفله : پست 3) صناديد: مردان بزرگ 4) صفيه: نادان

11- در کدام گزينه صنعت ادبي «استعاره » مي يابيد؟  1) اي مشت زمين بر آسمان شو 2) بر کام دل به گردش ايام دل مبند 3) اي کشته که را کشتي تا کشته شدي زار 4) نبايد سخن گفت ناساخته

12- - در تحليل نهايي؛ مفهوم دو بيت زير که به شيوه نمادين خطاب به دماوند سروده شده است کدام است؟

اي مادر سر سپيد بشنو / اين پند سياه بخت فرزند/ از سر بکش آن سپيد معجر / بنشين به يکي کبود اورند
1) به کوه دماوند مي گويد که برفهايش را ذوب کند و دوباره آتش فشاني کند
2) به مادر پير خودش توصيه مي کند که فقر و درويشي را رها کند و به رفاه و آسايش خود مينديشد
3) به ملت بزرگوار ايران مي گويد که سلطه ي جهاني و امپراطوري قديم خود را دوباره احيا کند
4) به مردم ايران توصيه مي کند که سازش با استبداد را رها کنند و خود حکومت را بدست گيرند

13- مفهوم بيت زير از قصيده ي دماونديه بهار، در کدام عبارت آمده است؟
بر ژرف دهانت سخن بندي / بر بسته سپهر ديو پرفند
1) نظام، استبدادي فرياد آزاديخواهي را در گلوي تو خفه کرده است 2) وسوسه هاي شيطاني جلوي فعاليت و تلاش تو را گرفته است
3) تجارب گذشته به تو آموخته است که سکوت موجب عافيت است 4) اين نظام خودکامه در برابر هرگونه آزاديخواهي، سکوت کرده است

  14 - در بيت «پنهان مکن آتش درون را / زين سوخته جان شنو يکي پند» مخاطب شاعر کيست؟  1) کوه دماوند 2) مردم 3) سپهر 4) سوخته جان

 15- - معاني درست همه ي کلمات «آوند- اشاعه- ينبوع- پاليز» به ترتيب کدام است؟
1) آويزان کردن- پراکنده- دريا- بوستان 2) موج- اشاره کردن- چاه- زراعت3) آواز- منع کردن- کاريز- خزان 4) معلق- پراکندن- چشمه- کشتزار

16 - در بيت «ابر بهاري زدور اسب بر انگيخته/ و ز سم اسب سياه لؤلؤتر ريخته» منظور از «اسب سياه» و «لؤلؤتر» به ترتيب، کدام است؟

 1) ابر- باران 2) ابر- رنگين کمان 3) باد- ابر 4) رعد- برق  

17 - اميل زولا، پيرو مکتب ادبي « ناتوراليسم» اصلي ترين شرط نويسندگي را چه مي داند؟ 1) تخيّل 2) واقعي 3) تخيلي واقعي 4) نمادين  
 18- چه توصيفاتي بر «تشبيه و مقايسه» نهاده شده اند؟ 1) تخيلي 2) واقعي 3) تخيلي واقعي 4) نمادين

 

 19- مفهوم نوشته شده در مقابل کدام گزينه، نادرست است؟ 1) بر گل تر، عندليب گنج فريدون زده است: نغمه سرايي بلبل بر شاخه ي باطراوت گل2) کبک دري ساق پاي، در قدح خون زده است: شکستگي پاي کبک 3) گويي بط سفيد، جامه به صابون زده است: سفيد پرهاي مرغابي 4) لشکر چين در بهار خيمه به هامون زده است: شکفتن گل هاي رنگارنگ بهاري و سبزه ها در دشت  

  20- کلمه هاي کدام گزينه براي کامل کردن عبارت زير مناسب تر است؟  «وصف شاعرانه، حاصل ... شاعر است، توأم با...»  

1) احساس لطيف، صور خيال 2) تلاش بي وقفه- اثرپذيري و تقليد 3) دقت و منطق- نقد و اصلاح 4) علم و دانش- تمرين و ممارست

  21- منظور از «چوک» در مصراع «چوک ز شاخ درخت خويشتن آويخته» کدام پرنده است؟ 1) زاغ 2) شباويز3) عندليب 4) قمري  

  22- در همه ي گزينه ها، به جز گزينه ي ... حساميزي وجود دارد.
1) آهنگ لطيف و پرجلال تو براي دنياي ناچيز ما خيلي زياد است 2) اين صدا، طنيني طبيعي و زمزمه اي سوزان و خدايي است 3) يک گوش واحد است که اين هر دو صدا را مي شنود 4) گوش من غرق شنيدن صداي شيرين تو شده است

23- معني «بيخته» چيست؟  1) آويخته 2) صاف کرده3) آميخته 4) آراسته  

 24- در کدام گزينه  تشخيص هست؟  1) ز مي ز ارديبهشت گشته بهشت برين 2) گشت  نگارين تذرو و پنهان در مرغزار3) لاله سوي جويبارخرگه بيرون زده است 4) چوک ز شاخ درخت خويشتن آويخته

  25- «ديده از ديدار آفرينش فروبستن» کنايه از چيست؟ 1) کوري 2) مردن 3) بي توجهي به غفلت 4) بي اعتنايي به ماديات

    26- کدام دو مصراع از نظر تعداد متمم، همانند هستند؟

  1) جوي مشک بهتر كه يک توده گل / دل مادر به کفش چون نارنگ 2) چون سپرخيز ران بر سرمرد سوار/ از سيم به سر يکي کله خود 
3) از در درآمدي و من از خود به در شدم/ ببايد زدن سنگ را بر سبوي 4) ميفکن به فردا مر اين داوري را / وين عمارت به سر نبرد کس

  27- «بر گل تر عندليب،گنج فريدون زده است/ لشکر چين در بهار، خيمه به هامون زده است، يعني ....

 1) بلبل بر شاخسار گل نغمه سرايي مي کند و گل ها و سبزه ها در بهار در صحرا روييده است 2) بلبل به گنجينه ي گل هاي سرخ دست يافته است و مردم در بهار به دشت و صحرا مي روند 3) بلبل بر لب جويبار که گل ها روييده است، نغمه مي خواند و شکوفه هاي بهاري در اطراف چادرها روييده است 4) بلبل همچون گنجينه است که گل ها بدان دست يافته اند و مردم در بهار ، خيمه ها را در پاي کوه برپا کرده اند.

28 - دل پذيرترين توصيف و تصويرنگاري عناصر طبيعي در سروده هاي کدام شاعر ديده مي شود؟ 1) هاتف 2) نظامي 3) سعدي 4) عنصري  

   29- املاي کدام کلمه با توجه به معني مقابل آن، غلط است؟

1) مشرئه : جاي ورود آب 2) تخطئه : نادرست شمردن 3) معوّل : قابل اعتماد 4) ضيعه: آب و زمين زراعتي

     30- مقصود شاعر از «پرنده شاعر» در عبارت «آن چه در کوير زيبا مي رويد. خيال است. اين تنها درختي است که در کوير مي بالد و گل مي افشاند . گل هايي همچون قاصدک، آبي و سبز و کبود عسلي، خيال در کوير جولان دارد و سکوت هراس انگيز کوير، در پيدايش بال هاي اين پرنده شاعر، سخن مي گويد کدام است؟  1) کوير 2) گل 3) قاصدک 4) خيال     

 31- در کدام گزينه، «حساميزي» وجود دارد؟

 1) لطافت زيباي گل، زير انگشت ها تشريح پژمرد 2) آسمان، هم نژاد کوير شد 3) آن عالم پرشگفتي و راز، سرايي سرد شد 4) آسمان، فريبي آبي رنگ شد

32- با توجه به عبارت «آن شب، گرم تماشا و غرق در اين درياي سبز معلقي که بر آن، مرغان الماس پر، زيبا و خاموش ، تک تک از غيب سر مي زنند ...» منظور از «درياي سبز» و «مرغان الماس پر» کدام است؟

1) آسمان ، ستارگان 2) شهر ، چراغ ها 3) دشت ، گل ها 4) دريا، پرندگان

 33- درپاژه ي آن مشرعه اي است که به پنج نايژه، آب بسيار بيرون مي آيد که مردم برمي گيرند» يعني:

 1) مردم در کنار آبشخور چاهي کنده اند که آب آن از پنج لوله خواره گونه، بيرون مي جهد. 2) مردم در کنار آبشخور پنج لوله ساخته اند که آب فراوان از آن ها به درون حوض سرازير مي شود 3) مردم آب مورد نياز را از درياچه اي که داراي پنج نواده پرآب است، بر مي دادند 4) مردم از آب فراواني که از پنج لوله ي ديواره ي حوض خارج مي شود، استفاده مي کنند  

34- در عبارت زير، چه کسي عطر الهام را در فضاي اسرار آميز صحراي عربستان، استشمام کرده است؟
«اين شهادت را يک نويسنده روماني داده است که براي شناختن محمد(ص) و ديدن صحرايي که آواز پر جبرئيل همواره در زير غرفه ي بلند آسمانش به گوش مي رسد و حتي درختش ، غارش، کوهش ، هر صخره ي سنگين و سنگ ريزه اش آيات وحي را بر لب دارد. به صحراي عربستان آمده است و عطر الهام را در فضاي اسرار آميز آن استشمام کرده است».

 

1) حضرت محمد(ص) 2) جبرئيل 3) نويسنده روماني 4) سنگ ريزه  

35- در جمله «نگاههاي اسيرم را همچون پروانه هاي شوق در اين مزرع سبز آن دوست شاعرم رها مي کنم» به ترتيب چند صفت و چند مضاف اليه وجود دارد؟1) پنج ، چهار 2) چهار، پنج 3) چهار ، سه 4) سه ، چهار

  36 - در کدام عبارت عنصر خيال بر تعقل و انديشه ي علمي غلبه دارد؟

 1) چنين بود که هر سال يک کلاس بالاتر مي رفتم و به کوير برمي گشتم، از آن همه زيبايي و نشئه هاي سرشار از شعر و خيال محروم تر مي شدم. 2) در کوير، راه تنها به سوي آسمان ، کشور سبز آرزوها، چشمه ي مواج و زلال نوازش ها و اميدها و سرزمين هاي نجات. 3) ديدارها همه بر خاک بود و سخن ها همه از خاک، که آن عالم پرشگفتي و راز، سرايي سرود و بيروح شد بساخته ي چند عنصر. 4) امسال که به کوير رفتم، ديگر سر به آسمان نکردم و همه چشم در زمين که اين جا مي توان چند حلقه چاه در آ ن جا مي شود چغندر کاري کرد.  

 37-  معني «بر رود» در «مبلغي بر باروي شهر بررود» چيست؟ 1) سرريز شود 2) فرو رود 3) در رود 4) بگيرد  

38- در کدام عبارت ، آرايه ي «متناقض نما» مشهود است؟

 1) شب کوير، اين موجود زيبا و آسماني که مردم شهر نمي شناسند، شب ديگري است 2) صداي سايش بالهايش تنها سخني است که سکوت ابري کوير را نشان مي دهد و آن را ساکت تر مي نمايد. 3) ماوراء الطبيعه را- که همواره فلسفه از آن سخن مي گويد و مذهب بدان مي خواند- در کوير به چشم مي توان ديد 4) خيال- اين تنها پرنده ي نامرئي که آزاد و رها همه جا جولان دارد- سايه ي پروازش تنها سايه اي است که بر کوير مي افتد

  39- - باتوجه به معني، املاي کدام واژه درست است؟ 1) حسين: استوار 2) دحشت: حيرت 3) سخره: ريشخند 4) قريو: هياهو  

  40- معناي کدام واژه غلط است؟1) دهشت :حيرت2) رخام: سستي ، رخوت 3) ستردن : پاک کردن 4) غدار: فريب کار

41- کرده گلو پرزباد در مصراع " کرده گلو پرزبادقمری سنجاب پوش " چه حالتی را توصیف می کند ؟

الف)  صدا در گلوی خود فرو خوردن        ب)با صدای بلند نغمه سرایی کردن        ج)آماده شدن برای خواندن          د)حالت غرور وتکبر داشتن

42- منظور از " چوک " در مصراع " چوک زشاخ درخت خویشتن آویخته " کدام پرنده است ؟

الف)  زاغ           ب)شباویز           ج)عندلیب            د)قمری

43- دربیت " ابر بهاری زدور اسب برانگیخته           وز سم اسب سیاه لولو تر ریخته " منظور از اسب سیاه و لو لو تر به ترتیب کدام است ؟

الف)  ابر – باران         ب)ابر – رنگین کمان        ج)باد –  ابر            د)رعد  -  برق

44- -معنای کدام واژه درست است ؟الف)  نحل – مورچه         ب)مرقع – نوشته شده       ج)ثمین – گران بها         د)زی – طریقه

45- معنی " بیخته" چیست ؟الف)  آویخته                  ب)صاف کرده                 ج)آمیخته                    د)آراسته

46- در بیت زیر همه ی آرایه ها به کار رفته جز......گویی بط سفید جامه به صابون زده است                  کبک دری ساق پای در قدح خون زده است

الف) حسن تعلیل                ب)لف ونشر            ج)استعاره                   د)تشخیص

47- در مصراع " بر گل تر عندلیب گنج فریدون زده است " مقصود از گنج فریدون چیست ؟

الف)  پناه گرفتن            ب) نغمه سرایی          ج)آشیانه گرفتن           د) آرام گرفتن

48- در کدام گزینه " تشخیص " هست ؟الف)  زمی زاردیبهشت گشته بهشت برین   ب)گشت  نگارین تذرو پنهان در مرغزار ج) لاله سوی جویبار خرگه بیرون زده ست        د)چوک زشاخ درخت خویشتن آویخته

49- همه ی آرایه ها در بیت زیر به کار رفته جز ...ای دیو سپید پای در بند                     ای گنبد گیتی ای دماوند

الف)  ترصیع               ب)تلمیح               ج)تشخیص                   د)استعاره

50- منظور از شیر سپهر واختر سعد در بیت زیربه ترتیب کدام است ؟باشیرسپهر بسته پیمان            با اختر سعد کرده پیوند

الف)  آفتاب – مشتری                 ب) آفتاب – کیوان          ج)کیوان – مشتری        د)مشتری – کیوان

51- آوند یعنی : الف)  معلق                ب)طراوت              ج)فریاد             د)ارامش

 

 

52- " چند " در بیت "ای مشت زمین بر آسمان شو   بر وی بنواز ضربتی چند "  چیست ؟

الف)  قید پرسشی               ب)قید مبهم              ج)صفت مبهم              د)صفت پرسشی

53-املای کدام کلمه غلط است ؟الف)  ضیعت : زمین زراعتی     ب)سماط: صف        ج)قصور : عیب          د)ظماد کردن : مرهم نهادن

54- منظور شاعر از سوخته جان در بیت زیر کیست ؟پنهان مکن آتش درون را    زین سوخته جان شنو یکی پند

الف)  کوه دماوند          ب)عاشق          ج)خود او               د) مردم ستم دیده

55- معنی فند چیست ؟ الف)  هنر             ب) مکر                 ج)پند                  د) رنگ

56- معنی درست " معجر- مرعوب   - کور سو " به ترتیب کدام است ؟

الف)  پیراهن – نا خالص – نا بینا       ب)رو سری – ترسیده -  نور اندک  ج) آتشدان – پوشیده – احوال          د)گذرگاه – آشفته  - ناامید

57- اورند به کدام معنی نیامده است ؟ الف)  تخت پادشاهی           ب)حیله وفریب             ج)شان وشوکت               د)شکوه وفر

58- املای کدام واژه غلط است ؟الف)  مغنی – خواننده       ب)ارقند – خشمگین          ج)مهجور – دور افتاده        د)غرامت – تاوان

59- با توجه به مفهوم بیت " برکن زبن این بنا که باید ازریشه بنای ظلم برکند " فعل مصراع دوم کدام است ؟

الف)  باید برکند           ب)برکند           ج)بنای ظلم برکند              د)ظلم برکند

60- معنی " بر رود " در " مبلغی بر باروی شهر بررود " چیست ؟الف)  سرریز شود     ب)فرو رود                ج)هدر رود                    د)بگیرد

61- با توجه به معنی املای کدام واژه درست است ؟الف)  حصین – استوار  ب) دحشت – حیرت          ج) صخره – ریشخند        د) قریو – هیاهو

62- معنای کدام واژه غلط است ؟الف)  خامل – بی قدر           ب)طیره – سبکی           ج) پاژه – پایدار                 د) عنا – رنج

63- مشرعه یعنی :الف)  جای نوشیدن آب        ب)بادبان کشتی         ج)در ورودی معبد                   د)دستگیره ی در

64- شاعر بزرگ وقصیده سرای قرن پنجم کدام است ؟لف)  شیخ بهایی       ب)ناصر خسرو    ج) فخر الدین اسعد گر گانی     د) جلال الدین مولوی

65- املای کدام کلمه غلط است ؟

الف)  مغلول – بسته شده      ب)ایجاذ – سخن کوتاه کردن   ج)نز هتگه – تفرج گاه      د)نشئت – سر خوشی

66- معنای کدام کلمه درست است ؟الف)  نعت – خصلت      ب)هتاک – یاوه گو          ج)نشئت – تراوش          د) اورنگ – نگران

67- در کدام گزینه " حس آمیزی"  به کار رفته است ؟

الف)  لطافت گل در زیر انگشتان تشریح می پژمرد               ب)آسمان هم نژاد کویر شد

ج) آن عالم پر شگفتی وراز ، سرایی سرد شد                        د) آ سمان فریبی آبی رنگ شد

68- "عواید " یعنی :الف)  نتایج                     ب) زیان ها                   ج) منافع                 د) اموال

69- در کدام جمله ضمیر شخصی با مرجع خود هم نقش است ؟

الف)  همه سرشان را می تراشند   ب) کولی ها فقط در تابستان پیداشان می شود ج) در امامزاده که اهالی معصوم زاده اش می نامند گچ به کار برده اند    د) بناهای عمومی ده یکی همین معصوم زاده است و بعد حمام ده که با گون گرمش می کنند

خداوندا ...
بگذار هرکجا تنفراست بذرعشق بکارم
هرکجا آزادگی هست ببخشایم
وهر کجا غم هست شادی نثار کنم
الهی توفیقم ده که بیش ازطلب همدلی همدلی کنم
بیش از آنکه دوستم بدارند دوست بدارم
زیرا در عطا کردن است که ستوده می شویم
و در بخشیدن است که بخشیده می شویم

 


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ پنجشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۸۹ ] [ ۲۰:۲۱ بعد از ظهر ] [ ]

 به نام خدا* سوالات مفهومی بخش ادبیات غنایی آبان 88نام ونام خانوادگی:

1- محتوای بیت زیر با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد ؟ عشق را خواهی که تاپایان بری          بس که بپسندید باید ناپسند

1) الا یا ایهالساقی ادر کاسا وناولها         که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

2) عشق از اول سرکش وخونی بود        تا گریزد هر که بیرونی بود

3) عشق هایی کز پی رنگی بود             عشق نبود عاقبت ننگی بود

4) ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست     عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد

2- بیت زیر با کدام گزینه ارتباط معنایی ندارد ؟ زشت باید دید وانگارید خوب              زهر باید خورد وانگارید قند

1) زشت زشت است در ولایت شاه                گرگ بر گاه ویوسف اندر چاه

2) فحش از دهن تو طیبات است                        زهر از قبل تو نوشداروست

3) دربیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم        سرزنش ها گر کند خوار مغیلان غم مخور

4) عشق را خواهی که تاپایان بری                    بس که بپسندید باید ناپسند

3- بیت زیر بر چه مساله ای اشاره دارد ؟  توسنی کردم ندانستم همی                       کز کشیدن تنگ تر گردد کمند

1) لزوم صبر        2) فنای عاشق         3) سرکشی معشوق          4) دشواری راه عشق

4- بیت زیر بر چه مطلبی اشاره دارد ؟            زشت باید دید وانگارید خوب              زهر باید خورد وانگارید قند

1) جبر گرایی            2) تحمل سختی ها                     3) خوش باوری                  4) حسن ظن

5- مفهوم بیت ((عشق را خواهی که تاپایان بری      بس که بپسندید باید ناپسند)) با کدام بیت قرابت معنایی دارد ؟

1) آن چه بر نفس خویش نپسندی                  نیز بر نفس دیگران نپسند

2) دربیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم        سرزنش ها گر کند خوار مغیلان غم مخور

3)هر آن چیز کانت نیاید پسند                     تن دوست ودشمن بدان در مبند

4) گر چه منزل بس خطر ناک است ومقصد بس بعید               هیچ راهی نیست کان رانیست پایان غم مخور

6- اشخاص حکایت من این همه نیستم چه کسانی بودند ؟

1) مرید – اهل بازار – شیخ ابو طاهر – راوی         2) زندیق - مرید – اهل بازار – شیخ ابو طاهر

3) مرید – اهل بازار – شیخ ابو طاهر- شخص هتاک   4) هتاک – شیخ زندیق – مرید

7- کدام گزینه با محتوای حکایت حدی خوان هم سویی دارد ؟

1) اشتر نادان به نادانی فروخفته به راه                 بر حذر باش از آن شیری که هست اشتر افکن

2) نترسم من از کبک یاوه سرای                        که اشتر نترسد زبانگ درای

3) اشتر به شعر عرب در حالت است وطرب        گر ذوق نیست ترا کژطبع جانوری

4) اشتر چون هلاک گشت خواهد                      آید به سر چه ولب جر

8- مفهوم دقیق بیت زیر کدام است ؟ بگفتا هرشبی بینی چومهتاب                   بگفت آری چو خواب آید کجا خواب

1) آیا هرشب او را چون مهتاب در خواب می بینی ؟ آری ؛ اورا در خواب می بینم

2) آیا مهتاب شب های او را روشن می کنی ؟ آری ؛ اگر خوابش ببرد

3) آیا هر شب او را مثل مهتاب می بینی ؟ آری ؛ در وقت خواب ؛ ام خوابی به چشمم نمی آیید

4) آیا مثل مهتاب در شب به او نگاه می کنی ؟ آری ؛ وقتی که او در خواب باشد

9- منظور از دشمن در بیت زیر چیست؟ بگفتا جان مده بس دل که با اوست            بگفتا دشمن اند این هر دو بی دوست

1) خسرو وفرهاد                 2) خسرو وشیرین           3) جان ودل فرهاد           4) جان ودل خسرو

10- با توجه به بیت((  باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز / قصه ی غصه که در دولت یار آخر شد))  چرا حافظ هنوز باور نمی کند غصه ها به پایان آمده باشد ؟ 1) زیرا هنوز غصه هایش تمام نشده است     2) زیرا دولت یار نمایان نشده است      3) زیرا روزگار را پیمان شکن می داند 4) زیرا حافظ اعتقادی به این مسائل ندارد

11- کدام گزینه در بیت زیر صدق نمی کند ؟  آن پریشانی شب های دراز وغم دل            همه در سایه ی گیسوی نگار آخر شد

1) سایه در این بیت دارای یک معنی است     2) بین پریشانی وگیسوی رابطه لطیفی وجود دارد         3) بین سایه ؛ شب وغم ارتباط معنایی وجود دارد         4) بین گیسوی وشب های دراز ارتباط معنایی وجود دارد

12- بیت زیر با کدام بیت ارتباط معنایی دارد ؟ آن پریشانی شب های دراز وغم دل            همه در سایه ی گیسوی نگار آخر شد

1) شکر ایزد که به اقبال کله گوشه ی گل                     نخوت باد دی وشوکت خار آخر شد

2) ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد                       که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد

3) صبح امید که بد معتکف پرده ی غیب                      گو برون آی که کار شب تار آخر شد

4) آن همه ناز وتنعم که خزان می فرمود                    عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

13- در بیت زیر منظور از نخوت باد دی و شوکت خار دوران چه کسی است ؟

 شکر ایزد که به اقبال کله گوشه ی گل                     نخوت باد دی وشوکت خار آخر شد

1) امیر پیر حسین         2) امیر مبارزالدین              3) شاه شجاع                     4) شیخ ابو اسحاق

14- دربیت زیر مقصود از محنت بی حد وشمار پیست ؟ درشمار ارجه نیاورد کسی حافظ را    شکر کان محنت بی حد وشمار آخر شد

1) امیر پیر حسین           2) درشمار نیاوردن حافظ                  3)  تنگ معیشتی حافظ         4) ایهام به هر دو معنی 1و2

15- اختر گذشتن در مصراع( زدم این فال وگذشت اختر وکار آخر شد )یعنی :

1) گذشتن زمان انجام کار            2) به اجرا در آمدن تقدیر            3) مساعد شدن کار        4) تاثیر منفی ستارگان

16- با توجه به بیت زیر خنده وار بودن گلستان نشانه چیست ؟ می رود صبح واشارت می کند    کاین گلستان خنده واری بیش نیست

1) شادابی گلستان  2) بی اعتباری وجود انسان     3) غنچه های باز وخندان      4) کوتاهی وگذرا بودن عمر

17- گدام گزینه با بیت زیر ارتباط کمتری دارد ؟        اگر بر دیده ی مجنون نشینی        به غیر از خوبی لیلی نبینی

1) گفت از خوبان تو افزون نیستی                 گفت خاموش چون تو مجنون نیستی 

2) تو موبینی ومجنون پیچش مو                   تو ابرو او اشارت های ابرو 

3) ملامت چه کنی ای رقیب در عشقش            ببین به دیده ی مجنون جمال لیلی را

4) من عاشقم ودلم بدو گشته تباه                   عاشق نبود زعیب معشوق آگاه

18- در بیت زیر دید مجنون چگونه است ؟  اگر بر دیده ی مجنون نشینی         به غیر از خوبی لیلی نبینی

1) چون بی طرفانه می نگرد عیب وحسن برایش تفاوتی ندارد 2) چون با دیده ی عقل می نگرد زشتی های لیلی را توجیه می کند

3) چون به چشم گذشت واغماض می نگرد عیب های او را نیز می پسندد 4) چون به چشم عشق در او می نگرد عیبی در او نمی بیند

19- از همه ی ابیات زیر به جز بیت .... ناپایداری دنیا دریافت می شود ؟

1) لاله وگل زخمی خمیازه اند                عیش این گلشن خماری بیش نیست

2) می رود صبح واشارت می کند            کاین گلستان خنده واری بیش نیست

3) تا به کی نازی به حسن عاریت            ماومن آیینه داری بیش نیست

4) غرقه ی وهمیم ور نه این محیط               از تنک آبی کناری بیش نیست

20- مفهوم بیت (اگردر دیده ی مجنون نشینی         به غیر از خوبی لیلی نبینی ) در کدام بیت آمده است ؟

1) او را خود التفاتی نبود به صید من                 من خویشتن اسیر کمند نظر شدم

2) برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر                وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد

3) گفت از خوبان تو افزون نیستی                    گفت خاموش چون تو مجنون نیستی

4) بگفتا دوستیش از طبع بگذار                      بگفت از دوستان ناید چنین کار

21- منظور شاعر از تیر خدنگ چیست ؟              با نگاه غضب آلود زند              بر دل نازک من تیر خدنگ

1) چشم مادر عاشق         2) نگاه معشوق              3) نگاه مادر عاشق            4) در معنی حقیقی تیر

 2 2- املاي چند کلمه در عبارت «به دار ظيف اميري از امراي .... نزول کردم، سياهي ديدم مغلول و مسلسل مرا گفت: اين غلامي است حادي که صوتي خوش دارد» غلط است؟ 1) يک 2) دو 3) سه 4) چهار  

  23- مفهوم مصراع(برق با شوقم شراری بیش نیست )در کدام گزینه آمده است؟

1) آرزوی من دست نیافتنی است       2)شوق عظیمی در وجودم شعله ور است        3) اشتیاق من همچون شراره آتشی بیش نمی پاید 4)شوقی به عظمت آتش وفرصتی به اندکی پاره ی آتش دارم

  24- در « مر اکرام ضيف را امير بيامد» يعني ....

1) براي بزرگ داشت ميهمان ، امير آمد 2) هنگام گرامي داشت ميهمان، امير آمد 3) امير آمد و مرا به ميهمان معرفي کرد
3) ميهمان مرا گرامي داشت تا امير آمد  

  52- مفهوم عبارت «قصد کردم تا او را به شفاعت بخواهم از امير» کدام است؟

1) تصميم گرفتم که امير را به ميانجي گري خود برانگيزم 2) خواستم با ميانجيگري او را از بند حاکم برهانم
3) مايل شدم ميانجي گري او را به خاطر حاکم بپذيرم 4) نيت کردم او را براي ميانجي گري از حاکم تشويق کنم  

  62- معني کدام عبارت ، در برابر آن نادرست مطرح شده است؟

1) به دار ضيف اميري از امراي حي نزول کردم: به مهمان خانه يکي از اميران قبايل عرب فرود آمدم
2) تو را بر همه ي چيزها حاکم است تا در ضيافت مايي : تا وقتي که مهمان مايي ، به هر کاري مختاري
3) سياهي ديدم مغلول و مسلسل بر در خيمه افکنده اندر آفتاب: متوجه شدم که نابکاري را در هنگام روز، در درون چادري به زنجير کشيده اند. 4) مرا به ملک تو حاجتي نيست، اين غلام را در کار من کن : من به ملک تو نيازي ندارم، اين غلام را به خاطر من ببخشاي».  

  72- مؤلف «کشف المحجوب» کيست و به کدام قرن منسوب است؟

1) منوچهري دامغاني - پنجم 2) عبدالرحمن جامي- نهم 3) سعدالدين وارويني- هفتم 3) علي بن عثمان هجويري- پنجم  

  82- معناي کدام لغت درست است؟

1) حادي : سرود خوان 2) جزيل : کوتاه 3) تعريض : سخن گفتن 4) تطاول : طولاني  

  92- مفهوم بيت هاي زير با کدام گزينه ارتباط معنايي دارد؟
ز هر سو کرد بر عادت نگاهي   نظر ناگه در افتادش به ماهي     چو لختي ديد ز آن ديدن خط ديد    که بيش آشفته شد تا پيش ترديد

1) بگفت از من کنم دوري نگاهي/ بگفت آفاق را سوزم به آهي 2) بگفت از عشق کارت سخت زار دست/ بگفت از عاشقي خوشتر چه کار است؟ 3) بگفتار دوري از مه نيست در خود؟ / بگفت آشفته از مه دور بهتر 4) چو عاجز گشت خسرو در جوابش / نيامد پيش پرسيدن صوابش  

30- صورت منظوم عبادت «چون وي قصد طعام کرد من ابا کردم ، گفتم اين غلام را در کار من کن» کدام بيت است؟

1) گفت انگشت به خوايت ننهم / تا نبخشي گنه اين سیهم 2) کرد در ساخت بر آن خيمه نگاه / ديد شب رنگ غلامي چون ماه
3) صوفي از ذوق گريبان زد و چاک / و ز جهان بي خبر افتاد به خاک 4) هستم از وصف خوش آواز او / آرزومند حدي سازي او  

  31- ابيات زير، صورت کوتاه شده و منظوم کدام عبارت از دوستان «حدي خوان» است؟
دو سه روزه ره اين سرمنزل / کردشان بارگران مستعجل و ز حدي صوت طرب وايي کشيد / تا به يک روز بدين جاي رسيد

1) چون باراز استران فرو گرفتند، اشتران همه يگان دو گان هلاک شدند 2) وي برفت و دو بار شتر بر هر اشتري نهاد و اندر راه حدي مي کرد تا به مدتي قريب اين جا آمدند 3) اين غلام را فرمود تا به حدي صورت برگشاد. اشتران صوت وي و شنيدن آن مشغول شدند. 4) بدان که اين غلامي است که حاوي و صوتي خوش دارد. من اين را به ضياع خود فرستادم با اشتري چند.  

 32- معناي کدام واژه غلط است؟

1) رجم : ترجمه کردن 2) طرب : شادی    3) شرزه : خشمگين 4) شوخ چشم : گستاخ  

33- مبتکر فن مناظره در شعر فارسي کيست؟ 1) اسدي توسي 2) پروين اعتصامي 3) نظامي گنجوي 4) وحشي بافقي  

34- معادل فارسي مجسمه کدام است؟ 1) تنديس 2) تسنيم 3) صنم 4) طاقديس

35- «بگفتا اگر سریابیش خشنود؟ / بگفت: از گردن اين وام افکندم زود» يعني : پرسيد ....
1) که چه هديه اي را در سر داري که به دلدار خود بدهي؟ جواب داد هر چه مرسوم باشد، هديه مي کنم.
2) اگر او به بيش از آنچه تو در سرداري، رضايت بدهد چه مي کني؟جواب داد که از قصد اين کار در مي گذرم
3) که اگر او به ملاقات تو راضي باشد، چه مي کني؟ جواب داد، که هر چه زودتر به ديدارش مي شتابم
4) اگر رضايت او را در هديه دادن سر خودت ببيني ، چه مي کني؟ جواب داد که هر چه سريعتر تقديم مي کنم
36- فرهاد، در کدام بيت مناظره خود با خسرو نديدن دلبر را به صلاح و مصلحت خويش توجيه مي کند؟
1) بگفتا: گر به سر يا بيش خشنود؟/ بگفت: از گردن اين وام افکنم زود 2) بگفتا: جان مده بس دل که با اوست / بگفتا: دشمن اند اين هر دو بي دوست 3) بگفتا: گرخرامی در سرايش/ بگفت: اندازم اين سرزير پايش4) بگفتا: دوري از مه نيست در خور / بگفت: آشفته از مه دور بهتر
37- در هر گزينه ، به جز گزينه ي ... نام يکي از مشهورترين مقلدان منظومه خسرو و شيرين نظامي آمده است.
1) امير خسرو دهلوي 2) عرضي شيرازي 3) سنايي غزنوي 4) وحشي بافقي
38
- در هر بيت مناظره زير، به جز بيت .... عاشق اظهار مي کند که از بدل جان و فدا کردن خويشتن ، دريغ ندارد.
1) بگفتا گر خرامي در سرايش ؟ / بگفت اندازم اين سر زير پايش 2) بگفتا گر به سر يا بيش خشنود؟ / بگفت از گردن اين وام افکنم زود 3) بگفتا جان مده بس دل که با اوست / بگفتا دشمن ند اين هردو بي دوست 4) بگفتا گر نيابي سوي او راه / بگفت از دور شايد ديد در ماه
39- در بيت «بگفتا گر خرامي در سرايش / بگفت اندازم اين سر زير پايش» بخش حذف شده چه ويژگي دارد؟
1) يک جمله توضيحي است 2) يک جمله عاطفي است 3) فاعل جمله هاي دوم و سوم بيت است 4) يک جمله ي پرسشي است
40- در بيت «تا رفتنش ببينم و گفتنش بشنوم / از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم» چه آرايه اي وجود دارد؟
1) لف و نشر2) اسلوب معادله 3) ايهام 4) تشخيص  

****

 

 


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۸ ] [ ۱۸:۱۳ بعد از ظهر ] [ ]

 به نام خدا

زبان و ادبيات فارسي (1)پيش دانشگاهي–آبان88 نام ونام خانوادگی

 1- مفهوم کدام گزينه، با گزينه هاي ديگر متفاوت است؟ (سراسري 75)

1) شده بر بدي دست ديوان دراز/ ز نيکي نبودي سخن جز به راز. 2) نهان گشت آئين فرزانگان / پراگنده شد نام ديوانگان 3) يکي شادماني بداندر جهان/ ميان كهان و ميان مهان4) هنر خوار شد، جادوي ارجمند/ نهان راستي ، آشکارا گزند  

2- «آتش » در کدام گزينه نقش فاعلي دارد؟ (سراسري 75)

1) اگر کوه آتش بود بسپرم / از اين تنگ خوار است اگر بگذرم 2) چو او را بديدند بر خاست غو/ که آمد ز آتش برون شاه نو 3) زمين گشت روشن تر از آسمان / جهاني خروشان و آتش،دمان 4) مگر کاتش تيز پيدا کند/ گنه کرده را زود رسوا کند  

3- مصراع «همي خاک نعلش برآمد بر ماه» بيانگر کدام مفهوم است؟ (آزاد 76)

1) سرعت 2) تيرگي 3) عروج 4) شهرت  

 4- معني «يکي تازيي بر نشسته سياه » چيست؟(آزاد 76)

1) عربي بر يک اسب سياه نشسته بود 2) بر يک اسب سياه عربي نشسته بود 3) مرد سياهي ، بر يکي اسب تازي نشسته بود 4) کسي با عربي بر اسب سياهي نشسته بود  

 5- کلمه ي «دشت» در مصراع «سراسر همه داشت بريان شدند» ، با کدام صنعت ادبي مطابقت دارد؟ (آزاد 76)

1) ايهام 2) مجاز 3) کنايه 4) حقيقت  

6- مفهوم بيت «چوخواهي که پيدا کني گفت و گوي / ببايد زدن سنگ را بر سبوي» کدام است؟(سراسري 78)

1) اگر دوست داري که از تو بدگويي کنند، لازم است که اين خطر را به جان بپذيري 2) اگر مي خواهي که حقيقت آشکار شود، بايد به آزمايش وامتحان بپردازي 3) چنانچه مي خواهي در اين زمينه سخن بگويي، شايسته است که جديت بيشتري از خود نشان بدهي 4) چنانچه از بدگويي ديگران آزرده اي ، بايد با آنان به بحث و مناظره بنشيني  

7- واژه «دشت» در همه ي ابيات زير، به جز بيت ... داراي آرايه ي «مجاز» است. (سراسر 78)

1) يکي دشت با ديدگان پر زخون / که تا او کي آيد ز آتش برون 2) نهادند بر دشت هيزم دو کوه / جهاني نظاره شده هم گروه 3) سواران لشکر برانگيختند/ همه دشت پيشش درم ريختند 4) سراسر هه دشت بريان شدند/ برآن چهره خندانش گريان شدند  

8- در بيت (سراسر همه دشت بريان شدند / بر آن چهر خندانش ، گريان شدند) کدام صنعت و آرايه ي ادبي وجود ندارد؟ (سراسري 78) 1) جناس 2) مجاز 3) تضاد 4) تشبيه  

9- با توجه به داستان «گذر سياوش از آتش» مفهوم مصراع اول بيت زير چيست؟ (سراسري 78)
مگر آتش تيز پيدا کند/ گنه کرده را زود رسوا کند

1 ) احتمال دارد که بزودي آتش سوزان را ببيند 2) امکان دارد که آتش ، حرارت و گره ي خويش را بازيابد 3) ستم گر ندادي تو بر من روا / به فرزند من ، دست بردن چرا 4) همه سوي دوزخ نهاديد روي / سپرديد دل ها به گفتار اوي  

10- مفهوم بيت «سراسر همه دشت بريان شدند / بر آن چهره خندانش گريان شدند»، در کدام گزينه آمده است؟ (سراسري 79)

1) آتش همه ي آن دشت و چمن را سوزانيد و چمنزارهاي شاداب به برهوت بدل گشتند 2) به خار آن دشت ، همه آزرده شدند و بر چهره هاي شاداب نشان قطره هاي اشک جاري شد3) همه ي موجودات صحرا در آتش سوختند و خنده ها به گريه و زاري بدل شد 4) همه ي مردم آن جا اندوهگين گشتند و به خاطر چهره ي شاداب او، اشک ريختند  

 11- با توجه به بيت «همان به کزين زشت کردار، دل / بشويم کنم چاره دل گسل «نقش دستوري کدام کلمه نادرست است؟ (سراسري79) 1) به : مسند 2) دل : نهاد 3) زشت کردار: متمم 4) همان: نهاد  

12- مقصود شاعر از «سياووش را کرد بايد درست» چيست؟(سراسري79)

1) سياووش را بايد به گناه خود متوجه کرد 2) سياووش بايد بي گناهي خود را ثابت کند 3) سياووش را بايد از اين کار بازداشت4) سياووش را بايد نابود کرد  

 13- همان به کزين زشت کردار دل / بشويم کنم چاره ي دل گسل ، يعني ... (سراسري80)

1) بهتر است که از اعمال پليد پيشين خود، توبه کنم و بدانها دل نبندم 2) شايسته است که درباره ي او بدي نکنم و از بدکاران دوري نکنم 3) سزاوار است که از اين دل بدخواه، دوري کنم و راه بهتري را پيشه سازم 4) بهتر است که از اين رفتار ناپسند، اجتناب کنيم و براي رفع مشکلم، چاره اي اساسي بکنم  

14- معني و مفهوم کدام گزينه درست است؟ (سراسري 81)

1) انجمن شدن : مقرر گشتن 2) تپش يافتن: ترديد کردن 3) در کتم عدم خفتن: غافل گشتن 3) نماز بردن: تعظيم کردن
15
- در بيت «وزان دختر شاه هاماوران / پرانديشه گشتي به ديگرکران» دختر شاه هاماوران کيست و معني «به ديگران کران» چيست؟ (سراسري81)
1) جزيره- سرزمين پهناور 2) سودابه- از سوي ديگر 3) کتايون- هرمکان 4) فرنگيس- از طرف ديگر
16
- در کدام بيت آزمايش چاره ي رهايي از بد گماني است؟ (سراسري 82)
1) كزين دو يکي گر شود نابکار / از اين پس که خواند مرا شهريار 2) چو خواهي که پيدا کني گفت گوي / ببايد زدن سنگ را بر سبوي 3) همان به کزين زشت کردار دل / بشويم کنم چاره ي دل گسل 4) چه گفت آن سپهدار نيکو سخن / که با بد دلي ، شهرياري مکن
17
- «مقصود از سياوش را کرد بايد درست» چيست؟ (آزاد 82)
1) سياوش بايد بي گناهي خود را ثابت کند 2) سياوش را بايد کيفر داد 3) سياوش را بايد درمان کرد 4) سياوش خود بايد اعتراف کند
18
- مفهوم بيت « چه گفت آن سپهدار نيکو سخن / که بابد دلي شهرياري مکن» شاعر فرمانروايان را از چه چيزي تخدير مي نمايد؟ (سراسري83) 1) سوء ظن 2) سوء تدبير 3) بد اخلاقي 4) بدرفتاري
19 - «سپردن» يعني ...( آزاد 83) 1) قدم زدن 2) مقاومت کردن 3) پايمال کردن 4) ايستادن  

20- در بيت «تا رفتنش ببينم و گفتنش بشنوم / از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم» چه آرايه اي وجود دارد؟ (آزاد 83)
1) لف و نشر2) اسلوب معادله 3) ايهام 4) تشخيص  

21- معني بيت «در بيابان گر به شوق کعبه خواهي زد قدم / سرزنش ها گر کند خار مغيلان غم مخور» با کدام گزينه متناسب است؟

1) نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجي / نتوان شبه تو گفتن که تو دور هم نيايي 2) از در درآمدي و من از خود به درشدم / گويي کز اين جهان به جهان دگر شدم 3) عشق را خواهي که تا پاي بري / بس که بپسنديد بايد ناپسند 4) لاله و گل زخمي خميازه اند/ عيش اين گلشن خماري بيش نيست  

  22- در عبارت و عرفان و اصطلاحات صوفيه به حوزه غزل راه مي يابد و در بين آثار متصور فارسي ،نمونه هاي برجسته اي از ادبيات غنايي در قالب تحميديه، هزل و شکوائيه به ظهور رسيده است» چند غلط املايي هست؟ (سراسر 75)

1) يک 2) دو 3) سه 4) چهار  

  23- در کدام مصراع حرف «که» معادل کلمه «اگر» آمده است؟ (آزاد 76)

1) مکن کاري که بر پا سنگت آيو 2) بس که بپسنديد بايد ناپسند 3) عشق را خواهي که تا پايان بري 4) تو پنداري که بر هرزه است اين ايوان چون مينا  

  24- وصف شور عاشقانه و و جود عارفانه و لحظه هاي هجرا وصل، در اشعار کدام دو شاعر، بيشتر جلوه گر است؟ (سراسري 77)

1) حافظ و مولانا 2) عنصري و منوچهري 3) فرخي و ملک الشعراي بهار 4) توپنداري که بر هرزه است اين ايوان چون مينا  

 25- نمونه هاي معروف و موفق «ساقي نامه» را کدام گروه از شاعران زير سروده اند؟ (سراسري 78)

1) خاقاني- فرخي يزدي- مسعود سعد سلمان 2) عطار- مولوي- سنايي 3) نظامي- حافظ- رضي الدين آرتيماني
4) رودکي- سعدي- خاقاني  

  26- فرامرز بن خداداد ارجاني مؤلف کدام اثر داستاني است؟ (سراسري 78)

1) بختيار نامه 2) سمک عيار 3) سندبادنامه 4) هزار و يک شب  

27- مؤلف «راحه الارواح يا بختيار نامه » کيست؟ (سراسري 78)

1) تعايقي مروزي 2) ضياء نخشبي 3) ظهيري سمرقندي 4) فرامز بن خداداد  

28- سروده هاي کدام گروه از شاعران زير را مي توان از نمونه هاي موفق «ساقي نامه» به شمار آورد؟ (سراسري 78)

1) اتوري- عبيد زاکاني 2) حافظ- رضي الدين آريتماني 3) خاقاني- محتشم کاشاني 4) منوچهري- فرخي سيستاني  

29- مفهوم بيت «عشق را خواهي که تا پايان بري / بس که بپسنديد بايد ناپسند» با کدام بيت قرابت معنايي دارد؟ (آزاد 78)

1) آن چه بر نفس خويش نپسندي / نيز بر نفس ديگران مپسند 2) در بيابان گر به شوق کعبه خواهي زد قدم / سرزنش ها گر کند خارمغيلان غم مخور 3) هر آن چيز کانت نيايد پسند/ تن دوست داشتن بدان در منبر 4) گرچه منزل بس خطرناک است و قصد بس بعيد/ هيچ راهي نيست که آن را نيست پايان غم مخور  

30- در مصراع «عشق او باز اندر آوردم به بند» چه نقشي دارد؟ (آزاد 78)

1)مفعول 2) فاعل 3) نهاد 4) مسند  

31- مناسب ترين کلمه ها براي تکميل عبارت زير، به ترتيب در کدام گزينه آمده است؟ در دو غزل حافظ، مسايل اجتماعي که با بياني .... و بر اساس «...» گسترده و اجتماعي شاعر مطرح مي شود، با مسايل خصوصي به هم مي آميز و در يک زمينه کلي .... سير مي کند». (آزاد 79)

1) حماسي- عرفان- اجتماعي 2) عرفاني- ين- تعليمي 3) غنايي- عرفاني- حماسي 4) غنايي- من- عرفاني  

  32- شروع رشد وباروري اشعار عاشقانه را در تغزلات کدام شاعر بايد جست و جو کرد؟ (آزاد 80)

1) سنايي 2) نظامي 3) حافظ 4) رودکي  

 33- در هر گزينه به جز گزينه ي ... نام يکي از شاعراني که نمونه هاي موفق شعر غنايي از نوع مديحه سرايي دارند ذکر شده است.(سراسري 81) 1) انوري 2) عنصري 3) منوچهري 4) ناصرخسرو  

  34- در کدام گزينه عنوان اثري از «ضياء بخشي» عبدالطيف طسوجي ، علي بن عثمان حلالي هجويري و اوحدي» به ترتيب آمده است؟ (سراسري 82)

) هزار و يک شب، طوطي نامه ، جام جم، کشف العجوب 2) طوطي نامه ، کشف المحجوب، هزار و يک شب ، جام جم 3) طوطي نامه ، هزار و يک شب، کشف العجوب ، جام جم 4) طوطي نامه، هزار و يک شب ، جام جم ، کشف العجوب
35- کدام اثر در حوزه ي اشعار «غنايي- تعليمي» قرار دارد؟ (آزاد 82)
1) گلشن راز 2) غزليات حافظ 3) دانش نامه مسيري 4) منظومه ي حاج ملاهادي سبزواري
94- معناي کدام واژه درست است؟ (آزاد 83) 1) فند: هنر2) دژم : دشمني 3) استنکاف : خوار شمردن 4) توسني : سرکشي  
36- املاي چند کلمه در عبارت «به دار ظيف اميري از امراي .... نزول کردم، سياهي ديدم مغلول و مسلسل مرا گفت: اين غلامي است حادي که صوتي خوش دارد» غلط است؟ (سراسري 75) 1 ) يک 2) دو 3) سه 4) چهار  

 37- در « مر اکرام ضيف را امير بيامد» يعني .... (آزاد 77)

1) براي بزرگ داشت ميهمان ، امير آمد 2) هنگام گرامي داشت ميهمان، امير آمد 3) امير آمد و مرا به ميهمان معرفي کرد
3) ميهمان مرا گرامي داشت تا امير آمد
 

38- مفهوم عبارت «قصد کردم تا او را به شفاعت بخواهم از امير» کدام است؟ (سراسري 78)

1) تصميم گرفتم که امير را به ميانجي گري خود برانگيزم 2) خواستم با ميانجيگري او را از بند حاکم برهانم
3) مايل شدم ميانجي گري او را به خاطر حاکم بپذيرم 4) نيت کردم او را براي ميانجي گري از حاکم تشويق کنم
 

 39- معني کدام عبارت ، در برابر آن نادرست مطرح شده است؟ (سراسري 78)

1) به دار ضيف اميري از امراي حي نزول کردم: به مهمان خانه يکي از اميران قبايل عرب فرود آمدم
2) تو را بر همه ي چيزها حاکم است تا در ضيافت مايي : تا وقتي که مهمان مايي ، به هر کاري مختاري
3) سياهي ديدم مغلول و مسلسل بر در خيمه افکنده اندر آفتاب: متوجه شدم که نابکاري را در هنگام روز، در درون چادري به زنجير کشيده اند. 4) مرا به ملک تو حاجتي نيست، اين غلام را در کار من کن : من به ملک تو نيازي ندارم، اين غلام را به خاطر من ببخشاي».
 

40- مؤلف «کشف المحجوب» کيست و به کدام قرن منسوب است؟ (سراسري 79)

11) منوچهري دامغاني - پنجم 2) عبدالرحمن جامي- نهم 3) سعدالدين وارويني- هفتم 3) علي بن عثمان هجويري- پنجم  

 

 

 

به نام خدا

زبان و ادبيات فارسي (1)پيش دانشگاهي–آبان88 نام ونام خانوادگی

 1- مفهوم کدام گزينه، با گزينه هاي ديگر متفاوت است؟ (سراسري 75)

1) شده بر بدي دست ديوان دراز/ ز نيکي نبودي سخن جز به راز. 2) نهان گشت آئين فرزانگان / پراگنده شد نام ديوانگان 3) يکي شادماني بداندر جهان/ ميان كهان و ميان مهان4) هنر خوار شد، جادوي ارجمند/ نهان راستي ، آشکارا گزند  

2- «آتش » در کدام گزينه نقش فاعلي دارد؟ (سراسري 75)

1) اگر کوه آتش بود بسپرم / از اين تنگ خوار است اگر بگذرم 2) چو او را بديدند بر خاست غو/ که آمد ز آتش برون شاه نو 3) زمين گشت روشن تر از آسمان / جهاني خروشان و آتش،دمان 4) مگر کاتش تيز پيدا کند/ گنه کرده را زود رسوا کند  

3- مصراع «همي خاک نعلش برآمد بر ماه» بيانگر کدام مفهوم است؟ (آزاد 76)

1) سرعت 2) تيرگي 3) عروج 4) شهرت  

 4- معني «يکي تازيي بر نشسته سياه » چيست؟(آزاد 76)

1) عربي بر يک اسب سياه نشسته بود 2) بر يک اسب سياه عربي نشسته بود 3) مرد سياهي ، بر يکي اسب تازي نشسته بود 4) کسي با عربي بر اسب سياهي نشسته بود  

 5- کلمه ي «دشت» در مصراع «سراسر همه داشت بريان شدند» ، با کدام صنعت ادبي مطابقت دارد؟ (آزاد 76)

1) ايهام 2) مجاز 3) کنايه 4) حقيقت  

6- مفهوم بيت «چوخواهي که پيدا کني گفت و گوي / ببايد زدن سنگ را بر سبوي» کدام است؟(سراسري 78)

1) اگر دوست داري که از تو بدگويي کنند، لازم است که اين خطر را به جان بپذيري 2) اگر مي خواهي که حقيقت آشکار شود، بايد به آزمايش وامتحان بپردازي 3) چنانچه مي خواهي در اين زمينه سخن بگويي، شايسته است که جديت بيشتري از خود نشان بدهي 4) چنانچه از بدگويي ديگران آزرده اي ، بايد با آنان به بحث و مناظره بنشيني  

7- واژه «دشت» در همه ي ابيات زير، به جز بيت ... داراي آرايه ي «مجاز» است. (سراسر 78)

1) يکي دشت با ديدگان پر زخون / که تا او کي آيد ز آتش برون 2) نهادند بر دشت هيزم دو کوه / جهاني نظاره شده هم گروه 3) سواران لشکر برانگيختند/ همه دشت پيشش درم ريختند 4) سراسر هه دشت بريان شدند/ برآن چهره خندانش گريان شدند  

8- در بيت (سراسر همه دشت بريان شدند / بر آن چهر خندانش ، گريان شدند) کدام صنعت و آرايه ي ادبي وجود ندارد؟ (سراسري 78) 1) جناس 2) مجاز 3) تضاد 4) تشبيه  

9- با توجه به داستان «گذر سياوش از آتش» مفهوم مصراع اول بيت زير چيست؟ (سراسري 78)
مگر آتش تيز پيدا کند/ گنه کرده را زود رسوا کند

1 ) احتمال دارد که بزودي آتش سوزان را ببيند 2) امکان دارد که آتش ، حرارت و گره ي خويش را بازيابد 3) ستم گر ندادي تو بر من روا / به فرزند من ، دست بردن چرا 4) همه سوي دوزخ نهاديد روي / سپرديد دل ها به گفتار اوي  

10- مفهوم بيت «سراسر همه دشت بريان شدند / بر آن چهره خندانش گريان شدند»، در کدام گزينه آمده است؟ (سراسري 79)

1) آتش همه ي آن دشت و چمن را سوزانيد و چمنزارهاي شاداب به برهوت بدل گشتند 2) به خار آن دشت ، همه آزرده شدند و بر چهره هاي شاداب نشان قطره هاي اشک جاري شد3) همه ي موجودات صحرا در آتش سوختند و خنده ها به گريه و زاري بدل شد 4) همه ي مردم آن جا اندوهگين گشتند و به خاطر چهره ي شاداب او، اشک ريختند  

 11- با توجه به بيت «همان به کزين زشت کردار، دل / بشويم کنم چاره دل گسل «نقش دستوري کدام کلمه نادرست است؟ (سراسري79) 1) به : مسند 2) دل : نهاد 3) زشت کردار: متمم 4) همان: نهاد  

12- مقصود شاعر از «سياووش را کرد بايد درست» چيست؟(سراسري79)

1) سياووش را بايد به گناه خود متوجه کرد 2) سياووش بايد بي گناهي خود را ثابت کند 3) سياووش را بايد از اين کار بازداشت4) سياووش را بايد نابود کرد  

 13- همان به کزين زشت کردار دل / بشويم کنم چاره ي دل گسل ، يعني ... (سراسري80)

1) بهتر است که از اعمال پليد پيشين خود، توبه کنم و بدانها دل نبندم 2) شايسته است که درباره ي او بدي نکنم و از بدکاران دوري نکنم 3) سزاوار است که از اين دل بدخواه، دوري کنم و راه بهتري را پيشه سازم 4) بهتر است که از اين رفتار ناپسند، اجتناب کنيم و براي رفع مشکلم، چاره اي اساسي بکنم  

14- معني و مفهوم کدام گزينه درست است؟ (سراسري 81)

1) انجمن شدن : مقرر گشتن 2) تپش يافتن: ترديد کردن 3) در کتم عدم خفتن: غافل گشتن 3) نماز بردن: تعظيم کردن
15
- در بيت «وزان دختر شاه هاماوران / پرانديشه گشتي به ديگرکران» دختر شاه هاماوران کيست و معني «به ديگران کران» چيست؟ (سراسري81)
1) جزيره- سرزمين پهناور 2) سودابه- از سوي ديگر 3) کتايون- هرمکان 4) فرنگيس- از طرف ديگر
16
- در کدام بيت آزمايش چاره ي رهايي از بد گماني است؟ (سراسري 82)
1) كزين دو يکي گر شود نابکار / از اين پس که خواند مرا شهريار 2) چو خواهي که پيدا کني گفت گوي / ببايد زدن سنگ را بر سبوي 3) همان به کزين زشت کردار دل / بشويم کنم چاره ي دل گسل 4) چه گفت آن سپهدار نيکو سخن / که با بد دلي ، شهرياري مکن
17
- «مقصود از سياوش را کرد بايد درست» چيست؟ (آزاد 82)
1) سياوش بايد بي گناهي خود را ثابت کند 2) سياوش را بايد کيفر داد 3) سياوش را بايد درمان کرد 4) سياوش خود بايد اعتراف کند
18
- مفهوم بيت « چه گفت آن سپهدار نيکو سخن / که بابد دلي شهرياري مکن» شاعر فرمانروايان را از چه چيزي تخدير مي نمايد؟ (سراسري83) 1) سوء ظن 2) سوء تدبير 3) بد اخلاقي 4) بدرفتاري
19 - «سپردن» يعني ...( آزاد 83) 1) قدم زدن 2) مقاومت کردن 3) پايمال کردن 4) ايستادن  

20- در بيت «تا رفتنش ببينم و گفتنش بشنوم / از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم» چه آرايه اي وجود دارد؟ (آزاد 83)
1) لف و نشر2) اسلوب معادله 3) ايهام 4) تشخيص  

21- معني بيت «در بيابان گر به شوق کعبه خواهي زد قدم / سرزنش ها گر کند خار مغيلان غم مخور» با کدام گزينه متناسب است؟

1) نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجي / نتوان شبه تو گفتن که تو دور هم نيايي 2) از در درآمدي و من از خود به درشدم / گويي کز اين جهان به جهان دگر شدم 3) عشق را خواهي که تا پاي بري / بس که بپسنديد بايد ناپسند 4) لاله و گل زخمي خميازه اند/ عيش اين گلشن خماري بيش نيست  

  22- در عبارت و عرفان و اصطلاحات صوفيه به حوزه غزل راه مي يابد و در بين آثار متصور فارسي ،نمونه هاي برجسته اي از ادبيات غنايي در قالب تحميديه، هزل و شکوائيه به ظهور رسيده است» چند غلط املايي هست؟ (سراسر 75)

1) يک 2) دو 3) سه 4) چهار  

  23- در کدام مصراع حرف «که» معادل کلمه «اگر» آمده است؟ (آزاد 76)

1) مکن کاري که بر پا سنگت آيو 2) بس که بپسنديد بايد ناپسند 3) عشق را خواهي که تا پايان بري 4) تو پنداري که بر هرزه است اين ايوان چون مينا  

  24- وصف شور عاشقانه و و جود عارفانه و لحظه هاي هجرا وصل، در اشعار کدام دو شاعر، بيشتر جلوه گر است؟ (سراسري 77)

1) حافظ و مولانا 2) عنصري و منوچهري 3) فرخي و ملک الشعراي بهار 4) توپنداري که بر هرزه است اين ايوان چون مينا  

 25- نمونه هاي معروف و موفق «ساقي نامه» را کدام گروه از شاعران زير سروده اند؟ (سراسري 78)

1) خاقاني- فرخي يزدي- مسعود سعد سلمان 2) عطار- مولوي- سنايي 3) نظامي- حافظ- رضي الدين آرتيماني
4) رودکي- سعدي- خاقاني  

  26- فرامرز بن خداداد ارجاني مؤلف کدام اثر داستاني است؟ (سراسري 78)

1) بختيار نامه 2) سمک عيار 3) سندبادنامه 4) هزار و يک شب  

27- مؤلف «راحه الارواح يا بختيار نامه » کيست؟ (سراسري 78)

1) تعايقي مروزي 2) ضياء نخشبي 3) ظهيري سمرقندي 4) فرامز بن خداداد  

28- سروده هاي کدام گروه از شاعران زير را مي توان از نمونه هاي موفق «ساقي نامه» به شمار آورد؟ (سراسري 78)

1) اتوري- عبيد زاکاني 2) حافظ- رضي الدين آريتماني 3) خاقاني- محتشم کاشاني 4) منوچهري- فرخي سيستاني  

29- مفهوم بيت «عشق را خواهي که تا پايان بري / بس که بپسنديد بايد ناپسند» با کدام بيت قرابت معنايي دارد؟ (آزاد 78)

1) آن چه بر نفس خويش نپسندي / نيز بر نفس ديگران مپسند 2) در بيابان گر به شوق کعبه خواهي زد قدم / سرزنش ها گر کند خارمغيلان غم مخور 3) هر آن چيز کانت نيايد پسند/ تن دوست داشتن بدان در منبر 4) گرچه منزل بس خطرناک است و قصد بس بعيد/ هيچ راهي نيست که آن را نيست پايان غم مخور  

30- در مصراع «عشق او باز اندر آوردم به بند» چه نقشي دارد؟ (آزاد 78)

1)مفعول 2) فاعل 3) نهاد 4) مسند  

31- مناسب ترين کلمه ها براي تکميل عبارت زير، به ترتيب در کدام گزينه آمده است؟ در دو غزل حافظ، مسايل اجتماعي که با بياني .... و بر اساس «...» گسترده و اجتماعي شاعر مطرح مي شود، با مسايل خصوصي به هم مي آميز و در يک زمينه کلي .... سير مي کند». (آزاد 79)

1) حماسي- عرفان- اجتماعي 2) عرفاني- ين- تعليمي 3) غنايي- عرفاني- حماسي 4) غنايي- من- عرفاني  

  32- شروع رشد وباروري اشعار عاشقانه را در تغزلات کدام شاعر بايد جست و جو کرد؟ (آزاد 80)

1) سنايي 2) نظامي 3) حافظ 4) رودکي  

 33- در هر گزينه به جز گزينه ي ... نام يکي از شاعراني که نمونه هاي موفق شعر غنايي از نوع مديحه سرايي دارند ذکر شده است.(سراسري 81) 1) انوري 2) عنصري 3) منوچهري 4) ناصرخسرو  

  34- در کدام گزينه عنوان اثري از «ضياء بخشي» عبدالطيف طسوجي ، علي بن عثمان حلالي هجويري و اوحدي» به ترتيب آمده است؟ (سراسري 82)

) هزار و يک شب، طوطي نامه ، جام جم، کشف العجوب 2) طوطي نامه ، کشف المحجوب، هزار و يک شب ، جام جم 3) طوطي نامه ، هزار و يک شب، کشف العجوب ، جام جم 4) طوطي نامه، هزار و يک شب ، جام جم ، کشف العجوب
35- کدام اثر در حوزه ي اشعار «غنايي- تعليمي» قرار دارد؟ (آزاد 82)
1) گلشن راز 2) غزليات حافظ 3) دانش نامه مسيري 4) منظومه ي حاج ملاهادي سبزواري
۳۵- معناي کدام واژه درست است؟ (آزاد 83) 1) فند: هنر2) دژم : دشمني 3) استنکاف : خوار شمردن 4) توسني : سرکشي  
36- املاي چند کلمه در عبارت «به دار ظيف اميري از امراي .... نزول کردم، سياهي ديدم مغلول و مسلسل مرا گفت: اين غلامي است حادي که صوتي خوش دارد» غلط است؟ (سراسري 75) 1 ) يک 2) دو 3) سه 4) چهار  

 37- در « مر اکرام ضيف را امير بيامد» يعني .... (آزاد 77)

1) براي بزرگ داشت ميهمان ، امير آمد 2) هنگام گرامي داشت ميهمان، امير آمد 3) امير آمد و مرا به ميهمان معرفي کرد
3) ميهمان مرا گرامي داشت تا امير آمد
 

38- مفهوم عبارت «قصد کردم تا او را به شفاعت بخواهم از امير» کدام است؟ (سراسري 78)

1) تصميم گرفتم که امير را به ميانجي گري خود برانگيزم 2) خواستم با ميانجيگري او را از بند حاکم برهانم
3) مايل شدم ميانجي گري او را به خاطر حاکم بپذيرم 4) نيت کردم او را براي ميانجي گري از حاکم تشويق کنم
 

 39- معني کدام عبارت ، در برابر آن نادرست مطرح شده است؟ (سراسري 78)

1) به دار ضيف اميري از امراي حي نزول کردم: به مهمان خانه يکي از اميران قبايل عرب فرود آمدم
2) تو را بر همه ي چيزها حاکم است تا در ضيافت مايي : تا وقتي که مهمان مايي ، به هر کاري مختاري
3) سياهي ديدم مغلول و مسلسل بر در خيمه افکنده اندر آفتاب: متوجه شدم که نابکاري را در هنگام روز، در درون چادري به زنجير کشيده اند. 4) مرا به ملک تو حاجتي نيست، اين غلام را در کار من کن : من به ملک تو نيازي ندارم، اين غلام را به خاطر من ببخشاي».
 

40- مؤلف «کشف المحجوب» کيست و به کدام قرن منسوب است؟ (سراسري 79)

11) منوچهري دامغاني - پنجم 2) عبدالرحمن جامي- نهم 3) سعدالدين وارويني- هفتم 3) علي بن عثمان هجويري- پنجم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای، نمونه سوالات پیش دانشگاهی
[ دوشنبه چهارم آبان ۱۳۸۸ ] [ ۲۰:۳۶ بعد از ظهر ] [ ]

به نام خدا

زبان و ادبيات فارسي (1)پيش دانشگاهي    –مهر88 نام ونام خانوادگی

1- در بيت «هر که جز ماهي ز آبش سير شد/ هر که بي روزيست روزش دير شد». مفهوم «دوست» ، «ماهي» ، و «آب» به ترتيب در کدام گزينه آمده است؟ (سراسري 75) 1) عاشق – عشق 2) عارف – عقل 3) قانع – قناعت 4) معشوق – معرفت  

2 - کلمه ي «جان » در بيت تن زجان و جان ز تن مستور نيست / ليک کس را ديد جان دستور نيست . » در کدام نقش بکار نرفته است؟ (سراسري 75)          1) مسند   2) نهاد   3) متمم    4) مضاف اليه  

  3- بيت « تن زجان و جان ز تن مستور نيست / ليک کس را ديد جان دستور نيست» تکرار و تأکيد کدام بيت است ؟

 (آزاد 72)

1) سر من از ناله من دور نيست / ليک چشم و گوش را آن نور نيست

2) هر کسي کاو دور ماند از اصل خويش / باز جويد روزگار وصل خويش     

3) آتش است اين بانگ ناي و نيست باد / هر که اين آتش ندارد، نيست باد    

4) محرم اين هوش جز بي هوش نيست / مرزبان را مشتري جز گوش نيست

4- کدام بيت مولوي با نظر «گوته» در بيت زير مطابقت دارد؟ (سراسري 77)
«حافظا، مي خواهم هيچ کلامي را دوبار در قافيه نياورم، مگر آنکه با ظاهري يک سان معنايي جداگانه داشته باشد»

1) هر کسي کاو دور ماند از اصل خويش / باز جويد روزگار وصل خويش

 2) روزها گر رفت، گو ناي رو باک نيست/ تو بمان اي آنکه چون تو پاک نيست

 3) آتش است اين بانگ وفاي و نيست باد / هر که اين آتش ندارد نيست باد

 4) تن زجان و جان زن تن مستور نيست / ليک کس را ديد جان دستور نيست  

5- فعل هاي بيت «ني حديث راه پرخون مي کند/ قصه هاي عشق مجنون مي کند» کدامند؟(آزاد 77)

1) پر خون مي کند، مجنون مي کند 2) حديث مي کند، قصه مي کند 3) حديث مي کند، مي کند 4) مي کند، مي کند

 6- کدام گزينه از بيت «محرم اين هوش جز بي هوش نيست/ مرزبان را مشتري جز گوش نيست» فهميده مي شود؟ (سراسري 78)

1) گوش براي ادراک سخنان زبان مناسب نيست 2) حقيقت شعشق را تنها عاشق در مي يابد

      3) هيچ کس توان درک حقيقت را ندارد          4) عاشق حقيقي پيوسته از بيان راز درون خود ، عاجز نيست  

7- کدام گزينه را مي توان بيش از ديگر موارد، از نمونه هاي عالي و با شکوه تحميديه و مناجات ها در ادب فارسي به حساب آورد؟ (سراسري 78)

1) ثنا و سپاس و نيايش جلال الدين مولوي در مثنوي معنوي. 2) ستايش ها و نيايش هاي شاهنامه از زبان رستم در لحظه هاي حساس پيکار و نبرد3) مناجات ها و نيايش هاي لطيف و زيباي نظامي در مثنوي هاي وي. 4) نيايش هاي شور انگيز وحشي بافقي در آغاز منظومه ي شيرين و فرهاد  

8- کلمه ي «جان» در بيت «تن ز جان و جان ز تن مستور نيست / ليک کس را ديد جان دستوري نيست» در کدام نقش دستور نيامده است؟ (سراسري 78)        1) متمم 2) نهاد 3) مضاف اليه 4) مفعول

 9- بيت «تن ز جان و جان ز تن مستور نيست/ ليک کس را ديد جان دستور نيست» تکرار و تأکيد کدام بيت است؟( آزاد 78)1) محرم اين هوش جز بي هوش نيست/ مرزبان را مشتري جز گوش نيست 2) هر کسي از ظن خود شد يار من / از درون من نجست اسرار من 3) سر من از ناله من دور نيست / ليک چشم و گوش را آن نور نيست 4) جان و دل را طاقت آن جوش نيست / با که گويم، در جهان يک گوش نيست

 10- بيت «هر کسي کاو دور ماند از اصل خويش / باز جويد روزگار وصل خويش » با کدام بيت ارتباط معنايي نزديکي دارد؟( آزاد 78) 1) هر کسي از ظن خود شد يار من / از درون من نجست اسرار من 2) هر که آيد به جهان ز اهل فنا خواهد شد / آن که پاينده و باقي است خدا خواهد بود 3) هر که آمد در جهان پر زشور/ عاقبت مي بايدش رفتن به گور 4) ما ز درياييم و دريا مي رويم / ما ز بالائيم و بالا مي رويم

  11- مصراع «هر که بي روزي است روزش دير شد» با کدام گزينه تناسب معنايي دارد؟ (آزاد 78)

1) هر که پايان بين تر،او مسعودتر 2) هر که روزي بزاد و روزي بميرد 3) روز اميد بس دراز بود  4) کسي را که کاهل بود گنج نيست

12- در کدام گزينه متضاد وجود ندارد؟ (سراسري 79)

1) من به هر جمعيتي نالان شدم /جفت بد حالان و خوش حالان شدم

2) در نيابد حال پخته هيچ خام / پس سخن کوتاه بايد والسلام

3) همچون ني زهري و ترياقي که ديد /همچو ني دمساز و مشتاقي که ديد

 4) سينه خواه شرحه شرحه از فراق / تا بگويم شرح درد اشتياق  

13- کدام بيت نمايانگر اين مفهوم است. «ني هم زهر است و هم پادزهر»؟(آزاد 79)

1) همچو ني زهري و ترياقي که ديد / همچو ني دمساز و مشتاقي که ديد 2) آتش است اين بانگ ناي و نيست باد / هر که اين آتش ندارد، نيست باد 3) ني حديث راه پرخون مي کند/ قصه هاي عشق مجنون مي کند 4) ني حريف هر که از ياري بريد / پرده هايش پرده هاي ما،دريد  

14- در مصرع «محرم اين هوش جز بي هوش نيست» مقصود شاعر از «بي هوش» کيست؟ (آزاد 79)

1) معشوق 2) بي خرد 3) عاشق 4) بي توجه

15- معناي مصرع، «محرم اين هوش جز بي هوش نيست» کدام گزينه است؟ (آزاد 80)
1) افرادي هوش بهره اي از عشق ندارند 2) عاشق هم به حقيقت عشق دست نمي يابد 3) تنها عاشقان محرم اسرار خدانيد 4) فقط شوريدگان ، حقيقت عشق را در مي يابند

16- مصراع «ني» حريف هر که از ياري بريد» با کدام مفهوم معادل است؟(آزاد 80)
1) نغمه هاي ني همدم هر عاشق هجران ديده است 2) نغمه هاي ني به عاشق هجران ديده آرامش نمي بخشد
3) آواي ني، داغ عشق را تازه مي کند 4) نغمه ي ني ، گل عشق را در دل عاشق مي پژمرد

17- مفهوم بيت : « سينه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگويم شرح درد اشتياق» کدام است؟ (آزاد 80)

1) دل دردمندان ، مشتاق ديدار معشوق است2) کسي درد فراق را درک مي کند که از درد اشتياق فارغ باشد
3) براي بيان درد فراق آرزومند ديدار معشوقم 4) هجران کشيده اي مي خواهم تا درد آرزومندي وصال خود را بيان کنم

18- در همه ي ادبيات به جز بيت ... کلمه اي وجود دارد که به شيوه نمادين و تمثيلي بر عاشق و عارف واصل دلالت مي کند(سراسري 81)
1) در نيابدحال پخته هيچ خام / پس سخن کوتاه بايد والسلام 2) سينه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگويم شرح درد اشتياق 3) محرم اين هوش جز بي هوش نيست/ مرزبان را مشتري جز گوش نيست 4) هر که جز ماهي ز آبش سير شد / هر که بي روزي است روزش دير شد

19- مفهوم بيت « سرمن از ناله من دور نيست / ليک کس را ديد جان دستور نيست» با کدام گزينه متناسب است؟ (سراسري 81)
1) حال من اکنون برون از گفتن است / اين چه مي گويم نه احوال من است 2) اي گل فروش ، گل چه فروشي به جاي سيم / وز گل عزيزتر چه ستاني به سيم گل3) گفت آن يار کزو گشت سردار بلند / جرمش اين بود که اسرار هويدا مي کرد 4) رنگين سخنان در سخن خويش نهان اند / از نکهت خود نيست به هر حال جدا گل

20- معناي کدام کلمه نادرست است؟ (آزاد 83)
1) نفير: نفرت و بيزاري 2) نزهت : خوشي و خرمي 3)قوت : خوردني اندک 3) مورب : کج

21- در کدام گزينه آرايه ي «جناس» به کار رفته است؟ (آزاد 83)
1) هر کسي از ظن خود شد يار من / از درون من نجست اسرار من 2) تن ز جان و جان ز تن مستور نيست / ليک کس را ديد جان دستور نيست 3) همچو ني زهري و ترياقي که ديد؟ / همچو ني دمساز و مشتاقي که ديد؟ 4) ني حديث راه پر خون مي کند / قصه هاي عشق مجنون مي کند

22- بيت « هر کسي کو دور ماند از اصل خويش / باز جويد روزگار وصل خويش » با کدام گزينه قرابت معنايي دارد؟ (آزاد 83)
1) هر کسي بر خلقت خود مي تند 2) تا ريشه در آب است اميد ثمري هست 3) هر کسي آن کند کزو شايد
4) باز گردد به اصل خود هر چيز

23- مفهوم «محرم اين هوش جز بي هوش نيست» چيست؟ (آزاد 83)
1) سرمستي و بي هوشي آدمي را از درک حقيقت باز مي دارد 2) فقط عاشقان محرم اسرار الهي اند 3) تنها عاشق محرم اسرار عشق و درک حقيقت آن است 4) نيروي تفکر از فهم اسرار الهي عاجز است  

  24- خروشيد کاي پايمردان ديو / بريده دل از ترس کيهان خديو» يعني فرياد برآورد که اي ..... (سراسري 75)

1) مردان خدا شناس که از ديو نفس دور مي کنيد 2) شيرمردان که نعره تان، حاکمان ستمگر را به هراس مي افکند
3) جوان مردان که از پادشاه جانب داري مي کنيد 4) حاميان شاه ديو سيرت که از آفريدگان نمي هراسيد  

25- در مصرع اول بيت «بدان بي بها ناسزاوار پوست / پديد آمد» آواي دشمن ز دوست» چند صفت براي متمم آمده است؟ (سراسري 77) 1) يک 2) دو 3) سه 4) چهار  

26- مؤلف «چشمه ي روشن» کدام يک از کتاب هاي زير را نوشته است؟ (سراسري 77)

1) آهنگ هاي شاعرانه و مذهبي2) تخيلات شاعرانه 3) برگ هايي در آغوش باد 4) سفر شرق  

  27- بدو گفت مهتر به روي دژم/ که برگوي تا از که ديدي ستم: يعني ضحاک .... (سراسري 77)

1) با اندوه فراوان درباره ظلمي که در حق وي روا داشته بودند، گفت و گو کرد. 2) با خوشحالي و اظهار شادماني از کاوه بازجويي کرد 3) دوستانه به او گفت: که از هر کسي آزرده شده است باز گويد 4) خشمگينانه ، نام کسي را که به کاوه ظلم کرده بود از او پرسيد  

  28- براساس داستان «کاوه دادخواه» همه گزينه ها به جز گزينه ي ... از دلايل رفتن ضحاک به سرزمين هندوستان است. (سراسري 78)

1) به خيال خود از پيش بيني اختر شناسان و نابودي تخت و تاج خود به دست فريدون برهد 2) از سقوط و کيفر ، جان به در برد و سرنوشت شوم را از خويش دفع کند 3) دشمنان دين را براندازد و سرزمين ايران را از گزند پيروان اهريمن، ايمن سازد 4) مي خواهد چنان خون بريزد تا در آبزني، سر و تن خود را با آن خون شست و شو دهد

29  - دژم» يعني .....(آزاد 78) 1) دشمن 2) بدخو 3) سختگير 4) خشمگين 

 30- در بيت «خروشيد کاي پايمردان ديو / بريده دل از ترس گيهان خديو» منظور از «ديو» و «کيهان خديو» کدام است؟ (سراسري 79) 1) شيطان- امير 2) شيطان- فريدون 3) ضحاک- خدا 4) ضحاک- فريدون  

 31- باتوجه به شاهنامه فردوسي ، پدر فريدون که بود و به چه سرنوشتي گرفتار آمد؟ (سراسري 79) )

1) آبتين- مغز سرش غذاي ماران شد 2) سياوش- در سرزمين غربت کشته شد

3) کي خسرو- به مرگ طبيعي در گذشت 4) کيکاووس- به ناکامي و تيره روزي درگذشت

  32- معناي مصراع «شماريت با من ببايد گرفت» چيست؟(آزاد 80)

1) بايد به من حساب پس بدهي 2) بايد به حساب من رسيدگي کن

 3) بايد با هم به حساب او برسيم 4) بايد هر دو حساب پس بدهيم  

33- «شده بر بدي دست ديوان دراز» بيانگر چه مفهومي است؟(سراسري 78)

1) رعايت حال بدکاران 2) تعدي محاکم به حقوق عمومي 3) تسلط اهريمن صفتان و آشوبگران 4) رواج زشتي و پليدي

34- معني بيت «هم آنگه يکايک ز درگاه شاه / برآمد خروشيدن دادخواه» چيست؟ (سراسري 80)

1) بعد از آن به آرامي نواي عدل و دادگري از همه جا به گوش درباريان رسيد 2) در آن لحظه، ناگهان فرياد اعتراض ستمديده از کاخ بلند شد 3) در آن زمان پشت سرهم براي عدالتخواهي از بارگاه بيرون آمدند 4) سپس اندک اندک شاکيان به بارگاه حاکم درآمدند

35- «مني چون بپيوست با کردگار / شکست اند آورد و برگشت کار» يعني ....(سراسري 83)

1) چون خودخواهي و خودپسندي به جايي رسيد که ادعاي خدايي کرد بدبخت شد 2) غرور را با خداپرستي درهم آميخت و به همين سبب در برابر شيطان نفس مغلوب گشت 3) هنگامي که غرور خودخواهي او را به آفريدگاري رساند از ادعاهاي خودش برگشت 4) هوا و هوس، انگيزه و سبب شکست او در برابر خواهش هاي نفساني اش شد

  36- شاعر در کدام گزينه از «آرايه ي مراعات نظير» استفاده کرده است؟(آزاد 83)

1) بدان بي بها تا سزاوار پوست / پديد آمد آواي دشمن ز دوست 2) زديوارها خشت و از بام سنگ / به کوي اندرون تيغ و تير خدنگ 3) همي برخروشيد و فرياد خواند / جهان سراسر سوي داد خواند 4) نهان گشت آيين فرزانگان / پراگنده شد نام ديوانگان

37- مفهوم کدام گزينه، با گزينه هاي ديگر متفاوت است؟ (سراسري 75)

  1) شده بر بدي دست ديوان دراز/ ز نيکي نبودي سخن جز به راز. 2) نهان گشت آئين فرزانگان / پراگنده شد نام ديوانگان 3) يکي شادماني بداندر جهان/ ميان كهان و ميان مهان4) هنر خوار شد، جادوي ارجمند/ نهان راستي ، آشکارا گزند  

38- بيت «به حرص ار شربتي خوردم مگر از من که بد کردم / بيابان بودو تابستان و آب سرد و استسقا» چند جمله است؟(آزاد 77) 1) سه 2) چهار 3) هفت 4) پنج  

39- در کدام ترکيب آرايه ي تضاد وجود دارد؟ (آزاد 82)

1) سايه گيسوي نگار 2) اين چرخ کبود کج مدار 3) اين شيخ هميشه شاب 4) فراموش کردن

40- کدام گزينه آراسته به آرايه ي «متناقض نما» است؟ (آزاد 83)
1) سعدي هم هيبت يک آموزگار را دارد و هم يک پرستار 2) اين شيخ هميشه شاب پيرترين و جوان ترين شاعر زبان فارسي است 3) روز هجران و شب فرقت يار آخر شد 4) هنر خوار شد جادويي ارجمند
    

  41- مفهوم کدام گزينه، با گزينه هاي ديگر متفاوت است؟ (سراسري 75)

1) شده بر بدي دست ديوان دراز/ ز نيکي نبودي سخن جز به راز. 2) نهان گشت آئين فرزانگان / پراگنده شد نام ديوانگان 3) يکي شادماني بداندر جهان/ ميان كهان و ميان مهان4) هنر خوار شد، جادوي ارجمند/ نهان راستي ، آشکارا گزند  

42- «آتش » در کدام گزينه نقش فاعلي دارد؟ (سراسري 75)

1) اگر کوه آتش بود بسپرم / از اين تنگ خوار است اگر بگذرم 2) چو او را بديدند بر خاست غو/ که آمد ز آتش برون شاه نو 3) زمين گشت روشن تر از آسمان / جهاني خروشان و آتش،دمان 4) مگر کاتش تيز پيدا کند/ گنه کرده را زود رسوا کند  

43- مصراع «همي خاک نعلش برآمد بر ماه» بيانگر کدام مفهوم است؟ (آزاد 76)

1) سرعت 2) تيرگي 3) عروج 4) شهرت  

  44- معني «يکي تازيي بر نشسته سياه » چيست؟(آزاد 76)

1) عربي بر يک اسب سياه نشسته بود 2) بر يک اسب سياه عربي نشسته بود 3) مرد سياهي ، بر يکي اسب تازي نشسته بود 4) کسي با عربي بر اسب سياهي نشسته بود  

 45- کلمه ي «دشت» در مصراع «سراسر همه داشت بريان شدند» ، با کدام صنعت ادبي مطابقت دارد؟ (آزاد 76)

1) ايهام 2) مجاز 3) کنايه 4) حقيقت  

46- مفهوم بيت «چوخواهي که پيدا کني گفت و گوي / ببايد زدن سنگ را بر سبوي» کدام است؟(سراسري 78)

1) اگر دوست داري که از تو بدگويي کنند، لازم است که اين خطر را به جان بپذيري 2) اگر مي خواهي که حقيقت آشکار شود، بايد به آزمايش وامتحان بپردازي 3) چنانچه مي خواهي در اين زمينه سخن بگويي، شايسته است که جديت بيشتري از خود نشان بدهي 4) چنانچه از بدگويي ديگران آزرده اي ، بايد با آنان به بحث و مناظره بنشيني  

47- واژه «دشت» در همه ي ابيات زير، به جز بيت ... داراي آرايه ي «مجاز» است. (سراسر 78)

1) يکي دشت با ديدگان پر زخون / که تا او کي آيد ز آتش برون 2) نهادند بر دشت هيزم دو کوه / جهاني نظاره شده هم گروه 3) سواران لشکر برانگيختند/ همه دشت پيشش درم ريختند 4) سراسر هه دشت بريان شدند/ برآن چهره خندانش گريان شدند  

48- در بيت (سراسر همه دشت بريان شدند / بر آن چهر خندانش ، گريان شدند) کدام صنعت و آرايه ي ادبي وجود ندارد؟ (سراسري 78) 1) جناس 2) مجاز 3) تضاد 4) تشبيه  

49- با توجه به داستان «گذر سياوش از آتش» مفهوم مصراع اول بيت زير چيست؟ (سراسري 78)
مگر آتش تيز پيدا کند/ گنه کرده را زود رسوا کند

1 ) احتمال دارد که بزودي آتش سوزان را ببيند 2) امکان دارد که آتش ، حرارت و گره ي خويش را بازيابد 3) ستم گر ندادي تو بر من روا / به فرزند من ، دست بردن چرا 4) همه سوي دوزخ نهاديد روي / سپرديد دل ها به گفتار اوي  

50- مفهوم بيت «سراسر همه دشت بريان شدند / بر آن چهره خندانش گريان شدند»، در کدام گزينه آمده است؟ (سراسري 79)

1) آتش همه ي آن دشت و چمن را سوزانيد و چمنزارهاي شاداب به برهوت بدل گشتند 2) به خار آن دشت ، همه آزرده شدند و بر چهره هاي شاداب نشان قطره هاي اشک جاري شد3) همه ي موجودات صحرا در آتش سوختند و خنده ها به گريه و زاري بدل شد 4) همه ي مردم آن جا اندوهگين گشتند و به خاطر چهره ي شاداب او، اشک ريختند  

 51- با توجه به بيت «همان به کزين زشت کردار، دل / بشويم کنم چاره دل گسل «نقش دستوري کدام کلمه نادرست است؟ (سراسري79) 1) به : مسند 2) دل : نهاد 3) زشت کردار: متمم 4) همان: نهاد  

52- مقصود شاعر از «سياووش را کرد بايد درست» چيست؟(سراسري79)

1) سياووش را بايد به گناه خود متوجه کرد 2) سياووش بايد بي گناهي خود را ثابت کند 3) سياووش را بايد از اين کار بازداشت4) سياووش را بايد نابود کرد  

 53- همان به کزين زشت کردار دل / بشويم کنم چاره ي دل گسل ، يعني ... (سراسري80)

1) بهتر است که از اعمال پليد پيشين خود، توبه کنم و بدانها دل نبندم 2) شايسته است که درباره ي او بدي نکنم و از بدکاران دوري نکنم 3) سزاوار است که از اين دل بدخواه، دوري کنم و راه بهتري را پيشه سازم 4) بهتر است که از اين رفتار ناپسند، اجتناب کنيم و براي رفع مشکلم، چاره اي اساسي بکنم  

54- معني و مفهوم کدام گزينه درست است؟ (سراسري 81)

1) انجمن شدن : مقرر گشتن 2) تپش يافتن: ترديد کردن 3) در کتم عدم خفتن: غافل گشتن 3) نماز بردن: تعظيم کردن
55
- در بيت «وزان دختر شاه هاماوران / پرانديشه گشتي به ديگرکران» دختر شاه هاماوران کيست و معني «به ديگران کران» چيست؟ (سراسري81)
1) جزيره- سرزمين پهناور 2) سودابه- از سوي ديگر 3) کتايون- هرمکان 4) فرنگيس- از طرف ديگر
56
- در کدام بيت آزمايش چاره ي رهايي از بد گماني است؟ (سراسري 82)
1) كزين دو يکي گر شود نابکار / از اين پس که خواند مرا شهريار 2) چو خواهي که پيدا کني گفت گوي / ببايد زدن سنگ را بر سبوي 3) همان به کزين زشت کردار دل / بشويم کنم چاره ي دل گسل 4) چه گفت آن سپهدار نيکو سخن / که با بد دلي ، شهرياري مکن
57
- «مقصود از سياوش را کرد بايد درست» چيست؟ (آزاد 82)
1) سياوش بايد بي گناهي خود را ثابت کند 2) سياوش را بايد کيفر داد 3) سياوش را بايد درمان کرد 4) سياوش خود بايد اعتراف کند
58
- مفهوم بيت « چه گفت آن سپهدار نيکو سخن / که بابد دلي شهرياري مکن» شاعر فرمانروايان را از چه چيزي تخدير مي نمايد؟ (سراسري83) 1) سوء ظن 2) سوء تدبير 3) بد اخلاقي 4) بدرفتاري
59 - «سپردن» يعني ...( آزاد 83) 1) قدم زدن 2) مقاومت کردن 3) پايمال کردن 4) ايستادن  

60- در بيت «تا رفتنش ببينم و گفتنش بشنوم / از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم» چه آرايه اي وجود دارد؟ (آزاد 83)
1) لف و نشر2) اسلوب معادله 3) ايهام 4) تشخيص  

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ دوشنبه چهارم آبان ۱۳۸۸ ] [ ۲۰:۳۱ بعد از ظهر ] [ ]

درس بیستم

1- در کدام گروه کلمه ها غلط املایی وجود دارد؟ فنّی 1383                 2

1) اذعان و اعتراف – ظهر ورقه – ذلّت و خواری

2) ظمایم و پیوست – مقدّس و با ابهّت – طنین و آهنگ

3) حرز و دعا – سعایت و سخن چینی – زلّت و لغزش

4) از حیث غرابت و شگفتی – حجّاری و شگفتی – حجّاری و سنگ تراشی – وهله ی اوّل

 

2) «تحفةالنظّار و غرایب الامصار» اثر کیست؟ فنّی 1380                      4

1) عبد الرزّاق کاشانی             2) رشیدالدّین میبدی              3) ذوالنّون مصری                4) ابن بطوطه

 

3- کتاب «به سوی اصفهان» از کیست؟ و مترجم آن کیست؟ هنر 1384                1

1) پیر لوتی – بدرالدّین کتابی                2) جیمز موریه – فرامرز سلیمانی

3) ابن بطوطه – محمّد علی موحّد                      4) لوول تامس – محمّد سعیدی

 

4- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟ زبان 1381              1

1) مسیل های مهیب، شگفتی و غرابت، وحله ی اوّل، ذخایر و ثروت ها

2) متحیّر و مبهوت، کار مطبوع، فشار و مضیقه، نقاب حزن انگیز ظلمت

3) خوش محضری، جرز خیس خورده، مشقّت و مذلّت، قالب و چارچوب

4) اهرام مصر، اشباح خیالی، مسئولان برگزاری مسابقه، تلألؤ آب

 

5- در کدام گزینه غلط املایی هست؟ انسانی 1380                4

1) به محض ورود به این محوّطه، دو نقش از این هیاکل غول آسا توجّه مرا جلب کرد.

2) لباس من طوری قالب بدنش درآمد که گویی درزی ازل به قامت ایشان دوخته بود.

3) در برابر هر انعطاف خالصانه ای، تواضعی مضاعف از خود بروز می داد.

4) توصیه می کرد خود را به تفکّر و تعمّل و استنباط عادت دهند.

 

درس بیست و یکم

1- نام نویسندگان «مرآةالبلدان، امیرارسلان، آتش خاموش، چمدان» به ترتیب کدام است؟ انسانی 1383        4

1) عزیز السّلطان – ناصر الملک – عبّاس خلیلی – طالبوف

2) مشیرالدّوله – معاون الملک – مشفق کاظمی – صادق هدایت

3) قوام الدّوله – ذکاءالملک – محمود دولت آبادی – جلال آل احمد

4) صنیع الدّوله – نقیب الممالک – سیمین دانشور – بزرگ علوی

 

2- کدام کتاب از جمله ی تألیفات محمّد حسن خان صنیع الدّوله (= اعتمادالسّلطنه) نیست؟ فنّی 1382        2

1) خیرات الحسان     2) سیر العباد الی المعاد                             3) مراةالبلدان                            4) مطلع الشّمس

 

3- معانیِ کلمه های «ملتزمین، اعاظم، التهاب، ادبار، افگار» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ هنر 1381                 1

1) همراهان، بزرگان، برافروختگی، پشت کردن، خسته

2) ضرورت ها، بزرگی ها، آتش افروزی، تهیدست، مجروح

3) دوستداران، بزرگداشت ها، شعله ی آتش، پافشاری، زخمی

4) همراهان، نگهبانان، رنج کشیدن، اصرار ورزیدن، آزرده

 

4- در کدام گزینه یکی از آثار محمّدحسن خان صنیع الدّوله مطرح شده است؟ انسانی 1380                        3

1) تحفةالنظّار و غرایب الامصار                                 2) تحفةالاخوان

3) مرآةالبلدان                                                                            4) هفت کشور

 

5- در عبارت «نایب السّلطنه در مجلس خنده کرده بود به وضع عرض و لهجه ی آن» مقصود از «عرض» چیست؟ آزاد فنّی 1381                  1

1) شکایت                               2) سر و وضع                           3) حرکات دست                      4) طرز ایستادن

 

6- نویسندگان آثار «مجمع دیوانگان، کلبه ی عمو تم، و الایّام» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ ریاضی 1384

1) صنعتی زاده – هریت بیچر استو – دکتر طه حسین

2) مشفق کاظمی – هریت بیچر استو – دکتر شریعتی

3) عبّاسعلی خلیلی – الکساندر دوما – دکتر اسلامی ندوشن

4) یحیی دولت آبادی – جان اشتاین بک – دکتر طه حسین

 

7- دکتر طه حسین در کتاب «الایّام» خود را با چه کسی مقایسه می کند؟ آزاد فنّی 1380                            2

1) ابن بطوطه                            2) ابوالعلای معرّی    3) شبلی                   4) ذوالنّون مصری

 

8- عبارت زیر، توصیف زندگی چه کسی است؟ سنجش 1382                 1

«هنوز نه سالش نشده بود که بیشتر ترانه ها و مرثیه ها و افسانه ها و حماسه های هلالی ها و بربرها و اوراد و ادعیه ی پارسیان و غزل های صوفیان را آموخت، علاوه بر این تمام قرآن را نیز حفظ کرد.»

1) دکتر طه حسین    2) محمود درویش    3) ابوالعلاء معرّی                     4) جبرا ابراهیم جبرا

 

درس بیست و دوم

1- در کدام گزینه، واو معیّت به کار رفته است؟ تجربی 1380                   4

1) آخر چه کنم من و چه بد کردم                                              تا بند مَلک بُوَد سزاوارم؟

2) امروز به غم فزون تر از دی                                      و امسال به نقد کمتر از پارم

3) بندی است گران به دست و پایم در                              شاید که بس ابله و سبک بارم!

4) ترسیدم و پشت بر وطن کردم                                                گفتم من و طالع نگونسارم

 

2- معنی صحیح همه ی واژه های «ضَیعت، حازم، حِرز، بحبوحه» به ترتیب کدام است؟ زبان 1382                             4

1) نیستی، استوار، آزمندی، میان                                                2) دارایی، ارادتمند، تفقّد، گرفتاری

3) روشنایی، گوارا، نگهبانی، آغاز                                            4) زمین زراعتی، هوشیار، تعویذ، وسط

 

3- معنی چند واژه در کمانک مقابل آن، نادرست، آمده است؟ انسانی 1384                                2

«خلنگ (علف و جارو)، رواق (پیشگاه خانه)، سعایت (تلاشگر)، سوفار (نوک فلزی تیر)، سهم (ترس)، صولت (هیبت)، عقار (آب و زمین)، لابه (التماس)، مجرّد (غیر مادّی)، قدح (کاسه)، هیمه (هیزم)، مینو (بهشت)

1) یک                     2) دو                       3) سه                      4) چهار

 

4- معنای کلمات «منحوس – مذموم – محظوظ – مخذول» به ترتیب کدام است؟ ریاضی 1383                                3

1) بدکار – پیوسته – لذّت – خواری                         2) ناپسند – زشتی – بهرمند – شوم

3) نامیمون – زشت – بهره ور – خوار                       4) بدخوی – بهره وری – نکوهیده - زبونی 

 

5- در همه ی ابیات به جز بیت ..... کلمه ای که به نحوی با نام زندان های مسعود سعد سلمان تشابه لفظی دارد به کار رفته است. هنر 1384             1

1) مردم گمان برند که من در حصار ری                مسعودم و ستاره ی سمد است رهنمای

2) داند خدای کامل سعادت بُوَد اگر                                  مسعودوار سر کنم اندر حصار نای

3) ای دل به صبر کوش که این نیز بگذرد              زین حبس هم مرنج که این نیز بگذرد

4) چون ذرّه هوا می کند ای ماه ز هر سو               دل ها به تو خورشید رخ غالیه گیسو

 

6- در کدام مصراع حرف «و» به معنی «همراهی» است؟ تجربی 1380                  3

1) کردیم گناهی و از کرده غافلیم                                    2) تو مو می بینی و مجنون پیچش مو

3) گفتم من و طالع نگونسارم                            4) سنگش به جو ماند و آبش ز جو رود

 

7- معنی «محبوسم و طالع است منحوسم»، «چیست؟ آزاد فنّی 1381                        2

1) در زندانم و با بخت بد درستیزم.                                            2) زندانی هستم و بخت با من یار نیست.

3) اسیر و زندانی بخت خویشم.                                 4) در زندان هستم و امید به یاری بخت مساعد دارم.

 

8- در بیت «امروز به غم فزون تر از دی / و امسال به نقد کمتر از پارم» چند مفهوم متضاد وجود دارد؟ آزاد انسانی 1381                        1

1) سه             2) یک                             3) دو                              4) چهار

 

9- کدام گزینه برای کامل کردن عبارت «حبسیّه یکی از موضوعات ادبیّات ........ است. در تاریخ ادبیّات فارسی تنی چند از شاعران چون مسعود سعد سلمان، .....، ملک الشّعرا بهار و ............، دارای حبسیّه هستند.» مناسب است؟ هنر 1380                   3

1) تعلیمی – سنایی – جلال الدّین مولوی                          2) حماسی – فردوسی – منوچهری

3) غنایی – خاقانی –  فرّخی یزدی                                             4) داستانی – نظامی – سعدی

 

10- حبسیّات مسعود سعد سلمان در چه قالبی سروده شده است؟ سنجش 1383                     1

1) قصیده                         2) مثنوی              3) ترکیب بند                     4) ترجیع بند

 

11- «کِلّه بستن» در بیت «صبحدم چون کِلّه بندد آه دود آسای من / چون شفق در خون نشیند چشم خون پالای من» یعنی: ....................... انسانی 1380                    2

1) چشم زدن                      2) خیمه زدن                      3) راه زدن             4) سر زدن

 

12- مفهوم بیت «صبحدم چون کِلّه بندد آه دود آسای من / چون شفق در خون نشیند چشم خون پالای من» چیست؟ هنر 1380              4

1) اگر سحرگاهان از آه و ناله پرهیز کنم، هنگام غروب، اشک خونین جاری خواهم ساخت.

2) بامدادان از بس که اشک خونین می زیرم، دیدگانم نور و روشنی خود را از دست می دهند.

3) چگونه می توانم از آغاز سپیده، ناله سر دهم، زیرا که دیگر چشمانم روشنی خود را از دست خواهند داد.

4) سپیده دمانی که آه و زاری می کنم از دیدگانم اشک خونین جاری می شود.

 

13- همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ............. بیت آغازین یک «حبسیّه» است. سنجش 1383                          4

1) به زندان قفس مرغ دلم چون شاد می گردد                                 مگر روزی که از این بند غم آزاد می گردد

2) نالم به دل چو نای من اندر حصار نای                           پستی گرفت همّت من زین بلند جای

3) صبحدم چون کِلّه بندد آه دود آسای من                         چون شفق در خون نشیند چشم خون پالای من

4) دلا تا کی در این زندان، فریب این و آن بینی                            یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی

 

14- عبارت: شبلی گفت: « اگر چنان بودی که آن کودک بدان نان تهی قناعت کردی، وی را سگِ هم چون خویشتنی نبایستی بود.» با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟ هنر 1385                     4

1) کسی خوشتر از خویشتن دار نیست                        که با خوب و زشت کسش کار نیست

2) هنرمند باشد به سان گهر                                        که هر کس مر او را خریدار نیست

3) تواضع بود با بزرگان ادب                                      بود با فرومایگان مکنت

4) من و گنج آزادگی بعد از این                                  زهی پادشاهی زهی سلطنت

 

15- مضمون و مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر، متفاوت است؟ ریاضی 1381                             4

1) يك كرشمه كرد با خود آن چنانک                               فتنه ای در پير و در بُرنا نهاد

2) شور و غوغايی بر آمد از جهان                                    حسن او چون دست در يغما نهاد

3) از خُمستان جرعه ای بر خاک ريخت                 جنبشی در آدم و حوا نهاد

4) برجهید و زود در سجده فتاد                          در زمان شه، تیغ قهر از کف نهاد

 

در عبارت «اندر آن مسجد کودکان به کتّاب بودند»، «کتّاب» یعنی:           4

1) کاتبان                          2) کتیبه                           3) کتابت                          4) مکتب

 

درس بیست و سوم

- در همه ی ابیات به جز بیت ............... آرایه ی اسلوب معادله مشهود است. هنر 1384                    3

1) آدمی پیر چو شد حرص جوان می گردد                   خواب در وقت سحرگاه گران می گردد

2) چه حاجت است به تحصیل علم عارف را                               ز خود برآمده را نردبان نمی باید

3) مرا چگونه نباشد حضور عیش و فراغ                    که زخم بر سر زخم است و داغ بر سر داغ

4) آن را که بُوَد مغز و خرد خاموش است                    از کاسه ی پُر، صدا نیاید بیرون

 

- در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ...............از آرایه ی «اسلوب معادله» استفاده شده است. علمی – کاربردی 1382                      3

1) وداع غنچه را گل نام کردند                                                  طرب را ماتم غم آفریدند

2) عیبِ پاکان، زود بر مردم هویدا می شود                          موی اندر شیر خالص زود پیدا می شود

3) نالم به دل چو نای من اندر حصار نای                           پستی گرفت همّت من زین بلند جای

4) دود اگر بالا نشيند ، كسر شأن شعله نيست                                  جای چشم ابرو نگيرد ، گرچه او بالاتر است

 

- در کدام بیت، اُسلوب معادله به کار رفته است؟ علمی – کاربردی 1382                 4

1) محبوس چرا شدم، نمی دانم                                                  دانم که نه دزدم و نه عیّارم

2) به دیدارت آرایش جان کنم                                                    ز من هر چه خواهی تو فرمان کنم

3) به زندان قفس مرغ دلم چون شاد می گردد                                              مگر روزی که از این بند غم آزاد می گردد

4) عیبِ پاکان، زود بر مردم هویدا می شود                          موی اندر شیر خالص زود پیدا می شود

 

-در کدام بیت، اُسلوب معادله به کار نرفته است؟ انسانی 1384                   2

1) ز سختگیری دوران چه باک عارف را                    ز قحط سال، هما بینوا نخواهد شد

2) نه غم و نه غم پرستم، ز غم زمانه رَستم                 که حریف او شدستم که درِ ستم ببستم

3) دلی که نیست خراشی در او زمین گیر است           زری که سکّه ندارد روان نمی باشد

4) در نگیرد صحبت زاهد به صافی مشربان                 زشت در یک دیدن از آیینه رو گردان شود

 

1- در کدام بیت، اُسلوب معادله، استفاده نشده است؟ فنّی 1383                1

1) دل خراب من دگر خراب تر نمی شود                            که خنجر غمت ازین خراب تر نمی زند

2) عیبِ پاکان، زود بر مردم هویدا می شود                          موی اندر شیر خالص زود پیدا می شود

3) عشق چون آيد  برد هوش  دل فرزانه را                          دزد دانا می كشد اوّل چراغ خانه را

4) آدمی پیر که شد حرص جوان می گردد                          خواب در وقت سحرگه گران می گردد

    

- در کدام بیت، اُسلوب معادله به کار نرفته است؟ ریاضی 1382                                1

1) در این بهار چنان روزگار افسرده است                                    که غیر شمع، گلی هیچ کس به سر نزند

2) حسن بیان مجوی ز ما دل شکستگان                                     از کاسه ی شکسته نخیزد صدا درست

3) بی كمالی های انسان از سخن پيدا شود                         پسته بی مغز  چون لب  وا كند رسوا شود

4) لازم پیری است صائب، برگ ریزان حواس                                   بیش ره نتوان گرفتن لشکر بشکسته را؟

 

- در همه ی ابیات به جز بیت ................، اسلوب المعادله وجود دارد. هنر 1382                             1

1) هر کس ز بوم رفت که آرد خبر از یار                                     باز آمد و از خویش چو من بی خبر افتاد

2) گرفت هر که کم خود، شود ز اهل کمال                                               تمام گشتن ماه از هلال معلوم است

3) مرا کیفیّت چشم تو کافی است                                                              ریاضت کش به بادامی بسازد

4) بی كمالی های انسان از سخن پيدا شود                         پسته ی بی مغز  چون لب  وا كند رسوا شود

 

- در همه ی ابیات به جز بیت ................، اسلوب المعادله وجود دارد.زبان 1381                             1

1) آینه گر نقش تو بنمود راست                                                  خود شکن آیینه شکستن خطاست

2) ریشه ی نخل کهن سال از جوان افزون تر است                       بیش تر دلبشتگی باشد به دنیا پیر را

3) روشندلان خوش آمدِ شاهان نگفته اند                                     آیینه عیب پوش سکندر نمی شود

4) صورت نیست در دل ما کینه ی کسی                                    آیینه هر چه دید فراموش می کند

 

2- زیب النّسا متخلّص به مخفی در سرودن شعر از کدام شاعر، بیشتر پیروی می کرد؟ فنّی 1382   4

1) حافظ               2) سعدی  3) سنایی غزنوی                  4) عرفی شیرازی

 

3) مفهوم بیت « بلبل از گل بگذرد چون در چمن بيند مرا / بت پرستی كی كند  گر بَرْهمن بيند مرا» د ر کدام گزینه، درست آمده است؟ زبان 1381      2

1) بت پرستان در برابر یکتا پرستان، ذلیل و زبون هستند.         

2) جذبه و جمال من از معبود برهمن، افزون تر است.

3) عقیده و ایمان من برتر از اعتقاد برهمن است.

4) می توانم عقیده ی برهمن را از بت پرستی به خدا پرستی تغییر دهم.

 

4- کدام گزینه از مفهوم بیت « دود اگر بالا نشيند ، كسر شأن شعله نيست / جای چشم ابرو نگيرد ، گرچه او بالاتر است» دریافت می شود؟ انسانی 1380                        3

1) انتصاب افراد نالایق به ماصب و مقامات اجتماعی، موجب نفی ارزش دیگران نیست.

2) ارتقای افراد جامعه به مقامات ارزشمند، بر اساس اصول و قواعد دقیق، صورت می گیرد.

3) مقامات و مناصب اجتماعی، نشان دهنده ی شایستگی واقعی و برتری دارندگان آن ها بر دیگران نیست.

4) هر فردی، لیاقت و ویژگی هایی دارد و همه باید در کسب کمال بکوشند.

 

5- در بیت «برو طواف دلی كن كه كعبه ی مخفی است / كه آن خليل بنا كرد و اين خدا خود ساخت» همه ی آرایه های ادبی زیر، به جز ....................، وجود دارد. فنّی 1380                  3

1) ایهام                            2) مراعات نظیر                   3) اسلوب معادله                  4) تلمیح

 

6) در بیت «در سخن مخفی شده ام مانند بو در برگ گل          / هر كه خواهد ديدنم گو در سخن بيند مرا»کدام کلمه ایهام دارد؟ هنر 1380                        2

1) سخن                           2) مخفی                          3) بو                               4) گل

 

7- در کدام گزینه، ارتباط معنایی میان دو مصراع، با اسلوب معادله مطابقت می کند؟ تجربی 1380             3

1) بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران                                 کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

2) صبحدم چون کلّه بندد آه دودآسای من              چون شفق در خون نشیند چشم خون پالای من

3) عشق چون اید برد هوش دل فرزانه را                دزد دانا می کشد اوّل چراغ خانه را

4) نالم به دل چو نای در حصار نای                                 پستی گرفت همّت من زین بلند جای

 

8- معنای کنایی کدام گزینه درست نیست؟ آزاد تجربی 1384                 4

1) چین بر جبین فکندن: ناراضی بودن و غمگینی                  2) هزار بادیه رفتن: از عهده ی مشکلات برآمدن

3) سر به گریبان کشیدن: اندیشیدن و به فکر فرورفتن             4) عنان را گران کردن: اختیار خود را از دست دادن

 

9- کدام شاعر معاصر فارسی گوی از شاعران برون مرزی نیست؟ آزاد 1383  4

1) محمّد علی عجمی             2) جلال اکرامی

3) محمّد اقبال لاهوری                       4) مهدی حمیدی

 

10- مفهوم بیت «عشق چون آيد  برد هوش  دل فرزانه را / دزد دانا می كشد اوّل چراغ خانه را» با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟ سنجش 1383                     1

1) هوش خردمند را عشق به تاراج بُرد                               من نشنیدم که باز، صید کبوتر شود

2) گر همه عالم ز لوح فکر بشویند                                               عشق نخواهد شدن که عشق نگین است

3) چو علم آموختی از حرص، آنگه ترس، کاندر شب                چو دزدی با چراغ اید گزیده تر برد کالا

4) می کند کار خرد، نفس چو گردید مطیع                         دزد چون شحنه (= داروغه) شود امن کند عالم را

 

11- توصیه شاعر، در بیت «برو طواف دلی كن كه كعبه ی مخفی است / كه آن خليل بنا كرد و اين خدا خود ساخت» چیست؟ سنجش 1383                        2

1) رازداری 2) مهربانی و دوستی 3) زیارت خانه ی خدا 4) پنهان نگه داشتن احسان

 

12- مفهوم بیت « دود اگر بالا نشيند، كسر شأن شعله نيست / جای چشم ابرو نگيرد، گرچه او بالاتر است» کدام است؟ سنجش 1382        2

1) سعدی از سرزنش غیر نترسد هیهات                              غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را

2) کس نیاید به زیر سایه ی بوم                                                 ور همای از جهان شود معدوم

3) رنگين سخنان در سخن خويش نهان اند                         از نكهت خود نيست به هر حال ، جدا گل

4) عیبِ پاکان، زود بر مردم هویدا می شود                          موی اندر شیر خالص زود پیدا می شود

 

13- با توجّه به اسلوب معادله ی موجود در بیت «عشق چون آيد  برد هوش  دل فرزانه را / دزد دانا می كشد اوّل چراغ خانه را» کدام کلمه، معادل «هوش» قرار گرفته است؟ سنجش 1382              2

1) خانه                            2) چراغ                           3) عشق                           4) فرزانه

 

14- مفهوم بیت «بی كمالی های انسان از سخن پيدا شود / پسته بی مغز  چون لب  وا كند رسوا شود» در کدام گزینه، آمده است؟ سنجش 1382                     3

1) پرگویی، دلیل نادانی است.                            2) رفتار نیک، ناشی از گفتار نیک است.

3) گفتار هر شخص، معرّف شخصیّت و خرد اوست.     4) ناتوانی های جسمانی، سبب قص در گفتار است.

 

15- کدام گزینه در توصیف ادبیّات برون مرزی فارسی درست نیست؟                     4

1) نفوذ استعمار انگلیس موجب بروز تفاوت در گونه های زبان فارسی شد.

2) در عصر حاضر جریان ادبی دری در افغانستان باقی مانده است.

3) امروزه ادبیّات تاجیک در ماوراءالنّهر رواج دارد.

4) زبان فارسی از دوره ی غزنوی تا صد سال پیش زبان اداری و درباری هند و پاکستان بوده است.

 

16- کدام یک از شاعران فارسی گوی تاجیکستان است؟                       2

1) سعادت ملوک تاش                        2) جلال اکرامی                  3) زیب النّسا                      4) فدایی هروی

 

درس بیست و چهارم

1- منظور شاعر در بیت «کجا می روی؟ ای مسافر، درنگی / ببر با خودت پاره ی دیگرت را»، از «پاره ی دیگر» چیست؟ سنجش 1384                    3

1) سجّاده  2) عضو جدا شده ی شهید                   3) خود شاعر                      4) مهر و تسبیح و انگشتر

 

2- مفهوم بیت «همان دستمالی که پولک نشان شد / و پوشید چشم ترت را» کدام است؟ سنجش 1382      4

1) همان دستمالی که صورت خود را با آن پوشاندی.

2) همان دستمالی که اشک های مرا با آن پاک کردی.

3) دستمالی را که از قطره های اشکت خیس شده بود پنهان کردی.

4) اشک هایت را با همان دستمال پاک کردی تا گریه ات را کسی نبیند.

 

3- در کدام عبارت آرایه ی مجاز، هست؟ زبان 1384               3

1) از دیگران حدیث جوانی شنیده ام                                 2) همچون بنفشه سر به گریبان کشیده ام

3) در سینه ام هزار خراسان نهفته است                  4) نالم به دل چو نای اندر حصار نی

 

4- کدام گزینه در مورد ادبیّات برون مرزی نادرست است؟                      4

1) در عصر حاضر جز دو جریان ادبی دری و تاجیکی جریانی برجسته باقی نمانده است.

2) زبان فارسی از دوره ی غزنوی تا حدود صد و پنجاه سال پیش زبان اداری و درباری هند و پاکستان بوده است.

3) نفوذ زبان انگلیسی تفاوت های فراوان در ساختار و واژگان زبان ایجاد کرده است.

4) بعد از روی کار آمدن کمونیست ها در تاجیکستان برای همیشه زبان فارسی در آن جا فراموش گردید.


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ ] [ ۱۸:۱۲ بعد از ظهر ] [ ]

یک قدم بر سر وجود نهی                                           وان دگر در بر ودود نهی» با کدام بیت متناسب است؟ ریاضی 1385                            3

1) دریغا که از ماهرویان ندیدم                                   به جز بی وفایی و نامهربانی

2) کسی داند احوال پیران عشقش                                               که پیرانه سر کرده باشد جوانی

3) نشان خواهی از وی، ز خود بی نشان شو                                 که من زو نشان جُستم از بی نشانی

4) ز چشمی است چشم امیدم که هرگز                       به کس ننگرد از ره سر گرانی

 

17- مفهوم ابیات زیر به کدام گزینه، نزدیک تر است؟ ریاضی 1381                          1

«دو قدم بیش نیست این همه راه                  راه نزدیک شد سخن کوتاه

یک قدم بر سر وجود نهی                                           وان دگر در بر ودود نهی»

1) به سرّش ندا آمد که بایزید! اگر خواهی به ما رسی، خود را بر در بگذار و درآی.

2) سلام او در وقت صباح، مؤمنان را صبوح است.

3) الهی، اگر تو مرا خواستی من آن خواستم که تو خواستی.

4) بایزید بسطامی، یک شب در خلوت خانه ی مکاشفات، کمند شوق را درانداخت.

 

18- «هشتن»: ........... فنّی 1378                    2

1) پایداری                               2) رها کردن                            3) روی آوردن                         4) فراهم ساختن

 

19- معانی واژه های مشخّص شده در عبارت زیر، به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده است؟ سنجش 1383   1

«در زمان مصطفی(ع)، کافری را غلامی بود مسلمان، صاحب گوهر، سحری خداوندگارش فرمود که، تاس ها برگیر که به حمّام رویم.»

1) اصیل، کاسه های مسی                                         2) مالدار، کاسه های مسی

3) نژاده، وسایل بازی                                                4) گوهر فروش، وسایل بازی

 

20- کدام یک درون مایه کتاب «فیه ما فیه» را تشکیل نمی دهد؟                                3

1) مطالب اخلاقی                     2) مطالب اجتماعی   3) مطالب تعلیمی                      4) مطالب دینی

 

21- نام «مقدّمه ی قصیده با مضامینی چون عشق و یا توصیف طبیعت»، چیست؟ آزاد انسانی 1382                             3

1) مطلع                   2) مقطع  3) تغزّل                    4) تنه ی اصلی

 

کدام کتاب از آثار سنایی غزنوی نیست؟                      3

1) کارنامه ی بلخ                                      2) طریق التحقیق                      3) خوان اخوان                          4) حدیقةالحقیقه

 

......... شاعر وعارف بزرگ ایران در قرن ششم هجری، وی در ابتدا مدّاح غزنویان بود ولی از این کار توبه کرد و به عرفان روی آورد. از جمله آثار او «سیرالعباد الی المعاد» است.                            4

1) ناصر خسرو                          2) مولوی                                3) حافظ                  4) سنایی

 

درس چهاردهم

1- مفهوم بیت «نبیند مرا زنده با بند کس / که روشن روانم بر این است و بس» بر نفی ............. تأکید می کند. ریاضی 1383                              2

1) آزادگی                                2) ستم پذیری                          3) جوانمردی                            4) بیداد ستیزی

 

2- املای صحیح کلمه های به معانی «جویدن، زشت، طبع عالی داشتن، خواری، ترسناک» به ترتیب، کدام است؟ تجربی 1382                   1

1) مضغ – مذموم – مناعت – مذلّت – موحش           2) مضغ – مذموم – منائت – مزلّت – موحش

3) مظغ – مضموم – مناعت – مزلّت – موهش           4) مضق – مذموم – منائت – مذلّت – موهش

 

3- در کدام گروه کلمه ها، غلط املایی وجود دارد؟ زبان 1382 1

1) بی حوصلگی و اضطراب، خاستگاهِ اجتمائی، آذار و ایار، مؤکّد شده

2) مخذول ونالان، مرهم دلِ مجروح، خدای قضا گردان، زاهد و اهل صلاح

3) معذّب و گرفتار، مضغ و جویدن، سلاست روانی، نغمه های مهیّج قاریان

4) صولت و هیبت، مائده های زمینی، صله ی ارحام، نشاط و شعف

 

 4- املای درست کلمه ها، به معانیِ «زشت، برتری، فریب، پست شدن، بلند نظری» به ترتیب کدام است؟ زبان 1382                  3

1) مضموم، رجحان، خدعه، انحطات، منائت                             2) مذموم، رجهان، خدئه، انحطاط، منائت

3) مذموم، رجحان، خدعه، انحطاط، مناعت            4) مضموم، رجحان، خدعه، انحتاط، منائت

 

5- نویسنده ی کتاب «آزادی و تربیت» کیست؟ فنّی 1379                        4

1) غلامعلی حدّاد عادل                              2) زهرا کیا               3) مجتبی مینوی                       4) محمود صناعی

 

6- کلمه ی«مذموم» یعنی: ......... ریاضی 1364                                                 3

1) پیوسته 2) سرزنش                3) نکوهیده              4) همراه                               

 

7- مفهوم بیت «من آنم که در پای خوکان نریزم / مر این قیمتی لفظ درّ دری را» در کدام بیت آمده است؟ سنجش 1384                             3

1) خرد شاخی که شد درخت بزرگ                                           در بزرگیش سر سری منگر

2) بهرام که گور می گرفتی همه عمر                         دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

3) دانش و آزادگی و دین و مروّت                                              این همه را بنده ی درم نتوان کرد

4) می بهشت ننوشم ز جام ساقی رضوان                     مرا به باده، چه حاجت که مست بوی تو باشم

 

8- با توجّه به مفهوم بیت «من آنم که در پای خوکان نریزم / مر این قیمتی لفظ درّ دری را» شاعر به کدام ویژگی خود مباهات می کند؟ سنجش 1382  4

1) قدرت سخنوری و مدّاحی                                     2) دست نیالودن به مال حرام

3) توانایی خودش در سرودن قصاید                                            4) عدم اطاعت از زور و طغیان در برابر ستمگری

 

9- اصلی ترین دلیل سرباز زدن رستم از قبول پیشنهاد اسفندیار چیست؟                        2

1) پرهیز از عاقبت شوم              2) حفظ نام              3) در بند نام بودن                     4) پرهیز از کشتن شاهزاده

 

بیت «من آنم که در پای خوکان نریزم / مر این قیمتی درّ لفظ دری را» بر ارزش چه چیزی تأکید می کند؟      3

1) آزادگی                                2) مروارید قیمتی                                      3) فارسی دری                         4) ارزش سخن

درس پانزدهم

1- توضیح اصطلاحِ معماریِ «قاب» کدام است؟ انسانی 1385                   1

1) آسمانه و قوس بنا از طرف داخل که آن را از چوب سازند.

2) کاشی هایی که به شکل گیسوی بافته، پیچ پیچان به پایین کشیده شوند.

3) نوعی تزیین که اتاق ها و ایوان ها را به شکل برجسته یا پلّه پلّه گچ بری کنند.

4) بنایی ستون مانند بر دو جانبِ در ورودی ساختمان که به شکل زیبایی از بنِ دیوار تا بالا به عقب کشیده می شود.

 

2- معانی درست کلمات «مینا، افگار، بنان، ستوه» به ترتیب کدام است؟ تجربی 1383                                2

1) زیبا – مجروح – بازو – گریان                                              2) آبگینه – آزرده – انگشت – درمانده

3) بهشت – خسته – دست – ملول                                            4) آبگینه – کشته – ناخن – خسته

 

3- کدام گزینه، عبارت زیر را کامل می کند؟ هنر 1383                           4

«سه نقش دیگر نیز پر معنایند: یکی قاب بندی های محرابی شکل، دوم طرّه های کنار سر درها، .........»

1) رنگ ها نیز برای خود، عالمی دارند و همان کنایه ی مینو را در خود می نمایند.

2) جهانی شبیه به بهشت که در آن کوشیده شده است ناپیدا کران در محدود جای گیرد.

3) نوعی تزیین ساختمان که اتاق و ایوان ها را به شکل برجسته یا پلّه پلّه گچ بری می کنند.

4) کاشی هایی که به شکل گیسوی بافته، پیچ پیچان به پایین کشیده می شوند و غالباً در درون گلدان های مرمری جای می گیرند.

 

4- وصفِ اصطلاح ساختمانی «گوشواره» کدام است؟ انسانی 1383                          3

1) آن چه که به شکل خورشید مدوّر از فلزسازند و بالای قبّه و مانند آن نصب کنند.

2) نوعی تزیین ساختمان که اتاق ها و ایوان ها را به شکل برجسته یا پلّه پلّه، گچ بری کنند.

3) لُغازِ ساختمان یا بنایی ستون مانند که بر دو جانب در ورودی ساختمان از بن دیوار تا بالا به عقب کشیده می شود.

4) اتاقی در خانقاه که به خلوت و ریاضت سالکان و فقرا اختصاص داده می شد و گوشه و شاه نشین هم نامیده می شد.

 

5- «بنایی ستون مانند بر دو قالب در ورودی ساختمان که به شکل زیبایی از بن دیوار تا بالا به عقب کشیده می شود.» توضیح کدام واژه است؟ هنر 1382                              4

1) غرفه                    2) طُرّه                     3) زاویه   4) گوشواره

 

6- کدام گزینه برای کامل کردن عبارت «گمان می کنم که اسلیمی ها، گاه به شاخ گوزن شبیه می شوند و گاه به مار که هر دو از رمزهای باستانی اند و هر دو علامتِ ..........» مناسب است؟ انسانی 1380   1

1) باروری                               2) تباهکاری                            3) خشونت                               4) مهربانی

 

7- کدام واژه به معنی کنگره ای است که بر سر دیوار، از آجر یا کاشی سازند؟ ریاضی 1380       2

1) غرفه                    2) طُرّه                     3) گوشواره                             4) مقرنس

 

8- با توجّه به عبارت «تا نه تصوّر شود که آن ها را با جزمیّت بازگو کرده ام.» معنی «جزمیّت» چیست؟ تجربی 1380                   4

1) آسانی و سهولت   2) جهالت و نادانی    3) میل و رغبت                        4) قطعیّت و یقین

 

9- در کدام گزینه «تشخیص» به کار نرفته است؟ ریاضی 1375                4

1) کالبد بنا، مینایی است که روح ایران را در آن حبس کرده اند.

2) چه می خواهند بگویند این بوته ها و خط ها و اسلیمی ها که در هم می پیچند؟

3) دمدمه های اردیبهشت اصفهان آرام آرام از خواب بیدار می شود.

4) درخت ها از زر سُرخند و شاخه ها از مروارید و میوه های لذیذ بر آن ها روییده است.

 

10- در عبارت «احساس و استنباط من که با جزمیّت بیان کرده ام این است که معماری عصر صفوی می تواند به هر گونه غریزه و التحاب و اشتیاقی جواب بدهد.» املای کدام غلط است؟ فنّی 1376                      1

1) التحاب                                2) استنباط                                3) جزمیّت                                4) غریزه

 

درس شانزدهم

1- عبارت «حسودان تنگ نظر و عنودان بد گهر وی را به می و معشوق و لهو و لعب کشیدند.» با همه ی ابیات به جز بیت .......... قرابت معنایی دارد. ریاضی 1385                                2

1) بیاموزمت کیمیای سعادت                                    ز هم صحبت بد جدایی، جدایی

2) به هجران مرا سهل شد دادنِ جان                                            که سخت است دوری ز یاران جانی

3) مصاحب نباید مگر بهر راحت                                                چو زو رنج بینی نیاید به کاری

4) ز ناجنس بگریز اگر آفتاب است                                              تو را سایه خود بس، اگر یار خواهی

 

2- بیت «کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید / قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام» با مفهوم کدام بیت متناسب نیست؟ تجربی 1384                  3

1) نوشته، جاودان دیگر نگردد                            به رنج و کوشش از ما برنگردد

2) ز چرخ آمد همه چیزی نوشته                         نوشته با روان ما سرشته

3) مرا نصیب غم آمد به شادی همه عالم               چرا که از همه عالم ، محبّت تو گزیدم

4) ز چرخ آمد قضا نز کام مردم                          ازیرا بنده آمد نام مردم

 

3- «نماند از معاصی منکری که نکرد و مُسکری که نخورد» یعنی: ................... علمی – کاربردی 1382                 1

1) مرتکب هر گناهی شد و به هر کار ناپسندی اقدام کرد و از هر شرابی نوشید.

2) هر گناهی را انجام داد امّا از زشتکاری و شرابخواری پرهیز نمود.

3) از گناه و خطا اجتناب نمود و فعل بد مرتکب نشد و در پی شراب نرفت.

4) از گناهان زشت و ناپسند روی گردان نبود، امّا شرابخوری نکرد.

 

4- مفهوم عبارت «نماند از معاصی منکری که نکرد و مُسکری که نخورد» یعنی: ................ فنّی 1380                  3

1) انکار می کرد که گناهی از او سر زده است.                      2) گناه می کرد، امّا شراب نمی نوشید.

3) مرتکب هر گناهی شد.                                            4) هیچ کار خلاف شرع انجام نداد.

 

5- معنی بیت زیر چیست؟                   2

«دمی آب خوردن پس از بد سگال                       به از عمر هفتاد و هشتاد سال»

1) کمی آب خوردن بعد جنگ با انسان بد، از عمر زیاد لذّت بخش تر است.

2) یک لحظه زندگی پس از کشتن دشمن، از عمر زیاد لذّت بخش تر است.

3) عمر هفتاد و هشتاد ساله بهتر از درگیر شدن با آدم بد نهاد است.

4- آیا زندگی کردن بعد از دشمن، به از دست دادن عمر طولانی می ارزد.

 

6- معانی کدام گروه از کلمه ها، به ترتیب «خوار، شادمان، رخسار، بهانه جویی، دل جویی» است؟ انسانی 1381           1

1) مخذول، مشعوف، وجنه، تعلّل، تفقّد                  2) منحوس، محظوظ، طالع، استیصال، اشتلم

3) مخذول، محظوظ، وجنه، تعلّل، اشتلم                 4) منحوس، مشعوف، طالع، استیصال، تفقّد

 

7- معنی کدام گزینه با گزینه های دیگر متفاوت است؟ هنر 1368                        4

1) ذبح شده                       2) قربانی شده                    3) بسمل              4) نیم کشته

 

8- کدام کلمه ممال نشده است؟ فنّی 1383                        1

1) شخیص                        2) مزیح                           3) سلیح                           4) هلیم

 

9- معنی درست کلمه های «مضغ – مکیدت – مناعت – مذموم» به ترتیب، کدام است؟ انسانی 1382         2

1) جویدن – حیله گر – جلوگیری – ناپسند

2) جویدن – خدعه – بلند نظری – نکوهیده

3) هضم غذا – فریب – بلند نظری – نا درست

4) آسیا کردن غذا در زیر دندان – حیله – باز داشتن – پیوسته  

 

10- بیت «سعدیا گرچه سخن دان و مصالح گویی / به عمل کار برآید به سخن دانی نیست» با کدام بیت تناسب دارد؟ تجربی 1384                       4

1) بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است             بیار باده که بنیاد عمر بر باد است

2) گفتم این شرط آدمیّت نیست                         مرغ تسبیح گوی و من خاموش

3) می رسد از ذوق هر کاری به معراج کمال                        بر امید کارفرما کار کردن مشکل است     

4) قول نیاید به کار ، فعل بُوَد در شمار                  منکر گفتار شو ، امّت کردار باش

 

11- مفهوم جمله پایانی عبارت زیر چیست؟ فنّی 1382                             1

«دریغا که من بارها به همین ترتیب، در چاه ضلالت فروافتادگان را نجات داده بودم. ندانم که این بار تجربه صفرا فزود.»

1) این دفعه نمی دانم چرا تجربه نتیجه ی عکس داد.                    2) این بار به چه دلیل تجربه بی اثر بود.

3) چرا این بار تجربه باعث زحمت شد.                                      4) چرا این بار تجربه ی اندکی بخشید.

 

12- املای درست کلمه ها، به معانی «دریافت مفهوم چیزی، قطعیّت، برافروختگی، خوار» به ترتیب، در کدام گزینه آمده است؟ زبان 1381                 3

1) استنباط، جذمیّت، التهاب، مخزول                        2) اسطنبات، جزمیّت، التحاب، مخذول

3) استنباط، جزمیّت، التهاب، مخذول                        4) اسطنباط، جذمیّت، التحاب، مخذول

 

13- کدام واژه ها به ترتیب برای کامل کردن شعر زیر مناسب اند؟ انسانی 1385                          4

«..... خواهم ساخت / خواهم انداخت به ..... / دور ..... شد از این ..... غریب / که در آن هیچ کسی نیست که در ..... عشق / ..... را بیدار کند»

1) پارویی – آب – باید – شهر – کلبه ی – قهرمانان

2) پارویی – رود – خواهم – خاک – بیشه – ره نوردان

3) قایقی – رود – باید – شهر – خانه ی - ره نوردان

4) قایقی – آب – خواهم – خاک – بیشه ی – قهرمانان

 

14- معنی واژه های «بلامعارض، بنان، ترک، حازم» به ترتیب کدام است؟ فنّی 1383                  4

1) بی رقیب- دست ها – زره – هوشیار                     2) بی حاصل – انگشت ها – ترکش – گوارا

3) بی هدف – سرانگشت – کمند – تحلیل کننده       4) بی رقیب – انگشت – کلاه خود – دوراندیش

 

- معنی درست کلمه های « استیصال - سگالش - حازم - بنان » به ترتیب کدام است؟ هنر 1384

1) خیرخواهی – تفکّر – آماده – ناخن             2) درماندگی – اندیشه – هوشیار – انگشت             2

3) آگاهی – توصیه – ماهر – قلم                   4) ناچاری – مدح – دوراندیش – دست

 

- معنی صحیح کلمات «تعلّل – جزمیّت – سعایت – سحاب» به ترتیب کدام است؟هنر 1384

1) دردمندی – گمان – خجستگی – باد            2) دل سوزی – زاری – گشادگی – مه

3) دل جویی – فراوان – بدبختی – یاران          4) بهانه جویی – یقین – سخن چینی – ابر                4

 

درس هفدهم

1- عبارت «از پیشگامان تحوّل در شعر فارسی است، در تبریز به دنیا آمد و در استانبول به تحصیل پرداخت و به زبان های ترکی و فرانسه تسلّط داشت.» کدام شاعر را معرّفی می کند؟ زبان 1381                       2

1) ابوالقاسم لاهوتی                  2) تقی رفعت                            3) شمس کسمایی     4) طاهره صفّارزاده

 

2- همه ی شاعران زیر به جز .............، با سرودن اشعاری فارغ از قید تساوی مصراع ها و قافیه بندی های معمول و سنّتی، به ایجاد شیوه ای تازه در شعر فارسی، کمک کرده اند. تجربی 1380                  4

1) تقی رفعت                            2) جعفر خامنه ای                     3) شمس کسمایی     4) محمّدتقی بهار

 

3- کدام گزینه درباره شیوه ی شاعری نیمایوشیج صدق نمی کند؟ انسانی 1377         4

1) به یک معنی به رعایت قواعد عروضی معتقد بود.                    2) تساوی مصراع ها را لازم نمی دانست.

3) قافیه در شعر او، محدودیّت های شعر کلاسیک را ندارد.        4) شعر او فاقد هر گونه وزن عروضی بود.

 

4- فرق شعر «موج نو» با نثر در چیست؟ سنجش 1382                             3

1) قافیه                                    2) آهنگ                  3) تخیّل شعری                                        4) وزن عروضی

 

5- در مقایسه ی انواع شعر معاصر کدام گزینه درست نیست؟                      2

1) شعر آزاد (نیمایی) موزون است، امّا شعر سپید وزن ندارد.

2) در شعر آزاد جای قافیه مشخّص نیست، امّا در موج نو جای قافیه مشخّص است.

3) شعر سپید آهنگ دارد، امّا موج نو آهنگ ندارد.

4) شعر موج نو وزن ندارد، امّا شعر آزاد موزون است.

 

6- نیما در شعر زیر از چه سخن می گوید و منتظر چیست؟ تجربی 1380                    3

«خشک آمد کشتگاه من / در جوار کشت همسایه / قاصد روزان ابری، داروگ کی می رسد باران؟»

1) اِتمام خوشایند فصل برداشت محصول – فرصتی برای کاشت مجدّد

2) دستیابی به محصول ارزشمند و بی آفت – فرصت استفاده از محصول

3) استبداد حاکم بر جامعه ی خویش – آینده ای روشن

4) قحطی و قهر و غضب الهی با ظالمان – روزگار خوش گذشته

 

7- مقصود شاعر از «بر بساطی که بساطی نیست» چیست؟ آزاد تجربی 1381                              4

1) آرامش و آسودگی خاطر                                        2) تشویش و اضطراب شاعر

3) اوضاع مساعد                                                      4) نامساعد بودن اوضاع

 

8- از مهم ترین شاخصه های شعری «اخوان ثالث» است: ........... آزاد هنر 1381 1

1) احیای سنّت های حماسی و اساطیری کهن                             2) تجزیه و تحلیل شعر نیمایی

3) آمیختگی با مضامین عرفانی                                                  4) تصویرهای بدیع و بهره گیری از لغات عامیانه

 

9- در همه ابیات به جز بیت ........... متناقض نما موجود است.انسانی 1384                         3

1) هر کس که تو را به دوستی تکیه بر اوست                                              چون درنگری دشمن جان تو هم اوست

2) با من آمیزش او الفت موج است و کنار                                   دم به دم با من و پیوسته گریزان از من

3) تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی                                    گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

4) این مقرّر شد که هرگز نیست راحت در جهان                         راحتی گر هست در ترکِ امیدِ راحت است

 

10-کدام بیت عنوانِِ یکی از آثار طاهره صفار زاده را تداعی می کند؟ هنر 1383                          4

1) حق شب قدر است در شب ها نهان                                        تا کند جان هر شبی را امتحان

2) در نیابد حال پخته هیچ خام                                                    پس سخن کوتاه باید والسّلام

3) چون مزاج آدمی گل خوار شد                                                                زرد و بد رنگ و سقیم و خوار شد

4) شه حسام الدّین که نور انجم است                                         طالب آغاز سفر پنجم است

 

11- در کدام بیت، آرایه ی متناقض نما به کار نرفته است؟ انسانی 1383                                     3

1) زلف آشفته ی او موجب جمعیّت ماست                                 چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد

2) از خلاف آمد عادت بطلب کام که من                                    کسب جمعیّت از آن زلف پریشان کردم

3) زدیم در خم زلف گره گشای تو چنگ                                   که مفلسیم و نداریم هیچ دستاویز

4) گفتم که کفر زلفت گمراه عالم کرد                                     گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید

 

12- در همه ی ابیات به جز بیت .......... آرایه ی متناقض نما وجود دارد. ریاضی 1382                        2

1) من که دارم در گدایی گنجِ سلطانی به دست                           کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم؟

2) بازار گل فروش ندارد غمِ کساد                                                             یعنی رواجِ گریه ی ما کم نمی شود

3) ما هیچ متاعان، خجل از قدرِ رواجیم                                      در کشور ما رونق بازار کسادی است

4) با سر زلفِ تو مجموع، پریشانی دل                                        کو مجالی که یکایک همه تقریر کنم؟

 

13- در کدام بیت، آرایه ی متناقض نما (پارادوکس) مشهود است؟ انسانی 1382                        4

1) ای یوسف خوش نام ما، خوش می روی بر بام ما                     ای در شکسته جام ما، ای بر دریده دام ما

2) شب رفت، صبوح آمد، غم رفت، فتوح آمد                            خورشید درخشان شد تا باد چنین بادا

3) آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است                                              با دوستان مروّت، با دشمنان مدارا

4) خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند                                       ساقی بده بشارت رندان پارسا را

 

14-در کدام مصراع، آرایه ی «متناقض نما» به کار نرفته است؟ فنّی 1382                  4

1) کسبِِ جمعیت از آن زلفِ پریشان کردم                                  2) دولت فقر خدایا به من ارزانی دار

3) جامه اش شولای عریانی است                                                               3) باشد که باز ببینم دیدار آشنا را

 

15- با توجّه به شعر «که بار اوّل می آیی / و ذوالفقار را باز می کنی / و ظلم را می بندی» مفهوم دقیق «ذوالفقار را باز می کنی» در کدام گزینه آمده است؟ آزاد پزشکی 1384                     2

1) شمشیر علی (ع) را بر دست می گیری.                 2) به مبارزه علیه ظلم برمی خیزی.

3) اوّل برای اجرای عدالت می کوشی.                       4) قدرت حق را با شمشیر آشکار می کنی.

 

16- مفهوم شعر «از تهی سرشار / جویبار لحظه ها جاری است» چیست؟ 1380                        1

1) عمر، بیهوده و بی حاصل می گذرد.                      2) جوی ها و رودخانه ها خشک شده است.

3) رودخانه ها، بی فایده از میان مزارع می گذرند.      4) روزهای زندگی، از نشاط و شادمانی لبریز است.

 

کدام گزینه از پیشگامان شعر نیمایی نیست؟                 4

1) تقی رفعت                            2) جعفر خامنه ای     3) شمس کسمایی                     4) عارف قزوینی

درس هجدهم

1- با توجّه به نقد و تحلیل منظومه ی زیر، کدام گزینه، نادرست است؟ سنجش 1381                 3

«...... به کجا چنین شتابان / گون از نسیم پرسید

- دل من گرفته زین جا / هوس سفر نداری / ز غبار این بیابان؟

- همه آرزویم امّا / چه کنم که بسته پایم»

1) «غبار بیابان» کنایه از ستم و جوری است که به مردم می شود.

2) «گون» نماد انسانی دربند است که به خاطر ریشه دار بودن قادر به هجرت نیست.

3) «گون» از «نسیم» می خواهد که بماند و با جور و ستم مبارزه کند.

4) «نسیم» نماد انسانی در جستجوی حقیقت است که مانعی در برابر حرکت و هجرت خود نمی بیند.

 

2- سراینده ی مجموعه های شعرِ «در کوچه باغ های نشابور» و «از زبانِ برگ» کیست؟ علمی – کاربردی 1381        4

1) عبید رجب          2) پروین اعتصامی    3) محمّدرضا میرزاده عشقی      4) محمّدرضا شفیعی کدکنی

 

3- نظامی در کدام بیت، مانند منظومه ی زیر، به آیه ی «فتبارک الله احسن الخالقین» اشاره کرده است؟ تجربی 1383                   1

«خجسته باد نام خداوند / که نیکوترین آفریدگاران است / و نام تو / که نیکو ترین آفریدگانی»

1) بر صورت من ز روی هستی                                  آرایش آفرین تو بستی

2) بی یاد توام نفس نیاید                                                            با یاد تو یاد کس نیاید

3) ای هست کن اساس هستی                                    کوته ز درت دراز هستی

4) ای مقصد همّت بلندان                                                           مقصود دل نیازمندان

 

4- شاعر در منظومه ی زیر، به کدام فضیلت حضرت علی (ع) توجّه بیشتری داشته است؟ ریاضی 1382       3

«آه ای خدای نیمه شب های کوفه ی تنگ / ای روشنِ خدا در شب های پیوسته ی تاریخ / ای روح لیلة القدر / حتّی اِذا مَطلَع الفجر»

1) علم و ساده زیستی                2) ترحّم و دلسوزی  3) تهجّد و مناجات    4) شهادت و اکرام

 

5- مجموعه های «سرود رگبار» و «عبور» سروده ی کیست؟ هنر 1381                  4

1) حمید سبزواری    2) سلمان هراتی                         3) شمس کسمایی     4) موسوی گرمارودی

 

درس نوزدهم

1- «سایه ی عمر» نامِ مجموعه ی اشعار کدام غزل سرای معاصر است که شیوایی و روانی سخن سعدی در سروده هایش محسوس است؟ زبان 1385                     1

1) رهی معیّری                         2) هوشنگ ابتهاج                     3) ساعد باقری                         4) حمید سبزواری

 

2- در کدام بیت، کلمه ای به کار رفته است که با نام یکی از کتاب های هوشنگ ابتهاج تشابه لفظی دارد؟ تجربی 1358                               1

1) شبگیر ما در روز خیبر یاد بادا                                               قهر خدا در خشم حیدر یاد بادا

2) هر ذرّه ای این جا به سودا می خرامد                       هر قطره ای غرق تمنّا می خرامد

3) دانی که مردان مسافر کم شکیب اند                       گر در زمین گر در آسمان هر جا غریب اند

4) دیدم شبان خفته را تبدار دیدم                                                بر خفته ی شب شبروی بیدار دیدم

 

3- با توجّه به شماره ی ابیات، کدام دو بیت با هم، ارتباط معنایی دارند؟ ریاضی 1380                                2

1) سر گرگ باید هم اوّل برید                                    نه چون گوسفندان مردم درید

2) بسوزند چوب درختان بی بر                                   سزا خود همین است مر بی بری را

3) از جام عافیت می نابی نخورده ام                                            وز شاخ آرزو، گل عیشی نچیده ام

4) نه سایه دارم و نه بر بیفکنندم و سزاست                  اگر نه بر درخت تر کسی تبر نمی زند

1) یک و دو                             2) دو و چهار                           3) یک و چهار                         4) سه و چهار

 

4- کدام گزینه با این بیت «همخوان» است؟ آزاد فنّی 1380                       2

«با یاد نرگست سر سودایی از ملال / همچون بنفشه بر سر زانو نهاده ایم»

1) اشکم ولی به پای عزیزان چکیده ام                       خارم ولی به سایه ی گل آرمیده ام

2) با یاد رنگ و بوی تو ای نوبهار عشق                     هم چون بنفشه سر به گریبان کشیده ام

3) هم جان بدان دو نرگس جادو سپرده ایم                  هم دل بدان سنبل هندو نهاده ایم

4) عمری گذشت تا به امید اشارتی                                             چشمی بدان دو گوشه ی ابرو نهاده ایم

 

5- مفهوم بیت «با یاد نرگست سر سودایی از ملال / همچون بنفشه بر سر زانو نهاده ایم» با کدام بیت متناسب است؟ سنجش 1381                 4

1) چون ز نسیم می شود زلف بنفشه پر شکن                              وه که دلم چه یاد از آن عهدشکن نمی کند

2) چون خاک در هوای تو از پا فتاده ام                        چون اشک در قفای تو با سر دویده ام

3) اشکم ولی به پای عزیزان چکیده ام                       خارم ولی به سایه ی گل آرمیده ام

4) با یاد رنگ و بوی تو ای نوبهار عشق                     هم چون بنفشه سر به گریبان کشیده ام

 

6- چه کسانی به ترتیب منظومه های «سراب – سایه ی عمر – سرود رگبار – شبخوانی» را سروده اند؟ هنر 1383       2

1) علیرضا قزوه – سهراب سپهری – قیصر امین پور – اخوان ثالث

2) هوشنگ ابتهاج – رهی معیّری – موسوی گرمارودی – شفیعی کدکنی

3) مهرداد اوستا – هوشنگ ابتهاج – اخوان ثالث – نیما یوشیج

4) مهرداد اوستا – رهی معیّری – هوشنگ ابتهاج – شفیعی کدکنی

 

7- عبارت «شاعر معاصر است که در سال 1306 در رشت متولّد شد. وی از سال 1332 به شعر اجتماعی روی آورد و «سیاه مشق» یکی از آثار اوست» چه کسی را معرّفی می کند؟ فنّی 1383                        1

1) هوشنگ ابتهاج                                     2) طاهره صفّارزاده

3) محمّدحسن رهی معیّری                                        4) سیّد علی موسوی گرمارودی

 

8- کدام گزینه از حکایت زیر، دریافت نمی شود؟ تجربی 1382                                2

ذوالنّون مصری پادشاهی را گفت: «شنیده ام فلان عامل را که فرستاده ای به فلان ولایت، بر رعیّت درازدستی می کند و ظلم روا می دارد.» گفت: «روزی سزای او بدهم». گفت: «بلی، روزی سزای او بدهی که مال از رعبّت تمام ستده باشد. پس به زجر و مصادره از وی بازستانی و در خزینه نهی، درویش و رعیبت را چه سود دارد؟»

1) تأخیر در مجازاتِ حاکمان ستمگر، سبب تضییع حقوق صاحبان حق است.

2) مجازات و مصادره ی اموالِ حاکمان ظالم، برای اجرای عدالت، لازم و کافی است.

3) مصادره ی اموالِ حاکمان ظالم، برای اجرای عدالت، لازم و کافی است.

4) مجازات حاکمان متجاوز به حقوقِ مردم، بدون بازگرداندن اموال مردم به خودشان، نوعی بی عدالتی است.

 

9- مفهوم بیتِ «چه چشم پاسخ است از این دریچه های بسته ات / برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند» چیست؟ تجربی 1382                     4

1) درمان ناپذیری درد اشخاص نابینا                                 2) انتظار عکس العمل از آدم های ناشنوا

3) باورمندی به گشوده شدن روزنه های امید                        4) بیهودگی تلاش برای بیدار کردن مردم غافل

 

10- بیت «بسوزند چوب درختان بی بر / سزا خود همین است مر بی بری را» با کدام بیت، تناسب معنایی دارد؟ فنّی 1382                              4

1) ای سرو پای بسته به آزادگی مناز                                            آزاده من که از همه عالم بریده ام

2) گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم                           ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد

3) گذرگهی است پر ستم که اندرو به غیر غم                                   یکی صلای آشنا به رهگذر نمی زند

4) نه سایه دارم و نه بر بیفکنندم و سزاست                                  اگر نه بر درخت تر کسی تبر نمی زند

 

11- بیت «بسوزند چوب درختان بی بر / سزا خود همین است مر بی بری را» با کدام بیت، ارتباط معنایی دارد؟ ریاضی 1380                        3

1) از جام عافیت می نابی نخورده ام                                             و ز شاخ آرزو ، گل عیشی نچیده ام

2) ای سرو پای بسته به آزادگی مناز                                             آزاده من که از همه عالم بریده ام

3) نه سایه دارم و نه بر بیفکنندم و سزاست                                  اگر نه بر درخت تر کسی تبر نمی زند

4) دل خراب من دگر خراب تر نمی شود                            که خنجرغمت ازین خراب تر نمی زند

 

12- در بیت «نشسته ام در انتظار این غباربی سوار / دریغ کز شبی چنین سپیده سر نمی زند»، «در انتظار این غبار بی سوار» کنایه از چیست؟ آزاد تجربی 1384                 1

1) انتظار بیهوده و واهی داشتن.                                     2) انتظار بی اعتبار و ناشناخته را دنبال کردن.

3) انتظار تاریکی و ستمگری را کشیدن.                             4) منتظر یک حادثه ی پنهانی بودن.

 

13- کدام گزینه به مفهوم بیت زیر نزدیک تر است؟ آزاد ریاضی 1384        2

یکی از شب گرفتگان چراغ بر نمی کند                              کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند

1) کسی از اسیران بیدار نمی شود تا با چراغ هدایت به سوی آزادی برود.

2) کسی ظلمت ها را با چراغ هدایت از بین نمی برد و به فکر آزادی مردم نیست.

 3) کسی با چراغ هدایت از تاریکی نمی گذرد و به سوی آزادگی رهنمون نمی شود.

4) کسی از تیره بختان از ظلمت ها نمی گذرد و به فکر آزادی دیگران نیست.

 

14- کدام گزینه بیانگر بالاترین ناامیدی و غفلتی است که شاعر مطرح می کند؟ آزاد ریاضی 1384             3

1) در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند                                 2) یکی ز شب گرفتگان چراغ برنمی کند

3) دریغ کز شبی چنین سپیده سر نمی زند                          4) برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند

 

15- در کدام کلمه «اگر» به قرینه ی معنوی حذف شده است؟ آزاد ریاضی 1382                    3

1) چه چشم پاسخ است از این دریچه های بسته ات                2) در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند        

3) نه سایه دارم و نه بر بیفکنندم و سزاست                                   4) دریغ کز شبی چنین سپیده سر نمی زند

 

16- از کدام بخش بیت «نشسته ام در انتظار این غباربی سوار / دریغ کز شبی چنین سپیده سر نمی زند» مفهوم کنایی برمی آید؟ آزاد ریاضی 1380                    1

1) در انتظار غبار بی سوار نشستن                                                2) سپیده سر نزدن

3) سپیده نزدن در چنین شبی                                        4) در انتظار سپیده نشستن

 

17- معنی کنایی مصراع «یکی ز شب گرفتگان چراغ برنمی کند» در کدام گزینه آمده است؟ تجربی 1380    2

1) از این شب خفتگان، هیچ کس به صبح نمی اندیشد.

2) در این ظلمت اختناق کسی به فکر آزادی و رهایی نیست.

3) در این تاریکی کسی چراغی نمی افروزد.

4) در این سیاه بازار کسی به فکر درماندگان نیست.

 

18- دو مفهوم «درماندگی» و «شوق» ار کدام بیت استنباط می شود؟ سنجش 1384               2

1) اشکم ولی به پای عزیزان چکیده ام                              خارم ولی به سایه ی گل آرمیده ام

2) چون خاک درهوای تو از پا فتاده ام                              چون اشک در قفای تو با سر دویده ام

3) من جلوه ی شباب ندیدم به عمر خویش                                    از دیگران حدیث جوانی شنیده ام

4) از جام عافیت می نابی نخورده ام                                            و ز شاخ آرزو ، گل عیشی نچیده ام


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ ] [ ۱۸:۱۱ بعد از ظهر ] [ ]

) مرا از آن خنده آمد و او را معزول کردم و عمارت به دیگری دادم و بدین لطیفه به مقصود رسیدند.

3) سال اوّل پیرایه های زنان فروختیم و سال دوم خانه ها، سال سیم زمین ها و ضیاءها و عقارها و دیه ها جمله خراب شد.

4) روزی حضرت روح الله می گذشت. ابلهی سخنی پرسید؛ بر سبیل تلطّف جوابش باز داد و آن شخص مسلّم نداشت و آغاز عربده و سفاحت نهاد.

 

13- مفهوم «از کوزه همان برون تراود که در اوست» با کدام گزینه تناسب معنایی دارد؟ تجربی 1387

1) هر که بر زیردستان نبخشاید، به جور زیردستان گرفتار آید.

2) حکیمی که با جهّال درافتد، باید که توقّع عزّت ندارد.

3) معصیّت از هر که وجود آید ناپسند است و از علما ناخوب تر.

4) زمین را از آسمان نثار است و آسمان را از زمین غبار.                               4

 

14- در کدام بیت به مفهوم رباعی زیر اشاره شده است؟ تجربی 1385                        4

«آنان که محیط فضل و آداب شدند                                             در جمع کمال شمع اصحاب شدند

ره زین شب تاریک نبردند برون                                  گفتند فسانه ای و در خواب شدند»

1) به طریقی روم که خوانندم                                     لاجرم آب خفته خوانندم

2) خواب نوشین بامداد رحیل                                    باز دارد پیاده را ز سبیل

3) ای بسا خواب کاو بُوَد دلگیر                                 وَ اصل آم دلخوشی است در تعبیر

4) چون من این قصّه چند کس گفتند                          هم در آن قصّه عاقبت خفتند

 

15- مفهوم رباعی زیر در کدام گزینه، ذکر شده است؟ سنجش 1382                        2

«آنان که محیط فضل و آداب شدند                                             در جمع کمال شمع اصحاب شدند

ره زین شب تاریک نبردند برون                                  گفتند فسانه ای و در خواب شدند»

1) بیهودگی حیات                    2) ناشناخته بودن راز هستی

3) بی فایده بودن علم و دانش     4) بی اعتنایی دانشمندان به زندگی

 

ضرب المثلِ «کُلّ اناءٍ یترشّح بما فیه» در توجیه مفهوم کدام گزینه آمده است؟                                2

1) مراد از نزول قرآن، تحصیل سیرت خوب است، نه ترتیل سورت مکتوب.

2) زمین را از آسمان نثار است و آسمان را از زمین غبار.

3) هر که در حال توانایی نکویی نکند، در وقت ناتوانی سختی بیند.

4) پارسا را بس اینقدر زندان                       که بود هم طویله ی رندان

درس دهم

1- عبارت «مشهورترین شاعر شاعر رمانتیک  قرن 19 فرانسه و از بزرگ ترین ادیبان و نویسندگان اجتماعی جهان است. از ده سالگی به شعر گفتن پرداخت و 25 سالگی، شاعری سرشناس بود. عضو فرهنگستان فرانسه و نماینده مجلس قانون گذاری بود و به دلیل مخالف با ناپلئون سوم، 20 سال در تبعید به سر برد.» کدام شخصیّت را معرفّی می کند؟ تجربی 1380                                4

1) آندره ژید                             2) آلن رنه لوساژ                      3) الکساندر دوما                      4) ویکتور هوگو

 

2- معنای درست کلمات «صبوح، برآهیختن، استیصال و اشباح» در کدام گزینه آمده است؟ آزاد ریاضی 1384

1) شوق بامدادی، فریاد کشیدن، ناچاری و وحشت ها

2) شوق و شادی، برکشیدن، ناگزیر و شومی ها

3) شوق و نشاط، بالا بردن، درماندگی و سایه ها                        3

4) پیمانه ی عشق، بالا بردن، ریشه داشتن و تاریکی ها

 

3- مهم ترین و مشهورترین اثر ویکتورهوگو چه نام دارد؟ سنجش 1384                    2

1) کارگران دریا                       2) بینوایان                                3) مردی که می خندد                               4) گوژپشت نتردام

 

4- اثر دیگر نویسنده «کارگران دریا» کدام است؟ سنجش 1382               3

1) آواز شهر                                              2) کلبه ی عمو تم

3) گوژپشت نتردام                    4) انگیزه ی نیکسون کشی و جشن انقلاب شیلی

 

مؤلف کتاب «مردی که می خندد» کیست؟                                1

1) ویکتور هوگو                      2) توماس کارلایل    3) ادموند گونکور    4) گوستاو لوبون

درس یازدهم

1- شهرت ویلیام سیدنی پورتر، بیشتر مرهون چیست؟ انسانی 1382                           1

1) داستان های کوتاه و احساساتی و نیمه واقع گرا که در آن ها اغلب به زندگی مردم فرودست جامعه می پردازد.

2) داستان های بلند و پرماجرا که در آن با استفاده از تخیّل قوی به تاریخچه ی سرزمین خود می پردازند.

3) به کار بردن آرایه های ادبی و علوم بلاغی و استفاده ی بدیع از موسیقی کلام که شنونده را خشنود می کند.

4) قطعه ی ادبی و سروده های دل انگیز و غیر واقعی که شنونده را دستخوش احساساتی می کند.

 

2- در داستان کوتاه «هدیه ی سال نو» از اُ.هنری، زن گیسوانش را فروخته تا زنجیر طلایی برای ساعت شوهرش تهیّه کند و مرد ساعتش را فروخته تا شانه هایی برای گیسوان همسرش فراهم کند؛ داستان مذکور، یادآور کدام بیت از مولوی است؟ هنر 1382                            3

1) بشنو از نی چون شکایت می کند                                                           از جدایی ها حکایت می کند

2) در نیابد حال پخته هیچ خام                                                    پس سخن کوتاه باید والسّلام

3) کوزه بود و آب می نامد (= نمی آمد) به دست                         یافت آب افتاد خود کوزه شکست

4) هر دو گون زنبور خورند از محل                                                           زین یکی شد نیش و زان دیگر عسل

 

3- کدام گزینه از آثار «اُ.هنری» است؟ فنّی 1380                     2

1) در بیابان های تبعید               2) راه های سرنوشت 3) ژیل بلاس            4) کارگران دریا

 

4- کدام کتاب، اثر «ویلیام سیدنی پورتر» نیست؟ سنجش 1383                3

1) آواز شهر                              2) اختیارات                              3) کارگران دریا                       4) راه های سرنوشت

 

5- در کدام گزینه، همه ی کتاب ها از تألیفات نویسنده ی معروف آمریکایی است که در اوایل قرن بیستم درگذشت و شهرت وی بیشتر مرهون داستان های کوتاه و احساساتی و نیمه واقع گرایانه ی اوست که در آن ها اغلب به زندگی مردم فرودست و طبقات پایین جامعه می پردازد؟ سنجش 1382                                2

1) قلب مغرب، آزادی و تربیت، آواز شهر                    2) راه های سرنوشت، آواز شهر، چرخ و فلک

3) راه های سرنوشت، آواز شهر، کارگران دریا           4) مائده های زمینی، آزادی و تربیت، چرخ و فلک

 

6- در کدام گزینه، آرایه ی «استعاره» به کار رفته است؟ علمی – کاربردی 1381      4

1) تنش چون بید لرزان بود.                       2) به سانِ یکی تیغ پولاد شد.

3) چو یک ماه شد، همچو یک ماه بود.      4) آبشاری طلایی بر شانه هایش ریخته بود.

 

7- عبارت زیر معرّف کیست؟ زبان 1383                                1

« سصت سال از عمر هشتاد و دو ساله ی خود را صرف نویسندگی کرد و در آثار خویش مشکلات زندگی آدمی را با عشقی سرشار به واقعیّت به تصویر کشید و به همین جهت جایزه ی نوبل را از آن خویش کرد. مائده های زمینی زاده ی نوبل را از آن خویش کرد. مائده های زمینی زاده ی شور و اضطراب جوانی نویسنده است».

1) آندره ژید                             2) اُ.هنری                                3) ویکتور هوگو                      4) فرانتس فانون

 

8- نویسنده در عبارت «برای من خواندن این که شن ساحل ها نرم است، کافی نیست، می خواهم پای برهنه ام این نرمی را حس کند.» کدام مورد را مهم تر می داند؟ فنّی 1383                     2

1) تجربه های دانایان                                 2) تجربه ی شخصی خود         

3) مطالعه ی نظرات دیگران                      4) آشنایی به علوم و فنون

 

9- نویسندگانِ آثار «الفیّه – مراتع بهشتی – تحفةالاخوان – انتقام» به ترتیب، کدام اند؟ ریاضی 1382           2

1) ابن مالک – جعفر خامنه ای – خاقانی شروانی – عبّاس خلیلی

2) ابن مالک – اشتاین بک – کمال الدّین عبدالرّزاق – عبّاس خلیلی

3) بیرونی – تقی رفعت – اقبال لاهوری – یحیی دولت آبادی

4) بیرونی – توماس کارلایل – بیدل دهلوی – یحیی دولت آبادی

 

10- مائده های زمینی، اثر کیست و مترجم یا مترجمان آن کیست؟ فنّی 1382                             4

1) ویکتور هوگو – حسینقلی مستعان                         2) پابلونردوا – فرامرز سلیمانی و احمد کریمی

3) اُ. هنری – عبدالحسین زرّین کوب                       4) آندره ژید – پرویز داریوش و جلال آل احمد

 

11- نویسنده ی عبارت «برای من خواندن این که شن ساحل نرم است، کافی نیست، می خواهم پای برهنه ام این نرمی را حس کند، معرفتی که قبل از آن احساسی نباشد، برای من بیهوده است.» به چه امری تأکید دارد؟ انسانی 1382                     4

1) سعی و سخت کوشی                                           2) احترام به عقاید دیگران

3) داشتنِ عاطفه ی قوی                                            4) روی آوردن به تجربه ی شخصی

 

12- آندره ژید در عبارتِ «برای من خواندن این که شن ساحل نرم است، کافی نیست، می خواهم پای برهنه ام این نرمی را حس کند، معرفتی که قبل از آن احساسی نباشد، برای من بیهوده است.» بر کدام گزینه تأکید دارد؟ هنر 1382                      2

1) عاطفه                  2) آزمایش                                3) دانش                                   4) عقیده

 

13- مؤلّف «تحفةالاخوان» کیست و در کدام قرن می زیست؟ سنجش 1383                             4

1) هندوشاه نخجوانی – دهم                      2) نظام الدّین عبدالله – هشتم

3) افضل الدّین بدیل خاقانی – ششم           4) کمال الدّین عبدالرّزاق کاشانی – دهم

 

14- محوری ترین پیام داستان «مهمان مرد انصاری در روزگار قحط» کدام است؟                       1

1) ایثار                                                     2) مهمان نوازی                       

3) اطاعت از رسول خدا                             4) همدلی و همراهی اعضای خانه

 

- عبارت «عمرش چهل و شش سال بود. سفرهای دور و دراز به کشورهای خارج کرد امّا از سفرهای او در ایران حاصل بیشت عاید شد زیرا ایران و فرهنگ آن را می شناخت و کتاب هایی در این زمینه نوشت که هم سفرنامه است، هم تحقیق اجتماعی، هم مطالعه ی زبان شناسی و هم آداب قومی، مائده های زمینی آندره ژید، را به فارسی ترجمه کرد.» شرح حال کیست؟ انسانی 1381                           2

1) بزرگ علوی        2) جلال آل احمد                      3) سیّد محمّد علی جمال زاده     4) عبدالحسین زرّین کوب

 

درس دوازدهم

1- جمله پایانی کدام بیت، خطاب به غیر معشوق ازلی است؟ زبان 1381                    1

1) هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن                    اگر خلاف کنم سعدیا! به سوی تو باشم

2) نه در این عالم دنیا که در آن عالم عقبی                                همچنان بر سر آنم که وفادار تو باشم

3) خاک بادا تن سعدی اگرش تو نپسندی                    که نشاید که تو فخر من و من عار تو باشم

4) به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم                    نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم

 

2-همه ی گزینه ها، به جز گزینه ی ............ از مفهوم بیت زیر دریافت می شود؟ فنّی 1379                                2

«در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم                     بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم»

1) پاکبازی                               2) تیزبینی                 3) خاکساری                           4) وفاداری

 

3- بیت «حدیث روضه نگویم، گل بهشت نبویم / جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم» با کدام بیت تناسب موضوعی دارد؟ آزاد انسانی 1376                     4

1) نه در این عالم دنیا که در آن عالم عقبی                                همچنان بر سر آنم که وفادار تو باشم

2) مرا نصیب غم آمد به شادی همه عالم                     چرا که از همه عالم محبّت تو گزیدم

3) من چه شایسته ی آنم که تو را خوانم و دانم            مگرم هم تو ببخشی که سزاوار تو باشم

4) هیچ از دنیا و عقبی نبود گوشه ی خاطر                                 که به دیدار تو شغل است و فراغ از دو جهانم

 

4- در کدام بیت، همه ی آرایه های «تشبیه، مراعات نظیر و تضاد» وجود دارد؟ تجربی 1382      3

1) ای صاحب کرامت، شکرانه ی سلامت                  روزی تفقّدی کن درویش بی نوا را

2) آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است                              با دوستان مروّت با دشمنان مدارا

3) سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد           دلبر که در کف او موم است سنگ خارا

4) دل می رود ز دستم، صاحبدلان خدا را                   دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

 

5- بیت «ای صاحب کرامت، شکرانه ی سلامت / روزی تفقّدی کن درویش بی نوا را» با کدام گزینه، قرابت معنایی دارد؟ زبان 1382                          3

1) بیهده تا کی زنم دست به سر از غمش                     دست من از کار شد، نوبتِ دست دعاست

2) هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی                 کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را

3) هر که فریادرس روز مصیبت خواهد                      گو در ایّام سلامت به جوانمردی کوش

4) رسم دهش ز همّت اهل جهان مخواه                       طفلند و دستشان به دهن آشناتر است

 

6- در بیت «به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم / به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم» کدام آرایه ی ادبی وجود ندارد؟ فنّی 1380                 4

1) ایهام                    2) تشبیه                   3) جناس  4) متناقض نما

 

7- در بیت «آیینه ی سکندر جام مِی است بنگر / تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا» منظور شاعر از «جام می» چیست؟ تجربی 1380                          3

1) آرزوی باطل                         2) ارزش و اعتبار دنیوی                            3) دل پاک عارف                     4) قدرت جسمانی

 

8- «ده روز مهر گردون افسانه است و افسون / نیکی به جای یاران، فرصت شمار یارا» یعنی: ........... علمی – کاربردی 1380                              4

1) روی کرد جهان، به انسان، سبب و انگیزه ی از یاد بردن دوستان است.

2) درباره ی دوستان احسان کن تا روزگار به تو مهر بورزد.

3) با توجّه به فریب کاری دنیا، بدی های دوستان را فراموش کن.

4) با توجّه به ناپایداری دنیا، از مقام و منزلت خود، برای نیکویی کردن به دوستان استفاده کن.

 

9- در کلمه ی قافیه ی کدام بیت، آرایه ایهام، به کار رفته است؟ علمی – کاربردی 1380                          3

1) از خمستان جرعه ای بر خاک ریخت                      جنبشی در آدم و حوّا نهاد

2) آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است                              با دوستان مروّت با دشمنان مدارا

3) آیینه ی سکندر جام مِی است بنگر                         تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا

4) یک کرشمه کرد با خود، آن چنانک                       فتنه ای در پیر و در برنا نهاد

 

10- در کدام بیت آرایه ی «ایهام» وجود ندارد؟ فنّی 1382                        2

1) امید هست که روی ملال در نکشد                        از این سخن که گلستان نه جای دلتنگی است

2) ای صاحب کرامت، شکرانه ی سلامت                  روزی تفقّدی کن درویش بی نوا را

3) به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم                     به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم

4) گفتم غم تو دارم، گفتا  غمت سرآید                      گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید

 

11-در کدام بیت، آرایه ی «ایهام» موجود نیست؟ فنّی 1383                    2

1) گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید                       گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید

2) سر گرگ باید هم اوّل برید                                    نه چون گوسفندانِ مردم درید

3) دی می شد و گفتم صنما عهد به جای آر                                گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست

4) امید هست که روی ملال درنکشد                         از این سخن که گلستان نه جای دلتنگی است

 

12- در همه ی ابیات زیر، به جز بیت ..........، ایهام وجود دارد؟ ریاضی 1380                    4

1) به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم                     به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم

2) چو رهّام گشت از کشانی ستوه                                              بپیچید زو روی و شد سوی کوه

3) دی می شد و گفتم صنما عهد به جای آر                                گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست

4) گفتم غم تو دارم، گفتا  غمت سرآید                      گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید

 

13- در کدام گزینه، آرایه ی ایهام به کار رفته است؟ ریاضی 1380                           3

1) گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست                              در و دیوار گواهی بدهد کاری هست

2) بد نامی حیات، دو روزی نبود بیش                        آن هم کلیم با تو بگویم، چه سان گذشت

3) به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم                     به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم

4) عطا از خلق جویی، گر او را مال ده گویی؟             به سوی عیب، چون پویی، گر او را غیب دان بینی؟

 

در بیت «حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم / جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم» شاعر خواهان چیست؟

1) بهشت                 2) گل                                     3) حوری                 4) خدا                     4

 

«را» در مصراع «دل می رود ز دستم صاحبدلان خدا را» : .......... است.                 2

1) حرف ربط                           2) حرف اضافه                         3) نشانه ی مفعول                     4) نشانه ی فکّ اضافه

 

با توجّه به بیت «هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن / اگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم» کدام گزینه برداشتی از بیت است؟ 3

1) سعدی خلافکار است.                                                                         2) سعدی خود را خودخواه می داند.

3) اگر سعدی دروغ بگوید خود را خودخواه می داند.                 4)سعدی در جهت معشوق قدم بر می دارد.

 

در بیت «به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم / به گفتگوی تو خیزم به جستجوی تو باشم» کدام نقش دستوری وجود ندارد؟                    3

1) یک قید                               2) دو متمم                               3) دو فعل پیشونددار                 4) یک مسند

 

مفهوم بیت «حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم / جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم» در کدام گزینه آمده است؟                              3

1) من به سراغ گل های بهشتی نمی روم.

2) من به دنبال فرشته های بهشتی نمی گردم.

3) منظور من بهشت و زیبایی های آن نیست من تو را می خواهم.

4) من فقط دوان دوان به سوی تو می آیم.

 

با نگرش به بیت «به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم / به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم» کدام دو گزینه درست است؟                                1

یک - من در خواب مرگ که برای من چون بیداری است در آرزوی تو هستم.

دو – اگر هزار سال به خواب مرگ باشم باز هم به امید بوییدن تو هستم.

سه – اگر هزار سال به خواب مرگ باشم به فکر سلامتی تو هستم.

چهار – من سلامتی را در بوییدن موی تو می دانم.

1) یک و دو                             2) دو و سه                               3) دو و چهار                           4) یک و چهار

درس سیزدهم

1- مفهوم بیت «ز یزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد / که خطّی کز خرد خیزد، تو آن را از بنان بینی» با کدام بیت متناسب است؟ انسانی 1384                  2

1) ز گِرد خوان نگونِ فلک طمع نتوان داشت                                               که بی ملامتِ صد غصّه یک نواله (لقمه) برآید؟

2) به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود                                              خیال باشد کاین کار بی حواله برآید

3) گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان                           بلا بگردد و کام هزار ساله برآید

4) حکایت شب هجران نه آن حکایت حالی است                        که شمّه ای ز بیانش به صد رساله برآید

 

2- عبارت «از شاعران بزرگ قرن ششم و نخستین کسی است که افکار و اصطلاحات عرفانی را با مضامین عاشقانه در هم آمیخته است و مسائل و موضوعات اجتماعی را به طور گسترده در شعر خویش مطرح می کند و نخستین بار قصاید و منظومه های خاصّی را به بحث در مسائل حکمی و عرفانی اختصاص داد.» معرّف کیست؟ زبان 1384     2

1) خاقانی شروانی                     2) سنایی غزنوی                       3) عطّار نیشابوری   4) نظامی گنجوی

 

3- به غیر از بیت .............. از همه ی ابیات زیر، ناپایداری و زوال حیاتِ مادّی، فهمیده می شود. فنّی 1383        4

1) که گر عرشی به فرش آیی و گر ماهی به چاه افتی                    وگر بحری، تهی گردی و گر باغی خزان بینی

2) سرِ اَلب ارسلان دیدی، ز رفعت رفته بر گردون                       به مرو آ تا کنون در گِل تنِ اَلب ارسلان بینی

3) بدین زور و زر دنیا، چو بی عقلان مشو غرّه                           که این آن نوبهاری نیست کِش بی مهرگان بینی

4) نه بر اوج هوا او را عقابی دل شکر یابی                                   نه اندر قعر بحر، او را نهنگی جان ستان بینی

 

4- مفهوم بیت «ز یزدان دان، نه از ارکان، که کوته دیدگی باشد / که خطّی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی» با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟ ریاضی 1382                       4

1) که حق مهربان است بر دادگر                                                ببخشای و بخشایش حق بنگر

2) چنان است در مهتری شرط زیست                         که هر کهتری را بدانی که کیست

3) شنیدم که در روز امّید و بیم                                  بدان را به نیکان ببخشد کریم

4) چه اندیشی از خود که فعلم نکوست                      از آن درنگ کن که توفیق از اوست

 

5- مفهوم تمام گزینه ها یکسان است مگر گزینه ی .............                              3

1) آیه ی کریمه ی «لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار»

2) پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست.

3) ز یزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد                         که خطّی کز خرد خیزد، تو آن را از بنان بینی

4) هر مخلوقی نشانی از خداست و هیچ مخلوقی او را هویدا نمی سازد.

 

6- بیت «جان گدازی اگر به آتش عشق / عشق را کیمیای جان بینی» با کدام بیت، تناسب معنایی دارد؟ انسانی 1382                    3

1) که گر عرشی به فرش آیی و گر ماهی به چاه افتی                    وگر بحری، تهی گردی و گر باغی خزان بینی

2) سرِ اَلب ارسلان دیدی، ز رفعت رفته بر گردون                       به مرو آ تا کنون در گِل تنِ اَلب ارسلان بینی

3) تو یک ساعت چو افریدون، به میدان باش، تا زان پس               به هر جانب که روی آری، درفش کاویان بینی

4) چه باید نازش ونالش، بر اقبالی و ادباری                                 که تا بر هم زنی دیده، نه این بینی، نه آن بینی

 

7- کدام گزینه از مفهوم بیت «بدین زور و زر دنیا، چو بی عقلان مشو غرّه / که این آن نوبهاری نیست کِش بی مهرگان بینی» دریافت نمی شود؟ هنر 1381                           3

1) هر ثروتی را فقر در کمین است.                                            2) هر قدرتی را زوالی در پی است.

3) هر دنیاداری از آفات غرور می پرهیزد.                    4) هر شکفتنی به افسرده می انجامد.

 

8- در کدام گزینه، آرایه ی «استعاره» به کار رفته است؟ هنر 1381                           1

1) دلا! تا کی در این زندان فریب این و آن بینی                           یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی

2) سرِ اَلب ارسلان دیدی، ز رفعت رفته بر گردون                       به مرو آ تا کنون در گِل تنِ اَلب ارسلان بینی

3) عطا از خلق چون جویی گر او را مال ده گویی                        به سوی عیب چون پویی گر او را غیب دان بینی

4) مسلمانان، مسلمانان، مسلمانی، مسلمانی                                 از این آیین بی دینان، پشیمانی، پشیمانی

 

9- مفهوم کامل بیت «عنان گیر تو گر روزی جمال درد دین باشد / عجب نبود که با ابدال، خود را هم عنان بینی» کدام است؟ ریاضی 1380                                3

1) اگر زیبایی های دین را به خوبی درک کنی، بدون شک از آن پیروی می کنی.

2) اگر متدیّن باشی، جای شگفتی نیست که فردی بی نظیر خواهی شد.

3) پیروی از شریعت، سبب رسیدن به پایگاه اولیای طریقت است.

4) غیرت و حمیّت دینی، سبب ترقّی و پیشرفت در امور دنیوی است.

 

10- مفهوم آیه ی «وَ ما رمیت و لکنّ الله رمی» در کدام گزینه آمده است؟ فنّی 1380                 3

1) عنان گیر تو گر روزی جمال درد دین باشد                            عجب نبود که با ابدال، خود را هم عنان بینی

2) عطا از خلق چون جویی گر او را مال ده گویی                        به سوی عیب چون پویی گر او را غیب دان بینی

3) ز یزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد                         که خطّی کز خرد خیزد، تو آن را از بنان بینی

4) اگر در باغ عشق آیی همه فرّاش دل یابی                                 و گر در راه دین آیی همه نقّاش جان بینی

 

11- مفهوم بیت «ز یزدان دان، نه از ارکان، که کوته دیدگی باشد / که خطّی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی» کدام مورد را نفی می کند؟ انسانی 1380                             2

1) تبعیض میان عناصر هستی و نفی ارزش آن ها                           2) بی تمیزی و گزینش فرع به جای اصل

3) بی دقّتی و بی توجّهی به پدیده ها                                                            4) گزینش آگاهانه دنیا به جای آخرت

 

12- سنایی در کدام بیت از دنیای مادّی سخن می گوید و آن را ناپایدار و گذرا معرّفی می کند؟ علمی – کاربردی 1382                              3

1) نه بر اوج هوا او را عقابی دل شکر یابی                                   نه اندر قعر بحر، او را نهنگی جان ستان بینی

2) اگر در باغ عشق آیی همه فرّاش دل یابی                                 و گر در راه دین آیی همه نقّاش جان بینی

3) چه باید نازش ونالش، بر اقبالی و ادباری                                 که تا بر هم زنی دیده، نه این بینی، نه آن بینی

4) جهانی، کاندرو هر دل که یابی، پادشا یابی                                             جهانی کاندرو هر جان که بینی، شادمان بینی

 

13- مفهوم کدام گزینه با دیگر گزینه ها، متفاوت است؟ علمی – کاربردی 1380                      1

1) اگر در باغ عشق آیی همه فرّاش دل یابی                                 و گر در راه دین آیی همه نقّاش جان بینی

2) بدین زور و زر دنیا، چو بی عقلان مشو غرّه                           که این آن نوبهاری نیست کِش بی مهرگان بینی

3) چه باید نازش ونالش، بر اقبالی و ادباری                                 که تا بر هم زنی دیده، نه این بینی، نه آن بینی

4) سرِ اَلب ارسلان دیدی، ز رفعت رفته بر گردون                       به مرو آ تا کنون در گِل تنِ اَلب ارسلان بینی

 

14- عبارت «خود را بر در بگذار و درآی» مفهوم کدام بیت است؟ تجربی 1383                       2

1) کهتری را که مهتری یابد                                      هم بدان چشم کهتری منگر

2) یک قدم بر سر وجود نهی                                      وان دگر در بر ودود نهی

3) به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم                     به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم

4) دی می شد و گفتم صنما عهد به جای آر                                گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست

 

- مفهوم عبارت «خود را بر در بگذار و درآی» در کدام بیت آمده است؟ سنجش 1383                               1

1) یک قدم بر سر وجود نهی                                      وان دگر در بر ودود نهی

2) بیا که قصر امل سخت سست بنیادست                   بیار باده که بنیاد عمر بر باد است

3) به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم                     به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم

4) ای سرو پای بسته به آزادگی مناز                                            آزاده من که از همه عالم بریده ام

 

- مفهوم عبارت «خود را بر در بگذار و درآی» در کدام بیت آمده است؟ سنجش 1383                               1

1) یک قدم بر سر وجود نهی                                      وان دگر در بر ودود نهی

2) اگر در باغ عشق آیی همه فرّاش دل یابی                 و گر در راه دین آیی همه نقّاش جان بینی

3) هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی                 کاین کیمیای هستی قارون کند گدا

4) به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم                     به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم

 

15- معنی «وَدود» در بیت « یک قدم بر سر وجود نهی / وان دگر در بر ودود نهی» چیست؟ فنّی 1382        2

1) آمرزنده                                2) بسیار مهربان                        3) توانا                     4) دوستی

 

16- مفهوم دو بیت «دو قدم بیش نیست این همه راه                   راه نزدیک شد سخن کوتاه


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ ] [ ۱۸:۱۰ بعد از ظهر ] [ ]

- شاعر، در همه ی ابیات زیر، به جز .......... انسان را به عروج فرا می خواند.تجربی 1381                     1

1) از مه او مه شکافت ، دیدن او برنتافت                ماه چنان بخت یافت ، او که کمینه گداست

2) خود ز ملک برتریم ، وز ملک افزون تریم             زین دو چرا نگذریم ؟ منزل ما کبریاست

3) خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان                       کی کند این جا مُقام مرغ کز آن بحر خاست؟

4) هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست        ما به فلک می رویم ، عزم تماشا که راست ؟

 

11- در کدام گزینه آرایه ی تلمیح نیست؟ فنّی 1380              2

1) بوی خوش این نسیم از شکن زلف اوست                        شعشه ی این خیال زان رخ چون «والضّحا» ست

2) بخت جوان یار ما ، دادن جان کار ما                  قافله سالار ما فخر جهان مصطفاست

3) از مه او مه شکافت ، دیدن او برنتافت                ماه چنان بخت یافت ، او که کمینه گداست

4) آمد موج اَلَست ، کشتی قالب ببست                  باز چو کشتی شکست نوبت وصل و لقاست

 

درس هشتم

1- نام نویسندگان کتاب های «موش ها و آدم ها»، «کلبه ی عمو تم» و «آدم و خرچنگ ها» به ترتیب کدام است؟ تجربی 1382                    4

1) هریت بیچر استو، فرانتس فانون، خوزوئه دوکاسترو

2) جان اشتاین بک، فرانتس فانون، هریب بیچر استو

3) فرانتس فانون، جان اشتاین بک، هریب بیچر استو

4) جان اشتاین بک، هریت بیچر استو، خوزئه دوکاسترو

 

2- نویسنده ی کتاب «موش ها و آدم ها» کیست؟ تجربی 1381                 2

1) الکساندر دوما                      2) جان اشتاین بک    3) خوزئه دوکاسترو  4) فرانتس فانون

 

3- کدام گزینه از ویژگی های «ادب پایداری» است؟ آزاد فنّی 1380                           1

1) گونه ای از ادبیّات که ستایش آزادی و آزادگی است.

2) گونه ای از ادبیّات که دعوت به راستی، پاکی و تهذیب نفس می کند.

3) گونه ای از ادبیّات که بیانگر آرزوها و عواطف آدمی است.

4) رایج ترین و محبوب ترین نوع ادبی میان ملبت هاست.

 

4- املای کدام کلمه با توجّه به معنی مقابل آن غلط است؟ فنّی 1375                         1

1) مضاق: سلیقه                       2) معضله: دشوار

3) مضیقه: تنگنا                        4) مضحکه: کسی که مورد استهزای مردم قرار گیرد.

 

5- همه ی گزینه های زیر به جز گزینه ی ............. تعریفی مناسب از ادبیّات پایداری است. سنجش 1383

1) دعوت به مبارزه، ترسیم چهره ی بیدادگر و ستایش آزادی و آزادگی است.                               4

2) مرزهای قومی را می شکافد و مخاطب آن ژرفای وجدان عامّ بشری است.

3) چهره ی انسانی عامی دارد و چنین آثاری را نمی توان به صورت یک شعار مستقیم نگریست.

4) به هنگام ترسیم آشکار مختلف تضادهای زندگی انسان، در چارچوب اجتماعی خاصّی می گنجد.

 

درس نهم

1- در عبارت «فرشتگان سرودهای صلح و شادی را برای چوپانان می خواندند» مقصود از «سرودهای صلح و شادی» و «چوپانان» چیست؟ آزاد تجربی 1384                         3

1) وحی الهی، صالحان                             2) پیام خداوندی، اولیا

3) پیام الهی، رسولان                                4) وحی الهی، عالمان

 

2- منظور شاعر از «سایه های آبی» در شعرِ «... و از سایه های آبی، خارهای سرخ بر اجساد فرو می ریخت» چیست؟ سنجش 1380                            4

1) ستاره ها                               2) ابرها                                    3) درختان                                4) هواپیماها

 

3- کدام یک به «شاعر مقاومت فلسطین» شهرت دارد؟ سنجش 1384                       4

1) پابلو نرودا                             2) جبرا ابراهیم جبرا                  3) غسّان کنفانی                       4) محمود درویش

 

4- منظور محمود درویش، شاعر مقاومت فلسطین، از مصرع «نرون مرد، ولی رم نمرده است» چیست؟ سنجش 1383                  3

1) نام نیک نرون در کشور ایتالیا ماندگار شد.            2) استقلال ایتالیا، با جان فشانی نرون به دست آمد.

3) زوال پذیری اشغالگران و جاودانگی سرزمین قدس.                4) جاودانگی مردان تاریخ و شکست امپراطوران.

 

5- کدام گزینه از مفهوم منظومه ی زیر برنمی آید؟ سنجش 1382               1

«بر دهانش زنجیر بستند / دست هایش را به سنگ مردگان آویختند / و گفتند: تو قاتلی»

1) تبعید                                   2) اتّهام                                    3) شکنجه                               4) اختناق

 

6- «بر سبیل تلطّف جوابش بازداد و آن شخص مسلّم نداشت» یعنی: ............ سنجش 1382                 3

1) گفتار نغز او را مورد تردید قرار داد.                       2) مطمئن بود که پاسخ وی منطبق با واقعیّت باشد.

3) با نرمی ومهربانی به او پاسخ داد، ولی او نپذیرفت.   4) پاسخ نرم او، انگیزه ی عدم تسلیم وی به حق شد.

 

7- مفهوم کدام بیت با «کُلّ اناءٍ یترشّح بما فیه» نامتناسب است؟ انسانی 1383                             4

1) بد اصل گدا، چو خواجه گردد، نه نکوست                            مغرور شود نداند از دشمن دوست

2) پاک دامانی چو شمع و نور بارد از رخت                                 پاک دامانی دلیلش روی نورانی بود

3) می دهد ظاهر هر کس خبر از باطن او                                      رتبه ی پیرهن آری ز قبا معلوم است

4) آن که چو خرماست رفیقش مدان                                                           کاوست برون مغز و درون استخوان

 

8- ضرب المثلِ «کُلّ اناءٍ یترشّح بما فیه» با مفهوم کدام بیت متناسب است؟ انسانی 1385                             1

1) من مُجرمِ محبّت و دوزخ فراق یار                          و آه درون به صدق مقالم (گفتار) دلالت است

2) آمد بهار و خاطر من شد ملول تر                                             زیرا که باغ بی تو محلِّ ملالت است

3) گفتم که با تو صورت حالی بیان کنم                    دردا که حال عشق برون از مقالت است

4) گیرم به خون دیده نویسم رساله را                         کس را در آن حریم چه حدّ رسالت است

 

9- بیت «گر دایره ی کوزه ز گوهر سازند / از کوزه همان برون تراود که در اوست» با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟ زبان 1385                   2

1) عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را                      دزد دانا می کشد اوّل چراغ خانه را

2)گر درونت بد است گفتت بد                                  ور درون تو خوب گفتت خوب

3) باطنش همچو پشت آینه بود                                   ظاهر هر که صاف تر دیدم

4) از قضا آیینه ی چینی شکست                                                خوب شد اسباب خودبینی شکست

 

10- مفهوم بیت «گر دایره ی کوزه ز گوهر سازند / از کوزه همان برون تراود که در اوست» با همه ی ابیات به جز ابیات به جز بیت ........... به نحوی ارتباط معنایی دارد. هنر 1384                       1

1) ز خاکدان به فلک رخت گر کشم چه عجب                           صفای پیر طریقت دلیل راه من است

2) به پیش غیر چه پرسی ز حال پنهانم                                         که رازگوی دل من همین نگاه من است

3) زبان به شکوه از آن بسته ام به نزد کسان                                  که ترجمان غم و درد، اشک و آه من است

4) گرم ترانه ی جنگ صبوح نیست چه باک                                                نوای من به سحر آه خضر خواه من است

 

11- همه ی ابیات به جز بیت ................. مفهوم عبارت «از کوزه همان برون تراود که در اوست» را در بردارد. زبان 1383                               1

1) حلقه ی در از درون راز باشد بی خبر                                      مطلب دل را، زبان تقریر نتوانست کرد

2) از هر چه سبو پر کنی از سر و ز پهلوش                                   زان چیز برون آید و بیرون دهد آغاز

3) گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست                                    رنگ رخسار خبر می دهد از سرّ ضمیر

4) حال من دور از آن جمال مپرس                                                              رنگ و رویم ببین و حال مپرس

 

12- مفهوم «کُلّ اناءٍ یترشّح بما فیه» با کدام بیت تناسب دارد؟ زبان 1382  3

1) دل خانه ی خداست چو مصحف عزیز دار                                              زان پیش تر که میل شرابش کند خراب

2) به زیر چرخ دلِ شادمان نمی باشد                                                            گل شکفته در این بوستان نمی باشد

3) در پیش ما فتاده ست مستی و هوشیاری                                  در هر که هر چه باشد رفتار می نماید

4) از قضا آیینه ی چینی شکست                                                                خوب شد اسباب خودبینی شکست

 

- در کدام گزینه، غلط املایی نیست؟ فنّی 1380                       1

1) هر چند تدبیر در هنگام بلا فایده بیشتر ندهد، با این همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در دفع مکاید دشمن تأخیر صواب نبیند.


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ ] [ ۱۸:۸ بعد از ظهر ] [ ]

در کدام بیت، هر سه آرایه ی «تشبیه، مراعات نظیر و تشخیص» به کار رفته است؟ هنر 1381                      4

1) ز دیده های ضعیف از محبّت احباب                       به چهره اشک فشانم که عازم سفرم

2) چو ابر آب فشانم ز دیده ی حسرت                         که رفت روز جوانی چو برق از نظرم

3) نجات آخرت را چاره گر باش                                                در این منزل ز رفتن باخبر باش

4) ببین، دور از تو، شاهانی که مردند                         ز مال و ملک شاهی، هیچ بردند؟

 

کدام تعریف درست است؟                                          4

1) مشبّه کلمه ای است که ابزار نشان دادن شباهت را ی نماید.

2) ایهام کسی را از گمان بدر آوردن است.

3) نمودار شباهت همان مبنای شباهت است.

4) مجاز یعنی به کار بردن یک کلمه در غیر معنی خود.

 

کدام پاسخ در تعریف قطعه صحیح است؟                    4

1) تمام مصراع های آن مقفی است.                                            2) مصراع اوّل و مصراع های زوج آن مقفی است.

3) مصراع های آن دو به دو مقفی است.                      4) مصراع های زوج آن مقفی است.

 

اشعار هم وزنی که هر بیتش قافیه ای جداگانه دارد چه نوع شعری است؟                 3

1) غزل                            2) قصیده             3) مثنوی              4) قصیده

 

کدام ترکیب «اضافه ی تشبیهی» است؟                1

1) قصر امل                       2) قصر بابل                      3) قصر خسرو                     4) قصر فیرزوه

 

کدام گزینه اضافه ی استعاری است؟                     4

1) زبانه ی شمع                  2) خار گل             3) خار غم             4) زبان شمع

 

کدام گزینه اضافه تشبیهی نیست؟                       1

1) شعله ی آتشین                2) شط خون                       3) شط مرگ                      4) شط نومیدی

 

درس اوّل

1- در همه ی گزینه ها، به جز گزینه ی ............، آرایه ی سجع مشهود است؟ ریاضی 1381                    3

1) صیّاد بی روزی، ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل، در خشک نمیرد.

2) نصیحت پادشاهان کردن، کسی را مسلّم بود که بیم سر ندارد یا امید زر.

3) با چندین فضیلت که دست راست را هست، خاتم در انگشت چپ می کنند.

4) ارادت بی چون، یکی را از تخت شاهی فرو آرد و دیگری را در شکم ماهی، نکو دارد.

 

2- کدام گزینه عنوانِ اثری منظوم از عطّار و اثری از خواجه عبدالله انصاری است؟ ریاضی 1378                1

1) الهی نامه                       2) اسرارنامه                       2) قلندرنامه                       4) محبّت نامه

 

3- در عبارت «به نام آن خدای که مهر او بلانشینان را کشتی نوح است.» «مشبّه» کدام است؟ آزاد پزشکی  4

1) بلانشینان                      2) کشتی                          3) نام                              4) مهر

 

4- در کدام گزینه، آرایه جناس وجود دارد؟ سنجش 1382                      1

1) سلام او در وقت صباح مؤمنان را صبوح است.

2) الهی، عذر ما بپذیر، برعیب های ما مگیر.

3) الهی، ترسانم از بدی خود، بیامرز مرا به خوبی خود.

4) ذکر او مرهم دل مجروح است و مر او بلانشینان را کشتی نوح است.

 

5- جاهای خالی عبارت: «سیّد محمّد حسین بهجت مشهور به ..... و متوفّا به سال ..... از شاعران معاصر که به تجدّد و نوآوری مضمون گرایشی محسوس دارد. وی در قالب غزل، زبانی ساده و همگانی دارد و سادگی و عمومی بودن زبان و تعبیر، از موجبات رواج و شهرت شعر او گردیده است. به گونه ای که شعر او برای همگان مفهوم و مأنوس و دارای حُسن تأثیر است و تازگی مضمون، صور خیال، تعبیر و حتّی قالب شعر دیوان او را از بسیاری شاعران هم نسل او متمایز کرده است.» با کدام گزینه، کامل می شود؟ تجربی 1384                      4

1) ادیب پیشاوری – 1359                   2) نسیم شمال – 1313                    

3) رهی – 1347                              4) شهریار – 1367

 

6- در همه ی گزینه ها، به جز گزینه ی .....................، آرایه ی تلمیح هست. انسانی 1381                    3

1) هوسکاری آن فرهاد مسکین                          نشان جوی شیر و قصر شیرسن

2) حدیث خسرو و شیرین نهان نیست                               وزان شیرین تر الحق داستان نیست

3) چنان نقش هوس بستم بر او پاک                                که عقل از خواندنش گردد هوسناک

4) اساس بیستون و شکل شبدیز                         همیدون در مداین کاخ پرویز

 

7- شهریار در شعر «همای رحمت» کدام بیت را عیناً از شعر حافظ، نقل کرده است؟ ریاضی 1380             4

1) به امید آن که شاید برسد به خاک پایت              چه پیام ها سپردم، همه سوز دل، صبا را

2) چه زنم چو نای هر دم، ز نوای شوق او دم؟                      که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا را

3) ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دلِ شب              غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا

4) همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی         به پیام آشنایی بنوازد آشنا را

 

- کدام بیت، سروده ی حافظ شیرازی است و شهریار، آن را در شعر «همای رحمت» عیناً به کار برده است؟ فنّی 1383   3

1) به امید آن که شاید برسد به خاک پایت              چه پیام ها سپردم، همه سوز دل، صبا را

2) چه زنم چو نای هر دم، ز نوای شوق او دم؟                      که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا را

3) همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی         به پیام آشنایی بنوازد آشنا را

4) ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دلِ شب              غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا

 

8- در کدام بیت آرایه ی «تلمیح، جناس و کنایه» به کار رفته است؟ آزاد ریاضی 1384              2

1) چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان              چو علی که می تواند که به سر برد وفا را؟

2) به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب               که علم کند به عالم شهدای کربلا را؟

3) نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت                      متحیّرم چه نامم شه ملک لافتی را؟

4) برو ای گدای مسکین در خانه ی علی زن                       که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

 

9- «چو تویی قضای گردان، به دعای مستمندان / که ز جان ما بگردان، ره آفت قضا را» یعنی: ............. هنر 1380      1

1) از آن جایی که تو تغییر دهنده ی پیشامدهای ناگوار هستی، به حق دعای بیچارگان، پیشامدهای بد را از ما دور بگردان.

2) چون تو می توانی، خواسته های بیچارگان را تغییر بدهی، پس بلاها را از وجود ما دور کن.

3) چون که دعای مسکینان می تواند سرنوشت را تغییر دهد، پس تو نیز قضا و قدر را از ما دور بگردان.

4) وقتی دعای مسکینان می تواند سرنوشت را تغییر دهد، پس تو هم سعی کن، مصیبت ها را از ما دور بکنی.

 

10- در عبارت و یا شعر، اشاره به آیات، احادیث، داستان ها، وقایع تاریخی و اساطیری معرّف چه آرایه ای است؟ آزاد انسانی 1383                4

1) ایهام                            2) استعاره             3) جناس                          4) تلمیح

 

11- «ز کوی غباری به من آر توتیا را»، «را» چگونه رایی است؟ آزاد پزشکی 1383                  2

1) نشانه ی مفعولی               2) حرف اضافه                    3) حرف ربط                      4) فکّ اضافه

 

12- با توجّه به معنی «را» کدام گزینه با دیگر گزینه ها تناسب ندارد؟                    1

1) که ز کویی او غباری به من آر توتیا را                2) چو علی که می تواند که به سر برد وفا را؟

3) که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را                  4) که به ما سوا فکندی همه سایه ی هم را

 

با توجّه به بیت «چه زنم چو نای هر دم ز نوای شوق او دم / که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را» همه ی گزینه ها به جز .............. قید است.

1) هر دم              2) دم                  3) خوشتر              4) چه                 2

 

با توجّه به مفهوم بیت «چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان / چو علی که می تواند که به سر برد وفا را» کدام صفت در باب علی (ع) صادق است؟               1

1) وفادارترین                      2) پاک بازترین                    3) دوست داشتنی ترین                       4) تواناترین

 

مفهوم مصراع «چو علی که می تواند که به سر برد وفا را» با کدام گزینه مناسب تر است؟                      4

1) برای وفاداری با سر بشتابد.                           2) بی وفایی رااز سر بدر کند.

3) رسم وفاداری را خاتمه دهد.                           4)شرط وفاداری را تماماً به جای آورد.

 

چرا شاعر در بیت زیر راجع به حضرت علی (ع) گفته است «نه بشر توانمش گفت»                  3

«نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت                        متحیّرم چه نامم شه ملک لافتی را؟»

1) زیرا از نظر جسمانی فوق العاده قوی بود.                         2) زیرا همیشه مشغول عبادت بود.

3) زیرا در مرتبه ای برتر از صالحان و بندگان خدا بود.              4) زیرا صاحب ذوالفقار و جوانی بی نظیر بود.

 

جمله ی مستقیم مصراع «چه زنم چو نای هر دم ز نوای شوق او دم» عبارت است از:                           3

1) ز نوای او چو نای دم چه زنم                         2) هر دم چه زنم ز نوای شوق او دم چو نای

3) هر دم ز نوای شوق او چو نای چه دم زنم                        4) هر دم چو نای چه دم ز نوای او زنم

 

شاعر در بیت زیر به کدام نکته تکیه کرده است؟                   3

«دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین                به علی شناختم من به خدا قسم خدا را»

1) خداشناسی         2) علی شناسی                    3) شناخت خدا توسّط علی                   4)شناخت علی توسّط خدا

 

درس دوم

1- تألیف کدام اثر حماسی را به «ویاسا» فرزانه ی هند نسبت می دهند؟ ریاضی 1382              1

1) مهابهاراتا                       2) رامایانا                          3)اِنه اید                           4) ایلیاد

 

2- کدام اثر حماسی، سروده ی «والمیکی» است و جزو کدام یک از انواع آثار حماسی است؟ هنر 1381                    1

1) رامایانا – طبیعی   2) رامایانا – مصنوع  3) مهابهاراتا – طبیعی            4) مهابهاراتا – مصنوع

 

3- کدام گزینه صحیح است؟ فنّی 1380    3

1) ایلیاد و ادیسه، حماسه ی مصنوعی است که آن را هومر یونانی سروده است.

2) حمله ی حیدری، حماسه ی طبیعی است که آن را باذل مشهدی سروده است.

3) خاوران نامه، حماسه مصنوعی است که آن را ابن حسام خوسفی سروده است.

4) مهابهارات، حماسه ی طبیعی است که آن را رامایانای هندی سروده است.

 

4- در کدام عبارت، آرایه ی «اغراق» وجود دارد؟ هنر 1383                   2

1) بیامد که جوید ز ایران نبرد                2) همی گرد رزم اندر آمد به ابر

3) همی برخروشید بر سان کوس                        4) برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس

 

5- در بیت «بر او راست خم کرد و چپ کرد راست / خروش از خم چرخ چاچی بخاست» به ترتیب، کدام آرایه به کار نرفته است و شاعر با استفاده از کدام آرایه، خواسته است حسّ خشونت را بیشتر، نشان دهد؟ هنر 1382                4

1) تضاد – نغمه ی حروف                   2) جناس تام – اغراق           

3) مراعات نظیر – اغراق                     4) حُسن تعلیل – واج آرایی

 

6- معنی «عنان را گران کردن» در بیت « کشانی بخندید و خیره بماند / عنان را گران کرد و او را بخواند» چیست؟ هنر 1380      1

1) متوقّف شدن                   2) حرکت کردن                  3) بی توجّه شدن                 4) سرپیچی کردن

 

7- مصراع «هماوردت آمد مشو باز جای» یعنی: ................ آزاد ریاضی 1384                       2

1) رقیب تو آماده ی رزم است رجز مخوان.              2) حریف و رقیب تو به میدان آمد، فرار مکن.

3) حریف و هم نبرد تو آماده است آسوده مباش.        3) هم نبرد تو به میدان کارزار آمد، خشمگین مشو.

 

8- نوع پرسش در کدام بیت «استفهام انکاری» است؟ آزاد تجربی 1381                 2

1) تو را در دل درخت مهربانی                           به چه ماند؟ به گلزار خزانی

2) به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ                                  سوار اندر آیند هر سه به جنگ؟

3) بدو گفت خندان که نام تو چیست؟                              تن بی سرت را که خواهد گریست؟

4) زین نمط بیهوده می گفت آن شبان                  گفت موسی: «با کی استت ای فلان»؟

 

9- در کدام واژه صنعت «ممال» دیده می شود؟ آزاد ریاضی 1382            1

1) سلیح               2) حبیب              3) سلیم               4) شهید

 

10- کدام آرایه ی ادبی در بیت «بشد تیز رُهّام با خُود و گبر / همی گرد رزم اندر آمد به گرد» مشهود نیست؟ سنجش 1384                     3

1) کنایه               2) جناس              3) تشبیه              4) تناسب

 

11- در کدام گزینه رنگی از تحقیر و تمسخر به چشم می خورد؟ سنجش 1381                      3

1) تو قلب سپه را به آیین بدار                من اکنون پیاده کنم کارزار

2) کشانی هم اندر زمان جان بداد                        چنان شد که گفتی ز مادر نزاد

3) بخندید رستم به آواز گفت                 که بنشین به پیش گران مایه جفت

4) ز قلب سپه اندر آشفت توس              بزد اسب کاید بر اشکبوس

 

12- در همه ی گزینه ها، به جز گزینه ی ..............، تهدید به مرگ است. سنجش 1380                       4

1) بدو گفت خندان که نام تو چیست؟                              تن بی سرت را که خواهد گریست؟

2) تهمتن چنین داد پاسخ که نام                                    چه پرسی، کزین پس نبینی تو کام

3) کشانی بدو گفت بی بارگی                            به کشتن دهی سر به یکبارگی

4) کشانی هم اندر زمان جان بداد                                    چنان شد که گفتی ز مادر نزد

 

کدام گزینه معنی مصراع دوم بیت «کشانی بخندید و خیره بماند / عنان را گران کرد و او را بخواند» است؟

1) ایستاد و گفت.                                         2) ایستاد و او را صدا زد.

3) رفت و او را خواند.                         4) تند تاخت و گفت.             2

 

بیت «چو سوفارش آمد به پهنای گوش / ز شاخ گوزنان برآمد خروش» کدام گزینه را در بر ندارد؟               4

1) تیر اندازی                      2) صدای کمان                   3) کشیدن کمان                  4) بلندی تیر

 

مفهوم بیت «چو سوفارش آمد به پهنای گوش / ز شاخ گوزنان برآمد خروش» با کدام گزینه متناسب تر است؟ انسانی 1380                      2

1) کمان را بمالید رستم به چنگ                         2) کمان را بزه کرد و اندر کشید

3) کمان بزه را به بازو فکند                                          4) کمان را بزه کرد زود اشکبوس

 

ویژگی های حماسه در کدام گزینه آمده است؟                      3

1) زمینه داستانی، نوآفرینی، پهلوانی، ابداع               2) زمینه داستانی، قهرمانی، وصف، عواطف

3) زمینه داستانی، قهرمانی، قومی و ملّی، خرق عادت  4) زمینه ی داستانی، قومی، احساسات، خرق عادت

 

درس سوم

1- «ز بس گرد از آن رزمگه بر دمید / تن هر دو شد از نظر ناپدید» یعنی: شدّت پیکار چنان بود که ............ زبان 1384 3

1) هر دو پهلوان، یکدیگر را در گرد و غبار، نمی دیدند.

2) هر دو پهلوان، یکدیگر را در تیرگی و تاریکی گم کردند.

3) طرفین مخاصمه، در تیرگی خاک و غبار، دیده نمی شدند.

4) طوفان سهمگین، طرفین مخاصمه را، زیر خاک پنهان کرد.

 

2- معنای بیت «چنان دید بر روی دشمن ز خشم / که شد ساخته کارش از زخم چشم» کدام است؟ هنر 1383                       4

1) نگاه خصمانه ای به روی دشمن کرد که دشمن را از ادامه ی کار باز داشت.

2) با نگریستن به روی حریف، فهمید که خصم بسیار خشمگین و خطرناک است.

3) دشمن را آن چنان عصبانی دید که حساب کار خود را کرد و روی برگرداند.

4) از روی خشم، چنان نگاهی به حریف کرد که کار خصم در اثر همان نگاه، به پایان رسید.

 

3- همه ی دلایل ارائه شده در گزینه ها برای مصنوع بودن حماسه ی حمله ی حیدری به جز دلیل ارائه شده در گزینه ی .............، درست است. سنجش 1383     4

1) تقلیدی از حماسه های طبیعی است.

2) شاعر به باز آفرینی حماسه پرداخته است.

3) عدم دخالت تدوین همه ی افراد یک ملّت در تدوین آن.

4) آفرینش حماسه از روایات شفاهی یک قوم از زمان های دور.

 

4- قافیه در کدام بیت نادرست است؟ سنجش 1382               4

1) به جز بازوی دین و شیر خدا              که شد طالب رزم آن اژدها

2) که ناگاه عمرو آن سپهر نبرد              برانگیخت ابرش برافشاند گرد

3) بر مصطفی بهر رخصت دوید             ازو خواست دستوری امّا ندید

4) سپر بر سر آورد شیر اله                                علم کرد شمشیر آن اژدها

 

5- معنی مقابل همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ..................... درست است. سنجش 1382                   1

1) ز هم رد نمودند هفتاد حرب: هفتاد زخم به یکدیگر وارد کردند.

2) بیامد به دشت و نفس کرد راست: به میدان جنگ آمد و ایستاد.

3) چنان دید بر روی دشمن ز خشم: نگاهی غضب آلوده به دشمن کرد.

4) برانگیخت ابرش برافشاند گرد: با سرعت اسب را به حرکت درآورد.

 

6- «چو ننمود رخ شاهد آرزو / به هم حمله کردند باز از دو سو» یعنی: ................... سنجش 1382                        4

1) هیچ کدام علّت جنگ و نتیجه ی آن را نمی دانستند.

2) به علّت گواهی نادرست، دوباره جنگ درگرفت.

3) آرزوی شهادت آنان را به میدان جنگ کشاند.

4) چون کامیاب و پیروز نشدند، به جنگ ادامه دادند.

 

کدام پاسخ را می توان به جای نقطه چین قرار داد تا معنی این بیت کامل شود.                      2

«در زمان انداخت شمشیر آن علی                                    کرد او اندر ...یش کاهلی»

1) غذا                             2) غزا                             3) غضا                            4) قضا

 

با توجّه به بیت زیر گزینه ی نادرست کدام است؟                   1

«شیر حقّم نیستم شیر هوا                                فعل من بر دین من باشد گوا»

1) «م» در حقّم: نهاد 2) «م» در نیستم: نهاد           3)فعل: نهاد           4) گوا: مسند

 

درس چهارم

1- «بچّه های آسمان» کدام یک از انواع ادبی محسوب می شود و نویسنده ی آن کیست؟ سنجش 1381

1) فیلمنامه، مجید مجیدی                                                         2) فیلمنامه، مهرجویی                               1

3) نمایشنامه، مخملباف                                                             4) نمایشنامه، میرباقری

 

2- عبارت «عبرت گیرید که من آن مَردم که بامداد مطبخ مرا هزار و چهارصد شتر می کشید و شبانگاه سگی برداشته و می برد!» با مفهوم کدام بیت متناسب نیست؟ تجربی 1385                           4

1) آن مصر مملکت که تو دیدی خراب شد                 و آن نیل مکرمت که شنیدی سراب شد

2) زمانه شکل دیگر گشت و رفت آن مهربانی ها        همه خونابه ی حسرت شده است آن دوست کامی ها

3) بر آن نسق نبوَد وضع روزگار که بود                     زمانه به رنگ دگر شد زمین به رنگ دگر

4) بر رغم روزگار به توفیق کردگار                          با سعد گشت نحسم و اندوه با طرب

 

3- مفهوم عبارت «اصبحتُ امیراً و امسیتُ اسیراً» با کدام بیت، متناسب نیست؟ انسانی 1384                       4

1) آن روزگار کو که مرا یار، یار بود                         دل بر کنار از این غمو او در کنار بود

2) روزم به آخر آمد و روزی نزاد نیز                                            زان گونه روزگار که آن روزگار بود

3) اکنون به داغِ صد غم و صد محنتم اسیر                  آن مرغ خوش دلی که تو دیدی پرید و رفت

4) امروز خنده طرح به گلزار می دهد                           آن روز شوم رفت که صائب ملال داشت

 

4- مفهوم کدام بیت با عبارت «اصبحتُ امیراً و امسیتُ اسیراً» متناسب است؟ هنر 1383                              2

1) مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد                        هُدهُد خوش خبر از طرف سبا باز آمد

2) شد اوجِ وصل بر من مسکین، حضیضِ هجر           دیشب سپهر بودم و امشب زمین شدم

3) نگارا بر سر کویت دلم را هیچ اگر بینی                 ز من دل خسته یادآور شبت خوش باد من رفتم

4) ناامید از روشنی دل به تاریکی مباش                       زان که شام هجر صبح وصالی در پی است

 

5- معانی مقابل همه ی جمله ها به جز جمله ی .............، درست است. سنجش 1383                       1

1) تا مردم زنده باشد، او را از قوت چاره نیست: برای ادامه ی حیات باید نیرومند و قوی شد.

2) هفتاد هزار سوار همه به هزیمت شدند: همه ی سواران او، شکست خوردند.

3) بفرمود تا او را به یوزبانان سپردند: یوزبانان را مأمور مراقبت و محافظت از او کردند.

4) سگی بیامد و سر در دیگ کرد، دهنش بسوخت، سبک برآورد: سگ به علّت سوختن دهنش، فوراً سرش را بالا کشید.

 

6- عبارت «عمرو بن لیث، به درِ بلخ شکسته شد و هفتاد هزار سوار او به هزیمت رفتند و چون او را به پیش امیر اسماعیل آوردند، بفرمود تا او را به یوزبانان سپردند.» با کدام بیت تناسب معنایی بیشتری دارد؟ سنجش 1382

1) جهان بگشتم و آفاق سر به سر دیدم                        نه مردمم اگر از مردمی اثر دیدم    1

2) ز روزگار و جهانم همین پسند آمد                         که زشت و خوب و بد و نیک بر گذز دیدم

3) کسی که تاج به سر داشت بامداد پگاه                     نمازم، ورا خشت زیر سر دیدم

4) بر این صحیفه ی مینا به خامه ی خورشید                              نگاشته سخنی خوش به آب زر دیدم

 

درس پنجم

1- در کدام گزینه، نام اثری دیگر از نویسندگانِ کتاب های «ورق پاره های زندان»، «روزگار سیاه» و «خوشه های خشم به ترتیب، مطرح شده است؟ انسانی 1384                                1

1) سالاری ها – انسان و اسرار شب – مراتع بهشتی

2) پروین دختر ساسان – غربزدگی – موش ها و آدم ها

3) سه قطره خون – انتقام – مدیر مدرسه

4) چشم هایش – تهران مخوف – جزیره ی سرگردانی

 

2- عنوان نخستین اتوپیای(آرمانشهر) ادب معاصر فارسی چیست و نویسنده ی آن کیست و جلد دوم تهران مخوف با چه عنوانی منتشر شده است؟ انسانی 1383                        3

1) تهران مخوف – مرتضی مشفق کاظمی – انتقام

2) شهرناز – یحیی دولت آبادی – مادام کاملیا

3) مجمع دیوانگان – عبدالحسین صنعتی زاده – یادگار شب

4) انسان و اسرار شب – عبّاس خلیلی – روزگار سیاه

 

3- کدام رمان، نخستین رمان فرانسوی محسوب می شود و نویسنده ی آن کیست؟ ریاضی 1383                                4

1) بینوایان – ویکتور هوگو                                      2) سه تفنگدار – الکساندر دوما

3) کنت مونت کریستو – الکساندر دوما                    4) ژیل بلاس – آلن رنه لوساژ

 

4- مضمون و درون مایه ی همه ی آثار زیر به جز ...............، درباره ی تیره روزی و وضع حقارت آمیز زنان است؟ زبان 1382                            4

1) روزگار سیاه نوشته ی عبّاس خلیل

2) تهران مخوف نوشته ی مشفق کاظمی

3) یادگار شب نوشته ی مرتضی مشفق کاظمی

4) سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ نوشته ی زین العابدین مراغه ای

 

5- نویسنده ی کدام اثر در برابر آن، درست معرّفی نشده است؟ فنّی 1383                    2

1) مجمع دیوانگان از صنعتی زاده                                               2) روزگار سیاه از بزرگ علوی

3) تهران مخوف از مشفق کاظمی                                               4) شهرناز از یحیی دولت آبادی

 

6- همه ی کتاب های زیر به جز ............. از نوع قصّه های عامیانه اند که برای ستایش خوبی ها، جوانمردی ها و بزرگ داشت خصایل نیک و فضیلت های اخلاقی به وجود آمده اند و به ظاهر هدفی جز سرگرم کردن خوانندگان و شنوندگان خود ندارند. سنجش 1383                             2

1) رستم نامه                            2) قابوس نامه                           3) اسکندر نامه                         4) امیر ارسلان

 

7- «امیر ارسلان» اثر کیست؟ هنر 1384                  3

1) عزیزالسلطان                        2) ذکاءالملک                          3) نقیب المماک                       4) معاون الملک

 

8- داستان کوتاه در ایران با کدام مجموعه، متولّد شد و نویسنده ی آن که بود؟ علمی – کاربردی 1381       2

1) سووشون – سیمین دانشور                   2) یکی بود یکی نبود – محمّد علی جمال زاده

3) کلیدر – محمود دولت آبادی                                4) سالاری ها – بزرگ علوی

 

9- مفهوم کنایی عبارتِ «پشت دستم را داغ کردم که تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع رتبه نگردم» با کدام بیت تناسب معنایی ندارد؟ انسانی 1385                          2

1) از بس که دست می گزم و آه می کشم                   آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خویش

2) داغ عشق تو ز اندازه ی ما افزون است                     دستی از دور بر آن آتش سوزان داریم

3) پیش آن چشم سیه دل می گدازد پشتِ دست           گرچه خط بسیار از این کافر، مسلمان کرده است

4) یابد چگونه راه در آن زلف، دستِ ما                      گر چه خط بسیار از این کافر، مسلمان کرده است

 

10- در عبارت «فردا آن روز به خاطرم آمد که دیروز یک دست از لباس های نودوز خود را با کلّیّه ی متفرّعات به انضمام ما یحتوی، به دست چلاق شده ی خودم از خانه بیرون انداختم» منظور از «مایحتوی» کدام است؟ زبان 1384                      3

1) یادداشت های نویسنده                                          2) اسناد و مدارک مربوط به خانه

3) کسی که لباس ها را پوشیده بود.                          4) پول هایی که در جیب لباس بود.

 

11- املای صحیح کلمه، برای پر کردن محلّ نقطه چین، در عبارت «در یک چشم به هم زدن گوشت و استخوان غاز، مراحل ........... و بلع و هضم و تحلیل را پیموده» کدام است؟ انسانی 1380                             1

1) مضغ                                   2) مزغ                                     3) مذغ                                    4) مظغ

 

12- «یکی از حضّار که کبّاده ی شعر و ادب می کشید، جلو رفته، جبهه ی شاعر را بوسید.» یعنی: ............ فنّی 1382      3

1) یکی از بینندگان که از شعر او خوشش آمده بود، پیش او رفت و صورتش را بوسید.

2) یکی از حاضران که چندان از شعر و شاعری درک درستی نداشت، جلوتر از همه پیشانی او را بوسید.

3) یکی از حاضران که ادّعای شعر و ادبیّات داشت، نزدیک رفت و پیشانی او را بوسید.

4) یکی از بینندگان که از شعر و ادب، آگاهی داشت، نزدیک او رفت و گونه اش را بوسید.

 

13- «خواستار چیزی بودن» مفهوم کنایی کدام عبارت است؟ زبان 1383  3

1) از چیزی در محظور گیر کردن                                             2) چین به صورت انداختن

3) کبّاده ی چیزی را کشیدن                                     4) در طریق سبعیّت گام برداشتن

 

14- معنای درست کلمات «سهم، مضغ، محظوظ، نصاب و تفقد» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ آزاد تجربی 1384                             2

1) قسمت، تنگنا، لذّت بردن، حدّ میانه و مهرورزی

2) ترس، خاییدن، بهره ور، حدّ معیّن از چیزی و دلجویی

3) ترس، جویدن، علاقه مندی، میزان و مهربانی

4) بهره، باب طمع، بهره وری، معیار چیزی، دل جوینده

 

15- در کدام گزینه لفظ دوم برای تأکید کلمه ی اوّل آمده است؟ آزاد تجربی 1382    3

1) محتواو درون مایه                                 2) شکل و قالب                       3) پرت و پلا                            4) درد و ورم

 

16- معنی واژه های «بقولات، بادی، صبوح، وجنه، درزی» در کدام گزینه درست آمده است؟ سنجش 1384

1) گندم و جو – آغاز – بامداد – چهره – خیّاط

2) سبزی و تره بار – شروع کننده – سحر – صورت – شکافته شده

3) سبزی و تره بار – آغاز – شراب صبحگاهی – رخسار – خیّاط               3

4) خوردنی ها – شروع کننده – صبح – خوار – خیّاط

 

17- محمّدعلی جمال زاده در سال 1274 ش. در خانواده ای روحانی به دنیا آمد. او نخستین مجموعه ی داستان های ........... ایرانی را تحت عنوان ............. در سال 1300 منتشر کرد به اعتبار همین کتاب، جمال زاده را آغازگر سبک واقع گرایی در نثر معاصر فارسی و پدر داستان نویسی دانسته اند. سنجش 1384 1

1) کوتاه – یکی بود یکی نبود                  2) کوتاه – قصّه ی ما به سر رسید

3) بلند – تلخ و شیرین                                               4) بلند – سر و ته یک کرباس

 

18- مفهوم کنایی «توطئه ی ما دارد می ماسد.» در کدام گزینه آمده است؟ سنجش 1381

1) طرح ما با شکست مواجه می شود.                        2) ما به هدف خود نمی رسیم.

3) مشکلی در طرح ما ایجاد شده است.                      4) نقشه ی ما دارد عملی می شود.                             4

 

19- در کدام گزینه، کنایه وجود ندارد؟ سنجش 1380

1) مهمان ها سخت در محظور گیر کرده و تکلیف خود را نمی دانند.                          1

2) در خوش زبانی و حرّافی و شوخی و بذله و لطیفه نوک جمع را چیده و مجلس آرای بلامعارض شده است.

3) یکی از حضّار که کبّاده ی شعر و ادب می کشید.

4) تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش.

 

20- در جمله ی «گوشت و استخوان غاز مادر مرده در کمرکش دوازده حلقوم و کُتل و گردنه ی یک دو جین شکم و روده، مراحل مضغ و بلع و هضم و تحلیل را پیمود ....» کدام واژه ها به ترتیب، به معنی «جویدن و پشته ی بلند» است؟ علمی – کاربردی 1381                     3

1) تحلیل – کمرکش                                2) کتل – هضم                        3) مضغ – کُتل                        4) بلع – گردنه

 

در عبارت «یکی از حضّار چنان محظوظ گردیده بود که جلو رفته جبهه ی شاعر را بوسید و از تخلّص او پرسید. گفت به اصرار ادیب پیشاوری که در اواخر عمر با بنده مألوف بودند «استاد» را اختیار کردم. خادم یک رأس غاز فربه و بِرشته در وسط میز گذاشت. مهمان ها سخت در محضور گیر کرده بودند.» چند غلط املایی وجود دارد؟ تجربی 1381

1) سه                                      2) چهار                   3) یک                                     4) دو                       1

 

در عبارت «در همان بحبوهه ی بخوربخور که منظره ی فنا و ذوال غاز خدا بیامرز، مرا به یاد بی ثباتی فلک بوقلمون و مردم دون و فریب جهان پتیاره و وقاهت این مصطفای بدقواره انداخته بود، صدای تلفن بلند شد. گفتم: وزیر داخله اِصرار دارد با شما صحبت مند و صدای کشیده ی آب نکشیده ای طنین انداز گردید.» چند غلط املایی هست؟ هنر 1381                                3

1) چهار                   2) دو                                       3) سه                                      4) یک

 

کدام گزینه در ردیف «قصّه های عامیانه» نیست؟                        4

1) سمک عیّار                          2) اسکندر نامه                         3) هزار و یکشب                                      4) جوامع الحکایات

 

درس ششم

1- معنی کدام گزینه نادرست است؟ آزاد ریاضی 1380                              2

1) مصاف: میدان جنگ                             2) لاور: دلاور                         3) بحبوحه: میان                      4) پتیاره: مهیب

 

2- «رجز خواندن» کنایه از چیست؟ آزاد هنر 1380                   3

1) دشنام دادن                           2) فریاد کشیدن                        3) خودستایی کردن                  4)تعریف کردن

 

3- همه ی کتاب ها، به جز کتاب ............ از آثار بزرگ علوی است. سنجش 1382                            4

1) چمدان                 2) سالاری ها                           3) چشم هایش                          4) آتش خاموش

 

4- کدام گزینه با معنای جمله ی «چه قدر همین خود تو، منو تلکه کردی» مطابقت دارد؟ سنجش 1381

1) چه قدر همین تو مرا خسته و اذیّت کردی.                              2) چه قدر خود تو مرا فریب دادی.                             4

3) همین تو باعث شدی که من بی چیز و فقیر شوم.    4) چه قدر توبا فریب و حیله از من پول گرفتی.

 

5- تأثیر کتاب «گیله مرد» از بزرگ علوی در کدام کتاب آل احمد دیده می شود؟                         4

1) روشنفکران                          2) غرب زدگی                         3) مدیر مدرسه                         4) از رنجی که می بریم

 

درس هفتم

1- نام نویسندگان کتاب های «روزگار سیاه، چمدان، جزیره ی سرگردانی، سیر حکمت در اروپا» به ترتیب کدام است؟ هنر 1382

1) بزرگ علوی – سیمین دانشور – عبّاس خلیل – محمّد علی فروغی

2) محمّدعلی فروغی – بزرگ علوی – سیمین دانشور – عبّاس خلیلی

3) عبّاس خلیلی – بزرگ علوی – سیمین دانشور – محمّد علی فروغی                        3

4) بزرگ علوی – محمّد علی فروغی – سیمین دانشور – عبّاس خلیلی

 

2- در کدام گزینه، املای همه ی کلمه ها به معانی «هیزم – آگاه باش – صدا و غوغا – بهره ور» صحیح است؟ انسانی 1382                       4

1) هیمه – هله – هُرّا – محظوظ                                                2) حیمه – حله – حُرّا – محضوظ

3) حیمه – هله – حُرّا – محظوظ                                               4) هیمه – حله – هُرّا – محظوظ

 

3- معنای کدام گزینه درست نیست؟ آزاد تجربی 1384                             1

1) هم عنان: همنشینی                                2) هیمه: خار و خاشاک

3) زلّت: لغزش و خطا                               4) نطع: فرش چرمی و بساط

 

4- با توجّه به متن داستان «سووشون» در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ............ از آرایه ی کنایه، استفاده شده است. سنجش 1383                   4

1) یکهو نگاه می کنی، می بینی رنگ شب پریده.

2) ای والله زن داداش، عجب روی ما را سفید کردی.

3) یکهو می بینی آفتاب تیغ کشید و میدان روشن شد.

4) تک و تنها می آید سی میدان دور میدان یواش یواش می گردد.

 

5- کدام گزینه درمورد درون مایه ی داستان «سووشون» نادرست است؟                      3

1) اوضاع بی نظم و پر از ستم جامعه ی استعمار زده ی فارس در جنگ جهانی دوم.

2) تأثیر حماسه های ملّی و دینی ایرانیان بر هم.

3) حماسه ی سیاوش و کشته شدن این جوان پاک.

4) ترکیب واقعه ی عاشورای حسینی و سوگ سیاوش

 

6- مفهوم عبارت «هر که آن جا نشیند که خواهد و مُرادش بود، چنانش کُشند که نخواهد و مرادش نبُوَد.» چه چیزی را نفی می کند؟ انسانی 1378                         4

1) سهل انگاری                       2) کج انیشی                            3) رفاه طلبی                             4) بلند پروازی

 

7- عبارت «هر که آن جا نشیند که خواهد و مُرادش بود، چنانش کُشند که نخواهد و مرادش نبُوَد.» با کدام بیت، ارتباط معنایی ندارد؟ انسانی 1383                       1

1) پاکیزه روی را که بُوَد پاکدامنی                                             تاریکی از وجود بشویدبه روشنی

2) هر کسی که توسنی کند او را کنند رام                   در دست روزگار بُوَد تازیانه ای

3) بسیار کس ز پای درآورد اسب آز                                           او را مگر نبود لگام و دهانه ای

4) پرواز کن ولی نه چنان دور از آشیان                       مَنمای فکر و آرزوی جاهلانه ای

 

8- مفهوم بیت «خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان / کی کند این جا مُقام مرغ کز آن بحر خاست؟» با کدام بیت متناسب نیست؟ تجربی 1385                             1

1) صبحدم چون کلّه بندد آه دودآسای من                   چون شفق در خون نشیند چشم خون پالای من

2) دلا تا کی در این زندان، فریب این و آن بینی           یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی

3) بلبل گلشن قدسم شده از جور فلک                        بی گنه بسته ی زندان و گرفتار قفس

4) باز خواهم به سوی مسکن عقبی رفتن                    چه کنم گلخن دنیا پس از اینم بس و بس

 

9- مفهوم بیت «خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان / کی کند این جا مُقام مرغ کز آن بحر خاست؟» کدام است؟ انسانی 1383                     3

1) به صوت خوش چو حیوان است مایل                     ز حیوان کم نشاید بودن ای دل

2) تن ز جان و جان ز تن مستور نیست                        لیک کس را دید جان دستور نیست

3) هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش                    باز جوید روزگار وصل خویش

4) کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید                       قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام

 


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ ] [ ۱۸:۶ بعد از ظهر ] [ ]

اوّل

1- قطعه شعری است که:             4

1) وزنش یکی است ولی هر بیتش قافیه ای جداگانه دارد.

2) دارای دو بیت که هم وزن هستند ولی هم قافیه نیستند

3) مصراع های اوّل و دوم و چهارم آن هم قافیه هستند

4) از چند بیت هم وزن و هم قافیه ساخته و قافیه در مصراع اوّل بیت اوّل رعایت نمی شود.

 

این تعریف مربوط به کدامیک از انواع شعر است؟ «شعری است که ابیات آن همه بر یک وزنند، امّا هر بیت قافیه ی جداگانه دارد.»                           1

1) مثنوی                        2) رباعی                         3) غزل                          4) قطعه

 

كدام گزينه براي سرودن داستان‌ها و مطالب طولاني مناسب است؟                       3

1) قطعه                          2) غزل                          3) مثنوي                        4) چهار پاره

 

- كدام گزينه سجع ندارد؟

1) سپاس و آفرين ايزد جهان آفرين راست.      

2) هست كننده از نيستي ، نيست كننده پس از هستي.

3) گره گشاي هر بندي ، آموزنده‌ي هر پندي.    

4) به همه زباني نام او ستوده و گوش پند نيوشان آواز او شنوده.

 

3- استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی آن را چه می گویند؟                     4

1) ایهام                          2) تشبیه                         3) طباق                          4) مجاز

 

4-اصل داستان « خير و شر » از ………….است.

1) هفت پيكر نظامي                                  2) داستان‌هاي دل انگيز ادبيات فارسي                                                                  3) اسكندر نامه‌ي نظامي                                 4) داستان‌هاي دكتر زهرا كيا

 

5- کدام اثر مثنوی نیست؟              3

1) اسکندر نامه ی نظامی                2) بوستان سعدی              3) دیوان کبیر مولوی         4) شاهنامه ی فردوسی

 

6- كدام نوع انواع ادبي برحسب انديشه و محتوا نيست؟

1) حماسي                      2) تعليمي                       3) نمايشي                      4) مسجع و فنّي

 

7- معنی «دست یازیدن» چیست؟                4

1) دست به دست کردن     2) دست به کار شدن         3) دست دادن      4) دست دراز کردن

 

در بیت «چو شیران به کشتی درآویختند / ز تن خوی و خون ها همی ریختند» کدام رکن تشبیه محذوف است؟   3

1) ادات تشبیه                 2) مشبّهٌ به                      3) مشبّه             4) ادات تشبیه

 

در بیت «بدو گفت کاین بر من از من رسید / زمانه به دستِ تو دادم کلید» چند ضمیر وجود دارد؟          2

1) پنج                            2) شش                          3) هفت                          4) هشت

 

معنی «سرش خیره گشت» چیست؟              4

1) حیران شد.                                           2) مستأصل شد.

3) گستاخی کرد.                                       4) پریشان حال شد.

 

«چو سهراب شیر اوژن او را بدید / ز باد جوانی دلش بردمید» یعنی:                       4

1) آن پهلوان دلاور، دلش به حال سهراب سوخت.

2) پیری و ناتوانی حریف، سهراب شیرافکن را متأثر کرد.

3) سهراب از دیدن آن پهلوان نامدار بر خود لرزید.

4) سهراب دلاور به دیدن او از غرور جوانی به هیجان آمد.

 

«ز باد جوانی دلش بردمید» یعنی:                              1

1) از غرور جوانی به هیجان آمد.                               2) جوانی اش به یاد آمد.

3) از غرور جوانیش خشمگین شد.                             4) جوانی را به یاد او آورد.

 

مفهوم مصراع دوم بیت «خرامان بشد سوی آب روان / چنان چون شده باز جوید روان» چیست؟          3

1) گویا بعد از استراحت دوباره به راه افتاد.                   2) مثلِ بیماری که داروی شفا بخش یابد.

3) مانند مرده ای که زندگی را از سر گیرد.                   4) همچو تشنه ای که در جستجوی آب باشد.

 

معنا و مفهوم «همی خواست پیروزی و دستگاه / نبود آگه از بخشش هور و ماه» کدام است؟               4

1) آرزوی موفّقیّت و حشمت داشت امّا از تفرقه میان ماه و خورشید آگاه نبود.

2) همواره منتظر کامیابی و ثروتمندی بود امّا آگه نبود متعلّق به ماه و خورشید است.

3) دائماً ظفر و شوکت می خواست امّا از خورشید و ماه طلب می کرد.

4) آرزوی موفّقیّت و شکوه داشت امّا از قسمت و نصیب آسمانی بی خبر بود.

 

«قطران بر خود گرفت» يعني قطران :

1) به خودش آمد.              2) تعهّد كرد.                    3) براي خودش گرفت.                   4) بدقولي كرد.

 

8- درباره‌ي استعاره كدام گزينه نادرست است؟

1) استعاره همان تشبيه است.                                   2) در استعاره يك طرف تشبيه ذكر نمي‌شود.

3) استعاره نوعي تصويرسازي خيال انگيز است.             4) استعاره نوعي قالب شعر است.

 

9-با توجّه به بيت « در چراغ دو چشم او زد تيغ / نامدش كشتن چراغ دريغ » كدام گزينه واژه‌ي استعاره است؟

1) تيغ                            2) چشم                         3) چراغ                          4) دريغ

 

10-حكايت‌هايي كه نتيجه‌ي آن‌ها مي‌تواند سرمشقي براي موارد مشابه باشد ……………..گويند.

1) ضرب‌المثل                  2) قطعه‌ي ادبي                3) تمثيل                         4) داستان آموزنده

 

11-كدام گزينه اصلي‌ترين مسائل ادبيات پايداري نيست؟

1) ستايش آزادي و آزادگي                          2) تصوير افق يأس و تري از شكست                                             3) بيان بيدادگري‌ها                           4) دعوت به مبارزه و تحمّل سختي‌ها

 

12-كدام گزينه بهترين نمونه‌ي ادبيّات پايداري نيست؟

1) ادبيّات هشت سال دفاع مقدّس                 2) ادبيّات فلسطين       

3) ادبيّات آمريكاي لاتين                            4) ادبيّات نمايشي غرب

 

13- شاعر در شعر خط خورشيد با تعبير تابش نور از شرق چه چيزي را به تصوير مي‌كشد؟

1) بازگشت امام(ره) به وطن                                    2) رزمندگان

3) حمله‌مغولان                                        4) پايداري سلطان جلال‌الدين

 

14- مفهوم كنايي «سر مهتري زير گرد آورد» چيست؟               4

1) بزرگان را سر به زير آورد.                         2)مهتران فروتني كنند.

3)بزرگي را شرمنده كند.                              4)بزرگي را شكست دهد.

 

در مصراع «سر مهتري زير گرد آورد» کدام مفهوم مورد نظر است؟                        1

1) غلبه بر مسن تر از خود.                          2) شاهد مرگ پیری بودن.

3) گرد پیری بر سر و روی نشستن                4) اطاعت از پیران و بزرگان

 

15- در شعرزير كدام آرايه‌ي ادبي به كار نرفته است؟

«گرچه گاهي شهابي / مشق‌هاي شب آسمان را / زود خط مي‌زد و محو مي‌شد/ باز در آن هواي مه آلود / پاك كن‌هايي از ابر تيره / خط خورشيد را پاك مي‌كرد»

1) تشبيه                         2) مراعات نظير                            3) نماد                           4) سجع

 

16- كدام گزينه از آثار شهيد مرتضي آويني نيست؟

1) خان گزيده‌ها                2) ريشه در ابر                              3) روايت فتح                               4) سراب

17-شعر زير در چه قالبي سروده شده است؟

«گفته بودي كه چرا محو تماشاي مني؟ / و آن چنان مات كه يك دم مژه بر هم نزني! / مژه بر هم نزنم تا كه از دستم نرود / ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدني!»

1) شعر نو                        2) دو بيتي                       3) رباعی                         4) مثنوي

 

18-با توجّه به بيت «شبي را تا شبي با اشكري خرد / ز تن‌ها سر ز سرها خود افكند»

1) از سر شب تا آخر شب                2) شب تا صبح                3) يك‌ شبانه روز              4) هر شب

 

19-منظور از «باد پا» در بيت «چو لشكر گرد بر گردش گرفتند / چو كشتي بادپا در رود افكند» چيست؟

1) تيز رو                         2) پيك سريع                              3) اسب                          4) كشتي

 

20- مصرع «ز تن‌ها خون و خوي را فرو ريختند» يعني:             1

1) غرق خون و عرق بودند.                                      2) خون ريزي به پا كردند.

3) عرق از بدنشان به زمين مي‌ريخت.                                    4) غرق در اشك و خون بودند.

 

- مصرع «ز تن‌ها خون و خوي را فرو ريختند» يعني:                 1

1) غرق خون و عرق بودند.                                      2) غرق آب و عرق بودند.

3) عرق از سر و روی آنان می ریخت.                                    4) عادت به خون ریزی داشتند.

 

بیت «از این خویشتن کشتن اکنون چه سود؟ / چنین رفت و این بودنی کار بود» یعنی، اکنون:                         1

1) خودکشی سودی ندارد آن چه سرنوشت بود به وقوع پیوست.

2) خودکشی فایده ای نداشت تا دنیا بود چنین بود.

3) این خویشتن کشی چه سودی دارد باید دنبال کار خود رفت.

4) چرا باید خودکشی کرد چنین گفته اند هر چه باداباد.

 

«کنون گر تو در آب ماهی شوی / و یا چون شب اندر سیاهی شوی» یعنی هرگاه:                 1

1) بروی و پنهان شوی.                                          2) تو از این جا بروی و شبانه حرکت کنی.

3) چون ماهی به شنا و عیش بپردازی.                       4) مثل ماهی در آب روی و در آرامش شب به سر بری.

 

«سهراب» در بیت «چو خندان شد و چهره شاداب کرد / و را نام تهمینه، سهراب کرد» چه نقشی دارد؟              1

1) مسند                         2) بدل                           3) نهاد                           4) مفعول

«آب» و «م» در مصراع «همی آب شرمم به چهر آورد» چه نقشی دارند؟               4

1) مفعول – مضافٌ الیه آب                                     2) فاعل – مضافٌ الیه چهره

3) فاعل – مضافٌ الیه شرم                                     4) مفعول – مضافٌ الیه چهره

 

در مصراع «زدش بر زمین بر به کردار شیر»، «بر» پس از کلمه ی «زمین» بیان کننده ی کدام نشانه ی دستوری است؟                1

1) حرف اضافه: نشانه متمم فعل                               2) کسره ی اضافه برای اضافه کردن «زمین » به زدش

3) نشانه ی مفعول به جای «را»                               4)بیان کننده ی تأکید

 

کدام گزینه از دوره های شاهنامه ی فردوسی نیست؟                 1

1) قهرمانی                      2) اساطیری                     3) پهلوانی                       4) تاریخی

 

نام صنعت ادبی که در مصراع «سر مهتری زیر گرد آورد» آمده است، چیست؟                      1

1) کنایه                          2) استعاره                       3) ایهام                          4) مجاز

 

«بدو گفت کاین بر من از من رسید / زمانه به دستِ تو دادم کلید» یعنی:                2                     

1) تقدیر این بود که باعث مرگ تو بشوم.                    2) تقدیر چنین بود که به دست تو بمیرم.

3) دست روزگار راهگشای من است.                          4) گذشت زمان هر مشکلی را حل می کند.

 

در بيت «تو پور گو پيلتن رستمي / ز دستان سامي و از نيرمي» كدام گزينه به ترتيب نياكان سهراب را درست نشان مي‌دهد؟                                   4

1) رستم – زال – سهراب – سام                            2) زال – سهراب – سام – رستم

3) سام – سهراب – رستم – زال                            4) سهراب – رستم – زال – سام   

 

در بیت «بدو گفت سهراب کاین بدتری است / به آب دو دیده نباید گریست» موجب «بدتری» چیست؟             2

1) گفتن                          2) گریستن                      3) دیدن                         4) دوری جستن

 

کدام گزینه به معنی «توانگری» است؟                       2

1) غِنا                            2) غَنا                            3) غُنا                            4) قَفا

 

در بیت «چنین است رسم سرای درشت / گهی پشت بر زین، گهی زین به پشت» کدام آرایه ی لفظی دیده می شود؟

1) سجع                         2) قلب                           3) تکرار                          4) واج آرایی        3مشکوک

 

کدام گزینه «درام» را تعریف می کند؟                        3

1) تقلیدی از زندگی افراد پست اجتماع                       2) حداکثر دارای 4000 کلمه

3) نمایش آمیخته از کمدی و تراژدی                         4) نمایش یک ماجرای غم انگیز

 

بیت «کار پاکان را قیاس از خود مگیر / گر چه ماند در نبشتن شیر و شیر» کدام گزینه را نفی نمی کند؟              2

1) پاکی                          2) مقایسه                       3) نبشتن                                    4) همانندی

 

کتابی از قرن پنجم در 44 باب و شامل مسائل تربیتی است.                    4

1) پند نامه                      2) سیاست نامه                3) اخلاق ناصری              4) قابوسنامه

 

21- كتاب «مثل چشمه مثل رود» اثر كيست؟

1) قيصر امين پور              2) سهراب سپهري                        3) دكتر مهدي حميدي       4) محمّد رضا عبدالملكيان

 

22- كدام گزينه بر پايه‌ي محتوي و درون مايه نام گذاري شده است؟

1) مثنوي                        2) قطعه                          3) رباعي                         4) غزل

 

23- در كدام گزينه مفهوم كنايي به كار نرفته است؟

1) پر انديشه بودش دل و روي زرد                            2) بزن جنگ و بيداد را بر زمين

3) ز باد جواني دلش بردميد                                     4) زدش بر زمين بر به كردار شير

 

24- «ياد گرفتن» در عبارت زير با كدام گزينه مترادف است؟

«امّا پنج نهاني چون انديشه و يادگرفتن و نگاه داشتنو تخيّل و تميز و گفتار»

1) انديشه                        2) نگاه داشتن                  3) تميز                           4) تخيّل

25- با توجّه به مفهوم شعر كدام گزينه نامناسب است؟

«باز در آن هواي مه آلود / پاك كن‌هايي از ابر تيره / خط خورشيد را پاك مي‌كرد »زهره

1) مه آلود بودن به جو اختناق و فضاي ابهام آلود اشاره دارد.

2) منظور غلبه خون و شهادت بر ظلم و اختناق است.

3) پاك كن‌هايي از ابر تيره همان ايادي شاه ستمگر است.

4) شعر نااميدي از مبارزات را تداعي مي‌كند.

 

26- «رباعيّات خيام، منظومه‌ها نظامي و غزليّات سعدي» از كدام نوع ادبياتند؟

1) تعليمي                       2) حماسي                      3) نمايشي                      4) غنايي

 

27- شاعر در بيت «در آن تاريك شب مي‌گشت پنهان/ فروغ خرگه خوارزمشاهي»چه امري را ترسيم وتصوير مي‌كند؟

1) سقوط سلسله‌ي خوارزمشاهيان                             2) اقتدار سلطان جلال‌الدّين

3) پيروزي سپاهيان ايران                                        4) شكست ترك و تازيك

 

28- مفهوم بيت «ولي چندان كه برگ از شاخه مي‌ريخت / دو چندان مي‌شكفت و برگ مي‌كرد» در كدام گزينه آمده است؟

1) هر چه شاخه‌هاي درخت را مي‌شكست و بر زمين مي‌ريخت، باز درختان زيادي وجود داشت.

2) شاخه و برگ درختان را نبايد شكست ، چون دو برابر آن سبز خواهد شد.

3) ستم و ظلم نبايد كرد چون روز قيامت دو چندان بايد پاسخ گو بود.

4) هر سرباز مغولي كه بر خاك مي‌افتاد و كشته مي‌شد ، چندين نفر جاي او را مي‌گرفتند.

 

29- كتاب «نصاب الصبيان» اثر كيست و در چه موضوعي است؟

1)شيخ محمود شبستري –صرف و نحو                      2) شيخ محمود شبستري-آموزش اصطلاحات عرفاني

3)ابونصر فراهي- آموزش اصطلاحات عرفاني              4) ابونصر فراهي-صرف و نحو

 

30- عبارت «از سخن بي فايده دوري گزين كه سخن بي‌سود، همه زيان باشد.» كدام آرايه‌ي ادبي را دارد؟

1) تضاد                          2) تشبيه                         3) تشخيص                     4) استعاره

 

31- تمام گزينه‌ها به جز گزينه‌ي………درباره‌ي مطالعه‌ي آثار ادبي جهان درست است.

1) ما را با انديشه و احساس ديگر ملّت‌ها آشنا مي‌سازد.

2)تفاوت‌ها ، وجوه مشترك ، تأثيرگذاري‌ها را برما آشكار مي‌كند.

3) دايره‌ي واژگان را تنزّل مي‌دهد و توانايي نوشتن را شكوفا نمي‌كند.

4) چهره‌ها و آثار نويسندگان و شعراي بزرگ جهان را به ما مي‌شناساند.

 

32- اصطلاح «چارچار» در عبارت «خانمي مي‌گويد: چارچار است.» به كدام روزها گفته مي‌شود؟

1) نوزدهم تا بيست و دوم بهمن ماه                          2) اوّل تا هشتم بهمن ماه

3) هفتم تا چهاردهم بهمن ماه                                 4) دهم تا سيزدهم آبان ماه

 

33- بيت «نه كرسي فلك نهد انديشه زير پاي /  تا بوسه بر ركاب قزل ارسلان دهد» از كدام شاعر است؟

1) سعدي شيرازي             2) ظهير فاريابي                3) نظامي گنجه‌اي                        4) مولوي

 

34- داستان تمثيلي چگونه داستاني است؟

1) داستاني كه در آن ضرب‌المثل به كار رود.                           2) داستاني كه به شعر سروده شده است.

3) داستاني كه در قهوه‌‌خانه‌ها بازگو كنند.                                4) داستاني كه از زبان وحوش و پرندگان است.

 

35- معني مصراع «مقبل آن كز خداي گيرد پشت»كدام گزينه است؟

1) بدبخت كسي است كه به خداوند پشت كند.                                    2) بدبخت كسي است كه پشت به قبله بايستد.

3) خوشبخت كسي است كه خدا را فراموش نكند.                     4) خوشبخت آن كسي است كه از خداوند مدد جويد.

 

36- كدام لغت نادرست معني شده است؟

1) نهيب= آواز مهيب         2)ستيزه= دشمنی              3) اعزاز= گرامي داشتن                  4) اكرام= كريم‌تر

 

37- موضوع اصلي كدام ادبيّات «پيوند انسان با زندگي و طبيعت» است؟

1) تعليمي                       2) نمايشي                      3) غنايي                         4) حماسي

 

39- كدام لغت با بقيّه هم معني نيست؟

1) پور                            2) گو                             3) پهلوان                        4) گرد

 

40-كدام دو قالب شعر فارسي بر اساس شكل نام گذاري نشده‌اند؟

1) دوبيتي – رباعي           2) قصيده – رباعي            3) غزل – دوبيتي             4) غزل – قصيده

 

روزنامه ی «صور اسرافیل» به کدام دوره مربوط می شود؟                      2

1) پیش از مشروطیّت         2) دوره ی مشروطیّت        3) پس از دوره ی مشروطیّت           4) دوره ی اخیر

 

کدام گزینه درباره ی «علی اکبر دهخدا» صحیح است؟              1

1) «لغت فرس اسدی» را تصحیح کرد .                     2) «روح القوانین» را تصحیح و چاپ کرد .

3) فرهنگ فارسی به فرانسه را تألیف کرد .                  4) مدیر مسئول روزنامه ی صور اسرافیل در ایران بود .

 

کدام گزینه درباره ی «علی اکبر دهخدا» غلط است؟                 4

1) از نویسندگان روزنامه ی صور اسرافیل بود .             2) «امثال و حکم» و «چرند و پرند» از اوست .

3) «روح القوانین» را به فارسی درآورد .                      4) در قزوین به دنیا آمد و کودکی را در آن جا گذراند .

 

- با توجّه به بیت« بلندی از آن یافت کو پست شد/ در نیستی کوفت تا هست شد» ، «در نیستی کوبیدن» کنایه از

1) بی پول بودن               2) ترک هواهای نفسانی                 3) کسی در خانه نبودن                   4) درِ خانه را زدن              2

- « ز تن ها خوی و خون همی ریختند» یعنی:                         1

1)غرق خون و عرق بودند                                        2)غرق آب وعرق بودند

3)عرق از سر و روی آن می ریخت                            4)عادت به خونریزی داشتند            

 

......... شاعر و طنزنویس ، دارایی کتابی است مشتمل بر نوادر حکایات و لطایف به نام رساله دلگشا ، دیگر کتاب او مو.ش و گربه است ؟                    3

1) قائم مقام                    2) جلال آل احمد                         3) عبید زاکانی                 4) بهار

 

اوّلین شاعر طنزپرداز دوران معاصر است .                    1

1) نسیم شمال                 2) دهخدا                        3) پروین اعتصامی                        4) عبید زاکانی

 

- بیت: « از این خویشتن کشتن اکنون چه سود/ چنین رفت و این بودنی کار بود»یعنی:                     1

1) خودکشی سودی ندارد، آن چه سرنوشت است ، بودنی است .

2) خودکشی فایده ندارد، تا دنیا بود چنین بود .

3) این خویشتن کشتن چه سودی دارد باید دنبال کار خود رفت .

4) چرا باید خودکشی کرد، چنین گفته اند، هر چه بادا باد .

 

- « کنون گر تو در آب ماهی شود/ و یا چون شب اندر سیاهی شود» یعنی هر گاه:                            4

1) از پیش من بروی و دور شوی .                             2) تو از این جا بروی و شبانه حرکت کنی .

3) چون ماهی به شنا و عیش بپردازی .                      4) مثل ماهی در آب روی و در تاریکی محو شوی .

 

- گزینه نادرست با توجّه به بیت زیرکدام است؟                        3

«خرامان بشد سوی آب روان                                   چو جان رفته گویا بیابد روان»

1) خرامان : قید                2) روان اوّل : صفت                      3) روان دوم : قید              4) گویا : قید

 

- بیت: « خرامان بشد سوی آب روان / چنان چون شده باز جوید روان» چند قید دارد؟                       2

1) یک                           2) دو                             3) سه                            4) چهار

 

پروین اعتصامی از معروفترین شاعران معاصر کدام یک از گزینه های زیر در مورد او صادق نیست ؟

1) اندرزهای حکیمانه و تفکّرات وی مایه شگفتی است .

2) در سودن قصاید پیرو ناصر خسرو بوده است .

3) در مثنوی های پر ارزش و غزل ها پیرو سبک عراقی بوده است .

4) رباعی های او بسیار معروف است .                                    4

 

قابوس نامه را در سال 475 هـ . ق در 44 باب با نثری ساده و روشن برای فرزند برای فرزند خود نوشت تا او را با مسائل مختلف زندگی در آن دوره آشنا کند . نام نویسنده چیست ؟                                3

1) قابوس                        2) گیلانشاه                     3) عنصرالمعالی                4) اسکندر بن قابوس

 

از کارهای علمی ملک الشعرای بهار تصنیف کتاب .................... را می توان نام برد .               2

1) تاریخ سیستان              2) سبک شناسی               3) تاریخ بلعمی                 4) مجمل التواریخ و قصص

 

کدام تعریف در مورد شعر تعلیمی درست نیست ؟                       4

1) شعری است که قصد گوینده و سراینده آن تعلیم و آموزش است .

2) شعری است که مادّه ی اصلی آن علم و اخلاق و هنر است .

3) شعری است که حقیقت نیکی و زیبایی را بیان می کند .

4) شعری است که فقط از ادب و ادبیّات گفتگو به میان می آورد .

پيوسته سرافراز و شادكام باشيد

کیانیان

 

 


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ ] [ ۱۷:۵۸ بعد از ظهر ] [ ]

1ـ تعداد واج‌هاي همه‌ي كلمات زير با هم برابر هستند به جز . . .

1) آدم

2) دانش

3)استاد

4) كلاه

 

 2ـ نوع ساخت كدام واژه با بقيه متفاوت است؟

1) گلدان

2) موسيقي‌دان

3) نمكدان

4) قلمدان

 

3ـ كدام واژه «مشتق ـ مركب» است؟

1) نوروز

2) پنج‌شنبه

3) قرآن‌خواني

4) شاهنامه

 

4ـ در گروه اسمي روبه‌رو هسته‌ي گروه اسمي كدام است؟ «پنجمين همايش بزرگداشت انديشمندان جامعه»

1) همايش

2) بزرگداشت

3) انديشمندان

4) جامعه

 

5ـ در همه‌ي گزينه‌ها به جز گزينه‌ي . . . . . . . . غلط املايي وجود دارد.

1) يكي از آن لعين‌ها لباس قضب بر تن كرده مي‌آيد.

2) پشت آسياب كشت سيفي اربابي است.

3) خودش سواره است و آن اسير قريب بي‌كس پياده مي‌آيد.

4) از براي يك دانه‌ي محقّر چندين مذلت مي‌كشي.

 

6ـ در كدام گزينه غلط املايي ديده مي‌شود؟

1) بيكار و سلندر ـ ترجيح و برتري ـ خاستگاه اجتماعي ـ خواب‌گذار دانا

2) مرهم دل مجروح ـ هزيمت و شكست ـ مضغ و جويدن ـ اسباب و اثاث

3) براعت استهلال ـ بيت معمور ادب ـ امارت و فرمانروايي ـ عمارت و ساختمان

4) الغاي بردگي ـ خوان نعمت بي‌دريغ ـ حازم و دورانديش ـ ماه آزار

 

7ـ معني واژه‌هاي «مكيدت ـ صولت ـ سعايت ـ حرز» به ترتيب كدام است؟

1) مكر ـ حمله ـ سعي و كوشش ـ تعويذ

2) خدعه ـ هيبت ـ سخن چيني ـ بازوبند

3) حيله‌گر ـ شكوه ـ غيبت كردن ـ شكيبايي

4) تلاش ـ ظاهر ـ سخن‌چيني ـ دعا

 

8ـ معني واژه‌هاي «ابدال ـ سماط ـ زلّت ـ مينو» به ترتيب كدام است؟

1) همانندها ـ صورت ـ خواري ـ شيشه

2) نيكمردان ـ سفره ـ لغزش ـ بهشت

3) مراد حق ـ صبور ـ خطا ـ باغ  

4) غافلان ـ سفره ـ پستي ـ زيبا

 

9ـ منظور از «كيمياي هستي» در بيت زير چيست؟

« هنگام تنگدستي، در عيش كوش و مستي كاين كيمياي هستي قارون كند گدارا»

1) عيش و مستي

2) تنگ دستي

3) درويشي و خرسندي

4) كوشش و تلاش

 

10ـ «چو ننمود رخ شاهد آرزو        به هم حمله كردند باز از دو سو» يعني:

1) هيچ كدام علت جنگ و نتيجه‌ي آن را نمي‌دانستند.

2) به علّت گواهي نادرست جنگ در گرفت.

3) آرزوي شهادت آنان را به ميدان جنگ كشاند.

4) چون كامياب و پيروز نشدند به جنگ ادامه دادند.

 

11ـ «چو تويي قضاي گردان به دعاي مستمندان  كه ز جان ما بگردان ره آفت قضا را» يعني:

1) از آنجايي كه تو تغيير دهنده‌ي پيشامدهاي ناگوار هستي، به حق دعاي بيچارگان پيشامدهاي بد را از ما دور كن.

2) چون تو مي‌تواني كه خواسته‌هاي بيچارگان را تغيير بدهي، پس بلاها را از وجود ما دور كن.

3) چون كه دعاي مسكينان مي‌تواند سرنوشت را تغيير بدهد پس نيز قضا و قدر را از ما دور كن.

4) وقتي دعاي مسكينان مي‌تواند سرنوشت را تغيير بدهد، پس تو هم سعي كن، مصيبت‌ها را از ما دور بكني.

 

12ـ كدام گزينه با مفهوم بيت زير قرابت دارد؟

« ثوابت باشد اي داراي خرمن        اگر رحمي كني بر خوشه چيني»

1) زن‌هاي خوشه‌چين به قطار كنار مزرعه نشسته‌اند و سرشان به طرف مزرعه است.

2) زن‌هاي خوشه‌چين دو تا جوال با خود مي‌آورند و آن را پر مي‌كنند.

3) زري و يوسف مي‌آيند به سراغ خوشه‌چين‌ها، جوال‌هاي آن‌ها پر است.

4) شلخته درو كنيد تا چيزي گير خوشه‌چين‌ها بيايد.

 

13ـ مقصود از واژه‌هاي مشخص شده در عبارت روبه‌رو به ترتيب كدام است؟ «و از سايه‌هاي آبي، خارهاي سرخ فروريخت»

1)درختان ـ ميوه

2) آسمان ـ باران

3) هواپيما ـ بمب و موشك

4) ابرها ـ رگبار

 

14ـ مقصود شاعر از «بربساطي كه بساطي نيست» چيست؟

1) آرامش و آسودگي خاطر

2) تشويش و اضطراب شاعر

3) اوضاع مساعد

4) نامساعد بودن اوضاع

 

15ـ بيت زير با كدام يك از گزينه‌ها ارتباط معنايي دارد؟

« اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب    گر ذوق نيست تو را كژ طبع جانوري»

1) كهتري را كه مهتري يابد

 

هم بدان چشم كهتري منگر

2) دانش و آزادگي و دين و مروّت

 

اين همه را بنده‌ي درم نتوان كرد

3) به صوت خوش چو حيوان است مايل

 

ز حيوان كم نشايد بودن اي دل

4) كم گوي و گزيده گوي چون دُر

 

تا ز اندك تو جهان شود پر

1ـ در كدام گزينه «تناقض» ديده نمي‌شود؟

1) بر بساطي كه بساطي نيست

2) ساقي بده بشارت رندان پارسا را

3) خارم ولي به سايه‌ي گل آرميده‌ام

4) صداي سكوت در سرسرا پيچيده بود

2ـ در بيت «صد هزاران دام و دانه است اي خدا ما چو مرغان حريصي بي‌نوا» كدام آرايه به كار نرفته است؟

1) تشبيه

2) استعاره

3) تناسب

4) تضاد

3ـ در همه‌ي گزينه‌ها به جز گزينه‌ي . . . . . . اسلوب معادله وجود دارد.

1) عشق چون آيد برد هوش دل فرزانه را

 

دزد دانا مي‌كشد اول چراغ خانه را

2) رنگين سخنان در سخن خويش نهان‌اند

 

از نكهت خود نيست به هر حال جدا گل

3) بيستون بر سر راه است مباد از شيرين

 

خبري گفته و غمگين دل فرهاد كنيد

4) حسن بيان مجوي ز ما دل شكستگان

 

از كاسه‌ي شكسته نخيزد صدا درست

4ـ در كدام گزينه آرايه‌هاي «تشبيه، تلميح، ايهام» به كار رفته است؟

1) در سخن مخفي شدم مانند بو در برگ گل

 

هر كه خواهد ديدنم گو در سخن بيند مرا

2) طومار ندامت است طبع من

 

حرفي است هر آتشي ز طومارم

3) برو طواف دلي كن كه كعبه‌ي مخفي است

 

كه اين خليل بنا كرد و او خدا خود ساخت

4) دري كه به باغ بينش ما گشوده‌اي

 

هزار بار خيبري تر است

5ـ در كدام بيت همه‌ي آرايه‌هاي «تشبيه، مراعات نظير، تضاد» وجود دارد؟

1) اي صاحب كرامت شكرانه‌ي سلامت

 

روزي تفقّدي كن درويش بي‌نوا را

2) آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است

 

با دوستان مروّت با دشمنان مدارا

3) سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد

 

دلبر كه در كف او موم است سنگ خارا

4) دل مي‌رود ز دستم صاحبدلان خدا را

 

دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا

6ـ كدام گزينه تلميح به آيه‌ي قرآن ندارد؟

1) آمد موج الست كشتي قالب ببست

 

باز چو كشتي شكست نوبت وصل ولقاست

2) چنين گفت پيغمبر راست گوي

 

ز گهواره تاگور دانش بجوي

3) آسمان بار امانت نتوانست كشيد

 

قرعه‌ي فال به نام من ديوانه زدند

4) ارجمند گرداننده‌ي بندگان از خواري، در پاي افكننده‌ي گردن كشان از سروري

7ـ كدام آرايه‌ي ادبي در بيت «بشد تيز رهام با خود و گبر      همي گرد رزم اندر آمد به ابر» مشهود نيست؟

1) اغراق

2) جناس

3) تشبيه

4) مراعات نظير

8ـ در همه‌ي گزينه‌ها به جز گزينه‌ي . . . . . . دو آرايه‌ي تشبيه و استعاره وجود دارد.

1) شركه آن ديد دشنه باز گشاد

 

پيش آن خاك تشنه رفت چو باد

2) در چراغ دو چشم او زد تيغ

 

نامدش كشتن چراغ دريغ

3) چشم تشنه چو كرده بود تباه

 

آب نا داده كرد همت راه

4) قطره‌ي دانش كه بخشيدي ز پيش

 

متصل گردان به درياهاي خويش

 

9ـ سراينده‌ي كدام بيت شهريار نيست؟

1) همه شب در اين اميدم كه نسيم صبحگاهي

 

به پيام آشنايي بنوازد آشنا را

2) ز نواي مرغ يا حق بشنو كه در دل شب

 

غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهريارا

3) چه زنم چو ناي هردم ز نواي شوق اودم

 

كه لسان غيب خوش‌تر بنوازد اين نوا را

4) به اميد آن كه شايد برسد به خاك پايت

 

چه پيام‌ها سپردم همه سوز دل صبا را

10ـ همه‌ي گزينه‌ها از آثار خواجه عبداله انصاري هستند به جز گزينه‌ي:

1) زادالمسافرين

2) زادالعارفين

3) مناجات نامه

4) رساله‌ي دل و جان

1ـ موضوع كدام كتاب، ادبيات پايداري و مقاومت در برابرستم داخلي و خارجي نيست؟

1) خوشه‌هاي خشم، جان اشتاين بك

2) آدم‌ها و خرچنگ‌ها نوشته خوزوئه دو كاسترو

3) سال پنجم الجزاير نوشته فرانتس فانون

4) راههاي سرنوشت نوشته ويليام سيدني

 

2ـ كدام شاعر ايراني، مناظره‌ي ميان «گوهر و اشك» را تحت تأثير «قطرات سه گانه» اثر شاعر ايتاليايي «تريللو» سروده است؟

1) پروين اعتصامي

2) دكتر مهدي حميدي

3) عارف قزويني

4) محمد تقي بهار

 

3ـ «راه بئر سبع» درباره‌ي فاجعه فلسطين اثر كيست؟

1) اثل مانين: نويسندة انگليسي

2) غسان كنفاني: نويسنده معاصر معرب 

3) فرانتس فانون، نويسنده‌ي معاصر الجزاير

4) محمود درويش، شاعر فلسطيني

4ـ نخستين كسي كه افكار و مضامين عرفاني را با مضامين عاشقانه در هم آميخته است، كيست؟

1) حافظ

2) مولوي

3) عطار

4) سنايي

5ـ در همه گزينه‌ها بجز گزينه‌ي . . . . . . ايهام مشهود است.

1) اميـد هـسـت كــه روي مـلال در نكـشـد     از اين سخن كه گلستان نه جاي دلتنگي است

2) دل مـي‌رود ز دستم صاحبـدلان خــدا را دردا كـه راز پــنهان خواهــد شــد آشــكـارا

3) دي مي‌شد و گفتم صنما عهد به جاي آر گفـتا غـلطي خواجه در اين عهـد وفا نيـســت

4) گفـتم غـم تـو دارم گفـتا غـمت سـرآيد    گفتم كـه مـاه مــن شـو، گفـتـا اگر بــرآيـــد

6ـ در مصراع «نه من سبوكش اين دير رند سوزم و بس» ديررند سوز كنايه از چيست؟

1) افراد زرنگ

2) دنيا

3) درويشان

4) مردم لاابالي

7ـ در بيت زير همه آرايه‌ها‌ي ادبي بجز . . . . . . وجود دارد؟

«برو طواف دلي كن كه كعبه مخفي است  كه آن خليل بنا كرد و اين خدا خود ساخت»

1) ايهام

2) مراعات نظير

3) اسلوب معادله

4) تلميح

8ـ اگر بيت زير اولين بيت از يك منظومه باشد آن منظومه در كدام قالب شعري سروده شده است؟

«چو بانگ رعد خروشان كه پيچد‌اندركوه    جهان پر است ز گلبانگ عاشقانه‌ي ما»

1) غزل

2) قطعه

3) قصيده

 4) مثنوي

9ـ به اشعاري كه در زندان سروده مي‌شود چه مي‌گويند؟

1) شكوائيه

2) حبسيّه

3) چهار پاره

4) ترسائيه

10ـ ضمير «م» در مصراع اول بيت زير چه نقشي دارد؟

«تا مگر يك نفسم بوي تو آرد دم صبح          همه شب منتظر مرغ سحر خوان بودم»

1) متمم

2) مسنداليه

3) مفعول

4) مضاف‌اليه

 

 


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ ] [ ۶:۲۰ قبل از ظهر ] [ ]

1ـ تعداد واج‌هاي همه‌ي كلمات زير با هم برابر هستند به جز . . .

1) آدم

2) دانش

3)استاد

4) كلاه

 

 2ـ نوع ساخت كدام واژه با بقيه متفاوت است؟

1) گلدان

2) موسيقي‌دان

3) نمكدان

4) قلمدان

 

3ـ كدام واژه «مشتق ـ مركب» است؟

1) نوروز

2) پنج‌شنبه

3) قرآن‌خواني

4) شاهنامه

 

4ـ در گروه اسمي روبه‌رو هسته‌ي گروه اسمي كدام است؟ «پنجمين همايش بزرگداشت انديشمندان جامعه»

1) همايش

2) بزرگداشت

3) انديشمندان

4) جامعه

 

5ـ در همه‌ي گزينه‌ها به جز گزينه‌ي . . . . . . . . غلط املايي وجود دارد.

1) يكي از آن لعين‌ها لباس قضب بر تن كرده مي‌آيد.

2) پشت آسياب كشت سيفي اربابي است.

3) خودش سواره است و آن اسير قريب بي‌كس پياده مي‌آيد.

4) از براي يك دانه‌ي محقّر چندين مذلت مي‌كشي.

 

6ـ در كدام گزينه غلط املايي ديده مي‌شود؟

1) بيكار و سلندر ـ ترجيح و برتري ـ خاستگاه اجتماعي ـ خواب‌گذار دانا

2) مرهم دل مجروح ـ هزيمت و شكست ـ مضغ و جويدن ـ اسباب و اثاث

3) براعت استهلال ـ بيت معمور ادب ـ امارت و فرمانروايي ـ عمارت و ساختمان

4) الغاي بردگي ـ خوان نعمت بي‌دريغ ـ حازم و دورانديش ـ ماه آزار

 

7ـ معني واژه‌هاي «مكيدت ـ صولت ـ سعايت ـ حرز» به ترتيب كدام است؟

1) مكر ـ حمله ـ سعي و كوشش ـ تعويذ

2) خدعه ـ هيبت ـ سخن چيني ـ بازوبند

3) حيله‌گر ـ شكوه ـ غيبت كردن ـ شكيبايي

4) تلاش ـ ظاهر ـ سخن‌چيني ـ دعا

 

8ـ معني واژه‌هاي «ابدال ـ سماط ـ زلّت ـ مينو» به ترتيب كدام است؟

1) همانندها ـ صورت ـ خواري ـ شيشه

2) نيكمردان ـ سفره ـ لغزش ـ بهشت

3) مراد حق ـ صبور ـ خطا ـ باغ  

4) غافلان ـ سفره ـ پستي ـ زيبا

 

9ـ منظور از «كيمياي هستي» در بيت زير چيست؟

« هنگام تنگدستي، در عيش كوش و مستي كاين كيمياي هستي قارون كند گدارا»

1) عيش و مستي

2) تنگ دستي

3) درويشي و خرسندي

4) كوشش و تلاش

 

10ـ «چو ننمود رخ شاهد آرزو        به هم حمله كردند باز از دو سو» يعني:

1) هيچ كدام علت جنگ و نتيجه‌ي آن را نمي‌دانستند.

2) به علّت گواهي نادرست جنگ در گرفت.

3) آرزوي شهادت آنان را به ميدان جنگ كشاند.

4) چون كامياب و پيروز نشدند به جنگ ادامه دادند.

 

 

پاسخ :

1ـ گزينه «3» استاد 6 واج و بقيه 5 واج دارند.

2ـ گزينه «2» موسيقي‌دان، مركب و بقيه‌ي واژه‌ها مشتق هستند.

3ـ گزينه «3» ديگر گزينه‌ها مركب هستند.

4ـ گزينه «1» هسته‌ي گروه اسمي اولين كلمه‌اي است كه پس از آن نقش نماي اضافه مي‌آيد.

5ـ گزينه «4» در گزينه 1 غضب، در گزينه 2 صيفي و در گزينه 3 واژه‌ي غريب غلط نوشته شده‌اند.

6ـ گزينه «4» ماه آزار غلط است و صحيح آن ماه آذار است.

7ـ گزينه «2»

8ـ گزينه «2»

9ـ گزينه «1» كيمياي هستي استعاره از عيش و مستي مصراع اول است.

10ـ گزينه «4»

11ـ «چو تويي قضاي گردان به دعاي مستمندان  كه ز جان ما بگردان ره آفت قضا را» يعني:

1) از آنجايي كه تو تغيير دهنده‌ي پيشامدهاي ناگوار هستي، به حق دعاي بيچارگان پيشامدهاي بد را از ما دور كن.

2) چون تو مي‌تواني كه خواسته‌هاي بيچارگان را تغيير بدهي، پس بلاها را از وجود ما دور كن.

3) چون كه دعاي مسكينان مي‌تواند سرنوشت را تغيير بدهد پس نيز قضا و قدر را از ما دور كن.

4) وقتي دعاي مسكينان مي‌تواند سرنوشت را تغيير بدهد، پس تو هم سعي كن، مصيبت‌ها را از ما دور بكني.

 

12ـ كدام گزينه با مفهوم بيت زير قرابت دارد؟

« ثوابت باشد اي داراي خرمن        اگر رحمي كني بر خوشه چيني»

1) زن‌هاي خوشه‌چين به قطار كنار مزرعه نشسته‌اند و سرشان به طرف مزرعه است.

2) زن‌هاي خوشه‌چين دو تا جوال با خود مي‌آورند و آن را پر مي‌كنند.

3) زري و يوسف مي‌آيند به سراغ خوشه‌چين‌ها، جوال‌هاي آن‌ها پر است.

4) شلخته درو كنيد تا چيزي گير خوشه‌چين‌ها بيايد.

 

13ـ مقصود از واژه‌هاي مشخص شده در عبارت روبه‌رو به ترتيب كدام است؟ «و از سايه‌هاي آبي، خارهاي سرخ فروريخت»

1)درختان ـ ميوه

2) آسمان ـ باران

3) هواپيما ـ بمب و موشك

4) ابرها ـ رگبار

 

14ـ مقصود شاعر از «بربساطي كه بساطي نيست» چيست؟

1) آرامش و آسودگي خاطر

2) تشويش و اضطراب شاعر

3) اوضاع مساعد

4) نامساعد بودن اوضاع

 

15ـ بيت زير با كدام يك از گزينه‌ها ارتباط معنايي دارد؟

« اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب    گر ذوق نيست تو را كژ طبع جانوري»

1) كهتري را كه مهتري يابد

 

هم بدان چشم كهتري منگر

2) دانش و آزادگي و دين و مروّت

 

اين همه را بنده‌ي درم نتوان كرد

3) به صوت خوش چو حيوان است مايل

 

ز حيوان كم نشايد بودن اي دل

4) كم گوي و گزيده گوي چون دُر

 

تا ز اندك تو جهان شود پر

 

11ـ گزينه «1» قضاي گردان به معني گرداننده‌ي قضا و برطرف كننده‌ي پيشامدهاي ناگوار است.

12ـ گزينه «4» خوشه‌چين به معني فقير و مستمند مي‌باشد كه پس از درو محصول باقي مانده را جمع‌آوري مي‌كند.

13ـ گزينه «3» كه در مورد سرزمين فلسطين مي‌باشد.

14ـ گزينه «4» مقصود نيما يوشيج جامعه‌اي است كه اوضاع آن نامساعد است.

15ـ گزينه «3» هر دو بيت به تاثير موسيقي بر انسان وحدي وحدي خواني اشاره دارد.

 

1ـ در كدام گزينه «تناقض» ديده نمي‌شود؟

1) بر بساطي كه بساطي نيست

2) ساقي بده بشارت رندان پارسا را

3) خارم ولي به سايه‌ي گل آرميده‌ام

4) صداي سكوت در سرسرا پيچيده بود

2ـ در بيت «صد هزاران دام و دانه است اي خدا ما چو مرغان حريصي بي‌نوا» كدام آرايه به كار نرفته است؟

1) تشبيه

2) استعاره

3) تناسب

4) تضاد

3ـ در همه‌ي گزينه‌ها به جز گزينه‌ي . . . . . . اسلوب معادله وجود دارد.

1) عشق چون آيد برد هوش دل فرزانه را

 

دزد دانا مي‌كشد اول چراغ خانه را

2) رنگين سخنان در سخن خويش نهان‌اند

 

از نكهت خود نيست به هر حال جدا گل

3) بيستون بر سر راه است مباد از شيرين

 

خبري گفته و غمگين دل فرهاد كنيد

4) حسن بيان مجوي ز ما دل شكستگان

 

از كاسه‌ي شكسته نخيزد صدا درست

4ـ در كدام گزينه آرايه‌هاي «تشبيه، تلميح، ايهام» به كار رفته است؟

1) در سخن مخفي شدم مانند بو در برگ گل

 

هر كه خواهد ديدنم گو در سخن بيند مرا

2) طومار ندامت است طبع من

 

حرفي است هر آتشي ز طومارم

3) برو طواف دلي كن كه كعبه‌ي مخفي است

 

كه اين خليل بنا كرد و او خدا خود ساخت

4) دري كه به باغ بينش ما گشوده‌اي

 

هزار بار خيبري تر است

5ـ در كدام بيت همه‌ي آرايه‌هاي «تشبيه، مراعات نظير، تضاد» وجود دارد؟

1) اي صاحب كرامت شكرانه‌ي سلامت

 

روزي تفقّدي كن درويش بي‌نوا را

2) آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است

 

با دوستان مروّت با دشمنان مدارا

3) سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد

 

دلبر كه در كف او موم است سنگ خارا

4) دل مي‌رود ز دستم صاحبدلان خدا را

 

دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا

6ـ كدام گزينه تلميح به آيه‌ي قرآن ندارد؟

1) آمد موج الست كشتي قالب ببست

 

باز چو كشتي شكست نوبت وصل ولقاست

2) چنين گفت پيغمبر راست گوي

 

ز گهواره تاگور دانش بجوي

3) آسمان بار امانت نتوانست كشيد

 

قرعه‌ي فال به نام من ديوانه زدند

4) ارجمند گرداننده‌ي بندگان از خواري، در پاي افكننده‌ي گردن كشان از سروري

7ـ كدام آرايه‌ي ادبي در بيت «بشد تيز رهام با خود و گبر      همي گرد رزم اندر آمد به ابر» مشهود نيست؟

1) اغراق

2) جناس

3) تشبيه

4) مراعات نظير

8ـ در همه‌ي گزينه‌ها به جز گزينه‌ي . . . . . . دو آرايه‌ي تشبيه و استعاره وجود دارد.

1) شركه آن ديد دشنه باز گشاد

 

پيش آن خاك تشنه رفت چو باد

2) در چراغ دو چشم او زد تيغ

 

نامدش كشتن چراغ دريغ

3) چشم تشنه چو كرده بود تباه

 

آب نا داده كرد همت راه

4) قطره‌ي دانش كه بخشيدي ز پيش

 

متصل گردان به درياهاي خويش

 

9ـ سراينده‌ي كدام بيت شهريار نيست؟

1) همه شب در اين اميدم كه نسيم صبحگاهي

 

به پيام آشنايي بنوازد آشنا را

2) ز نواي مرغ يا حق بشنو كه در دل شب

 

غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهريارا

3) چه زنم چو ناي هردم ز نواي شوق اودم

 

كه لسان غيب خوش‌تر بنوازد اين نوا را

4) به اميد آن كه شايد برسد به خاك پايت

 

چه پيام‌ها سپردم همه سوز دل صبا را

10ـ همه‌ي گزينه‌ها از آثار خواجه عبداله انصاري هستند به جز گزينه‌ي:

1) زادالمسافرين

2) زادالعارفين

3) مناجات نامه

4) رساله‌ي دل و جان

 

1ـ گزينه «3» خار و گل تضاد دارند. رندان پارسا و صداي سكوت متناقض نما هستند.

2ـ گزينه «4» «ما چو مرغان حريص» تشبيه است. دام و دانه استعاره از زرق و برق دنيا و دام و دانه و مرغ با هم مراعات نظير يا تناسب دارند.

3ـ گزينه« 3» در ديگر گزينه مصراع دوم در حكم مثال و مصداقي براي مصراع اول است كه با تعريف اسلوب معادله مطابقت دارد ولي گزينه‌ي «3» ادامه‌ي معني مصراع اول در مصراع دوم آمده است.

4ـ گزينه «3» در گزينه «1» مخفي ايهام و مانند بو تشبيه را مي‌رساند. در گزينه «2» فقط تشبيه وجود دارد. در گزينه «4» باغ بينش اضافه‌ي تشبيهي يا تشبيه است و خيبري‌تر كنايه از اين است كه بزرگ‌تر است در گزينه «3» دل به كعبه تشبيه شده است و مخفي ايهام دارد. همچنين مصراع دوم تلميح به بنا كردن خانه‌ي كعبه به دست ابراهيم خليل دارد.

5ـ گزينه «گزينه «3» چون شمع بيانگر تشبيه، موم و سنگ خارا تضاد دارند و موم و شمع مراعات نظير دارند.

6ـ گزينه «2» كه تلميح به حديث «اطلبوالعلم من المهد الي اللحد» دارد.

7ـ گزينه «3» مصراع دوم اغراق دارد. خود و گبر مراعات نظير و ابر و گبر جناس دارند.

8ـ گزينه «3» هيچ آرايه‌اي ندارد.

گزينه «1» خاك تشنه استعاره از خير و چو باد تشبيه

گزينه «2» چراغ دو چشم تشبيه است يعني دو چشم او مانند چراغ بود ولي چراغ در مصراع دوم استعاره از دو چشم خير است.

گزينه «4» قطره‌ي دانش اضافه‌ي تشبيهي و درياها استعاره از علم و دانش بي‌اندازه خداوندي است.

9ـ گزينه «1»  شهريار اين بيت را از حافظ تضمين كرده است.

10ـ گزينه «1» زادالمسافرين از ناصر خسرو است.

1ـ موضوع كدام كتاب، ادبيات پايداري و مقاومت در برابرستم داخلي و خارجي نيست؟

1) خوشه‌هاي خشم، جان اشتاين بك

2) آدم‌ها و خرچنگ‌ها نوشته خوزوئه دو كاسترو

3) سال پنجم الجزاير نوشته فرانتس فانون

4) راههاي سرنوشت نوشته ويليام سيدني

 

2ـ كدام شاعر ايراني، مناظره‌ي ميان «گوهر و اشك» را تحت تأثير «قطرات سه گانه» اثر شاعر ايتاليايي «تريللو» سروده است؟

1) پروين اعتصامي

2) دكتر مهدي حميدي

3) عارف قزويني

4) محمد تقي بهار

 

3ـ «راه بئر سبع» درباره‌ي فاجعه فلسطين اثر كيست؟

1) اثل مانين: نويسندة انگليسي

2) غسان كنفاني: نويسنده معاصر معرب 

3) فرانتس فانون، نويسنده‌ي معاصر الجزاير

4) محمود درويش، شاعر فلسطيني

4ـ نخستين كسي كه افكار و مضامين عرفاني را با مضامين عاشقانه در هم آميخته است، كيست؟

1) حافظ

2) مولوي

3) عطار

4) سنايي

5ـ در همه گزينه‌ها بجز گزينه‌ي . . . . . . ايهام مشهود است.

1) اميـد هـسـت كــه روي مـلال در نكـشـد     از اين سخن كه گلستان نه جاي دلتنگي است

2) دل مـي‌رود ز دستم صاحبـدلان خــدا را دردا كـه راز پــنهان خواهــد شــد آشــكـارا

3) دي مي‌شد و گفتم صنما عهد به جاي آر گفـتا غـلطي خواجه در اين عهـد وفا نيـســت

4) گفـتم غـم تـو دارم گفـتا غـمت سـرآيد    گفتم كـه مـاه مــن شـو، گفـتـا اگر بــرآيـــد

6ـ در مصراع «نه من سبوكش اين دير رند سوزم و بس» ديررند سوز كنايه از چيست؟

1) افراد زرنگ

2) دنيا

3) درويشان

4) مردم لاابالي

7ـ در بيت زير همه آرايه‌ها‌ي ادبي بجز . . . . . . وجود دارد؟

«برو طواف دلي كن كه كعبه مخفي است  كه آن خليل بنا كرد و اين خدا خود ساخت»

1) ايهام

2) مراعات نظير

3) اسلوب معادله

4) تلميح

8ـ اگر بيت زير اولين بيت از يك منظومه باشد آن منظومه در كدام قالب شعري سروده شده است؟

«چو بانگ رعد خروشان كه پيچد‌اندركوه    جهان پر است ز گلبانگ عاشقانه‌ي ما»

1) غزل

2) قطعه

3) قصيده

 4) مثنوي

9ـ به اشعاري كه در زندان سروده مي‌شود چه مي‌گويند؟

1) شكوائيه

2) حبسيّه

3) چهار پاره

4) ترسائيه

10ـ ضمير «م» در مصراع اول بيت زير چه نقشي دارد؟

«تا مگر يك نفسم بوي تو آرد دم صبح          همه شب منتظر مرغ سحر خوان بودم»

1) متمم

2) مسنداليه

3) مفعول

4) مضاف‌اليه

 

 

1ـ گزينه «4»

2ـ گزينه «1»

3ـ گزينه «1»

4ـ گزينه «4»

5ـ گزينه «2» در گزينه‌ي يك «گلستان» در معناي باغ و كتاب گلستان به كار رفته است و در گزينه سوم «عهد» در معناي پيمان و روزگار به كار رفته است و در گزينه چهارم «برآيد» در معاني بيرون بيايد امكان‌پذير باشد به كار رفته است.

6ـ گزينه «2»

7ـ گزينه «3» واژه‌ي «مخفي» دراراي ايهام است يكي در معني پنهان و ديگري تخلص شاعر «زيب النسا»ـ واژه‌هاي (طواف ـ كعبه ـ خليل ـ خدا) داراي آرايه‌ي مراعات نظير است و اين بيت تلميحي به ساخته شدن كعبه توسط حضرت ابراهيم دارد.

8ـ گزينه «2» قطعه قالب شعري است كه قافيه در مصراع‌هاي زوج آن مي‌آيد.

9ـ گزينه «2»

10ـ گزينه«1» معني مصراع اول چنين است «به اميد اين كه دم صبح يك نفس بوي تو را به من برساند» بنابراين «من» بعد از حرف اضافه‌ي «به» آمده و نقش متممي دارد.

 


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ چهارشنبه هفتم اسفند ۱۳۸۷ ] [ ۱۸:۵۳ بعد از ظهر ] [ ]

به نام خدا زبان فارسی 2پیش دانشگاهی بهمن87  ادبیات توصیفی     دبیر علی کریمی   نام ونام .....

  1- در بيت «ابر بهاري ز.... اسب بر انگيخته/ و ز سم اسب سياه لؤلؤتر ريخته» منظور از «اسب سياه» و «لؤلؤتر» به ترتيب، کدام است؟ (سراسري 75) 1) ابر- باران 2) ابر- رنگين کمان 3) باد- ابر 4) رعد- برق  

  2- معني کامل بيت «برگل تر عندليب، گنج فريدون زده است / لشکر چين در بهار، خيمه به هامون زده است» کدام است؟ (سراسري 75)

1) بلبل بر شاخه پرطراوت گل مي خواند و دشت و صحرا سبز است 2) دشت و صحرا پر از گل است و خيمه هاي سپاه ، سبز است
3) قمري بر روي شاخه گل نغمه خواني مي کند و سپاه بر دشت خيمه زده است 4) گل فراوان است و همه ي دشت را پر کرده است  

  3- اميل زولا، پيرو مکتب ادبي « ناتوراليسم» اصلي ترين شرط نويسندگي را چه مي داند؟ (سراسري 75) 1) تخيّل 2) واقعي 3) تخيلي واقعي 4) نمادين  

  4- چه توصيفاتي بر «تشبيه و مقايسه» نهاده شده اند؟ (سراسري 77) 1) تخيلي 2) واقعي 3) تخيلي واقعي 4) نمادين  

  5- مفهوم نوشته شده در مقابل کدام گزينه، نادرست است؟ (سراسري 77)

1) بر گل تر، عندليب گنج فريدون زده است، نغمه سرايي بلبل بر شاخه ي باطراوت گل 2) کبک دري ساق پاي، در قدح خون زده است، شکستگي پاي کبک 3) گويي بط سفيد، جامه به صابون زده است، سفيد پرهاي مرغابي 4) لشکر چين در بهار خيمه به هامون زده است، شکفتن گل هاي رنگارنگ بهاري در دشت  

  6- کلمه هاي کدام گزينه براي کامل کردن عبارت زير مناسب تر است؟ (سراسري 77) «وصف شاعرانه، حاصل ... شاعر است، توأم با...»

1) احساس لطيف، صور خيال 2) تلاش بي وقفه- اثرپذيري و تقليد 3) دقت و منطق- نقد و اصلاح 4) علم و دانش- تمرين و ممارست  

  7- در بيت : «سد و سماطي کشيد بر دو لب جويبار/ چون دو رده چتر سبز، در دو صف کارزار» معني «سماط» چيست؟ (سراسري 77)

1) مشير 2) چتر و نيزه 3) صف و رده 4) ديوار  

  8- منظور از «چوک» در مصراع «چوک ز شاخ درخت خويشتن آويخته» کدام پرنده است؟ (سراسري 78)

1) زاغ 2) شباويز 3) عندليب 4) قمري  

  9- معني «بيخته» چيست؟ (آزاد 78) 1) آويخته 2) صاف کرده 3) آميخته ) آراسته  

  10- املاي کدام کلمه غلط است؟ (سراسري 79)

1) سمات: دسته 2) شباح : سياهي که از دور به نظر رسد 3)ارغند: خشمگين و قهرآلود 4) حصين، محکم  

  11- در کدام گزينه « تشخيص(personification) هست؟ (سراسري 79)

1) ز مي ز ارديبهشت گشته بهشت برين 2) گشت نگارين ... و پنهان در مرغزار 3) لاله سوي جويبار ... بيرون زده است 4) چوک ز شاخ درخت خويشتن آويخته  

  12- «ديده از ديدار آفرينش فروبستن» کنايه از چيست؟ (سراسري 77) 1) کوري 2) مردن 3) بي توجهي به غفلت 4) بي اعتنايي به ماديات  

  13- کدام دو مصراع از نظر تعداد متمم، همانند هستند؟

1) جوي شک بهتر به يک توده گل / دل مادر به کفش چون نارنگ 2) چون سپرخيز ران بر سرمرد سوار/ از سيم به سر يکي کله خود
3) از در درآمدي و من از خود به در شدم/ ببايد زدن سنگ را بر سبوي 4) ميفکن به فردا مر اين داوري را / وين عمارت به سر نبرد کسي  

  14- کدام گزينه، از بيت «گشت نگارين ... پنهان در مرغزار/ همچو عروسي غريق در بن درياي «چين» فهميده مي شود؟

1) غلبه ي رنگ و گل و سبزه بر رنگارنگي قرقاول 2) مشخص وممتاز بودن پرهاي رنگارنگ قرقاول از گل و سبزه 3) زيبا شدن چمن زار به وسيله آواز دل انگيز مرغابي ها 4) غلبه ي رنگ سبز آسمان بر رنگ و جلوه ي درياي نيلگون
15- «بر گل تر عندليب،گنج فريدون زده است/ لشکر چين در بهار، خيمه به هامون زده است، يعني .... (سراسري 82)
1) بلبل بر شاخسار گل نغمه سرايي مي کند و گل ها و سبزه ها در بهار در صحرا روييده است 2) بلبل به گنجينه ي گل هاي سرخ دست يافته است و مردم در بهار به دشت و صحرا مي روند 3) بلبل بر لب جويبار که گل ها روييده است، نغمه مي خواند و شکوفه هاي بهاري در اطراف چادرها روييده است 4) بلبل همچون گنجينه است که گل ها بدان دست يافته اند و مردم در بهار ، خيمه ها را در پاي کوه برپا کرده اند.
16- دل پذيرترين توصيف و تصويرنگاري عناصر طبيعي در سروده هاي کدام شاعر ديده مي شود؟ (آزاد 83)
1) هاتف 2) نظامي 3) سعدي 4) عنصري  

  17- «ارغند» يعني ... (سراسر 75) 1) افسون 2) آويزان 3) خشمگين 4) زهرآگين  

  18- «اورند» به کدام معني ، نيامده است؟ (سراسر 75) 1) سپاه و لشگر 2) حيله و فريب 3) شأن و شوکت 4) فر و شکوه  

  19- «چند» در بيت «اي قسمت زمين بر آسمان شو/ بروي بنواز ضربتي چند» چيست؟ (سراسر 75)

1) قيد پرسشي 2) قيد مبهم 3) صفت مبهم 4) صفت پرسشي  

  20- مفهوم بيت «بر ژرف دهانت، سخت بندي / بر بسته سپهر ديو پرفند» از قصيده دماونديه ي «بهار» در کدام گزينه آمده است؟ (سراسر 75)

1) ديو مکار،قفلي محکم بر در آسمان زده بود 2) فلک غدار، زبان پرفريب تو را بسته بود 3) نظام خودکامگي، راه آسمان را سد کرده بود
4) نظام استبدادي ، آزادي بيان را سلب کرده بود  

  21- معني «فند» چيست؟(آزاد 76) 1) هنر 2) مکر 3) بند 4) رنگ  

22- کدام کلمه از نظر ساخت با بقيه فرق دارد؟( آزاد 76) 1) شير افکن2) پس افکند 3) شيراوژن 4) بادپيما  

  23- با توجه به مفهوم بيت «برکن ز بن اين بنا که بايد/ بناي ظلم بر کند» فعل مصراع دوم کدام است؟(آزاد 77)

1) بايد برکند 2) برکند 3) بناي ظلم برکند 4) ظلم برکند  

  24- در شعر زير قصيده دماونديه، منظور ملک الشعراي بهار، از «کافور بر آن ضماد کردند» چيست؟ (سراسر 78)
تو قلب فسرده ي زمين / از درد دورم نموده يک چند   تا درد و ورم فرونشيند / کافور بر آن ضماد کردند

1) جاري شدن آب باران بر روي کوه 2) ريزش برف بر کوه 3 ) سايش و فرسايش کوه 4) گرد و غبار نشسته بر کوه  

  25- معني «ارغند» بگرداي چو اژدهاي گرزه /بخروش چو شرزه ارغند» چيست؟ (سراسري 79)

1) تيزرو و پيچان 2) کهن سال و مجرب 3) خشمگين و قهرآلود 4) درشت هيکل و گرسنه  

  26- «آوند» يعني... (آزاد 79) 1) تعلق 2) طراوت 3) فرياد 4) آرامش  

  27- منظور شاعر از «سوخته جان» در بيت «پنهان مکن آتش درون را / زين سوخته جا شنو يکي پند» کيست؟ (آزاد 79)

1) کوه دماوند 2) عاشق 3) خود او 4) مردم ستمديده  

  28- ملک الشعراي بهار در بيات زير از قصيده دماونديه، به جز بيت ... از مبارزه با استبداد و اختناق حاکم بر جامعه، سخن گفته است.(سراسري 80)

1) از آتش دل برون فرستم / برقي که بسوزد آن دهان بند 2) بگراي چو اژدهاي گرزه / بخروش چو شرزه شير ارغند
3) تا چشم بشر نبيندت روي / بنهفته به ابر چهر دل بند 4) من بند دهانت برگشايم / ور بگشايند بندم از بند  

29- املاي کدام کلمه درست نيست؟ (آزاد 80) 1) صفه : ايوان 2) صفله : پست 3) صناديد: مردان بزرگ 4) منور: دلير  

  30- در کدام گزينه صنعت ادبي «استعاره » مي يابيد؟ (آزاد 80)

1) اي دشت زمين بر آسمان شو 2) بر کام دل به گردش ايام دل مبند 3) اي کشته که را کشتي تا کشته شدي زار 4) نبايد خن گفت ناساخته
31- در تحليل نهايي مفهوم دو بيت زير که به شيوه نمادين خطاب به دماوند سروده شده است کدام است؟ (سراسري 81)
اي مادر سر سپيد بشنو / اين پند سياه بخت فرزند از سر بکش آن سپيد خنجر / بنشين به يکي کبود آورند 1) به کوه دماوند مي گويد که برفهايش را ذوب کند و دوباره آتش فشاني کند 2) به مادر پير خودش توصيه مي کند که فقر و درويشي را رها کند و به رفاه آسايش خود مينديشد 3) به ملت بزرگوار ايران مي گويد که سلطه ي جهاني و امپراطوري قديم خود را دوباره احيا کند 4) به مردم ايران توصيه مي کند که سازش با استبداد را رها کنند و خود حکومت را بدست گيرند
32- مفهوم بيت زير از قصيده ي دماونديه بهار، در کدام عبارت آمده است؟ (سراسر82)
بر ژرف دهانت سخن بندي / بر بسته سپهر ديو پرفند 1) نظام، استبدادي فرياد آزاديخواهي را در گلوي تو خفه کرده است
2) وسوسه هاي شيطاني جلوي فعاليت و تلاش تو را گرفته است 3) تجارب گذشته به تو آموخته است که سکوت موجب عافيت است
4) اين نظام خودکامه در برابر هرگونه آزاديخواهي، سکوت کرده است
33- در بيت «پنهان مکن آتش درون را / زين سوخته جان شنو يکي پند» مخاطب شاعر کيست؟ (آزاد 82)
1) کوه دماوند 2) مردم 3) سپهر 4) سوخته جان
34- معاني درست همه ي کلمات «آوند- اشاعه- نيبوع- پاليز» به ترتيب کدام است؟ (سراسري 83)
1) آويزان کردن- پراکنده- دريا- بوستان 2) موج- اشاره کردن- چاه- زراعت 3) آواز- منع کردن- کاريز- خزان 4) معلق- پراکندن- چشمه- کشتزار
35- معني واژه هاي «مينو» و «اورند» با توجه به بيت «فرو رود ز مينو به جهان آورد آورد/ همراه گل سرخ خره و اروند» (سراسري 83)
1) جنت- نفحه 2) عدم - سبزه 3) آسمان- شکوفه 4) بهشت- شکوه
36- املاي کدام واژه غلط است؟ ( آزاد 83) 1) قمري: خواننده 2) ارقند: خشمگين 3) مهجور: دورافتاده 4) غرامت: تاوان  
  37- املاي کدام کلمه با توجه به معني مقابل آن، غلط است؟(سراسري 75)

1) مشرئه : جاي ورود آب 2) تخطئه : نادرست شمردن 3) معوّل : قابل اعتماد 4) ضيعه: آب و زمين زراعتي  

  38- مقصود شاعر از «پرنده شاعر» در عبارت «آن چه در کوير زيبا مي رويد. خيال است. اين تنها درختي است که در کوير مي بالد و گل مي افشاند . گل هايي همچون قاصدک، آبي و سبز و کبود عسلي، خيال در کوير جولان دارد و سکوت هراس انگيز کوير، در پيدايش بال هاي اين پرنده شاعر، سخن مي گويد کدام است؟ (سراسري 75) 1) کوير 2) گل 3) قاصدک 4) خيال  

  39- کدام عبارت کمترين غلط املايي را دارد؟ (آزاد 76)

1) طلب آن کن تا بداني که اين صفات بجايم و صباع را در تو براي چه آفريده اند؟ 2) پرده داران حرم سطر و عفاف ملکوت، آن ها را با اين شهاب هاي آتشين مي زنند 3) فصلي در همان روز اتفاق .... افتاد و در حسن معاشرت و آداب مهاورت
4) در لباسي که متکلمان را به کار آيد و مترصلان را بلاقت بيفزايد  

  40- در کدام گزينه، «حساميزي» وجود دارد؟ (سراسري 77)

1) لطافت زيباي گل، زير انگشت ها تشريح پژمرد 2) آسمان، هم نژاد کوير شد 3) آن عالم پرشگفتي و راز، سرايي سرد شد 4) آسمان، فريبي آبي رنگ شد  

  41- با توجه به عبارت «آن شب، گرم تماشا و غرق در اين درياي سبز معلقي که بر آن، مرغان الماس پر، زيبا و خاموش ، تک تک از غيب سر مي زنند ...» منظور از «درياي سبز» و «مرغان الماس پر» کدام است؟ (سراسري 77)

1) آسمان ، ستارگان 2) شهر ، چراغ ها 3) دشت ، گل ها 4) دريا، پرندگان  

  42- درپاژه ي آن مسرعه اي است که به پنج نايژه، آب بسيار بيرون مي آيد که مردم برمي گيرند» يعني: (سراسري 78)

1) مردم در کنار آبشخور چاهي کنده اند که آب آن از پنج لوله خواره گونه، بيرون مي جهد. 2) مردم در کنار آبشخور پنج لوله ساخته اند که آب فراوان از آن ها به درون حوض سرازير مي شود 3) مردم آب مورد نياز را از درياچه اي که داراي پنج نواده پرآب است، بر مي دادند 4) مردم از آب فراواني که از پنج لوله ي ديواره ي حوض خارج مي شود، استفاده مي کنند  

  43- در عبارت زير، چه کسي عطر الهام را در فضاي اسرار آميز صحراي عربستان، استشمام کرده است؟
«اين شهادت را يک نويسنده روماني داده است که براي شناختن محمد(ص) و ديدن صحرايي که آواز پر جبرئيل همواره در زير غرفه ي بلند آسمانش به گوش مي رسد و حتي درختش ، غارش، کوهش ، هر صخره ي سنگين و سنگ ريزه اش آيات وحي را بر لب دارد. به صحراي عربستان آمده است و عطر الهام را در فضاي اسرار آميز آن استشمام کرده است». (سراسري 78)

1) حضرت محمد(ص) 2) جبرئيل ) نويسنده روماني 4) سنگ ريزه  

 44- در جمله «نگاههاي اسيرم را همچون پروانه هاي شوق در اين مزرع سبز آن دوست شاعرم رها مي کنم» به ترتيب چند صفت و چند مضاف اليه وجود دارد؟(سراسري 79) 1) پنج ، چهار 2) چهار، پنج 3) چهار ، سه 4) سه ، چهار  

 45- در کدام عبارت غلط املايي وجود ندارد؟ (آزاد 79) 1) و در پاژه ي آن مشرعه اي ساخته است 2) در ميان شهر مسجدي عظيم پاکيزه و نيکو آراسته و هصين 3) و در اين سفر بسيار خرقه پوش او بودند 4) وار ذاق لشکر از آن باشد  

 46- در کدام عبارت عنصر خيال بر تعقل و انديشه ي علمي غلبه دارد؟ (سراسري 82)

1) چنين بود که هر سال يک کلاس بالاتر مي رفتم و به کوير برمي گشتم، از آن همه زيبايي و نشئه هاي سرشار از شعر و خيال محروم تر مي شدم. 2) در کوير، راه تنها به سوي آسمان ، کشور سبز آرزوها، چشمه ي مواج و زلال نوازش ها و اميدها و سرزمين هاي نجات.
3) ديدارها همه بر خاک بود و سخن ها همه از خاک، که آن عالم پرشگفتي و راز، سرايي سرود و بيروح شد بساخته ي چند عنصر.
4) امسال که به کوير رفتم، ديگر سر به آسمان نکردم و همه چشم در زمين که اين جا مي توان چند حلقه چاه در آ ن جا مي شود چغندر کاري کرد.  

  47- معني «بر رود» در «مبلغي بر باروي شهر بررود» چيست؟ (آزاد 82) 1) سرريز شود 2) فرو رود 3) در رود 4) بگيرد  

  48- در کدام عبارت ، آرايه ي «متناقض نما» مشهود است؟ (سراسري 83)

1) شب کوير، اين موجود زيبا و آسماني که مردم شهر نمي شناسند، شب ديگري است 2) صداي سايش بالهايش تنها سخني است که سکوت ابري کوير را نشان مي دهد و آن را ساکت تر مي نمايد. 3) ماوراء الطبيعه را- که همواره فلسفه از آن سخن مي گويد و مذهب بدان مي خواند- در کوير به چشم مي توان ديد 4) خيال- اين تنها پرنده ي نامرئي که آزاد و رها همه جا جولان دارد- سايه ي پروازش تنها سايه اي است که بر کوير مي افتد  

  49- باتوجه به معني، املاي کدام واژه درست است؟ (آزاد 83) 1) حسين: استوار 2) دحشت: حيرت 3) صخره: ريشخند 4) قريو: هياهو  

  50- معناي کدام واژه غلط است؟ (آزاد 83) 1) دهشت ،حيرت2) رخام، سستي ، رخوت 3) ستردن ، پاک کردن 4) غدار: فريب کار

51- همه ي آثار زير، به جز ... از «لامارتين» است؟ (سراسري 75) 1) تخيلات شاعرانه 2) تفکرات نو 3) سه تفنگدار 4) سفر شرق
52- در تخيلات شاعرانه از کيست؟ (آزاد 77)
1) ولفگانگ گوته 2) دکتر عبدالحسين زرين کوب 3) دکتر علي شريعتي 4) آلفونس دولامارتين
53- در کدام دو اثر آلفونس، دو لامارتين فرانسوي، نشانه هايي از تأثير سفر شرق او را مي توان يافت؟ (سراسري 78)
1) سقوط يک فرشته 2) تخيلات شاعرانه 3) تفکرات نو 4) آهنگ هاي شاعرانه و مذهبي
54- «عوايد» يعني .... (آزاد 78) 1) نتايج 2) زيان ها 3) منافع 4) اموال
55- در همه ي گزينه ها، به جز گزينه ي ... حساميزي وجود دارد.
1) آهنگ لطيف و پرجلال تو براي دنياي ناچيز ما خيلي زياد است 2) اين صدا، طنيني طبيعي و زمزمه اي سوزان و خدايي است
3) يک گوش واحد است که اين هر دو صدا را مي شنود 4) گوش من غرق شنيدن صداي شيرين تو شده است
56- واژه هاي کدام گزينه، به ترتيب، براي کامل کردن عبارت زير، مناسب است؟ (سراسري 79)
«اميل زولا يکي از برجسته ترين چهره هاي مکتب ... ، «...» را به جاي «...» اصلي ترين شرط نويسندگي مي داند».
1) سمبوليسم- واقع بيني- تخيل 2) سمبوليسم- تخيل- واقع بيني 3) ناتوراليسم- تخيل- واقع گرايي 4) ناتوراليسم- واقع بيني - تخيل
57- نام مؤلفان کتابهاي «تخيلات شاعرانه» اگمونت، رازها، ورتر» به ترتيب در کدام گزينه آمده است؟ (سراسري 81)
1) گوته ، لامارتين ، گوته ، لامارتين 2) لامارتين ، گوته ، لامارتين ، گوته 3) گوته ، گوته ، لامارتين، لامارتين 4) لامارتين، لامارتين، گوته ، گوته
58- عبارت «شاعر حساس فرانسوي است که تاريخچه ي زندگي او در دو کلمه ي «عشق مخور» مي توان خلاصه کرد، خودش مي گويد: «تا ر و پود وجود مرا از عشق به هم بافته اند و عشق زنجير ....است که آسمان را با زمين پيوند مي دهد، او بي تاب و بي قرار در پي درک رموز طبيعت و فهم اسرار خلقت است، کدام شاعر را معرفي مي کند؟ (سراسري 81)
1) ولتر 2) لامارتين 3) دوفو 4) آلفوسن دوده  

 


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۷ ] [ ۱۷:۵۷ بعد از ظهر ] [ ]

 

  220- تعداد جمله هاي کدام بيت با ابيات ديگر متفاوت است؟ (سراسري 75)

1) آن آبرو چو جوي بود، رنج و غصه، سنگ / سنگش به جاي ماند وآبش زجورود 2) از بهر دفع غم به کسي گو بري پناه / هم غم به جاي ماند و هم آبرو رود 3) کرديم هر گناهي و از کرده غافليم/ اي واي اگر حديث گنه رو به رو رود 4) اي گل به دست مال هوس پيشگان مرو/ مگذار تا ز دست تو اين رنگ و بو رود  

  221- در عبارت «آن شجاع صفدر صديق که هم در غايت سوز و اشتياق بود و هم در شدت مهب فراغ ، جد و جهدي عظيم دشت و او را تصانيف بسيار است و فصاحتي و بلاغتي و فراستي را که کس را نبود» املاي کدام کلمه غلط است؟ (سراسري 75)

1) فراغ 2) مهب 3) فصاحت ) فراست  

  222- «را» در کدام گزينه براي فک اضافه بکار رفته است؟ (سراسري 75)

1) گفت : نزديک است والي را سراي آن جا نشويم 2) گفت تا داروغه را گوئيم در مسجد بخواب 3) گفت: بايد حذرند هوشيار مردم، مست را 4) گفت مي بايد تو را تا خانه ي قاضي برم  

  223- مفهوم عبارت «قبولي عظيم او را پيدا گشت و او سخن اهل زمانه را هيچ وزن ننهادي » در کدام گزينه آمده است؟

1) مورد توجه بود ولي به گفتار اهل زمانه اعتنايي نمي کرد2) وي صاحبدلي را يافت که مردم قدر او را نمي دانستند
3) عارفي کامل بود ولي اهل زمانه به او اعتنا نمي کردند 4) باور نداشت که روزگار با دانايان سر سازگاري ندارد  

  224- معني کدام کلمه ، نادرست است؟ (سراسري 77)

1) مرقع : جواهرنشان 2) معمر: سالخورده 3) معدل : گواه 4) مهجور : دور افتاده  

  225- مفهوم کدام بيت به مفهوم بيت «دست طمع چوپيش کسان مي کني دراز/ پل بسته اي که بگذري از آبروي خويش» نزديک است؟ (سراسري 77)

1) هر چند بردي آبم روي از دست نتابم / جور از جنيب خوشتر کز مدعي رعايت 2) رندان تشنه لب را آبي نمي دهد کس / گويي دلي شناسان رفتند از اين ولايت 3) سرم از خداي خواهد که به پايش اندر افتد/ که در آب مرده بهتر که در آرزوي آبي
4) از بهر دفع غم به کسي گو بري پناه / هم غم به جاي ماد و هم آبرو رود  

  226- املاي کدام کلمه در عبارت «کار او کاري عجب بود و واقعات غرايب که خاص، او را بود، که هم در غايت سوزد و اشتياق بود و هم در شدت مهب فراغ، جد و جهدي عظيم داشت و رياضتي و کرامتي عجيب » غلط است؟ (سراسري 77)

1) غرايب 2) فراغ 3) غايت 4) لهب  

  227- «در اصطلاح صوفيه امور خارق العاده است که سبب عنايت خداوندي از صوفي کامل واصل ، صادر مي شود». (آزاد 77)

1) فتوح 2) کرامت 3) اشتياق 4) مميت  

  228- در کدام گزينه صفت و موصوف دو جمع به هم مطابقت دارند؟ (آزاد 77)

1) کراماتي عجيب ، الفاظ شکل 2) توضيحات وقايع ، قصص انبياء 3) واقعات غريب ، علماي کدام 4) شروح احوال ، مباحث کتب  

  229- به «لباس و پوشش خاص هر صنف» در قديم چه مي گفتند؟(آزاد 77)

1) کسوت 2) طيلسان 3) قميص 4) زي  

  230- آثار «استاد جلال الدين همايي» در کدام گزينه آمده است؟(آزاد 77)

1) گلشن راز، قصص العما 2) شرح زندگاني من، ابطال الباطل 3) صناعات ادبي، مولوي نامه 3) قصه هاي دوشنبه، پله پله تا ملاقات خدا  

  231- در کدام بيت «رديف» وجود دارد؟ (آزاد 77)

1) درون دست شهر بند است راز/ نگر تا نبيند در شهر باز 2) تا چند عمر در هوس و آرزو رود/ اي کاش اين نفس که بر آمد فرو رود 3) آتش است اين بانگ وفاي ... باد/ هر که اين آتش نداردف نيست باد 4) زان يار دلنوازم شکريست با شکايت / گر نکته دان عشقي بشنو تو اين حکايت  

  232- معني و مفهوم عبارت «هم در غايب سوز اشتياق بود و هم در شدت لهب فراق چيست؟(سراسري 78)

1) بسيار آرزومند ديدار معبود بود و سخت در آتش جدايي يار مي سوخت 2) در آخر عمر بسيار بي تاب و بي قرار شده بود و از خانواده، دور افتاده بود 3) گاه در غم و اندوه و شوق ديدار فرو مي رفت، گاه در تنعم و آسودگي به سر مي برد4) هر چند خيلي قصد و ميل ملاقات او را داشت اما در نهايت آسايش خاطر مي زيست  

  233- در بيت «آن آبرو چون جوي بود رنج غصه و سنگ/ سنگش به جاي ماد و آبش ز جو رود» کلمه ي سنگ به ترتيب، چه نقشي دارد؟ (سراسري 78)

1) مسند- نهاد 2) مضاف اليه- متمم 3) نهاد- بدل 4) نهاد- مفعول
234- مفهوم عبارت «اگر مقبول بود، به رد خلق مردود نگردد و اگر مردود بود، به قبول خلق مقبول نگردد» کدام گزينه را اصلي و مهم مي داند؟ (سراسري 78)
1) پذيرش مردم 2) قبول خاطر3) کردار آدمي 4) نظر آفريدگار
235- کتاب «مولوي نامه » اثر کيست؟ (آزاد 78)
1) علامه سيدمحمدحسين طباطبايي 2) عبدالحسين زرين کوب 3) جلال الدين همايي 4) بديع الزمان فروزانفر
236- املاي کدام کلمه صحيح است؟(آزاد 78)
1) حتاکي : پرده دري 2) مقلول : بسته شده 3) مهجور: دور افتاده 4) سناديد، سروران
237- شعر «پروين اعتصامي» از نمونه هاي کدام نوع شعر است؟
1) غنايي 2) تعليمي 3)حماسي 4) داستاني
238- در کدام گزينه غلط املايي وجود دارد؟ (سراسري 79)
1) او را تصانيف بسيار است و به الفاظي مشکل در حقايق و اصرار و معارف و معاني 2) از اين که تکيه بر فتوح و نذور اهل خير نمايند، تخديرشان مي نمد که اين طريقت بدپولي نيرزد. 3) نمد و پلاس و متکا و قطيفه هاي سفيد کرباس يا قميص را برداشتند و به پشت بام رفتند 4) يافتم افشين را بر گوشه اي ... نشسته و .... پيش وي فرود صفه باز کشيده
239- در عبارت «صحبتي و فصاحتي و بلاغتي داشت که کس نداشت و وقتي ونظري و فراستي داشت که کس را نبود» کدام کلمه به مفهوم واردي است از خداوند بر دل سالک که او را از گذشته و آينده، غافل مي گرداند؟ (سراسري 79)
1) صحبت 2) رقت 3) فراست 4) نظر
240- معني «منور» با توجه به عبارت «آن شير بيشته تحقيق ، آن شجاع صفدر صديق، آن غرقه ي درياي مواج ...» چيست؟ (سراسري 79)
1) مهربان 2) دلير 3) پيرو 4) تعليمي
241- کدام گزينه براي کامل کردن عبارت زير، مناسب است؟ (سراسري 79)اشعار پروين اعتصامي از برجسته ترين نمونه هاي شعر... معاصر محسوب مي شود
1) غنايي 2) حماسي 3) توصيفي 4) تعليمي
242- در عبارت «پنج سال ناپديد گشت و در اين مدت بعضي در خراسان و ماوراء النهر مي بود و بعضي به سيستان » از کلمه «بعضي » چه مفهومي دريافت مي شود؟ (سراسري 79)
1) ديگري 2) زماني 3) فردي 4) گروهي  

  330- مفهوم عبارت «بي خويشتن نشسته بود خواجه وار و پاي بگرد کرده» وصف چگونه فردي است؟ (سراسري 78)

1) اندوهگين 2) بيمار 3) فروتن 4) مغرور  

  331- مؤلف «پله پله تا ملاقات خدا» کيست؟ (آزاد 76)

1) دکتر غلامحسين يوسفي 2) دکتر عبدالحسين زرين کوب 3) اقبال لاهوري 4) عباس اقبال آشتياني  

  332- در عبارت «همه ي احوال عالم را در معرض تبدل تلقي مي کرد و از هيچ حادثه سويي به شکوه در نمي آمد. او در طريق تبطل و انقطاع، خويشتن را از «خود» خالي کرده بود، چند غلط املايي وجود دارد؟ (سراسري 77)

1) توفيق يافت و به آمرزش نائل شد 2) خوار و خفيف شد و به خود آمد 3) را از ميدان بدر برد و بر مسند او تکيه زد 4) علوم ظاهري را رها کن ، بصيرت و آگاهي کسب کن  

  335- نويسنده کدام يک از زندگي نامه ها و شرح احوال بزرگان علم و ادب دکتر عبدالحسين زرين کوب نيست؟ (سراسري 77)

1) پله پله تا ملاقات خدا 2) پرگنجد در جستجوي ناکجا آباد 3) غزالي نامه 4) فرار از مدرسه  

  336- کدام گزينه درباره کتاب«اسرار التوحيد مقامات شيخ ابوسعيد» نادرست است؟ (سراسري 77)

1) اين کتاب درباره شيخ ابوسعيد است و در سه باب فراهم آمده است 2) نواده ي ابوسعيد به نام محمدبن منور، آن را تأليف کرده است
3) نمونه اي زيبا از شرح حال نويسي است 4) شيخ ابوسعيد آن را براي ارشاد خلق و تهذيب اخلاق ايشان ، نوشته است  

  337- کدام عبارت از نظر املايي بدن غلط است؟ (آزاد 77)

1) از زندگي به قدر ضرورت تمتع مي برد 2) او در طريق تبطل و انقطاع،خويشتن را از «خود» خالي کرده بود 3) در زبان فارسي اهدي نتوانسته است مانند او حرف بزند 4) اين صافي صحار اوست که سخن را مي پالايد  

  338- در کدام ترتيب غلط املايي وجود ندارد؟ (آزاد 77)

1) واقعات قرايب 2) سلابت شريعت 3) مخاطب معاند 4) حصار عبوص  

  339- کدام پاسخ صحيح ست؟ (آزاد 77)

1) مغازي ازواقدي 2) الغارات از قاضي ابرقو 3) قصص الانبيا از ميرزا طاهر تنکابني 4) اعيان الشيعه از ابوسحاق ثقفي  

  340- مؤلف کتاب «الايام» کيست؟(آزاد 77)

1) دکتر عبدالحسين زرين کوب 2) دکتر طه حسين 3) سيدمحمد امين 4) ميرزا طاهر تنکابني  

  341- «کم زني» در جمله ي «هر گونه اهانت وايذار را با خونسردي کم زني مقابله مي کرد» چيست؟ (سراسري 78)

1) بدگماني 2) بي توجهي3) مهرباني 4) هوشياري  

  342- معني «کم زني» در جمله ي در هر گونه اهانت و .... را با خونسردي و کم زني مقابله مي کرد» چيست؟ (سراسري 77)

1) خوشرويي 2) بزرگواري 3) ريشخند 4) بي توجهي  

  343- کدام گزينه از عبارت «اگر چه صحبت را بر خلوت ترجيح مي داد، باز عزلت را از صحبت کساني که در قيد تعلقات باقي مانده بودند، بهتر مي ديد» دريافت نمي شود؟ (سراسري 78)

1) روي آوردن و ميل به افت و خيز با همنوعان وارسته 2) ترجيح تنهايي به همراهي و همنشيني با دنيا دوستان 3) برتري نهادن انزوا و گوشه نشيني، از دوستي با فرزندانگان 4) اجتناب از معاشرت با دلبستگان حيات مادي  

  344- مفهوم جمله ي «با تسليم به طريقت ، پاي ارواح از دام تعلق خاک مي دهيد» چيست؟ (سراسري 78)

1) اظهار عجز و ناتواني، آدمي را از گرفتاري به دست زورمندان نجات مي بخشيد 2) روي آوردن به راه خداشناسي، روح انساني را به از وابستگي جهان مادي آزاد مي کرد 3) پذيرفتن مخاطرات سفر، به جسم و روح آدمي نشاط و اعتماد مي بخشيد 4) سر فرود آوردن به اهل سير وسلوک ، آدمي را از علايق مادي و معنوي آزاد مي کرد  

  345- محتواي کدام کتاب «حسب حال» است؟ (آزاد78)

1) الايام 2) بريد السعاده 3) عقل سرخ 4) سير الملوک
346- کدام گزينه براي کامل کردن عبارت زير، مناسب است؟
«سيره و مغازي، گزارش زندگي و جنگ هاي پيامبر اسلام (ص) است و از انواع مشهور آن مي توان به ... اشاره کرد. (سراسري 79)
1) لباب الالباب محمد عوفي 2) با کاروان ... دکتر عبدالحسين زرين کوب 3) رجال ماقماني 4) الغارات ابواسحاق ثقفي
347- معني «خشک دستي» در عبارت «اين تنگ عيشي براي او نوعي رياضت نفساني بوده ناشي از خمت و خشک دستي نبود» چيست؟
1) بخل 2) ريا 3) طمع 4) قناعت

348- کدام کتاب در شرح حال مولانا نوشته شده است؟ (سراسري 79)
1) از کوچه ي رندان2) پله پله تا ملاقات خدا 3) فرار از مدرسه 4) يکي قطره باران
349- عبارت «به قول مردمان خطي به وي فرو نتوان کشيد» معادل کدام اصطلاح امروزي است؟ (آزاد 79)
1) به گفته ديگران نمي شود او را از دور خارج کرد 2) با حرف مردم نمي شود به او برچسب زد 3) به قول مردم نمي شود اعتمادکرد 4) با فتواي مردم نمي شود او را نابود کرد

* باتوجه به متن زير به سؤالهاي شماره 350 و 351 پاسخ دهيد. آورده اند که شيخ ما ابوسعيد- قدس ال..روح العزيز. روزي در نيشابور روي اسب نشسته بود و جمع متصوفه در خدمت او. به بازار فرو مي راند ، جمعي ... مي آمدند، برهنه، هر يکي از ارپاي چرمين پوشيده و يکي را برگردن گرفته مي آوردند. چون پيش شيخ رسيدند شيخ پرسيد که در اين کيست؟ گفتند: «امير ... است» شيخ او را گفت که «اين اميري به چه يافتي؟ گفت: « اي شيخ به راست باختن و پاک باختن» شيخ نعره اي بزد و گفت: «راست باز و پاک باز و اميرباش».

350- شيوه تعليم شيخ چگونه بوده است؟ (سراسري 80)
1) بهره گيري مثبت از هر سخن و عمل ناپسند 2) تشويق و تحريک گناهکاران براي رسيدن به اهدافشان 3) برخورد خشونت آميز و فرياد کشيدن بر سرگناهکاران 4) نهي از منکر به روش مستقيم

351- کدام گزينه دريافت مي شود؟ (سراسري 80)
1) پاسخ امير ... به شيخ طنز آميز و اهانت آميز بود 2) صداقت و اخلاص، عامل اصلي ترقي و تعالي است 3) همراهان شيخ، جمعي از برنايان و مسکينان بودند 4) مخاطب شيخ، يکي از اميران و فرمانروايان محلي بوده است
352- با توجه به عبارت «گفت ، سهل است ، چغري و صلوه اي نيز بر روي آب مي رود» معني «چغره » چيست؟ (سراسري 80)
1) سنجاقک 2) قورباغه 3) ماهي 4) مار آبي
353- «ياران را از اين که تکيه بر فتوح و نذور اهل خير نمايند، تخديرشان مي نمود» يعني ...
1) از مريدان مي خواست که خلق الله را از ثروت اندوزي و اسراف ورزي ، دور کنند 2) دوستان خود را از دلبستگي به گرفتن هداياي نيکوکاران، برخورد مي داشت 3) مردم را از دادن هديه و .... به ياران خود باز مي داشت. 4) ديگران را از وابستگي ها و مال اندوزي ها و کسب ثروت ، منع مي کرد
354- در کدام گزينه، به ترتيب ، نام اثري از «ابواسحاق ثقفي» و «ابواسحاق نيشابوري» آمده است؟
1) الغارات- قصص العلما 2) الغارات- قصص الانبياء 3) اعيان الشيعه ، سيرت رسول الله 3) سيره رسول الله- مغازي  

    

 

 

 

* باتوجه به متن زير به پرسشهاي شماره 355 و 366 پاسخ دهيد.
شيخ ما را گفتند« که فلان کس بر روي آب مي رود» گفت: «سهل است صعوه اي نيز بر روي آب مي رود» گفتند: در فلان کس در هوا مي پرد. «گفت: ... و مگس نيز در هوا مي پرد» گفتند: «فلان کس در يک لحظه از شهري به شهري مي رود» شيخ گفت: شيطان نيز در يک نفس از مشرق به مغرب مي رود». اين چنين چيزها را قيمت نيست. مرد آن بود که در ميان خلق بنشيند برخيزد و بخورد و بخسبد و بخرد و بفروشد و در بازار در ميان خلق، ستد و داد کند و زن خواهد و با خلق درآميزد و يک لحظه از خداي غافل نباشد».(سراسري 80)

  355- شيخ چه چيزي را نکوهش مي کند؟

1) بي اعتنايي به اقوال عامه 2) پرهيزد از اقدام به امور خارق العاده 3) پيروي از هواي نفس 4) انزوا و عزلت از خلق  

  356- کدام گزينه از ديدگاه شيخ مهمتر است؟ (سراسري 80)

1) معاشرت و مصاحبت با ديگر بندگان خدا2) تأمين معاش از طريق داد و ستد با ديگران 3) اقدام به تشکيل خانواده و حفظ حرمت جامعه 4) پرداختن به زندگي اجتماعي توأم با ذکر پيوسته ي معبود  

  357- کدام گزينه ، از متن زير دريافت نمي شود؟
«به بهترين فرد بني اسرائيل گفته شد که بدترين بني اسرائيل را پيدا کند «او را مهلت خواست و گرد عالم مي گشت. مردي را ديد که به فساد و ناشايستگي معروف بود، چنان که انگشت نماي گشته بود. خواست او را ببرد. ولي با خود گفت ، به قول مردمان خطي بروي فرو نتوان کشيد ، پس اين گمان در حق خويش برم، بهتر ، آن گاه و مي آمد به موسي که بدرستي که آن مرد بهترين ايشان است». (سراسري 80)

1) تشخيص فسق و فساد ممکن نيست 2) تحت تأثير شايعات نبايد بود 3) حکم به ظاهر نبايد کرد 4) در حق مردم بايد حسن ظن داشت  

  358- مؤلف کدام اثر ميرزا طاهر تنکابني است؟ (سراسري 80)

1) الغارات 2) قصص العلما 3) قصص الانبياء 4) مغازي  

  359- «بمان» در عبارت «بعد از اين دانشمندی رابمان ، بينش مندي را پيش گير» با کدام حکمه قرابت معنايي دارد؟ (آزاد 80)

1) يیگر 2) همانند باش 3) توجه کن 4) بگذار  

  360- «به قول مردمان حظي به وي فرو نتوان کشيد معادل کدام اصطلاح امروزي است؟ (آزاد 80)

1) برچسب زدن به کسي 2) سرکيسه کردن مردمان 3) مردم را به پشيزي نگرفتن 4) همه را سرو ته يک کرباس دانستن  

  361- کاربرد حرف «را» در «شيخ ما را چشم بروي افتاد» مشابه کاربرد همين حرف است در عبارت ... (آزاد 80)

1) ما را در دوزخ (دوزخ) بايد 2) خواجه، بوسهل را بسيار ملامت کرد 3) هميشه وي را از ما حاجت آن بود 4) سه خليفت را خدمت کرد  

  362- معني دو عبارت «شيخ بوعبدالله شکست و با خويش رسيد» چيست؟ (آزاد80)

1) شيخ بو عبدالله همه چيز را نابود کرد و به راه خود رفت 2) شيخ بوعبدالله را خفيف کرد و به مقصود رسيد
3) شيخ بو عبدالله خوار شد و به خود آمد 4) شيخ بو عبدالله از حريف شکست خورد و شرمسار شد  

  363- کدام اثر«شرح حال امام محمدغزالي» است؟ (آزاد 80)

1) شرح زندگاني من 2) صفير سيمرغ 3) فرار از مدرسه 4) جست و جو تصوف  

  364- در عبارت «از اين که تکيه بر و نذور اهل خير نمايند. تهذيرشان مي نمود». کدام دو واژه از نظر املايي درست نوشته نشده است؟

1) فطوح، تهذير 2) صفير سيمرغ 3) فرار از مدرسه 4) جست و جو تصوف  

  365- کدام گزينه يا متن « ... را دوست داشت تا آن جا که انسان را از منزلت عالي انسان فرو نيندازد و به دريوزگي و بيکارگي سوق ندهد، آن را مايه ي سبک باري و تعالي روح مي يافت. درست است که مجرد ..... در نزد او موجب نيل به حق نمي شد باري چون با تسليم به طريقت پاي روح از دام تعلق خاک مي رهيد براي پروازش نمي ماند...» تناسب معنايي ندارد؟ (سراسري 81)

1) در اين بازار اگر سودي است با دو روش خرسند است / خدايا منعم کردان به درويش و خرسندي
2) به پادشاهي عالم فرو نيارد سر / اگر ز سر قناعت خبر شود درويس
3) پرسش حافظ دل سوخته کن بهر خدا / نيست از شاه عجب گر بنوازد درويس
3) پرسش حافظ دل سوخته کن بهر خدا / نيست از شاه عجب گر نبود از درويش 4) دولت فقر خدايا به من ارزاني داد / کاين کرامت، سبب خست و تمکين من است  

  366- مفهوم عبارت: «راست باز و پاک باز و امير باش» کدام است؟(سراسري 81)

1) شرط رسيدن به فرمانروايي، راستگويي و بخشيدن مال فراوان است 2) شرط رسيدن به عالي ترين درجه توفيق در هر کاري دقت عمل و اخلاص و از خودگذشتگي کامل در آن کار است 3) بازي کردن درست توأم با راستگويي عامل اصلي وصول به مقام قهرماني است 4) از ويژگي هاي راستين يک فرمانروا صراحت و صميمت در اجراي احکام است  

  367- در همه گزينه ها به جز گزينه ي ... نام يکي از آثار دکتر عبدالحسين زرين کوب ذکر شده است. (سراسري 81)

1) از مقامات تبتل تافنا / پله پله تا ملاقات خدا 2) با کاروان حله برفتم ز سيستان / با طلاي تنيده ز دل بافته ز جان
3) در غم ما روزها بيگاه شد/ روزها با سوزها همراه شد 4) گربريزي بحر را در کوزه اي / چند گنجد قسمت يک روزه اي  

  368- عبارت «واروي است از خداوند بر دل سالک که او از گذشته و اينده غافل مي گرداند» و «توجه طالب است با تمام قواي روحاني خود به جاب حق براي حصول کمال براي خود يا ديگري»توضيح کدام اصطلاحات عرفا و صوفيه است؟ (سراسري 82)

1) همت- وقت 2) کرامت- فتوح 3) وقت- همت 4) فتوح- کرامت
369- با توجه به عبارت «مولانا به هر طفلي و بيوه اي که در راهش پيش مي آ مد، کرنش و توضع مي کرد و به دربار سلطان و درگاه اهل قدرت هرگز نمي رفت» کدام بيت بهتر و کامل تر مي تواند ويژگيهاي اخلاقي مولوي را بيان کند؟ (سراسري 82)
1) گر به صد نامه نويسم صفت مشتاقي / اشتياقم به ملاقات تو صد چندان است 2) هر کس به ميدان کوشش دراند / ولي گوش بخشش نه هر کس بزند 3) افتادگي جدا و گران مطلبي (= فزون خواهي) جداست / تا کهربا (= کاه ربا) توان شدن، آهن ربا مباش. 4) شنيده ام سخن خوش که پيرکنعان (= حضرت يعقوب) گفت / فراق يار نه آن مي کند که بتوان گفت
370- مؤلف «ايمان الشيعه» کيست؟(سراسري 82) 1) علامه اميني 2) ميرزا طاهر تنکابني 3) سيدمحسن امين 4) محمدتقي مدرس رضوي
371- خلاصه ي حکايت زير را «اسرارالتوحيد» با همه ي بيت ها به جز بيت ... پيام مشترکي دارد.
«ناگاه زني پاره اي از خاکستر از بام بينداخت. بعضي به جامه ي شيخ رسيد. جمع و اظطراب آمدند و خواستند حرکتي بکنند. شيخ ما گفت: آرام گيريد، کسي که مستوجب آتش بود، به خاکستر باز و قناعت کنند، بسيار شکر واجب آيد» (سراسري 82)
1) غم زيردستان بخور زينها بترس از زيردستي روزگار 2) ز مغرور دنيا ره دين مجوي خدا .... از خويشتن بين مجوي
3) طريقت جز اين نيست درويش را که افکنده داود تن خويش را 4) بزرگان نکردند در خود نگاه خدا بين از خويشتن بين مخواه
372- معني کدام واژه ي مشخص شده است؟ (آزاد 82)
1) عاقبت در قدم باد بهار آخر شد = سپري شدن 2) شيخ بوعبدالله شکست و با خوش رسيد= به خود آمد 3) همي با سياوش به گفتن نشاند= اشاره کرد 4) به بعده شد و با عمرو بن عثمان کلي افتاد = درگير شد
373- معني کدام واژه غلط است؟ 1) مفاوضت، هم نشيني 2) فتيان، فتنه گران 3) نعت، صفت 4) کليدت، تيرگي
374- در کدام عبارت غلط املايي وجود دارد؟ (آزاد 82)
1) سهل است چغره اي و..... بر روي آب مي رود 2) هر يکي از او پاي چرمين پوشيده 3) به اين که مرا خلق اختيار کردند که بهترين خلقي قره نتوان گشت 4) شيخ بوعبدالله پير شد و توبه کرد
375- معني «شيخ بوعبدالله شکست و با خوش رسيد» چيست؟ (آزاد 82)
1) شيخ بوعبدالله بيمار شد و سلامت يافت2) شيخ بوعبدالله خفيف و خوار شد و به خود آمد 3) شيخ بوعبدالله خشمگين شد و به حساب او رسيد 4) شيخ بوعبدالله پير شد و توبه کرد
376- معناي عبارت «افراط اقويا در تمتع حق ساير ناس را ضايع مي کند» کدام است؟ (آزاد 82)
1) زورمندان حقوق مردمان ناتوان را ضايع مي کنند 2) زياده خواهي توانگران در بهره وري ، بهره ي ديگر مردمان را به تباهي مي کشد 3) با تجاوز دولتمندان ساير مردم از حقوق خود محروم مي شوند 4) محروميت مردم از حقوق خود به زياده خواهي زومداران انجامد
377- معني عبارت «اين سراي باز کنيم» چيست؟ (آزاد 82)
1) اين در را بگشائيم 2) اين در را خراب کنيم 3) اين خانه را خراب کنيم 4) اين سقف را برداريم
378- موضوع کتابهاي «چهارمقاله- اسرار التوحيد- سياست نامه- نصاب الصبيان» به ترتيب کدام است؟ (سراسري 83)
1) عرفان- معرفت آفريدگار- حماسه- تعليم موسيقي2) کرامات اوليا- شرح مفاهيم عرفاني- بازرگاني- طب کودکان
3) تعليم و تربيت- کرامات عارفان- سيرت پادشاهان- تعليم لغت 4) شرح مفاهيم عرفاني- زندگي پيامبران- امثال و حکم- کودک ياري
379- عبارت «درگيري دايم در تنازع بقا را ، در سلوک راه کمال،انحراف از خط سير روحاني و امري خلاف شأن انساني تلقي مي کرد. حتي به کساني که با او .... مي کردند، جز به ندرت و در احوالي بسيار محدود، همواره طريق سلم و درستي مي سپرد». با مفهوم کدام بيت متناسب است؟ (سراسري 83) 1) چرب و نرمي با عدونايد که شدت به کار/ آهن سرد ست نتواني به گوهر کوفتن 2) تلخ از آن منطق شيرين چو شکر نوش کنم / زان که دشنام که محبوب دهد عين دعاست 3) دشنام خلق را ندهم جز دعا جواب / ابرم که تلخ گيرم و شيرين عوض دهم
4) محتاج کس ندام و نداريم غم ز کس/ گر لطف مي کند و گرم قهر فارغيم
380- «مقرر کرده بود هر روز نيم دينار به جهت اصحاب ...... به خانقاه ياران مي دادند» يعني : «مقرر کرده بود که .... (سراسري 83)
1) هر روز نيم دينار علاوه بر حقوق ياران به آن ها بدهند 2) روزانه نيم دينار به عنوا حقوق و مستمري ياران به خانقاه بدهند 3) به عنوان صدقه ، نيم سکه ي طلا به دوستان خانقاه بپردازند 4) براي دوستان وي به خانقاه وي به عنوان يارانه، نيم سکه طلا بپردازند.
381- مفهوم عبارت «راست باز و پاک باش و امير باش» کدام است؟ (آزاد 83)
1) فرمانروايي ، در درستکاري و صداقت در دوستي است 2) اميري در استقامت و از خود گذشتگي است 3) فرماندهي حقيقت شناس و پاکدامن باشد 4) اميري مصمم و سخاوتمند و ايثارگر باشد
382- در کدام گزينه آرايه ي «کنايه» ديده مي شود؟ (آزاد 83)1) پدرم به زندگي درويشانه اي قناعت کرده بود 2) مولوي در همه احوال سبق کلام را مي ستود 3) مولوي در مواردي معدود از کوره در مي رفت 4) توکلي داشت که به او مقاومت، استحکام اراده مي بخشيد
383- منظور «اين گمان در حق خويش برم بهتر» چيست؟1) بهتر است که خود را بدترين بدانم 2) حق را برگمان خويش برتر بدانم بهتر است 3) بهتر است که خود را بهترين خلق بدانم 4) حق خود مي دانم که گماني بهتر داشته باشم
384- در عبارت «در دنيا همه ي دلتنگي ها از دل نهادگي بر اين عالم است» معناي کتابي «دل نهادگي» چيست؟(آزاد 83)
1) بيزاري 2) دل آزردگي 3) دلبستگي 4) نارضايي  

 

 

  385- با توجه به مفهوم بيت «مي نويسم فاش اول و از قفا/ مي نگارم نامه ي عشق و وفا» چه نوع قيدي را مي توان معادل «از قضا» ذکر کرد؟(آزاد 76)

1) ترتيب 2) تکرار 3) تدريج 4) کيفيت  

  386- بيت «به حرص ار شربتي خوردم مگر از من که بر کردم / بيابان بود تابستان و آب سرد و استسقا» چند جمله است؟(آزاد 77)

1) سه 2) چهار 3) هفت 4) پنج  

  387- مؤلف «خمسه المتحرين» کيست؟ (آزاد 77)

1) عبدالرحمان جامي 2) امير عليشيرنوايي 3) ميرزا رضا کلهر 4) رشيد الدين و طواط  

  389- مقصود شاعر از مصراع«بيابان بود تابستان و آب سرد و استسقا» چيست؟ (آزاد 77)

1) بي اعتنايي 2) راحت طلبي 3) ناآشنايي 4) ناگريزي  

  390- مفهوم بيت «به حرص ار شربتي خوردم مگير از من که بد کردم / بيابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا» در کدام گزينه ، کامل بيان شده است؟ (سراسري 78)

1) چون زمينه ها و انگيزه هاي گناه فراهم بود، از ارتکاب خطا گريزي نبود 2) چنانچه آب را گوارا نمي يافتم ، هرگز اين خطا از من سر نمي زد 3) عطش حاصل از گرماي طاقت فرسا را به ارتکاب گناه برانگيخت 4) اگر از عقل و خرد بهره اي مي داشتم، ميلي به خطا کاري نبود  

  391- در کدام گزينه غلط املايي هست؟ (سراسري 78)

1) او را چون روز شود بگيرند و نزديک اين مستحل برند 2) بعضي مشايخ او را مهجور کردند از جهت مذهب و دين
3) عم و ضجرتي سخت برمن دست يافت 4) هر غصب و فکر به منبع بي شاعبه ي ايمان وصل بود  

  392- واژه ي قافيه ي هر يک از ابيات زير، به جز بيت ... داراي آرايه اي جناس نيز هستند. (سراسري 78)

1) گفت شرح حسن ليلي ميدهم / خاطر خود را تسلي مي دهم 2) مي نويسم نامش اول و از قضا / مي نگارم نامه ي عشق و وفا 3) ناچشيده جرعه اي از جام او / عشق بازي مي کنم با نام او 4) نيست جز نامي از او در دست من / زان بلندي يافت نام پست من  

  393- عبارت زير، معرف کدام اديب و مشاعر است؟
مدتي «دشتي» تخلص کرد. به سعدالدين محمد کاشمري و بعد از او به ناصرالدين عبدالله ارادت داشت و با امير عليشير نوايي» معاصر بود و در سال 898 ه ق يافت و سلطان حسن بايقرا، مراسم تشييع و سوگواري را درباره او به کمال رعايت کرد».(سراسري 78)

1) امير خسرو دهلوي 2) امير عليشير نوايي 3) نورالدين عبدالرحمان جامي 4) عبدالقادر بيدل دهلوي  

  394- کدام کتاب از آثار دکتر محمدعلي اسلامي ندوشن نيست؟

1) آزادي مجسمه 2) با کاروان حله 3) در کشور شوراها 4) کارنامه ي سفر چين  

  395- معني «هر چه خواهي در سوادش رنج برد» چيست؟ (آزاد 78)

1) هر قدر در تفهيم آن بکوشي 2) هر قدر دريافت آن زحمت بکش 3) هر قدر در نوشتن آن رنج ببري 4) هر قدر در آموختن آن به ديگران رنج ببري  

  396- « شبيه بودن سخن سعدي به همه و به هيچ کس شبيه نبودن» بيانگر کدام ويژه گي سعدي است؟ (آزاد 78)

1) هر قدر در تفهيم آن بکوشي 2) هر قدر در دريافت آن زحمت بکش 3) هر قدر در نوشتن آن رنج ببري4) هر قدر در آموختن آن به ديگران رنج ببري  

  397- «زد بانگ که کيست حاضر امروز/ کز عشق نبوده خاطر افرزو» (مسند اليه) کدام است؟ (آزاد 78)

1) دشوار و مصنوع بودن 2) سهل ممتنع بودن 3) موزون و مسجع بودن 4) موزوني و کوتاه عبارتها  

  398- در بيت «هر چه خواهي در سوادش رنج برد / تيغ ... خواهدش حالي ستود» «ش» در مصراع اول و «حالي» در مصراع دوم به ترتيب چه نقشي دارند؟ (آزاد 78)

1) مضاف اليه ، قيد 2) متمم ، بدل 3) مفعول ، قيد4) مضاف اليه ، تميز  

  399- در همه گزينه ها به جز گزينه ي ... آرايه ي تشخيص بکار رفته است؟

1) ديد مجنون را يکي صحرا نورد/ در ميان باديه بنشسته فرد 2) سر و سماطي کشيد بر دو لب جويبار/ چون دورده چتر سبز، در دو صف کارزار 3) حسمت به ازل نظر چو در کارم کرد/ بنمود جمال و عاشق زارم کرد 4) از آن مرد دانا دهان دوخته است/ که بيند که شمع از زبان سوخته است
400- کدام گزينه ، از سرودهاي نورالدين عبدالرحمان جامي است؟ (سراسري 79)
1) اشعه اللمعات 2) بهارستان 3) نفحات الانس 4) هفت اورنگ
401- نويسنده «صفير سيمرغ» کيست؟ (آزاد 79)
1) دکتر عبدالحسين زرين کوب 2) دکتر غلامحسين يوسفي 3) دکتر محمدعلي ندوشن 4) استاد جلال الدين همايي
402- در کدام کلمه، يکي از دو حرف نزديک به هم حذف شده است؟ (آزاد 79)
1) همگان 2) شبگير 3) يک سان 4) يگانه
403- عبارت «پژوهش هاي او در حوزه ي زبان فارسي و نقد و نظرهايي که در اين زمينه ارائه کرده است. از بهترين نمونه هاي پژوهش فارسي محسوب مي شود و کتاب «روزها» ي وي يکي از نمونه هاي برجسته ي حسب حال و زندگي نامه در زبان فارسي است».درباره چه کسي صدق مي کند؟ (سراسري 80)
1) جلال آل احمد 2) عبدالرحيم تبریري 3) محمدعلي اسلامي ندوشن 4) محمدعلي جمال زاده
404- عبارت «شاعر اديب و عارف مشهور که پدرش از دشت (= حوالي اصفهان) به هرات مهاجرت کرد و وي در ... متولد شد. در آغاز کار ، دشتي تخلص مي کرد و در هرات و سمرقند علوم رسمي را تحصيل کرد و با فرقه هاي نقشبنديه آشنا شد و خود نيز از بزرگان اين فرقه شد» چه کسي را معرفي مي کند؟ (سراسري 80)
1) جامي 2) سنايي 3) عطار 4) نظامي
405- کدام بيت بيانگر مناسب ترين توجيه مجنون است براي نوشتن نام ليلي بر ريگ؟ (آزاد 80)
1) مي نويسم نامش اول و از قفا/ مي نگارم نامه ي عشق و وفا 2) گفت شرح حسن ليل ميدهم / خاطر خود را تسلي مي دهم
3) ناچشيده جرعه اي از جام او /عشق بازي مي کنم با نام او 4) نيست جز نامي از او در دست من / زان بلندي يافت قدر پست من
406- کدام اثر جامي به نثر است؟ (آزاد80)
1) نفحات الانس 2) هفت اورنگ 3) فاتحه الشباب 4) خاتمه الحياه
407- در بيت «زد بانگ که کيست حاضر امروز / کز عشق نبوده خاطر امروز؟» فعل مصراع دوم از چه نوع است؟ (آزاد 80)
1) ماضي نقلي 2) ماضي بعيد 3) ماضي مستمر 4) ماضي ساده
408- نام سراينده «خردنامه اسکندري» و «نويسنده لوايح و لوامع» در کدام گزينه درست آمده است؟ (سراسري 81)
1) نظامي گنجوي- فريدالدين عطار 2) فخرالدين هراتي- فخرالدين عراقي3) عبدالرحمان جامي- محمدبن منور 4) عبدالرحمان جامي- عبدالرحمان جامي
409- پيام اصلي سعدي در داستان «سگي پاي صحرا نشيني گزيد» در کدام گزينه آمده است؟ (سراسري 81)
1) سختگيري و مقابله به مثل در برابر رفتارهاي غيرانساني 2) ترس و هراس و اجتناب از هرگونه اعتراض 3) تسليم و سازش با دشمن نيرومند 4) اجتناب از روش و رفتارهاي دور از شأن انسان
410 - «هر چه خواهي در سوادش رنج برد/ تيغ مرمر خواهدش حالي سترد» يعني ... (سراسري 81)
1) آن چه را که به زحمت بنويس، تندباد آن را محو خواهد کرد 2) گردباد همه ي اطراف و حومه ي شهر را به ويرانه بدل خواهد کرد 3) وقتي که شمشيرها آخته شوند تو قدرت مقابله با ايشان را نخواهي داشت 4) هر دانشي که بيندوزي در برابر قدرت نيرنگ ا و تاب نخواهد آورد
411- «ستردن» يعني ، ... (آزاد 82)
1) پاي مال کردن 2) عقيم کردن 3) پاک کردن 4) فراموش کردن
412- کتاب «آزادي مجسمه» اثر کيست؟ (آزاد 82)
1) عبدالحسين زرين کوب 2) غلامحسين مصاحب 3) سعيد نفيس 4) محمدعلي اسلامي ندوشن
413- در کدام ترکيب آرايه ي تضاد وجود دارد؟ (آزاد 82)
1) سايه گيسوي نگار 2) اين چرخ کبود کج مدار 3) اين شيخ هميشه شاب 4) فراموش کردن
414- کدام گزينه آراسته به آرايه ي «متناقض نما» است؟ (آزاد 83)
1) سعدي هم هيبت يک آموزگار را دارد و هم يک پرستار 2) اين شيخ هميشه شاب پيرترين و جوان ترين شاعر زبان فارسي است 3) روز هجران و شب فرقت يار آخر شد 4) هنر خوار شد جادويي ارجمند
415- «آزادي مجسمه» از کدام نويسنده ي معاصر است؟ (آزاد 83)
1) غلامحسين مصاحب 2) محمدعلي اسلامي ندوشن 3) رسول پرويزي 4) جلال آل احمد  

    

 

 

 

 

    

 

 


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ جمعه یازدهم بهمن ۱۳۸۷ ] [ ۸:۳۶ قبل از ظهر ] [ ]

 به نام خدا            ادبیات فارسی بخش غنایی   نام ونام خانوادگی 

  1- " حادي " يعني ......

1) سرود خوان 2) پرده دار 3) هواخواه 4) ستايشگر  

  2- املاي چند کلمه در عبارت «به دار ظيف اميري از امراي .... نزول کردم، سياهي ديدم مغلول و مسلسل مرا گفت: اين غلامي است حادي که صوتي خوش دارد» غلط است؟ (سراسري 75)

1) يک 2) دو 3) سه 4) چهار  

  3- « کشف المحجوب» اثر کيست؟ (آزاد 77)

1) رابعه کعب قزداري 2) علي بن عثمان هجويري 3) عبيد زاکاني 4) فخرالدين اسعد گرگاني  

  4- در « مر اکرام ضيف را امير بيامد» يعني .... (آزاد 77)

1) براي بزرگ داشت ميهمان ، امير آمد 2) هنگام گرامي داشت ميهمان، امير آمد 3) امير آمد و مرا به ميهمان معرفي کرد
3) ميهمان مرا گرامي داشت تا امير آمد  

  5- مفهوم عبارت «قصد کردم تا او را به شفاعت بخواهم از امير» کدام است؟ (سراسري 78)

1) تصميم گرفتم که امير را به ميانجي گري خود برانگيزم 2) خواستم با ميانجيگري او را از بند حاکم برهانم
3) مايل شدم ميانجي گري او را به خاطر حاکم بپذيرم 4) نيت کردم او را براي ميانجي گري از حاکم تشويق کنم  

  6- معني کدام عبارت ، در برابر آن نادرست مطرح شده است؟ (سراسري 78)

1) به دار ضيف اميري از امراي حي نزول کردم: به مهمان خانه يکي از اميران قبايل عرب فرود آمدم
2) تو را بر همه ي چيزها حاکم است تا در ضيافت مايي : تا وقتي که مهمان مايي ، به هر کاري مختاري
3) سياهي ديدم مغلول و مسلسل بر در خيمه افکنده اندر آفتاب: متوجه شدم که نابکاري را در هنگام روز، در درون چادري به زنجير کشيده اند.
4) مرا به ملک تو حاجتي نيست، اين غلام را در کار من کن : من به ملک تو نيازي ندارم، اين غلام را به خاطر من ببخشاي».  

  7- مؤلف «کشف المحجوب» کيست و به کدام قرن منسوب است؟ (سراسري 79)

1) منوچهري دامغاني - پنجم 2) عبدالرحمن جامي- نهم 3) سعدالدين وارويني- هفتم 3) علي بن عثمان هجويري- پنجم  

  8- معناي کدام لغت درست است؟ (آزاد 80)

1) حادي : سرود خوان 2) جزيل : کوتاه 3) تعريض : سخن گفتن 4) تطاول : طولاني  

  9- مفهوم بيت هاي زير با کدام گزينه ارتباط معنايي دارد؟ (سراسري 81)
ز هر سو کرد بر عادت نگاهي   نظر ناگه در افتادش به ماهي     چو لختي ديد ز آن ديدن خط ديد    که بيش آشفته شد تا پيش ترديد

1) بگفت از من کنم دوري نگاهي/ بگفت آفاق را سوزم به آهي 2) بگفت از عشق کارت سخت زار دست/ بگفت از عاشقي خوشتر چه کار است؟ 3) بگفتار دوري از مه نيست در خود؟ / بگفت آشفته از مه دور بهتر 4) چو عاجز گشت خسرو در جوابش / نيامد پيش پرسيدن صوابش  

  10- صورت منظوم عبادت «چون وي قصد طعام کرد من ابا کردم ، گفتم اين غلام را در کار من کن» کدام بيت است؟ (سراسري 83)

1) گفت انگشت به خوايت ننهم / تا نبخشي گنه اين سیهم 2) کرد در ساخت بر آن خيمه نگاه / ديد شب رنگ غلامي چون ماه
3) صوفي از ذوق گريبان زد و چاک / و ز جهان بي خبر افتاد به خاک 4) هستم از وصف خوش آواز او / آرزومند حدي سازي او  

  11- ابيات زير، صورت کوتاه شده و منظوم کدام عبارت از دوستان «حدي خوان» است؟ (سراسري 83)
دو سه روزه ره اين سرمنزل / کردشان بارگران مستعجل و ز حدي صورت طرب وايي کشيد / تا به يک روز بدين جاي رسيد

1) چون باراز استران فرو گرفتند، اشتران همه يگان دو گان هلاک شدند 2) وي برفت و دو بار شتر بر هر اشتري نهاد و اندر راه حدي مي کرد تا به مدتي قريب اين جا آمدند 3) اين غلام را فرمود تا به حدي صورت برگشاد. اشتران صوت وي و شنيدن آن مشغول شدند. 4) بدان که اين غلامي است که حاوي و صوتي خوش دارد. من اين را به ضياع خود فرستادم با اشتري چند.  

  12- معناي کدام واژه غلط است؟ (آزاد 83)

1) رجم : ترجمه کردن 2) رمعب : نيم 3) شرزه : خشمگين 4) شوخ چشم : گستاخ  

13- مبتکر فن مناظره در شعر فارسي کيست؟ (سراسري 75)

1) اسدي توسي 2) پروين اعتصامي 3) نظامي گنجوي 4) وحشي بافقي  

  14- معادل فارسي مجسمه کدام است؟

1) تنديس 2) تسنيم 3) صنم 4) طاقديس
15- «بگفتا اگر سریابیش خشنود؟ / بگفت: از گردن اين وام افکندم زود» يعني : پرسيد .... (سراسري 78)
1) که چه هديه اي را در سر داري که به دلدار خود بدهي؟ جواب داد هر چه مرسوم باشد، هديه مي کنم.
2) اگر او به بيش از آنچه تو در سرداري، رضايت بدهد چه مي کني؟جواب داد که از قصد اين کار در مي گذرم
3) که اگر او به ملاقات تو راضي باشد، چه مي کني؟ جواب داد، که هر چه زودتر به ديدارش مي شتابم
4) اگر رضايت او را در هديه دادن سر خودت ببيني ، چه مي کني؟ جواب داد که هر چه سريعتر تقديم مي کنم
16- فرهاد، در کدام بيت مناظره خود با خسرو نديدن دلبر را به صلاح و مصلحت خويش توجيه مي کند؟ (سراسري 78)
1) بگفتا: گر به سر يا بيش خشنود؟/ بگفت: از گردن اين وام افکنم زود 2) بگفتا: جان مده بس دل که با اوست / بگفتا: دشمن اند اين هر دو بي دوست 3) بگفتا: گرخرامی در سرايش/ بگفت: اندازم اين سرزير پايش4) بگفتا: دوري از مه نيست در خور / بگفت: آشفته از مه دور بهتر
17- در هر گزينه ، به جز گزينه ي ... نام يکي از مشهورترين مقلدان منظومه خسرو و شيرين نظامي آمده است. (سراسري 78)
1) امير خسرو دهلوي 2) عرضي شيرازي 3) سنايي غزنوي 4) وحشي بافقي
18- - در هر بيت مناظره زير، به جز بيت .... عاشق اظهار مي کند که از بدل جان و فدا کردن خويشتن ، دريغ ندارد. (سراسري 79)
1) بگفتا گر خرامي در سرايش ؟ / بگفت اندازم اين سر زير پايش 2) بگفتا گر به سر يا بيش خشنود؟ / بگفت از گردن اين وام افکنم زود 3) بگفتا جان مده بس دل که با اوست / بگفتا دشمن ند اين هردو بي دوست 4) بگفتا گر نيابي سوي او راه / بگفت از دور شايد ديد در ماه
۱۹- در بيت «بگفتا گر خرامي در سرايش / بگفت اندازم اين سر زير پايش» بخش حذف شده چه ويژگي دارد؟ (آزاد 78)
1) يک جمله توضيحي است 2) يک جمله عاطفي است 3) فاعل جمله هاي دوم و سوم بيت است 4) يک جمله ي پرسشي است
۲۰- در بيت «تا رفتنش ببينم و گفتنش بشنوم / از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم» چه آرايه اي وجود دارد؟ (آزاد 83)
1) لف و نشر2) اسلوب معادله 3) ايهام 4) تشخيص  

 

 117- در همه ي گزينه ها به جز گزينه ... صنعت ادبي تشبيه ديده مي شود. (سراسري 75)

1) من خويشتن اسير کمند نظر شدم 2) مگسي کجا تواند که بيفکند عقابي3) گهي چو اشک نشستم، گهي چو رنگ پريدم
4) بگذار تا به چاه مذلت فرو رود  

  118- در مصرف هاي کدام گزينه نقش ضمير«م» همانند است؟

1) دستم نداد قوت رفتن به پيش دوست / از کف خاکم غباري بيش نيست2) مهرم به جان رسيد و به عيوق بر شدم / ديوانه منم، من که روم خانه به خانه 3) کز عشق نبوده هرگزم بهر/ از در درآمدي و من از خود به در شدم 4) خواب در چشم ترم مي شکند/ مرا بس شد از هر چه اندوختم  

  119- در کدام مصراع دو آرايه ي «تشبيه و استعاره» وجود دارد؟ (سراسري 77)

1) اکسير عشق بر مسم افتاد و ز شدم 2) از در درآمدي و من از خود به در شدم3) چندي به پاي رفتم و چندي به سر شدم
4) مهرم به جان رسيد و به عيوق برشدم  

  120- اضافه تشبيهي کدام است؟ (آزاد 77)

1) اکسير عشق 2) يمن قدم 3) کوس رحلت 4) معتکف دير  

  121- کدام گزيه از مفهوم بيت «گفتم ببنمش مگرم درد اشتياق / ساکن شود، بديدم و مشتاق تر شدم » دريافت نمي شود؟ (سراسري 78)

1) به وقت ديدار يار، سوز اشتياقم فروني يافت 2) تنها به گاه ديدار يار، سوز اشتياقم ، سکون و قرار يافت
3) در فراق و وصال، سوز اشتياق ، همچنان موجود بود 4) مي انگاشتم که ديدار يار، سوز اشتياق را فرو مي نشاند  

  122- با توجه به بيت در سر آن ندارد امشب که برآيد آفتابي / چه خيال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابي نقش دستوري کدام کلمه با ديگر کلمه ها متفاوت است؟ (سراسري 78)

1) امشب 2) آفتابي 3) خوابي 4) خيال ها  

  123- در بيت «گويند روي سرخ تو سعدي! که زرد کرد / اکسير عشق برمسم افتاد و زر شدم» کدام آرايه ي ادبي موجود نيست؟ (سراسري 78)

1) استعاره 2) تشبيه 3) جناس تام 4) کنايه  

  124- معني «برآيد» در«دل من نه مرد آن است که باغمش برآيد» چيست؟ (آزاد 78)

1) شکست بخورد 2) تحمل کند 3) مقابله کند 4) آرام گيرد  

  125- کدام گزينه از بيت «بيزارم از وفاي تو يک روز و يک زمان / مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم» فهميده مي شود؟ (آزاد 79)

1) خشنود آسوده خاطر بوده ام 2) ديگر طاقت هجران تو را ندارم 3) در فراق تو آشفته و پريشان بوده ام
3) هرگز اميدي به وصالت نداشته ام  

  126- معني «نگردد» در مصراع در عجب است اگر نگردد که بگردد آسيابي» چيست؟ (آزاد 79)

1) نچرخد 2) نرم نشود 3) آرام نگيرد 4) آشفته نشود  

  127- از حرف «و» و مصراع «چه خيال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابي» چه مفهومي يافت مي شود؟(آزاد 79)

1) اما 2) اگر 3) چون 4) زيرا  

  128- مقصود شاعر از «مهر» در «مهرم به جان رسيد و به عيوق برشدم» چيست؟

1) گرماي خورشيد 2) گرماي معشوق 3) محبت معشوق 4) گرماي عشق به معشوق  

  129- در مصراع «نه چنان گناهکارم که به دشمنم سپاري ضمير «م» در «دشمن» چه نقشي دارد؟ (آزاد 80)

1) مفعول 2) مضاف اليه 3) متمم 4) مسند اليه  

  130- در بيت «گفتم ببينمش مگرم درد اشتياق ساکن شود بديدم و مشتاق تر شدم» چند جمله ي اسميه وجود دارد؟ (آزاد 80)

1) دو 2) چهار 3) سه 4) يک
131- بيت «با صد هزار جلوه برون آمدي که من / با صد هزار ديده تماشا کنم تو را » با کدام گزينه ارتباط معنايي دارد؟ (سراسري 81)
1) دستم نداد قوت رفتن به پيش دوست / چندي به پاي رفتم و چندي به سر شدم 2) گوشم به راه تا که خبر مي دهد ز دوست / صاحب خبر بيامد و من بي خبر شدم 3) تا رفتنش ببينم و گفتنش بشنوم / از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم
4) او را خود التفات نبودي به صيد من / من خويش اسير کمند نظر شدم
132- بيت «چون شبنم اوفتاده بدم پيش آفتاب / مهرم به جان رسيد و به عيوق بر شدم» با کدام گزينه تناسب معنايي دارد؟ (سراسري 81)
1) دستم نداد قوت رفتن به پيش دوست / چندي به پاي رفتم و چندي به سر شدم 2) تا رفتنش ببينم و گفتنش بشنوم / از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم 3) گويند روي سرخ تو سعدي که زرد کرد / اکسير عشق برمسم افتاد و زر شدم 4) بيزارم از وفاي تو يک روز و يک زمان / مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم
133- گفتم ببينمش مگرم درد اشتياق / ساکن شود بديدم و مشتاق تر شدم «م» در «مگرم» چه نقشي دارد؟ (آزاد 82)
1) مضاف اليه2) مفعول 3) متمم 4) نهاد
134- مقصود شاعر از «مجموع اگر نشستم » در مصراع «مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم» چيست؟ (آزاد 82)
1) آسوده زيستن 2) با جمع نشستن 3) ناراحت بودن 4) خاطر پريشان داشتن
135- در بيت «تا رفتنش ببينم و گفتنش بشنوم / از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم» چه آرايه اي وجود دارد؟ (آزاد 83)
1) لف و نشر2) اسلوب معادله 3) ايهام 4) تشخيص  

    

 154- منظور از «خميازه» در مصراع «لاله و گل زخمي خميازه اند» چيست؟ (سراسري 75)

1) بسته شدن 2) بويا شدن 3) پرپرشدن 4) شکفته شدن  

  155- کدام گزينه از مفهوم بيت در غرقه ي وهميم و رند اين محيط / از تنک آبي کناري بيش نيست دريافت نمي شود؟ (سراسر 75)

1) آگاهي هاي ما تنک بايد و کم عمق است 2) حقايق ، عظيم تر از آن است که مي شناسيم 3) خيالبافي هاي ما، دريا را کوچک جلوه مي دهد 4) به کند و حقيقت هستي ، دست نيافته ايم  

  156- بيت «سرم به دين و عقبي فرو نمي آيد/ تبارک الله از اين فتنه ها که در سرماست» با مفهوم کدام گزينه متناسب است؟ ( سراسري75)

1) آرزوهاي دو عالم دستگاه / از کف خاکم غباري بيش نيست 2) اي شور، از همرهان غافل مباش / فرصت ما نيز باري بيش نيست 3) لاله و گل زخمي خميازه اند/ عيش اين گلشن خماري بيش نيست 4) مي رود صبح و اشارت مي کند/ کاين گلستان خنده .... بيش نيست  

  157- معني «از کف خاکم غباري بيش نيست» چيست؟ (آزاد 76)

1) در نظرم بيش از غباري از کف خاکي نيست 2) در کفم غبار خاکي بيشتر موجود نيست3) از اين کفي خاک، غباري بيشتر در دستم نيست 4) در نظرم اين مشتي خاک بيش از غباري نيست  

  158- بيت «اگر در ديده مجنون نشيني/ به غير از خوبي ليلي نبيني» بيانگر کدام مفهوم زيباي اخلاقي است؟ (آزاد 76)

1) خوشخويي 2) عيب پوشي 3) آرام جويي 4) طنازي  

  159- با توجه به مفهوم بيت «تا به کي نازي به حسن عاريت/ ما و من آيينه داري بيش نيست» پاسخ صحيح کدام است؟ (آزاد 76)

1) فعل «نازي» از وجه التزامي است 2) بين «ماوحسن» و «آيينه دار» رابطه شباهت برقرار است 3) «ما و من» وجودهاي پايدار و غير عاريتي هستند 4) از «داري در آيينه داري» مفهوم مصدري برمي آيد  

  160- مفهوم کامل بيت «بيدل اين کم همتان ،.... جاه / فخرها دارند و عاري بيشت نيست» چيست؟ (سراسري77)

1) اين ها که خواهان احترام اند نمي دانند که کار ننگين مي کنند 2) اين بيچاره ها نمي دانند که زندگي نکبت داري دارند
3) سرفرازي و سربلندي اين ساده انديشان، شرم آور است 4) نازش اين افراد را سست اراده، به مال و مقام دنيايي، ننگ آور است

  161- مفهوم بيت «تا به کجا ناز به حسن عاريت / ما و من آيينه داري بيش نيست» مي گويد: تا کي مي خواهي ... (سراسري 78)

1) به هستي هاي عاريتي که فقط جلوه گر جمال حق اند/ خود ناپايدارند، مباهات کني؟ 2) به زيبايي عاريتي و ناپايدار ديگران حسرت بخوري در حاليکه بايد به توانايي هاي خود بينديشي؟ 3) ظاهر خود را بيارايي در حالي که ديگران بيش از تو اهليت آن را دادند؟ 4) از رفتار و کردار ديگران تقليد کني بايد بکوشي که به خود متکي باشي؟  

  162- بيت «اگر دو ديده مجنون نشيني/ به غير از خوبي ليلي نبيني با کدام بيت قرابت معنايي دارد؟ (آزاد 78)

1) ديده عقل بين گزينه حق / ديده ي رنگ بين نبيند حق 2) ستايش سرايان نه ياد تواند / ملامت کنان دوستدار تواند 3) ور هنري داري و هفتاد عيب/ دوست نبيند مگر آن يک هنر 4) دوست آن است که او معايب دوست / همچون آيينه روبرو گويد  

  163- مفهوم بيت «اي شرر از همرهان غافل مباش/ فرصت ما نيز بادي بيش نيست» کدام است؟

1) وقت و مجال کم است نبايد از همديگر غافل باشيم 2) با نادان و بي خبر همدلي مکن که در زندگي فرصت زودگذر است
3) فرصت شرارت براي غافلان شرور باقي است 4) زمان آن چنان طولاني نيست که روزگار به غفلت بگذرانيم  

  164- کدام گزينه از بيت «تا به کي نازي به حسن عاريت/ ما و من آيينه دادري بيش نيست» دريافت نمي شود؟

1) هر محبوب و معشوق نازنين، آيينه دار زيبايي ناپايدار خود در وجود ماست 2) زيبايي حقيقي از آن محبوب ازلي است و زيبايي آفريده ها فقط جلوه اي ناپايدار از اوست 3) جلوه ي مجاز يار، به آفريده ها، عمر جاويد و زيبايي ابدي بخشيده است
4) ارزش وجودي محبوب، همانند پرتو زيبايي هاي ناپايدار، در يک آيينه است  

  165- معني «با» در مصرع در برق با شوقم، شهرداري بيش نيست» چيست؟ (آزاد 79)

1) همراه 2) در برابر 3) موافق 4) همانند  

  166- مفهوم بيت «اگر درديده ي مجنون نشيني / به غير از خوبي ليلي نبيني» به کدام گزينه ، تأکيد دارد؟ (سراسري 80)

1) اغماض از کاستي 2) سلامت چشم 3) نحوه نگرش 4) وجاهت محبوب  

  167- از همه ابيات زير به جز بيت ... زوال و ناپايداري دنيا دريافت مي شود.(سراسري 81)

1) لاله و گل زخمي خميازه اند/ عيش اين گلشن خماري بيش نيست 2) مي رود صبح و اشارت مي کند/ کاين گلستان خنده وادي بيش نيست 3) تا به کي نازي به حسن عاريت/ ما و من آيينه داري بيش نيست 4) غرقه ي وهميم و رند اين محيط/ از تنک آبي، کناري بيش نيست
168- مفهوم بيت «اگر بر ديده مجنوب نشيني/ به غير از خوبي ليلي نبيني در کدام گزينه وجود دارد؟ (آزاد 82)
1) اواخر التفات نبودي به صيد من / من خويشتن اسير کمند نظر شدم2) برقي از منزل ليلي بدرخشيد سحر/ وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد3) گفت از خوبان تو افزون نيستي/ گفت خامش چون تو مجنون نيستي 4) بگفتا دوستش از طبع بگذار/ بگفت از دوستان نايد چنين کار
169- از مشهورترين رباعي سرايان تاريخ ادبيات ايران است؟ (آزاد 83)
1) بيدل 2) هاتف 3) سعدي 4) منوچهري

170- اگر بيت «داد معشوقه به عاشق پيغام / که کند مادر تو با من جنگ» اولين بيت منظومه اي باشد ، آن منظومه چه نام دارد؟ (سراسري 75)
1) رباعي 2) قطعه 3) غزل 4) مثنوي
171- در کدام گزينه غلط املايي هست؟ (سراسري 75)
1) از لاي صخره ها مي گذشت و فقط کابوس و اضطراب مي ديد2) فجايع بشريت را مي نگريستند و مي خواستند حضيصي بيابند و خود را در آن افکنند. 3) گاه جغذي از گوشه اي برمي خواست و به زودي باز بر لب چاهي مي نشست 4) فرات از دهشت زدگي صحرا قصه ها مي خواند
172- در همه ي گزينه ها، به جز گزينه ي ... «صورت» کجا رفته است.(سراسري75)
1) آه، دست پسرم يافت خراش/ واي پاي پسرم خورد به سنگ 2) بگفت:ار من کنم دروي نگاهي/ بگفت: آفاق را سوزم به آهي 3) فريب جهان را مخور زينهار/ که در پاي اين گل بود خارها 4) هان اي عزيز فصل جواني به هوش باش/ در پيري از تو هيچ نيايد به غيرخواب
173- در کدام گزينه غلط املايي هست؟ (سراسر 78)
1) فريادشان در ميدان کارزار طنين افکند و همه تاليان قرآن بودند 2) امشب دراين پهنه ي موهش، مردان بزرگي سر به آستان شهادت نهاده اند 3) ديشب پس از امضاي طومار عشق، ميان خيمه ها در تهجد و نيايش فرو رفتند 4) آن ها باز نرمه اي درهم آميخته و گيرا در ذکر خدا غرق شدند و ما به فداکاريهاي ايشان احترام گذاشتيم.
174- در همه ي گزينه ها به جز گزينه ي ... ، غلط املايي هست(سراسري 79)
1) ديشب پس از امضاي تومار عشق در تحجد و نيايش فرو رفتند 2) من او را به ضياء خود فرستادم با اشتري چند و اندر راه حدي مي کرد 3) مولانا از اين که تکهي بر فتوح و نذور اهل خير نمايند تخديرشان مي نمود 4) هر چند حيلت کردم خوابم نيامد و زجرتي سخت بزرگ به من دست يافت
175- در کدام گزينه، غلط املايي هست؟(سراسري 80)
1) پس از امضاي طومار عشق و فداکاري، ميان خيمه ها در تحجد و نيايش فرو رفتند 2) اندوه انسان ها شادي دژخيمان را تهديد مي کند و اشک سيد روزان استحکام کاخ جباران با به سخره مي گيرد. 3) همه، مظهر يک مسلمان کامل و تاليان قرآن در عبادت و پايگاه عظمت و فضيلت بودند 4) اختران حيرت زده فجايع بشريت را مي نگريستند
176- در جمله در قميص را برداشتند به پشت بام رفتند معني «قميص» چيست؟ (سراسري 80)
1) حصير 2) شلاق 3) شمد 4) کوزه
177- کدام ترتيب از نظر املايي نادرست است؟ (آزاد 80)
1) نشاط ملاعبت 2) بساط ملاعبت 3) تلألؤ پرشکوه 4) طاليان قرآن

 178- کدام واژه به معني «پيراهن و شمد» به کار رفته است؟ 1) شليطه 2) قطيفه 3) حصين 4) قميص
179- باتوجه به معني ، املاي کدام واژه درست است؟ (آزاد 83) 1) عطاب : غضب 2) عسرت: لغزش 3) تهجد: شب بيداري 4) فرتوط : فرسوده  

    

 

 

 

 

  180- در همه گزينه ها به جز گزينه ي ... به غير انسان، شخصيت انساني بخشيده شده است.(سراسري 75)

1) به آواي ناي و به آهنگ چنگ/ خروشد ز سر و وسمن ، تارها 2) بهاران که شاباش ريزد سپهر/ به دامان گلشن زرگبارها
3) به جز اشک چشم و به جز داغ دل / نباشد به دست گرفتارها 4) کشد رخت سبزه به هامون و دشت/ زند بار گر گل، به گلزارها  

  181- کلمه «قافيه» در کدام گزينه ، نقش مفعولي دارد؟ (سراسري 75)

1) به ياد خم ابروي گل و خان / بکش جام در بزم مي خوارها 2) به شادي و آسايش و خواب و خور/ ندادند کاري دل افکارها
3) رود شاخ گل در بر نيلفر/ برقصد به صد ناز گلنازها 4) نگارش دهد گلبن جويبار/ در آيينه ي آب، رخسارها  

  182- «قافيه» در کدام بيت مفعول است؟( سراسري 75)

1) گره را ز راز جهان باز کن / که آسان کند باده دشوارها 2) رود شاخ گل در بر نيلفر/ برقصد به صدناز گلنارها
3) پيامي بکش جام و سرگرم باش/ بهل تا بگيرند بيکارها 4) جز افسون و افسانه نبود جهان / که بستند چشم خشايارها  

  183- معني «بکش جام در بزم مي خوارها» در کدام گزينه آمده است؟ (آزاد 77)

1) در مجلس جشن مي خواران، جام از ساقي بگير 2) در مجلس عاشقان و عارفان سرمست، شراب عشق الهي را بنوش
3) در مجلس عارفان سرمست عشق الهي، زبان درکش 4) در بزم مي خوارگان، هم نفس باش و از جامشان جرعه اي بنوش  

  184- در بهل گر بگيرند بيکارها، يعني .... (آزاد 75)

1) بيکاره ها را از خود دور مکن 2) بگذار آدمهاي بيکار خرده بگيرند 3) بگذار دمهاي بيکاره را بگيرند 4) مگذار آدمهاي بيکاره خرده بگيرند  

185- بيت «سهين مهرورزان که آزاده اند/ بريزند از دام جان تارها» با کدام گزينه ارتباط معنايي بيشتر دارد؟ (سراسري 79)

1) به جز اشک چشم و به جز داغ دل / نباشد به دست گرفتارها 2) کشيدند در کوي دل دادگان / ميان دل و کام ، ديوارها
3) ولي رادمردان و وارستگان/ نيازند هرگز به مردارها 4) همي گويم و گفته ام بارها/ بود کيش من مهر دلدارها  

  186- سفارش استاد علامه در بيت «پيامي بکش جام و سرگرم باش/ بهل گر بگيرند بيکارها» چيست؟ (سراسري 79)

1) اشتغال به عيش و عشرت و رهايي از رنج دوران 2) پرداختن به عشق عارفانه و بي اعتنايي به خرده گيران
3) ارشاد گمراهان و بي توجهي به سخنان ياوه گويان 4) اجتناب از بدخواهي و همراهي با خوش بينان  

  187- مفهوم بيت «مهين مهرورزان که آزاده اند/ بريزند از دام جان، تارها، کدام است؟ (سراسري 79)

1) عالي ترين مرتبه انسانيت ، اجتناب از فريبکاري است 2) والاترين مرتبه عاشقان، وارستگي و ترک وابستگي هاست
3) دو رسم آيين خورشيد پرستي، رنگ و ريا جايگاهي ندارد 4) تفکر و انديشه باعث رهايي آدمي از گرفتاري هاست  

  188- در مصراع «در نبازندهرگز به مردارها» واژه «نبازند» کدام معني را مي رساند؟ (آزاد 80)

1) نمي پردازند 2) طمع نمي کنند3) نمي آزارند 4) نمي سازند  

  189- در کدام گزينه مصدرهاي در نمي هلند، ذکر شده است؟ (آزاد 80)

1) هلانيدن ، هشتن 2) هليدن ، هشتن 3) هلاندن ، هليدن 4) هليتن، هشتيدن  

  190- مضمون بيت «با صبا در چمن لاله سحر مي گفتم / که شهيدان که اند اين همه خونين کفنان » يادآور کدام بيت است؟ (آزاد 80)

1) عجب نيست ازگل که خندد به سروي / که در اين چمن پاي در گل نشيند 2) شور سحر حشر، اگر باورتان نيست / گل ، مصحف صدبرگ به سوگند گشوده است 3) به خون خود آغشته و رفته اند/ چه گل هاي رنگين به جويارها4) هر قدح لاله که کردم به دست / جوش شراب دگرم کردست  

  191- املاي کدام کلمه غلط است؟(آزاد 80)

1) تحجد: شب بيداري 2) تفقد : دلجويي 3) تبتل: از مردن بريدن 4) حضيض : نشيب  

  192- در کدام گزينه صنعت ادبي «تشخيص » مي يابيد؟ (آزاد 80)

1) بود کيش من مهر دلدارها 2) برقصد به صد ناز گلنارها 3) جز افسون و افسانه نبود جهان3) گره را ز راز جهان باز کن  

  193- مفهوم بيت «به شادي و اسايش و خواب و خور / ندادند کاري دل افگارها» با کدام بيت، متناسب نيست؟ (سراسري 82)

1) کي کند عاشق نگاهي در جهان / زان که عاشق جهاني ديگر است 2) ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست / عاشقي شيوه ي رندان بلاکش باشد 3) مهين مهرورزان که آزاده اند / بريزند از دام جان تارها 4) عاشق شو، ارنه روزي کار جهان سرآيد / ناخواه نقش مقصود از کارگاه هستي
194- از کلمه ي «بگيرند» در مصراع «بهل گر بگيرند بيکارها» کدام مفهوم دريافت مي شود؟(آزاد 82)
1) اعتنا نکنند 2) بردارند 3) توجه کنند 4) خرده بگيرند
195- بيت «ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست / عاشقي شيوه رندان بلاکش باشد، با کدام بيت قرابت معنايي دارد؟ (آزاد 83)
1) پيامي بکش جام و سرگرم باش/ بهل گر بگيرند بيکارها 2) به شادي و آسايش و خواب و خور/ ندادند کاري دل افگارها
3) چه دارد جها جز دل و مهريار/ مگر توده هايي ز پندارها 4) دلي راد مردان و وارستگان / نبازند هرگز به مردارها

196- مفهوم بيت زير از حافظ، با کدام گزينه، ارتباط معنايي نزديک تر دارد؟در ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد / عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد
1) زان يار دلنوازم شکريست با شکايت / گر نکته دان عشقي بشنو تو اين حکايت 2) پرستش به مستي است در کيش مهر/ بردن اند زين جرگه هوشيارها 3) برق با شوقم ... بيش نيست/ شعله طفل ني سواري بيش نيست 4) از شبنم عشق خاک آدم گل شهر/ بس فتنه و شور در جهان حاصل شد
197- در مصراع «پا بر سر سبزه تا به خواري ننهي » کدام کلمه را مي توان معادل «زنهار» و «مواظب باش» دانست؟ (آزاد 82)
1) تا 2) به 3) سر 4) بر  

 

  199- نوع «که » در کدام گزينه با گزينه هاي ديگر متفاوت است؟ (سراسري 75)

1) چرا گويد آن چيز در خفيه مرد/ گر فاش گردد شور روي زرد 2) زبان درکش اي مرد بسيار دان / که فردا قلم نيست بر بي زبان 3) کم آواز هرگز نبيني خجل / جوي شک بهتر که يک توده گل 4) از آن مرد دانا، دهان دوخته ست / که بيند که شمع از زبان سوخته است  

  200-«پاي در دامن آوردن» کنايه از چيست؟ (سراسري 75)

1) پشيمان شدن 2) قدرت يافتن 3) گوشه گرفتن 4) ناتون شدن  

  201- کدام دو کلمه براي تکميل کردن عبارت «وقتي درجامعه اي خلاقيت هنري بميرد، ... جاي ... را مي گيرد. به ترتيب ، مناسب است؟ (سراسري 75)

1) ابتکار- تقليد 2) الهام- تصنع 3) تصنع - الهام 4) شعر- نظم  

  202- سراينده «نصاب الصبيان» کيست و در چه موضوعي تأليف شده است؟ (آزاد 76)

1) ابونور فراهي- تعليم لغت 2) ابن مالک- صرف و نحو عربي 3) محمود واضحي- حسب حال 4) ابوبکر عتيق نيشابوري- شرح حال انبياي الهي  

  203- در مصراع «اگر پاي در دامن آري چو کوه» چه صنعتي بکار رفته است؟ (آزاد77)

1) کنايه 2) ايهام 3) تضاد 4) مراعات نظير  

  204- «پاي در دامن آوردن» در مصراع «اگر پاي در دامن آري چو کوه» کنايه از چيست؟

1) در خود نگريستن 2) تأمل کردن 3) گوشه گرفتن 4) فروتني کردن  

  205- در کدام بيت رنگي از طنز به چشم مي خورد؟ (آزاد 77)

1) زبان درکش اي مرد بسيار دان / که فردا قلم نيست بومي زبان 2) بشارت بود کوي مي فروشان / حافظ از توبه از زهد و ريا کرد 3) بر کام دل به گردش ايام دل مبند/ کاين چرخ کج مدارند پر آرزو رود 4) مي رود صبح و اشارت مي کند/ کاين گلستان خنده داري بيش نيست  

  206- معني «خدر کن ز نادان ده مردگوي» در کدام گزينه آمده است؟ (آزاد 77)

1) از ناداني که به اندازه ده تن سخن مي گويد بپرهيز 2) از ناداني که ادعا مي کند از ده مرد ، گوي سبقت مي برد، بپرهيز
3) از نادان بپرهيز و او را به همه شناسان 4) به ديگران بگو که از نادان پرگو بپرهيزند  

  207- موضوع «نصاب الصبيان ابونصر فراهي» ، «الفيدي ابن مالک» به ترتيب چيست و جزو کدام قسم شعر و ادبيات محسوب مي شوند؟ (سراسري 78)

1) آداب معاشرت، فرهنگ جغرافيا ، داستاني 2) تعليم لغت، صرف و نحو عربي، تعليمي 3) روان شناسي، تاريخ ادبيات، غنايي 4) روان شناسي، تفسير و حديث ، اخلاقي  

  208- کدام گزينه با بيت در فراوان سخن باشد آکنده گوش / نصيحت نگيرد مگر در خموش تناسب معمولي دارد؟ (سراسري 78)

1) مکن پيش ديوار غيبت بسي / بودند پيش گوش دارد کسي 2) درون دلت شهر بند است راز/ نگر تا نبيند در شهر بار
3) چرا گويد آن چيز در خفيه مرد/ که گر فاش گردد شود روي زرد 4) چو خواهي که گويي نفس بر نفس /نخواهي شنيدن مگر گفت کس  

  209- سفارش بيت «چرا گويد آن چيز در خفيه ، مرد / که گنکاش گردد روي زرد؟ چيست؟ (سراسري 80)

1) کم حرف بزن 2) افشاگري مکن 3) سخن مگوي 4) غيبت مکن  

  210- پيام کدام بيت با ديگرابيات ، متفاوت است؟(سراسري 80)

1) چرا گويد آن چيز در خفيه مرد/ که گر فاش گردد شود روي زرد 2) صدف وار گوهرشناسان راز/ دهان جز به لؤلؤ نکردند باز 3) چند انداختي تير و هر صد خطاست/ اگر هوشمندي يک اناز و راست 4) کم آواز هرگز نبين خجل / جوي مشک بهتر که يک توده گل  

  211- در مصراع «اگر پاي در دامن آي چو کوه» مقصود از «پاي در دامن آوردن» چيست؟ (آزاد 80)

1) گوشه گرفتن 2) محکم بودن 3) مقاومت کردن 4) بي اعتنايي کردن  

  212- مصراع : چو دانا يکي گوي و پرورده گوي با کدام گزينه قرابت معنايي دارد؟ (آزاد 80)

1) سخن هرچه گوي همان بشنوي 2) کم گوي و گزيده گوي چون در 3) کم آواز هرگز نبين خجل 4) زبان درکش اي مرد بسيار دان
213- سفارش و پيام کدام بيت با ديگر بيت ها ، متفاوت است؟ (سراسري 82)
1) حذر کن ز نادان ده مرده گوي / چو دانا يکي گوي و پرورده گوي 2) صدانداختي تير و هر صد خطاست / اگر هوشمندي يک انداز و راست 3) مکن پيش دويار غيبت بسي / بود کز پيش گوش داد کسي 4) کم آواز، هرگز نبيني خجل / جوي شک بهتر که يک توده گل
214- در همه ابيات به جز بيت .... آرايه اي استعاره بکار رفته است. (سراسر 82)
1) درون دلت شهر بند است راز / نگر تا نبيند در شهر باز 2) صدف وار گوهرشناسان راز / دهان جز به لؤلؤ نکردند باز
3) از آن مرد دانا دهان دوخته است / که بيند که شمع از زبان سوخته است 4) حذر کن ز نادان ده مرده گوي / چو دانا گوي و پروده گوي
215- کدام کلمه دو جزئي است؟ (آزاد 82)
1) مگر 2) اگر 3) سرا 4) هوس

216- بيت «در پس آزادگان به هيچ طريقي / پيش کسان بد مگو که نيک نباشد» با مفهوم کدام بيت تناسب بيشتري دارد؟ (سراسري 83)
1) از آن مرد دانا دهان دوخته است / که بيند که شمع از زبان سوخته است 2) چرا گويد آن چيز در خفيه مرد/ که گر فاش گردد شود روي زرد 3) صد انداختي تير و هر صد خطاست/ اگر هوشمندي يک انداز و راست 4) کم آواز هرگز نبيني خجل / جوي شک بهتر که يک توده گل
217- مفهوم کدام بيت با بيت «از آن مرد دانا دهان دوخته ست / که بيند که شمع از زبان سوخته است» متناسب است؟ (سراسري 83)
1) سخن کم گوي تا در کارگيرند / که در بسيار ، بد بسيار گيرند 2) بگويم تا بداند دشمن و دوست / که من مستي و مستوري ندانم 3) به حرف عشق مشغولم که باشد/ حيات شمع از آتش زباني 4) دمي بي گفت و گو مگذار لب را / لب بي گفت و گو لب نيست گوش است
218- مصراع «جوي مشک بهتر که يک توده گل» با کدام گزينه تناسب معنايي دارد؟ (آزاد 83)
1) ز دانش چو جان تو را مايه نيست / به از خامشي هيچ پيرايه نيست 2) صدف وار گوهرشناسان راز / دهان جز به لؤلؤ نکردند باز 3) يک دسته گل دماغ پرور/ از خرمن صد گياه بهتر 4) سخن تا نگفتي بود چون گهر / چو گفتي شد از خاک ده تيره تر
219- «چرا گويد آن چيز در خفيه مرد/ که اگر فاش گردد شود روي زرد » با کدام گزينه ارتباط معنايي دارد؟ (آزاد 83)
1) مکن پيش ديوار غيبت بسي / بود کز پسش گوش دارد کسي 2) سخن تا نگويند پنهان بود / چو گفتند هر جا فراوان بود
3) سخن در نهان نبايد گفت / که بهر انجمن نشايد گفت 4) ز بهتر سخن نيست پاينده تر / وزو خوش تر و دل فزاينده تر  

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

             

 

 


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ جمعه یازدهم بهمن ۱۳۸۷ ] [ ۸:۳۵ قبل از ظهر ] [ ]

  59- مفهوم کدام گزينه، با گزينه هاي ديگر متفاوت است؟ (سراسري 75)

1) شده بر بدي دست ديوان دراز/ ز نيکي نبودي سخن جز به راز. 2) نهان گشت آئين فرزانگان / پراگنده شد نام ديوانگان 3) يکي شادماني بداندر جهان/ ميان كهان و ميان مهان4) هنر خوار شد، جادوي ارجمند/ نهان راستي ، آشکارا گزند  

  60- «آتش » در کدام گزينه نقش فاعلي دارد؟ (سراسري 75)

1) اگر کوه آتش بود بسپرم / از اين تنگ خوار است اگر بگذرم 2) چو او را بديدند بر خاست غو/ که آمد ز آتش برون شاه نو 3) زمين گشت روشن تر از آسمان / جهاني خروشان و آتش،دمان 4) مگر کاتش تيز پيدا کند/ گنه کرده را زود رسوا کند  

  61- مصراع «همي خاک نعلش برآمد بر ماه» بيانگر کدام مفهوم است؟ (آزاد 76)

1) سرعت 2) تيرگي 3) عروج 4) شهرت  

  62- معني «يکي تازيي بر نشسته سياه » چيست؟(آزاد 76)

1) عربي بر يک اسب سياه نشسته بود 2) بر يک اسب سياه عربي نشسته بود 3) مرد سياهي ، بر يکي اسب تازي نشسته بود 4) کسي با عربي بر اسب سياهي نشسته بود  

  63- کلمه ي «دشت» در مصراع «سراسر همه داشت بريان شدند» ، با کدام صنعت ادبي مطابقت دارد؟ (آزاد 76)

1) ايهام 2) مجاز 3) کنايه 4) حقيقت  

  64- مفهوم بيت «چوخواهي که پيدا کني گفت و گوي / ببايد زدن سنگ را بر سبوي» کدام است؟(سراسري 78)

1) اگر دوست داري که از تو بدگويي کنند، لازم است که اين خطر را به جان بپذيري 2) اگر مي خواهي که حقيقت آشکار شود، بايد به آزمايش وامتحان بپردازي 3) چنانچه مي خواهي در اين زمينه سخن بگويي، شايسته است که جديت بيشتري از خود نشان بدهي 4) چنانچه از بدگويي ديگران آزرده اي ، بايد با آنان به بحث و مناظره بنشيني  

  65- واژه «دشت» در همه ي ابيات زير، به جز بيت ... داراي آرايه ي «مجاز» است. (سراسر 78)

1) يکي دشت با ديدگان پر زخون / که تا او کي آيد ز آتش برون 2) نهادند بر دشت هيزم دو کوه / جهاني نظاره شده هم گروه 3) سواران لشکر برانگيختند/ همه دشت پيشش درم ريختند 4) سراسر هه دشت بريان شدند/ برآن چهره خندانش گريان شدند  

  66- در بيت (سراسر همه دشت بريان شدند / بر آن چهر خندانش ، گريان شدند) کدام صنعت و آرايه ي ادبي وجود ندارد؟ (سراسري 78)

1) جناس 2) مجاز 3) تضاد 4) تشبيه  

  67- با توجه به داستان «گذر سياوش از آتش» مفهوم مصراع اول بيت زير چيست؟ (سراسري 78)
مگر آتش تيز پيدا کند/ گنه کرده را زود رسوا کند

1) احتمال دارد که بزودي آتش سوزان را ببيند 2) امکان دارد که آتش ، حرارت و گره ي خويش را بازيابد 3) ستم گر ندادي تو بر من روا / به فرزند من ، دست بردن چرا 4) همه سوي دوزخ نهاديد روي / سپرديد دل ها به گفتار اوي  

  69- مفهوم بيت «سراسر همه دشت بريان شدند / بر آن چهره خندانش گريان شدند»، در کدام گزينه آمده است؟ (سراسري 79)

1) آتش همه ي آن دشت و چمن را سوزانيد و چمنزارهاي شاداب به برهوت بدل گشتند 2) به خار آن دشت ، همه آزرده شدند و بر چهره هاي شاداب نشان قطره هاي اشک جاري شد3) همه ي موجودات صحرا در آتش سوختند و خنده ها به گريه و زاري بدل شد 4) همه ي مردم آن جا اندوهگين گشتند و به خاطر چهره ي شاداب او، اشک ريختند  

  70- با توجه به بيت «همان به کزين زشت کردار، دل / بشويم کنم چاره دل گسل «نقش دستوري کدام کلمه نادرست است؟ (سراسري79)

1) به : مسند 2) دل : نهاد 3) زشت کردار: متمم 4) همان: نهاد  

  71- مقصود شاعر از «سياووش را کرد بايد درست» چيست؟(سراسري79)

1) سياووش را بايد به گناه خود متوجه کرد 2) سياووش بايد بي گناهي خود را ثابت کند 3) سياووش را بايد از اين کار بازداشت4) سياووش را بايد نابود کرد  

 72- همان به کزين زشت کردار دل / بشويم کنم چاره ي دل گسل ، يعني ... (سراسري80)

1) بهتر است که از اعمال پليد پيشين خود، توبه کنم و بدانها دل نبندم 2) شايسته است که درباره ي او بدي نکنم و از بدکاران دوري نکنم 3) سزاوار است که از اين دل بدخواه، دوري کنم و راه بهتري را پيشه سازم 4) بهتر است که از اين رفتار ناپسند، اجتناب کنيم و براي رفع مشکلم، چاره اي اساسي بکنم  

  73- معني و مفهوم کدام گزينه درست است؟ (سراسري 81)

1) انجمن شدن : مقرر گشتن 2) تپش يافتن: ترديد کردن 3) در کتم عدم خفتن: غافل گشتن 3) نماز بردن: تعظيم کردن
74- در بيت «وزان دختر شاه هاماوران / پرانديشه گشتي به ديگرکران» دختر شاه هاماوران کيست و معني «به ديگران کران» چيست؟ (سراسري81)
1) جزيره- سرزمين پهناور 2) سودابه- از سوي ديگر 3) کتايون- هرمکان 4) فرنگيس- از طرف ديگر
75- در کدام بيت آزمايش چاره ي رهايي از بد گماني است؟ (سراسري 82)
1) كزين دو يکي گر شود نابکار / از اين پس که خواند مرا شهريار 2) چو خواهي که پيدا کني گفت گوي / ببايد زدن سنگ را بر سبوي
3) همان به کزين زشت کردار دل / بشويم کنم چاره ي دل گسل 4) چه گفت آن سپهدار نيکو سخن / که با بد دلي ، شهرياري مکن
76- «مقصود از سياوش را کرد بايد درست» چيست؟ (آزاد 82)
1) سياوش بايد بي گناهي خود را ثابت کند 2) سياوش را بايد کيفر داد 3) سياوش را بايد درمان کرد 4) سياوش خود بايد اعتراف کند
77- مفهوم بيت « چه گفت آن سپهدار نيکو سخن / که بابد دلي شهرياري مکن» شاعر فرمانروايان را از چه چيزي تخدير مي نمايد؟ (سراسري83)
1) سوء ظن 2) سوء تدبير 3) بد اخلاقي 4) بدرفتاري
78 - «سپردن» يعني ...( آزاد 83)
1) قدم زدن 2) مقاومت کردن 3) پايمال کردن 4) ايستادن  

 

 

  79- معني بيت «در بيابان گر به شوق کعبه خواهي زد قدم / سرزنش ها گر کند خار مغيلان غم مخور» با کدام گزينه متناسب است؟

1) نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجي / نتوان شبه تو گفتن که تو دور هم نيايي 2) از در درآمدي و من از خود به درشدم / گويي کز اين جهان به جهان دگر شدم 3) عشق را خواهي که تا پاي بري / بس که بپسنديد بايد ناپسند 4) لاله و گل زخمي خميازه اند/ عيش اين گلشن خماري بيش نيست  

  80- در عبارت و عرفان و اصطلاحات صوفيه به حوزه غزل راه مي يابد و در بين آثار متصور فارسي ،نمونه هاي برجسته اي از ادبيات غنايي در قالب تحميديه، هزل و شکوائيه به ظهور رسيده است» چند غلط املايي هست؟ (سراسر 75)

1) يک 2) دو 3) سه 4) چهار  

  81- در کدام مصراع حرف «که» معادل کلمه «اگر» آمده است؟ (آزاد 76)

1) مکن کاري که بر پا سنگت آيو 2) بس که بپسنديد بايد ناپسند 3) عشق را خواهي که تا پايان بري
4) تو پنداري که بر هرزه است اين ايوان چون مينا  

  82- وصف شور عاشقانه و و جود عارفانه و لحظه هاي هجرا وصل، در اشعار کدام دو شاعر، بيشتر جلوه گر است؟ (سراسري 77)

1) حافظ و مولانا 2) عنصري و منوچهري 3) فرخي و ملک الشعراي بهار 4) توپنداري که بر هرزه است اين ايوان چون مينا  

  83- نمونه هاي معروف و موفق «ساقي نامه» را کدام گروه از شاعران زير سروده اند؟ (سراسري 78)

1) خاقاني- فرخي يزدي- مسعود سعد سلمان 2) عطار- مولوي- سنايي 3) نظامي- حافظ- رضي الدين آرتيماني
4) رودکي- سعدي- خاقاني  

  84- فرامرز بن خداداد ارجاني مؤلف کدام اثر داستاني است؟ (سراسري 78)

1) بختيار نامه 2) سمک عيار 3) سندبادنامه 4) هزار و يک شب  

  85- مؤلف «راحه الارواح يا بختيار نامه » کيست؟ (سراسري 78)

1) تعايقي مروزي 2) ضياء نخشبي 3) ظهيري سمرقندي 4) فرامز بن خداداد  

  86- سروده هاي کدام گروه از شاعران زير را مي توان از نمونه هاي موفق «ساقي نامه» به شمار آورد؟ (سراسري 78)

1) اتوري- عبيد زاکاني 2) حافظ- رضي الدين آريتماني 3) خاقاني- محتشم کاشاني 4) منوچهري- فرخي سيستاني  

  87- مفهوم بيت «عشق را خواهي که تا پايان بري / بس که بپسنديد بايد ناپسند» با کدام بيت قرابت معنايي دارد؟ (آزاد 78)

1) آن چه بر نفس خويش نپسندي / نيز بر نفس ديگران مپسند 2) در بيابان گر به شوق کعبه خواهي زد قدم / سرزنش ها گر کند خارمغيلان غم مخور 3) هر آن چيز کانت نيايد پسند/ تن دوست داشتن بدان در منبر 4) گرچه منزل بس خطرناک است و قصد بس بعيد/ هيچ راهي نيست که آن را نيست پايان غم مخور  

  88- در مصراع «عشق او باز اندر آورد دم به بند» چه نقشي دارد؟ (آزاد 78)

1) فصول 2) فاعل 3) نهاد 4) مسند  

  89- مناسب ترين کلمه ها براي تکميل عبارت زير، به ترتيب در کدام گزينه آمده است؟ در دو غزل حافظ، مسايل اجتماعي که با بياني .... و بر اساس «...» گسترده و اجتماعي شاعر مطرح مي شود، با مسايل خصوصي به هم مي آميز و در يک زمينه کلي .... سير مي کند». (آزاد 79)

1) حماسي- عرفان- اجتماعي 2) عرفاني- ين- تعليمي 3) غنايي- عرفاني- حماسي 4) غنايي- من- عرفاني  

  90- شروع رشد وباروري اشعار عاشقانه را در تغزلات کدام شاعر بايد جست و جو کرد؟ (آزاد 80)

1) سنايي 2) نظامي 3) حافظ 4) رودکي  

  91- در هر گزينه به جز گزينه ي ... نام يکي از شاعراني که نمونه هاي موفق شعر غنايي از نوع مديحه سرايي دارند ذکر شده است.(سراسري 81)

1) انوري 2) عنصري 3) منوچهري 4) ناصرخسرو  

  92- در کدام گزينه عنوان اثري از «ضياء بخشي» عبدالطيف طسوجي ، علي بن عثمان حلالي هجويري و اوحدي» به ترتيب آمده است؟ (سراسري 82)

1) هزار و يک شب، طوطي نامه ، جام جم، کشف العجوب 2) طوطي نامه ، کشف المحجوب، هزار و يک شب ، جام جم 3) طوطي نامه ، هزار و يک شب، کشف العجوب ، جام جم 4) طوطي نامه، هزار و يک شب ، جام جم ، کشف العجوب
93- کدام اثر در حوزه ي اشعار «غنايي- تعليمي» قرار دارد؟ (آزاد 82)
1) گلشن راز 2) غزليات حافظ 3) دانش نامه مسيري 4) منظومه ي حاج ملاهادي سبزواري
94- معناي کدام واژه درست است؟ (آزاد 83)
1) فند: هنر2) دژم : دشمني 3) استنکاف : خوار شمردن 4) توسني : سرکشي  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ جمعه یازدهم بهمن ۱۳۸۷ ] [ ۸:۳۲ قبل از ظهر ] [ ]

 

مجموعه طبقه بندي شده زبان و ادبيات فارسي کنکور
زبان و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي
– کریمی

 

  1- در بيت «هر که جز ماهي ز آبش سير شد/ هر که بي روزيست روزش دير شد». مفهوم «دوست» ، «ماهي» ، و «آب» به ترتيب در کدام گزينه آمده است؟ (سراسري 75)

1) عاشق – عشق 2) عارف – عقل 3) قانع – قناعت 4) معشوق – معرفت  

  2- کلمه ي «جان » در بيت تن زجان و جان ز تن مستور نيست / ليک کس را ديد جان دستور نيست . » در کدام نقش بکار نرفته است؟ (سراسري 75)

1) مسند 2) نهاد 3) متمم 4) مضاف اليه  

  3- بيت « تن زجان و جان ز تن مستور نيست / ليک کس را ديد جان دستور نيست» تکرار و تأکيد کدام بيت است ؟ (آزاد 72)

1) سر من از ناله من دور نيست / ليک چشم و گوش را آن نور نيست 2) هر کسي کاو دور ماند از اصل خويش / باز جويد روزگار وصل خويش 3) آتش است اين بانگ ناي و نيست باد / هر که اين آتش ندارد، نيست باد 4) محرم اين هوش جز بي هوش نيست / مرزبان را مشتري جز گوش نيست  

  4- کدام بيت مولوي با نظر «گوته» در بيت زير مطابقت دارد؟ (سراسري 77)
«حافظا، مي خواهم هيچ کلامي را دوبار در قافيه نياورم، مگر آنکه با ظاهري يک سان معنايي جداگانه داشته باشد»

1) هر کسي کاو دور ماند از اصل خويش / باز جويد روزگار وصل خويش 2) روزها گر رفت، گو ناي رو باک نيست/ تو بمان اي آنکه چون تو پاک نيست 3) آتش است اين بانگ وفاي و نيست باد / هر که اين آتش ندارد نيست باد
4) تن زجان و جان زن تن مستور نيست / ليک کس را ديد جان دستور نيست  

  5- فعل هاي بيت «ني حديث راه پرخون مي کند/ قصه هاي عشق مجنون مي کند» کدامند؟(آزاد 77)

1) پر خون مي کند، مجنون مي کند 2) حديث مي کند، قصه مي کند 3) حديث مي کند، مي کند 4) مي کند، مي کند  

  6- کدام گزينه از بيت «محرم اين هوش جز بي هوش نيست/ مرزبان را مشتري جز گوش نيست» فهميده مي شود؟ (سراسري 78)

1) گوش براي ادراک سخنان زبان مناسب نيست 2) حقيقت عشق را تنها عاشق در مي يابد 3) هيچ کس توان درک حقيقت را ندارد 4) عاشق حقيقي پيوسته از بيان راز درون خود ، عاجز نيست  

  7- کدام گزينه را مي توان بيش از ديگر موارد، از نمونه هاي عالي و با شکوه تحميديه و مناجات ها در ادب فارسي به حساب آورد؟ (سراسري 78)

1) ثنا و سپاس و نيايش جلال الدين مولوي در مثنوي معنوي. 2) ستايش ها و نيايش هاي شاهنامه از زبان رستم در لحظه هاي حساس پيکار و نبرد3) مناجات ها و نيايش هاي لطيف و زيباي نظامي در مثنوي هاي وي. 4) نيايش هاي شور انگيز وحشي بافقي در آغاز منظومه ي شيرين و فرهاد  

  8- کلمه ي «جان» در بيت «تن ز جان و جان ز تن مستور نيست / ليک کس را ديد جان دستوري نيست» در کدام نقش دستور نيامده است؟ (سراسري 78)

1) متمم 2) نهاد 3) مضاف اليه 4) مفعول  

  9- بيت «تن ز جان و جان ز تن مستور نيست/ ليک کس را ديد جان دستور نيست» تکرار و تأکيد کدام بيت است؟( آزاد 78)

1) محرم اين هوش جز بي هوش نيست/ مرزبان را مشتري جز گوش نيست 2) هر کسي از ظن خود شد يار من / از درون من نجست اسرار من 3) سر من از ناله من دور نيست / ليک چشم و گوش را آن نور نيست 4) جان و دل را طاقت آن جوش نيست / با که گويم، در جهان يک گوش نيست  

  10- بيت «هر کسي کاو دور ماند از اصل خويش / باز جويد روزگار وصل خويش » با کدام بيت ارتباط معنايي نزديکي دارد؟( آزاد 78)

1) هر کسي از ظن خود شد يار من / از درون من نجست اسرار من 2) هر که آيد به جهان ز اهل فنا خواهد شد / آن که پاينده و باقي است خدا خواهد بود 3) هر که آمد در جهان پر زشور/ عاقبت مي بايدش رفتن به گور 4) ما ز درياييم و دريا مي رويم / ما ز بالائيم و بالا مي رويم  

  11- مصراع «هر که بي روزي است روزش دير شد» با کدام گزينه تناسب معنايي دارد؟ (آزاد 78)

1) هر که پايان بين تر،او مسعودتر 2) هر که روزي بزاد و روزي بميرد 3) روز اميد بس دراز بود
4) کسي را که کاهل بود گنج نيست

  12- در کدام گزينه متضاد وجود ندارد؟ (سراسري 79)

1) من به هر جمعيتي نالان شدم /جفت بد حالان و خوش حالان شدم 2) در نيابد حال پخته هيچ خام / پس سخن کوتاه بايد والسلام 3) همچون ني زهري و ترياقي که ديد /همچو ني دمساز و مشتاقي که ديد 4) سينه خواه شرحه شرحه از فراق / تا بگويم شرح درد اشتياق  

  13- کدام بيت نمايانگر اين مفهوم است. «ني هم زهر است و هم پادزهر»؟(آزاد 79)

1) همچو ني زهري و ترياقي که ديد / همچو ني دمساز و مشتاقي که ديد 2) آتش است اين بانگ ناي و نيست باد / هر که اين آتش ندارد، نيست باد 3) ني حديث راه پرخون مي کند/ قصه هاي عشق مجنون مي کند 4) ني حريف هر که از ياري بريد / پرده هايش پرده هاي ما،دريد  

  14- در مصرع «محرم اين هوش جز بي هوش نيست» مقصود شاعر از «بي هوش» کيست؟ (آزاد 79)

1) معشوق 2) بي خرد 3) عاشق 4) بي توجه
15- معناي مصرع، «محرم اين هوش جز بي هوش نيست» کدام گزينه است؟ (آزاد 80)
1) افرادي هوش بهره اي از عشق ندارند 2) عاشق هم به حقيقت عشق دست نمي يابد 3) تنها عاشقان محرم اسرار خدانيد
4) فقط شوريدگان ، حقيقت عشق را در مي يابند
16- مصراع «ني» حريف هر که از ياري بريد» با کدام مفهوم معادل است؟(آزاد 80)
1) نغمه هاي ني همدم هر عاشق هجران ديده است 2) نغمه هاي ني به عاشق هجران ديده آرامش نمي بخشد
3) آواي ني، داغ عشق را تازه مي کند 4) نغمه ي ني ، گل عشق را در دل عاشق مي پژمرد
17- مفهوم بيت : « سينه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگويم شرح درد اشتياق» کدام است؟ (آزاد 80)
1) دل دردمندان ، مشتاق ديدار معشوق است2) کسي درد فراق را درک مي کند که از درد اشتياق فارغ باشد
3) براي بيان درد فراق آرزومند ديدار معشوقم 4) هجران کشيده اي مي خواهم تا درد آرزومندي وصال خود را بيان کنم
18- در همه ي ادبيات به جز بيت ... کلمه اي وجود دارد که به شيوه نمادين و تمثيلي بر عاشق و عارف واصل دلالت مي کند(سراسري 81)
1) در نيابدحال پخته هيچ خام / پس سخن کوتاه بايد والسلام 2) سينه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگويم شرح درد اشتياق
3) محرم اين هوش جز بي هوش نيست/ مرزبان را مشتري جز گوش نيست 4) هر که جز ماهي ز آبش سير شد / هر که بي روزي است روزش دير شد
19- مفهوم بيت « سرمن از ناله من دور نيست / ليک کس را ديد جان دستور نيست» با کدام گزينه متناسب است؟ (سراسري 81)
1) حال من اکنون برون از گفتن است / اين چه مي گويم نه احوال من است 2) اي گل فروش ، گل چه فروشي به جاي سيم / وز گل عزيزتر چه ستاني به سيم گل3) گفت آن يار کزو گشت سردار بلند / جرمش اين بود که اسرار هويدا مي کرد
4) رنگين سخنان در سخن خويش نهان اند / از نکهت خود نيست به هر حال جدا گل
20- معناي کدام کلمه نادرست است؟ (آزاد 83)
1) نفير: نفرت و بيزاري 2) نزهت : خوشي و خرمي 3) ..... : خوردني اندک 3) مورب : کج
21- در کدام گزينه آرايه ي «جناس» به کار رفته است؟ (آزاد 83)
1) هر کسي از ظن خود شد يار من / از درون من نجست اسرار من 2) تن ز جان و جان ز تن مستور نيست / ليک کس را ديد جان دستور نيست 3) همچو ني زهري و ترياقي که ديد؟ / همچو ني دمساز و مشتاقي که ديد؟ 4) ني حديث راه پر خون مي کند / قصه هاي عشق مجنون مي کند
22- بيت « هر کسي کو دور ماند از اصل خويش / باز جويد روزگار وصل خويش » با کدام گزينه قرابت معنايي دارد؟ (آزاد 83)
1) هر کسي بر خلقت خود مي تند 2) تا ريشه در آب است اميد ثمري هست 3) هر کسي آن کند کزو شايد
4) باز گردد به اصل خود هر چيز
23- مفهوم «محرم اين هوش جز بي هوش نيست» چيست؟ (آزاد 83)
1) سرمستي و بي هوشي آدمي را از درک حقيقت باز مي دارد 2) فقط عاشقان محرم اسرار الهي اند 3) تنها عاشق محرم اسرار عشق و درک حقيقت آن است 4) نيروي تفکر از فهم اسرار الهي عاجز است  

  46- خروشيد کاي پايمردان ديو / بريده دل از ترس کيهان خديو» يعني فرياد برآورد که اي ..... (سراسري 75)

1) مردان خدا شناس که از ديو نفس دور مي کنيد 2) شيرمردان که نعره تان، حاکمان ستمگر را به هراس مي افکند
3) جوان مردان که از پادشاه جانب داري مي کنيد 4) حاميان شاه ديو سيرت که از آفريدگان نمي هراسيد  

 47- در مصرع اول بيت «بدان بي بها ناسزاوار پوست / پديد آمد» آواي دشمن ز دوست» چند صفت براي متمم آمده است؟ (سراسري 77)

1) يک 2) دو 3) سه 4) چهار  

  48- مؤلف «چشمه ي روشن» کدام يک از کتاب هاي زير را نوشته است؟ (سراسري 77)

1) آهنگ هاي شاعرانه و مذهبي2) تخيلات شاعرانه 3) برگ هايي در آغوش باد 4) سفر شرق  

  49- بدو گفت مهتر به روي دژم/ که برگوي تا از که ديدي ستم: يعني ضحاک .... (سراسري 77)

1) با اندوه فراوان درباره ظلمي که در حق وي روا داشته بودند، گفت و گو کرد. 2) با خوشحالي و اظهار شادماني از کاوه بازجويي کرد 3) دوستانه به او گفت: که از هر کسي آزرده شده است باز گويد 4) خشمگينانه ، نام کسي را که به کاوه ظلم کرده بود از او پرسيد  

  50- براساس داستان «کاوه دادخواه» همه گزينه ها به جز گزينه ي ... از دلايل رفتن ضحاک به سرزمين هندوستان است. (سراسري 78)

1) به خيال خود از پيش بيني اختر شناسان و نابودي تخت و تاج خود به دست فريدون برهد 2) از سقوط و کيفر ، جان به در برد و سرنوشت شوم را از خويش دفع کند 3) دشمنان دين را براندازد و سرزمين ايران را از گزند پيروان اهريمن، ايمن سازد 4) مي خواهد چنان خون بريزد تا در آبزني، سر و تن خود را با آن خون شست و شو دهد  

  51 - «دژم» يعني .....(آزاد 78)

1) دشمن 2) بدخو 3) سختگير 4) خشمگين  

  52- در بيت «خروشيد کاي پايمردان ديو / بريده دل از ترس گيهان خديو» منظور از «ديو» و «کيهان خديو» کدام است؟ (سراسري 79)

1) شيطان- امير 2) شيطان- فريدون 3) ضحاک- خدا 3) ضحاک- فريدون  

  53- باتوجه به شاهنامه فردوسي ، پدر فريدون که بود و به چه سرنوشتي گرفتار آمد؟ (سراسري 79)

1) آبتين- مغز سرش غذاي ماران شد 2) سياوش- در سرزمين غربت کشته شد3) کي خسرو- به مرگ طبيعي در گذشت
4) کيکاووس- به ناکامي و تيره روزي درگذشت  

  54- معناي مصراع «شماريت با من ببايد گرفت» چيست؟(آزاد 80)

1) بايد به من حساب پس بدهي 2) بايد به حساب من رسيدگي کن 3) بايد با هم به حساب او برسيم
4) بايد هر دو حساب پس بدهيم  

  55- «شده بر بدي دست ديوان دراز» بيانگر چه مفهومي است؟(سراسري 78)

1) رعايت حال بدکاران 2) تعدي محاکم به حقوق عمومي 3) تسلط اهريمن صفتان و آشوبگران 4) رواج زشتي و پليدي  

  56- معني بيت «هم آنگه يکايک ز درگاه شاه / برآمد خروشيدن دادخواه» چيست؟ (سراسري 80)

1) بعد از آن به آرامي نواي عدل و دادگري از همه جا به گوش درباريان رسيد 2) در آن لحظه، ناگهان فرياد اعتراض ستمديده از کاخ بلند شد 3) در آن زمان پشت سرهم براي عدالتخواهي از بارگاه بيرون آمدند 4) سپس اندک اندک شاکيان به بارگاه حاکم درآمدند  

  57- «مني چون بپيوست با کردگار / شکست اند آورد و برگشت کار» يعني ....(سراسري 83)

1) چون خودخواهي و خودپسندي به جايي رسيد که ادعاي خدايي کرد بدبخت شد 2) غرور را با خداپرستي درهم آميخت و به همين سبب در برابر شيطان نفس مغلوب گشت 3) هنگامي که غرور خودخواهي او را به آفريدگاري رساند از ادعاهاي خودش برگشت 4) هوا و هوس، انگيزه و سبب شکست او در برابر خواهش هاي نفساني اش شد  

  58- شاعر در کدام گزينه از «آرايه ي مراعات نظير» استفاده کرده است؟(آزاد 83)

1) بدان بي بها تا سزاوار پوست / پديد آمد آواي دشمن ز دوست 2) زديوارها خشت و از بام سنگ / به کوي اندرون تيغ و تير خدنگ 3) همي برخروشيد و فرياد خواند / جهان سراسر سوي داد خواند 4) نهان گشت آيين فرزانگان / پراگنده شد نام ديوانگان  

 

 

 

    

 

 


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ جمعه یازدهم بهمن ۱۳۸۷ ] [ ۸:۳۰ قبل از ظهر ] [ ]

زبان وادبیات فارسی 3-

 

1-    درترکیب ها و گروه واژه های زیر چند غلط املایی وجود دارد؟

فیّاض و بخشنده- قدح وکاسه - تضّرع والتماس – لطیفه ی نغز- معلوف وانس گرفته – منزّه از مادهّ – زبون و مخزول – بهره ور ومحظوظ – زشت ومذموم – شادمان و معشوف- مضغ و جویدن – معاصی وگناهان

1) دو                      2) سه                           3) چهار                          4) پنج

 

2-    در کدام عبارت غلط نگارشی وجود دارد؟

1)    تاریخ ادبیات از آن جهت که معرّف اوضاع واحوال اجتماعی هر ملت است ، اهمیت بسیار دارد.

2)    نقد تاریخی ، نقد ی است که منتقد برای تحلیل یک اثر ادبی، حوادث با امور مربوط به تاریخ را مورد بررسی قرار دهد.

3)    ازمطالعه ی آثار ادبی می توان دریافت ، که عواطف و احساسات هنرمند چیست و محرک او دراندیشه اش کدام است ؟

4)    از طریق اشعار محلّی و عامیانه ، می توان با احساسات درونی و اعتقادات مذهبی و ارزش های

اجتماعی  گویندگان آن پی برد .

 

3-    در کدام عبارت ، انواع سه گانه ی واژه های مشتق ، مرکّب ومشتق – مرکّب، وجود دارد؟

1)    حافظ درتلفیق دو فرهنگ ایران واسلام به مانند استاد و حکیم فرزانه توس، فردوسی، به توفیق بیشتری دست یافته است .

2)    زمانی که هنوز سپاه مغول شهرهای مردخیز ایران رامیان تاخت وتاز خود قرارنداده بود،عراقی درخانواده ای دانشور دیده به جهان گشود.

3)    عبید زاکانی در رساله های کوتاه خود،بی گمان ظهور نیرمندترین وخلاّق ترین منتقد اجتماعی رادرادبیّات انتقادی فارسی بشارت داده است.

4)    ازمیان همه ی شاعران زبان فارسی بی گمان کسی توفیق آن رانداشته است که به اندازه ای حافظ، مطلوب نظر خاص وعام قرارگیرد.

 

4-    کدام هجای کلمه های((وصل کردن، بی حوصلگی ،می پیوندند، پیشینه ))،به ترتیب تکیه داراست؟

1) پایانی،قبل ازآخر،پایانی،آغازی                          2) پایانی، آغازی، آغازی ،پایانی

3) قبل ازآخر، پایانی،آغازی،پایانی                         4) قبل ازآخر،آغازی،قبل ازآخر،پایانی

 

5- مفهوم بیت((نبیندمرا زنده با بندکس      که روشن روانم براین است وبس))برنفی.......تأکید می کند.

1) آزادگی             2) ستم پذیری              3) جوانمردی                 4) بیداد ستیزی

 

6-عبارت زیراز نویسنده ی کدام کتاب است و مفهوم آن با مفهوم کدام بیت متناسب است؟

((غرض من آن است که تاریخ پایه ای بنویسم وبنایی بزرگ افراشته گردانم ، چنان که ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند))

1)    تاریخ بیهقی- پی افکندم از نظم  کاخی بلند                  که ازباد وباران نیابد گزند

2)    تاریخ طبری- همیشه تا برآید ماه و خورشید                مراباشد به وصل یار امّید

3)    تاریخ بیهقی- خوش است اندوه تنهایی کشیدن              اگرباشد امید باز دیدن

4)    تاریه طبری - نمیرم ازاین پس که من زنده ام              که تخم سخن را پراکنده ام

 

7- معانی درست همه ی واژه های ((القا ،الم، براعت ،مسطور،نواهی))به ترتیب درکدام گزینه آمده است ؟

1) آموختن، درد ورنج، برتری، پوشیده شده، ناحیه ها

2) لغو کردن، درفش، بیزاری، نوشته شده، نهی شده ها

3) لغوکردن، درفش، بیزاری، پوشیده شده، ناحیه ها

4) آموختن، درد ورنج، برتری، نوشته شده، نهی شده ها

 

8- درکدام گزینه ،غلط املایی وجوددارد؟

1) پیمان شکن کسی است که میثاق خودرا نغز می کند.

2) جزردریا به پایان رسید و صفیرگلوله ها ازهر طرف شنیده شد

3) سفیرآلمان ،نظردولت متبوع خودرااعلام کرد.

4) عید غدیر مانند عید فطر ازاعیاد بزرگ اسلامی است

 

9- کاربرد همه ی گزینه ها بجز گزینه ی............ خلاف آیین نگارش فارسی است .

1) اعلم تر              2) دوگانگی              3) حسن خوبی               4) سوابق گذشته

 

10- کدام گزینه ، مثالی برای عدم رعایت قواعد معنایی است ؟

1) توتورا فریب دادی                                   2) من به مدرسه می رویم        

    3) مدادم با دلخوری مرا خورد                        4) عقاب ها، پرنده را شکار کرد

 

    11- تعداد تک واژه ها و واژه ها ی کدام گزینه بیشتراست؟

     1) مطالعه فرهنگ و هنر هر ملت مارا با تاریخ آن ملت ونشیب وفرازهای اجتماعی وتاریخی آن آشنا                                

      می سازد.

     2) موضوعات گوناگونی هستند که شاعران ونویسندگان آن رامایه ذوق وهنر خویش قرارداده اند.

     3) فرهنگ وهنر هر ملت جلوه گاه ذوق ،باورها، گرایش ها، آرمان ها و آرزوها ی آن ملت است

     4) آداب ورسوم، دعوت به ارزش هاورفتارهای سازنده اجتماعی ازمهم ترین عناصر وموضوعات       

      فرهنگی هستند . 

 

     12- درکدام گزینه غلط نگارشی وجود دارد؟

      1) نثر دینی فارسی دری، باترجمه ی تفسیر طبری آغاز شد

      2) سبک نویسندگی ناصر خسرو درسفرنامه ، همواروساده و دلپذیراست

      3) شعر عامیانه ازدل شاعرانی گمنام برآمده که هرگز ادعای شاعری نداشته اند.

      4) نثر خواجه عبدالله دررسایل، آهنگین وآراسته به شعرو آیه وحدیث است

 

     13- معانی مقابل همه ی جمله ها بجز جمله ی ..............درست است

      1) تامردم زنده باشد او را از قوت چاره نیست : برای ادامه حیات باید نیرومند وقوی شد

      2) هفتاد هزار سوار او همه به هزیمت شدند:همه ی سربازان او،شکست خوردند

      3) بفرمود تااو را به یوزبانان سپردند: یوزبانان را مأمور مراقبت ومحافظت ازاو کردند

      4) سگی بیامدوسردردیگ کرد،دهنش بسوخت، سبک برآورد:سگ به علت سوختن دهنش ،فوراً

       سرش را بالا کشید.

 

 

14- باتوجه به بیت ((به راه اندر شتاب تو چنان باد            که گردت را نباید درجهان باد))کدام گزینه نادرست  است ؟                                                              

1) بیت ،ردیف دارد.                                               2) آرایه ی کنایه دربیت ، وجود دارد

3) آرایه ی جناس تام دربیت مشاهده می شود                 4) هردوکلمه پایانی مصراع ،کلمات قافیه اند.

 

15- اسفندیار دربیت زیر، به کدام موضوع توصیه ودعوت نشده  است؟

(( بترس از جهان داریزدان پاک            خرد را مکن بادل اندرمغاک))

  1) خوف ازخالق                                              2) تعقّل وتأمل         

  3) توجه به عواطف واحساسات انسانی                  4) بی اعتنایی به مرگ به هنگام جنگ   

 

16- معانی درست واژه های ((قربت، ممدّ، فایق، باسق، صفوت)) به ترتیب درکدام گزینه، آمده است؟

1) نزدیکی، مددکننده، بهتر،گناهکار،پاک                    2) دوری،یاری رساننده،برتر،کوتاه،خلوص

3) نزدیکی، یاری رساننده،برتر،بلند، برگزیده           4) دوری،طولانی،برگزیده،بالا،خالص

 

17- دو جمله آخر عبارت ((اميرازدوربديد وبشنيد وبخنديد وگفت: ((اي حكيم ،ازمن چيزي بخواه)) گفت:جامه ي خود مي خواهم اگرانعام فرمايي.)) با همه ي گزينه ها بجزگزينه ي...........متناسب است

1) ازطلا گشتن پشيمان گشته ايم             مرحمت فرموده مارا مس كنيد

2) اميدواربود آدمي به خير كسان            مرا به خير تواميد نيست شرمرسان

3) داني چه كني؟مرابه من باز گذار         وين دست عنايت ازسرمن بردار

4) بده فرمان به هرموجب كه خواهي       كه تا باشم مراسلطان توباشي

 

18- در كدام بيت،آرايه ي حس آميزي وجوددارد؟

1) چنين پاسخ آوردش اسفنديار                  2) چنين گفت رستم به آواز سخت

3) غمين گشته اسپان ومردان تباه               4) خروش آمدازباره ي هردو مرد

 

19- كدام بيت، اززبان اسفنديار خطاب به رستم است ؟

1) تو بامن به بيداد كوشي همي                 دو چشم خرد را بپوشي همي

2)من امروز نزبهر جنگ آمدم                 پي پوزش ونام وننگ آمدم

3) بترس ازجهان دار يزدان پاك              خرد را مكن با دل اندرمغاك

4) زنيرنگ زالي بدين سان درست          وگرنه كه پايت همي گورجست

 

20- همه ي گزينه ها بجز گزينه ي.............درون مايه ي داستان رستم واسفنديار را تشكيل مي دهد.

1) تضاد اقتدارگرايي وميهن پرستي                   2) برخورد آزادي و اسارت 

3) تقابل پيري و جواني                                  4) نزاع كهنه ونو

 

 

 

21- دركدام گزينه محدوده هاي ساخت صوري زبان آمده است؟

1) ساخت آوايي وصرفي و نحوي                        2) ساخت واجي ومعنايي

3) ذخيره هاي زباني                                        4) ساخت وزن وقافيه

 

22- دركدام گزينه فرآيند واجي افزايش به كارنرفته است؟

1) سيامك               2) كيان             3) رياست                 4) شيطان

 

23- در همه گزينه ها به جزگزينه ي ...........اسم مركّب به كاررفته است.

1) نفوذ نقاشي غرب از اواسط دوره ي صفوي آغاز شد

2) مسجد ومدرسه ي سپهسالار درقرن سيزدهم ساخته شد

3) نگرش پيكر تراشان ناتوراليست به طبيعت وانسان بود

4) هنر معماري درقرن هجدهم تجمل گرا و واقعي بود

 

24- ساخت كدام واژه براساس الگوي ((اسم+پسوند)) نيست؟

1) گوشواره              2) نوين                3) بلوچستان               4) دانشگاه

 

25- رعايت نكردن كدام واحد زبر زنجيري گفتار، موجب ابهام درجمله مي شود؟

1) آهنگ             2) طنين             3) تكيه              4) درنگ

 

26- كدام گزينه بي نياز از ويرايش است؟

1) ما ازاين نتيجه كاملا‌‌‌ً خشنود هستيم                         

 2) هوا سرد هست

3) هنوز معلوم نيست چه تعداد ازدانشجويان شامل اين طرح شده اند.

4) بشد سوي آب وسروتن بشست

 

27- دركدام گزينه فعل مجهول به كاررفته است؟

1) هيچ خلق آن خواب آشكار نكرد               2) درقصص خوانده آمده است

3) دانش آموزان خوشحال شدند                  4) بشد سوي آب وسروتن بشست

 

28- درهمه ي گزينه به جز گزينه ي ..........بخشي از جمله حذف شده است

1) هركه به قامت مهتربه قيمت بهتر            

2) پيرفرتوت راازميان كاربيرون آوردند وزمام كاربد وسپرد

3) اول قصه اي كه اهل كوفه رفع كرده بودندواز عامل خود شكايت كرده

4) مرا زورو فيروزي ازدارو است چ

 

29- چنان چه براي توصيف موضوعي ازعلم معاني وبيان وآرايه هاي ادبي بهره بجوييم ازكدام نقش زباني استفاده كرده ايم؟

1) محمل انديشه           2) آفرينش ادبي             3) ايجادارتباط             4) حديث نفس

 

30- درهرگزينه اي به جز گزينه ي ...........كنايه به كاررفته است

1) در بوته ي آزمايش گذاشتن                     2) بند،افكار گوهرپهلواني اوست

3) گوشش بهاين حرفها بدهكار نيست           4) زرتشت اورا كمربسته ي خودكرده

31- درمصراع ((كفی راد دارد ولی پر زداد)) كدام آرايه ی ادبی ديده نمي شود؟

1) استعاره              2) مجاز              3) واج آرايي               4) جناس

 

32- نقش صفير((م)) دركدام گزينه متفاوت است؟

1) كه درآن جا خبر از جلوه ی ذاتم دادند              2) كه بدان جور جفا صبر وثباتم دادند

3) كه زبذر غم ايام نجاتم دادند                           4) مستحق بودم واين ها به زكاتم دادند

 

33- مصراع دوم شعر((من اگر كام رواگشتم و خوشدل چه عجب))چيست؟

1) باده از جام تجلّی صفاتم دادند              2) مستحق بودم واين ها به زكاتم دادند

3) كه بدان جور جفا صبر وثباتم دادند       4) كه درآن جا خبر از جلوه ي ذاتم دادند             

 

34- عبارت((فراغ ملك قناعت شدن))يعنی:

1) دورشدن ازقدرت               2) وارستگی حاصل ازخرسندی وبی نيازي

3)‌ به آسايش رسيدن               4) ثروتمند شدن

 

35- عبارت((ملك را گفت درويش استوار آمد)) يعني:

1) به پادشاه گفت كه رويش به تندی و استواری وارد شد

2) پادشاه گفت كه درويش درگفتاروعقيده ی خود استوار است

3) سخن درويش براي پادشاه بسيار ناخرسندو دشوار آمد

4) سخنان درويش برای پادشاه منطقی وپسنديده بود

 

36- در عبارت ((مرد خود مرده بود كه جلادش رسن به گلوافكنده بود وخبه كرده )) ضمير((ش)) وابسته به كدام يك از اجزای جمله است ؟

1) بدل                2) متمّم               3) مفعول                4) نهاد

 

37- هدف از به جای آوردن تدابير زير با توجه به داستان قاضی بست بيهقی چه بوده است ؟

((يافتيم خانه تاريك كرده وپرده های كتان آويخته وتركرده و اميررا يافتم آن جا زير تخت نشسته ، پيراهن توزی ،مخنقه درگردن ، عقدی همه كافور وبوالعلای طبيب آن جا زير تخت نشسته ديدم))

1) تخفيف ميزان تب واعتدال دمای بدن امير  

2)  كاهش خشم اميرو ايجاد مكانی مناسب جهت آرامش روانی وی

3) مساعد كردن محيط برای اقدام به زخم بندی         

4)آماده كردن امير جهت جراحی و شكافتن جراحت

 

38- كدام گزينه برای كامل كردن عبارت ((هر ايرانی فارسی دان در كلام بيهقي موسيقي پرتأثيري حس مي كند. اين آهنگ موزون از يك سوواسطه ی به گزين كردن بيهقی است ازميان انبوه واژه ها وتركيبات وازسوی ديگرمحصول .........اوست)) مناسب است؟

1) بررسی و تصحيح مكرر              2) توجه درباريان به كلام

3) اقتضای زمان نويسندگی              4) حسن تأليف كلام

 

39- ازعبارت ((مشتی رندراسيم دادند كه حسنك وزير را سنگ زنند))چه پيامي را نمي توان استنباط كرد؟

1) نشان دادن عدالت اجتماعي                             2) نشان دادن  محبوبيت حسنك وزير

3) اجير كردن گروهي ازمردم بي بندو بار             4) همراه نبودن حكومت با مردم

40- در ادبيات خارجي به چه نوع قصه هايي فابل ( (fable مي گويند؟

1) اززبان ساده انسان باشد       2) عرفانی باشد      3)اززبان حيوان باشد       4) سياسي واجتماعی باشد

 

41- نمودار عبارت((همه ی قشرها،ازعرفای مجذوب جلوه های الهی تا اديبان وشاعران خوش ذوق ورندان بی سرو پا ومردم عادّی،درشعر حافظ، سخن دل خود رايافته اند)) كدام است ؟

 

               سه جزئي گذاربه مفعول                                          چهارجزئي گذرا به متمّم ومفعول                                             

                                                                           

 


              نهاد                    گزاره                                                                                             

                                                                                            نهاد                      گزاره                 

                                     

                                                          مفعول        فعل

                                                                                                                متمّم      مفعول      فعل

                 همه قشر ها                سخن دل خود   يافته اند                                                                                              

  چهارجزئي گذار به متمّم ومفعول                                                                            همه قشر ها            درشعرحافظ    سخن    يافته اند                                                                                                                    

                                                                                                                     سه جزئي گذار به مفعول             دل خود                                                                           

 

    

  نهاد                      گزاره                                                نهاد                  گزاره                                                      

                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                              مفعول             فعل

                                  متمّم          مفعول        فعل                                                                                                                                                               همه قشرها                                                                                                             

                                                                                                                               ...ازعرفاي مجذوب                 خود را           يافته اند         

                              ازعرفا           سخن دل     يافته اند                                                       جلوه هاي الهي                                         

          مجذوب جلوه هاي الهي          خود را      

      تااديبان وشاعران خوش ذوق                 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ یکشنبه ششم بهمن ۱۳۸۷ ] [ ۱۴:۱۹ بعد از ظهر ] [ ]

زبان وادبیات فارسی 3 –

 

1- كدام گزينه نيازبه ويرايش دارد؟

1) وزن شعرنيمايی با اوزان عروضی قديم متفاوت است.                     2) تعدادي از زندانيان، مشمول عفو شدند

3) آل بويه خليفه را بركنار كردندوپسرش را به جای او گمارند              4) كتابي كه ديروز خريدم را خواندم

 

2- تكيه در همه ی گزينه ها به جز گزينه ی.............روی هجای پاياني است.

1) نشست وبرخاست              2) پروردگار                     3) شنيد                              4) نرفتم

 

3- املای كدام گزينه درست است؟

1) املاي مطاع                 2) اصل ونصب                   3) ختواط متقارب                 4) سفروحذر

 

4- همه ی افعال زير مي توانند جمله يگذار به مفعول ومسند بسازند به جز گزينه ي .................

1) به شمار آوردن             2) پنداشتن                        3) رهاندن                              4) ناميدن

 

5-  همه ی واژه ها تغيير معنايی يافته اند به جز..........

 1) دستار                     2) سوگند                            3) رعنا                                    4) قوس                       

 

 6- كدام جمله ازنظرگذاربودن با بقيّه فرق دارد؟

 1) بهار گره ازشكوفه گشود                           2) خورشيد تيرگي شب را به دورترين نقطه ي افق مي راند

  3) نسيم فرش سبزي برزمين گسترده بود           4) دخترك از سايه ي درختان ترسيده بود

 

7- دركدام گزينه صفت صفت ديده نمی شود؟

 1) كوزه ي بزرگ گشاد               2) رنگ سبز چمن                    3) لباس آبي سير                 4) رنگ سرخ آتشي

 

 8- به كار بردن كدام جمع مكسّردر فارسي امروز معمول نيست؟

 1) قناديل                                   2) سلاسل                               3) غرايب                         4) مدن

 

  9- درهمه ی گزينه ها ((فرايند واجی افزايش)) ديده مي شود به جز گزينه ی ..........

   1) سياست                                  2) خانه ي دوست                     3) بيان                             4) خيال

 

10- درهمه ی گزينه ها ((فرايندواجی))صورت گرفته به جز گزينه ی ...........

  1) اجرا                                     2) يگانه                                  3) تن پرور                      4) هرگز

 

 11- با توجه به جمله ی((کلبه ی گلی آنان روی خاک خیس نم کشیده ی کناررودخانه قوز کرده بود)) صفت صفت و مضاف الیه مضاف الیه به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

1) خیس- کنار                           2) نم کشیده - آنان                      3) نم کشیده - رودخانه          4) رودخانه – گلی

 

12- در کدام جمله فعل مجهول وجود ندارد؟

1) آن چه را اقرار بکردی،شنیده آمده است .                             2) شد آن که اهل نظر برکرانه می رفتند.

3) گفته آمد که به دلجویی ما می آیی                                       4) ده تن بردست سمک کشته گشتند.

 

13- کدام گروه از واژه ها، معنای پیشین خود را از دست داده وبامعنای جدید به دوران بعد منتقل شده اند؟

1) سفینه - کثیف- دستور                                                     2) جامه -  سوفار- رعنا

3) چشم -  سوگند - رعنا                                                     4) دستار- یخچال- سپر

 

14- تفاوت املایی- آوایی درهمه ی گزینه ها به جز گزینه ی.............. وجوددارد.

1) دست بند                           2) مجتمع                         3) انفجار                          4) خواسته

 

15- در کدام گزینه  ، وابسته ی وابسته  استفاده نشده است؟

1) من خویشتن اسیر کمند نظر شدم.                                2) رنگ اتومبیل پدرش سفید یخچالی است

3) درهوای نسبتاًخوبی ورزش می کنیم                            4) در سایت دبیرستان پنج دستگاه رایانه وجود دارد .

 

16- در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی.............تکواژوابسته هست.

1) قلمدان                    2) فیزیکدان                     3) شمعدان                    4) چینه دان

 

 

 

17- درکدام گزینه نهاد بافعل مطابقت دارد؟

1) خورش ها بیا راست خوالیگران                                2) نوح وابراهیم خلیل بمرد

3) رحم اگر نکند مدّعی،خدا بکند.                                 4) مردم به آسمان نگریست

 

18- درکدام گزینه ((فرایند واجی کاهش ))وجود دارد؟

1) یگانه                     2) کیاست                  3) زنبیل                    4) برآورد

 

19- کدام واژه مفرد است؟

1) سجایا                   2) ستور                     3) نکت                   4) سطور

 

20- در کدام گزینه غلط املایی هست؟

1) آب برداشتم تا که را رمقی از حیات باقی است                      2) ما حقّ این نعمت تندرستی را لختی گزارده باشیم

3) شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکّد شده است                    4) بوسهل برخشم خود طاقت نداشت برخواست نه تمام

 

21- نمودار جمله ی (( تصویر فردوسی از شهامت و مردانگی کاوه ، به شعر فارسی فروغی خاص بخشیده است)) کدام است؟

1) چهارجزئی گذار به  مفعول و متمم                                                        2)  سه جزئی گذار به مسند

 

 


     نهاد                           گزاره                                نهاد                                گزاره

                                                                                                    

 

گروه اسمی      متمّم اسمی       مفعول          متمّم            فعل                                                                         مسند                            فعل

 

 


                                                                                                                                  تصویر                             فروغی                           است

تصویر           ازشهامت و      فروغی        به شعر          بخشیده                          

                                                                                                                    فردوسی                         خاص بخشیده                      

فردوسی       مردانگی کاوه      خاص          فارسی           است

 

3) چهار جزئی گذار به متمّم و مسند                                                     4) چهارجزئی گذار به مفعول و متمّم

 

 


نهاد                           گزاره                                   نهاد                                  گزاره

                                                                         

                         متمّم            مسند              فعل

                                                                                                                                                                             متمّم             مفعول           فعل

 


تصویر                           به شعر         فروغی         بخشیده

                                                                                                                                    تصویر                          از شهامت      فروغی          بخشیده

فردوسی                       فارسی           خاص             است                                         

                                                                                                                                   فردوسی                        ومردانگی        خاص             است

 

22- کدام گزینه درباره ی طنز مناسب نیست؟

1) خنده ی تبخ و دردناک           2) اغراق در توصیف حالات           3) عدم تقلید از آثار ادبی           4) کش دار کردن ماجرا

 

23- از مفهوم طنز آمیز کدام ضرب المثل هم می توان فقر را برداشت کرد هم خساست را ؟

1) یکی نان نداشت بخورد پیاز می خورد اشتهایش باز شود.

2) خر را که به عروسی می برند برای خوشی نیست، برای آب کشی است

3) تیری که از شست رفته باز نمی گردد

4) دهنه ی جیبش را عنکبوت گرفته

 

24- کدام واژه ی مرکّب ، دراصل ،یک گروه اسمی بوده است که به هنگام ترکیب، جای هسته ووابسته درآن ، عوض شده است؟

1) آلو بخارا                         2) گل خانه                          3) چوب لباس                      4) جانماز

 

25- در تلفّظ کدام گزینه ، فرایندواجی به شکل ((ادغام)) پدید آمده است؟

1) انبار                              2) قند شکن                           3) زودتر                         4) سیاه تر

 

 

26- مجموع مضاف و مضاف الیه یا صفت و موصوف یا ترکیب های عطفی، هنگامی که با هم تشکیل یک کلمه بدهند چند تکیه و کدام تکیه ، باقی می ماند؟

1) فقط یکی- آخرین                2) فقط یکی - اولّین                 3) دوتا- میانی و آخرین                 4) دوتا- اوّلین و آخرین

 

27- کدام کلمه ، درزبان معیار، دوتلفّظی است؟

1) زورمند                           2) مستمند                             3) هوشمند                                  4) ثروتمند

 

28- درجمله ی((نگاه های اسیرم راهمچون پروانه های شوق دراین مزرع سبزآن دوست شاعرم رهامی کنم))به ترتیب چندصفت وچند مضاف الیه وجود دارد؟

1) پنج - چهار                     2) چهار- پنج                          3) چهار- سه                              4) سه- چهار

 

29- درعبارت((شما که این سخنان را می شوید چند نفررا می شناسیدکه بدانندزندگی راحت وآسوده رابرای چه می خواهند واصلاًبدانند زندگی کامل چیست؟))جمعاً چند صفت هست؟

1) هفت                            2) شش                                  3) چهار                                   4) پنج

 

30- هدف طنز:

1) ذم و قدح است              2) اصلاح و تزکیه است              3) مردم آزاری است                   4) برانگیختن خنده و مسخره کردن است

 

31- تکواژ وابسته ی کدام گزینه برمفهوم ((جمع )) دلالت دارد؟

1) کوهان                      2) پاییزان                                 3) نیاکان                                4) باختران

 

32- ازکدام مصدرمی توان جمله ی گذار به مفعول ومتمم ساخت؟

1) نگریستن                   2) ربودن                                 3) شوریدن                             4) نامیدن

 

33- بن مضارع کدام گروه ازمصادر درست نیست؟

1) گسستن- خواندن- رستن:گسل- خوان- رس

2) سفتن- داشتن- کاستن: سنب- دار- کاه

3) گذاشتن- نشستن- غلتیدن: گذار- نشین- غلت

4) ماندن- رشتن- کاشتن: مان- ریس- کار

 

34- نوشته ای که حاصل تأملات درونی نویسنده باشد درچه گونه ای ازنوشته ها می گنجد؟

1) تشریحی                 2) تحقیقی                       3) توصیفی                   4) تحلیلی

 

35- همه ی واژه ها به جز گزینه ی............به کلّی اززبان امروز حذف شده است.

1) پرّه                       2) برگستوان                  3) چهارآینه                   4) ازفنداک

 

36- درهمه ی گزینه ها به جز گزینه ی............صامت میانجی به کاررفته است.

1) آوارگان                 2) ریزه ای                    3)  دلداده ها                  4) مهرویان

 

37- کدام گزینه واژه ای مشتق- مرکّب نیست؟

1) برابر                     2) روان شناس              3) سه پایه                     4) دانشجو

 

38- در کدام گزینه ((شاخص)) به کاررفته است؟

1) غلامحسین یوسفی،نویسنده و استاد برجسته ی دانشگاه درسال 1306 شمسی در مشهد ولادت یافت.

2) معلّم نقّاشی ما یکی ازسرتیپ های دوران ناصرالّدین شاه بود

3) مجموعه ی((درکوچه باغ های نیشابور)) را دکتر شفیعی کدکنی سروده است.

4) درایران مهندس عمران ، خیلی زیاد است .

 

39- همه ی کلمات کدام گزینه وابسته ی وابسته  است؟

1) ممیز- شاخص- صفت صفت- قید صفت

2) مضاف الیه مضاف الیه - ممیز- صفت صفت- متمّم متمّم

3) معطوف- بدل- ممیز- شاخص

4) شاخص- بدل- معطوف- تکرار

 

 

 

40- فرمول مقابل همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ............ درست نیست؟

1) بحث درباره ی مسائل ادبی این روزها بسیار رایج است.=نهاد+متمّم+مسند+فعل اسنادی

2) مردم ایران به دین و فرهنگ اصیل خویش پای بندی استواری دارند.= نهاد+متمّم+ مفعول+فعل

3) استادان دانشگاه برای مطالعات علمی به اروپا رفتند.=نهاد+ متمّم+متمّم+فعل

4) انتقاد اززشتی ها و نا بسامانی ها دراصلاح رفتار اجتماعی سودمند است.= نهاد +مسند+ فعل

 

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ یکشنبه ششم بهمن ۱۳۸۷ ] [ ۱۴:۱۸ بعد از ظهر ] [ ]

آزمون چهار گزینه ای زبان فارسی2

 

1- کلمه های .........عربی که درزبان فارسی معمول استمانند ظاهراً قید مختص اند.

1) وصفی                2) بی تنوین                3) منوّن                 4) فارسی

 

2- کدام گزینه جایز نیست که کلماتش در نقش قیدی بکارروند؟

1) ظاهراً- باطناً- سریعاً                       2) اصلاً- اصولاً- احتراماً

3) گاهاً- جاناً- زباناً                             4) حتماً- احتمالاً- اجباراً

 

3- کدام تعریف درباره ی قید مشترک صدق نمی کند ؟

1) کلیّه ی کلماتی که صفت یا اسم اند امّا نقش قیدی می گیرند قید مشترک اند.

2) کلمه هایی که دراصل قید نیستند ولی درجمله نقش نقش قیدی پیدا می کنند قید مشترک اند.

3) کلماتی که دراصل نوع دیگری از کلمه هستند ولی از نظر نقش همیشه ودرتمام جمله ها نقش قیدی دارند.

4) کلمه هایی که درصرف قید نیستند ولی درنحو قید هستند.

 

4- درکدام گزینه هیچ گونه قیدی وجود ندارد؟

1) مردم خوب همه چیز را روشن و پاک می بینند.

2) هرکس که خوب باشد پاداش خوبی خود را دریافت خواهد کرد

3) آن که خوب است و با مردم خوب رفتار می کند خدا از اوراضی است.

4) عیّاران فاصله های بین شهرها را به تندی طی می کردند.

 

5- درکدام گزینه قید مختص وجود ندارد؟

1) بنای کار عیّاران بر جوانمردی بود و درراه دفع ظلم و یاران به مردم بینوا هرگز از تحمّل خطر امتناعی نداشتند.

2) سیّد جمال الدین اسد آبادی دائماً برای وحدت اسلامی تلاش می کرد.

3) هنوز نیک و بد زندگی به دفتر عمر                   نخوانده ای و به چشم توراه و چاه یکی است

4) روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست             وز بهر طلب بال و پر خویش بیار است

 

6- با توجّه به قید های هر جمله کدام گزینه با بقّیه متفاوت است؟

1) وقت خیلی دیر است.                        2) لقمان بسیار دانا بود.

3) هوا کاملاً صاف شد .                       4) او خیلی خوب می نویسد.

 

7- صورت مجهول ((برسانم))چیست؟

1) رسانده شوم                    2) رسانده شدم                    3) رسیده شوم                         4) رسانده خواهم شد

 

8- در عبارت ((گفت: گفته ام را پیش ازآن که به تو گفته باشم به او گفته بودم.)) کدام یک از انواع ماضی نیست؟

1) نقلی                             2) مطلق                            3) التزامی                              4) بعید

 

9- در کدام مصدر((بن مضارع )) موجود است؟

1) آفریدن                        2) خواستن                           3) دویدن                               4) گفتن

 

10- کدام گزینه نگارش صحیحی دارد؟

1) من زباناً و جاناً از او حمایت خواهم نمود.                                    2) من رسماً از او تشکّر کردم.

3) او ناچاراً به خانه ی ما مراجعه نمود.                                          4) او مطلب را تلفناً به اطلاع  محسن رساند

 

11- استفاده از کدام ترکیب در نوشته صحیح نمی باشد؟

1) مکّه ی معظّمه                   2)  مدینه ی منورّه                   3) شهرهای معموره                    4) مدینه ی فاضله

 

12- استفاده از کدام ترکیب در نوشته درست است؟

1) خانم های دانشور               2) خانم های محترمه                3) خانم مدیره                            4) خانم رئیسه

 

13- کدام گزینه از نظر نگارش درست است؟

1) ابن سینا از دانشوران عصر خود اعلم تر است.

2) اوسال هاست که به بیماری فشارخون مبتلا شده است .

3) خوبیّت و مرغوبیّت میوه ها را تضمین می کنیم    

4) ما زباناً وعملاً برای خدمت به خریداران گرامی آماده ایم .

 

14- نگارش کدام جمله شیوا نیست ؟

1) له او به مبارزه پرداخت .                                2) علیه او به مبارزه پرداخت .

3) با او به مبارزه پرداخت .                                4) بر علیه او به مبارزه پرداخت

 

15- استفاده از کدام واژه درنوشته درست است؟

1) خوبیّت                   2) منیّـت                 3) هویّت                  4) رهبریّت

 

16- به کاربردن کدام ترکیب در جمله ازنظر نگارشی صحیح نیست؟

1) نماز گزار             2) خراجگزار            3) سپاسگزار            4) قانونگزار

 

17- کدام گزینه نگارش نادرستی دارد؟

1) کتابی را که خریده بودم، به علی دادم                               2) کتابی  که خریده بودم را محسن با خود برد.

3) سکوت را شکست و مطالب را گفت .                              4) نیکویی برخلق ازواجبات دینی است.

 

18- کدام گزینه نگارش درستی دارد؟

1) ضعیف کشی و مردم آزاری خوبیّت ندارد.

2) درک  هویّت موجودات ، دشوار است.

3) خودخواهی و منیّت،موجب ضعف و گمراهی است

4) باید ازتفرقه و دوئیّت بپرهیزیم .                   

 

 19- نوشته ای که دریافت ها یا نظریّات نویسنده را در موضوع یا موردی خاص به خوانندگان منتقل می کند، اصطلاحاً چه می گویند؟

1) زندگی نامه                   2) سفرنامه                     3) گزارش                       4) مقاله 

 

20- اگرنویسنده یا شاعری ضمن ستایش خدا وپیامبر به ذکر الفاظی بپردازد که بامحتوا و مضمون کتابش ارتباط داشته باشد به آن چه می گویند؟

1) براعت استهلال               2) تعریض                  3) مراعات نظیر                4) تمهید

 

21- کدام گزینه به واج میانجی نیاز ندارد؟

1) نامه                             2) بچّه                       3)کلاه                            4) پخته

 

22- فعل در مصراع ((زمانه به دست تو دادم کلید))چیست؟

1) دست دادم                     2) دادم                      3) داد                             4) به دست توداد

 

23- درکدام گزینه نقش ضمیر((ش))با بقیّه متفاوت است؟

1) ازتمام بندرگاه هایش راندند                        2) تن پوشش را و پرچمش را ربودند

3) زیبای کوچکش را ربودند                          4) بردهانش زنجیر بستند.

 

24- بیت((علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را / که به ماسوا فکندی همه سایه هما را ))چند جمله است؟

1) چهار جمله                 2) پنج جمله                   3) دو جمله                    4) سه جمله

 

25- نگارش کدام جمله صحیح است؟

1) ناصر خسرو کتاب سفرنامه را تألیف کرده است.

2) من با او آشناییّت ندارم .

3) کتاب گلستان به وسیله ی سعد ی شیرازی نوشته شده است.

4) کشور فوق الذکر از سه قوم تشکیل شده است .

 

26- کدام گزینه درباره ی جمله ی((هوای شمال سرد و دلپذیر است.))غلط است؟

1) هوا= نهاد              2) شمال= مضافٌ الیه             3) و = حرف ربط                 4) مطبوع = مسند

 

27- گونه ی زبانی که زبان کوتاه و صریح دارد و در آن از اصطلاحات خاصی می شود چه نام دارد؟

1) ادبی                   2) اداری                  3) مطبوعاتی              4) علمی

28- کدام گزینه درباره ی ((نهاد)) در زبان فارسی معتبرتر است؟

1) اوّلین عنصر جمله به شمار می رود.

2) کننده ی کار و انجام دهنده ی فعل است.

3) عنصری است که حالتی به آن نسبت داده می شود .

4) عنصری است که از لحاظ شخص و عدد می تواند با فعل مطابقت داشته باشد .

29- همه ی افعال زیر به جز .........متمم گیر هستند.

1) اندیشیدن                  2) پرداختن                   3) آمیختن                     4) فریفتن

 

30- واژه« پدر خوانده» چند واج دارد؟

1) 9تا                        2) 10تا                      3) 11تا                        4) 12تا

 

31- جمله« که تو برمی گردی» درجمله ی«دیروز شنیدم که توبرمی گردی» کدام نقش دستوری را برعهده دارد؟

1) نهاد                     2) مفعول                    3) قید                           4) متمم فعل

 

32- مفعول جمله ی« تونیکی می کن و دردجله انداز» چیست؟

1) تو                       2) دجله                     3) نیکی می کن               4)محذوف

 

33- در جمله ی «حافظ خود را رند می داند»،«رند» چه نقشی دارد؟

1) مفعول                2) قید                       3) مسند                       4) جزء فعل مرکّب است.

 

34- د رجمله ی « دسته دسته از ایرانیان به سپاه اسلام می گرویدند»نقش دستوری« اسلام » چیست؟

1) فاعل                  2) متمم                  3) مضافٌ الیه                 4) متمم قیدی

 

35- کلمه ی «دوچرخه سواری » از چند تکواژه تشکیل شده است؟

1) دو تا                 2)سه تا                   3) پنج تا                        4) هفت تا     

 

36- بیت زیر چند مسند دارد؟

            زخم خونینم اگر به نشود،به باشد                   خنک آن زخم که هر لحظه مرا مر هم از اوست

1) یکی                 2) دوتا                  3) سه تا                         4) چهارتا

 

37- نوع« را» در کدام گزینه با بقیّه متفاوت است؟

1) اورادیدم           2) کتاب را خواندم          3) عمر را سپری کردم              4) خویش را فضیلت ثابت کند.

 

38- بیت «کنون بند بگشا از جوشنم/ برهنه ببین این تن روشنم» چند مفعول دارد؟

1) یکی                2) دوتا                       3) سه تا                                4) ندارد

 

39- باتوجّه به جمله ی« ناگاه حربه بینداخت و برسینه ی وی آمد.»کدام گزینه غلط است؟

1) حربه بینداخت= فعل مرکّب            2) وی= مضافٌ الیه             3) سینه= متمم               4) عبارت دوجمله است

 

40- بیت زیر چند شناسه دارد؟

                 گفتاکه ، که را کشتی تا کشته شدی زار                      تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت

1) یکی                     2) دوتا                       3) سه تا                       4) چهارتا

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ یکشنبه ششم بهمن ۱۳۸۷ ] [ ۱۴:۱۶ بعد از ظهر ] [ ]

 

 

 

* باتوجه به متن زير به پرسشهاي شماره 355 و 366 پاسخ دهيد.
شيخ ما را گفتند« که فلان کس بر روي آب مي رود» گفت: «سهل است صعوه اي نيز بر روي آب مي رود» گفتند: در فلان کس در هوا مي پرد. «گفت: ... و مگس نيز در هوا مي پرد» گفتند: «فلان کس در يک لحظه از شهري به شهري مي رود» شيخ گفت: شيطان نيز در يک نفس از مشرق به مغرب مي رود». اين چنين چيزها را قيمت نيست. مرد آن بود که در ميان خلق بنشيند برخيزد و بخورد و بخسبد و بخرد و بفروشد و در بازار در ميان خلق، ستد و داد کند و زن خواهد و با خلق درآميزد و يک لحظه از خداي غافل نباشد».(سراسري 80)

  355- شيخ چه چيزي را نکوهش مي کند؟

1) بي اعتنايي به اقوال عامه 2) پرهيزد از اقدام به امور خارق العاده 3) پيروي از هواي نفس 4) انزوا و عزلت از خلق  

  356- کدام گزينه از ديدگاه شيخ مهمتر است؟ (سراسري 80)

1) معاشرت و مصاحبت با ديگر بندگان خدا2) تأمين معاش از طريق داد و ستد با ديگران 3) اقدام به تشکيل خانواده و حفظ حرمت جامعه 4) پرداختن به زندگي اجتماعي توأم با ذکر پيوسته ي معبود  

  357- کدام گزينه ، از متن زير دريافت نمي شود؟
«به بهترين فرد بني اسرائيل گفته شد که بدترين بني اسرائيل را پيدا کند «او را مهلت خواست و گرد عالم مي گشت. مردي را ديد که به فساد و ناشايستگي معروف بود، چنان که انگشت نماي گشته بود. خواست او را ببرد. ولي با خود گفت ، به قول مردمان خطي بروي فرو نتوان کشيد ، پس اين گمان در حق خويش برم، بهتر ، آن گاه و مي آمد به موسي که بدرستي که آن مرد بهترين ايشان است». (سراسري 80)

1) تشخيص فسق و فساد ممکن نيست 2) تحت تأثير شايعات نبايد بود 3) حکم به ظاهر نبايد کرد 4) در حق مردم بايد حسن ظن داشت  

  358- مؤلف کدام اثر ميرزا طاهر تنکابني است؟ (سراسري 80)

1) الغارات 2) قصص العلما 3) قصص الانبياء 4) مغازي  

  359- «بمان» در عبارت «بعد از اين دانشمندی رابمان ، بينش مندي را پيش گير» با کدام حکمه قرابت معنايي دارد؟ (آزاد 80)

1) يیگر 2) همانند باش 3) توجه کن 4) بگذار  

  360- «به قول مردمان حظي به وي فرو نتوان کشيد معادل کدام اصطلاح امروزي است؟ (آزاد 80)

1) برچسب زدن به کسي 2) سرکيسه کردن مردمان 3) مردم را به پشيزي نگرفتن 4) همه را سرو ته يک کرباس دانستن  

  361- کاربرد حرف «را» در «شيخ ما را چشم بروي افتاد» مشابه کاربرد همين حرف است در عبارت ... (آزاد 80)

1) ما را در دوزخ (دوزخ) بايد 2) خواجه، بوسهل را بسيار ملامت کرد 3) هميشه وي را از ما حاجت آن بود 4) سه خليفت را خدمت کرد  

  362- معني دو عبارت «شيخ بوعبدالله شکست و با خويش رسيد» چيست؟ (آزاد80)

1) شيخ بو عبدالله همه چيز را نابود کرد و به راه خود رفت 2) شيخ بوعبدالله را خفيف کرد و به مقصود رسيد
3) شيخ بو عبدالله خوار شد و به خود آمد 4) شيخ بو عبدالله از حريف شکست خورد و شرمسار شد  

  363- کدام اثر«شرح حال امام محمدغزالي» است؟ (آزاد 80)

1) شرح زندگاني من 2) صفير سيمرغ 3) فرار از مدرسه 4) جست و جو تصوف  

  364- در عبارت «از اين که تکيه بر و نذور اهل خير نمايند. تهذيرشان مي نمود». کدام دو واژه از نظر املايي درست نوشته نشده است؟

1) فطوح، تهذير 2) صفير سيمرغ 3) فرار از مدرسه 4) جست و جو تصوف  

  365- کدام گزينه يا متن « ... را دوست داشت تا آن جا که انسان را از منزلت عالي انسان فرو نيندازد و به دريوزگي و بيکارگي سوق ندهد، آن را مايه ي سبک باري و تعالي روح مي يافت. درست است که مجرد ..... در نزد او موجب نيل به حق نمي شد باري چون با تسليم به طريقت پاي روح از دام تعلق خاک مي رهيد براي پروازش نمي ماند...» تناسب معنايي ندارد؟ (سراسري 81)

1) در اين بازار اگر سودي است با دو روش خرسند است / خدايا منعم کردان به درويش و خرسندي
2) به پادشاهي عالم فرو نيارد سر / اگر ز سر قناعت خبر شود درويس
3) پرسش حافظ دل سوخته کن بهر خدا / نيست از شاه عجب گر بنوازد درويس
3) پرسش حافظ دل سوخته کن بهر خدا / نيست از شاه عجب گر نبود از درويش 4) دولت فقر خدايا به من ارزاني داد / کاين کرامت، سبب خست و تمکين من است  

  366- مفهوم عبارت: «راست باز و پاک باز و امير باش» کدام است؟(سراسري 81)

1) شرط رسيدن به فرمانروايي، راستگويي و بخشيدن مال فراوان است 2) شرط رسيدن به عالي ترين درجه توفيق در هر کاري دقت عمل و اخلاص و از خودگذشتگي کامل در آن کار است 3) بازي کردن درست توأم با راستگويي عامل اصلي وصول به مقام قهرماني است 4) از ويژگي هاي راستين يک فرمانروا صراحت و صميمت در اجراي احکام است  

  367- در همه گزينه ها به جز گزينه ي ... نام يکي از آثار دکتر عبدالحسين زرين کوب ذکر شده است. (سراسري 81)

1) از مقامات تبتل تافنا / پله پله تا ملاقات خدا 2) با کاروان حله برفتم ز سيستان / با طلاي تنيده ز دل بافته ز جان
3) در غم ما روزها بيگاه شد/ روزها با سوزها همراه شد 4) گربريزي بحر را در کوزه اي / چند گنجد قسمت يک روزه اي  

  368- عبارت «واروي است از خداوند بر دل سالک که او از گذشته و اينده غافل مي گرداند» و «توجه طالب است با تمام قواي روحاني خود به جاب حق براي حصول کمال براي خود يا ديگري»توضيح کدام اصطلاحات عرفا و صوفيه است؟ (سراسري 82)

1) همت- وقت 2) کرامت- فتوح 3) وقت- همت 4) فتوح- کرامت
369- با توجه به عبارت «مولانا به هر طفلي و بيوه اي که در راهش پيش مي آ مد، کرنش و توضع مي کرد و به دربار سلطان و درگاه اهل قدرت هرگز نمي رفت» کدام بيت بهتر و کامل تر مي تواند ويژگيهاي اخلاقي مولوي را بيان کند؟ (سراسري 82)
1) گر به صد نامه نويسم صفت مشتاقي / اشتياقم به ملاقات تو صد چندان است 2) هر کس به ميدان کوشش دراند / ولي گوش بخشش نه هر کس بزند 3) افتادگي جدا و گران مطلبي (= فزون خواهي) جداست / تا کهربا (= کاه ربا) توان شدن، آهن ربا مباش. 4) شنيده ام سخن خوش که پيرکنعان (= حضرت يعقوب) گفت / فراق يار نه آن مي کند که بتوان گفت
370- مؤلف «ايمان الشيعه» کيست؟(سراسري 82) 1) علامه اميني 2) ميرزا طاهر تنکابني 3) سيدمحسن امين 4) محمدتقي مدرس رضوي
371- خلاصه ي حکايت زير را «اسرارالتوحيد» با همه ي بيت ها به جز بيت ... پيام مشترکي دارد.
«ناگاه زني پاره اي از خاکستر از بام بينداخت. بعضي به جامه ي شيخ رسيد. جمع و اظطراب آمدند و خواستند حرکتي بکنند. شيخ ما گفت: آرام گيريد، کسي که مستوجب آتش بود، به خاکستر باز و قناعت کنند، بسيار شکر واجب آيد» (سراسري 82)
1) غم زيردستان بخور زينها بترس از زيردستي روزگار 2) ز مغرور دنيا ره دين مجوي خدا .... از خويشتن بين مجوي
3) طريقت جز اين نيست درويش را که افکنده داود تن خويش را 4) بزرگان نکردند در خود نگاه خدا بين از خويشتن بين مخواه
372- معني کدام واژه ي مشخص شده است؟ (آزاد 82)
1) عاقبت در قدم باد بهار آخر شد = سپري شدن 2) شيخ بوعبدالله شکست و با خوش رسيد= به خود آمد 3) همي با سياوش به گفتن نشاند= اشاره کرد 4) به بعده شد و با عمرو بن عثمان کلي افتاد = درگير شد
373- معني کدام واژه غلط است؟ 1) مفاوضت، هم نشيني 2) فتيان، فتنه گران 3) نعت، صفت 4) کليدت، تيرگي
374- در کدام عبارت غلط املايي وجود دارد؟ (آزاد 82)
1) سهل است چغره اي و..... بر روي آب مي رود 2) هر يکي از او پاي چرمين پوشيده 3) به اين که مرا خلق اختيار کردند که بهترين خلقي قره نتوان گشت 4) شيخ بوعبدالله پير شد و توبه کرد
375- معني «شيخ بوعبدالله شکست و با خوش رسيد» چيست؟ (آزاد 82)
1) شيخ بوعبدالله بيمار شد و سلامت يافت2) شيخ بوعبدالله خفيف و خوار شد و به خود آمد 3) شيخ بوعبدالله خشمگين شد و به حساب او رسيد 4) شيخ بوعبدالله پير شد و توبه کرد
376- معناي عبارت «افراط اقويا در تمتع حق ساير ناس را ضايع مي کند» کدام است؟ (آزاد 82)
1) زورمندان حقوق مردمان ناتوان را ضايع مي کنند 2) زياده خواهي توانگران در بهره وري ، بهره ي ديگر مردمان را به تباهي مي کشد 3) با تجاوز دولتمندان ساير مردم از حقوق خود محروم مي شوند 4) محروميت مردم از حقوق خود به زياده خواهي زومداران انجامد
377- معني عبارت «اين سراي باز کنيم» چيست؟ (آزاد 82)
1) اين در را بگشائيم 2) اين در را خراب کنيم 3) اين خانه را خراب کنيم 4) اين سقف را برداريم
378- موضوع کتابهاي «چهارمقاله- اسرار التوحيد- سياست نامه- نصاب الصبيان» به ترتيب کدام است؟ (سراسري 83)
1) عرفان- معرفت آفريدگار- حماسه- تعليم موسيقي2) کرامات اوليا- شرح مفاهيم عرفاني- بازرگاني- طب کودکان
3) تعليم و تربيت- کرامات عارفان- سيرت پادشاهان- تعليم لغت 4) شرح مفاهيم عرفاني- زندگي پيامبران- امثال و حکم- کودک ياري
379- عبارت «درگيري دايم در تنازع بقا را ، در سلوک راه کمال،انحراف از خط سير روحاني و امري خلاف شأن انساني تلقي مي کرد. حتي به کساني که با او .... مي کردند، جز به ندرت و در احوالي بسيار محدود، همواره طريق سلم و درستي مي سپرد». با مفهوم کدام بيت متناسب است؟ (سراسري 83) 1) چرب و نرمي با عدونايد که شدت به کار/ آهن سرد ست نتواني به گوهر کوفتن 2) تلخ از آن منطق شيرين چو شکر نوش کنم / زان که دشنام که محبوب دهد عين دعاست 3) دشنام خلق را ندهم جز دعا جواب / ابرم که تلخ گيرم و شيرين عوض دهم
4) محتاج کس ندام و نداريم غم ز کس/ گر لطف مي کند و گرم قهر فارغيم
380- «مقرر کرده بود هر روز نيم دينار به جهت اصحاب ...... به خانقاه ياران مي دادند» يعني : «مقرر کرده بود که .... (سراسري 83)
1) هر روز نيم دينار علاوه بر حقوق ياران به آن ها بدهند 2) روزانه نيم دينار به عنوا حقوق و مستمري ياران به خانقاه بدهند 3) به عنوان صدقه ، نيم سکه ي طلا به دوستان خانقاه بپردازند 4) براي دوستان وي به خانقاه وي به عنوان يارانه، نيم سکه طلا بپردازند.
381- مفهوم عبارت «راست باز و پاک باش و امير باش» کدام است؟ (آزاد 83)
1) فرمانروايي ، در درستکاري و صداقت در دوستي است 2) اميري در استقامت و از خود گذشتگي است 3) فرماندهي حقيقت شناس و پاکدامن باشد 4) اميري مصمم و سخاوتمند و ايثارگر باشد
382- در کدام گزينه آرايه ي «کنايه» ديده مي شود؟ (آزاد 83)1) پدرم به زندگي درويشانه اي قناعت کرده بود 2) مولوي در همه احوال سبق کلام را مي ستود 3) مولوي در مواردي معدود از کوره در مي رفت 4) توکلي داشت که به او مقاومت، استحکام اراده مي بخشيد
383- منظور «اين گمان در حق خويش برم بهتر» چيست؟1) بهتر است که خود را بدترين بدانم 2) حق را برگمان خويش برتر بدانم بهتر است 3) بهتر است که خود را بهترين خلق بدانم 4) حق خود مي دانم که گماني بهتر داشته باشم
384- در عبارت «در دنيا همه ي دلتنگي ها از دل نهادگي بر اين عالم است» معناي کتابي «دل نهادگي» چيست؟(آزاد 83)
1) بيزاري 2) دل آزردگي 3) دلبستگي 4) نارضايي  

 

 


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ شنبه پنجم بهمن ۱۳۸۷ ] [ ۱۹:۳۷ بعد از ظهر ] [ ]

  385- با توجه به مفهوم بيت «مي نويسم فاش اول و از قفا/ مي نگارم نامه ي عشق و وفا» چه نوع قيدي را مي توان معادل «از قضا» ذکر کرد؟(آزاد 76)

1) ترتيب 2) تکرار 3) تدريج 4) کيفيت  

  386- بيت «به حرص ار شربتي خوردم مگر از من که بر کردم / بيابان بود تابستان و آب سرد و استسقا» چند جمله است؟(آزاد 77)

1) سه 2) چهار 3) هفت 4) پنج  

  387- مؤلف «خمسه المتحرين» کيست؟ (آزاد 77)

1) عبدالرحمان جامي 2) امير عليشيرنوايي 3) ميرزا رضا کلهر 4) رشيد الدين و طواط  

  389- مقصود شاعر از مصراع«بيابان بود تابستان و آب سرد و استسقا» چيست؟ (آزاد 77)

1) بي اعتنايي 2) راحت طلبي 3) ناآشنايي 4) ناگريزي  

  390- مفهوم بيت «به حرص ار شربتي خوردم مگير از من که بد کردم / بيابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا» در کدام گزينه ، کامل بيان شده است؟ (سراسري 78)

1) چون زمينه ها و انگيزه هاي گناه فراهم بود، از ارتکاب خطا گريزي نبود 2) چنانچه آب را گوارا نمي يافتم ، هرگز اين خطا از من سر نمي زد 3) عطش حاصل از گرماي طاقت فرسا را به ارتکاب گناه برانگيخت 4) اگر از عقل و خرد بهره اي مي داشتم، ميلي به خطا کاري نبود  

  391- در کدام گزينه غلط املايي هست؟ (سراسري 78)

1) او را چون روز شود بگيرند و نزديک اين مستحل برند 2) بعضي مشايخ او را مهجور کردند از جهت مذهب و دين
3) عم و ضجرتي سخت برمن دست يافت 4) هر غصب و فکر به منبع بي شاعبه ي ايمان وصل بود  

  392- واژه ي قافيه ي هر يک از ابيات زير، به جز بيت ... داراي آرايه اي جناس نيز هستند. (سراسري 78)

1) گفت شرح حسن ليلي ميدهم / خاطر خود را تسلي مي دهم 2) مي نويسم نامش اول و از قضا / مي نگارم نامه ي عشق و وفا 3) ناچشيده جرعه اي از جام او / عشق بازي مي کنم با نام او 4) نيست جز نامي از او در دست من / زان بلندي يافت نام پست من  

  393- عبارت زير، معرف کدام اديب و مشاعر است؟
مدتي «دشتي» تخلص کرد. به سعدالدين محمد کاشمري و بعد از او به ناصرالدين عبدالله ارادت داشت و با امير عليشير نوايي» معاصر بود و در سال 898 ه ق يافت و سلطان حسن بايقرا، مراسم تشييع و سوگواري را درباره او به کمال رعايت کرد».(سراسري 78)

1) امير خسرو دهلوي 2) امير عليشير نوايي 3) نورالدين عبدالرحمان جامي 4) عبدالقادر بيدل دهلوي  

  394- کدام کتاب از آثار دکتر محمدعلي اسلامي ندوشن نيست؟

1) آزادي مجسمه 2) با کاروان حله 3) در کشور شوراها 4) کارنامه ي سفر چين  

  395- معني «هر چه خواهي در سوادش رنج برد» چيست؟ (آزاد 78)

1) هر قدر در تفهيم آن بکوشي 2) هر قدر دريافت آن زحمت بکش 3) هر قدر در نوشتن آن رنج ببري 4) هر قدر در آموختن آن به ديگران رنج ببري  

  396- « شبيه بودن سخن سعدي به همه و به هيچ کس شبيه نبودن» بيانگر کدام ويژه گي سعدي است؟ (آزاد 78)

1) هر قدر در تفهيم آن بکوشي 2) هر قدر در دريافت آن زحمت بکش 3) هر قدر در نوشتن آن رنج ببري4) هر قدر در آموختن آن به ديگران رنج ببري  

  397- «زد بانگ که کيست حاضر امروز/ کز عشق نبوده خاطر افرزو» (مسند اليه) کدام است؟ (آزاد 78)

1) دشوار و مصنوع بودن 2) سهل ممتنع بودن 3) موزون و مسجع بودن 4) موزوني و کوتاه عبارتها  

  398- در بيت «هر چه خواهي در سوادش رنج برد / تيغ ... خواهدش حالي ستود» «ش» در مصراع اول و «حالي» در مصراع دوم به ترتيب چه نقشي دارند؟ (آزاد 78)

1) مضاف اليه ، قيد 2) متمم ، بدل 3) مفعول ، قيد4) مضاف اليه ، تميز  

  399- در همه گزينه ها به جز گزينه ي ... آرايه ي تشخيص بکار رفته است؟

1) ديد مجنون را يکي صحرا نورد/ در ميان باديه بنشسته فرد 2) سر و سماطي کشيد بر دو لب جويبار/ چون دورده چتر سبز، در دو صف کارزار 3) حسمت به ازل نظر چو در کارم کرد/ بنمود جمال و عاشق زارم کرد 4) از آن مرد دانا دهان دوخته است/ که بيند که شمع از زبان سوخته است
400- کدام گزينه ، از سرودهاي نورالدين عبدالرحمان جامي است؟ (سراسري 79)
1) اشعه اللمعات 2) بهارستان 3) نفحات الانس 4) هفت اورنگ
401- نويسنده «صفير سيمرغ» کيست؟ (آزاد 79)
1) دکتر عبدالحسين زرين کوب 2) دکتر غلامحسين يوسفي 3) دکتر محمدعلي ندوشن 4) استاد جلال الدين همايي
402- در کدام کلمه، يکي از دو حرف نزديک به هم حذف شده است؟ (آزاد 79)
1) همگان 2) شبگير 3) يک سان 4) يگانه
403- عبارت «پژوهش هاي او در حوزه ي زبان فارسي و نقد و نظرهايي که در اين زمينه ارائه کرده است. از بهترين نمونه هاي پژوهش فارسي محسوب مي شود و کتاب «روزها» ي وي يکي از نمونه هاي برجسته ي حسب حال و زندگي نامه در زبان فارسي است».درباره چه کسي صدق مي کند؟ (سراسري 80)
1) جلال آل احمد 2) عبدالرحيم تبریري 3) محمدعلي اسلامي ندوشن 4) محمدعلي جمال زاده
404- عبارت «شاعر اديب و عارف مشهور که پدرش از دشت (= حوالي اصفهان) به هرات مهاجرت کرد و وي در ... متولد شد. در آغاز کار ، دشتي تخلص مي کرد و در هرات و سمرقند علوم رسمي را تحصيل کرد و با فرقه هاي نقشبنديه آشنا شد و خود نيز از بزرگان اين فرقه شد» چه کسي را معرفي مي کند؟ (سراسري 80)
1) جامي 2) سنايي 3) عطار 4) نظامي
405- کدام بيت بيانگر مناسب ترين توجيه مجنون است براي نوشتن نام ليلي بر ريگ؟ (آزاد 80)
1) مي نويسم نامش اول و از قفا/ مي نگارم نامه ي عشق و وفا 2) گفت شرح حسن ليل ميدهم / خاطر خود را تسلي مي دهم
3) ناچشيده جرعه اي از جام او /عشق بازي مي کنم با نام او 4) نيست جز نامي از او در دست من / زان بلندي يافت قدر پست من
406- کدام اثر جامي به نثر است؟ (آزاد80)
1) نفحات الانس 2) هفت اورنگ 3) فاتحه الشباب 4) خاتمه الحياه
407- در بيت «زد بانگ که کيست حاضر امروز / کز عشق نبوده خاطر امروز؟» فعل مصراع دوم از چه نوع است؟ (آزاد 80)
1) ماضي نقلي 2) ماضي بعيد 3) ماضي مستمر 4) ماضي ساده
408- نام سراينده «خردنامه اسکندري» و «نويسنده لوايح و لوامع» در کدام گزينه درست آمده است؟ (سراسري 81)
1) نظامي گنجوي- فريدالدين عطار 2) فخرالدين هراتي- فخرالدين عراقي3) عبدالرحمان جامي- محمدبن منور 4) عبدالرحمان جامي- عبدالرحمان جامي
409- پيام اصلي سعدي در داستان «سگي پاي صحرا نشيني گزيد» در کدام گزينه آمده است؟ (سراسري 81)
1) سختگيري و مقابله به مثل در برابر رفتارهاي غيرانساني 2) ترس و هراس و اجتناب از هرگونه اعتراض 3) تسليم و سازش با دشمن نيرومند 4) اجتناب از روش و رفتارهاي دور از شأن انسان
410 - «هر چه خواهي در سوادش رنج برد/ تيغ مرمر خواهدش حالي سترد» يعني ... (سراسري 81)
1) آن چه را که به زحمت بنويس، تندباد آن را محو خواهد کرد 2) گردباد همه ي اطراف و حومه ي شهر را به ويرانه بدل خواهد کرد 3) وقتي که شمشيرها آخته شوند تو قدرت مقابله با ايشان را نخواهي داشت 4) هر دانشي که بيندوزي در برابر قدرت نيرنگ ا و تاب نخواهد آورد
411- «ستردن» يعني ، ... (آزاد 82)
1) پاي مال کردن 2) عقيم کردن 3) پاک کردن 4) فراموش کردن
412- کتاب «آزادي مجسمه» اثر کيست؟ (آزاد 82)
1) عبدالحسين زرين کوب 2) غلامحسين مصاحب 3) سعيد نفيس 4) محمدعلي اسلامي ندوشن
413- در کدام ترکيب آرايه ي تضاد وجود دارد؟ (آزاد 82)
1) سايه گيسوي نگار 2) اين چرخ کبود کج مدار 3) اين شيخ هميشه شاب 4) فراموش کردن
414- کدام گزينه آراسته به آرايه ي «متناقض نما» است؟ (آزاد 83)
1) سعدي هم هيبت يک آموزگار را دارد و هم يک پرستار 2) اين شيخ هميشه شاب پيرترين و جوان ترين شاعر زبان فارسي است 3) روز هجران و شب فرقت يار آخر شد 4) هنر خوار شد جادويي ارجمند
415- «آزادي مجسمه» از کدام نويسنده ي معاصر است؟ (آزاد 83)
1) غلامحسين مصاحب 2) محمدعلي اسلامي ندوشن 3) رسول پرويزي 4) جلال آل احمد  

    

 

 


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ شنبه پنجم بهمن ۱۳۸۷ ] [ ۱۹:۳۷ بعد از ظهر ] [ ]

  330- مفهوم عبارت «بي خويشتن نشسته بود خواجه وار و پاي بگرد کرده» وصف چگونه فردي است؟ (سراسري 78)

1) اندوهگين 2) بيمار 3) فروتن 4) مغرور  

  331- مؤلف «پله پله تا ملاقات خدا» کيست؟ (آزاد 76)

1) دکتر غلامحسين يوسفي 2) دکتر عبدالحسين زرين کوب 3) اقبال لاهوري 4) عباس اقبال آشتياني  

  332- در عبارت «همه ي احوال عالم را در معرض تبدل تلقي مي کرد و از هيچ حادثه سويي به شکوه در نمي آمد. او در طريق تبطل و انقطاع، خويشتن را از «خود» خالي کرده بود، چند غلط املايي وجود دارد؟ (سراسري 77)

1) توفيق يافت و به آمرزش نائل شد 2) خوار و خفيف شد و به خود آمد 3) را از ميدان بدر برد و بر مسند او تکيه زد 4) علوم ظاهري را رها کن ، بصيرت و آگاهي کسب کن  

  335- نويسنده کدام يک از زندگي نامه ها و شرح احوال بزرگان علم و ادب دکتر عبدالحسين زرين کوب نيست؟ (سراسري 77)

1) پله پله تا ملاقات خدا 2) پرگنجد در جستجوي ناکجا آباد 3) غزالي نامه 4) فرار از مدرسه  

  336- کدام گزينه درباره کتاب«اسرار التوحيد مقامات شيخ ابوسعيد» نادرست است؟ (سراسري 77)

1) اين کتاب درباره شيخ ابوسعيد است و در سه باب فراهم آمده است 2) نواده ي ابوسعيد به نام محمدبن منور، آن را تأليف کرده است
3) نمونه اي زيبا از شرح حال نويسي است 4) شيخ ابوسعيد آن را براي ارشاد خلق و تهذيب اخلاق ايشان ، نوشته است  

  337- کدام عبارت از نظر املايي بدن غلط است؟ (آزاد 77)

1) از زندگي به قدر ضرورت تمتع مي برد 2) او در طريق تبطل و انقطاع،خويشتن را از «خود» خالي کرده بود 3) در زبان فارسي اهدي نتوانسته است مانند او حرف بزند 4) اين صافي صحار اوست که سخن را مي پالايد  

  338- در کدام ترتيب غلط املايي وجود ندارد؟ (آزاد 77)

1) واقعات قرايب 2) سلابت شريعت 3) مخاطب معاند 4) حصار عبوص  

  339- کدام پاسخ صحيح ست؟ (آزاد 77)

1) مغازي ازواقدي 2) الغارات از قاضي ابرقو 3) قصص الانبيا از ميرزا طاهر تنکابني 4) اعيان الشيعه از ابوسحاق ثقفي  

  340- مؤلف کتاب «الايام» کيست؟(آزاد 77)

1) دکتر عبدالحسين زرين کوب 2) دکتر طه حسين 3) سيدمحمد امين 4) ميرزا طاهر تنکابني  

  341- «کم زني» در جمله ي «هر گونه اهانت وايذار را با خونسردي کم زني مقابله مي کرد» چيست؟ (سراسري 78)

1) بدگماني 2) بي توجهي3) مهرباني 4) هوشياري  

  342- معني «کم زني» در جمله ي در هر گونه اهانت و .... را با خونسردي و کم زني مقابله مي کرد» چيست؟ (سراسري 77)

1) خوشرويي 2) بزرگواري 3) ريشخند 4) بي توجهي  

  343- کدام گزينه از عبارت «اگر چه صحبت را بر خلوت ترجيح مي داد، باز عزلت را از صحبت کساني که در قيد تعلقات باقي مانده بودند، بهتر مي ديد» دريافت نمي شود؟ (سراسري 78)

1) روي آوردن و ميل به افت و خيز با همنوعان وارسته 2) ترجيح تنهايي به همراهي و همنشيني با دنيا دوستان 3) برتري نهادن انزوا و گوشه نشيني، از دوستي با فرزندانگان 4) اجتناب از معاشرت با دلبستگان حيات مادي  

  344- مفهوم جمله ي «با تسليم به طريقت ، پاي ارواح از دام تعلق خاک مي دهيد» چيست؟ (سراسري 78)

1) اظهار عجز و ناتواني، آدمي را از گرفتاري به دست زورمندان نجات مي بخشيد 2) روي آوردن به راه خداشناسي، روح انساني را به از وابستگي جهان مادي آزاد مي کرد 3) پذيرفتن مخاطرات سفر، به جسم و روح آدمي نشاط و اعتماد مي بخشيد 4) سر فرود آوردن به اهل سير وسلوک ، آدمي را از علايق مادي و معنوي آزاد مي کرد  

  345- محتواي کدام کتاب «حسب حال» است؟ (آزاد78)

1) الايام 2) بريد السعاده 3) عقل سرخ 4) سير الملوک
346- کدام گزينه براي کامل کردن عبارت زير، مناسب است؟
«سيره و مغازي، گزارش زندگي و جنگ هاي پيامبر اسلام (ص) است و از انواع مشهور آن مي توان به ... اشاره کرد. (سراسري 79)
1) لباب الالباب محمد عوفي 2) با کاروان ... دکتر عبدالحسين زرين کوب 3) رجال ماقماني 4) الغارات ابواسحاق ثقفي
347- معني «خشک دستي» در عبارت «اين تنگ عيشي براي او نوعي رياضت نفساني بوده ناشي از خمت و خشک دستي نبود» چيست؟
1) بخل 2) ريا 3) طمع 4) قناعت

348- کدام کتاب در شرح حال مولانا نوشته شده است؟ (سراسري 79)
1) از کوچه ي رندان2) پله پله تا ملاقات خدا 3) فرار از مدرسه 4) يکي قطره باران
349- عبارت «به قول مردمان خطي به وي فرو نتوان کشيد» معادل کدام اصطلاح امروزي است؟ (آزاد 79)
1) به گفته ديگران نمي شود او را از دور خارج کرد 2) با حرف مردم نمي شود به او برچسب زد 3) به قول مردم نمي شود اعتمادکرد 4) با فتواي مردم نمي شود او را نابود کرد

* باتوجه به متن زير به سؤالهاي شماره 350 و 351 پاسخ دهيد. آورده اند که شيخ ما ابوسعيد- قدس ال..روح العزيز. روزي در نيشابور روي اسب نشسته بود و جمع متصوفه در خدمت او. به بازار فرو مي راند ، جمعي ... مي آمدند، برهنه، هر يکي از ارپاي چرمين پوشيده و يکي را برگردن گرفته مي آوردند. چون پيش شيخ رسيدند شيخ پرسيد که در اين کيست؟ گفتند: «امير ... است» شيخ او را گفت که «اين اميري به چه يافتي؟ گفت: « اي شيخ به راست باختن و پاک باختن» شيخ نعره اي بزد و گفت: «راست باز و پاک باز و اميرباش».

350- شيوه تعليم شيخ چگونه بوده است؟ (سراسري 80)
1) بهره گيري مثبت از هر سخن و عمل ناپسند 2) تشويق و تحريک گناهکاران براي رسيدن به اهدافشان 3) برخورد خشونت آميز و فرياد کشيدن بر سرگناهکاران 4) نهي از منکر به روش مستقيم

351- کدام گزينه دريافت مي شود؟ (سراسري 80)
1) پاسخ امير ... به شيخ طنز آميز و اهانت آميز بود 2) صداقت و اخلاص، عامل اصلي ترقي و تعالي است 3) همراهان شيخ، جمعي از برنايان و مسکينان بودند 4) مخاطب شيخ، يکي از اميران و فرمانروايان محلي بوده است
352- با توجه به عبارت «گفت ، سهل است ، چغري و صلوه اي نيز بر روي آب مي رود» معني «چغره » چيست؟ (سراسري 80)
1) سنجاقک 2) قورباغه 3) ماهي 4) مار آبي
353- «ياران را از اين که تکيه بر فتوح و نذور اهل خير نمايند، تخديرشان مي نمود» يعني ...
1) از مريدان مي خواست که خلق الله را از ثروت اندوزي و اسراف ورزي ، دور کنند 2) دوستان خود را از دلبستگي به گرفتن هداياي نيکوکاران، برخورد مي داشت 3) مردم را از دادن هديه و .... به ياران خود باز مي داشت. 4) ديگران را از وابستگي ها و مال اندوزي ها و کسب ثروت ، منع مي کرد
354- در کدام گزينه، به ترتيب ، نام اثري از «ابواسحاق ثقفي» و «ابواسحاق نيشابوري» آمده است؟
1) الغارات- قصص العلما 2) الغارات- قصص الانبياء 3) اعيان الشيعه ، سيرت رسول الله 3) سيره رسول الله- مغازي  

    

 

 


موضوعات مرتبط: سوالات چهار گزینه ای
[ شنبه پنجم بهمن ۱۳۸۷ ] [ ۱۹:۳۶ بعد از ظهر ] [ ]
.: Weblog Themes By Salehon.ir :.
درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم
هست کلید در گنج حکیم
سپاس خداوندی را که منت نهاد برما تابتوانیم مطالبی را در زمینه های زبان وادبیات فارسی تقدیم علاقمندان گردانیم در این وبلاگ می توانید شرح ومعنی دروس ‘ پاسخ خود آزمایی ‘ تاریخ ادبیات ‘ نمونه سوال چهار گزینه ای ‘نمونه سوال واگرا از کل کتاب‘ وآرایه های ادبی را مشاهده نمایید . کافی است پایه ودرس راانتخاب نمایید ودر صفحات باز شده موضوع را بیابید.امید است با راهنمایی های خردمندانه ما را درجهت هر چه پر بار تر نمودن وبلاگ یاری نموده وما را نظرات خویش بهر مند سازید.(( همچنین می توانید سوالات درسی خود را نوشته وارسال نمایید تا جواب به نشانی شما ارسال گردد )) غرض عرض ارادتی است خدمت همکاران وشما دانش آموزان عزیز .در پایان از کلیه ی همکاران که با ارسال نظرات تجارب واندوخته های خود ما را یاری کردند بی نهایت سپاس گزاریم-×××بنا به درخواست شما دانش آموزان خلاصه ی قواعد عربی را نیز در وبلاگ قرار داده ایم×
با آرزوی موفقیت- کریمی دبیر ادبیات فارسی . نشانی اینترنتی karimivardanjani@yahoo.com
موضوعات وب
حمایت می کنیم

جهت دریافت برنامه های رادیو افسران کلیک کنید

امکانات وب
حرم فلش - کد دعای فرج برای وبلاگ